Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1228

2010 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1228/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

OJ L 336, 21.12.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 113 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1228/oj

21.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1228/2010

2010 m. gruodžio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta Kombinuotoji nomenklatūra (KN), siekiant vykdyti Bendrojo muitų tarifo, Sąjungos išorės prekybos statistikos ir kitų Sąjungos prekių importo ir eksporto politikos krypčių reikalavimus.

(2)

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (2), taikomas tais atvejais, kai nėra pagrįstų priežasčių apmokestinimui.

(3)

Tam tikromis aplinkybėmis, atsižvelgiant į kai kurių Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009 nurodytų prekių gabenimo atvejų ypatumus, būtų tikslinga sumažinti administracinę naštą, susijusią su tokiais atvejais gabenamų prekių deklaravimu, priskiriant joms specialų KN kodą. Visų pirma, tai taikytina tais atvejais, kai kiekvienos gabenamų prekių rūšies klasifikavimas, reikalingas muitinės deklaracijai surašyti, darbo krūvio ir išlaidų požiūriu būtų neproporcingas su tuo susijusiems interesams.

(4)

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 113/2010 (3), kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos aprėpties, duomenų apibrėžčių, pagal verslo charakteristikas ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą suskirstytos prekybos statistikos rengimo ir specifinių prekių arba prekių gabenimo ir 2004 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2004 (4), įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų ir panaikinantis Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1901/2000 ir (EEB) Nr. 3590/92, leidžia valstybėms narėms naudoti supaprastintą kai kurių prekių kodavimo sistemą rengiant ES išorės ir vidaus prekybos statistinius duomenis.

(5)

Šiuose reglamentuose numatyti specialūs prekių kodai, naudotini atitinkamomis sąlygomis. Skaidrumo ir informacijos sklaidos tikslais tokie kodai turėtų būti nurodyti KN.

(6)

Dėl šių priežasčių į KN reikėtų įterpti 99 skirsnį.

(7)

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 324, 2009 12 10, p. 23.

(3)  OL L 37, 2010 2 10, p. 1.

(4)  OL L 343, 2004 11 19, p. 3.


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Turinio antros dalies XXI skyriaus 99 skirsnio pavadinime žodžiai „(Paliekama specialiam naudojimui, nustatytam kompetentingų Bendrijos institucijų)“ pakeičiami žodžiais „Specialieji Kombinuotosios nomenklatūros kodai“.

2)

Antros dalies XXI skyriuje tarp 98 skirsnio pabaigos ir trečios dalies įterpiamas šis 99 skirsnis:

99   SKIRSNIS

SPECIALIEJI KOMBINUOTOSIOS NOMENKLATŪROS KODAI

I   poskirsnis

Kombinuotosios nomenklatūros kodai, specialiai skirti tam tikriems prekių gabenimo atvejams

(Importas arba eksportas)

Papildomosios pastabos

1.

Šio poskirsnio nuostatos taikomos tik jame nurodytais prekių gabenimo atvejais.

Deklaruojant tokias prekes nurodoma, kad jos priskiriamos atitinkamai subpozicijai, jei tenkinamos su ja susijusios sąlygos bei reikalavimai ir laikomasi visų taikytinų taisyklių. Tokių prekių aprašymas turi būti pakankamai tikslus, kad būtų įmanoma jas identifikuoti.

Tačiau valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio poskirsnio nuostatų kai taikomi importo muitai ar kiti privalomieji mokėjimai.

2.

Šio poskirsnio nuostatos netaikomos prekybai prekėmis tarp valstybių narių.

3.

Šiam poskirsniui nepriskiriamos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009 nurodytos importuojamos ir eksportuojamos prekės, kurių atveju netaikomas atleidimas nuo importo ar eksporto muitų.

Šiam poskirsniui taip pat nepriskiriamos prekės, kurias gabenant taikomas koks nors draudimas arba ribojimas.

KN kodas

Aprašymas

Pastaba

1

2

3

 

Tam tikros prekės, nurodytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009 (importas ir eksportas)

 

9905 00 00

Įprastinę gyvenamąją vietą keičiančių fizinių asmenų asmeninis turtas

 (1)

9919 00 00

Toliau nurodytos prekės, išskyrus pirmiau minėtąsias:

 

Kraitis ir namų apyvokos daiktai, kurie priklauso asmeniui, keičiančiam įprastinę gyvenamąją vietą dėl santuokos; paveldėtas asmeninis turtas

 (1)

Mokykliniai drabužiai, mokymo priemonės ir susiję buičiai reikalingi daiktai

 (1)

Karstai su mirusiųjų palaikais, laidojimo urnos su mirusiųjų pelenais ir dekoratyviniai laidojimo puošiniai

 (1)

Prekės, skirtos labdaros ar filantropinėms organizacijoms, ir prekės, skirtos nelaimių aukoms

 (1)

II   poskirsnis

Statistiniai kodai, specialiai skirti tam tikriems prekių gabenimo atvejams

Papildomosios pastabos

1.

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 113/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos aprėpties, duomenų apibrėžčių, pagal verslo charakteristikas ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą suskirstytos prekybos statistikos rengimo ir specifinių prekių arba prekių gabenimo (2) ir 2004 m. lapkričio 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 1982/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų ir panaikinantis Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1901/2000 ir (EEB) Nr. 3590/92 (3), leidžia valstybėms narėms naudoti supaprastintą kai kurių prekių kodavimo sistemą rengiant ES išorės ir vidaus prekybos statistinius duomenis.

2.

Šio poskirsnio kodams taikomos Reglamente (ES) Nr. 113/2010 ir Reglamente (EB) Nr. 1982/2004 nustatytos sąlygos.

Kodas

Aprašymas

1

2

9930

Į laivus ir orlaivius tiekiamos prekės:

9930 24 00

KN 1–24 skirsniams priskiriamos prekės

9930 27 00

KN 27 skirsniui priskiriamos prekės

9930 99 00

kitur klasifikuojamos prekės

9931

Priekrantės įrenginių įguloms tiekiamos prekės arba variklių, mašinų ir kitos priekrantės įrenginių įrangos veikimui užtikrinti skirtos prekės:

9931 24 00

KN 1–24 skirsniams priskiriamos prekės

9931 27 00

KN 27 skirsniui priskiriamos prekės

9931 99 00

kitur klasifikuojamos prekės

9950 00 00

Kodas, naudojamas tik atskiriems prekybos prekėmis tarp valstybių narių sandoriams, kurių vertė mažesnė negu 200 EUR, ir kai kuriais atvejais pranešant apie liekamuosius produktus


(1)  Importuojant šioje subpozicijoje nurodytas prekes ir taikant jų atveju atleidimą nuo importo muitų turi būti laikomasi Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009 nustatytų sąlygų.

(2)  OL L 37, 2010 2 10, p. 1.

(3)  OL L 343, 2004 11 19, p. 3.


Top