EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0199

2011/199/ES: 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras

OJ L 91, 6.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 213 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/199/oj

6.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/1


EUROPOS VADOVŲ TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. kovo 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras

(2011/199/ES)

EUROPOS VADOVŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 48 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į pasiūlymą dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnio peržiūrėjimo, kurį 2010 m. gruodžio 16 d. Europos Vadovų Tarybai pateikė Belgijos Vyriausybė,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę (2),

gavusi Europos centrinio banko nuomonę (3),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 48 straipsnio 6 dalyje Europos Vadovų Tarybai suteikiama galimybė, pasikonsultavus su Europos Parlamentu ir Komisija, taip pat tam tikrais atvejais su Europos centriniu banku, sprendžiant vieningai priimti sprendimą, iš dalies keičiantį visas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) trečiosios dalies nuostatas arba jų dalį. Toks sprendimas negali padidinti Sutartimis Sąjungai suteiktos kompetencijos; jis įsigalioja tik po to, kai jį pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas patvirtina valstybės narės.

(2)

2010 m. spalio 28 ir 29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybių ar Vyriausybių vadovai susitarė, kad reikia, jog valstybės narės nustatytų nuolatinį krizių valdymo mechanizmą euro zonos kaip visumos finansiniam stabilumui apsaugoti, ir paprašė Europos Vadovų Tarybos pirmininko pradėti konsultacijas su Europos Vadovų Tarybos nariais dėl šiuo tikslu reikalingo nedidelio Sutarties pakeitimo.

(3)

2010 m. gruodžio 16 d. Belgijos Vyriausybė pagal ES sutarties 48 straipsnio 6 dalies pirmą pastraipą pateikė pasiūlymą peržiūrėti SESV 136 straipsnį papildant jį dalimi, pagal kurią valstybės narės, kurių valiuta yra euras, gali nustatyti stabilumo mechanizmą, kuris bus naudojamas kilus būtinybei euro zonos kaip visumos stabilumui apsaugoti; šioje dalyje taip pat nurodoma, kad bet kokios reikiamos finansinės paramos pagal šį mechanizmą teikimui bus taikomos griežtos sąlygos. Tuo pačiu metu Europos Vadovų Taryba priėmė išvadas dėl būsimo stabilumo mechanizmo (1–4 punktai).

(4)

Šis stabilumo mechanizmas bus būtina priemonė, skirta reaguoti į tokius euro zonos kaip visumos finansiniam stabilumui kylančios rizikos atvejus, su kuriais susidurta 2010 m., ir padės išsaugoti pačios Sąjungos ekonominį ir finansinį stabilumą. 2010 m. gruodžio 16 ir 17 d. susitikime Europos Vadovų Taryba susitarė, kad kadangi šis mechanizmas yra skirtas euro zonos kaip visumos finansiniam stabilumui apsaugoti, SESV 122 straipsnio 2 dalis tokiais tikslais nebebus reikalinga. Todėl valstybių ar Vyriausybių vadovai susitarė, kad ji neturėtų būti naudojama tokiais tikslais.

(5)

2010 m. gruodžio 16 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė, vadovaudamasi ES sutarties 48 straipsnio 6 dalies antra pastraipa, dėl pasiūlymo konsultuotis su Europos Parlamentu ir Komisija. Ji taip pat nusprendė konsultuotis su Europos centriniu banku. Europos Parlamentas (1), Komisija (2) ir Europos centrinis bankas (3) priėmė nuomones dėl pasiūlymo.

(6)

Šis dalinis pakeitimas yra susijęs su SESV trečiosios dalies nuostata ir nepadidina Sutartimis Sąjungai suteiktos kompetencijos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Valstybės narės, kurių valiuta yra euras, gali nustatyti stabilumo mechanizmą, kuris bus naudojamas kilus būtinybei euro zonos kaip visumos stabilumui apsaugoti. Bet kokios reikiamos finansinės paramos pagal šį mechanizmą teikimui bus taikomos griežtos sąlygos.“

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos Tarybos Generaliniam sekretoriatui praneša apie šio sprendimo patvirtinimui pagal jų atitinkamas konstitucines nuostatas būtinų procedūrų užbaigimą.

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d., jeigu visi pirmoje pastraipoje nurodyti pranešimai yra gauti, arba, jei taip nepadaroma, pirmą kito mėnesio dieną po to, kai gaunamas paskutinis iš pirmoje pastraipoje nurodytų pranešimų.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 25 d.

Europos Vadovų Tarybos vardu

Pirmininkas

H. VAN ROMPUY


(1)  2011 m. kovo 23 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2011 m. vasario 15 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2011 m. kovo 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiame leidinyje).


Top