Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/ES: 2011 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimas, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio dokumento skelbimo ir tvarkymo (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 1536) Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. kovo 9 d.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio dokumento skelbimo ir tvarkymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 1536)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/155/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 27 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. balandžio 15 d. Europos geležinkelio agentūros rekomendaciją dėl Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnio 3 dalyje nurodyto informacinio dokumento,

kadangi:

(1)

2009 m. lapkričio 30 d. Sprendimo 2009/965/EB dėl Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio dokumento (2) priede pateiktas parametrų, pagal kuriuos Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnyje nurodytame informaciniame dokumente klasifikuojamos nacionalinės taisyklės, sąrašas.

(2)

Svarbu, kad į informacinį dokumentą įtrauktos nacionalinės taisyklės būtų aiškiai apibrėžtos siekiant nustatyti, kiek jas galima laikyti lygiavertėmis, kad kuo daugiau taisyklių atitiktų Direktyvos 2008/57/EB VII priedo 2 skirsnyje nurodytą A grupę.

(3)

Valstybės narės atsako už nacionalinių taisyklių atnaujinimą. Nacionalinių taisyklių atnaujinimas gali turėti poveikio nacionalinių taisyklių klasifikacijai kitų valstybių narių taisyklių, susijusių su tam tikru Direktyvos 2008/57/EB VII priedo 1 skirsnio parametru, atžvilgiu.

(4)

Duomenų bazėje būtina saugoti naujausias nacionalinių taisyklių kryžmines nuorodas ir tų taisyklių lygiavertiškumo klasifikaciją.

(5)

Europos geležinkelio agentūros (toliau – Agentūra) turėtų parengti, paskelbti ir tvarkyti kiekvienos valstybės narės leidimo naudoti transporto priemonę taisyklių sąrašą, kuriame būtų su kiekvienu parametru susijusi nacionalinė taisyklė ir su šiuo parametru susijusių kitų valstybių narių taisyklių klasifikacija. Šie sąrašai turėtų būti informacinio dokumento dalis.

(6)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad informaciniame dokumente išvardytos taisyklės ir taisyklės, apie kurias pranešta pagal Direktyvos 2008/57/EB 17 straipsnį, būtų nuoseklios. Todėl valstybės narės turėtų turėti pakankamai laiko informaciniam dokumentui atnaujinti arba pranešti apie taisykles, jas iš dalies pakeisti arba panaikinti pagal 17 straipsnyje nustatytą procedūrą. Kol nesuderinti abu taisyklių rinkiniai ir nėra bendros nacionalinių taisyklių duomenų įvedimo sistemos, nacionalinės saugos institucijos, išduodamos leidimus pradėti eksploatuoti transporto priemones, gali taikyti informaciniame dokumente išvardytas taisykles, jei minėti taisyklių rinkiniai nesutampa.

(7)

Be to, pranešimas apie nacionalines saugos taisykles pagal Europos Parlamento irTarybos direktyvos 2004/49/EB 8 straipsnį (3) nesusijęs su informaciniu dokumentu. Ta direktyva iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/110/EB (4) siekiant iš Direktyvos 2004/49/EB II priedo išbraukti nacionalines saugos taisykles, susijusias su leidimo pradėti eksploatuoti transporto priemones ir jų techninės priežiūros reikalavimais.

(8)

Rengdamos nacionalinius informacinius dokumentus nacionalinės saugos institucijos, pasitarusios su atitinkamomis darbo grupėmis, turėtų laikytis Direktyvos 2008/57/EB tikslus atitinkančių prioritetų ir atsižvelgti į nacionalinių saugos institucijų turimus išteklius.

(9)

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnio 4 dalį Komisijai turėtų būti leista bet kada priimti agentūrai skirtą priemonę siekiant informacinį dokumentą iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio dokumento turinys nustatytas šio sprendimo priede.

2.   Informacinį dokumentą skelbia ir tvarko agentūra. Jis laisvai prieinamas per agentūros interneto svetainę. Pirmąją informacinio dokumento versiją agentūra paskelbia per keturis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo.

3.   Bent kartą per metus agentūra Komisijai ir Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnyje nurodytam komitetui pateikia informacinio dokumento skelbimo ir tvarkymo ataskaitą.

4.   Paprašyta agentūros, valstybės narės arba savo iniciatyva Komisija pagal Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnio 4 dalyje nurodytą procedūrą gali bet kada priimti sprendimą iš dalies pakeisti agentūros paskelbtą informacinį dokumentą.

2 straipsnis

Informaciniame dokumente:

a)   „taisyklė“– valstybėje narėje taikomas reikalavimas, kurio turi laikytis pareiškėjas, kad gautų leidimą pradėti eksploatuoti transporto priemones; čia reikalavimas susijęs su:

parametru iš Sprendimo 2009/965/EB priede pateikto sąrašo, ir (arba)

tikrinimo ir bandymo reikalavimais, ir (arba)

procesu, pagal kurį gaunamas leidimas pradėti eksploatuoti transporto priemones.

b)   „klasifikacija“– vienos valstybės narės vykdomas kitos valstybės narės nacionalinės taisyklės, susijusios su tam tikru parametru, įtraukimas į vieną iš trijų (A, B arba C) grupių, apibrėžtų Direktyvos 2008/57/EB VII priedo 2 skirsnyje.

3 straipsnis

1.   Kiekvienos valstybės narės nacionaliniame informaciniame dokumente pateikiama ši informacija, susijusi su kiekvienu parametru iš Sprendimo 2009/965/EB priede pateikto sąrašo:

a)

nuoroda į atitinkamas taisykles, kurias ta valstybė narė taiko leidimui pradėti eksploatuoti transporto priemones, arba pareiškimas, kad šio parametro atžvilgiu reikalavimų nėra;

b)

kitose valstybėse narėse taikomų taisyklių klasifikacija pagal Direktyvos 2008/57/EB VII priedo 2 skirsnį.

2.   Agentūra atitinkamoms nacionalinėms saugos institucijoms padeda klasifikuoti nacionalines leidimo pradėti eksploatuoti transporto priemones taisykles, prireikus surengdama susitikimus.

4 straipsnis

1.   Kiekviena nacionalinė saugos institucija agentūrai pateikia nacionaliniam informaciniam dokumentui parengti būtiną informaciją. Nacionalinė saugos institucija visų pirma:

a)

agentūrai pateikia informaciją apie nacionalines taisykles ir jų klasifikaciją, susijusias su kiekvienu parametru;

b)

informuoja agentūrą apie taisyklių pakeitimus, kai tuos pakeitimus paskelbia;

c)

paskiria asmenį arba skyrių, atsakingą už šios informacijos pateikimą agentūrai;

d)

aktyviai keičiasi nuomonėmis ir patirtimi su kitomis nacionalinėmis saugos institucijomis, kad galėtų klasifikuoti taisykles pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą. Nacionalinės saugos institucijos bendradarbiauja siekdamos panaikinti nebūtinus reikalavimus ir nereikalingą patikrą.

2.   Kiekviena valstybė narė patvirtina savo nacionalinį informacinį dokumentą.

3.   Per vienerius metus nuo atitinkamo nacionalinio informacinio dokumento paskelbimo valstybės narės užtikrina, kad informaciniame dokumente nustatyti reikalavimai ir reikalavimai, nustatyti taisyklėse, apie kurias pranešta pagal Direktyvos 2008/57/EB 17 straipsnį, būtų suderinti. Šių reikalavimų nuoseklumas turi būti užtikrintas per šešis mėnesius nuo dienos, kurią pradės veikti bendra nacionalinių taisyklių ir informacinio dokumento duomenų įvedimo sistema. Komisija valstybes nares informuoja, nuo kurios dienos pradeda veikti bendra nacionalinių taisyklių duomenų įvedimo sistema. Jei po šio laikotarpio agentūra sužino, kad tam tikri reikalavimai nesuderinti, apie tai ji praneša atitinkamai valstybei narei. Jei apie informacinio dokumento taisyklę nepranešta, apie ją pranešama arba atnaujinamas informacinis dokumentas.

4.   Per du mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo valstybės narės Komisijai praneša, kuris kompetentingas skyrius bus atsakingas už jų nacionalinio informacinio dokumento ir jo pakeitimų tikrinimą ir patvirtinimą.

5 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 4 straipsnio 1 dalies b punktą, jei taisyklės pakeitimas gali turėti poveikio tos taisyklės klasifikacijai kitoje valstybėje narėje, agentūra informuoja valstybių narių, kuriose tas pakeitimas turi poveikio, nacionalines saugos institucijas, kad šios persvarstytų klasifikaciją.

2.   Jei agentūra sužino, kad valstybė narė siūlo taisyklę įtraukti į B arba C grupę, nors agentūra mano, kad taisyklė turi būti A grupėje, agentūra iškelia šį klausimą ir jį aptaria su atitinkama nacionaline saugos institucija, kad būtų susitarta dėl teisingos klasifikacijos.

3.   Jei pasitarusi su nacionalinėmis saugos institucijomis agentūra mano, kad nacionalinė saugos institucija taisyklę įtraukė į B arba C grupę ne pagal Direktyvos 2008/57/EB nuostatas ir kad taisyklę įtraukus į B arba C grupę atsirastų nereikalingų reikalavimų arba nereikalinga patikra, kurių poveikis išlaidoms arba leidimo pradėti eksploatuoti transporto priemones išdavimo trukmei neproporcingas, agentūra apie tai informuoja Komisiją ir pateikia Komisijai bei susijusiai valstybei narei techninę nuomonę.

4.   Prireikus Komisija priima sprendimą Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka. Tas sprendimas skiriamas agentūrai, kad būtų atnaujintas informacinis dokumentas, ir atitinkamai valstybei narei, kad būtų patvirtintas nacionalinis informacinis dokumentas, kaip numatyta 4 straipsnio 2 dalyje.

6 straipsnis

Šis sprendimas netaikomas Kipro Respublikai ir Maltai tol, kol jų teritorijoje nėra geležinkelių sistemos.

7 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2011 m. balandžio 1 d.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms ir Europos geležinkelio agentūrai.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 9 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 341, 2009 12 22, p. 1.

(3)  OL L 164, 2004 4 30, p.44

(4)  OL L 345, 2008 12 23, p.62


PRIEDAS

INFORMACINIS DOKUMENTAS

1.   Informacinio dokumento paskirtis

Informaciniu dokumentu siekiama palengvinti leidimo pradėti eksploatuoti transporto priemones išdavimo tvarką, tuo tikslu jame:

a)

išvardijami visi tikrintini parametrai, susiję su leidimu pradėti eksploatuoti transporto priemones;

b)

nurodomos visos taisyklės, kurias valstybės narės taiko leidimui pradėti eksploatuoti transporto priemones;

c)

kiekviena taisyklė sujungiama su vienu iš tikrintinų parametrų, susijusių su leidimu pradėti eksploatuoti transporto priemones;

d)

visos taisyklės suskirstomos į A, B arba C grupes pagal Direktyvos 2008/57/EB VII priedo 2 skirsnį;

e)

pagal Sprendimo 2009/965/EB 1 straipsnį pateikiama pagrindinė informacija apie kiekvienos valstybės narės pagrindinius teisės aktus, taikomus leidimui pradėti eksploatuoti transporto priemones.

2.   Sandara ir turinys

Informacinio dokumento sandara:

1 dalis.

Taikymo pastabos. Šioje dalyje nurodomi į šį sprendimą įtraukti elementai ir visa kita informaciniam dokumentui tvarkyti, suprasti ir naudoti svarbi informacija.

2 dalis.

Nacionaliniai informaciniai dokumentai. Informaciniame dokumente pateikiami visų valstybių narių nacionaliniai informaciniai dokumentai, kuriuose išvardytos ir suklasifikuotos nacionalinės taisyklės, kaip nurodyta 3 straipsnyje.

3 dalis.

Informacija apie pagrindinius nacionalinius teisės aktus. Pagal Sprendimo 2009/965/EB 1 straipsnį informaciniame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie kiekvienos valstybės narės pagrindinius teisės aktus, taikomus leidimui pradėti eksploatuoti transporto priemones. Ši dalis užpildoma nedelsiant, kai valstybė narė praneša apie nacionalines Direktyvos 2008/57/EB įgyvendinimo priemones.

3.   Informacinio dokumento taikymo sritis

Informacinis dokumentas susijęs su visais leidimais pradėti eksploatuoti geležinkelio transporto priemones, kurioms taikoma direktyva 2008/57/EB, kai būtina atitiktis nacionalinėms taisyklėms.

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 1 straipsnį informacinis dokumentas taikomas transporto priemonėms, skirtoms eksploatuoti transeuropiniame tinkle (TEN) ir už jo ribų.

Jei transporto priemonės atitinka techninę sąveikos specifikaciją, remiantis informaciniu dokumentu galima palyginti su konkrečiu parametru susijusias taisykles, taikomas skirtingose valstybėse narėse, ir nustatyti tų taisyklių kryžmines nuorodas, siekiant patikrinti techninį suderinamumą su infrastruktūra, specialių atvejų atitiktį, atvirų klausimų išsprendimą ir, jei daromos išimtys, nacionalinių taisyklių atitiktį.

Be to, remiantis informaciniu dokumentu galima palyginti nacionalines taisykles, susijusias su parametrų, tikrinamų pradedant eksploatuoti techninės sąveikos specifikacijos neatitinkančias transporto priemones, sąrašu, ir nustatyti tų taisyklių kryžmines nuorodas.


Top