EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0061

2011/61/ES: 2011 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimas dėl Izraelio Valstybės užtikrinamos tinkamos asmens duomenų apsaugos automatizuoto asmens duomenų tvarkymo srityje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 332) Tekstas svarbus EEE

OJ L 27, 1.2.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 240 - 243

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/61(1)/oj

1.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 31 d.

dėl Izraelio Valstybės užtikrinamos tinkamos asmens duomenų apsaugos automatizuoto asmens duomenų tvarkymo srityje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 332)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/61/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1), ypač į jos 25 straipsnio 6 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 95/46/EB valstybės narės privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų perduodami trečiajai šaliai tik tuo atveju, jei ta trečioji šalis užtikrina tinkamą apsaugos lygį ir jei prieš perduodant duomenis yra laikomasi valstybių narių įstatymų, kuriais įgyvendinamos kitos minėtos direktyvos nuostatos.

(2)

Komisija gali nustatyti, kad trečioji šalis užtikrina tinkamą apsaugos lygį. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti perduodami iš valstybių narių be papildomų garantijų.

(3)

Pagal Direktyvą 95/46/EB duomenų apsaugos lygis turėtų būti įvertintas atsižvelgiant į visas su duomenų perdavimo operacija ar operacijomis susijusias aplinkybes ir ypatingą dėmesį skiriant keliems perdavimui svarbiems elementams, kurie išvardyti direktyvos 25 straipsnyje.

(4)

Atsižvelgiant į tai, kad požiūris į duomenų apsaugą trečiosiose šalyse skirtingas, reikėtų įvertinti apsaugos tinkamumą, o bet koks Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalimi pagrįstas sprendimas turėtų būti priimtas ir vykdomas taip, kad trečiosios šalys, kuriose yra panašios sąlygos, nebūtų subjektyviai ar nepagrįstai diskriminuojamos arba kad trečiosios šalys nediskriminuotų viena kitos, kad juo nebūtų kuriamos paslėptos kliūtys prekybai ir kad būtų atsižvelgiama į Europos Sąjungos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus.

(5)

Izraelio Valstybės teisinė sistema neturi rašytinės konstitucijos, tačiau tam tikriems pagrindiniams įstatymams Izraelio Valstybės Aukščiausiasis Teismas yra suteikęs konstitucinį statusą. Tuos pagrindinius įstatymus papildo gausi teismų praktika, nes Izraelio teisinė sistema daugiausia grindžiama bendraisiais teisės principais. Teisė į privatumą įtvirtinama Žmogaus orumo ir laisvės pagrindinio įstatymo 7 skirsnyje.

(6)

Izraelio Valstybėje asmens duomenų teisės standartai daugiausia grindžiami Direktyvoje 95/46/EB nustatytais standartais ir nustatyti Privatumo apsaugos įstatyme Nr. 5741–1981 su paskutiniais 2007 m. padarytais pakeitimais, kuriais siekiama nustatyti naujus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus ir išsamią priežiūros institucijos struktūrą.

(7)

Be to, minėtus duomenų apsaugos teisės aktus papildo Vyriausybės nutarimai dėl Privatumo apsaugos įstatymo Nr. 5741–1981 įgyvendinimo ir dėl priežiūros institucijos struktūros ir veiklos; tie sprendimai daugiausia grindžiami rekomendacijomis, kurias Teisingumo ministerijai ataskaitoje pateikė teisės aktų, susijusių su duomenų bazėmis, peržiūros komitetas (Schoffmano ataskaita).

(8)

Duomenų apsaugos nuostatų taip pat yra keliuose teisiniuose dokumentuose, kuriais reglamentuojami įvairūs sektoriai, pavyzdžiui, finansų sektoriaus teisės aktuose, sveikatos priežiūros ir viešųjų registrų reglamentuose.

(9)

Izraelio Valstybėje taikomi teisės standartai apima visus pagrindinius principus, kurių reikia, kad būtų užtikrintas tinkamas fizinių asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi automatizuotose duomenų bazėse, teisės į privatumą apsaugos lygis. Privatumo apsaugos įstatymo Nr. 5741–1981 2 skyrius, kuriame nustatyti asmens duomenų tvarkymo principai, netaikomas tvarkant asmens duomenis neautomatizuotose duomenų bazėse (rankiniu būdu tvarkomose duomenų bazėse).

(10)

Duomenų apsaugos teisės standartų taikymas užtikrinamas administracinėmis bei teisminėmis priemonėmis ir nepriklausoma priežiūra, kurią vykdo priežiūros institucija, Izraelio teisės, informacijos ir technologijos tarnyba (ILITA), kuriai suteikta teisė tirti ir imtis veiksmų ir kuri veikia visiškai nepriklausomai.

(11)

Izraelio duomenų apsaugos institucijos pateikė paaiškinimų ir patikinimų dėl to, kaip reikia aiškinti Izraelio teisę, ir patikino, kad Izraelio duomenų apsaugos teisės aktai įgyvendinami vadovaujantis tokiu aiškinimu. Šiame sprendime atsižvelgiama į šiuos paaiškinimus ir patikinimus, todėl šis sprendimas yra su jais siejamas.

(12)

Todėl Izraelio Valstybė užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, kaip nustatyta Direktyvoje 95/46/EB, kai vykdomas automatizuotas tarptautinis asmens duomenų perdavimas iš Europos Sąjungos į Izraelio Valstybę arba kai Izraelio Valstybėje asmens duomenys toliau tvarkomi automatizuotu būdu, jei jų perdavimas yra neautomatizuotas. Todėl tarptautiniam asmens duomenų perdavimui iš ES į Izraelio Valstybę, kai duomenys perduodami ir toliau tvarkomi tik neautomatizuotomis priemonėmis, šis sprendimas neturėtų būti taikomas.

(13)

Siekiant skaidrumo ir norint apsaugoti valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų galimybes užtikrinti asmenų apsaugą tvarkant jų asmens duomenis, svarbu tiksliai apibrėžti išimtines aplinkybes, kuriomis gali būti sustabdyti konkrečių duomenų srautai, nepaisant to, kad nustatyta, jog apsauga yra tinkama.

(14)

Su šiuo sprendimu susijusiose išvadose dėl tinkamumo Izraelio Valstybė suprantama, kaip apibrėžta pagal tarptautinę teisę. Tolesnis perdavimas gavėjams už Izraelio Valstybės ribų, kaip apibrėžta pagal tarptautinę teisę, turėtų būti laikomas asmens duomenų perdavimu trečiajai šaliai.

(15)

Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupė, įsteigta pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį, pateikė palankią nuomonę dėl asmens duomenų apsaugos tinkamumo, kai vykdomas automatizuotas tarptautinis asmens duomenų perdavimas iš Europos Sąjungos į Izraelio Valstybę arba kai Izraelio Valstybėje asmens duomenys toliau tvarkomi automatizuotu būdu, jei jų perdavimas yra neautomatizuotas. Palankioje nuomonėje darbo grupė ragino Izraelio valdžios institucijas priimti papildomų nuostatų, kuriomis Izraelio teisės aktų taikymas būtų išplėstas įtraukiant rankiniu būdu tvarkomas duomenų bazes, kuriomis aiškiai nustatomas proporcingumo principo taikymas tvarkant asmens duomenis privačiajame sektoriuje ir kuriomis išimtys, susijusios su tarptautiniu duomenų perdavimu, būtų aiškinamos remiantis Darbo dokumente dėl Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 1 dalies vienodo aiškinimo (2) nustatytais kriterijais. Rengiant šį sprendimą atsižvelgta į šią nuomonę (3).

(16)

Pagal Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko numatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Remiantis Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 2 dalimi, Izraelio Valstybė užtikrina tinkamą iš Europos Sąjungos perduodamų asmens duomenų apsaugos lygį, kai vykdomas automatizuotas tarptautinis asmens duomenų perdavimas iš Europos Sąjungos į Izraelio Valstybę arba kai Izraelio Valstybėje asmens duomenys toliau tvarkomi automatizuotu būdu, jei jų perdavimas yra neautomatizuotas.

2.   Duomenų apsaugos teisės standartų laikymąsi užtikrinti Izraelio Valstybėje kompetentinga Izraelio Valstybės priežiūros institucija yra Izraelio teisės, informacijos ir technologijos tarnyba (ILITA), nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1.   Šis sprendimas susijęs tik su duomenų apsaugos tinkamumu Izraelio Valstybėje, kaip apibrėžta pagal tarptautinę teisę, siekiant atitikti Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir neturi įtakos kitoms sąlygoms ar apribojimams, kuriais įgyvendinamos kitos šios direktyvos nuostatos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu valstybėse narėse.

2.   Šis sprendimas taikomas laikantis tarptautinės teisės reikalavimų. Juo nepažeidžiamas Golano aukštumų, Gazos Ruožo, Vakarų Kranto (įskaitant Rytų Jeruzalę) statusas pagal tarptautinę teisę.

3 straipsnis

1.   Nepažeisdamos savo įgaliojimų imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta atitiktis nacionalinėms nuostatoms, priimtoms remiantis ne 25 straipsniu, bet kitomis Direktyvos 95/46/EB nuostatomis, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali pasinaudoti suteiktais įgaliojimais sustabdyti duomenų srautus Izraelio Valstybės gavėjui, kad apsaugotų asmenis, kurių asmens duomenys tvarkomi, toliau nurodytais atvejais:

a)

jeigu kompetentinga Izraelio valdžios institucija nustatė, kad gavėjas nesilaiko taikomų apsaugos standartų; arba

b)

jei yra didelė tikimybė, kad pažeidžiami apsaugos standartai, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad kompetentinga Izraelio Valstybės valdžios institucija laiku nesiima ar nesiims tinkamų veiksmų susidariusiai padėčiai išspręsti, jei dėl tolesnio perdavimo kiltų tiesioginė didelės žalos duomenų subjektams grėsmė ir valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos susiklosčiusiomis aplinkybėmis dėjo tinkamas pastangas, kad praneštų apie tai Izraelio Valstybėje įsikūrusiai už tvarkymą atsakingai šaliai ir suteiktų jai galimybę atsakyti.

2.   Sustabdymas atšaukiamas kai tik užtikrinami duomenų apsaugos standartai ir apie tai pranešama atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms.

4 straipsnis

1.   Priėmusios priemones pagal 3 straipsnį, valstybės narės apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

2.   Valstybės narės ir Komisija vienos kitoms praneša apie atvejus, kai už duomenų apsaugos standartų laikymosi užtikrinimą Izraelio Valstybėje atsakingos institucijos savo veiksmais tokio laikymosi neužtikrina.

3.   Jei remiantis informacija, surinkta pagal šio sprendimo 3 straipsnį ir šio straipsnio 1 ir 2 dalis, nustatoma, kad kuri nors už duomenų apsaugos standartų laikymosi užtikrinimą Izraelio Valstybėje atsakinga institucija neveiksmingai vykdo savo įgaliojimus, Komisija praneša apie tai kompetentingai Izraelio valdžios institucijai ir prireikus pateikia priemonių projektus Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, kad panaikintų šį sprendimą, sustabdytų jo galiojimą arba apribotų jo taikymo sritį.

5 straipsnis

Komisija stebi, kaip vykdomas šis sprendimas, ir pateikia visas būtinas išvadas pagal Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnį įsteigtam komitetui, įskaitant visus įrodymus, kurie galėtų turėti įtakos šio sprendimo 1 straipsnyje nurodytai išvadai, kad apsauga Izraelio Valstybėje yra tinkama, kaip nurodyta Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnyje, ir visus įrodymus, kad šis sprendimas yra įgyvendinamas diskriminuojamai. Visų pirma ji stebi asmens duomenų tvarkymą rankiniu būdu tvarkomose duomenų bazėse.

6 straipsnis

Per tris mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos valstybės narės imasi visų šiam sprendimui įgyvendinti būtinų priemonių.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)  2005 m. lapkričio 25 d. dokumentas (WP114), kurį galima rasti http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_lt.pdf

(3)  Nuomonė Nr. 6/2009 dėl asmens duomenų apsaugos lygio Izraelyje, kurią galima rasti http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_lt.pdf


PRIEDAS

Šio sprendimo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta kompetentinga priežiūros institucija:

Izraelio teisės, informacijos ir technologijos tarnyba (ILITA)

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd.

Tel Aviv

Israel

Pašto adresas

P.O. Box 7360

Tel Aviv, 61072

Tel. + 972 376 34 050

Faksas + 972 264 67 064

El. pašto adresas ILITA@justice.gov.il

Interneto svetainė http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm


Top