EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1103

2010 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1103/2010, kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB, nustatomos nešiojamų antrinių (perkraunamų) ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių talpos ženklinimo taisyklės Tekstas svarbus EEE

OL L 313, 2010 11 30, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1103/oj

30.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 313/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1103/2010

2010 m. lapkričio 29 d.

kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB, nustatomos nešiojamų antrinių (perkraunamų) ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių talpos ženklinimo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (1), ypač į jos 21 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Sumažinti atliekų kiekį galima pailginant vidutinę antrinių (perkraunamų) baterijų gyvavimo trukmę. Parinkus prietaisams tinkamas baterijas sumažėtų baterijų ir akumuliatorių atliekų kiekis.

(2)

Svarbu talpos ženklinimo informaciją pateikti suderintais, valdomais ir pakartojamais metodais, kad gamintojams būtų užtikrinta sąžininga konkurencija ir nuoseklios kokybės vertės.

(3)

Direktyvoje 2006/66/EB reikalaujama, kad visos nešiojamos ir automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai būtų paženklinti talpos žymėjimo etikete. Talpos žymėjimo etiketėje turi būti pateikta lengvai suprantama ir palyginama informacija, naudinga galutiniams vartotojams, perkantiems nešiojamas ir automobiliams skirtas baterijas bei akumuliatorius.

(4)

Pagal Direktyvos 2006/66/EB 21 straipsnio 7 dalį gali būti taikomos talpos ženklinimo reikalavimų išimtys.

(5)

Tokios išimtys taikytinos baterijoms ir akumuliatoriams, kurie parduodami įmontuoti į prietaisus ir kurių galutinis vartotojas negali išimti dėl su saugumu, veikimu, medicina ar duomenų integralumu susijusių priežasčių ir būtinybės užtikrinti pastovų energijos tiekimą. Šios baterijos ir akumuliatoriai neprieinami galutiniams vartotojams, todėl galutiniams vartotojams nereikia priimti sprendimo dėl jų pirkimo.

(6)

Pageidaujama, kad informacija būtų pagrįsta esančiais tarptautiniais ir Europos standartais ir suteiktų tvirtą mokslinį ir techninį pagrindą galutiniams vartotojams pateikiamos informacijos tikslumui užtikrinti.

(7)

Reikia suderinti esamas nešiojamų antrinių (perkraunamų) ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių talpos ženklinimo taisykles. Taip pat reikėtų įvertinti nešiojamų pirminių (neperkraunamų) baterijų talpos ženklinimo taisyklių suderinimo galimybes.

(8)

Baterijų ir akumuliatorių gamintojams reikia ne mažiau kaip 18 mėnesių savo technologiniams procesams suderinti pagal naujus talpos ženklinimo reikalavimus.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų 18 straipsniu (2) įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas nešiojamoms antrinėms (perkraunamoms) ir automobiliams skirtoms baterijoms ir akumuliatoriams, pirmą kartą pateiktiems rinkai praėjus aštuoniolikai mėnesių nuo 5 straipsnyje nurodytos datos.

2.   Šis reglamentas netaikomas I priede išvardytoms nešiojamoms antrinėms (perkraunamoms) baterijoms ir akumuliatoriams.

2 straipsnis

Talpos nustatymas

1.   Elektros krūvis, kurį baterija arba akumuliatorius gali atiduoti esant tam tikroms sąlygoms, laikomas baterijos arba akumuliatoriaus talpa.

2.   Nešiojamų antrinių (perkraunamų) baterijų ir akumuliatorių talpa, priklausomai nuo juose esančių cheminių medžiagų, nustatoma pagal IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622, IEC/EN 61960 ir IEC/EN 61056-1 standartus, kaip nurodyta II priedo A dalyje.

3.   Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių talpa, priklausomai nuo juose esančių cheminių medžiagų, nustatoma pagal standartą IEC 60095-1/EN 50342-1, kaip nurodyta II priedo B dalyje.

3 straipsnis

Talpos matavimo vienetas

1.   Nešiojamų antrinių (perkraunamų) baterijų ir akumuliatorių talpa išreiškiama miliampervalandėmis arba ampervalandėmis, pažymint atitinkamai santrumpa mAh arba Ah.

2.   Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių talpa išreiškiama ampervalandėmis ir šaltojo paleidimo srove amperais, pažymint atitinkamai santrumpa Ah arba A.

4 straipsnis

Talpos žymėjimo etiketės modelis

1.   Nešiojamos antrinės (perkraunamos) baterijos ir akumuliatoriai turi būti paženklinti etikete, kurioje pateikiama III priedo A dalyje nurodyta informacija. Mažiausias etiketės dydis nustatomas pagal baterijos arba akumuliatoriaus tipą kaip nurodyta IV priedo A dalyje.

2.   Visos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai turi būti paženklinti etikete, kurioje pateikiama III priedo B dalyje nurodyta informacija. Mažiausias etiketės dydis nustatomas pagal baterijos arba akumuliatoriaus tipą kaip nurodyta IV priedo B dalyje.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 266, 2006 9 26, p. 1.

(2)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.


I PRIEDAS

Talpos ženklinimo reikalavimų išimtys

1)

Pagal Direktyvos 2006/66/EB 11 straipsnį, neišimamoms į prietaisus įmontuotoms nešiojamoms antrinėms (perkraunamoms) baterijoms ir akumuliatoriams, taip pat neišimamoms baterijoms ir akumuliatoriams, skirtiems įmontuoti į tuos prietaisus prieš pateikiant galutiniams vartotojams, šis reglamentas netaikomas.


II PRIEDAS

Nešiojamų antrinių (perkraunamų) ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių talpos matavimas

A dalis.   Nešiojamos antrinės (perkraunamos) baterijos ir akumuliatoriai

1)

Nešiojamų antrinių nikelio-kadmio baterijų ir akumuliatorių vardinė talpa matuojama pagal standartus IEC/EN 61951-1 ir IEC/EN 60622.

2)

Nešiojamų antrinių nikelio-metalo hidrido baterijų ir akumuliatorių vardinė talpa matuojama pagal standartą IEC/EN 61951-2.

3)

Nešiojamų antrinių ličio baterijų ir akumuliatorių vardinė talpa matuojama pagal standartą IEC/EN 61960.

4)

Nešiojamų antrinių švino-rūgštinių baterijų ir akumuliatorių vardinė talpa matuojama pagal standartą IEC/EN 61056-1.

B dalis.   Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai

1)

Automobiliams skirtų (švino-rūgštinių paleidimo) baterijų ir akumuliatorių vardinės talpos ir šaltojo paleidimo pajėgumo matavimai atliekami pagal standartą IEC 60095-1/EN 50342-1.


III PRIEDAS

Talpos žymėjimo etiketėse pateikiama informacija

A dalis.   Nešiojamos antrinės (perkraunamos) baterijos ir akumuliatoriai

Nešiojamų antrinių (perkraunamų) baterijų ir akumuliatorių talpos žymėjimo etiketėje pateikiama ši informacija:

1)

Nešiojamų antrinių nikelio-kadmio (NiCd), nikelio-metalo hidrido (Ni-MH) ir ličio baterijų ir akumuliatorių vardinė talpa, nustatyta atitinkamai pagal standartus IEC/EN 61951-1, IEC/EN 60622, IEC/EN 61951-2 ir IEC/EN 61960:

a)

sveikuoju skaičiumi, kai talpa išreikšta mAh, išskyrus nešiojamas antrines (perkraunamas) baterijas ir akumuliatorius, skirtus naudoti elektriniuose įrankiuose;

b)

visų nešiojamų antrinių (perkraunamų) baterijų ir akumuliatorių, skirtų naudoti elektriniuose įrankiuose – dešimtųjų tikslumu, kai talpa išreikšta Ah, sveikuoju skaičiumi, kai išreikšta mAh;

c)

atitinkamai standartuose IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622 ir IEC/EN 61960 reikalaujamu tikslumu.

2)

Nešiojamų antrinių švino-rūgštinių baterijų ir akumuliatorių – pagal standartą IEC/EN 61056-1 nustatytos imties minimali vardinės talpos vertė:

a)

dešimtųjų tikslumu, kai talpa išreikšta Ah, išskyrus nešiojamas antrines (perkraunamas) baterijas ir akumuliatorius, skirtus naudoti elektriniuose įrankiuose; ir

b)

standarte IEC/EN 61056-1 reikalaujamu tikslumu.

B dalis.   Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai

Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių talpos žymėjimo etiketėje pateikiama ši informacija:

1)

vardinė talpa ir šaltojo paleidimo srovė, nustatyta pagal standartą IEC 60095-1/EN 50342-1;

2)

vardinė talpa ir paleidimo srovė nurodomos sveikuoju skaičiumi ± 10 % vardinės vertės tikslumu.


IV PRIEDAS

Talpos žymėjimo etikečių mažiausias dydis ir vieta

A dalis.   Nešiojamos antrinės (perkraunamos) baterijos ir akumuliatoriai

Nešiojamų antrinių (perkraunamų) baterijų ir akumuliatorių talpos žymėjimo etiketės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1)

Atskirų baterijų ir akumuliatorių, išskyrus sagos formos elementus ir atminties palaikymo baterijas:

a)

ant baterijos arba akumuliatoriaus: etiketės matmenys turi būti ne mažesni kaip 1,0 ir 5,0 mm (h, l) (1);

b)

ant baterijų arba akumuliatorių pakuotės (priekio): etiketės matmenys turi būti ne mažesni kaip 5,0 ir 12,0 mm (h, l);

c)

etiketė turi būti ant pakuotės (priekio) ir pakuotėje ant atskirų baterijų ir akumuliatorių;

d)

be pakuotės parduodamų baterijų ir akumuliatorių etiketė turi būti ant pačios baterijos arba akumuliatoriaus.

2)

Sudėtinių baterijų:

a)

sudėtinių baterijų, kurių didžiausios sienelės plotas ne didesnis kaip 70 cm2, etiketės matmenys turi būti ne mažesni kaip 1,0 ir 5,0 mm (h, l);

b)

sudėtinių baterijų, kurių didžiausios sienelės plotas 70 cm2 arba didesnis, etiketės matmenys turi būti ne mažesni kaip 2,0 ir 5,0 mm (h, l);

c)

etiketė turi būti tik ant visos sudėtinės baterijos, o ne ant kiekvieno baterijoje esančio elemento.

3)

Jei baterijos, akumuliatoriaus arba sudėtinės baterijos dėl dydžio negalima paženklinti minimalaus dydžio etikete, talpa turi būti pažymėta ant pakuotės, etiketėje, kurios matmenys ne mažesni kaip 5,0 ir 12,0 mm (h, l). Šiuo atveju, kai baterija, akumuliatorius arba sudėtinė baterija neturi savo pakuotės, talpa turi būti nurodyta ant prietaiso, su kuriuo tos baterijos, akumuliatoriai arba sudėtinės baterijos parduodamos, pakuotės.

4)

Sagos formos elementų ir atminties palaikymo baterijų:

a)

ant pakuotės (priekio): etiketės matmenys turi būti ne mažesni kaip 5,0 ir 12,0 mm (h, l);

b)

etiketė turi būti ant pakuotės priekio.

B dalis.   Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai

Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių talpos žymėjimo etiketės turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

etiketė turi užimti ne mažiau kaip 3 % automobiliams skirtos baterijos arba akumuliatoriaus didžiausios sienelės ploto; etiketės matmenys turi neviršyti 20 ir 150 mm (h, l);

b)

etiketė turi būti ant vienos iš baterijos arba akumuliatoriaus sienelių, išskyrus apatinę.


(1)  h – aukštis, l – ilgis.


Top