Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0263

2011/263/ES: 2011 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis indaplovėse naudojamiems plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2806) Tekstas svarbus EEE

OJ L 111, 30.4.2011, p. 22–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 147 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; panaikino 32017D1216

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/263/oj

30.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 28 d.

dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis indaplovėse naudojamiems plovikliams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2806)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/263/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas tokiems produktams, kurie per visą gyvavimo ciklą daro mažesnį poveikį aplinkai.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta, kad kiekvienai produktų grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai.

(3)

Komisijos sprendimu 1999/427/EB (2) nustatyti ekologiniai kriterijai ir su jais susiję indaplovėse naudojamiems plovikliams taikytini vertinimo ir patikros reikalavimai. Persvarsčius tame sprendime nustatytus kriterijus, Komisijos sprendimu 2003/31/EB (3) buvo nustatyti persvarstyti kriterijai, galiojantys iki 2011 m. balandžio 30 d.

(4)

Šie kriterijai dar persvarstyti atsižvelgiant į technologinę pažangą. Persvarstant paaiškėjo, kad būtina pakeisti produktų grupės apibrėžtį, kad būtų įtrauktas naujas produktų pogrupis, ir nustatyti naujus kriterijus. Naujieji kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai turėtų galioti ketverius metus nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

(5)

Siekiant aiškumo Sprendimas 2003/31/EB turėtų būti pakeistas nauju sprendimu.

(6)

Reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį gamintojams, kurių produktams pagal Sprendime 2003/31/EB nustatytus kriterijus suteiktas indaplovėse naudojamų ploviklių ekologinis ženklas, ir taip jiems suteikti pakankamai laiko pritaikyti savo produktus, kad šie atitiktų persvarstytus kriterijus ir reikalavimus. Be to, iki Sprendimo 2003/31/EB galiojimo pabaigos gamintojams turėtų būti leista teikti paraiškas, parengtas remiantis tame sprendime arba šiame sprendime nustatytais kriterijais.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Produktų grupę „indaplovėse naudojami plovikliai“ sudaro indaplovėse naudojami plovikliai ir produktai, naudojami kaip skalavimo priemonė, miltelių, skysčio ar kitokio pavidalo, kurie parduodami ir naudojami indams plauti tik buitinėmis automatinėmis indaplovėmis ir profesiniais tikslais naudojamomis automatinėmis indaplovėmis, jei jos dydžiu ir naudojimo būdu panašios į buitines.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

Cheminė medžiaga– cheminis elementas ir jo junginiai, natūralaus būvio arba gauti taikant bet kokį gamybos procesą, įskaitant bet kokį priedą, būtiną produktų stabilumui išlaikyti, ir bet kurias vykstant gamybos procesui atsiradusias priemaišas, tačiau išskyrus bet kokį tirpiklį, kuris gali būti atskirtas nepakenkiant cheminės medžiagos stabilumui ir nekeičiant jos sudėties.

3 straipsnis

Kad indaplovėse naudojamam plovikliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 būtų suteiktas ES ekologinis ženklas, jis turi būti priskiriamas šio sprendimo 1 straipsnyje apibrėžtai produktų grupei „indaplovėse naudojami plovikliai“ ir atitikti šio sprendimo priede nustatytus kriterijus.

4 straipsnis

Produktų grupei „indaplovėse naudojami plovikliai“ taikytini kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja ketverius metus nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

5 straipsnis

Administravimo tikslais produktų grupei „indaplovėse naudojami plovikliai“ suteikiamas kodas 015.

6 straipsnis

Sprendimas 2003/31/EB panaikinamas.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, paraiškos dėl ES ekologinio ženklo suteikimo produktams, priskiriamiems produktų grupei „indaplovėse naudojami plovikliai“, pateiktos iki šio sprendimo priėmimo datos, vertinamos pagal Sprendime 2003/31/EB nustatytus reikalavimus.

2.   Paraiškos dėl ES ekologinio ženklo suteikimo produktams, priskiriamiems produktų grupei „indaplovėse naudojami plovikliai“, pateiktos nuo šio sprendimo priėmimo datos iki ne vėliau kaip 2011 m. balandžio 30 d., gali būti grindžiamos Sprendime 2003/31/EB arba šiame sprendime nustatytais kriterijais.

Tos paraiškos vertinamos pagal kriterijus, kuriais jos yra grindžiamos.

3.   Jei ekologinis ženklas suteikiamas pagal paraišką, įvertintą remiantis Sprendime 2003/31/EB nustatytais kriterijais, toks ekologinis ženklas gali būti naudojamas 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  OL L 167, 1999 7 2, p. 38.

(3)  OL L 9, 2003 1 15, p. 11.


PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kriterijų tikslai

Kriterijais visų pirma siekiama populiarinti produktus, kurių poveikis vandens ekosistemoms mažesnis, kuriuose yra ribotas pavojingų cheminių medžiagų kiekis ir kurių veiksmingumas yra išbandytas.

KRITERIJAI

Nustatyti šių sričių kriterijai:

1.

Bendras cheminių medžiagų kiekis

2.

Uždraustos ar ribojamos cheminės medžiagos ir mišiniai

3.

Toksiškumas vandens organizmams. Ribinis skiedimo tūris (angl. CDV)

4.

Organinių medžiagų biologinis skaidumas

5.

Plovimo veiksmingumas

6.

Pakavimo reikalavimai

7.

Informacija vartotojams

8.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

1.   Vertinimas ir patikra

a)   Reikalavimai

Nurodomi kiekvienam kriterijui priskiriami konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Jeigu reikalaujama, kad pareiškėjas pateiktų deklaracijas, dokumentus, analizės duomenis, bandymų ataskaitas ar kitus atitikties kriterijų reikalavimams įrodymus, laikoma, kad prireikus juos gali pateikti pareiškėjas (-ai) ir (arba) jo (jų) tiekėjas (-ai) ir t. t.

Jeigu įmanoma, bandymus turėtų atlikti standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus atitinkančios laboratorijos.

Prireikus galima taikyti kitokius, nei kiekvienam kriterijui priskiriami, bandymų metodus, jeigu paraišką vertinanti kompetentinga institucija pripažįsta jų lygiavertiškumą.

I priedėlyje daroma nuoroda į Ploviklių ingredientų duomenų bazėje (PIDB) pateiktą sąrašą, į kurį įtraukti ploviklių sudėtyje dažniausiai esantys ingredientai. Ja turi būti naudojamasi imant duomenis ribiniam skiedimo tūriui (CDV) skaičiuoti ir ingredientų biologiniam skaidumui įvertinti. Jei cheminės medžiagos nėra PIDB sąraše, pateikiami nurodymai, kaip apskaičiuoti ar ekstrapoliuoti atitinkamus duomenis. Naujausią PIDB sąrašo versiją galima gauti ES ekologinio ženklo interneto svetainėje arba atskirų kompetentingų institucijų svetainėse.

Tam tikrais atvejais kompetentingos institucijos gali pareikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir gali atlikti nepriklausomas patikras.

b)   Matavimo ribos

Ekologinius kriterijus turi atitikti sudėtyje esančios cheminės medžiagos, kurių masės dalis preparate viršija 0,010 %.

Konservantai, dažikliai ir kvapiosios medžiagos turi atitikti kriterijus neatsižvelgiant į jų koncentraciją, išskyrus 2 kriterijaus b punktą dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų ir mišinių kiekio.

Sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms priskiriamos visos produkte esančios medžiagos, įskaitant ingredientų priedus (pvz., konservantus ar stabilizatorius). Kriterijus turi atitikti ir priemaišos, atsiradusios dėl žaliavinių medžiagų gamybos, kurių koncentracija viršija 0,010 % galutinio preparato masės.

Jei produktas turi vandenyje tirpią plėvelę, kuri nepašalinama prieš plaunant, plėvelė turi būti laikoma produkto sudėtine dalimi, kuriai taikomi visi reikalavimai.

2.   Funkcinis vienetas

Funkcinis vienetas – tai produkto kiekis, kurio reikia 12 vidutiniškai nešvarių indų komplektų išplauti (kaip apibrėžta DIN arba ISO standartuose).

3.   Standartinė dozė

Gamintojo vartotojams rekomenduojama dozė, reikalinga 12 vidutiniškai nešvarių indų komplektų išplauti, laikoma standartine doze standartinėmis sąlygomis, kaip nurodyta IKW plovimo veiksmingumo bandyme, nurodytame 5 kriterijaus aprašyme.

Reikalavimai, susiję su funkcinio vieneto (2) ir standartinės dozės (3) vertinimu ir patikra. Kompetentingai institucijai turi būti pateikta visa produkto sudėtis, įskaitant visų produkto ingredientų prekinį pavadinimus, cheminių medžiagų pavadinimus, CAS Nr., PIDB Nr. (1), kiekį su vandeniu ir be jo ir funkcijas (neatsižvelgiant į koncentraciją). Jai taip pat pateikiamas pakuotės grafinis vaizdas su dozavimo rekomendacijomis.

Kompetentingai institucijai turi būti pateikti kiekvieno ingrediento saugos duomenų lapai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (2) reikalavimus.

PIDB sąrašą galima rasti ES ekologinio ženklo interneto svetainėje http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

ES EKOLOGINIO ŽENKLO SUTEIKIMO KRITERIJAI

1 kriterijus.   Bendras cheminių medžiagų kiekis

Bendras cheminių medžiagų kiekis (TC) – tai rekomenduojama ploviklio dozė, išreikšta g/plovimui, atėmus vandens kiekį.

Bendras cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti šių kiekių:

a)

indaplovėse naudojamas vienafunkcis ploviklis: TCmaks. = 20,0 g/plovimui

b)

indaplovėse naudojamas daugiafunkcis ploviklis: TCmaks. = 22,0 g/plovimui

Skaičiuojant CDV, aNBO (biologiškai neskaidžios aerobinėmis sąlygomis) ir anNBO (biologiškai neskaidžios anaerobinėmis sąlygomis) naudojama 3 ml skalavimo priemonės.

Vertinimas ir patikra. Produkto TC skaičiavimas. Nurodomas visų skystų produktų tankis (g/ml).

2 kriterijus.   Draudžiamos ar ribojamos cheminės medžiagos arba mišiniai

a)   Nustatyti draudžiami ingredientai

Šiuos ingredientus draudžiama naudoti produktuose (tiek produkto sudėtyje, tiek produktą sudarančių mišinių sudėtyje):

fosfatus,

DTPA (dietilen-triamino pentaacto rūgštį),

perboratus,

reaktyviuosius chloro junginius,

EDTA (etilendiamintetraacto rūgštį),

nitromuskusus ir policiklinius muskusus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia užpildytą ir pasirašytą atitikties deklaraciją.

b)   Pavojingos medžiagos ir mišiniai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo 6 straipsnio 6 dalį nei produkto, nei jo dalių sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų arba mišinių, kurie atitinka priskyrimo toliau nurodytoms pavojingumo klasėms ar kategorijoms kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, ir Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų.

Pavojingumo frazių sąrašas:

GHS pavojingumo frazė (3)

ES rizikos frazė (4)

H300 Mirtina prarijus

R28

H301 Toksiška prarijus

R25

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

R65

H310 Mirtina susilietus su oda

R27

H311 Toksiška susilietus su oda

R24

H330 Mirtina įkvėpus

R23/26

H331 Toksiška įkvėpus

R23

H340 Gali sukelti genetinius defektus

R46

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus

R68

H350 Gali sukelti vėžį

R45

H350i Gali sukelti vėžį įkvėpus

R49

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį

R40

H360F Gali pakenkti vaisingumui

R60

H360D Gali pakenkti negimusiam vaikui

R61

H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam vaikui

R60/61/60–61

H360Fd Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam kūdikiui.

R60/63

H360Df Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui

R61/62

H361f Įtariama, kad kenkia vaisingumui

R62

H361d Įtariama, kad kenkia negimusiam kūdikiui.

R63

H361fd Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

R62–63

H362 Gali pakenkti žindomam vaikui

R64

H370 Kenkia organams

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Gali pakenkti organams

R68/20/21/22

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/25/24/23

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/20/21/22

H400 Labai toksiška vandens organizmams

R50

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R50–53

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R51–53

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R52–53

H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams

R53

EUH059 Pavojinga ozono sluoksniui

R59

EUH029 Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas

R29

EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

R31

EUH032 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

R32

EUH070 Toksiška patekus į akis

R39–41

Jautrinančios cheminės medžiagos

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

R42

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

R43

Šis kriterijus taikomas visiems ingredientams, kurių koncentracija ≥ 0,010 %, įskaitant konservantus, dažiklius ir kvapiąsias medžiagas.

Jei naudojamos cheminės medžiagos arba mišiniai, kuriuos apdorojus jų savybės pasikeičia (pvz., tampa biologiškai nebeprieinami, įvyksta cheminių pakitimų) taip, kad nustatytasis pavojus išnyksta, pirmiau nustatytas reikalavimas netaikomas.

Išimtys. Šis reikalavimas netaikomas šioms cheminėms medžiagoms arba mišiniams:

Paviršinio aktyvumo medžiagos

Kai koncentracija produkte < 25 %

H400 Labai toksiška vandens organizmams

R 50

Konservavimo tikslais naudojami biocidai (5)

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R50–53

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R51–53

Kvapiosios medžiagos

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R52–53

Konservavimo tikslais naudojami biocidai (5)

Fermentai (6)

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

R42

Fermentai (6)

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

R43

NTA kaip MGDA ir GLDA priemaiša (7)

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį

R40

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai nurodo tikslią produkto sudėtį. Jis taip pat pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir susijusius dokumentus, pvz., atitikties deklaracijas, pasirašytas cheminių medžiagų tiekėjų, ir cheminių medžiagų ar mišinių atitinkamų saugos duomenų lapų kopijas.

c)   Cheminės medžiagos, įtrauktos į sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį

Cheminėms medžiagoms, kurios laikomos labai didelį susirūpinimą keliančiomis medžiagomis ir yra įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnyje numatytą sąrašą, kurių koncentracija mišiniuose didesnė kaip 0,010 %, netaikoma jokia Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 6 dalyje numatyto draudimo išimtis.

Vertinimas ir patikra. Cheminių medžiagų, kurios laikomos labai didelį susirūpinimą keliančiomis medžiagomis ir kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį įtrauktos į pasiūlytų cheminių medžiagų sąrašą, sąrašas skelbiamas http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Remiamasi paraiškos teikimo dieną galiojančiu sąrašu. Pareiškėjas kompetentingai įstaigai nurodo tikslią produkto sudėtį. Jis taip pat pateikia atitikties šiam kriterijui deklaraciją ir susijusius dokumentus, pvz., atitikties deklaracijas, pasirašytas cheminių medžiagų tiekėjų, ir cheminių medžiagų ar mišinių atitinkamų saugos duomenų lapų kopijas.

d)   Nustatyti ribojami ingredientai – kvapiosios medžiagos

Visi į produktą kaip kvepalai dedami ingredientai turi būti pagaminti ir tvarkomi pagal Tarptautinės kvapiųjų medžiagų gamintojų asociacijos (IFRA) veiklos kodeksą. Kodeksas pateikiamas IFRA interneto svetainėje http://www.ifraorg.org.

Gamintojas turi laikytis IFRA standartų, taikomų cheminių medžiagų draudimui, naudojimo ribojimui ir nustatytiems grynumo kriterijams, rekomendacijų.

Kiekvienos kvapiosios medžiagos, kuriai taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (VII priedo) deklaravimo reikalavimas ir kuri nėra uždrausta pagal 2 kriterijaus b punktą, ir kiekvienos (kitos) kvapiosios medžiagos, kuriai priskiriama frazė H317/R43 (gali sukelti alerginę odos reakciją) ir (arba) H334/R42 (įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą), kiekis neturi viršyti ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm).

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją, kurioje nurodytas produkte esančių kvapiųjų medžiagų kiekis. Pareiškėjas taip pat pateikia kvapiųjų medžiagų gamintojo deklaraciją, kurioje nurodytas kiekvienos cheminės medžiagos, esančios Tarybos direktyvos 76/768/EEB I dalies III priede išvardytose kvapiosiose medžiagose, kiekis ir (kitų) cheminių medžiagų, kurioms priskirtos rizikos frazės H317/R43 ir (arba) H334/R42, kiekis.

e)   Biocidai

i)

Produkte biocidų gali būti tik jam konservuoti, o jų kiekis – tik toks, kokio reikia šiam tikslui. Tai netaikoma paviršinio aktyvumo medžiagoms, kurios taip pat gali turėti biocidinių savybių.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia visų pridėtų konservantų medžiagos saugos duomenų lapus ir informaciją apie jų tikslią koncentraciją produkte. Konservantų gamintojas arba tiekėjas pateikia informaciją apie tai, kokia konservantų dozė būtina produktui konservuoti (pvz., bandymų rezultatus ar lygiaverčius duomenis).

ii)

Ant pakuotės ar kokiais nors kitais būdais draudžiama tvirtinti ar užsiminti, kad produktas turi antimikrobinį poveikį.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai pateikia kiekvieno tipo pakuotės tekstus ir atvaizdus ir (arba) kiekvieno skirtingo pakuotės tipo pavyzdį.

3 kriterijus.   Toksiškumas vandens organizmams. Ribinis skiedimo tūris (CDV)

Produkto ribinis skiedimo tūris (CDVilgalaikis) neturi viršyti šių CDVilgalaikis ribų:

Produkto tipas

CDVilgalaikis riba

Indaplovėse naudojamas vienos funkcijos ploviklis:

25 000 l/plovimui

Indaplovėse naudojamas daugiafunkcinis ploviklis:

30 000 l/plovimui

Skalavimo priemonė

10 000 l/plovimui

Ribinis toksinis skiedimo tūris (CDVilgalaikis) apskaičiuojamas visiems produkto ingredientams (i), taikant šią formulę:

Formula

čia:

masė (i)

=

ingrediento masė rekomenduojamoje dozėje,

DF

=

skaidumo koeficientas,

TF

=

cheminės medžiagos ilgalaikio toksiškumo koeficientas, nurodytas PIDB sąraše.

Į produkte esančius konservantus, dažiklius ir kvapiąsias medžiagas taip pat turi būti atsižvelgiama apskaičiuojant CDV, net jeigu jų koncentracija mažesnė kaip 0,010 % (100 ppm).

Vertinimas ir patikra. Produkto CDVilgalaikis skaičiavimas. CDV vertės skaičiavimo skaičiuoklė pateikiama ES ekologinio ženklo interneto svetainėje.

DF ir TF parametrų vertės imamos iš Ploviklių ingredientų duomenų bazėje pateikto sąrašo (PIDB sąrašo). Jei cheminės medžiagos nėra PIDB sąraše, parametrai apskaičiuojami pagal PIDB sąrašo B dalyje pateikiamas gaires ir pridedami susiję dokumentai.

4 kriterijus.   Organinių medžiagų biologinis skaidumas

Produkte esančių organinių medžiagų, kurios yra biologiškai neskaidžios aerobinėmis sąlygomis (nėra lengvai biologiškai skaidžios) (aNBO) ir (arba) biologiškai neskaidžios anaerobinėmis sąlygomis (anNBO), kiekis neturi viršyti šių ribų:

Produkto tipas

aNBO

anNBO

Indaplovėse naudojami plovikliai

1,0 g/1 plovimui

5,50 g/1 plovimui

Skalavimo priemonė

0,15 g/1 plovimui

0,50 g/1 plovimui

Vertinimas ir patikra. Produkto aNBO ir anNBO skaičiavimas. aNBO ir anNBO verčių skaičiavimo skaičiuoklė pateikiama ES ekologinio ženklo svetainėje.

Žr. PIDB sąrašą. Pateikiama atitinkama ingredientų, kurie neįtraukti į PIDB sąrašą, informacija iš literatūros ar kitų šaltinių arba atitinkamų bandymų rezultatai, kuriais įrodoma, kad jie yra biologiškai skaidūs aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis. Žr. I priedėlį.

Pažymėtina, kad TAED turėtų būti laikoma biologiškai skaidžia anaerobinėmis sąlygomis.

5 kriterijus.   Plovimo veiksmingumas (tinkamumas naudoti)

Produkto, naudojant rekomenduojamą jo dozę, plovimo veiksmingumas pagal IKW sukurtą standartinį bandymą arba standartą EN 50242 (modifikuotą kaip nurodyta toliau) turi būti patenkinamas.

Bandymai atliekami plaunant 55 °C arba mažesnėje temperatūroje, jei teigiama, kad produktas tokioje temperatūroje yra veiksmingas.

Jei drauge su indaplovėse naudojamu plovikliu naudojama skalavimo priemonė, atliekant bandymą naudojama ne standartinė skalavimo priemonė, o ta, kuri naudojama drauge su plovikliu.

Daugiafunkcių produktų atveju pareiškėjas turi pateikti dokumentus, kuriais įrodomas visų nurodomų funkcijų veiksmingumas.

Vertinimas ir patikra. Kompetentingai institucijai pateikiama bandymo ataskaita. Gali būti naudojamas ir ne IKW bandymas arba modifikuota EN 50242 versija, jeigu jų lygiavertiškumą pripažįsta paraišką vertinanti kompetentinga įstaiga.

Jei naudojamas EN 50242:2008, taikomos šios modifikacijos:

bandymai atliekami plaunant 55 °C ± 2 °C temperatūroje (arba mažesnėje, jei teigiama, kad produktas mažesnėje nei 55 °C temperatūroje yra veiksmingas) prieš tai praskalavus šaltu vandeniu be ploviklio,

bandymui pasirinkta indaplovė prijungiama prie šalto vandens čiaupo, joje turi būti vietos 12 indų komplektų, o jos plovimo indeksas turi būti nuo 3,35 iki 3,75,

naudojama indaplovės džiovinimo programa, tačiau vertinamas tik indų švarumas,

naudojama silpno rūgštingumo, atitinkanti standartą (III formulė) skalavimo priemonė,

skalavimo priemonės nustatymas turi būti tarp 2 ir 3,

dedama gamintojo rekomenduojama ploviklio dozė,

atliekami trys bandymai naudojant vandenį, kurio kietumas atitinka standartą,

bandymą sudaro penki plovimai, rezultatas įvertinamas po penktojo plovimo, indai tarp plovimų nešvarinami,

rezultatas po penktojo plovimo turi būti geresnis nei plovimo standartiniu plovikliu rezultatas arba jam tolygus,

standartinio ploviklio (ploviklis B IEC 436) ir skalavimo priemonės (III formulė) sudėtis nurodyta standarto EN 50242:2008 B priedėlyje (aktyviąsias paviršiaus medžiagas reikia sandėliuoti vėsioje vietoje ne didesniuose kaip 1 kg vandeniui nepralaidžiuose induose ir sunaudoti greičiau nei per tris mėnesius).

Jei daugiafunkcis produktas atlieka ir skalavimo priemonės bei druskos funkcijas, jo veiksmingumas šiais atžvilgiais turi būti įrodytas atliekant bandymą.

Pareiškėjas turi galėti pateikti ir kitų daugiafunkcio produkto funkcijų veiksmingumą įrodančius dokumentus.

6 kriterijus.   Pakavimo reikalavimai

a)   Pagrindinė funkcinio vieneto pakuotė

Pagrindinėje pakuotėje esantis produkto kiekis neviršija 2,0 g vienam plovimui.

b)   Kartoninė pakuotė

Kartoninei pagrindinei pakuotei gaminti turi būti naudojama ≥ 80 % perdirbtų medžiagų.

c)   Plastikinės pakuotės ženklinimas

Kad būtų galima nustatyti skirtingas pakuotės dalis pakartotiniam perdirbimui, pagrindinės pakuotės plastikinės dalys turi būti paženklintos pagal DIN 6120 2 dalį arba lygiavertį standartą. Dangteliams ir dozavimo pompoms šis reikalavimas netaikomas.

d)   Plastikinė pakuotė

Plastikinei pakuotei galima naudoti tik tuos ftalatus, kurių rizika paraiškos teikimo metu buvo įvertinta ir kurie neklasifikuoti pagal 2 kriterijaus b punktą.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai pateikia pagrindinės pakuotės kiekio apskaičiavimą ir deklaraciją apie perdirbtų medžiagų kiekį, esantį kartoninės pakuotės sudėtyje. Pareiškėjas pateikia užpildytą ir pasirašytą atitikties 6 kriterijaus d punktui deklaraciją.

7 kriterijus.   Informacija vartotojui

a)   Informacija ant pakuotės

Ant produkto pakuotės arba joje turi būti pateikta ši (arba lygiavertė) informacija:

„Šis ekologiniu ženklu paženklintas ploviklis veiksmingas žemoje temperatūroje (8). Plaudami indus pasirinkite plovimo žemoje temperatūroje ciklus, pripildykite mašiną indų ir neviršykite rekomenduojamos ploviklio dozės. Taip sumažinsite energijos ir vandens suvartojimą bei vandens taršą.

b)   Dozavimo nurodymai

Dozavimo nurodymai pateikiami ant produkto pakuotės. Rekomenduojamos dozės nurodomos pagal toje vietoje, kur parduodamas produktas, būdingo vandens kietumo lygį. Instrukcijose nurodoma tinkamiausia produkto dozė pagal indų nešvarumo laipsnį.

Pareiškėjas imasi tinkamų priemonių, kad padėtų vartotojui naudoti ne per daug ploviklio ir laikytis dozavimo nurodymų, pridėdamas dozavimo įtaisą (skirtą milteliams arba skysčiui) ir (arba) nurodydamas rekomenduojamą (miltelių arba skysčio) dozę bent jau ml.

c)   Informacija apie ingredientus ir jų ženklinimas

Ant pakuotės nurodomas fermentų tipas.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia produkto etiketės pavyzdį ir atitikties šio kriterijaus a, b ir c punktams deklaraciją.

8 kriterijus.   ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Neprivalomoje etiketėje su teksto langeliu pateikiamas toks tekstas:

„—

Mažesnis poveikis vandens ekosistemoms

Apribotas pavojingų medžiagų kiekis

Veiksmingumas išbandytas“

Neprivalomos etiketės su teksto langeliu naudojimo gairės pateikiamos „Ekologinės etiketės logotipo naudojimo gairėse“, kurios yra interneto svetainėje http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia etiketės pavyzdį.


(1)  PIDB Nr. – tai ingrediento numeris PIDB sąraše („Ploviklių ingredientų duomenų bazės“ sąraše), naudojamas atitikčiai 3 ir 4 kriterijams nustatyti. Žr. I priedėlį.

(2)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(3)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(4)  Tarybos direktyva 67/548/EEB, priderinta prie Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/121/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB su pakeitimais.

(5)  Remiamasi 2 kriterijaus e punktu. Ši išimtis taikoma, jei biocidų biologinio kaupimosi potencialas atitinka log Pow (pasiskirstymo oktanolis-vanduo koeficiento logaritmas) < 3,0 arba eksperimentu nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas(BCF) ≤ 100.

(6)  Įskaitant stabilizatorius ir kitas preparatuose esančias pagalbines chemines medžiagas.

(7)  Kai koncentracija žaliavinėse medžiagose žemesnė kaip 1,0 %, jei bendra koncentracija galutiniame produkte mažesnė kaip 0,10 %.

(8)  Pareiškėjas čia nurodo rekomenduojamą 55 °C neviršijančią temperatūrą arba temperatūrų intervalą.“

I priedėlis

Ploviklių ingredientų duomenų bazės (PIDB) sąrašas

PIDB sąrašas (A dalis) – tai sąrašas, kuriame pateikiama informacija apie ploviklių sudėtyje paprastai naudojamų ingredientų toksiškumą vandens organizmams ir biologinį skaidumą. Sąraše pateikiama informacija apie įvairių plovimo ir valymo produktuose naudojamų cheminių medžiagų toksiškumą ir biologinį skaidumą. Sąrašas nėra baigtinis, tačiau PIDB sąrašo B dalyje pateikiamos gairės dėl į PIDB sąrašą neįtrauktų cheminių medžiagų atitinkamų skaičiavimo parametrų (pvz., toksiškumo koeficiento (TF) ir skaidumo koeficiento (DF), naudojamų ribiniam skiedimo tūriui apskaičiuoti) nustatymo. Sąrašas yra bendro pobūdžio informacijos šaltinis ir į jį įtrauktos cheminės medžiagos nėra automatiškai patvirtintos naudoti ES ekologiniu ženklu paženklintuose produktuose. PIDB sąrašą (A ir B dalis) galima gauti ES ekologinio ženklo interneto svetainėje.

Cheminių medžiagų, apie kurių toksiškumą vandens organizmams ir biologinį skaidumą neturima duomenų, TF ir DF nustatyti galima pasinaudoti struktūrine analogija su panašiomis cheminėmis medžiagomis. Tokią struktūrinę analogiją tvirtina kompetentinga institucija, suteikianti ES ekologinio ženklo licenciją. Kitu atveju pagal toliau nurodytus parametrus taikomas blogiausiojo atvejo metodas:

Blogiausiojo atvejo metodas:

 

Ūmus toksiškumas

Ilgalaikis toksiškumas

Skaidumas

Ingredientas

LC50/EC50

SF(ūmus)

TF(ūmus)

NOEC (1)

SF(ilgalaikis)  (1)

TF(ilgalaikis)

DF

Aerobinis

Anaerobinis

„Pavadinimas“

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Lengvo biologinio skaidumo patvirtinimas

Taikomi šie lengvo biologinio skaidumo bandymų metodai:

1)

Iki 2010 m. gruodžio 1 d. ir pereinamuoju laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d.:

 

Direktyvoje 67/548/EEB numatyti lengvo biologinio skaidumo bandymų metodai, pirmiausia tos direktyvos V.C4 priede aprašyti metodai arba jiems lygiaverčiai OECD 301 A–F bandymų metodai, arba jiems lygiaverčiai ISO bandymai.

 

10 dienų laikotarpio principas netaikomas paviršinio aktyvumo medžiagoms. Direktyvos 67/548/EEB V.C4-A ir C4-B prieduose nustatytų bandymų (ir jiems lygiaverčių OECD 301 A bei E bandymų ir lygiaverčių ISO bandymų) rezultatų atitikimo lygis turi būti 70 %, o C4-C, D, E ir F (ir jiems lygiaverčių OECD 301 B, C, D bei F ir lygiaverčių ISO bandymų) – 60 %.

2)

Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. ir pereinamuoju laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d.:

Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 numatyti bandymų metodai.

Anaerobinio biologinio skaidumo patvirtinimas

Standartinis anaerobinio skaidumo bandymas yra EN ISO 11734, ECETOC Nr. 28 (1988 m. birželio mėn.), OECD 311 arba lygiavertis bandymo metodas, taikant 60 % galutinio skaidumo anaerobinėmis sąlygomis reikalavimą. Norinti patvirtinti, kad 60 % galutinis skaidumas buvo pasiektas anaerobinėmis sąlygomis, gali būti taikomi bandymų metodai, kuriuose imituojamos atitinkamos anaerobinės aplinkos sąlygos.

Ekstrapoliavimas į PIDB sąrašą neįtrauktoms cheminėms medžiagoms

Kai ingredientai neįtraukti į PIDB sąrašą, būtini dokumentai, kuriais įrodomas anaerobinis biologinis skaidumas, gali būti gaunami taip:

1)

Taikoma pagrįsta ekstrapoliacija. Bandymų rezultatai, gauti su viena žaliava, taikomi panašios struktūros paviršinio aktyvumo medžiagų galutiniam anaerobiniam skaidumui ekstrapoliuoti. Jei tam tikros paviršinio aktyvumo medžiagos (ar homologų grupės) anaerobinis biologinis skaidumas yra patvirtintas pagal PIDB sąrašą, galima daryti prielaidą, kad panašaus tipo paviršinio aktyvumo medžiaga taip pat yra biologiškai skaidi anaerobinėmis sąlygomis (pvz., C12–15 A 1–3 EO sulfatas [PIDB Nr. 8] yra biologiškai skaidus anaerobinėmis sąlygomis, taigi galima daryti prielaidą, kad panašus anaerobinis biologinis skaidumas būdingas ir C12–15 A 6 EO sulfatui). Kai paviršinio aktyvumo medžiagos anaerobinis biologinis skaidumas yra patvirtintas taikant atitinkamą bandymo metodą, galima daryti prielaidą, kad panašaus tipo paviršinio aktyvumo medžiaga taip pat yra biologiškai skaidi anaerobinėmis sąlygomis (pvz., literatūros duomenimis, kuriais patvirtinamas alkilo esterio amonio druskų grupei priklausančių paviršinio aktyvumo medžiagų anaerobinis biologinis skaidumas, galima naudotis kaip dokumentais, kuriais patvirtinamas panašus kitų ketvirtinių amonio druskų, kuriose yra esterio jungčių alkilo grandinėse, anaerobinis biologinis skaidumas).

2)

Atliekamas anaerobinio skaidumo atrankos bandymas. Jei būtini nauji bandymai, atliekamas atrankos bandymas taikant EN ISO 11734, ECETOC Nr. 28 (1988 m. birželio mėn.), OECD 311 arba lygiavertį metodą.

3)

Atliekamas mažos dozės skaidumo bandymas. Jei būtini nauji bandymai ir esama eksperimentinių problemų atliekant atrankos bandymą (pvz., slopinimas dėl bandomosios cheminės medžiagos toksiškumo), bandymai pakartojami naudojant mažą paviršinio aktyvumo medžiagos dozę ir stebimas skaidumas matuojant 14C ar atliekant cheminę analizę. Bandymai su mažomis dozėmis gali būti atliekami taikant OECD 308 (2000 m. rugpjūčio mėn.) arba lygiavertį metodą.


(1)  Jei nerandama priimtinų duomenų apie ilgalaikį toksiškumą, šios skiltys paliekamos tuščios. Tokiu atveju TF (ilgalaikis) prilyginamas TF (ūmiam).


Top