EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1062

2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus Tekstas svarbus EEE

OJ L 314, 30.11.2010, p. 64–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 249 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; panaikino 32019R2013 . Latest consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1062/oj

30.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/64


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1062/2010

2010 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES reikalaujama, kad Komisija priimtų deleguotus teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai vykdant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo.

(2)

Televizijos aparatų suvartojamas elektros energijos kiekis sudaro didelę bendros buitinių vartotojų elektros energijos paklausos Europos Sąjungoje dalį ir lygiavertes funkcijas atliekančių televizijos aparatų energijos vartojimo efektyvumas labai skirtingas. Televizijos aparatų energijos vartojimo efektyvumą galima labai padidinti. Todėl televizijos aparatams turėtų būti taikomi energijos vartojimo ženklinimo reikalavimai.

(3)

Siekiant gamintojams suteikti paskatų gerinti televizijos aparatų energijos vartojimo efektyvumą, galutinius naudotojus skatinti pirkti efektyviai energiją vartojančius modelius, sumažinti šių gaminių suvartojamą elektros energijos kiekį ir prisidėti prie vidaus rinkos veikimo užtikrinimo, turėtų būti parengtos suderintos nuostatos dėl televizijos aparatų energijos vartojimo efektyvumo ir suvartojamo elektros energijos kiekio nurodymo ženklinant etiketėmis ir pateikiant standartinę informaciją apie gaminį.

(4)

Numatoma, kad bendras šio reglamento ir 2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 642/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi televizijos aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (2), nuostatų poveikis galėtų būti toks – iki 2020 m. būtų sutaupoma 43 TWh elektros energijos per metus, palyginti su tuo atveju, jeigu nebūtų imtasi jokių priemonių.

(5)

Etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gaunama patikimomis, tiksliomis ir atkartojamomis matavimo procedūromis, taikant pažangiausius pripažintus matavimo metodus, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (3), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra.

(6)

Šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi televizijos aparatų etiketės formos ir joje pateikiamos informacijos turinio reikalavimai.

(7)

Be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti televizijos aparatų techninių dokumentų ir vardinių parametrų lentelės reikalavimai.

(8)

Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti televizijos aparatus parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat tų aparatų reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai.

(9)

Siekiant skatinti efektyviai energiją vartojančių televizijos aparatų gamybą, gamintojams, pageidaujantiems teikti rinkai televizijos aparatus, kurie gali atitikti aukštesnių energijos vartojimo efektyvumo klasių reikalavimus, turėtų būti leidžiama pateikti etiketes, kuriose būtų nurodomos tos klasės, anksčiau nei data, nuo kurios tokias klases nurodyti privaloma.

(10)

Reikėtų numatyti nuostatą dėl šio reglamento persvarstymo atsižvelgiant į technologijų pažangą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi televizijos aparatų ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/EB 2 straipsnyje, taikomos šios apibrėžtys:

1)   televizijos aparatas– televizorius arba televizijos monitorius;

2)   televizorius– visų pirma vaizdo ir garso signalams priimti ir rodyti skirtas gaminys, kuris pateikiamas rinkai pažymėtas vienu modelio ar sistemos ženklu ir kurį sudaro:

a)

ekranas;

b)

vienas ar keli derintuvai ir (arba) imtuvai ir neprivalomi papildomi įtaisai duomenims laikyti ir (arba) rodyti, pvz., DVD įrenginys, standusis diskas (HDD) arba vaizdajuosčių leistuvas (VCR), sumontuoti viename aparate su ekranu arba viename ar keliuose atskiruose aparatuose;

3)   televizijos monitorius– įmontuotame ekrane vaizdo signalui iš įvairių šaltinių (taip pat televizijos transliacijų signalams) rodyti skirtas gaminys, kuris gali valdyti ir atkurti garso signalus iš išorinio šaltinio, susieto su gaminiu standartizuotomis vaizdo perdavimo signalų jungtimis, kaip antai bendraašė jungtis (komponentinė, kompozicinė), SCART, HDMI, ir naudojant būsimus bevielio ryšio standartus (išskyrus nestandartines vaizdo perdavimo signalų jungtis, pvz., DVI ir SDI), tačiau kuris negali priimti ir apdoroti transliuojamų signalų;

4)   veikimo režimas– būsena, kai televizijos aparatas yra įjungtas į elektros tinklą ir atkuria garsą bei vaizdą;

5)   namų režimas– gamintojo rekomenduojamas televizijos aparato nustatymas įprastoms namų sąlygoms;

6)   budėjimo režimas (-ai)– būsena, kai televizijos aparatas yra įjungtas į elektros tinklą tinkamam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas funkcijas, kurios gali trukti neribotą laiką:

a)

pakartotinio aktyvinimo funkcija arba pakartotinio aktyvinimo funkcija ir tik įjungtos pakartotinio aktyvinimo funkcijos rodymas; ir (arba)

b)

informacijos arba būsenos rodymas;

7)   išjungties režimas– būsena, kai televizijos aparatas yra įjungtas į elektros tinklą ir neatlieka jokios funkcijos; šiai būsenai taip pat priskiriama:

a)

būsenos, kai tik rodomas išjungties režimas;

b)

būsenos, kai atliekamos tik tokios funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (4);

8)   pakartotinio aktyvinimo funkcija– funkcija, leidžianti lengviau suaktyvinti kitus režimus (taip pat ir veikimo režimą) nuotoliniu jungikliu su nuotolinio valdymo pultu, vidiniu jutikliu ar laikmačiu papildomoms funkcijoms, taip pat ir veikimo režimui, aktyvinti;

9)   informacijos arba būsenos rodymas– informacijos arba įrangos būsenos rodymo ekrane nuolatinė funkcija, įskaitant laikrodžius;

10)   rekomenduojamosios parinktys– gamintojo iš anksto numatyti televizijos aparatų nustatymai, iš kurių televizijos aparato naudotojas turi pasirinkti konkrečius nustatymus, kai pirmą kartą įjungia televizijos aparatą;

11)   didžiausio skaisčio santykis– didžiausio skaisčio televizijos aparatui veikiant tiekėjo nustatytu namų režimu arba veikimo režimu (kai tinkama) ir didžiausio skaisčio, kai televizijos aparato ekranas veikimo režimu yra šviesiausios būsenos, santykis;

12)   pardavimo vieta– televizijos aparatų rodymo ar siūlymo parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta;

13)   galutinis naudotojas– televizijos aparatą perkantis arba jį pirkti ketinantis vartotojas.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.   Tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas televizijos aparatas būtų pateikiamas su spausdinta etikete, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos V priede;

b)

būtų pateikiama gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta III priede;

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami IV priede nustatyti techniniai dokumentai;

d)

kiekvienoje konkretaus modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

e)

bet kokioje konkretaus televizijos aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

2.   Energijos vartojimo efektyvumo klasės grindžiamos energijos vartojimo efektyvumo indeksu, kuris apskaičiuojamas pagal II priedą.

3.   Etiketės forma nustatyta V priede; ji taikoma pagal šį tvarkaraštį:

a)

nuo 2011 m. lapkričio 30 d. rinkai pateikiamų televizijos aparatų, kurių energijos vartojimo veiksmingumo klasės:

i)

A, B, C, D, E, F, G, etiketės atitinka V priedo 1 punktą arba, kai tiekėjų nuomone tai tinkama, to priedo 2 punktą;

ii)

A+, etiketės atitinka V priedo 2 punktą;

iii)

A++, etiketės atitinka V priedo 3 punktą;

iv)

A+++, etiketės atitinka V priedo 4 punktą;

b)

nuo 2014 m. sausio 1 d. rinkai pateikiamų televizijos aparatų, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A+, A, B, C, D, E, F, etiketės atitinka V priedo 2 punktą arba, kai tiekėjų nuomone tai tinkama, V priedo 3 punktą;

c)

nuo 2017 m. sausio 1 d. rinkai pateikiamų televizijos aparatų, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A++, A+, A, B, C, D, E, etiketės atitinka V priedo 3 punktą arba, kai tiekėjų nuomone tai tinkama, V priedo 4 punktą;

d)

nuo 2020 m. sausio 1 d. rinkai pateikiamų televizijos aparatų, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės yra A+++, A++, A+, A, B, C, D, etiketės atitinka V priedo 4 punktą.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a)

kiekvienas pardavimo vietoje esantis televizijos aparatas būtų paženklintas pagal 3 straipsnio 1 dalį tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;

b)

prekiaujant televizijos aparatais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedą tiekėjo pateikta informacija;

c)

kiekvienoje konkretaus modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

d)

bet kokioje konkretaus televizijos aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma pagal patikimas, tikslias ir atkartojamas matavimo procedūras, atsižvelgiant į pažangiausius pripažintus matavimo metodus, kaip nurodyta VII priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį deklaruotai energijos vartojimo efektyvumo klasei vertina pagal VIII priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

3 straipsnio 1 dalies d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c ir d punktai netaikomi iki 2012 m. kovo 30 d. išleistai spausdintai ir techninei reklaminei medžiagai.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. lapkričio 30 d. Tačiau 3 straipsnio 1 dalies d ir e punktai ir 4 straipsnio b, c ir d punktai taikomi nuo 2012 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 191, 2009 7 23, p. 42.

(3)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(4)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.


I PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Televizijos aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jo energijos vartojimo efektyvumo indeksą (toliau – EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje. Televizijos aparato energijos vartojimo efektyvumo indeksas nustatomas pagal II priedo 1 punktą.

1   lentelė

Televizijos aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

A+++ (didžiausias efektyvumas)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (mažiausias efektyvumas)

1,00 ≤ EEI


II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso ir veikimo režimu per metus suvartojamos energijos kiekio apskaičiavimo metodas

1.

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas kaip EEI = P/Petaloninis (A), kur:

Petaloninis (A)

=

Ppagrindinis + A × 4,3224 W/dm2,

Ppagrindinis

=

20 W (televizorių su vienu derintuvu ir (arba) imtuvu, be kietojo disko),

Ppagrindinis

=

24 W (televizorių su kietuoju (-aisiais) disku (-ais),

Ppagrindinis

=

24 W (televizorių su dviem arba daugiau derintuvų ir (arba) imtuvų),

Ppagrindinis

=

28 W (televizorių su kietuoju (-aisiais) disku (-ais) ir dviem arba daugiau derintuvų ir (arba) imtuvų),

Ppagrindinis

=

15 W (televizijos monitorių),

A – matomasis ekrano plotas dm2,

P – pagal VII priedą išmatuota veikimo režimu televizijos aparato vartojama galia vatais dešimtųjų tikslumu.

2.

Veikimo režimu per metus suvartojamos energijos kiekis E (kWh) apskaičiuojamas kaip E = 1,46 × P.

3.

Televizijos aparatai su automatinio skaisčio reguliavimo funkcija

Skaičiuojant atitinkamai 1 ir 2 punktuose nurodytą energijos vartojimo efektyvumo indeksą ir veikimo režimu per metus suvartojamos energijos kiekį, veikimo režimu vartojama galia, nustatyta pagal VII priede nurodytą procedūrą, sumažinama 5 %, jei pateikiant televizijos aparatą rinkai įvykdytos šios sąlygos:

a)

televizijos aparato skaistis tiekėjo nustatyto namų režimo arba veikimo režimo sąlygomis automatiškai mažinamas apšvietai kintant nuo bent 20 lx iki 0 lx;

b)

automatinio skaisčio reguliavimo funkcija aktyvi tiekėjo nustatyto namų režimo arba veikimo režimo sąlygomis.


III PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.

Televizijos aparato vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; lentelė pateikiama gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente.

a)

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

b)

Tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras televizijos aparato modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties tiekėjo pavadinimo modelių.

c)

Modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal I priedo 1 lentelę; jeigu televizijos aparatui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1) suteiktas ES ekologinis ženklas, šią informaciją galima įtraukti.

d)

Matomoji ekrano įstrižainė cm ir coliais.

e)

Taikant VII priede nustatytą procedūrą išmatuota veikimo režimu vartojama galia.

f)

Pagal II priedą apskaičiuotas per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; šis kiekis apibūdinamas taip: „Suvartojamas energijos kiekis XYZ kWh per metus, kai televizijos aparatas energiją vartoja veikdamas 4 valandas per dieną 365 dienas. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip televizijos aparatas naudojamas“.

g)

Pagal VII priede nustatytą procedūrą išmatuota budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojama galia.

h)

Fizinių ekrano vaizdo taškų skaičius vertikaliai ir horizontaliai.

2.

Keliems to paties tiekėjo televizijos aparatų modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

3.

Į vardinių parametrų lentelę įtrauktą informaciją galima pateikti kaip etiketės kopiją (ji gali būti spalvota arba nespalvota). Jeigu pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, turi būti pateikiama ir ta 1 punkte nurodyta informacija, kuri į etiketę dar neįtraukta.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


IV PRIEDAS

Techniniai dokumentai

Į 3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus techninius dokumentus įtraukiama:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

bendrasis televizijos aparato modelio aprašas, kad aparatą būtų įmanoma aiškiai ir lengvai atpažinti;

c)

jei taikoma, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

jei taikoma, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir jo parašas;

f)

bandymo parametrai atliekant matavimus:

i)

aplinkos temperatūra;

ii)

bandymo įtampa (V) ir dažnis (Hz);

iii)

elektros tiekimo sistemos visuminis netiesinių iškreipių faktorius;

iv)

bandymo garso ir vaizdo signalų įėjimo lizdas;

v)

elektriniams bandymams naudotos matavimo aparatūros, matavimų schemos ir naudotų grandinių informacija ir dokumentai;

g)

veikimo režimo parametrai:

i)

vartojamoji galia vatais dešimtųjų tikslumu, jeigu matuojama ne didesnė kaip 100 W galia, arba vienetų tikslumu, jeigu matuojama didesnė kaip 100 W galia;

ii)

dinamiško transliuojamojo turinio vaizdo signalo, kuris paprastai atitinka tipinį transliuojamų televizijos programų turinį, charakteristikos;

iii)

veiksmų seka pasiekti būsenai, kurioje vartojama galia yra pastovi;

iv)

televizijos aparatų su rekomenduojamosiomis parinktimis didžiausio skaisčio aparatui veikiant namų režimu ir didžiausio skaisčio, kai televizijos aparato ekranas veikimo režimu yra šviesiausios būsenos, santykis, išreikštas procentais;

v)

atliekant televizijos monitorių matavimus naudoto derintuvo atitinkamų charakteristikų apibūdinimas;

h)

kiekvieno budėjimo arba išjungties režimo:

i)

vartojamoji galia vatais šimtųjų tikslumu;

ii)

naudotas matavimo metodas;

iii)

kaip parinktas arba užprogramuotas režimas;

iv)

veiksmų seka tokiam režimui, kad televizijos aparatas galėtų automatiškai persijungti į kitus režimus, pasiekti.


V PRIEDAS

Etiketė

1.   1 ETIKETĖ

Image

a)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras televizijos aparato modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal I priedą nustatyta televizijos aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė. Rodyklės, kuria nurodoma aparato energijos vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tame pačiame aukštyje, kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

veikimo režimu vartojama galia vatais, suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

V.

pagal II priedo 2 punktą apskaičiuotas veikimo režimu per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI.

matomoji ekrano įstrižainė coliais ir centimetrais.

televizijos aparatams su aiškiai matomu jungikliu, kuriuo televizijos aparatas perjungiamas į būseną, kurioje vartojama ne didesnė kaip 0,01 W galia, galima pridėti 5 punkto 8 papunktyje nurodytą simbolį;

jeigu modeliui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas, galima pridėti ekologinio ženklo kopiją.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 5 punktą.

2.   2 ETIKETĖ

Image

a)

Etiketėje pateikiama 1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 5 punktą.

3.   3 ETIKETĖ

Image

a)

Etiketėje pateikiama 1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 5 punktą.

4.   4 ETIKETĖ

Image

a)

Etiketėje pateikiama 1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b)

Etiketės formos ypatybės atitinka 5 punktą.

5.   Etiketės forma yra tokia:

Image

Čia:

a)

Etiketė yra ne mažesnė kaip 60 mm pločio ir 120 mm aukščio. Jei etiketė yra didesnė, jos turinys vis tiek turi būti proporcingas, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus matmenis.

b)

Televizijos aparatų, kurių ekrano plotas didesnis kaip 29 dm2, etiketės fonas yra baltas. Televizijos aparatų, kurių ekrano plotas 29 dm2 arba mažesnis, etiketės fonas yra baltas arba skaidrus.

c)

Spalvos yra CMYK – žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda, nurodytos pagal šį pavyzdį: 00–70-X-00–0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą):

Image

Apvado linija. 3 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES ženklas. Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Etiketės ženklai.

Spalva – X-00–00–00,

piktograma atitinka pavaizduotąją, ES ženklas ir etiketės ženklas (bendrai): plotis – 51 mm, aukštis – 9 mm.

Image

Ženklų apvado linija. 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 51 mm.

Image

A-G skalė.

Rodyklė: aukštis – 3,8 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 10 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 7 pt, didžiosios raidės, balti.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 8 mm, 100 % juoda.

Tekstas: Calibri bold 15 pt, didžiosios raidės, baltas; „+“ simboliai: Calibri bold 10 pt, didžiosios raidės, balti.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 7 pt, didžiosios raidės, 100 % juodas.

Image

Jungiklio ženklas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją; apvadas: 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

Tekstas apie veikimo režimu vartojamą galią.

Apvadas: 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 14 pt, 100 % juoda.

Antra eilutė: Calibri regular 11 pt, 100 % juoda.

Image

Televizijos aparato ekrano dydis.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 14 pt, 100 % juoda. Calibri regular 11 pt, 100 % juoda.

Image

Tekstas apie per metus suvartojamos energijos kiekį.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 25 pt, 100 % juoda.

Antra eilutė: Calibri regular 11 pt, 100 % juoda.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio identifikavimo ženklas.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 51 × 8 mm plote.

Image

Laikotarpis.

Tekstas: Calibri bold 8 pt.

Tekstas: Calibri light 9 pt


VI PRIEDAS

Informacija, pateikiama tais atvejais, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.

4 straipsnio b dalyje nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

I priede apibrėžta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

b)

II priedo 1 punkte nurodyta veikimo režimu vartojama galia;

c)

per metus suvartojamos energijos kiekis pagal II priedo 2 punktą;

d)

matomoji ekrano įstrižainė.

2.

Jeigu pateikiama ir kita vardinių parametrų lentelėje nurodyta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąsias III priede.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti toks, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


VII PRIEDAS

Matavimai

1.   Siekiant užtikrinti ir tikrinant atitiktį šio reglamento reikalavimams matavimai atliekami pagal patikimą, tikslią ir atkartojamą matavimo procedūrą, atsižvelgiant į bendrai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant metodus, nurodytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   II priedo 1 punkte nurodytos veikimo režimu vartojamos galios matavimai

a)

Bendrosios sąlygos:

i)

matuojama esant 23 °C +/– 5 °C aplinkos temperatūrai;

ii)

matuojant naudojamas dinamiško transliuojamojo turinio vaizdo signalas, atitinkantis tipinį transliuojamų televizijos programų turinį. Matuojamas vartojamosios galios vidurkis per dešimt minučių iš eilės;

iii)

matavimai atliekami tuomet, kai televizijos aparatas ne trumpiau kaip valandą buvo išjungties režimo būsenoje ir iškart po to ne trumpiau kaip valandą veikė veikimo režimu, ir baigiami praėjus ne daugiau kaip trims valandoms nuo to momento, kai aparatas pradėjo veikti veikimo režimu. Atitinkamas vaizdo signalas turi būti rodomas visą laiką, kol aparatas veikia veikimo režimu. Jei yra žinoma, kad televizijos aparato būsena nusistovi per valandą, minėtas trukmes galima sutrumpinti, jeigu galima įrodyti, kad matavimų duomenys nuo duomenų, kurie būtų gauti taikant pirmiau nurodytas trukmes, skiriasi ne daugiau kaip 2 %;

iv)

matuojant leidžiama taikyti ne didesnę kaip 2 % neapibrėžtį, esant 95 % pasikliovimo lygiui;

v)

jei aparate yra skaisčio automatinio reguliavimo funkcija, matuojant ji išjungiama. Jei yra skaisčio automatinio reguliavimo funkcija ir jos negalima išjungti, matuojant tiesiogiai į apšvietos jutiklį turi patekti 300 lx arba stipresnė apšvieta.

b)

Veikimo režimu televizijos aparatų vartojamos galios matavimo reikalavimai:

i)

televizoriai be rekomenduojamųjų parinkčių: vartojamoji galia matuojama veikimo režimu, gamintojo nustatytu prieš pateikiant televizijos aparatą, t. y. skaisčio valdymo nuostatos turi būti tokios, kokias gamintojas nustatė prieš pateikdamas televizijos aparatą galutiniam naudotojui;

ii)

televizoriai su rekomenduojamosiomis parinktimis: vartojamoji galia matuojama aparatui veikiant namų režimu;

iii)

televizijos monitoriai be rekomenduojamųjų parinkčių: televizijos monitorius sujungiamas su atitinkamu derintuvu. Vartojamoji galia matuojama veikimo režimu, gamintojo nustatytu prieš pateikiant televizijos aparatą, t. y. skaisčio valdymo nuostatos turi būti tokios, kokias gamintojas nustatė prieš pateikdamas televizijos monitorių galutiniam naudotojui. Matuojant veikimo režimu televizijos monitoriaus vartojamą galią neatsižvelgiama į derintuvo vartojamąją galią;

iv)

televizijos monitoriai su rekomenduojamosiomis parinktimis: televizijos monitorius sujungiamas su atitinkamu derintuvu. Vartojamoji galia matuojama aparatui veikiant namų režimu.

3.   III priedo 1 dalies g punkte nurodytos budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojamos galios matavimai

Matuojant 0,50 W ar didesnę galią leidžiama taikyti ne didesnę kaip 2 % neapibrėžtį, esant 95 % pasikliovimo lygiui. Matuojant mažesnę kaip 0,50 W galią leidžiama taikyti ne didesnę kaip 0,01 W neapibrėžtį, esant 95 % pasikliovimo lygiui.

4.   VIII priedo 2 dalies c punkte nurodyto didžiausio skaisčio matavimai

a)

Didžiausias skaistis matuojamas skaisčio matuokliu, nukreiptu taip, kad būtų aptinkama visiškai (100 %) balta viso ekrano tikrinamosios lentelės dalis; vidutinis tos lentelės vaizdo signalo lygis turi neviršyti vertės, kuriai esant galią riboja vaizdo skaisčio valdymo sistema.

b)

Matuojant skaisčio santykį skaisčio matuoklio aptikties taškas ekrane, perjungiant televizijos aparatą iš tiekėjo nustatyto namų režimo arba veikimo režimo (kai tinkama) į šviesiausią veikimo režimo būseną ir atvirkščiai, nekeičiamas.


VIII PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės valdžios institucijos atitiktį 3 ir 4 straipsniuose nurodytiems reikalavimams, t. y. II priedo 1 punkte nurodytą veikimo režimu vartojamą galią ir III priedo 1 punkto g papunktyje nurodytą budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojamą galią, tikrina pagal toliau nurodytą patikros procedūrą.

1)

Valstybės narės įstaigos išbando vieną gaminį.

2)

Laikoma, kad modelis atitinka deklaruotąją veikimo režimu vartojamos galios vertę ir deklaruotąsias budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojamos galios vertes, jeigu:

a)

veikimo režimu vartojamos galios matavimo rezultatas už deklaruotąją vartojamos galios vertę yra didesnis ne daugiau kaip 7 %; ir

b)

budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojamos galios matavimų rezultatai už deklaruotąsias vertes yra didesni ne daugiau kaip 0,10 W; ir

c)

didžiausio skaisčio santykio matavimo rezultatas yra didesnis kaip 60 %.

3)

Jeigu bandymo rezultatai neatitinka 2 punkto a, b arba c papunktyje nurodytų rezultatų, išbandomi dar trys to paties modelio vienetai.

4)

Išbandžius tris papildomus to paties modelio vienetus, laikoma, kad modelis atitinka deklaruotąją veikimo režimu vartojamos galios vertę ir deklaruotąsias budėjimo ir (arba) išjungties režimu vartojamos galios vertes, jeigu:

a)

trijų pastarųjų gaminių veikimo režimu vartojamos galios matavimo rezultatų vidurkis už deklaruotąją vartojamos galios vertę didesnis ne daugiau kaip 7 %; ir

b)

trijų pastarųjų gaminių išjungties ir (arba) budėjimo režimu vartojamos galios matavimo rezultatų vidurkiai, kai taikoma, už deklaruotąsias vertes didesni ne daugiau kaip 0,10 W; ir

c)

trijų pastarųjų gaminių didžiausio skaisčio santykio matavimo rezultatų vidurkis yra didesnis kaip 60 %.

5)

Jeigu 4 punkto a, b arba c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis neatitinka reikalavimų.


Top