EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1031

2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų Tekstas svarbus EEE

OJ L 302, 18.11.2010, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 239 - 279

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1031/oj

18.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1031/2010

2010 m. lapkričio 12 d.

dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 3d straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/87/EB buvo persvarstyta ir iš dalies pakeista 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (2), ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (3). Vienas iš patobulinimų, dėl kurio nuspręsta persvarstant Direktyvą 2003/87/EB yra tas, kad pagrindinis apyvartinių taršos leidimų paskirstymo principas turėtų būti jų pardavimas aukcione, nes tai yra paprasčiausias ir, daugelio manymu, ekonomiškai efektyviausias jų paskirstymo būdas. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos veiksmingumas priklauso nuo aiškaus anglies dioksido kainos signalo, leidžiančio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti kuo mažesnėmis sąnaudomis. Apyvartinius taršos leidimus parduodant aukcione toks anglies dioksido kainos signalas turėtų dar sustiprėti.

(2)

Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės aukcionuose parduotų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas tos direktyvos III skyrius ir kurie nėra suteikiami nemokamai. Taigi apyvartinius taršos leidimus, kurie nėra suteikiami nemokamai, valstybės narės turi parduoti aukcionuose. Jos negali nei apyvartinių taršos leidimų paskirstyti kitais būdais, nei sulaikyti arba panaikinti tuos apyvartinius taršos leidimus, kurių jos nesuteikia nemokamai, užuot pardavusios aukcionuose.

(3)

Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje nustatomi įvairūs aukciono procesui keliami reikalavimai. Aukciono procesas turėtų būti iš anksto žinomas, ypač aukciono terminai, seka ir apytikris parduodamų apyvartinių taršos leidimų kiekis. Aukcionai turėtų būti rengiami taip, kad juose galėtų visiškai, sąžiningai ir lygiomis galimybėmis dalyvauti mažosios ir vidutinės įmonės, kurioms taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, kad juose galėtų dalyvauti mažieji teršėjai, kad visiems dalyviams būtų užtikrinama vienalaikė prieiga prie informacijos, kad dalyviai nepakenktų aukcionų vykdymui ir kad aukcionų organizavimas bei dalyvavimas juose būtų ekonomiškai efektyvūs be nereikalingų administracinių išlaidų.

(4)

Visų šių tikslų reikėtų siekti atsižvelgiant į bendruosius Direktyvos 2003/87/EB persvarstymo tikslus, kurie, inter alia, apima geresnį nuostatų suderinimą, konkurencijos iškraipymo vengimą ir užtikrinimą, kad apie aukcionus būtų kuo geriau iš anksto žinoma; be to, visa tai taip pat turėtų padėti stiprinti anglies dioksido kainos signalą, kuriuo siekiama išmetamųjų teršalų kiekį mažinti mažiausiomis sąnaudomis. Iš tiesų, stengiantis dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, būtina taikyti pačius ekonomiškai efektyviausius būdus, pagrįstus visos Sąjungos mastu suderintomis apyvartinių taršos leidimų paskirstymo sąlygomis.

(5)

Direktyvos 2003/87/EB 3d straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. aukcionuose bus parduodama 15 % apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas direktyvos II skyrius, o 3d straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tokia pati apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, procentinė dalis bus parduodama aukcione nuo 2013 m. sausio 1 d. 3d straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad būtų priimtas reglamentas, kuriame būtų pateikiamos išsamios nuostatos dėl valstybių narių aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kurių neprivaloma išduoti nemokamai pagal Direktyvos 2003/87/EB 3d straipsnio 1 ir 2 dalis arba 3f straipsnio 8 dalį.

(6)

Daugelio suinteresuotųjų šalių, dalyvavusių konsultacijose prieš priimant šį reglamentą, ir didžiosios daugumos valstybių narių manymu bei vadovaujantis Komisijos atliktu poveikio vertinimu, Direktyvos 2003/87/EB persvarstymo bendrųjų tikslų geriausia pasiekti sukuriant bendrą aukcionų infrastruktūrą, kurioje aukcionus vykdytų bendra aukciono platforma. Taip išvengiama bet kokių vidaus rinkos iškraipymų. Be to, tai yra ekonomiškai efektyviausias būdas, o apyvartinius taršos leidimus galima paskirstyti juos parduodant aukcionuose visiškai suderintomis sąlygomis visoje Sąjungoje. Be to, aukcionų vykdymas per bendrą aukcionų platformą geriausiai sustiprina anglies dioksido kainos signalą, kurio reikia, kad ūkinės veiklos vykdytojai priimtų investicinius sprendimus, reikalingus norint šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažinti kuo mažesnėmis sąnaudomis.

(7)

Daugelio suinteresuotųjų šalių, dalyvavusių konsultacijose prieš priimant šį reglamentą, ir didžiosios daugumos valstybių narių manymu bei vadovaujantis Komisijos atliktu poveikio vertinimu, turint bendrą aukcionų infrastruktūrą, kurioje aukcionus vykdo bendra aukciono platforma, taip pat galima geriausiai pasiekti Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies tikslus. Tai ekonomiškai efektyviausias apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose būdas, leidžiantis išvengti nereikalingos administracinės naštos, kuri tikrai susidarytų, jei būtų naudojama daug aukcionų infrastruktūrų. Bendra infrastruktūra ir de jure, ir de facto teikia atviras, skaidrias ir nediskriminuojančias galimybes dalyvauti aukcionuose. Turint bendrą sistemą būtų iš anksto žinomas aukcionų tvarkaraštis ir anglies dioksido kainos signalas taptų daug aiškesnis. Bendra aukcionų infrastruktūra ypač svarbi siekiant mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurioms taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, suteikti lygias galimybes dalyvauti aukcionuose ir sudaryti sąlygas aukcionuose dalyvauti mažiesiems teršėjams. Iš tiesų tokioms įmonėms susipažinimas su informacija, užsiregistravimas ir dalyvavimas daugiau negu vienoje aukciono platformoje būtų pernelyg didelė našta. Turint bendrą aukciono platformą aukcionuose galėtų dalyvauti daugiausia įmonių iš visos Sąjungos, todėl sumažėtų rizika, kad dalyviai gali pasinaudoti aukcionais pinigams plauti, teroristams finansuoti, nusikalstamai veiklai vykdyti ar piktnaudžiauti rinka.

(8)

Vis dėlto, siekiant sušvelninti konkurencijos anglies dioksido rinkoje sumažėjimo riziką, šiame reglamente numatyta galimybė valstybėms narėms nedalyvauti bendroje aukciono platformoje ir paskirti savo atskiras aukciono platformas, su sąlyga, kad šios atskiros aukciono platformos bus įrašytos į šio reglamento priede pateikiamą sąrašą. Atskira aukciono platforma turėtų būti įrašoma į sąrašą remiantis tuo, kad valstybė narė apie jos paskyrimą praneša Komisijai. Tačiau dėl šios galimybės neišvengiamai aukciono procesas bus nevisiškai suderintas, todėl šiame reglamente nustatyta tvarka turėtų būti peržiūrima per pradinį penkerių metų laikotarpį, konsultuojantis su suinteresuotosiomis šalimis ir siekiant padaryti reikiamus pakeitimus, atsižvelgiant į įgytą patirtį. Iš valstybės narės gavusi pranešimą apie atskirą aukciono platformą, Komisija turėtų nedelsdama imtis veiksmų dėl tos aukciono platformos įrašymo į šio reglamento priedo sąrašą.

(9)

Be to, turėtų būti numatyta galimybė valstybei narei paprašyti aukcionų stebėtojo parengti ataskaitą apie aukciono platformos, kurią ji numato paskirti, veiklą, pavyzdžiui, kai bus rengiamas šio reglamento pakeitimas, kuriuo bus įtraukiamas atskirų aukciono platformų sąrašas. Aukcionų stebėtojas taip pat turėtų tikrinti, ar visos aukciono platformos atitinka šio reglamento nuostatas ir Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies tikslus, ir apie tai pranešti valstybėms narėms, Komisijai ir atitinkamai aukciono platformai. Tikrindamas jis turėtų nustatyti ir kokį poveikį aukcionai daro aukciono platformų padėčiai antrinėje rinkoje. Siekiant, kad valstybės narės netyčia netaptų susietos su jokia aukciono platforma pasibaigus jos paskyrimo laikotarpiui, aukciono platformos paskyrimo sutartyje turėtų būti numatytos atitinkamos nuostatos, kuriomis būtų reikalaujama, kad aukciono platforma perduotų visą materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio aukciono platformos veiklos perėmėjui reikia aukcionams vykdyti.

(10)

Pasirinkimai, susiję su aukciono platformų skaičiumi ir tuo, kokio tipo subjektas gali tapti aukciono platforma, gerai dera su šio reglamento nuostatomis dėl iš anksto žinomo aukcionų tvarkaraščio, dalyvavimo aukcionuose būdų, aukcionų struktūros, užstato valdymo, sumokėjimo, apyvartinių taršos leidimų pristatymo ir aukcionų priežiūros. Tokio reglamento, kuriame būtų visiškai suderintos nuostatos, Komisija negalėtų priimti nežinodama aukciono platformų skaičiaus ir konkrečių subjekto, pasirinkto vykdyti aukcionus, gebėjimų. Todėl šiame reglamente numatytos priemonės yra pagrįstos tuo, kad aukcionus turėtų vykdyti bendra aukciono platforma, tačiau kartu numatoma tvarka, kaip išsiaiškinti visų kitų aukciono platformų, kurias valstybė narė gali nuspręsti naudoti, skaičių ir kokybę.

(11)

Atsižvelgiant į 10 konstatuojamojoje dalyje išdėstytus suvaržymus, derėtų nustatyti, kad atskira aukciono platforma į šio reglamento priedo sąrašą įrašoma tik jei ji atitinka tam tikras sąlygas ir prisiima įsipareigojimus. Tai, kad atskira platforma įrašoma į šio reglamento priedo sąrašą, nereiškia, kad Komisija negali pasiūlyti ją iš to sąrašo išbraukti, ypač jei ji pažeidžia šio reglamento nuostatas arba neatitinka Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies tikslų. Jei sąraše platformos nėra, aukcione apyvartinius taršos leidimus parduodanti valstybė narė turėtų savo apyvartinius taršos leidimus parduoti per bendrą aukciono platformą. Komisijos reglamente, priimtame pagal Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsnio 3 dalį, Komisija turėtų numatyti priemones, kuriomis sustabdomi apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose procesai, jei atskira aukciono platforma pažeidžia šio reglamento nuostatas arba neatitinka Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies tikslų.

(12)

Komisija turėtų įvertinti išsamias nuostatas, susijusias su atskiros aukciono platformos vykdomu aukciono procesu, pasikonsultavusi su Direktyvos 2003/87/EB 23 straipsnio 3 dalyje nurodytu komitetu ir taikydama Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Toks įvertinimas reikalingas siekiant užtikrinti, kad nacionaliniu lygmeniu atliekamam atskiros aukciono platformos paskyrimui kiekvienoje bendroje veikloje nedalyvaujančioje valstybėje narėje, būtų taikomas panašaus lygio tikrinimas kaip ir bendros aukciono platformos paskyrimui pagal bendrą šiame reglamente numatytą veiklą. Bendroje bendros aukciono platformos viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujančios valstybės narės tai darys kartu su Komisija, kuri dalyvaus visame procese. Be to, bendroje veikloje nedalyvaujančios valstybės narės galės dalyvauti bendroje viešųjų pirkimų procedūroje stebėtojų teisėmis pagal tam tikras susitarimo dėl bendros viešųjų pirkimų procedūros sąlygas, dėl kurių sutars Komisija ir dalyvaujančios valstybės narės.

(13)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas parduodant aukcionuose apyvartinius taršos leidimus, kuriems taikomi Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriai, atitinkamai nuo 2012 m. sausio 1 d. ir 2013 m. sausio 1 d. Jis taip pat turėtų būti taikomas apyvartiniams taršos leidimams, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, iki 2013 m., jei būtina užtikrinti tinkamą anglies dioksido ir elektros energijos rinkų veikimą.

(14)

Siekiant paprastumo ir prieinamumo, aukcionuose parduodamus apyvartinius taršos leidimus turėtų būti galima pristatyti vėliausiai per penkias prekybos dienas. Toks trumpas pristatymo terminas sumažintų galimą neigiamą poveikį aukciono platformų ir apyvartinių taršos leidimų antrinės rinkos prekybos vietų konkurencijai. Be to, nustačius trumpus pristatymo terminus yra paprasčiau ir skatinamas daugelio subjektų dalyvavimas (taigi mažėja piktnaudžiavimo rinka rizika), taip pat geriau užtikrinamos mažųjų ir vidutinių įmonių, kurioms taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, ir mažųjų teršėjų dalyvavimo galimybės. Užuot prekiavus išankstiniais sandoriais ir ateities sandoriais aukcionuose, rinkoje turėtų rastis optimalių sprendimų, kaip patenkinti apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių paklausą. Skiriant aukciono platformą derėtų leisti pasirinkti, ar ji prekiaus dviejų dienų neatidėliotinais sandoriais, ar penkių dienų ateities sandoriais, kad būtų galima nuspręsti, koks aukcione parduodamas produktas būtų optimalus jos atžvilgiu. Pagal Sąjungos finansų rinkos teisės aktus dviejų dienų neatidėliotinas sandoris finansine priemone nelaikomas, o penkių dienų ateities sandoris yra finansinė priemonė.

(15)

Vykdant aukciono platformos atrankos procedūrą turėtų būti leidžiama pasirinkti, ar aukcione parduodamas produktas turėtų būti finansinė priemonė; šis pasirinkimas turėtų būti grindžiamas sprendimų, kuriuos siūlo konkurencingoje viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantys kandidatai, sąnaudų ir naudos bendru vertinimu. Šis vertinimas visų pirma turėtų apimti efektyvų lėšų panaudojimą, lygias galimybes sistemoje dalyvaujančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei mažiesiems teršėjams dalyvauti aukcionuose, tinkamą apsaugą ir rinkos priežiūrą.

(16)

Kol nėra nustatytos teisinės priemonės ir sukurtos techninės priemonės, būtinos apyvartiniams taršos leidimams pristatyti, derėtų nustatyti alternatyvias apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose priemones. Todėl reglamente numatyta galimybė aukcionuose prekiauti ateities sandoriais ir išankstiniais sandoriais, pristatant apyvartinius taršos leidimus ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. Tokie ateities sandoriai ir išankstiniai sandoriai yra finansinės priemonės, leidžiančios aukciono rengėjui ir pasiūlymų teikėjams pasinaudoti apsauga, analogiška tai, kuri egzistuoja finansų rinkoms taikomoje reguliavimo sistemoje. Šiame reglamente ateities sandoriai ir išankstiniai sandoriai skiriasi tuo, kad pirmuoju atveju nustatomas piniginis kintamasis užstatas, o antruoju atveju svyravimų rizika padengiama nepiniginiu užstatu. Reikėtų valstybėms narėms leisti pasirinkti, kokio tipo produktą naudoti parduodant apyvartinius taršos leidimus aukcionuose, pagal tai, kokios užstato nustatymo nuostatos labiau atitiktų jų biudžeto padėtį. Jei tektų griebtis tokių alternatyvių prekiavimo apyvartiniais taršos leidimais aukcionuose priemonių, ateities sandoriais ir išankstiniais sandoriais laikinai būtų prekiaujama vienoje arba dviejose aukciono platformose.

(17)

Atsižvelgiant į tai, kad siekiama paprastumo, sąžiningumo ir rentabilumo, bei į tai, kad reikia mažinti piktnaudžiavimo rinka riziką, aukcionai turėtų būti vieno etapo (angl. single-round), uždari (angl. sealed-bid) ir visiems laimėtojams turi būti taikoma ta pati kaina (angl. uniform-price). Be to, esant vienodiems pasiūlymams, aukciono laimėtojas turėtų būti nustatomas atsitiktinės atrankos būdu, taip siekiant išvengti slapto dalyvių susitarimo dėl kainų prieš teikiant pasiūlymus. Galima tikėtis, kad galutinė aukciono kaina bus labai panaši į vyraujančią antrinės rinkos kainą; jei galutinė aukciono kaina būtų daug mažesnė už vyraujančią antrinės rinkos kainą, būtų tikėtina, kad aukcionas turi trūkumų. Jei būtų leidžiama vyrauti tokiai galutinei aukciono kainai, būtų iškraipomas anglies dioksido kainos signalas, sutrikdyta anglies dioksido rinka ir nebūtų užtikrinta, kad pasiūlymų teikėjai už apyvartinius taršos leidimus mokėtų jų vertę atitinkančią kainą. Todėl, esant tokiai situacijai, aukcioną reikėtų atšaukti.

(18)

Siekiant sumažinti aukcionų poveikį antrinės rinkos veikimui, pageidautina, kad aukcionai vyktų palyginti dažnai, tačiau kartu jie turi būti pakankamai dideli, kad būtų pritrauktas pakankamas dalyvių skaičius. Palyginti dažnai vykdant aukcionus mažėtų piktnaudžiavimo rinka rizika, nes atskiro aukciono metu pasiūlymų teikėjai mažiau rizikuoja, taip įgydami daugiau laisvės pakoreguoti savo prekybines pozicijas vėlesniuose aukcionuose. Todėl šiame reglamente reikėtų numatyti, kad apyvartiniai taršos leidimai, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, aukcionai vyktų bent kartą per savaitę. Kadangi apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas tos direktyvos II skyrius, kiekis yra daug mažesnis, atitinkamas šių apyvartinių taršos leidimų aukcionų dažnumas yra bent kartą per du mėnesius.

(19)

Siekiant, kad apie aukcionus kuo geriau iš anksto žinotų antrinės rinkos subjektai, šiame reglamente reikėtų numatyti atitinkamas taisykles ir procedūras. Pirma, reikėtų numatyti, kad dėl 2011 ir 2012 m. aukcionuose parduosimų apyvartinių taršos leidimų kiekio turi būti apsispręsta kiek įmanoma greičiau po šio reglamento priėmimo. Šio reglamento priede bus nurodytas parduosimų apyvartinių taršos leidimų kiekis ir aukcionuose parduosimi produktai. Antra, reikėtų nustatyti aiškias ir skaidrias taisykles, pagal kurias bus nustatomas visų tolesnių metų metinis aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų kiekis. Trečia, reikia nustatyti taisykles ir tvarką, pagal kurias prieš kiekvienų kalendorinių metų pradžią bus nustatomas tų kalendorinių metų išsamus aukcionų tvarkaraštis ir visa su kiekvienu atskiru aukcionu susijusi svarbi informacija. Vėliau aukcionų tvarkaraštį būtų galima keisti tik susiklosčius tam tikroms iš anksto nustatytoms situacijoms. Bet kokie pakeitimai turėtų sudaryti kuo mažiau kliūčių iš anksto sužinoti apie aukcionų tvarkaraštį.

(20)

Paprastai metinis aukcionuose parduotinas apyvartinių taršos leidimų kiekis turėtų atitikti tiems metams skirtą apyvartinių taršos leidimų kiekį. Apyvartiniai taršos leidimai, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, 2011 ir 2012 m. aukcionuose gali būti parduodami tik išimties tvarka. Kadangi tikimasi, kad susidarys tam tikras kiekis apyvartinių taršos leidimų, kurie bus perkelti iš antro į trečią prekybos laikotarpį, ir tam tikras skaičius patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (CER), ir tam tikras kiekis apyvartinių taršos leidimų, parduotinų pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalį, derėtų atsverti „ankstyvųjų“ aukcionų, t. y. tų, kurie įvyks 2011 ir 2012 m., poveikį atitinkamai pakoreguojant 2013 ir 2014 m. parduotinų apyvartinių taršos leidimų kiekį.

(21)

Atsižvelgiant į paklausą antrinėje rinkoje, kiekvienais metais parduotinų apyvartinių taršos leidimų kiekis turėtų būti tolygiai paskirstomas visiems metams.

(22)

Norint, kad aukcionuose dalyvautų daugiau dalyvių ir taip būtų užtikrinti konkurencingi jo rezultatai, būtina sudaryti galimybes juose dalyvauti visiems norintiems. Lygiai taip pat siekiant aktyvaus dalyvavimo ir konkurencingų aukciono rezultatų svarbu suteikti pasitikėjimą, kad aukcionai vykdomi sąžiningai, visų pirma, kad jų neiškraipo tam tikri dalyviai pasinaudodami aukcionais pinigams plauti, teroristams finansuoti, nusikalstamai veiklai vykdyti ar piktnaudžiauti rinka. Siekiant užtikrinti aukcionų sąžiningumą, norintiems juose dalyvauti reikėtų kelti minimalius adekvataus deramo klientų tikrinimo reikalavimus. Kad toks tikrinimas nereikalautų didelių išlaidų, reikėtų nustatyti, kad paraiškas dalyvauti aukcionuose gali teikti lengvai atskiriamų ir aiškiai apibrėžtų kategorijų subjektai, kaip antai stacionarius įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai, kuriems taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, ir reguliuojami finansiniai subjektai kaip antai investicinės įmonės ir kredito įstaigos. Be to, teisė prašyti leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose turėtų būti suteikta ir veiklos vykdytojų ar orlaivių naudotojų grupėms, kaip antai partnerystės, bendros įmonės ir konsorciumai, veikiantys kaip savo narių tarpininkai. Taigi būtų apdairu iš pradžių apriboti galinčių prašyti dalyvauti aukcione subjektų įvairovę neužkertant kelio vėliau, atsižvelgiant į vykdant aukcionus įgytą patirtį arba Komisijai atlikus Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 1a dalyje numatytą tyrimą, ar apyvartinių taršos leidimų rinka yra pakankamai apsaugota nuo piktnaudžiavimo rinka, leisti dalyvauti aukcionuose ir kitų kategorijų subjektams.

(23)

Be to, dėl teisinio tikrumo priežasčių, šiuo reglamentu reikėtų numatyti, kad aukciono platformai būtų taikomos atitinkamos 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (4) nuostatos. Tai ypač svarbu todėl, kad aukciono platforma turi suteikti galimybę dalyvauti ne tik investicinėms įmonėms ir kredito įstaigoms ir stacionarius įrenginius eksploatuojantiems veiklos vykdytojams bei orlaivių naudotojams, bet ir kitiems asmenims, galintiems teikti pasiūlymus jų vardu arba kitų asmenų, kuriems patiems Direktyva 2005/60/EB netaikoma.

(24)

Šiuo reglamentu dalyviams turėtų būti suteikta teisė pasirinkti, ar jie patys dalyvauja aukcionuose tiesiogiai (per internetą arba tam skirtas jungtis), ar tai už juos daro įgalioti ir prižiūrimi finansiniai tarpininkai ar kiti asmenys, kuriems valstybės narės leidžia teikti pasiūlymus savo vardu arba pagrindinio jų verslo klientų vardu, kai jų pagrindinis verslas nėra investavimo ar bankininkystės paslaugų teikimas; tokiu atveju tie kiti asmenys turi laikytis tų pačių investuotojų apsaugos priemonių ir klientų tikrinimo priemonių kaip ir investicinės įmonės.

(25)

Leidimu į asmenų, turinčių teisę prašyti leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose, sąrašą įtraukti kitus valstybių narių įgaliotus asmenis siekiama suteikti galimybę aukcione netiesiogiai dalyvauti stacionarius įrenginius eksploatuojantiems veiklos vykdytojams ir orlaivių naudotojams ne tik per finansinius tarpininkus, bet ir per kitus tarpininkus, su kuriais jie susiję kaip klientai, pavyzdžiui, per energijos arba degalų tiekėjus, kuriems 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (5), netaikoma pagal tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies i punktą.

(26)

Siekiant teisinio tikrumo ir skaidrumo šiuo reglamentu turėtų būti numatytos išsamios nuostatos dėl kitų aukcionų aspektų, pvz., partijos dydžio, galimybės atšaukti arba keisti pateiktus pasiūlymus, teikiant pasiūlymus ir atsiskaitant naudojamos valiutos, prašymų leisti teikti pasiūlymą pateikimo ir apdorojimo, taip pat atsisakymo leisti teikti pasiūlymus, leidimo atšaukimo arba sustabdymo.

(27)

Kiekviena valstybė narė turėtų paskirti aukciono rengėją, kuris būtų atsakingas už apyvartinių taršos leidimų pardavimą aukcione jį paskyrusios valstybės narės vardu. Aukciono platforma turėtų būti atsakinga tik už aukcionų vykdymą. Turėtų būti galimybė kelioms valstybėms narėms paskirti tą patį aukciono rengėją. Aukciono rengėjas turėtų veikti kiekvienos jį paskyrusios valstybės narės vardu atskirai. Jis turėtų būti atsakingas už apyvartinių taršos leidimų pardavimą per aukciono platformą ir už aukciono pajamų gavimą bei paskirstymą kiekvienai jį paskyrusiai valstybei narei. Svarbu, kad valstybių narių susitarimas (-ai) su aukciono rengėju būtų suderinami su aukciono rengėjo ir aukciono platformos susitarimu (-ais), o kolizijos atveju pastarieji turėtų turėti viršenybę.

(28)

Be to, svarbu, kad valstybės narės, nedalyvaujančios bendroje aukciono platformoje ir paskyrusios savo atskirą aukciono platformą, paskirtą aukciono rengėją pripažintų ne tik ta atitinkamos valstybės narės paskirta aukciono platforma, bet ir bendra aukciono platforma. Tai yra pageidautina siekiant užtikrinti, kad tuo atveju, jei atskira aukciono platforma nebebūtų įrašyta šio reglamento priede, perėjimas nuo atskiros aukciono platformos prie bendros aukciono platformos vyktų sklandžiai.

(29)

Reikalavimas, kad aukciono platforma būtų reguliuojama rinka, pagrįstas pageidavimu, kad aukcionams administruoti būtų panaudojama antrinės rinkos organizacinė infrastruktūra. Visų pirma, kad pagal Direktyvą 2004/39/EB ir 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (6) reguliuojamose rinkose privalo būti apsaugos priemonių vykdomų operacijų atžvilgiu. Tokios apsaugos priemonės – tai procedūros, kuriomis nustatomos ir valdomos galimos neigiamos interesų konfliktų pasekmės reguliuojamos rinkos veikimui ar jos dalyviams; nustatoma ir valdoma jiems kylanti rizika ir įgyvendinamos veiksmingos jos mažinimo priemonės, užtikrinamas veiksmingas techninis sistemos valdymas, įskaitant veiksmingas nenumatytų atvejų valdymo priemones, leidžiančias likviduoti sistemų trikdžių riziką, nustatomos skaidrios ir neleidžiančios veikti savo nuožiūra sąžiningos ir tvarkingos prekybos taisyklės ir procedūros bei objektyvūs efektyvaus pavedimų vykdymo reikalavimai, palengvinamas veiksmingas ir savalaikis sandorių įvykdymas šiose sistemose; taip pat turėti pakankamai finansinių išteklių, leidžiančių supaprastinti sklandų rinkos veikimą, atsižvelgiant į rinkoje sudarytų sandorių pobūdį ir dydį bei susijusios rizikos dydį ir laipsnį.

(30)

Be to, reikalavimas, kad aukciono platforma būtų reguliuojama rinka, turi ir kitų privalumų. Tokiu atveju galima pasinaudoti rinkos organizacine infrastruktūra, patirtimi, pajėgumais ir skaidriomis privalomomis jos veikimo taisyklėmis. Tai, be kita ko, svarbu tarpuskaitos ar atsiskaitymo už sandorius atžvilgiu, ir atitikties rinkos taisyklėms ir kitiems teisiniams reikalavimams, tokiems kaip draudimas piktnaudžiauti rinka, stebėsenos atžvilgiu; be to, joje yra numatyti neteisminiai ginčų sprendimo mechanizmai. Tai nereikalauja didelių sąnaudų ir užtikrina aukcionų vykdymo vientisumą. Pagal reguliuojamų rinkų taisykles, susijusias su interesų konfliktais, aukciono rengėjas negali būti priklausomas nuo aukciono platformos, jos savininkų ar jos rinkos operatoriaus, kad nepakenktų sklandžiam rinkos veikimui. Be to, daug potencialių aukciono dalyvių jau ir taip bus įvairių reguliuojamų rinkų, veikiančių antrinėje rinkoje, nariai arba dalyviai.

(31)

Direktyva 2004/39/EB nustatyta, kad reguliuojamoms rinkoms ir jų operatoriams teisę veikti suteikia ir juos prižiūri valstybės narės, kurioje jie registruoti ar įsisteigę (t. y. buveinės valstybės narės) kompetentingos nacionalinės institucijos. Nepažeidžiant jokių atitinkamų Direktyvos 2003/6/EB nuostatų, visų pirma nacionalinėje teisėje numatytų baudžiamųjų sankcijų už piktnaudžiavimą rinka, reguliuojamoms rinkoms taikoma buveinės valstybės narės viešoji teisė. Taigi jos yra buveinės valstybės narės administracinių teismų jurisdikcijoje, nustatytoje nacionalinėje teisėje. Tokia reguliavimo sistema taikoma prekybai, o ne prekybai aukcionuose, ir tik finansinėms priemonėms, o ne neatidėliotiniems sandoriams. Todėl siekiant teisinio tikrumo derėtų numatyti, kad reguliuojamos rinkos, paskirtos būti aukciono platforma, buveinės valstybė narė turėtų užtikrinti, kad pagal jos nacionalinę teisę pirmiau minėtos reguliavimo sistemos atitinkamos dalys būtų taikomos ir aukcionams, kuriuos vykdo jos jurisdikcijoje esanti aukciono platforma. Be to, šiuo reglamentu reikėtų nustatyti reikalavimą, kad aukciono platforma turėtų neteisminio ginčų sprendimo mechanizmą. Be to, valstybė narė taip pat turėtų suteikti teisę apskųsti neteisminio ginčų sprendimo mechanizmo sprendimus, nepriklausomai nuo to, ar aukcione įsigyjamas produktas yra finansinė priemonė, ar neatidėliotino sandorio sutartis.

(32)

Skiriant aukciono platformą, įvairių galimų aukciono platformų konkurenciją privaloma užtikrinti konkurencinga viešųjų pirkimų procedūra, kai to reikalaujama Sąjungos arba nacionaliniais viešųjų pirkimų teisės aktais. Aukciono platforma turėtų būti sujungta bent su viena tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema. Prie aukciono platformos gali prisijungti daugiau kaip viena tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema. Bendra aukciono platforma turėtų būti paskiriama ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Atskiros aukciono platformos turėtų būti paskiriamos ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui, kurį turėtų būti galima pratęsti dar dvejiems metams, per kuriuos turėtų būti persvarstyta visoms aukciono platformoms nustatyta tvarka. Trejų metų atskiros aukciono platformos paskyrimo laikotarpis numatytas siekiant užtikrinti trumpiausią atskiros platformos paskyrimo laikotarpį, kad ją paskyrusi valstybė narė pasibaigus šiam trejų metų laikotarpiui galėtų prisijungti prie bendros aukciono platformos, nepažeidžiant aukciono platformą paskyrusiai valstybei narei suteiktos galimybės pratęsti atskiros aukciono platformos paskyrimo laikotarpį dar dvejiems metams, kol Komisija persvarstys aukciono platformoms taikomą tvarką. Pasibaigus kiekvienam paskyrimo laikotarpiui turėtų būti vykdoma nauja konkurencinga viešųjų pirkimų procedūra, jei to reikalaujama Sąjungos arba nacionaliniais viešųjų pirkimų teisės aktais. Manoma, kad aukcionams vykdyti pasirinkus bendrą aukciono platformą poveikis antrinei rinkai bus nedidelis, nes turėtų būti parduodami tik tie apyvartiniai taršos leidimai, kurių pristatymo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip penkios dienos.

(33)

Norėdamos vykdyti aukcionus, nustatyti bei tvarkyti aukcionų kalendorių ir atlikti įvairias kitas su aukcionais susijusias užduotis, pvz., administruoti visoje Sąjungoje prieinamą atnaujinamą interneto svetainę, valstybės narės ir Komisija turi vykdyti bendrą veiklą, apibrėžtą 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (7) (Finansinio reglamento) 91 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje. Tokia bendra veikla būtina siekiant Sąjungos mastu įdiegti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, įgyvendinti persvarstytos Direktyvos 2003/87/EB plataus masto politikos tikslus ir todėl, kad pagal Direktyvą 2003/87/EB Komisija yra tiesiogiai atsakinga už įvairių apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos elementų, visų pirma turinčių tiesioginį poveikį aukcionų kalendoriui ir aukcionų stebėsenai, visišką įgyvendinimą. Todėl šiame reglamente turėtų būti numatyta, kad bendra aukciono platforma ir aukcionų stebėtojas paskiriami taikant konkurencingą viešųjų pirkimų procedūrą, kuri yra bendra Komisijos ir valstybių narių viešųjų pirkimų procedūra, kaip apibrėžta 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (8), 125c straipsnyje. Komisijai taikytinas viešųjų pirkimų taisykles Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 125c straipsniu leidžiama taikyti bendrai valstybių narių ir Komisijos viešųjų pirkimų procedūrai. Siekiant, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi Sąjungos mastu, bendrai viešųjų pirkimų procedūrai reikėtų kiek tinkama taikyti Finansinio reglamento ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 viešųjų pirkimų taisykles. Šiame reglamente turėtų būti nurodytos aukcionų paslaugos, kurias perka valstybės narės, ir techninės pagalbos paslaugos, kurias perka Komisija, visų pirma susijusios su galimais sprendimais dėl neužbaigtų šio reglamento priedų užbaigimo, atitinkamu aukcionų dažnumu, įvairių aukciono platformų aukcionų kalendorių koordinavimu, didžiausio siūlomo kiekio nustatymu, bet kokiu šio reglamento pakeitimu, visų pirma susiejant jį su kitomis sistemomis ir paslaugomis ir taip padedant tinkamai suvokti aukcionų taisykles Europos Sąjungai nepriklausančiose šalyse. Tokias paslaugas Komisijai būtų tikslinga pirkti iš bendros aukciono platformos, turinčios daugiausiai patirties vykdant aukcionus daugiau kaip vienos valstybės narės vardu. Tačiau tai nesutrukdytų konsultuotis su kitomis aukciono platformomis arba suinteresuotosiomis šalimis.

(34)

Aukciono platformos turėtų būti skiriamos taikant atvirą, skaidrią ir konkurencingą atrankos procedūrą, išskyrus tuos atvejus, kai Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose nėra reikalaujama, kad bendroje veikloje nedalyvaujanti valstybė narė, skirdama aukciono platformą, taikytų viešųjų pirkimų procedūrą. Skiriant aukciono platformas ir su jomis sujungtą tarpuskaitos sistemą arba atsiskaitymo sistemą, reikėtų atsižvelgti į tai, kaip kandidatai siekia užtikrinti rentabilumą, sudaryti visas nešališkas ir lygias galimybes mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikti pasiūlymus aukcionuose, taip pat sudaryti galimybes mažiesiems teršėjams dalyvauti aukcionuose ir užtikrinti tvirtą aukcionų priežiūrą, įskaitant neteisminio ginčų sprendimo mechanizmo taikymą. Aukciono platforma, aukcione parduodanti ateities ar išankstinius sandorius, išimties tvarka gali būti pasirinkta remiantis tuo, kad ji gali taikyti antrinėje rinkoje taikytinas dalyvavimo aukcione sąlygas ir mokėjimo, apyvartinių taršos leidimų pristatymo ir rinkos priežiūros taisykles. Konkreti tvarka, kurios turi būti laikomasi pasirenkant bendrą aukciono platformą, turėtų būti nurodyta Komisijos ir valstybių narių susitarime, kuriame turėtų būti nustatytos dalyvavimo paraiškų arba pasiūlymų vertinimo ir sutarčių sudarymo praktinės sąlygos, sutartims taikytini teisės aktai ir kompetentingas teismas ginčams spręsti, kaip reikalaujama Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 125c straipsnyje.

(35)

Priklausomai nuo taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių, įskaitant su interesų konfliktų vengimu ir konfidencialumo išlaikymu susijusias taisykles, valstybėms narėms, nedalyvaujančioms bendroje viešųjų pirkimų procedūroje, pasirenkant bendrą aukciono platformą, gali būti leidžiama visiškai arba iš dalies dalyvauti bendroje viešųjų pirkimų procedūroje stebėtojų teisėmis tokiomis sąlygomis, dėl kurių susitaria bendroje veikloje dalyvaujančios valstybės narės ir Komisija ir kurios nustatytos susitarime dėl bendros viešųjų pirkimų procedūros. Tokia galimybe gali būti naudinga pasinaudoti siekiant palengvinti atskirų aukciono platformų ir bendros aukciono platformos konvergenciją, kai tai susiję su aukciono proceso aspektais, kurie nėra visiškai suderinti šiame reglamente

(36)

Valstybės narės, nusprendusios nedalyvauti bendros aukciono platformos paskyrimo bendroje veikloje, o paskirti savo aukciono platformą, apie savo sprendimą Komisijai turėtų pranešti per pakankamai trumpą laiką po šio reglamento įsigaliojimo. Be to, būtina, kad Komisija įvertintų, ar savo aukciono platformą skiriančios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad aukciono procesas atitiktų šio reglamento nuostatas ir Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies tikslus. Be to, būtina, kad išsamius aukcionų kalendorius, kuriuos siūlo kitos nei bendra aukciono platformos, Komisija suderintų su bendros aukciono platformos siūlomais aukcionų kalendoriais. Įvertinusi visas atskiras aukciono platformas, Komisija turėtų tokias platformas, jas paskyrusias valstybes nares ir visas taikytinas sąlygas ar įpareigojimus, įskaitant visas su atitinkamais tų aukciono platformų aukcionų kalendoriais susijusias sąlygas ir įpareigojimus, įtraukti į šio reglamento priede pateikiamą sąrašą. Įtraukimas į sąrašą nėra Komisijos patvirtinimas, kad skirdama pasirinktą aukciono platformą valstybė narė laikėsi visų taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių.

(37)

Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valstybės narės nustato, kaip naudojamos aukcione pardavus apyvartinius taršos leidimus gautos pajamos. Kad būtų išvengta abejonių, šiame reglamente reikėtų numatyti, kad aukciono pajamos tiesiogiai pervedamos kiekvienos valstybės narės paskirtam aukciono rengėjui.

(38)

Atsižvelgiant į tai, kad apyvartinių taršos leidimų pardavimas aukcionuose, o ne tiesioginis nemokamas jų suteikimas veiklos vykdytojams ir orlaivių naudotojams, yra jų pirminis išleidimas į antrinę rinką, netikslinga tarpuskaitos sistemai (-oms) ir (arba) atsiskaitymo sistemai (-oms) taikyti privalomus konkrečius apyvartinių taršos leidimų pristatymo aukciono laimėtojams arba jų teisių perėmėjams įpareigojimus tuo atveju, kai dėl nuo tos sistemos nepriklausančių aplinkybių apyvartinių taršos leidimų pristatyti nepavyksta. Todėl šiame reglamente reikėtų numatyti, kad vienintelė taisomoji priemonė, kuria aukciono laimėtojai arba jų teisių perėmėjai gali pasinaudoti tuo atveju, kai nepavyksta pristatyti aukcione parduotų apyvartinių taršos leidimų, – sutikti, kad apyvartiniai taršos leidimai būtų pristatyti vėliau. Tačiau svarbu numatyti, kad aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus, kurie nebuvo pristatyti todėl, kad už juos nebuvo iki galo sumokėta, būtų galima parduoti būsimuose tos pačios platformos organizuojamuose aukcionuose.

(39)

Iš valstybių narių nereikėtų reikalauti, kad vykdydamos aukcionus jos pateiktų kitokį užstatą nei patys apyvartiniai taršos leidimai, nes vieninteliai valstybių narių įsipareigojimai yra susiję su apyvartinių taršos leidimų pristatymu. Todėl šiame reglamente reikėtų numatyti, kad jame apibrėžtus dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius aukcionuose parduodančių valstybių narių vieninteliai įpareigojimai būtų aukcione parduodamus apyvartinius taršos leidimus kaip užstatą iš anksto pateikti į Sąjungos registro sąlyginio deponavimo sąskaitą, priklausančią tarpuskaitos sistemai arba atsiskaitymo sistemai kaip saugotojai.

(40)

Tačiau būtina, kad aukciono platforma, įskaitant su ja sujungtą jos tarpuskaitos sistemą arba atsiskaitymo sistemą, imtų tinkamą užstatą ir įgyvendintų bet kokius kitus rizikos valdymo procesus, būtinus užtikrinti, kad aukciono rengėjams už apyvartinius taršos leidimus, parduotus už galutinę aukciono kainą, būtų sumokėta visa derama suma, net ir tuo atveju, jei aukciono laimėtojas arba jo teisių perėmėjas nevykdo mokėjimo įsipareigojimų.

(41)

Rentabilumo sumetimais derėtų nustatyti, kad aukciono laimėtojai gali prekiauti jiems aukcione paskirtais apyvartiniais taršos leidimais dar tų leidimų nepristačius. Tokios prekybą užtikrinančios nuostatos išimtis gali būti padaryti tik tais atvejais, kai apyvartiniai taršos leidimai pristatomi per dvi dienas po aukciono. Todėl šiame reglamente numatyta, kad už apyvartinius taršos leidimus gali sumokėti ne pats aukciono laimėtojas, o jo teisių perėmėjas, kuriam taip pat galima pristatyti apyvartinius taršos leidimus. Tačiau ši galimybė neturi prieštarauti tinkamumo teikti pasiūlymus aukcione reikalavimams.

(42)

Reikėtų, kad aukciono platformų ir su jomis sujungtos tarpuskaitos sistemos arba atsiskaitymo sistemos taikomų mokesčių struktūra ir dydis būtų ne mažiau palankūs nei atitinkami antrinės rinkos sandoriams taikomi mokesčiai ir sąlygos. Skaidrumo sumetimais visi mokesčiai ir sąlygos turėtų būti aiškūs, išsamiai išdėstyti ir prieinami visuomenei. Paprastai aukciono išlaidos turėtų būti padengiamos iš aukciono platformos paskyrimo sutartyje nustatytų mokesčių, kuriuos moka pasiūlymų teikėjai. Tačiau svarbu, kad pasirenkant ekonomiškai naudingą bendrą aukciono platformą valstybės narės iš pat pradžių dalyvautų bendroje veikloje. Dėl šios priežasties reikėtų numatyti galimybę reikalauti, kad valstybės narės, kurios į bendrą veiklą įsitraukia vėliau, pačios padengtų savo išlaidas ir kad ta suma būtų išskaičiuojama iš išlaidų, kurios kitu atveju tenka pasiūlymų teikėjams. Tačiau tokios nuostatos neturėtų būti nepalankios nei valstybėms narėms, norinčioms prisijungti prie bendros veiklos pasibaigus atskiros platformos paskyrimo laikotarpiui, nei toms valstybėms narėms, kurios nori laikinai prisijungti prie bendros veiklos, kai sąraše nėra atskiros aukciono platformos, apie kurią pranešta. Aukciono rengėjas turėtų mokėti tik už galimybę dalyvauti aukciono platformoje, jei jis išvis turėtų mokėti, o tarpuskaitos arba atsiskaitymo sistemos išlaidos, jei jų yra, turėtų tekti pasiūlymų teikėjams, kaip numatyta bendrosiose taisyklėse.

(43)

Kita vertus, reikėtų numatyti, kad aukcionų stebėtojo išlaidos tektų valstybėms narėms ir būtų išskaičiuojamos iš aukciono pajamų. Be to, reikėtų, kad aukcionų stebėtojo paskyrimo sutartyje aukcionų stebėtojo išlaidos, kurios kinta daugiausiai dėl aukcionų skaičiaus, būtų atskirtos nuo visų kitų išlaidų. Tikslus šių išlaidų atskyrimas turėtų būti nustatytas bendroje viešųjų pirkimų procedūroje.

(44)

Reikėtų paskirti nešališką aukcionų stebėtoją, kuris stebėtų, ar aukciono procesas atitinka Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies tikslus ir šio reglamento nuostatas ir ar nėra jokių antikonkurencinio elgesio ar piktnaudžiavimo rinka įrodymų, ir apie tai teiktų ataskaitas. Norėdamos stebėti aukcionus, valstybės narės ir Komisija turėtų vykdyti bendrą veiklą, panašiai, kaip ir aukcionų atveju, todėl tikslinga vykdyti bendrus viešuosius pirkimus. Reikėtų reikalauti, kad aukciono platformos, aukcionų rengėjai ir kompetentingos nacionalinės institucijos, atsakingos už aukciono platformos, investicinių įmonių ar kredito įstaigų arba kitų asmenų, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus kitų aukciono dalyvių vardu, priežiūrą arba už piktnaudžiavimo rinka tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, bendradarbiautų su aukcionų stebėtoju jam atliekant savo pareigas.

(45)

Siekiant užtikrinti aukcionų stebėtojo nešališkumą, jo skyrimo reikalavimai turėtų būti palankūs kandidatams, kurie kelia mažiausią interesų konflikto ar piktnaudžiavimo rinka riziką atsižvelgiant visų pirma į jų veiklą antrinėje rinkoje, jei ji vykdoma, ir jų vidaus procesus ir procedūras, kuriais siekiama mažinti interesų konflikto arba piktnaudžiavimo rinka riziką, nekenkiant kandidatų gebėjimui laiku atlikti savo pareigas vadovaujantis aukščiausiais profesiniais ir kokybės standartais.

(46)

Antikonkurencinis elgesys ir piktnaudžiavimas rinka yra nesuderinami su atvirumo, skaidrumo, darnumo ir nediskriminavimo principais, kuriais grindžiamas šis reglamentas. Todėl šiame reglamente turėtų būti numatytos atitinkamos tokio elgesio aukcionuose rizikos mažinimo nuostatos. Bendra aukciono platforma, paprasti ir pakankamai dažnai rengiami aukcionai, atsitiktinė vienodų pasiūlymų atranka, pakankamos galimybės dalyvauti aukcionuose, vienodos galimybės naudotis informacija ir skaidrios taisyklės padės sumažinti piktnaudžiavimo rinka riziką. Apyvartinius taršos leidimus aukcionuose parduodant kaip finansines priemones, aukciono rengėjas ir pasiūlymų teikėjai gali naudotis finansų rinkoms taikomoje reguliavimo sistemoje nustatytomis apsaugos priemonėmis. Šiame reglamente turėtų būti numatytos taisyklės, panašios į finansinėms priemonėms taikytinas taisykles, kad būtų sumažinta piktnaudžiavimo rinka rizika tais atvejais, kai aukcione parduodamas produktas nėra finansinė priemonė. Nešališkas aukcionų stebėtojas turėtų vertinti visą aukciono procesą, įskaitant pačius aukcionus ir tai, kaip įgyvendinamos aukcionams taikytinos taisyklės.

(47)

Be to, būtina užtikrinti aukciono rengėjo sąžiningumą. Todėl, skirdamos aukciono rengėją, valstybės narės turėtų taikyti reikalavimus, palankius kandidatams, kurie kelia mažiausią interesų konflikto ar piktnaudžiavimo rinka riziką atsižvelgiant visų pirma į jų veiklą antrinėje rinkoje, jei ji vykdoma, ir jų vidaus procesus ir procedūras, kuriais siekiama mažinti interesų konflikto arba piktnaudžiavimo rinka riziką, nekenkiant kandidatų gebėjimui laiku atlikti savo pareigas vadovaujantis aukščiausiais profesiniais ir kokybės standartais. Šis reikalavimas būtinas tam, kad valstybėms narėms būtų aiškiai draudžiama su jų aukcionų rengėjais dalintis bet kokia viešai neatskleista su aukcionais susijusia informacija. Tais atvejais, kai nesilaikoma šio draudimo, turėtų būti taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasios sankcijos.

(48)

Be to, pageidautina numatyti, kad aukciono platforma stebėtų pasiūlymų teikėjų elgesį ir praneštų kompetentingoms nacionalinėms institucijoms apie piktnaudžiavimą rinka, pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, laikydamasi Direktyvoje 2003/6/EB ir Direktyvoje 2005/60/EB nustatytų pranešimo įpareigojimų.

(49)

Taikydamos nacionalines priemones, kuriomis tiek, kiek reikia, perkeliamos Direktyvos 2004/39/EB III ir IV antraštinės dalys ir Direktyva 2003/6/EB, atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų deramai atsižvelgti į atitinkamas Sąjungos priemonių, kuriomis įgyvendinamos šios direktyvos, nuostatas.

(50)

Be to, pageidautina šiame reglamente numatyti galimybę nustatyti didžiausią tam tikrais metais arba atskiruose aukcionuose parduodamo bendro apyvartinių taršos leidimų kiekio dalį, kurią gali siūlyti pirkti vienas pasiūlymo teikėjas, ar taikyti bet kokias kitas tinkamas taisomąsias priemones. Atsižvelgiant į administracinę naštą, kuri gali atsirasti dėl tokios galimybės, ja turėtų būti leista naudotis tik po to, kai kompetentingoms nacionalinėms institucijoms pranešama apie piktnaudžiavimą rinka, pinigų plovimą arba teroristų finansavimą ir jos nusprendžia nesiimti veiksmų, su sąlyga, kad įrodomas poreikis pasinaudoti šia galimybe ir jos veiksmingumas. Šia galimybe turėtų būti leista pasinaudoti tik prieš tai gavus Komisijos nuomonę šiuo klausimu. Prieš pateikdama savo nuomonę, Komisija dėl aukciono platformos pateikto pasiūlymo turėtų pasikonsultuoti su valstybėmis narėmis ir aukcionų stebėtoju. Kad Komisija galėtų priimti nuomonę, jai taip pat svarbu įvertinti, ar apyvartinių taršos leidimų rinka yra pakankamai apsaugota nuo piktnaudžiavimo rinka pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 1a dalį.

(51)

Taip pat reikėtų, kad kiti asmenys, kuriems valstybės narės leidžia jų pagrindinio verslo klientų vardu teikti pasiūlymus, laikytųsi šiame reglamente numatytų elgesio taisyklių ir taip užtikrintų atitinkamą savo klientų apsaugą.

(52)

Šiame reglamente būtina numatyti visoms aukciono platformos taikytiną kalbų vartojimo tvarką, kuria būtų užtikrinamas skaidrumas ir suderinamas siekis sudaryti nediskriminuojančias galimybes dalyvauti aukcionuose nustatant ekonominiu požiūriu tinkamiausią kalbų vartojimo tvarką. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje neskelbtini dokumentai turėtų būti skelbiami tarptautinių finansų sričiai įprasta kalba – anglų kalba. Tarptautinių finansų sričiai įprastos kalbos naudojimas jau numatytas 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančioje Direktyvą 2001/34/EB (9).

(53)

Valstybės narės gali savo sąskaita pateikti visų dokumentų vertimus į savo nacionalinę (-es) kalbą (-as). Tais atvejais, kai valstybė narė pasirenka šią galimybe, atskiros platformos visus su jomis susijusius dokumentus taip pat turėtų išversti į atitinkamos valstybės narės kalbą (-as) valstybės narės, kuri paskyrė atskirą platformą, sąskaita. Todėl aukciono platformos turėtų galėti raštu ir žodžiu bendrauti su asmenimis, prašančiais leidimo teikti pasiūlymus, asmenimis, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus, ir aukcione dalyvaujančiais pasiūlymų teikėjais bet kuria kalba, kuria valstybės narės savo sąskaita yra pateikusios vertimą, jei minėti asmenys to paprašo. Aukciono platformos iš šių asmenų negali imti mokesčio su tuo susijusioms papildomoms išlaidoms padengti. Šios išlaidos vienodai paskirstomos visiems aukciono platformoje dalyvaujantiems pasiūlymų teikėjams, kad būtų užtikrinta nediskriminacinės galimybės dalyvauti visuose Sąjungos aukcionuose.

(54)

Siekiant teisinio tikrumo ir skaidrumo, šiame reglamente turėtų būti numatytos išsamios nuostatos dėl kitų aukciono aspektų, pvz., aukciono rezultatų paskelbimo ir pranešimo, konfidencialios informacijos apsaugos, bet kokių pagal šį reglamentą atliekant mokėjimą arba perduodant apyvartinius taršos leidimus, taip pat pateikiant arba grąžinant užstatą padarytų klaidų ištaisymo, teisės apskųsti aukciono platformos sprendimus ir reglamento įsigaliojimo.

(55)

Šiame reglamente laikoma, kad investicinės įmonės, savo ar savo klientų vardu teikiančios su finansinėmis priemonėmis susijusius pasiūlymus, teikia investicinę paslaugą arba vykdo investicinę veiklą.

(56)

Šis reglamentas nepažeidžia Komisijos pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 1a dalį atliekamo tyrimo, ar apyvartinių taršos leidimų rinka yra pakankamai apsaugota nuo piktnaudžiavimo rinka, nei jokių pasiūlymų, kuriuos Komisija gali pateikti norėdama užtikrinti tokią apsaugą. Iki paaiškės Komisijos atlikto tyrimo rezultatai, šiuo reglamentu siekiama užtikrinti teisingas ir darnias prekybos sąlygas.

(57)

Šis reglamentas nepažeidžia Sutarties 107 ir 108 straipsnių, pvz., nuostatų dėl sąžiningų, visiškų ir lygių galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurioms taikoma Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, dalyvauti aukcionuose ir galimybės juose dalyvauti mažiesiems teršėjams.

(58)

Šis reglamentas nepažeidžia jokių taikytinų vidaus rinkos taisyklių.

(59)

Šiuo reglamentu nepažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 11 straipsnyje, ir Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnyje nustatytos pagrindinės teisės ir principai. Šiuo atžvilgiu šiuo reglamentu jokiu būdu netrukdoma valstybėms narėms taikyti konstitucinių nuostatų dėl spaudos laisvės ir laisvės reikšti savo mintis bei įsitikinimus žiniasklaidoje.

(60)

Siekiant užtikrinti, kad apie aukcionus būtų žinoma iš anksto ir jie būtų vykdomi laiku, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubiai.

(61)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2003/87/EB 23 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Direktyvą 2003/87/EB terminai, administravimas ir kiti aspektai.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyriuje (aviacija) numatytų apyvartinių taršos leidimų paskirstymui juos parduodant aukcionuose ir tos direktyvos III skyriuje (stacionarūs įrenginiai) numatytų apyvartinių taršos leidimų, kurių galima atsisakyti prekybos laikotarpiais nuo 2013 m., paskirstymui juos parduodant aukcionuose.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

ateities sandoriai – apyvartiniai taršos leidimai, parduodami aukcione kaip finansinės priemonės pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 (10) 38 straipsnio 3 dalį, pristatomi vėlesnę sutartą dieną už galutinę aukciono kainą, nustatytą pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį, ir už kuriuos dėl svyruojančios maržos kainų svyravimų rizika padengiama pinigais;

2)

išankstiniai sandoriai – apyvartiniai taršos leidimai, parduodami aukcione kaip finansinės priemonės pagal Reglamento (EB) Nr. 1287/2006 38 straipsnio 3 dalį, pristatomi vėlesnę sutartą dieną už galutinę aukciono kainą, nustatytą pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį, ir už kuriuos dėl svyruojančios maržos kainų svyravimų rizika, pagrindinės sandorio šalies pasirinkimu, gali būti padengiama nepiniginiu užstatu arba pateikiant sutartą vyriausybės garantiją;

3)

dviejų dienų neatidėliotinas sandoris – apyvartiniai taršos leidimai, parduodami aukcione ir pristatomi sutartą dieną, kuri yra ne vėlesnė kaip antra prekybos diena po aukciono dienos, pagal Reglamento (EB) Nr. 1287/2006 38 straipsnio 2 dalies a punktą;

4)

penkių dienų ateities sandoriai – apyvartiniai taršos leidimai, aukcione parduodami kaip finansinės priemonės pagal Reglamento (EB) Nr. 1287/2006 38 straipsnio 3 dalį ir pristatomi sutartą dieną, kuri yra ne vėlesnė kaip penkta prekybos diena po aukciono dienos;

5)

pasiūlymas – pasiūlymas aukcione siekiant įsigyti tam tikrą apyvartinių taršos leidimų kiekį už nurodytą kainą;

6)

pasiūlymų teikimo laikotarpis – laikotarpis, kuriuo galima teikti pasiūlymus;

7)

prekybos diena – bet kuri diena, kurią atidaryta prekybai aukciono platforma ir veikia su ja sujungta tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema;

8)

investicinė įmonė – kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

9)

kredito įstaiga – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB (11) 4 straipsnio 1 dalyje;

10)

finansinė priemonė – kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte, išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente nurodyta kitaip;

11)

antrinė rinka – rinka, kurioje asmenys perka arba parduoda apyvartinius taršos leidimus prieš tai, kai juos gauna nemokamai ar įsigyja aukcione, arba po to;

12)

patronuojanti bendrovė – kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 83/349/EEB (12) 1 ir 2 straipsniuose;

13)

dukterinė bendrovė – kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 2 straipsniuose;

14)

susijusi bendrovė – bendrovė, susieta su patronuojančia bendrove arba su dukterine bendrove ryšiais, apibūdintais Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje;

15)

kontrolė – kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (13) 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kaip vartojama Komisijos suvestiniame pranešime dėl jurisdikcijos (14). Apibrėžiant valstybinių įmonių kontrolės sąvoką taikytina minėto reglamento 22 konstatuojamoji dalis ir minėto pranešimo 52 ir 53 dalys;

16)

aukciono procesas – procesas, apimantis aukcionų tvarkaraščio nustatymą, leidimo teikti pasiūlymus procedūras, pasiūlymų teikimo procedūras, aukciono vykdymą, aukciono rezultatų apskaičiavimą ir paskelbimą, mokėtinos kainos mokėjimo procedūrą, apyvartinių taršos leidimų pristatymą ir užstato, būtino bet kokiai sandorio rizikai padengti, valdymą, taip pat priežiūrą ir stebėseną, ar aukciono platforma tinkamai vykdo aukcioną;

17)

pinigų plovimas – kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnio 2 dalyje atsižvelgiant į tos direktyvos 1 straipsnio 3 ir 5 dalis;

18)

teroristų finansavimas – kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnio 4 dalyje atsižvelgiant į tos direktyvos 1 straipsnio 5 dalį;

19)

nusikalstama veikla – kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 3 straipsnio 4 dalyje;

20)

aukciono rengėjas – viešasis arba privatusis subjektas, valstybės narės paskirtas jos vardu aukcionuose parduoti apyvartinius taršos leidimus;

21)

nurodytoji apyvartinių taršos leidimų sąskaita – vieno arba kelių tipų apyvartinių taršos leidimų sąskaitos, numatytos taikomame Komisijos reglamente, priimtame pagal Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsnio 3 dalį, skirtos naudoti dalyvavimo aukcione arba aukciono proceso vykdymo reikmėms, įskaitant apyvartinių taršos leidimų sąlyginį deponavimą iki jų pristatymo pagal šį reglamentą;

22)

nurodytoji banko sąskaita – aukciono rengėjo, pasiūlymo teikėjo arba jo teisių perėmėjo nurodyta banko sąskaita, į kurią turi būti atliekami mokėjimai pagal šį reglamentą;

23)

deramo klientų tikrinimo priemonė – kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 8 straipsnio 1 dalyje atsižvelgiant į tos direktyvos 8 straipsnio 2 dalį;

24)

tikrasis savininkas – kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 3 straipsnio 6 dalyje;

25)

tinkamai patvirtinta kopija – originalaus dokumento autentiška kopija, patvirtinta kaip tikra originalo kopija kvalifikuoto teisininko, buhalterio, valstybinio notaro ar panašaus kvalifikuoto asmens, kuris pagal nacionalinę atitinkamos valstybės narės teisę gali oficialiai patvirtinti, kad kopija yra tikra originalo kopija;

26)

politikoje dalyvaujantys asmenys – kaip apibrėžta Direktyvos 2005/60/EB 3 straipsnio 8 dalyje;

27)

piktnaudžiavimas rinka – prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, kaip apibrėžta šio straipsnio 28 punkte ar draudžiama pagal 38 straipsnį, arba manipuliavimas rinka, kaip apibrėžta šio straipsnio dalies 30 punkte ar 37 straipsnio b dalyje, arba abiejų rūšių veikla;

28)

prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, – naudojimasis viešai neatskleista informacija, draudžiamas pagal Direktyvos 2003/6/EB 2, 3 ir 4 straipsnius, kai tai susiję su Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 3 dalyje apibrėžta finansine priemone, nurodyta tos direktyvos 9 straipsnyje, išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente nurodyta kitaip;

29)

viešai neatskleista informacija – kaip apibrėžta Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 1 dalyje, kai tai susiję su Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 3 dalyje apibrėžta finansine priemone, nurodyta tos direktyvos 9 straipsnyje, išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente nurodyta kitaip;

30)

manipuliavimas rinka – kaip apibrėžta Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 2 dalyje, kai tai susiję su Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 3 dalyje apibrėžta finansine priemone, nurodyta tos direktyvos 9 straipsnyje, išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente nurodyta kitaip;

31)

tarpuskaitos sistema – viena arba kelios infrastruktūros, sujungta (-os) su aukciono platforma, galinti (-čios) teikti tarpuskaitos, užstato nustatymo, įskaitymo, užstato valdymo, atsiskaitymo bei pristatymo ir kitas paslaugas, kurias vykdo pagrindinė sandorio šalis, kuria (-iomis) galima naudotis tiesiogiai arba netiesiogiai per pagrindinės sandorio šalies narius, esančius savo klientų ir pagrindinės sandorio šalies tarpininkais;

32)

tarpuskaita – visi procesai iki pasiūlymų teikimo laikotarpio pradžios, per pasiūlymų teikimo laikotarpį ir pasibaigus pasiūlymų teikimo laikotarpiui iki atsiskaitymo, susiję su tuo laikotarpiu kylančios rizikos valdymu, įskaitant užstato valdymą, įskaitymą arba novaciją, arba bet kurias kitas paslaugas, kurias galima atlikti per tarpuskaitos arba atsiskaitymo sistemą;

33)

užstato nustatymas – procesas, kuriuo aukciono rengėjas, pasiūlymo teikėjas arba jų vardu veikiantis tarpininkas arba keli tarpininkai įsipareigoja pateikti užstatą tam tikrai finansinei pozicijai garantuoti, apimantis visą užstato, teikiamo tokioms finansinėms pozicijoms garantuoti, įvertinimo, apskaičiavimo ir administravimo procesą, siekiant užtikrinti, kad visus pasiūlymo teikėjo mokėjimo įsipareigojimus ir visus aukciono rengėjo pristatymo įsipareigojimus arba jų vardu veikiančio tarpininko arba kelių tarpininkų įsipareigojimus būtų galima įvykdyti per labai trumpą laikotarpį;

34)

atsiskaitymas – aukciono laimėtojo, jo teisių perėmėjo, pagrindinės sandorio šalies arba atsiskaitymo tarpininko atliekamas už apyvartinius taršos leidimus, pristatytinus tam aukciono laimėtojui, jo teisių perėmėjui, pagrindinei sandorio šaliai arba atsiskaitymo tarpininkui, mokėtinos sumos mokėjimas ir apyvartinių taršos leidimų pristatymas aukciono laimėtojui, jo teisių perėmėjui, pagrindinei sandorio šaliai arba atsiskaitymo tarpininkui;

35)

pagrindinė sandorio šalis – subjektas, tiesiogiai tarpininkaujantis aukciono rengėjui ir pasiūlymo teikėjui ar jo teisių perėmėjui arba juos atstovaujantiems tarpininkams ir esantis kiekvieno iš jų išskirtinė sandorio šalis, kuri garantuoja, kad aukciono rengėjui arba jį atstovaujančiam tarpininkui bus sumokėtos aukciono pajamos, o pasiūlymo teikėjui arba jį atstovaujančiam tarpininkui bus pristatyti aukcione įsigyti apyvartiniai taršos leidimai pagal 48 straipsnį;

36)

atsiskaitymo sistema – bet kokia infrastruktūra, prijungta arba neprijungta prie aukciono platformos, per kurią gali būti teikiamos atsiskaitymo paslaugos, tarp kurių gali būti tarpuskaita, įskaitymas, užstato valdymas ar kitos paslaugos, kurias atlikus apyvartinių taršos leidimų aukciono rengėjo vardu gali būti pristatyti aukciono laimėtojui arba jo teisių perėmėjui, o aukciono laimėtojas arba jo teisių perėmėjas gali sumokėti mokėtiną sumą aukciono rengėjui; tai gali būti atliekama vienu iš šių būdų:

a)

per bankų sistemą ir Sąjungos registrą;

b)

per vieną ar daugiau atsiskaitymo tarpininkų, veikiančių aukciono rengėjo vardu, ir pasiūlymo teikėją ar jo teisių perėmėją, kurie kreipiasi į atsiskaitymo tarpininką tiesiogiai arba netiesiogiai per atsiskaitymo tarpininko narius, kurie yra jų klientų ir atsiskaitymo tarpininko tarpininkai;

37)

atsiskaitymo tarpininkas – subjektas, veikiantis kaip tarpininkas, suteikiantis sąskaitas aukciono platformai, per kurį saugiai, garantuotai ir vienu metu arba beveik vienu metu įvykdomi aukciono rengėjo arba jį atstovaujančio tarpininko aukcione parduotų apyvartinių taršos leidimų perdavimo nurodymai ir aukciono laimėtojo, jo teisių perėmėjo arba juos atstovaujančių tarpininkų galutinės aukciono kainos mokėjimo nurodymai;

38)

užstatas –Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB (15) 2 straipsnio m dalyje nurodytos formos užstatas, įskaitant apyvartinius taršos leidimus, kuriuos tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema priima kaip užstatą;

39)

reguliuojama rinka – kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte;

40)

MVĮ – stacionarius įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai arba orlaivių naudotojai, kurie yra mažosios ir vidutinės įmonės pagal Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB (16);

41)

mažieji teršėjai – stacionarius įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai arba orlaivių naudotojai, kurių vidutinis išmestas anglies dioksido ekvivalento kiekis trejus kalendorinius metus iki tų metų, kuriais jie dalyvauja aukcione, yra 25 000 tonų arba mažiau, kaip nustatyta pagal jų patvirtintą išmestų teršalų kiekį;

42)

rinkos operatorius – kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 13 punkte;

43)

įsisteigimas reiškia:

a)

gyvenamąją vietą arba nuolatinį adresą Sąjungoje, kai taikoma 6 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa;

b)

kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 20 punkto a papunktyje, atsižvelgiant į tos direktyvos 5 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kai taikoma šio reglamento 18 straipsnio 2 dalis;

c)

šio reglamento 18 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų atveju – kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 20 punkto a papunktyje, atsižvelgiant į tos direktyvos 5 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kai taikoma šio reglamento 18 straipsnio 3 dalis;

d)

šio reglamento 18 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų asmenų atveju – kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 7 punkte, kai taikoma šio reglamento 18 straipsnio 3 dalis;

e)

šio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytos verslo grupės atveju – kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 20 punkto a papunktyje, kai taikoma šio reglamento 19 straipsnio 2 dalis;

f)

kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 20 punkto b papunktyje, kai taikomos 35 straipsnio 4, 5 ir 6 dalys ir šio reglamento 42 straipsnio 1 dalis.

II SKYRIUS

AUKCIONŲ STRUKTŪRA

4 straipsnis

Aukcione parduodami produktai

1.   Apyvartiniai taršos leidimai parduodami per aukciono platformą kaip standartinės elektroninės sutartys, kuriomis prekiaujama toje aukciono platformoje (toliau – aukcione parduodamas produktas). Aukcione parduodamais produktais nebūtina prekiauti toje pačioje aukciono platformoje, kurioje jie pristatomi per dvi prekybos dienas po aukciono.

2.   Iki bus įgyvendintos teisinės priemonės ir sukurtos techninės priemonės, būtinos apyvartiniams taršos leidimams pristatyti, apyvartinius taršos leidimus kiekviena valstybė narė parduoda aukcionuose tik kaip ateities arba išankstinius sandorius.

Ateities ar išankstiniai sandoriai aukcione parduodami pagal 11 straipsnio 1 dalį, 32 straipsnį ir I priedą.

Jei aukcione parduodami ateities sandoriai arba išankstiniai sandoriai, apyvartinių taršos leidimų pristatymo data gali būti atidėta ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d.

3.   Ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo teisinių priemonių ir techninių priemonių, būtinų apyvartiniams taršos leidimams pristatyti, įgyvendinimo dienos valstybė narė parduoda apyvartinius taršos leidimus aukcionuose tik kaip dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius.

5 straipsnis

Aukciono forma

Aukciono forma yra tokia: pasiūlymų teikėjai teikia pasiūlymus per tam tikrą pasiūlymų teikimo laikotarpį nematydami kitų pasiūlymų teikėjų pasiūlymų. Kiekvienas aukciono laimėtojas už kiekvieną apyvartinį taršos leidimą moka tą pačią 7 straipsnyje nurodytą galutinę aukciono kainą nepriklausomai nuo jo pasiūlytos kainos.

6 straipsnis

Pasiūlymų teikimas ir atšaukimas

1.   Mažiausias siūlomas pirkti kiekis yra viena partija.

Vieną dviejų dienų neatidėliotinų sandorių arba penkių dienų ateities sandorių partiją sudaro 500 apyvartinių taršos leidimų.

Vieną ateities sandorių ir išankstinių sandorių partiją sudaro 1 000 apyvartinių taršos leidimų.

2.   Teikiant kiekvieną pasiūlymą nurodoma:

a)

kiekvieno pasiūlymo teikėjo tapatybė ir tai, ar jis teikia pasiūlymą savo ar savo kliento vardu;

b)

jei pasiūlymo teikėjas teikia pasiūlymą kliento vardu, nurodoma kliento tapatybė;

c)

siūlomas pirkti apyvartinių taršos leidimų skaičius, išreikštas partijų po 500 arba 1 000 ATL kartotiniais;

d)

už kiekvieną apyvartinį taršos leidimą siūloma kaina eurais, nurodyta dviejų dešimtųjų tikslumu.

3.   Kiekvieną pasiūlymą galima pateikti, keisti ar atšaukti per nustatytą pasiūlymų teikimo laikotarpį.

Pateikti pasiūlymai gali būti keičiami arba atšaukiami iki nustatyto pasiūlymų teikimo laikotarpio pabaigos. Pasiūlymų teikimo laikotarpio pabaigos terminą nustato atitinkama aukciono platforma ir jis skelbiamas tos aukciono platformos interneto svetainėje bent prieš penkias prekybos dienas iki pasiūlymų teikimo laikotarpio pradžios.

Tik Sąjungoje įsisteigęs fizinis asmuo, paskirtas pagal 19 straipsnio 2 dalies d punktą ir įgaliotas susaistyti pasiūlymo teikėją visais su aukcionu susijusiais atžvilgiais, įskaitant pasiūlymo teikimą (toliau – pasiūlymo teikėjo atstovas) gali pasiūlymo teikėjo vardu teikti, keisti arba atšaukti pasiūlymą,

Kiekvieną pateiktą pasiūlymą privaloma vykdyti, jei jis neatšaukiamas ar nepakeičiamas pagal šią dalį arba neatšaukimas pagal 4 dalį.

4.   Jei atitinkamai aukciono platformai tinkamai įrodoma, kad teikiant pasiūlymą padaryta netyčinė klaida, pasiūlymo teikėjo atstovo prašymu, ji gali nuspręsti laikyti per klaidą pateiktą pasiūlymą atšauktu po to, kai pasibaigia pasiūlymų teikimo laikotarpis, bet dar nenustatyta galutinė aukciono kaina.

5.   Bet kurios aukciono platformos priimamas arba jai perduodamas ar pateikiamas investicinės įmonės arba kredito įstaigos pasiūlymas laikomas investicine paslauga, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, jei aukcione parduodamas produktas yra finansinė priemonė.

7 straipsnis

Galutinė aukciono kaina ir sprendimo dėl vienodų pasiūlymų priėmimas

1.   Galutinė aukciono kaina nustatoma kai tik pasibaigia pasiūlymų teikimo laikotarpis.

2.   Aukciono platforma surūšiuoja jai pateiktus pasiūlymus iš eilės pagal pasiūlytą kainą. Jei kelių pasiūlymų kaina yra vienoda, jie surūšiuojami atsitiktinės atrankos būdu pagal algoritmą, kurį aukciono platforma nustato prieš aukcioną.

Pasiūlymuose nurodytas apyvartinių taršos leidimų kiekis (pasiūlymų apyvartinių taršos leidimų kiekis) susumuojamas, pradedant nuo didžiausios pasiūlytos kainos. Ta kaina, kuriai esant norimų pirkti apyvartinių taršos leidimų kiekis pasiekia arba viršija aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų kiekį, yra galutinė aukciono kaina.

3.   Visiems pasiūlymams, kurie sudaro pagal 2 dalį nustatytą pasiūlymų apyvartinių taršos leidimų kiekį, galioja ta pati galutinė aukciono kaina.

4.   Jei bendras aukciono laimėtojų pasiūlymų apyvartinių taršos leidimų kiekis, nustatytas pagal 2 dalį, viršija aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų kiekį, aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų likutis priskiriamas pasiūlymų teikėjui pateikusiam paskutinį pasiūlymą, sudarantį pasiūlymų apyvartinių taršos leidimų kiekį.

5.   Jei bendras pasiūlymų apyvartinių taršos leidimų kiekis, nustatytas pagal 2 dalį, nesiekia aukcione parduodamo apyvartinių taršos leidimų kiekio, aukciono platforma atšaukia aukcioną.

6.   Jei galutinė aukciono kaina yra daug mažesnė už pasiūlymų teikimo laikotarpio metu ir iškart prieš jį antrinėje rinkoje vyraujančią kainą, atsižvelgiant į trumpalaikius apyvartinių taršos leidimų kainų svyravimus per nustatytą laikotarpį iki aukciono, aukciono platforma atšaukia aukcioną.

7.   Prieš prasidedant aukcionui aukciono platforma, pasikonsultavusi su aukcionų stebėtoju ir gavusi jo nuomonę bei apie tai pranešusi 56 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nustato 6 dalies taikymo metodiką. Atitinkama aukciono platforma kuo labiau atsižvelgia į aukcionų stebėtojo nuomonę.

Tą metodiką atitinkama aukciono platforma, pasikonsultavusi su aukcionų stebėtoju ir apie tai pranešusi 56 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms gali keisti pasibaigus vienam pasiūlymų teikimo laikotarpiui iki prasidedant kitam tos pačios aukciono platformos pasiūlymų teikimo laikotarpiui.

8.   Jei aukcionas atšaukiamas pagal 5 arba 6 dalį, jame skirtų parduoti apyvartinių taršos leidimų kiekis paskirstomas tolygiai artimiausiems numatytiems tos pačios aukciono platformos aukcionams.

Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, atveju aukcione skirtų parduoti apyvartinių taršos leidimų kiekis tolygiai paskirstomas keturiems artimiausiems numatytiems aukcionams.

Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, atveju aukcione skirtų parduoti apyvartinių taršos leidimų kiekis tolygiai paskirstomas dviems artimiausiems numatytiems aukcionams.

III SKYRIUS

AUKCIONŲ TVARKARAŠTIS

8 straipsnis

Laikas ir dažnumas

1.   Aukciono platforma vykdo aukcionus atskirai per savo reguliariai pasikartojantį pasiūlymų teikimo laikotarpį. Pasiūlymų teikimo laikotarpis prasideda ir baigiasi tą pačią prekybos dieną. Pasiūlymų teikimo laikotarpis trunka ne trumpiau kaip dvi valandas. Dviejų ar daugiau aukciono platformų pasiūlymų teikimo laikotarpiai negali sutapti ir tarp dviejų vienas po kito einančių pasiūlymų teikimo laikotarpių turi būti bent dviejų valandų tarpas.

2.   Aukciono platforma nustato aukcionų datas ir laiką atsižvelgdama į oficialias nedarbo dienas, turinčias įtakos tarptautinėms finansų rinkoms, ir į bet kokius kitus svarbius įvykius ar aplinkybes, kurie, aukciono platformos manymu, gali sutrukdyti tinkamai įvykdyti aukcioną ir dėl kurių tektų daryti pakeitimus. Nė vienais metais aukcionai nerengiami dviejų savaičių Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių laikotarpiu.

3.   Išskirtinėmis aplinkybėmis bet kuri aukciono platforma, pasikonsultavusi su aukcionų stebėtoju ir gavusi jo nuomonę, gali pakeisti bet kurio pasiūlymų teikimo laikotarpio laiką, prieš tai įspėjusi visus asmenis, kuriems tai gali būti aktualu. Atitinkama aukciono platforma kuo labiau atsižvelgia į aukcionų stebėtojo nuomonę.

4.   Nuo šešto savo vykdomo aukciono arba anksčiau pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirta aukciono platforma toliau juos vykdo bent kartą per savaitę apyvartiniams taršos leidimams, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, parduoti ir bent kas du mėnesius apyvartiniams taršos leidimams, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, parduoti.

Jokia kita aukciono platforma nevykdo aukciono tomis savaitės dienomis (daugiausiai dvi), kuriomis aukcioną vykdo pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirta aukciono platforma. Jei pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirta aukciono platforma vykdo aukcionus daugiau kaip dvi dienas per savaitę, ji nustato ir paskelbia, kuriomis dviem dienomis negali būti vykdomi jokie kiti aukcionai. Tai ji padaro ne vėliau kaip nustatydama ir skelbdama 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

5.   Nuo šešto aukciono arba anksčiau apyvartinių taršos leidimų, skirtų parduoti pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtoje aukciono platformoje, kiekis paskirstomas tolygiai visiems tam tikrų metų aukcionams, tačiau kiekvienų metų rugpjūčio mėnesį parduoti teikiama perpus mažiau apyvartinių taršos leidimų negu visais kitais tų metų mėnesiais.

6.   Papildomos nuostatos dėl kitų aukciono platformų, kurios nėra paskirtos pagal 26 straipsnio 1 ir 2 dalis, vykdomų aukcionų laiko ir dažnumo nustatytos 32 straipsnyje.

9 straipsnis

Aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti aukcionų

Nepažeidžiant 58 straipsnyje nurodytų taisyklių taikymo atitinkamais atvejais, aukciono platforma gali atšaukti aukcioną, jei dėl aplinkybių, susijusių su informacinių technologijų sistemos, naudojamos prašyti leidimo teikti pasiūlymus, dalyvauti aukcionuose ar aukcionams vykdyti, saugumu ir patikimumu, trukdoma arba gali būti sutrukdyta tinkamai įvykdyti tą aukcioną.

Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, atveju aukcione skirtų parduoti apyvartinių taršos leidimų kiekis tolygiai paskirstomas keturiems artimiausiems numatytiems aukcionams.

Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, atveju aukcione skirtų parduoti apyvartinių taršos leidimų kiekis paskirstomas dviems artimiausiems numatytiems aukcionams.

10 straipsnis

Metinis aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, kiekis

1.   2011 m. arba 2012 m aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, kiekis ir aukcione parduodamų produktų, kuriais naudojantis aukcione parduodami apyvartiniai taršos leidimai, kiekis nustatomas šio reglamento I priede.

2.   2013 m. ir 2014 m. aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, kiekis apskaičiuojamas iš apyvartinių taršos leidimų kiekio, nustatyto pagal tos direktyvos 9 ir 9a straipsnius tiems kalendoriniams metams, atėmus pagal tos direktyvos 10a straipsnio 7 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį nemokamai suteiktų apyvartinių taršos leidimų skaičių ir pusę visų 2011 m. ir 2012 m. aukcionuose parduotų apyvartinių taršos leidimų kiekio.

2015 m. ir kiekvienais vėlesniais metais aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, kiekis apskaičiuojamas iš apyvartinių taršos leidimų kiekio, nustatyto pagal tos direktyvos 9 ir 9a straipsnius tiems kalendoriniams metams, atėmus pagal tos direktyvos 10a straipsnio 7 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį nemokamai suteiktų apyvartinių taršos leidimų kiekį.

Apyvartinių taršos leidimų, parduotinų pagal Direktyvos 2003/87/EB 24 straipsnį, kiekis pridedamas prie atitinkamais kalendoriniais metais parduotinų apyvartinių taršos leidimų kiekio, nustatyto pagal šios dalies pirmą arba antrą pastraipą.

Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, parduotinų paskutiniais kiekvieno prekybos laikotarpio metais, kiekis nustatomas atsižvelgiant į įrenginių veiklos nutraukimą pagal tos direktyvos 10a straipsnio 19 dalį, į nemokamai suteikiamų apyvartinių taršos leidimų kiekio pritaikymą pagal tos direktyvos 10a straipsnio 20 dalį ir į rezerve likusių apyvartinių taršos leidimų, skirtų naujiems rinkos dalyviams, kaip numatyta tos direktyvos 10a straipsnio 7 dalyje, kiekį.

3.   Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, parduotinų kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m., kiekis nustatomas remiantis pagal tos direktyvos 10 straipsnio 1 dalį Komisijos nustatytu ir paskelbtu numatomu parduoti apyvartinių taršos leidimų kiekiu arba naujausia pirminio Komisijos numatyto kiekio korekcija, paskelbta iki ankstesnių metų sausio 31 d.

Į visus tolesnius atitinkamais kalendoriniais metais aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų kiekio pokyčius atsižvelgiama nustatant kitais metais aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų kiekį.

4.   Nepažeidžiant Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 7 dalies, kiekvienos valstybės narės aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas tos direktyvos III skyrius, kiekis bet kuriais atitinkamais kalendoriniais metais apskaičiuojamas iš apyvartinių taršos leidimų kiekio, nustatyto pagal tos pačios direktyvos 10 straipsnio 2 dalį, atėmus tais kalendoriniais metais tos valstybės narės pereinamuoju laikotarpiu nemokamai suteiktų apyvartinių taršos leidimų pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį, ir pridėjus visus pagal tos direktyvos 24 straipsnį išduotus apyvartinius taršos leidimus, kuriuos ta valstybė narė parduos aukcionuose tais pačiais kalendoriniais metais.

11 straipsnis

Atskirų aukcionų, kuriuose pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos parduoda apyvartinius taršos leidimus, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, tvarkaraštis

1.   Pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, pasikonsultavusios su Komisija ir gavusios jos nuomonę, iki kiekvienų ankstesnių metų vasario 28 d. arba kai tik įmanoma po tos datos nustato ir skelbia kiekvienais kalendoriniais metais kiekviename atskirame aukcione parduosimų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, kiekį, pasiūlymų teikimo laikotarpius, aukcionų datas ir aukcione parduodamo produkto rūšį, taip pat sumokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų pristatymo datas. Atitinkamos aukciono platformos kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.

2.   Pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos nustatydamos ir skelbdamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją remiasi Komisijos nustatytu ir paskelbtu numatomų aukcione parduoti apyvartinių taršos leidimų kiekiu arba naujausia pirminio Komisijos numatyto kiekio korekcija, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 1 dalyje.

3.   Kiekvieno prekybos laikotarpio paskutiniais metais atitinkamos aukciono platformos gali koreguoti kiekvieno atskiro aukciono metu parduosimų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, kiekį, pasiūlymų teikimo laikotarpius ir aukcionų datas, siekdamos atsižvelgti į įrenginių veiklos nutraukimą pagal tos direktyvos 10a straipsnio 19 dalį, į bet kokį nemokamai suteikiamų apyvartinių taršos leidimų kiekio patikslinimą pagal tos direktyvos 10a straipsnio 20 dalį arba rezerve likusių apyvartinių taršos leidimų, skirtų naujiems rinkos dalyviams, kaip nustatyta tos direktyvos 10a straipsnio 7 dalyje, kiekį.

4.   Kitų aukciono platformų, kurios nėra paskirtos pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį, vykdomų atskirų aukcionų, kuriuose parduodami apyvartiniai taršos leidimai, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, tvarkaraštis nustatomas ir skelbiamas pagal šio reglamento 32 straipsnį.

12 straipsnis

Metinis aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, kiekis

1.   2012 m. aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, kiekis yra pagal tos direktyvos 3d straipsnio 1 dalį Komisijos apskaičiuotas ir nustatytas kiekis.

Nuo 2013 m. kiekvienais kalendoriniais metais aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, kiekis yra pagal tos direktyvos 3d straipsnio 2 dalį Komisijos apskaičiuotas ir nustatytas kiekis, vienodai padalytas visiems to prekybos laikotarpio metams.

Tačiau kiekvieno prekybos laikotarpio paskutiniais metais parduotinų apyvartinių taršos leidimų kiekis nustatomas atsižvelgiant į specialiame rezerve, nurodytame Direktyvos 2003/87/EB 3f straipsnyje, likusį apyvartinių taršos leidimų kiekį.

2.   Kiekvienais atitinkamo prekybos laikotarpio kalendoriniais metais kiekvienai valstybei narei tenkantis aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, kiekis yra tam prekybos laikotarpiui pagal tos direktyvos 3d straipsnio 3 dalį nustatytas apyvartinių taršos leidimų kiekis, padalytas iš tą prekybos laikotarpį sudarančių metų skaičiaus.

13 straipsnis

Atskirų aukcionų, kuriuose pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukcionų platformos parduoda apyvartinius taršos leidimus, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, tvarkaraštis

1.   Pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, pasikonsultavusios su Komisija ir gavusios jos nuomonę, iki 2011 m. rugsėjo 30 d. arba kai tik įmanoma po tos datos skelbia nuo 2012 m. kiekviename atskirame aukcione parduosimų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, kiekį, pasiūlymų teikimo laikotarpius ir aukcionų datas. Atitinkamos aukciono platformos kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.

2.   Nuo 2012 m. pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, pasikonsultavusios su Komisija ir gavusios jos nuomonę, iki kiekvienų ankstesnių metų vasario 28 d. arba kai tik įmanoma po tos datos nustato ir skelbia kiekvienais kalendoriniais metais kiekviename atskirame aukcione parduosimų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, kiekį, pasiūlymų teikimo laikotarpius, aukcionų datas ir aukcionuose parduodamo produkto rūšį, taip pat sumokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų pristatymo datas. Atitinkamos aukciono platformos kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.

Kiekvieno prekybos laikotarpio paskutiniais metais atitinkamos aukciono platformos gali koreguoti kiekviename atskirame aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, kiekį, pasiūlymų teikimo laikotarpius, aukciono datas ir aukcione parduodamo produkto rūšį, taip pat sumokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų pristatymo datas, siekdamos atsižvelgti į specialiame rezerve, nurodytame tos direktyvos 3f straipsnyje, likusių apyvartinių taršos leidimų kiekį.

3.   Pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, nustatydamos ir skelbdamos informaciją pagal 1 ir 2 dalis, remiasi Komisijos sprendimu, priimtu pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnio 3 dalį.

4.   Nuostatos dėl kitų aukciono platformų, kurios nėra paskirtos pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį, vykdomų atskirų aukcionų, kuriuose parduodami apyvartiniai taršos leidimai, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, tvarkaraščio nustatomos ir skelbiamos pagal šio reglamento 32 straipsnį.

14 straipsnis

Aukcionų tvarkaraščio koregavimas

1.   Pagal 10– 13 straipsnius ir 32 straipsnio 4 dalį nustatyti ir paskelbti metiniai aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų kiekiai ir atskirų aukcionų pasiūlymų teikimo laikotarpiai, parduodamų apyvartinių taršos leidimų kiekiai, aukcionų datos, aukcionuose parduodamo produkto rūšis, sumokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų pristatymo datos nekeičiami, išskyrus tuos atvejus, kai tenka juos pakoreguoti dėl šių priežasčių:

a)

aukcionas atšaukiamas pagal 7 straipsnio 5 ir 6 dalis, 9 straipsnį ir 32 straipsnio 5 dalį;

b)

sustabdomi aukciono platformos, kuri nėra paskirta pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį, įgaliojimai, kaip numatyta pagal Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsnio 3 dalį priimtame Komisijos reglamente;

c)

valstybė narė priima sprendimą pagal 30 straipsnio 8 dalį;

d)

neįvykusio atsiskaitymo, kaip nurodyta 45 straipsnio 5 dalyje;

e)

specialiame rezerve, nurodytame Direktyvos 2003/87/EB 3f straipsnyje, lieka apyvartinių taršos leidimų;

f)

pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 19 dalį nutraukiama įrenginių veikla, nemokamai suteikiamų apyvartinių taršos leidimų kiekis pritaikomas pagal tos direktyvos 10a straipsnio 20 dalį arba rezerve lieka apyvartinių taršos leidimų, skirtų naujiems rinkos dalyviams, kaip numatyta tos direktyvos 10a straipsnio 7 dalyje;

g)

vienašališkai įtraukiamos papildomos veiklos rūšys arba dujos pagal Direktyvos 2003/87/EB 24 straipsnį;

h)

priimamos priemonės pagal Direktyvos 2003/87/EB 29a straipsnį;

i)

įsigalioja šio reglamento arba Direktyvos 2003/87/EB daliniai pakeitimai.

2.   Jei pakeitimo atvejis šiame reglamente nenumatytas, atitinkama aukciono platforma, prieš atlikdama pakeitimą, pasikonsultuoja su Komisija ir gauna jos nuomonę apie tai. Atitinkama aukciono platforma kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.

IV SKYRIUS

GALIMYBĖ DALYVAUTI AUKCIONUOSE

15 straipsnis

Asmenys, galintys tiesiogiai teikti pasiūlymus aukcione

Nepažeidžiant 28 straipsnio 3 dalies, tiesiogiai teikti pasiūlymą aukcione gali tik asmuo, turintis teisę prašyti leidimo teikti pasiūlymą pagal 18 straipsnį ir gavęs tokį leidimą pagal 19 ir 20 straipsnius.

16 straipsnis

Dalyvavimo būdas

1.   Aukciono platforma suteikia nediskriminuojančius galimybės dalyvauti jos aukcionuose būdus.

2.   Aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, užtikrina, kad jos aukcionuose būtų galima dalyvauti nuotoliniu būdu naudojantis elektronine sąsaja, saugiai ir patikimai prieinama per internetą.

Be to, aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, sudaro galimybę pasiūlymų teikėjams dalyvauti jos aukcionuose per tam skirtas jungtis su elektronine sąsaja.

3.   Aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, gali suteikti vieną ar daugiau alternatyvių būdų dalyvauti jos aukcionuose, jei pagrindiniu būdu dėl kokių nors priežasčių nebūtų įmanoma pasinaudoti, su sąlyga, kad tokie alternatyvūs būdai yra saugūs bei patikimi ir jais naudojantis nėra diskriminuojami pasiūlymų teikėjai.

17 straipsnis

Mokymai ir pagalbos linija

Aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, internete pateikia praktinę mokymo programą, susijusią su jos vykdomo aukciono procesu, įskaitant nurodymus, kaip užpildyti ir pateikti visas formas, ir pateikia pasiūlymo teikimo aukcione demonstracinę versiją. Be to, telefonu, faksimilės aparatu ir elektroniniu paštu bent darbo metu prekybos dienomis ji teikia pagalbos linijos paslaugas.

18 straipsnis

Asmenys, turintys teisę prašyti leidimo teikti pasiūlymus

1.   Prašyti leidimo tiesiogiai teikti pasiūlymus aukcionuose turi teisę šie asmenys:

a)

veiklos vykdytojo apyvartinių taršos leidimų sąskaitą turintis stacionarius įrenginius eksploatuojantis veiklos vykdytojas arba orlaivio naudotojas, teikiantis pasiūlymą savo vardu, įskaitant bet kurią patronuojančią bendrovę, dukterinę bendrovę arba susijusią bendrovę, priklausančią tai pačiai įmonių grupei, kaip ir stacionarius įrenginius eksploatuojantis veiklos vykdytojas arba orlaivio naudotojas;

b)

investicinės įmonės, kurioms suteikti įgaliojimai pagal Direktyvą 2004/39/EB, teikiančios pasiūlymą savo arba savo klientų vardu;

c)

kredito įstaigos, kurioms suteikti įgaliojimai pagal Direktyvą 2006/48/EB, teikiančios pasiūlymą savo arba savo klientų vardu;

d)

a punkte išvardytų asmenų verslo grupės, teikiančios pasiūlymą savo vardu ir veikiančios kaip savo narių tarpininkės;

e)

valstybių narių, kontroliuojančių bet kuriuos a punkte išvardytus asmenis, viešosios įstaigos arba valstybiniai subjektai.

2.   Nepažeidžiant Direktyvos 2004/39/EB 2 straipsnio 1 dalies i punkte nustatytos išimties, asmenys, kuriems taikoma ta išimtis ir kurie yra įgalioti pagal šio reglamento 59 straipsnį, turi teisę prašyti leidimo tiesiogiai teikti pasiūlymus aukcionuose savo arba savo pagrindinio verslo klientų vardu, jei valstybė narė, kurioje jie yra įsisteigę, yra priėmusi teisės aktus, kuriais atitinkama kompetentinga nacionalinė institucija suteikia jiems teisę teikti pasiūlymus savo arba savo pagrindinio verslo klientų vardu.

3.   1 dalies b arba c punktuose nurodyti asmenys turi teisę prašyti leidimo savo klientų vardu tiesiogiai aukcionuose teikti pasiūlymus, susijusius su aukcione parduodamais produktais, kurie nėra finansinės priemonės, jei valstybė narė, kurioje jie yra įsisteigę, yra priėmusi teisės aktus, kuriais remdamasi atitinkama tos valstybės narės kompetentinga nacionalinė institucija gali suteikti jiems teisę teikti pasiūlymus savo arba savo klientų vardu.

4.   Jei 1 dalies b bei c punktuose ir 2 dalyje nurodyti asmenys teikia pasiūlymus savo klientų vardu, jie užtikrina, kad tie klientai patys atitiktų reikalavimus, keliamus norint gauti leidimą tiesiogiai teikti pasiūlymus aukcionuose pagal 1 arba 2 dalis.

Jei pirmoje pastraipoje nurodytų asmenų klientai patys teikia pasiūlymus savo klientų vardu, jie užtikrina, kad tie jų klientai taip pat atitiktų reikalavimus, keliamus norint gauti leidimą tiesiogiai teikti pasiūlymus aukcionuose pagal 1 arba 2 dalis. Ta pati taisyklė galioja visiems tolesniems jų klientams, netiesiogiai teikiantiems pasiūlymus aukcionuose.

5.   Prašyti leidimo tiesiogiai teikti pasiūlymus aukcionuose ir dalyvauti aukcionuose per vieną ar kelis asmenis, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus pagal 19 ir 20 straipsnius, nesvarbu, ar jie tai darytų savo, ar kito asmens vardu, neturi teisės šie asmenys, kurie vykstant atitinkamiems aukcionams atlieka savo funkcijas:

a)

aukciono rengėjas;

b)

aukciono platforma, įskaitant bet kurią su ja sujungtą tarpuskaitos sistemą ir bet kurią atsiskaitymo sistemą;

c)

asmenys, kurie gali daryti didelę tiesioginę arba netiesioginę įtaką a arba b punktuose nurodytų asmenų vadovybei;

d)

asmenys, dirbantys a ir b punktuose nurodytiems asmenims.

6.   Aukcionų stebėtojas nei savo, nei jokio kito asmens vardu negali dalyvauti jokiame aukcione tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną ar daugiau asmenų, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus pagal 19 ir 20 straipsnius.

Asmenys, galintys daryti didelę tiesioginę arba netiesioginę įtaką aukcionų stebėtojo vadovybei, negali nei savo, nei jokio kito asmens vardu dalyvauti jokiame aukcione tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną ar daugiau asmenų, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus pagal 19 ir 20 straipsnius.

Asmenys, dirbantys aukcionų stebėtojui su aukcionais susijusį darbą, negali nei savo, nei jokio kito asmens vardu dalyvauti jokiame aukcione tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną ar daugiau asmenų, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus pagal 19 ir 20 straipsnius.

7.   Pagal 44–50 straipsnius aukciono platformai, įskaitant bet kurią su ja sujungtą tarpuskaitos sistemą arba atsiskaitymo sistemą, suteikiama galimybė priimti mokėjimą, pristatyti apyvartinius taršos leidimus arba priimti užstatą iš aukciono laimėtojo teisių perėmėjo, turi netrukdyti taikyti 17–20 straipsnių.

19 straipsnis

Leidimo teikti pasiūlymus reikalavimai

1.   Jei aukciono platforma organizuoja antrinę rinką, tos antrinės rinkos, kurią organizuoja aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, nariams arba dalyviams, atitinkantiems 18 straipsnio 1 arba 2 dalies reikalavimus, leidžiama tiesiogiai teikti pasiūlymus tos aukciono platformos vykdomuose aukcionuose netaikant jokių papildomų leidimo teikti pasiūlymus reikalavimų, jei laikomasi visų toliau nurodytų sąlygų:

a)

leidimo rinkos nariui arba dalyviui prekiauti apyvartiniais taršos leidimais antrinėje rinkoje, kurią organizuoja aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, reikalavimai yra ne mažiau griežti negu nurodytieji šio straipsnio 2 dalyje;

b)

aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, gauna visą papildomą informaciją, būtiną atitikčiai visiems šio straipsnio 2 dalies reikalavimams, kurių atitiktis nepatikrinta anksčiau, patikrinti.

2.   Asmenims, kurie nėra antrinės rinkos, kurią organizuoja aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, nariai arba dalyviai ir kurie atitinka 18 straipsnio 1 arba 2 dalies reikalavimus, leidžiama tiesiogiai teikti pasiūlymus tos aukciono platformos vykdomuose aukcionuose, jei jie:

a)

yra įsisteigę ES, veiklos vykdytojai arba orlaivių naudotojai;

b)

turi nurodytąją apyvartinių taršos leidimų sąskaitą;

c)

turi nurodytąją banko sąskaitą;

d)

paskiria bent vieną pasiūlymo teikėjo atstovą, kaip apibrėžta 6 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje;

e)

pagal taikomas deramo klientų tikrinimo priemones nekelia abejonių atitinkamai aukciono platformai dėl savo tapatybės, tikrųjų savininkų tapatybės, sąžiningumo, vykdomo verslo ir prekybos profilio atsižvelgiant į santykių su pasiūlymo teikėju nustatymo būdą, pasiūlymo teikėjo tipo, aukcione parduodamo produkto pobūdžio, numatomų pasiūlymų dydžių ir sumokėjimo bei apyvartinių taršos leidimų pristatymo būdo;

f)

nekelia abejonių atitinkamai aukciono platformai dėl savo finansinės padėties, ypač dėl to, kad jie suėjus terminui gali įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus ir trumpalaikius įsipareigojimus;

g)

yra įdiegę arba paprašyti gali įdiegti vidaus procesus, procedūras ir taikyti sutartinius įsipareigojimus, būtinus laikytis pagal 57 straipsnį nustatyto didžiausio siūlomo kiekio;

h)

atitinka 49 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Jei aukciono platforma antrinės rinkos neorganizuoja, asmenims, kurie atitinka 18 straipsnio 1 arba 2 dalies reikalavimus, leidžiama tiesiogiai teikti pasiūlymus tos aukciono platformos vykdomuose aukcionuose, jei jie atitinka šios dalies a–h punktų sąlygas.

3.   Asmenys, kuriems taikomi 18 straipsnio 1 dalies b ir c punktai arba 18 straipsnio 2 dalis, teikdami pasiūlymus savo klientų vardu yra atsakingi už tai, kad būtų įvykdytos visos šios sąlygos:

a)

jų klientai atitinka 18 straipsnio 1 arba 2 dalies reikalavimus;

b)

likus pakankamai laiko iki pasiūlymų teikimo laikotarpio pradžios jie turės tinkamus vidinius procesus, procedūras ir sutartinius susitarimus, būtinus, kad:

i)

galėtų apdoroti savo klientų pasiūlymus, įskaitant pasiūlymų teikimą, mokėjimo priėmimą ir apyvartinių taršos leidimų perdavimą;

ii)

užtikrintų, jog ta jų verslo dalis, kuri atsakinga už pasiūlymų priėmimą, rengimą ir jų teikimą klientų vardu, neatskleistų konfidencialios informacijos kitai jų verslo daliai, atsakingai už pasiūlymų rengimą ir teikimą jų pačių vardu;

iii)

užtikrintų, jog jų klientai, kurie patys veikia savo klientų, teikiančių pasiūlymus aukcionuose, vardu, taikytų šio straipsnio 2 dalyje ir šioje dalyje nustatytus reikalavimus, ir kad jie to paties reikalautų iš savo klientų, o šie iš savo klientų, o šie iš savo klientų, kaip numatyta 18 straipsnio 4 dalyje.

Atitinkama aukciono platforma gali pasikliauti patikimais patikrinimais, kuriuos atlieka šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti asmenys, jų klientai arba jų klientų klientai, kaip nustatyta 18 straipsnio 4 dalyje.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų asmenų atsakomybė yra užtikrinti, kad, aukciono platformai paprašius pagal 20 straipsnio 5 dalies d punktą, jie galėtų aukciono platformai įrodyti, kad šios dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos sąlygos yra įvykdytos.

20 straipsnis

Prašymų leisti teikti pasiūlymus teikimas ir apdorojimas

1.   Prieš pateikdami pirmąjį savo tiesioginį pasiūlymą per bet kurią aukciono platformą, parduodančią dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, asmenys, atitinkantys 18 straipsnio 1 arba 2 dalies reikalavimus, atitinkamai aukciono platformai pateikia prašymą leisti teikti pasiūlymus.

Jei aukciono platforma organizuoja antrinę rinką, tos antrinės rinkos, kurią organizuoja atitinkama aukciono platforma, nariams arba dalyviams, atitinkantiems 19 straipsnio 1 dalies reikalavimus, leidžiama teikti pasiūlymus neteikiant prašymo pagal šios dalies pirmą pastraipą.

2.   Prašymas teikti pasiūlymus pagal 1 dalį pateikiamas užpildant per internetą prieinamą elektroninę paraišką. Atitinkama aukciono platforma sukuria ir prižiūri internetinę prieigą prie elektroninės paraiškos.

3.   Kartu su prašymu leisti teikti pasiūlymus pateikiamos visų patvirtinamųjų dokumentų, kurių aukciono platforma reikalauja kaip įrodymo, kad paraiškos teikėjas atitinka 19 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, tinkamai patvirtintos kopijos. Prašymą leisti teikti pasiūlymus sudaro bent II priede išvardytos dalys.

4.   Prašymas leisti teikti pasiūlymus, įskaitant visus patvirtinamuosius dokumentus, paprašius, pateikiamas aukcionų stebėtojui, 62 straipsnio 3 dalies e punkte nurodytai tyrimą atliekančiai valstybės narės kompetentingai nacionalinei teisėsaugos institucijai ir bet kuriai tarpvalstybiniame tyrime dalyvaujančiai kompetentingai Sąjungos institucijai.

5.   Aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, gali atsisakyti leisti teikti pasiūlymus savo aukcionuose, jei paraiškos teikėjas atsisako kurio nors iš šių dalykų:

a)

patenkinti aukciono platformos prašymus pateikti papildomos informacijos arba paaiškinti arba pagrįsti pateiktą informaciją;

b)

aukciono platformos kvietimu, surengti pokalbį su kuriuo nors iš paraiškos teikėjo pareigūnų paraiškos teikėjo verslo patalpose arba kitur;

c)

leisti atlikti tyrimus arba patikrinimus aukciono platformos prašymu, įskaitant apsilankymus ir patikrinimus paraiškos teikėjo verslo patalpose;

d)

aukciono platformai paprašius, pateikti informacijos apie paraiškos teikėją, jo klientus arba tų klientų klientus, kaip nustatyta 18 straipsnio 4 dalyje, kurios reikia atitikčiai 19 straipsnio 3 dalies reikalavimams patikrinti;

e)

aukciono platformai paprašius, pateikti informacijos, kurios reikia atitikčiai 19 straipsnio 2 dalies reikalavimams patikrinti.

6.   Aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, per ją sudaromų sandorių arba verslo santykių su politikoje dalyvaujančiais asmenimis atžvilgiu taiko Direktyvos 2005/60/EB 13 straipsnio 4 dalyje numatytas priemones, nepriklausomai nuo tų asmenų gyvenamosios šalies.

7.   Aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, reikalauja, kad paraiškos teikėjas, prašantis leisti teikti pasiūlymus jos aukcionuose, užtikrintų, jog jo klientai ir visi jo klientų klientai, kaip numatyta 18 straipsnio 4 dalyje, patenkintų kiekvieną pagal 5 dalį pateiktą prašymą.

8.   Prašymas leisti teikti pasiūlymus aukcione laikomas atšauktu, jei paraiškos teikėjas nepateikia atitinkamos aukciono platformos prašomos informacijos per tos informacijos prašyme, atitinkamos aukciono platformos pateiktame pagal 5 dalies a, d ar e punktus, nurodytą pagrįstą laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip penkios prekybos dienos nuo informacijos prašymo pateikimo, arba per pokalbį, tyrimus arba patikrinimus pagal 5 dalies b ar c punktus nebendradarbiauja, nesilaiko nurodymų ar nedalyvauja.

9.   Paraiškos teikėjas aukciono platformai, parduodančiai dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, neteikia neteisingos arba klaidinančios informacijos. Paraiškos teikėjas išsamiai, atvirai ir nedelsdamas praneša aukciono platformai apie bet kokius savo padėties pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos jo prašymui leisti teikti pasiūlymus tos aukciono platformos vykdomuose aukcionuose arba jam jau suteiktam leidimui teikti pasiūlymus.

10.   Aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, priima sprendimą dėl jai pateikto prašymo ir jį praneša paraiškos teikėjui.

Atitinkama aukciono platforma gali:

a)

suteikti besąlyginį leidimą teikti pasiūlymus aukcionuose laikotarpiu, neviršijančiu jos paskyrimo laikotarpio, įskaitant visus to paskyrimo laikotarpio pratęsimus ar atnaujinimus;

b)

suteikti sąlyginį leidimą teikti pasiūlymus aukcionuose laikotarpiu, neviršijančiu jos paskyrimo laikotarpio, jei iki nurodytos datos bus išpildytos nurodytos sąlygos, kurių įvykdymą atitinkama aukciono platforma deramai patikrina;

c)

atsisakyti leisti teikti pasiūlymus.

21 straipsnis

Atsisakymas leisti teikti pasiūlymus, tokio leidimo atšaukimas arba jo galiojimo sustabdymas

1.   Aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, atsisako leisti teikti pasiūlymus jos aukcionuose, atšaukia jau suteiktą leidimą arba sustabdo tokio leidimo galiojimą, jei asmuo:

a)

neturi arba nebeturi teisės prašyti leisti teikti pasiūlymus pagal 18 straipsnio 1 arba 2 dalį;

b)

neatitinka arba nebeatitinka 18, 19 ir 20 straipsnių reikalavimų;

c)

tyčia arba pakartotinai nesilaiko šio reglamento nuostatų, leidimo teikti pasiūlymus atitinkamos aukciono platformos vykdomuose aukcionuose sąlygų arba bet kurių kitų susijusių nurodymų ar susitarimų.

2.   Aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, atsisako leisti teikti pasiūlymus jos aukcionuose, atšaukia arba sustabdo bet kurio jau suteikto leidimo galiojimą, jei ji įtaria, kad paraiškos teikėjas užsiima pinigų plovimu, teroristų finansavimu, nusikalstama veikla arba piktnaudžiauja rinka, su sąlyga, kad toks atsisakymas, atšaukimas arba galiojimo sustabdymas neturėtų sutrukdyti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms persekioti arba sulaikyti tokios veiklos vykdytojus.

Tokiu atveju atitinkama aukciono platforma pagal šio reglamento 55 straipsnio 2 dalį apie tai praneša Direktyvos 2005/60/EB 21 straipsnyje nurodytam finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP).

3.   Aukciono platforma, parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, gali atsisakyti leisti teikti pasiūlymus jos aukcionuose, atšaukti jau suteiktą leidimą arba sustabdyti jo galiojimą, jei asmuo:

a)

per aplaidumą nesilaiko šio reglamento nuostatų, leidimo teikti pasiūlymus atitinkamos aukciono platformos vykdomuose aukcionuose sąlygų arba bet kurių kitų susijusių nurodymų ar susitarimų;

b)

kitu savo elgesiu trukdo tinkamai arba veiksmingai vykdyti aukcioną;

c)

yra nurodytas 18 straipsnio 1 dalies b arba c punktuose, arba 18 straipsnio 2 dalyje ir per pastarąsias 220 prekybos dienų nepateikė nė vieno pasiūlymo nė viename aukcione.

4.   3 dalyje nurodytiems asmenims pranešama apie atsisakymą leisti jiems teikti pasiūlymus, apie leidimo atšaukimą arba jo galiojimo sustabdymą ir atsisakymo leisti teikti pasiūlymus, leidimo atšaukimo arba jo galiojimo sustabdymo sprendime nurodomas jiems suteikiamas pagrįstas laikotarpis, per kurį jie gali raštu pateikti savo pastabas.

Apsvarsčiusi atitinkamo asmens raštišką atsakymą, atitinkama aukciono platforma, jei tai pagrįsta:

a)

suteikia leidimą arba atnaujina jo galiojimą nuo nustatytos datos;

b)

suteikia sąlyginį leidimą arba laikinai atnaujina jo galiojimą, su sąlyga, kad iki nustatytos datos bus įvykdytos nurodytos sąlygos, kurių įvykdymą atitinkama aukciono platforma deramai patikrina;

c)

patvirtina atsisakymą suteikti leidimą, leidimo atšaukimą arba jo galiojimo sustabdymą nuo nustatytos datos.

Aukciono platforma atitinkamam asmeniui praneša savo sprendimą.

5.   Asmenys, kurių leidimas teikti pasiūlymus atšaukiamas arba jo galiojimas sustabdomas pagal 1, 2 arba 3 dalį, imasi pagrįstų veiksmų siekdami užtikrinti, jog jų pašalinimas iš aukcionų:

a)

būtų atliekamas metodiškai;

b)

nepakenktų jų klientų interesams ir nesutrukdytų efektyvaus aukcionų darbo;

c)

neturėtų įtakos jų įsipareigojimams laikytis visų mokėjimo nuostatų, leidimo teikti pasiūlymus aukcionuose sąlygų arba bet kurių kitų susijusių nurodymų ar susitarimų;

d)

netrukdytų laikytis įsipareigojimų, susijusių su konfidencialios informacijos apsauga pagal 19 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktį, kurie galioja dar 20 metų po jų pašalinimo iš aukcionų.

1, 2 ir 3 dalyje nurodyto atsisakymo suteikti leidimą, leidimo atšaukimo arba jo galiojimo sustabdymo dokumente nurodomos visos priemonės, būtinos užtikrinti, kad būtų laikomasi šios dalies nuostatų, o aukciono platforma patikrina, ar šios priemonės taikomos.

V SKYRIUS

AUKCIONO RENGĖJO SKYRIMAS IR JO FUNKCIJOS

22 straipsnis

Aukciono rengėjo skyrimas

1.   Kiekviena valstybė narė skiria aukciono rengėją. Nė viena valstybė narė neparduoda apyvartinių taršos leidimų nepaskyrusi aukciono rengėjo. Tą patį aukciono rengėją gali paskirti daugiau kaip viena valstybė narė.

2.   Aukciono rengėją valstybė narė paskiria gerokai prieš aukcionų pradžią, kad būtų sudaryti ir įgyvendinti reikiami susitarimai su tos valstybės narės paskirta arba paskirsima aukciono platforma, įskaitant su ja sujungtą tarpuskaitos sistemą ir atsiskaitymo sistemą, kad aukciono rengėjas jį paskyrusios valstybės narės vardu galėtų parduoti apyvartinius taršos leidimus aukcionuose pagal abipusiškai sutartas sąlygas.

3.   Valstybės narės, nedalyvaujančios 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje, aukciono rengėją paskiria gerokai prieš aukcionų, kuriuos vykdys pagal 26 straipsnio 1 ir 2 dalis paskirtos aukciono platformos, pradžią, kad būtų sudaryti ir įgyvendinti reikiami susitarimai su tomis aukciono platformomis, įskaitant su jomis sujungtas tarpuskaitos sistemas arba atsiskaitymo sistemas, kuriais siekiama, kad aukciono rengėjas jį paskyrusios valstybės narės vardu galėtų parduoti apyvartinius taršos leidimus tokiose aukciono platformose pagal abipusiškai sutartas sąlygas, kaip numatyta 30 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje ir 30 straipsnio 8 dalies pirmoje pastraipoje.

4.   Valstybės narės neatskleidžia viešai neatskleistos informacijos, kaip apibrėžta 3 straipsnio 29 punkte ir 37 straipsnio a punkte, jokiam asmeniui, kuris dirba aukciono rengėjui.

Jei asmenims, dirbantiems aukciono rengėjui, būtų neteisėtai atskleista viešai neatskleista informacija, aukciono rengėjo paskyrimo sąlygose turi būti numatytos atitinkamos priemonės, pagal kurias būtų galima nuo aukcionų nušalinti asmenis, kuriems neteisėtai atskleista tokia informacija.

Šios dalies antra pastraipa taikoma nepažeidžiant Direktyvos 2003/6/EB 11-16 straipsnių ir šio reglamento 43 straipsnio taikymo atitinkamų šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų pažeidimų atveju.

5.   Apyvartinių taršos leidimai, skirti parduoti valstybės narės vardu, neteikiami aukcionams iki deramai paskiriamas aukciono rengėjas ir iki sudaromi bei įgyvendinami 2 dalyje nurodyti susitarimai.

6.   5 dalis neturi įtakos teisinėms pasekmėms, kurios kyla pagal Sąjungos teisę, jei valstybė narė neįvykdo savo įsipareigojimų pagal 1–4 dalis.

7.   Valstybės narės Komisijai praneša aukciono rengėjo tapatybę ir kontaktinius duomenis.

Aukciono rengėjo tapatybė ir kontaktiniai duomenys skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

23 straipsnis

Aukciono rengėjo funkcijos

Aukciono rengėjas:

a)

aukcione parduoda kiekvienos jį paskyrusios valstybės narės apyvartinius taršos leidimus, skirtus parduoti aukcione;

b)

gauna kiekvienai jį paskyrusiai valstybei narei priklausančias aukciono pajamas;

c)

išmoka kiekvienai jį paskyrusiai valstybei narei priklausančias aukciono pajamas.

VI SKYRIUS

AUKCIONŲ STEBĖTOJO SKYRIMAS IR JO FUNKCIJOS

24 straipsnis

Aukcionų stebėtojas

1.   Aukcionų stebėtojas stebi visus aukcionų procesus.

2.   Visos valstybės narės skiria aukcionų stebėtoją vykdydamos bendrą Komisijos ir valstybių narių viešųjų pirkimų procedūrą pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 91 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 125c straipsnį.

3.   Aukcionų stebėtojas skiriamas ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

Likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki aukcionų stebėtojo kadencijos pabaigos arba nutraukimo, pagal 2 dalį paskiriamas jo veiklą perimantis aukcionų stebėtojas.

4.   Aukcionų stebėtojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

25 straipsnis

Aukcionų stebėtojo funkcijos

1.   Aukcionų stebėtojas stebi kiekvieną aukcioną ir per Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies ketvirtoje pastraipoje nustatytą terminą Komisijai valstybių narių vardu ir atitinkamoms valstybėms narėms pateikia ataskaitą apie ankstesnio mėnesio aukcionų tinkamą vykdymą pagal tą pastraipą, ypač apie:

a)

nešališkas galimybes visiems dalyvauti aukcionuose;

b)

skaidrumą;

c)

kainų nustatymą;

d)

techninius ir veiklos aspektus.

2.   Aukcionų stebėtojas pateikia valstybėms narėms ir Komisijai metinę konsoliduotą ataskaitą, kurioje nurodo:

a)

1 dalyje nurodytus aspektus, susijusius tiek su kiekvienu atskiru aukcionu, tiek bendrai su visais kiekvienos aukciono platformos aukcionais;

b)

visus aukciono platformos paskyrimo sutarties nesilaikymo atvejus;

c)

visus faktus apie antikonkurencinį elgesį arba piktnaudžiavimą rinka;

d)

aukcionų poveikį aukciono platformų padėčiai antrinėje rinkoje, jei toks poveikis daromas;

e)

aukcionų procesų, apie kuriuos rengiama konsoliduotoji ataskaita, sąsajas ir tų aukcionų procesų bei antrinės rinkos veikimo sąsają pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 5 dalį;

f)

informaciją apie skundų, pateiktų pagal 59 straipsnio 4 dalį, ir visų kitų skundų, pateiktų kredito įstaigas ir investicines įmones prižiūrinčioms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, skaičių, pobūdį ir būklę;

g)

informaciją apie tolesnius veiksmus, susijusius su aukcionų stebėtojo pagal 3, 4 ir 5 dalis pateiktomis ataskaitomis;

h)

visas aukcionų procesų tobulinimo rekomendacijas, kurias jis laiko tinkamomis, arba persvarstymo rekomendacijas, susijusias su:

i)

šiuo reglamentu, įskaitant 33 straipsnyje nurodytą persvarstymą;

ii)

Komisijos reglamentu, priimtu pagal Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsnio 3 dalį;

iii)

Direktyva 2003/87/EB, įskaitant tos direktyvos 10 straipsnio 5 dalyje ir 12 straipsnio 1a dalyje numatytą anglies dioksido rinkos veikimo peržiūrą.

3.   Aukcionų stebėtojas gali paprašytas Komisijos arba vienos ar kelių valstybių narių, arba kai to reikalaujama pagal 5 dalį, kartkartėmis pateikti ataskaitą bet kuriais konkrečiais klausimais, susijusiais su bet kuriuo aukciono procesu, jei tokius klausimus būtina iškelti prieš jam pateikiant ataskaitas pagal 1 arba 2 dalį. Kitu atveju aukcionų stebėtojas gali apie juos parašyti savo ataskaitoje, numatytoje 1 arba 2 dalyje.

4.   Valstybė narė, nedalyvaujanti šio reglamento 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje ir pasirinkusi galimybę paskirti savo aukciono platformą pagal šio reglamento 30 straipsnio 1 ir 2 dalis, gali aukcionų stebėtojo paprašyti valstybėms narėms, Komisijai ir atitinkamai aukciono platformai pateikti techninę ataskaitą apie aukciono platformos, kurią ji siūlo arba ketina pasiūlyti, gebėjimus vykdyti aukciono procesą pagal šio reglamento reikalavimus ir pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje nustatytus tikslus.

Tokiose ataskaitose aukcionų stebėtojas aiškiai nurodo, kuriuos pirmoje pastraipoje nurodytus reikalavimus aukciono procesas atitinka ir kurių – ne. Ataskaitoje pateikiamos tikslios rekomendacijos, kaip atitinkamai toliau vystyti arba tobulinti aukciono procesą, ir siūlomi konkretūs tokių patobulinimų įgyvendinimo terminai.

5.   Jei aukciono platformos vykdomu aukciono procesu pažeidžiamos šio reglamento nuostatos arba jis neatitinka Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalies tikslų, arba jei Komisija, įtardama tokius pažeidimus jo paprašo, aukcionų stebėtojas apie tai pateikia ataskaitą valstybėms narėms, Komisijai ir atitinkamai aukciono platformai.

Ataskaitoje aiškiai nurodomas pažeidimo ar neatitikimo pobūdis. Joje pateikiamos tikslios rekomendacijos, kaip ištaisyti padėtį, ir pasiūlomi konkretūs taisomųjų priemonių įgyvendinimo terminai. Prireikus ataskaitoje gali būti rekomenduojama sustabdyti atitinkamos aukciono platformos įgaliojimus. Aukcionų stebėtojas nuolat peržiūri pagal šią dalį pateiktą ataskaitą ir kas tris mėnesius teikia naujausią su ja susijusią informaciją valstybėms narėms, Komisijai ir atitinkamai aukciono platformai.

6.   Aukcionų stebėtojo pagal šio reglamento 7 straipsnio 7 dalį arba 8 straipsnio 3 dalį teikiamos nuomonės yra jo funkcijų pagal šį straipsnį dalis.

7.   Šiame straipsnyje numatytos ataskaitos ir nuomonės rengiamos suprantama, standartizuota ir lengvai prieinama forma, kuri nustatoma aukcionų stebėtojo paskyrimo sutartyje.

VII SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ, SU KOMISIJA VYKDANČIŲ BENDRĄ VEIKLĄ, AUKCIONO PLATFORMOS SKYRIMAS IR JOS FUNKCIJOS

26 straipsnis

Aukciono platformos skyrimas valstybėms narėms ir Komisijai vykdant bendrą veiklą

1.   Nepažeidžiant 30 straipsnio, Komisijai ir valstybėms narėms, vykdančioms bendrą veiklą, atlikus bendrą viešųjų pirkimų procedūrą, valstybės narės paskiria vieną aukciono platformą, skirtą pardavinėti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius.

2.   Nepažeidžiant 30 straipsnio, Komisijai ir valstybėms narėms, vykdančioms bendrą veiklą, atlikus bendrą viešųjų pirkimų procedūrą, valstybės narės paskiria vieną arba dvi aukciono platformas, skirtas pardavinėti ateities sandorius arba išankstinius sandorius, jei tie aukcione parduodami produktai įrašyti į I priedą.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyta bendroji viešųjų pirkimų procedūra vykdoma pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 91 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 125c straipsnį.

4.   Bet kuris 1 ir 2 dalyse nurodytų aukciono platformų paskyrimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip penkeri metai.

5.   1 ir 2 dalyse nurodytų aukciono platformų tapatumas ir kontaktiniai duomenys skelbiami Komisijos interneto svetainėje.

6.   Valstybė narė, prisijungianti prie bendros veiklos pagal 1 ir 2 dalį po to, kai įsigalioja dalyvaujančių valstybių narių ir Komisijos sudarytas susitarimas dėl bendros viešųjų pirkimų procedūros, sutinka su visomis sąlygomis, dėl kurių sutarė dalyvaujančios valstybės narės ir Komisija sutartyje dėl bendros viešųjų pirkimų procedūros bei visuose pagal ją priimtuose sprendimuose.

Valstybė narė, kuri pagal 30 straipsnio 4 dalį nusprendžia nedalyvauti bendroje veikloje ir paskirti savo atskirą aukciono platformą, gali dalyvauti bendroje veikloje stebėtojos teisėmis pagal pagal tam tikras susitarimo dėl bendros viešųjų pirkimų procedūros sąlygas, dėl kurių sutars Komisija ir dalyvaujančios valstybės narės ir atsižvelgiant į taikytinas viešųjų pirkimų taisykles.

27 straipsnis

Pagal 26 straipsnio 1 dalį paskirtos aukciono platformos funkcijos

1.   Pagal 26 straipsnio 1 dalį paskirta aukciono platforma valstybėms narėms teikia šias paslaugas, kurios išsamiau apibrėžtos jos paskyrimo sutartyje:

a)

teikia galimybę dalyvauti aukcionuose pagal 15–21 straipsnius, įskaitant būtinų elektroninių internetinių sąsajų ir svetainės sukūrimą bei jų techninę priežiūrą;

b)

vykdo aukcionus pagal 4–7 straipsnius;

c)

tvarko aukcionų tvarkaraštį pagal 8–14 straipsnius;

d)

skelbia aukciono rezultatus ir praneša apie juos pagal 61 straipsnį;

e)

teikia (arba per subrangovą užtikrina, kad būtų suteiktos) būtinas tarpuskaitos sistemas arba atsiskaitymo sistemas, skirtas:

i)

aukciono laimėtojų arba jų teisių perėmėjų mokėjimams tvarkyti ir aukciono pajamoms paskirstyti aukciono rengėjui pagal 44 ir 45 straipsnius;

ii)

aukcione parduotiems apyvartiniams taršos leidimams pristatyti aukciono laimėtojams arba jų teisių perėmėjams pagal 46, 47 ir 48 straipsnius;

iii)

aukciono rengėjo arba pasiūlymų teikėjų pateiktam užstatui valdyti, įskaitant jo nustatymą, pagal 49 ir 50 straipsnius;

f)

pagal 53 straipsnį aukcionų stebėtojui suteikia visą su aukcionų vykdymu susijusią informaciją, reikalingą aukcionų stebėtojo funkcijoms atlikti;

g)

prižiūri aukcionų veiklą, praneša apie įtariamus pinigų plovimo, teroristų finansavimo, nusikalstamos veiklos ar piktnaudžiavimo rinka atvejus, administruoja visas reikiamas taisomąsias priemones ar sankcijas, įskaitant neteisminį ginčų sprendimo mechanizmą, pagal 44–59 straipsnius ir 64 straipsnio 1 dalį.

2.   Likus ne mažiau kaip 20 prekybos dienų iki pirmojo pasiūlymų teikimo laikotarpio pradžios, atitinkama aukciono platforma, paskirta pagal 26 straipsnio 1 dalį, turi būti prisijungusi bent prie vienos tarpuskaitos sistemos arba atsiskaitymo sistemos.

28 straipsnis

Pagal 26 straipsnio 2 dalį paskirtos aukciono platformos funkcijos

1.   Pagal 26 straipsnio 2 dalį paskirta aukciono platforma valstybėms narėms teikia tokias paslaugas:

a)

suteikia galimybę dalyvauti aukcionuose pagal aukciono platformos organizuojamoje antrinėje rinkoje galiojančią tvarką su pakeitimais, padarytais jos paskyrimo sutartyje;

b)

vykdo aukcionus pagal 4–7 straipsnius;

c)

tvarko aukcionų tvarkaraštį pagal 8–14 straipsnius;

d)

skelbia aukciono rezultatus ir praneša apie juos pagal 61 straipsnį;

e)

pagal aukciono platformos organizuojamoje antrinėje rinkoje galiojančią tvarką su pakeitimais, padarytais jos paskyrimo sutartyje, jei nė vienu iš atvejų netaikomas 40 straipsnis, teikia tarpuskaitos sistemą arba atsiskaitymo sistemą, skirtą:

i)

pasiūlymų teikėjų arba jų teisių perėmėjų mokėjimams tvarkyti ir aukcionų pajamoms paskirstyti aukciono rengėjui;

ii)

aukcione parduotiems apyvartiniams taršos leidimams pristatyti aukciono laimėtojams arba jų teisių perėmėjams;

iii)

aukciono rengėjo arba pasiūlymo teikėjo pateiktam užstatui valdyti, įskaitant jo nustatymą;

f)

pagal 53 straipsnį aukcionų stebėtojui suteikia visą su aukciono vykdymu susijusią informaciją, reikalingą aukcionų stebėtojo funkcijoms atlikti;

g)

prižiūri aukcionų veiklą, praneša apie įtariamus pinigų plovimo, teroristų finansavimo, nusikalstamos veiklos ar piktnaudžiavimo rinka atvejus, taip pat administruoja visas reikiamas taisomąsias priemones ar sankcijas, įskaitant neteisminį ginčų sprendimo mechanizmą, pagal aukciono platformos organizuojamoje antrinėje rinkoje galiojančią tvarką, įskaitant paskyrimo sutartimi padarytus jos pakeitimus.

2.   Likus ne mažiau kaip 20 prekybos dienų iki pirmojo pasiūlymų teikimo laikotarpio pradžios atitinkama aukciono platforma, paskirta pagal 26 straipsnio 2 dalį, turi būti prisijungusi bent prie vienos tarpuskaitos sistemos arba atsiskaitymo sistemos.

3.   16 straipsnio 2 ir 3 dalys, 17, 19, 20, 21, 54, 55 ir 56 straipsniai, 60 straipsnio 3 dalis, 63 straipsnio 4 dalis ir 64 straipsnis netaikomi aukcionams, kuriuos vykdo aukciono platforma, parduodanti ateities sandorius arba išankstinius sandorius.

29 straipsnis

Pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtų aukciono platformų Komisijai teikiamos paslaugos

Pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos Komisijai teikia techninės pagalbos paslaugas, reikalingas Komisijai atliekant darbą, susijusį su:

a)

I priedo užbaigimu ir aukcionų kalendoriaus derinimu III priedo reikmėms;

b)

visomis pagal šį reglamentą Komisijos teikiamomis nuomonėmis;

c)

visomis aukcionų stebėtojo teikiamomis nuomonėmis arba ataskaitomis, susijusiomis su aukciono platformų, paskirtų pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį, veikla;

d)

ataskaitomis ar bet kokiu Komisijos pasiūlymu, teikiamu pagal Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 5 dalį ir 12 straipsnio 1a dalį;

e)

bet kokiu šio reglamento arba Direktyvos 2003/87/EB pakeitimu, kuris turi įtakos anglies dioksido rinkos veikimui, įskaitant aukcionų vykdymą;

f)

bet kokiu šio reglamento, Direktyvos 2003/87/EB arba Komisijos reglamento, priimto pagal tos direktyvos 19 straipsnio 3 dalį, persvarstymu, kuris turi įtakos anglies dioksido rinkos veikimui, įskaitant aukcionų vykdymą;

g)

bet kokia kita bendra veikla, susijusia su anglies dioksido rinkos veikimu, įskaitant aukcionų vykdymą, dėl kurios susitaria Komisija ir toje veikloje dalyvaujančios valstybės narės.

VIII SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ, PASIRINKUSIŲ GALIMYBĘ PASKIRTI SAVO AUKCIONO PLATFORMAS, AUKCIONO PLATFORMŲ PASKYRIMAS IR JŲ FUNKCIJOS

30 straipsnis

Kitos nei pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį skiriamos aukciono platformos paskyrimas

1.   Bet kuri valstybė narė, nedalyvaujanti šio reglamento 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje, gali paskirti savo aukciono platformą, siekdama aukcione parduoti jai priklausančią apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomi Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriai ir kurie aukcione parduodami kaip dviejų dienų neatidėliotini sandoriai arba penkių dienų ateities sandoriai, dalį.

2.   Bet kuri valstybė narė, nedalyvaujanti šio reglamento 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje, gali paskirti savo aukciono platformą, siekdama aukcione parduoti jai priklausančią apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomi Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriai ir kurie aukcione parduodami kaip ateities sandoriai arba išankstinius sandoriai, dalį, jei tie produktai įrašyti į šio reglamento I priedą.

3.   Valstybės narės, nedalyvaujančios 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje, gali paskirti tą pačią aukciono platformą arba atskiras aukciono platformas dviejų dienų neatidėliotiniems sandoriams arba penkių dienų ateities sandoriams parduoti aukcione.

4.   Bet kuri valstybė narė, nedalyvaujanti 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje, informuoja Komisiją apie savo sprendimą nedalyvauti bendroje veikloje ir paskirti savo aukciono platformą pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo.

5.   Bet kuri valstybė narė, nedalyvaujanti 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje, pasirenka savo aukciono platformą, skiriamą pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, atitinkamai taikydama Sąjungos ir nacionalinius viešųjų pirkimų teisės aktus atitinkančią atrankos procedūrą tais atvejais, kai Sąjungos arba nacionaliniuose teisės aktuose reikalaujama taikyti viešųjų pirkimų procedūrą. Atrankos procedūrai taikomos visos galiojančios Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytos taisomosios priemonės ir vykdymo užtikrinimo procedūros.

Bet kuris 1 ir 2 dalyse nurodytų aukciono platformų paskyrimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip treji metai ir gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip dvejiems metams.

Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos aukciono platformos paskiriamos su sąlyga, kad laikantis 7 dalies jos bus įrašytos į III priede pateiktą sąrašą. Platformų paskyrimas neįsigalioja tol, kol neįsigalioja atitinkamos aukciono platformos įrašymas į III priede pateiktą sąrašą, kaip numatyta 7 dalyje.

6.   Kiekviena valstybė narė, nedalyvaujanti 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje, bet pasirinkusi galimybę pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis paskirti savo aukciono platformą, Komisijai pateikia išsamų pranešimą, kuriame nurodo:

a)

aukciono platformos, kurią ji siūlo paskirti, tapatybę, ir tai, ar ateities sandorius arba išankstinius sandorius ir dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius aukcione pardavinės atitinkamai ta pati ar atskiros aukciono platformos;

b)

išsamias veikimo taisykles, kurios bus taikomos siūlomos (-ų) paskirti aukciono platformos (-ų) vykdomo aukciono procesui, įskaitant sutartines nuostatas dėl atitinkamos aukciono platformos paskyrimo, įskaitantsu siūloma aukciono platforma sujungtą (-as) bet kurią (-as) tarpuskaitos sistemą (-as) arba atsiskaitymo sistemą (-as), kuriose nurodomos su mokesčių struktūra ir jų dydžiu, užstato valdymu, mokėjimu už apyvartinius taršos leidimus ir jų pristatymu susijusios sąlygos;

c)

siūlomus pasiūlymų teikimo laikotarpius, atskirus kiekius, aukcionų datas (nurodant atitinkamas valstybines šventes), taip pat aukcione parduodamą produktą, mokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų, kurie tam tikrais kalendoriniais metais bus parduodami atskiruose aukcionuose, pristatymo datas ir visą kitą informaciją, kurios reikia, kad Komisija galėtų įvertinti, ar siūlomas aukciono tvarkaraštis atitinka pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtų aukciono platformų aukcionų tvarkaraštį ir kitus aukcionų tvarkaraščius, kuriuos pateikė kitos valstybės narės, nedalyvaujančios 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje, bet pasirinkusios galimybę paskirti savo aukciono platformas;

d)

išsamias aukcionų priežiūros ir tikrinimo taisykles bei sąlygas, kurios bus taikomos jos siūlomai aukciono platformai pagal 35 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis ir išsamias taisykles, kuriomis apsisaugoma nuo pinigų plovimo, teroristų finansavimo, nusikalstamos veiklos arba piktnaudžiavimo rinka, įskaitant visas taisomąsias priemones arba sankcijas;

e)

išsamias priemones, taikomas siekiant užtikrinti atitiktį 22 straipsnio 4 dalies ir 34 straipsnio nuostatoms, susijusioms su aukciono rengėjo paskyrimu.

Pranešime įrodoma atitiktis šio reglamento nuostatoms ir Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje nurodytiems tikslams.

Pranešančioji valstybė narė gali pakeisti savo pirminį pranešimą prieš šio straipsnio 7 dalyje nurodytą įrašymą į priedą.

Kiekviena pranešančioji valstybė narė pateikia savo pirminį ir pakeistą pranešimus Direktyvos 2003/87/EB 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui.

7.   Kitos nei pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, jas paskyrusios valstybės narės, jų paskyrimo laikotarpis ir visos taikytinos sąlygos arba įpareigojimai išdėstomi III priede, kai laikomasi šio reglamento reikalavimų ir Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų tikslų. Komisija ir Direktyvos 2003/87/EB 23 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas vadovaujasi tik šiais reikalavimais bei tikslais ir visiškai atsižvelgia į aukcionų stebėtojo pagal šio reglamento 25 straipsnio 4 dalį parengtas ataskaitas.

Jei priede nėra pagal pirmą dalį įrašytų aukciono platformų, valstybė narė, nedalyvaujanti 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje ir pasirinkusi galimybę paskirti savo aukciono platformą pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, savo apyvartinių taršos leidimų dalį, kuri antraip būtų parduodama aukciono platformoje, kuri būtų paskirta pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį, parduoda pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtose aukciono platformose iki praeina trys mėnesiai po 1 pastraipoje numatyto įrašymo į sąrašą įsigaliojimo.

8.   Kiekviena valstybė narė, nedalyvaujanti 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje, bet pasirinkusios galimybę paskirti savo aukciono platformą pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, gali įsitraukti į 26 straipsnyje numatytą bendrą veiklą pagal 26 straipsnio 6 dalį.

Apyvartinių taršos leidimų, kuriuos, kaip buvo numatyta, aukcione parduoti turėjo aukciono platforma, paskirta ne pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį, kiekis tolygiai paskirstomas atitinkamos pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos vykdomiems aukcionams.

31 straipsnis

Kitų nei pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtų aukciono platformų funkcijos

1.   Bet kuri aukciono platforma, paskirta pagal 30 straipsnio 1 dalį, atlieka tas pačias funkcijas, kaip ir aukciono platforma, paskirta pagal 26 straipsnio 1 dalį, kaip numatyta 27 straipsnyje, išskyrus 27 straipsnio 1 dalies c punktą dėl aukcionų tvarkaraščio, kuris nėra taikomas.

2.   Bet kuri aukciono platforma, paskirta pagal 30 straipsnio 2 dalį, atlieka tas pačias funkcijas, kaip ir aukciono platformos, paskirtos pagal 26 straipsnio 2 dalį, kaip numatyta 28 straipsnyje, išskyrus 28 straipsnio 1 dalies c punktą dėl aukcionų tvarkaraščio, kuris nėra taikomas.

3.   Pagal 30 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtoms aukciono platformoms taikomos 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytos nuostatos dėl aukcionų tvarkaraščio ir 9, 10, 12, 14 ir 32 straipsniai.

32 straipsnis

Kitos nei pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos aukcionų tvarkaraštis

1.   Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, kiekis, parduodamas atskiruose pagal šio reglamento 30 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos vykdomuose aukcionuose, yra ne didesnis nei 20 milijonų apyvartinių taršos leidimų ir ne mažesnis nei 10 milijonų apyvartinių taršos leidimų, išskyrus tuos atvejus, kai bendras apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, kiekis, kurį turi parduoti aukciono platformą paskyrusi valstybė narė, tam tikrais kalendoriniais metais yra mažesnis nei 10 milijonų; tuo atveju tas apyvartinių taršos leidimų kiekis parduodamas viename kalendoriniais metais vykdomame aukcione.

2.   Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, kiekis, parduodamas atskiruose pagal šio reglamento 30 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos vykdomuose aukcionuose, yra ne didesnis nei 5 milijonai apyvartinių taršos leidimų ir ne mažesnis nei 2,5 milijono apyvartinių taršos leidimų, išskyrus tuos atvejus, kai bendras apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, kiekis, kurį turi parduoti aukciono platformą paskyrusi valstybė narė, tam tikrais kalendoriniais metais yra mažesnis nei 2,5 milijono; tuo atveju tas apyvartinių taršos leidimų kiekis parduodamas viename kalendoriniais metais vykdomame aukcione.

3.   Bendras apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomi Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriai, kiekis, kurį turi parduoti visos pagal šio reglamento 30 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos kartu, tolygiai paskirstomas tam tikrais kalendoriniais metais vykstantiems aukcionams, išskyrus rugpjūčio mėn. vykdomus aukcionus, tačiau kiekvienų metų rugpjūčio mėnesį parduoti teikiama perpus mažiau apyvartinių taršos leidimų negu visais kitais tų metų mėnesiais.

4.   Pagal šio reglamento 30 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, pasikonsultavusios su Komisija ir gavusios jos nuomonę, nustato ir skelbia pasiūlymų teikimo laikotarpius, atskirus kiekius, aukcionų datas, taip pat aukcione parduodamo produkto rūšį, mokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomi Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriai ir kurie kiekvienais metais parduodami atskiruose aukcionuose, pristatymo datas po to, kai juos pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį nustato ir paskelbia pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 ir 2 dalis paskirtos aukciono platformos, iki prieš tai einančių metų kovo 31 d. arba kiek įmanoma greičiau po to. Atitinkamos aukciono platformos kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.

Pirmoje pastraipoje nurodyti paskelbti kalendoriai atitinka visas susijusias III priede išvardytas sąlygas arba įpareigojimus.

5.   Jei pagal 30 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos vykdomas aukcionas atšaukiamas pagal 7 straipsnio 5 ar 6 dalį arba 9 straipsnį, aukcione parduodamas apyvartinių taršos leidimų kiekis tolygiai paskirstomas keturiems artimiausiems numatytiems tos pačios aukciono platformos aukcionams arba dviems artimiausiems numatytiems tos pačios aukciono platformos aukcionams, jei ta aukciono platforma vykdo mažiau nei keturis aukcionus tam tikrais kalendoriniais metais.

33 straipsnis

Šio reglamento persvarstymas

Kai bus pateikta konsoliduota ataskaita, kurią pagal 25 straipsnio 2 dalį parengia aukcionų stebėtojas ir kuri turėtų būti pateikta ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d., Komisija persvarstys šiame reglamente numatytą tvarką, įskaitant visų aukciono procesų veikimą.

Persvarstant šią tvarką analizuojama įgyta patirtis, susijusi su aukciono platformų, paskirtų pagal 30 straipsnio 1 arba 2 dalį, ir aukciono platformų, paskirtų pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį, sąveika, taip pat su aukcionų ir antrinės rinkos sąveika.

Toks persvarstymas atliekamas konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis.

Komisija, atsižvelgdama į persvarstymo rezultatus, gali pasiūlyti bet kokias priemones, reikalingas bet kokioms vidaus rinkos arba anglies dioksido rinkos iškraipymo arba blogo veikimo problemoms, kylančioms dėl šiame reglamente nustatytos tvarkos, spręsti, siekdama, kad jos įsigaliotų iki 2016 m. gruodžio 31 d.

IX SKYRIUS

AUKCIONO RENGĖJUI, AUKCIONŲ STEBĖTOJUI IR VISOMS AUKCIONO PLATFORMOMS TAIKYTINI PASKYRIMO REIKALAVIMAI

34 straipsnis

Aukciono rengėjui ir aukcionų stebėtojui taikytini paskyrimo reikalavimai

1.   Skirdamos aukciono rengėjus ir aukcionų stebėtoją, valstybės narės atsižvelgia į tai, kurie kandidatai:

a)

kelia mažiausią interesų konflikto ar piktnaudžiavimo rinka riziką atsižvelgiant į:

i)

visą jų veiklą antrinėje rinkoje;

ii)

visus vidaus procesus ir procedūras, kuriais siekiama sumažinti interesų konflikto arba piktnaudžiavimo rinka riziką;

b)

yra pajėgūs laiku atlikti aukciono rengėjo arba aukcionų stebėtojo pareigas vadovaudamiesi aukščiausiais profesiniais ir kokybės standartais.

2.   Aukciono rengėjas paskiriamas su sąlyga, kad jis sudaro ir įgyvendina 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus susitarimus su atitinkama aukciono platforma.

35 straipsnis

Visoms aukciono platformoms taikytini paskyrimo reikalavimai

1.   Aukcionai vykdomi tik aukciono platformoje, kuri yra 4 dalies antroje pastraipoje nurodytų kompetentingų nacionalinių institucijų pagal 5 dalį patvirtinta kaip reguliuojama rinka.

2.   Bet kuriai aukciono platformai, pagal šį reglamentą paskirtai aukcione parduoti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, leidžiama netaikant valstybių narių tolesnių teisinių arba administracinių reikalavimų numatyti atitinkamą tvarką, kad aukcionuose būtų lengviau dalyvauti 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems pasiūlymų teikėjams.

3.   Skirdamos aukciono platformą, valstybės narės atsižvelgia į tai, ar kandidatai atitinka visus šiuos reikalavimus:

a)

užtikrina, kad de facto ir de jure būtų laikomasi nediskriminavimo principo;

b)

užtikrina visišką, sąžiningą ir nešališką galimybę MVĮ, kurioms taikoma Sąjungos schema, teikti pasiūlymus aukcione ir galimybę mažiesiems teršėjams teikti pasiūlymus aukcione;

c)

užtikrina rentabilumą ir vengia per didelės administracinės naštos;

d)

užtikrina, kad aukciono eiga būtų tinkamai prižiūrima, kad būtų pranešama apie įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristų finansavimo, nusikalstamos veiklos ar piktnaudžiavimo rinka ir kad būtų taikomos visos reikiamos taisomosios priemonės ar sankcijos, įskaitant neteisminį ginčų sprendimo mechanizmą;

e)

užtikrina, kad būtų vengiama vidaus rinkos, įskaitant anglies dioksido rinką, konkurencijos iškraipymo;

f)

užtikrina, kad tinkamai veiktų anglies dioksido rinka, įskaitant aukcionų vykdymą;

g)

yra prisijungę prie vienos ar daugiau tarpuskaitos sistemų ar atsiskaitymo sistemų;

h)

užtikrina, kad būtų taikomos tinkamos priemonės, kuriomis būtų reikalaujama, kad aukciono platforma perduotų ją pakeičiančiai aukciono platformai visą aukcionams vykdyti būtiną materialųjį ir nematerialųjį turtą.

4.   Aukciono platforma, aukcione parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, paskiriama po to, kai valstybė narė, kurioje yra įsteigta kandidatuojanti reguliuojama rinka ir jos rinkos operatorius, tinkamu laiku, ir bet kokiu atveju iki pirmojo pasiūlymų teikimo laikotarpio pradžios, užtikrina, kad, aukcione parduodant dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, būtų tinkamai taikomos nacionalinės priemonės, kuriomis perkeliamos Direktyvos 2004/39/EB III antraštinės dalies nuostatos.

Aukciono platforma, aukcione parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius, paskiriama po to, kai valstybė narė, kurioje įsteigta kandidatuojanti reguliuojama rinka ir tos rinkos operatorius, tinkamu laiku, ir bet kokiu atveju iki pirmojo pasiūlymų teikimo laikotarpio pradžios užtikrina, kad tos valstybės narės kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų suteikti aukciono platformai įgaliojimus ir ją prižiūrėti pagal nacionalines priemones, kuriomis perkeliama Direktyvos 2004/39/EB IV antraštinė dalis.

Kai kandidatuojanti reguliuojama rinka ir tos rinkos operatorius yra įsteigti ne toje pačioje valstybėje narėje, pirma ir antra pastraipos taikomos tiek valstybei narei, kurioje įsteigta kandidatuojanti reguliuojama rinka, tiek valstybei narei, kurioje įsteigtas tos rinkos operatorius.

5.   Šio straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos valstybės narės kompetentingos nacionalinės institucijos, paskirtos pagal Direktyvos 2004/39/EB 48 straipsnio 1 dalį, nusprendžia dėl leidimo suteikimo reguliuojamai rinkai taikant šį reglamentą, su sąlyga, kad reguliuojama rinka ir tos rinkos operatorius atitinka Direktyvos 2004/39/EB III antraštinės dalies nuostatas, perkeltas į valstybės narės, kurioje įsteigta ši rinka ir jos operatorius, nacionalinius teisės aktus pagal šio straipsnio 4 dalį. Sprendimas dėl leidimo suteikimo priimamas pagal Direktyvos 2004/39/EB IV antraštinės dalies nuostatas, perkeltas į valstybės narės, kurioje įsteigta ši rinka ir jos operatorius, nacionalinius teisės aktus pagal šio straipsnio 4 dalį.

6.   Šio straipsnio 5 dalyje nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos vykdo veiksmingą rinkos priežiūrą ir imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi toje dalyje nurodytų reikalavimų. Tuo tikslu joms turi būti suteikta galimybė tiesiogiai arba padedant kitoms pagal Direktyvos 2004/39/EB 48 straipsnio 1 dalį paskirtoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms naudotis nacionalinėse priemonėse, kuriomis perkeliamas tos direktyvos 50 straipsnis, numatytais įgaliojimais, susijusiais su šio straipsnio 4 dalyje nurodyta reguliuojama rinka ir tos rinkos operatoriumi.

Valstybės narės, kuriose yra 5 dalyje nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos, užtikrina, kad nacionalinės priemonės, kuriomis perkeliami Direktyvos 2004/39/EB 51 ir 52 straipsniai, būtų taikomos asmenims, atsakingiems už tai, kad nesilaikoma Direktyvos 2004/39/EB III antraštinėje dalyje, perkeltoje į valstybės narės, kurioje įsteigta ši rinka ir jos operatorius, nacionalinius teisės aktus pagal šio straipsnio 4 dalį, jiems nustatytų įpareigojimų.

Taikant šią dalį, nacionalinės priemonės, kuriomis perkeliami Direktyvos 2004/39/EB 56-62 straipsniai, taikomos bendradarbiaujant įvairių valstybių narių kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

X SKYRIUS

NEPIKTNAUDŽIAVIMO RINKA TVARKA, TAIKOMA AUKCIONE PARDUODANT PRODUKTUS

36 straipsnis

Nepiktnaudžiavimo rinka tvarka, taikoma finansinėms priemonėms, apibrėžtoms Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 3 dalyje

1.   Šiame reglamente tais atvejais, kai dviejų dienų neatidėliotinas sandoris arba penkių dienų ateities sandoris yra finansinė priemonė, apibrėžta Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 3 dalyje, tokį produktą parduodant aukcione vadovaujamasi ta direktyva.

2.   Tais atvejais, kai dviejų dienų neatidėliotinas sandoris arba penkių dienų ateities sandoris nėra finansinė priemonė, apibrėžta Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 3 dalyje, taikomos šio reglamento 37–43 straipsnių nuostatos.

37 straipsnis

Nepiktnaudžiavimo rinka tvarkos, taikomos aukcione parduodant produktus, kurie nėra finansinės priemonės, apibrėžtos Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 3 dalyje, sąvokų apibrėžtys

Įgyvendinant 38–43 straipsnius, kurie taikomi aukcione parduodamiems produktams, kurie nėra finansinės priemonės, apibrėžtos Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 3 dalyje, vartojamos šios sąvokos:

a)

Viešai neatskleista informacija – tai viešai nepaskelbta tiksli informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau aukcione parduodamų produktų, kurios viešas paskelbimas gali turėti didelę įtaką kainai, kuri būtų siūloma už aukcione parduodamus produktus.

Už pasiūlymų vykdymą atsakingų asmenų atveju viešai neatskleista informacija laikoma ir kliento pranešama tiksli informacija apie pasiūlymus, dėl kurių dar nepriimtas sprendimas, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su vienu arba daugiau aukcione parduodamų produktų, kuri, jei būtų atskleista, tikriausiai turėtų didelės įtakos siūlomoms kainoms.

b)

Manipuliavimas rinka – tai:

i)

pasiūlymai arba antrinės rinkos sandoriai ir pavedimai,

kurie suteikia arba gali suteikti neteisingų ar klaidinančių faktų apie aukcione parduodamų produktų paklausą ar kainą, arba

kurie asmens ar bendradarbiaujančių tarpusavyje asmenų pagalba užtikrina nebūdingą ar dirbtinę aukcione parduodamų produktų galutinę aukciono kainą,

nebent asmuo, kuris pateikė pasiūlymą arba sudarė sandorį ar atliko pavedimą antrinėje rinkoje, įrodo, kad jo motyvai taip daryti yra teisėti;

ii)

pasiūlymai, kuriuose panaudojamos netikros priemonės ar kitokios formos apgaulė ar gudrybė;

iii)

informacijos platinimas per visuomenės informavimo priemones, įskaitant internetą, arba kitomis priemonėmis, kuris suteikia ar gali suteikti neteisingų ar klaidinančių faktų apie aukcione parduodamus produktus, įskaitant paskalų ir neteisingų ar klaidinančių naujienų paskleidimą, jeigu asmuo, kuris platino tą informaciją, žinojo ar turėjo žinoti, kad ta informacija yra neteisinga ar klaidinanti. Žurnalistų atžvilgiu, kai jie veikia profesiniais sumetimais, reikia įvertinti tokį informacijos platinimą, nepažeidžiant 11 straipsnio, atsižvelgiant į taisykles, kuriomis jie savo profesijoje vadovaujasi, išskyrus atvejus, jeigu šie asmenys tiesiogiai ar netiesiogiai gauna naudos ar pelno iš minėtos informacijos platinimo.

Visų pirma pagal pagrindinę apibrėžtį, pateiktą šios dalies pirmos pastraipos b punkte, nustatomi šie pavyzdžiai:

asmens ar bendradarbiaujančių asmenų elgesys, siekiant užsitikrinti dominuojančią padėtį aukcione parduodamo produkto paklausos atžvilgiu, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomos galutinės aukciono kainos arba sukuriamos kitos nesąžiningos prekybos sąlygos,

apyvartinių taršos leidimų arba susijusių išvestinių finansinių priemonių pirkimas ar pardavimas antrinėje rinkoje prieš prasidedant aukcionui, siekiant nustatyti nebūdingą ar dirbtinę aukcione parduodamų produktų galutinę aukciono kainą ar suklaidinti aukcione dalyvaujančius pasiūlymų teikėjus,

atsitiktinės ar reguliarios galimybės pasinaudoti tradicine ar elektronine žiniasklaida, pareiškiant nuomonę apie aukcione parduodamą produktą, prieš tai pateikus su tuo produktu susijusį pasiūlymą, ir taip pasipelnant dėl nuomonių, išsakytų dėl kitų aukcione siūlomų to produkto kainų, tuo pačiu metu viešai neatskleidus to interesų prieštaravimo tinkamu ir veiksmingu būdu.

38 straipsnis

Draudimas pasinaudoti viešai neatskleista informacija

1.   Joks antroje pastraipoje nurodytas asmuo, turintis viešai neatskleistos informacijos, tiesiogiai arba netiesiogiai nesinaudoja ta informacija savo ar trečiosios šalies vardu teikdamas, keisdamas arba atšaukdamas pasiūlymą pirkti aukcione parduodamą produktą, su kuriuo ta informacija susijusi.

Pirma pastraipa taikoma bet kuriam asmeniui, kuris įgijo informacijos viešai neatskleistos informacijos:

a)

dėl to, kad yra aukciono platformai priklausančios administracinės, valdymo ar priežiūros organo narys; arba

b)

dėl to, kad jam priklauso aukciono platformos, aukciono rengėjo arba aukcionų stebėtojo kapitalo dalis; arba

c)

dėl to, kad jis gali naudotis ta informacija dėl savo tarnybinės padėties ar vykdydamas savo profesines užduotis ar pareigas; arba

d)

dėl savo nusikalstamos veiklos.

2.   Jei 1 dalyje nurodytas asmuo yra juridinis asmuo, toje dalyje nustatytas draudimas taikomas ir fiziniams asmenims, kurie dalyvauja priimant sprendimą pateikti, pakeisti arba atšaukti pasiūlymą atitinkamo juridinio asmens vardu.

3.   Šis straipsnis netaikomas teikiant, keičiant arba atšaukiant pasiūlymą pirkti aukcione parduodamą produktą, kai tai daroma vykdant įpareigojimą, suėjus jo terminui, jei toks įpareigojimas nustatytas susitarime, sudarytame prieš tai, kai atitinkamas asmuo įgijo viešai neatskleistos informacijos.

39 straipsnis

Kiti draudimo naudotis viešai neatskleista informacija atvejai

Asmenims, kuriems taikomas 38 straipsnyje numatytas draudimas, draudžiama:

a)

atskleisti viešai neatskleistą informaciją bet kokiam kitam asmeniui, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija atskleidžiama įprastomis su tarnybine padėtimi ar profesinėmis užduotimis ar pareigomis susijusiomis sąlygomis;

b)

rekomenduoti arba versti kitą asmenį, remiantis viešai neatskleista informacija, pateikti, pakeisti arba atšaukti pasiūlymą pirkti aukcione parduodamus produktus, su kuriais ta informacija susijusi.

40 straipsnis

Kiti asmenys, kuriems taikomas draudimas pasinaudoti viešai neatskleista informacija

38 ir 39 straipsniai taikomi ir kitiems asmenims, išskyrus tuose straipsniuose nurodytus asmenis, kurie turi viešai neatskleistos informacijos, jei tie asmenys žino arba turėjo žinoti, kad tai yra viešai neatskleista informacija.

41 straipsnis

Draudimas manipuliuoti rinka

Joks asmuo negali manipuliuoti rinka.

42 straipsnis

Konkretūs manipuliavimo rinka rizikos mažinimo reikalavimai

1.   Aukciono platforma, aukciono rengėjas ir aukcionų stebėtojas sudaro pagal darbo sutartis jiems dirbančių žmonių ar kitų jų darbuotojų, kurie gali naudotis viešai neatskleista informacija, sąrašą. Aukciono platforma reguliariai atnaujina savo sąrašą ir perduoda jį valstybės narės, kurioje ji įsisteigusi, kompetentingai nacionalinei institucijai, kai to paprašoma. Aukciono rengėjas ir aukcionų stebėtojas reguliariai atnaujina savo sąrašus ir perduoda valstybės narės, kurioje įsisteigusi aukciono platforma, ir valstybės narės, kurioje įsisteigęs aukciono rengėjas ar aukcionų stebėtojas, kaip numatyta jų paskyrimo sutartyse, nacionalinei kompetentingai institucijai, kai atitinkama kompetentinga nacionalinė institucija to paprašo.

2.   Aukciono platformai, aukciono rengėjui arba aukcionų stebėtojui dirbantys vadovo pareigas einantys asmenys ir, kai taikytina, su jais artimai susiję asmenys praneša 1 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai bent apie savo vardu pateiktus, pakeistus arba atšauktus pasiūlymus, susijusius su aukcione parduodamais produktais, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba kitomis su jais susijusiomis finansinėmis priemonėmis.

3.   Asmenys, kurie atlieka mokslinius tyrimus arba skleidžia jų rezultatus, ir asmenys, kurie rengia arba skleidžia kitą informaciją, kuriais rekomenduojama arba siūloma investavimo strategija ir kurie skirti platinimo kanalams arba plačiajai visuomenei, tinkamai pasirūpina, kad tokia informacija būtų teisingai pateikta ir atskleistų jų interesus arba nurodytų su aukcione parduodamais produktais susijusius interesų konfliktus.

4.   Aukciono platforma priima struktūrines nuostatas, kuriomis siekiama išvengti manipuliavimo rinka ir nustatyti jo atvejus.

5.   Bet koks 59 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, pagrįstai įtariantis, kad sudarant sandorį gali būti naudojamasi viešai neatskleista informacija arba manipuliuojama rinka, nedelsdamas apie tai praneša valstybės narės, kurioje jis įsisteigęs, kompetentingai nacionalinei institucijai.

43 straipsnis

Priežiūra ir vykdymo užtikrinimas

1.   Direktyvos 2003/6/EB 11 straipsnyje nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos vykdo veiksmingą rinkos priežiūrą ir imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento 37–42 straipsnių nuostatų.

2.   Šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms suteikiami nacionaliniuose teisės aktuose, kuriais perkeliamas Direktyvos 2003/6/EB 12 straipsnis, numatyti įgaliojimai.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės priemonės, kuriomis perkeliami Direktyvos 2003/6/EB 14 ir 15 straipsniai, būtų taikomos jų teritorijoje ar kitose šalyse aukcionus vykdantiems asmenims, kurie nesilaiko šio reglamento 37-42 straipsnių.

4.   Taikant šio reglamento 37–42 straipsnius ir šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, nacionalinės priemonės, kuriomis perkeliamas Direktyvos 2003/6/EB 16 straipsnis, taikomos tuo atveju, kai bendradarbiauja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos.

XI SKYRIUS

AUKCIONO PAJAMŲ MOKĖJIMAS IR PERVEDIMAS

44 straipsnis

Aukciono laimėtojų mokėjimas ir pajamų pervedimas valstybėms narėms

1.   Kiekvienas aukciono laimėtojas arba jo teisių perėmėjas (-ai), įskaitant visus jų vardu veikiančius tarpininkus, mokėtiną sumą, apie kurią jam pranešama pagal 61 straipsnio 3 dalies c punktą, už įgytus apyvartinius taršos leidimus, apie kuriuos jam pranešama pagal 61 straipsnio 3 dalies a punktą, naudodamasis tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema perveda į aukciono rengėjo nurodytąją banko sąskaitą arba pasirūpina, kad mokėtina suma būtų pervesta iš turimų lėšų prieš pristatant apyvartinius taršos leidimus į pasiūlymo teikėjo ar jo teisių perėmėjo nurodytąją apyvartinių taršos leidimų sąskaitą arba ne vėliau kaip tų apyvartinių taršos leidimų pristatymo metu.

2.   Aukciono platforma, įskaitant tarpuskaitos sistemą (-as) arba atsiskaitymo sistemą (-as), prie kurios ji prisijungusi, perveda pasiūlymų teikėjų arba jų teisių perėmėjų sumokėtas sumas už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus, kuriems taikomi Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriai, tuos apyvartinius taršos leidimus aukcione pardavusiems aukciono rengėjams.

3.   Aukciono rengėjams mokama eurais arba aukciono platformą paskyrusios valstybės narės valiuta, jei ta valstybė narė nepriklauso euro zonai, kaip pasirenka ta valstybė narė, nepriklausomai nuo to, kokia valiuta moka pasiūlymų teikėjai, jei atitinkama tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo gali atlikti operacijas tokia nacionaline valiuta.

Valiutos keitimo kursas yra kursas, kurį atitinkamos aukciono platformos paskyrimo sutartyje nurodyta pripažinta finansinės spaudos tarnyba paskelbia iškart, kai tik pasibaigia pasiūlymų teikimo laikotarpis.

45 straipsnis

Pavėluoto mokėjimo arba nemokėjimo pasekmės

1.   Aukciono laimėtojui arba jo teisių perėmėjams apyvartiniai taršos leidimai, apie kuriuos aukciono laimėtojui pranešama pagal 61 straipsnio 3 dalies a punktą, pristatomi tik tuo atveju, jei visa mokėtina suma, apie kurią jam pranešama pagal 61 straipsnio 3 dalies c punktą, sumokama aukciono rengėjui pagal 44 straipsnio 1 dalį.

2.   Aukciono laimėtojas arba jo teisių perėmėjai, kurie iki deramos datos, apie kurią aukciono laimėtojui pranešama pagal 61 straipsnio 3 dalies d punktą, neįgyvendina visų šio straipsnio 1 dalyje jam nustatytų įpareigojimų, laikomi nevykdančiais mokėjimo įsipareigojimų.

3.   Iš mokėjimo įsipareigojimų nevykdančio pasiūlymo teikėjo gali būti reikalaujama sumokėti:

a)

palūkanas už kiekvieną dieną pradedant nuo dienos, kurią turėjo būti atliktas mokėjimas pagal 61 straipsnio 3 dalies d punktą ir baigiant diena, kurią mokėjimas atliktas, taikant kasdien apskaičiuojamą atitinkamos aukciono platformos paskyrimo sutartyje nustatytą palūkanų normą;

b)

baudą, kurios suma, atskaičius visas tarpuskaitos sistemos arba atsiskaitymo sistemos išlaidas, atitenka aukciono rengėjui.

4.   Nepažeidžiant 1, 2 ir 3 dalių, jei aukciono laimėtojas nevykdo mokėjimo įsipareigojimų, imamasi kurio nors iš šių veiksmų:

a)

įsiterpia pagrindinė sandorio šalis, kuriai pristatomi apyvartiniai taršos leidimai ir kuri sumoka aukciono rengėjui priklausančią sumą;

b)

atsiskaitymo tarpininkas, pasinaudodamas pasiūlymo teikėjo užstatu, sumoka aukciono rengėjui jam priklausančią sumą.

5.   Jei atsiskaitymas neįvyksta, apyvartiniai taršos leidimai parduodami artimiausiuose numatytuose dviejuose atitinkamos aukciono platformos aukcionuose.

XII SKYRIUS

AUKCIONE PARDUOTŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PRISTATYMAS

46 straipsnis

Aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų pervedimas

1.   Pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį aukcione parduodami apyvartiniai taršos leidimai prieš pasibaigiant jų pristatymo terminui pervedami iš Sąjungos registro į nurodytąją apyvartinių taršos leidimų sąskaitą, kurioje juos tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema kaip saugotoja sąlyginai deponuoja, kol apyvartiniai taršos leidimai pristatomi aukciono laimėtojams ar jų teisių perėmėjams atsižvelgiant į aukciono rezultatus, kaip numatyta taikomame Komisijos reglamente, priimtame pagal Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsnio 3 dalį.

2.   Pagal šio reglamento 4 straipsnio 3 dalį aukcione parduodami apyvartiniai taršos leidimai prieš prasidedant pasiūlymų teikimo laikotarpiui pervedami į nurodytąją ATL sąskaitą, kurioje tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo kaip saugotoja juos sąlyginai deponuoja, kol apyvartiniai taršos leidimai pristatomi aukciono laimėtojams ar jų teisių perėmėjams atsižvelgiant į aukciono rezultatus, kaip numatyta taikomame Komisijos reglamente, priimtame pagal Direktyvos 2003/87/EB 19 straipsnio 3 dalį.

47 straipsnis

Aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų pristatymas

1.   Tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema paskiria kiekvieną valstybės narės aukcione parduotą apyvartinį taršos leidimą aukciono laimėtojui, kol visas paskirtas kiekis atitinka apyvartinių taršos leidimų kiekį, apie kurį jam pranešta pagal 61 straipsnio 3 dalies a punktą.

Pasiūlymo teikėjui gali būti paskiriami daugiau nei vienos valstybės narės, kurios parduoda apyvartinius taršos leidimus tame pačiame aukcione, apyvartiniai taršos leidimai, jei tai būtina, kad būtų sudarytas apyvartinių taršos leidimų kiekis, apie kurį jam pranešta pagal 61 straipsnio 3 dalies a punktą.

2.   Kai pagal 44 straipsnio 1 dalį sumokama reikiama suma, kiekvienam aukciono laimėtojui arba jo teisių perėmėjams kiek įmanoma greičiau ir jokiu būdu ne vėliau kaip iki apyvartinių taršos leidimų pristatymo termino pabaigos jam paskirti ATL visi arba dalimis pristatomi pervedant apyvartinius taršos leidimus, apie kuriuos pasiūlymo teikėjui pranešta pagal 61 straipsnio 3 dalies a punktą, iš tarpuskaitos sistemos arba atsiskaitymo sistemos kaip saugotojos nurodytosios apyvartinių taršos leidimų sąskaitos, kurioje tie apyvartiniai taršos leidimai sąlyginai deponuojami, į vieną arba daugiau aukciono laimėtojo ar jo teisių perėmėjų nurodytųjų sąskaitų arba į tarpuskaitos sistemos arba atsiskaitymo sistemos, kaip aukciono laimėtojo arba jo teisių perėmėjų apyvartinių taršos leidimų saugotojos, nurodytąją apyvartinių taršos leidimų sąskaitą, kurioje tie apyvartiniai taršos leidimai sąlyginai deponuojami.

48 straipsnis

Pavėluotas aukcione parduotų apyvartinių taršos leidimų pristatymas

1.   Jei dėl su tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema nesusijusių aplinkybių tokia sistema nepristato visų arba dalies aukcione parduotų apyvartinių taršos leidimų, tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema pristato apyvartinius taršos leidimus kuo greičiau, kai tik atsiranda galimybė, o aukciono laimėtojai arba jų teisių perėmėjai priima vėliau pristatytus apyvartinius taršos leidimus.

2.   1 dalyje numatyta taisomoji priemonė yra vienintelė priemonė, kuri aukciono laimėtojui arba jo teisių perėmėjams taikoma tuo atveju, jei dėl su atitinkama tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema nesusijusių aplinkybių nepristatomi aukcione parduoti apyvartiniai taršos leidimai.

XIII SKYRIUS

UŽSTATO VALDYMAS

49 straipsnis

Pasiūlymo teikėjo užstatas

1.   Reikalaujama, kad prieš prasidedant pasiūlymų dėl aukcione parduodamų dviejų dienų neatidėliotinų sandorių arba penkių dienų ateities sandorių teikimo laikotarpiui pasiūlymų teikėjai arba jų vardu veikiantys tarpininkai pateiktų užstatą.

2.   Jei reikalaujama pateikti užstatą, bet koks nepanaudotas aukciono nelaimėjusio pasiūlymo teikėjo pateiktas užstatas pasibaigus pasiūlymų teikimo laikotarpiui kiek įmanoma greičiau grąžinamas kartu su palūkanomis, gautomis už grynųjų pinigų užstatą.

3.   Jei reikalaujama pateikti užstatą, bet koks aukciono laimėtojo pateiktas užstatas, kuris nebuvo panaudotas atsiskaitymo tikslais, po atsiskaitymo kiek įmanoma greičiau grąžinamas kartu su palūkanomis, gautomis už grynųjų pinigų užstatą.

50 straipsnis

Aukciono rengėjo užstatas

1.   Reikalaujama, kad prieš prasidedant pasiūlymų dėl aukcione parduodamų dviejų dienų neatidėliotinų sandorių arba penkių dienų ateities sandorių teikimo laikotarpiui aukciono rengėjas kaip užstatą pateiktų tik apyvartinius taršos leidimus, kuriuos tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema kaip saugotoja laiko sąlyginio deponavimo sąskaitoje iki jų pristatymo.

2.   Kai įgyvendinamos teisinės ir techninės priemonės, kurių reikia, kad būtų pristatyti apyvartiniai taršos leidimai, bet koks valstybių narių pateiktas užstatas už aukcione parduodamus ateities sandorius arba išankstinius išankstinius sandorius gali, jei taip pasirenka aukcione apyvartinius taršos leidimus parduodanti valstybė narė ir aukciono platforma sutinka, būti grąžintas ir pakeistas apyvartiniais taršos leidimais, kuriuos tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema kaip saugotoja laiko sąlyginio deponavimo sąskaitoje iki jų pristatymo.

3.   Jei apyvartiniai taršos leidimai, kurie pagal 1 arba 2 dalį buvo pateikti kaip užstatas, nepanaudojami, tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema gali juos palikti, jei taip pasirenka apyvartinius taršos leidimus aukcione parduodanti valstybė narė, tarpuskaitos sistemos arba atsiskaitymo sistemos kaip saugotojos nurodytoje apyvartinių taršos leidimų sąskaitoje, kurioje jie sąlyginai deponuojami, iki jų pristatymo.

XIV SKYRIUS

MOKESČIAI IR IŠLAIDOS

51 straipsnis

Mokesčių struktūra ir dydis

1.   Mokesčių struktūra ir dydis, taip pat visos susijusios sąlygos, kurias taiko bet kuri aukciono platforma ir jos tarpuskaitos sistema (-os) ir atsiskaitymo sistema (-os), yra ne mažiau palankūs nei antrinėje rinkoje taikomi įprasti atitinkami mokesčiai ir sąlygos.

2.   Bet kuri aukciono platforma ir jos tarpuskaitos sistema (-os) ir atsiskaitymo sistema (-os) gali taikyti tik jos paskyrimo sutartyje išsamiai nustatytus mokesčius, išskaičiuotinas sumas ar sąlygas.

3.   Visi pagal 1 ir 2 dalis taikomi mokesčiai ir sąlygos turi būti aiškūs, lengvai suprantami ir prieinami visuomenei. Už kiekvienos rūšies paslaugas imami mokesčiai nurodomi papunkčiui.

52 straipsnis

Aukciono išlaidos

1.   Nepažeidžiant 2 dalies, 27 straipsnio 1 dalyje, 28 straipsnio 1 dalyje ir 31 straipsnyje numatytų paslaugų išlaidas pasiūlymų teikėjai padengia mokėdami mokesčius, išskyrus šiuos atvejus:

a)

aukcione parduodant apyvartinius taršos leidimus kaip išankstinius sandorius pagrindinė sandorio šalis vietoj nepiniginio užstato priima vyriausybės garantiją – tais atvejais išlaidas prisiima aukcione apyvartinius taršos leidimus parduodanti valstybė narė, kuri suteikia vyriausybės garantiją;

b)

visas 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų aukciono rengėjo aukciono platformos susitarimų, kuriais aukciono rengėjui suteikiama teisė jį paskyrusios valstybės narės vardu aukcione parduoti apyvartinius taršos leidimus, išlaidas, išskyrus prie atitinkamos platformos prijungtos bet kurios tarpuskaitos sistemos arba atsiskaitymo sistemos išlaidas, prisiima aukcione apyvartinius taršos leidimus parduodanti valstybė narė.

Šios pastraipos a ir b punktuose nurodytos išlaidos atimamos iš aukciono rengėjams pagal 44 straipsnio 2 ir 3 dalis mokamų aukciono pajamų.

2.   Jei valstybė narė per 30 straipsnio 4 dalyje numatytą laiką nepasirašo 26 straipsnio 6 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto susitarimo dėl bendros viešųjų pirkimų procedūros, bet vėliau prisijungia prie bendros veiklos, gali būti reikalaujama, kad ji padengtų savo dalį su 27 straipsnio 1 dalyje ir 28 straipsnio 1 dalyje numatytomis paslaugomis susijusių išlaidų, patirtų nuo tos dienos, kurią ta valstybė narė pradeda prekiauti aukcione naudodamasi pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos paslaugomis, iki tos aukciono platformos paskyrimo laikotarpio pabaigos.

Susitarime dėl bendros viešųjų pirkimų procedūros ir su atitinkama aukciono platforma sudaromoje sutartyje nurodoma, kiek iš tokios valstybės narės galima reikalauti padengti savo dalį 27 straipsnio 1 dalyje ir 28 straipsnio 1 dalyje numatytų išlaidų.

Iš valstybės narės nereikalaujama padengti jos išlaidų dalies pagal šią straipsnio dalį, jei ji prisijungia prie bendros veiklos pasibaigus 30 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodytam paskyrimo laikotarpiui arba jei ji prisijungia prie bendros veiklos todėl, kad nėra 30 straipsnio 7 dalyje numatyto aukciono platformų sąrašo, apie kurį pranešta pagal 30 straipsnio 6 dalį.

Iš pasiūlymų teikėjams pagal 1 dalį tenkančių išlaidų atimamos valstybei narei pagal šią dalį tenkančios išlaidos.

3.   Aukcionų stebėtojo išlaidos, kurios kinta priklausomai nuo aukcionų skaičiaus, kaip konkrečiai išdėstyta aukcionų stebėtojo paskyrimo sutartyje, tolygiai paskirstomos visiems aukcionams. Visos kitos aukcionų stebėtojo išlaidos, kaip konkrečiai išdėstyta aukcionų stebėtojo paskyrimo sutartyje, išskyrus ataskaitų rengimo pagal 25 straipsnio 4 dalį išlaidas, tolygiai paskirstomos aukciono platformoms, nebent aukcionų stebėtojo paskyrimo sutartyje būtų nurodyta kitaip.

Aukcionų stebėtojo išlaidų dalį, susijusią su pagal 30 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirta aukciono platforma, įskaitant visų pagal 25 straipsnio 4 dalį paprašytų ataskaitų išlaidas, prisiima aukciono platformą paskyrusi valstybė narė.

Aukcionų stebėtojo išlaidų dalis, susijusi su pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirta aukciono platforma, tolygiai paskirstoma bendroje veikloje dalyvaujančioms valstybėms narėms pagal joms tenkančią bendro atitinkamos aukciono platformos aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų kiekio dalį.

Valstybėms narėms tenkančios aukcionų stebėtojo išlaidos atimamos iš aukciono rengėjų jį paskyrusiai valstybei narei pagal 23 straipsnio c punktą mokėtinų aukciono pajamų.

XV SKYRIUS

AUKCIONO PRIEŽIŪRA, TAISOMOSIOS PRIEMONĖS IR SANKCIJOS

53 straipsnis

Bendradarbiavimas su aukcionų stebėtoju

1.   Aukcionų rengėjai, aukciono platformos ir juos prižiūrinčios kompetentingos nacionalinės institucijos, kai prašoma, aukcionų stebėtojui pateikia visą turimą su aukcionais susijusią informaciją, kurios pagrįstai prašoma, kad aukcionų stebėtojas galėtų atlikti savo pareigas.

2.   Aukcionų stebėtojas turi teisę stebėti, kaip vykdomi aukcionai.

3.   Aukcionų rengėjai, aukciono platformos ir juos prižiūrinčios kompetentingos nacionalinės institucijos padeda aukcionų stebėtojui atlikti pareigas aktyviai su juo bendradarbiaudami pagal savo kompetenciją.

4.   Kompetentingos nacionalinės institucijos, prižiūrinčios kredito įstaigas ir investicines įmones, ir kompetentingos nacionalinės institucijos, prižiūrinčios asmenis, kuriems leidžiama kitų vardu teikti pasiūlymus pagal 18 straipsnio 2 dalį, padeda aukcionų stebėtojui atlikti pareigas aktyviai su juo bendradarbiaudamos pagal savo kompetenciją.

5.   1, 3 ir 4 dalyse numatyti kompetentingų nacionalinių institucijų įpareigojimai grindžiami profesinės paslapties saugojimo principais, kurių jos privalo laikytis pagal Sąjungos teisės aktus.

54 straipsnis

Santykių su pasiūlymų teikėjais stebėsena

1.   Aukciono platforma, aukcione parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius stebi santykius su pasiūlymų teikėjais, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus tos platformos aukcionuose per visą jos egzistavimo trukmę, imdamasi šių veiksmų:

a)

kruopščiai tikrindama pasiūlymus per visą aukciono santykių trukmę siekdama užtikrinti, kad pasiūlymų teikėjų elgesys, susijęs su pasiūlymų teikimu, atitiktų aukciono platformos žinias apie jų klientus, jų verslo ir rizikos profilį, įskaitant, kai būtina, lėšų šaltinį;

b)

taikydama veiksmingą tvarką ir procedūras, skirtas reguliariai stebėti, kaip asmenys, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus pagal 19 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, laikosi jos elgesio rinkoje taisyklių;

c)

stebėdama sandorius, kuriuos sudaro asmenys, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus pagal 19 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis ir 20 straipsnio 6 dalį, ir naudodamasi savo sistemomis, kad nustatytų šios pastraipos b punkte nurodytų taisyklių pažeidimus, nesąžiningas arba taisyklių neatitinkančias aukciono sąlygas arba elgesį, dėl kurio gali būti piktnaudžiaujama rinka.

Išsamiai tikrindama pasiūlymus pagal pirmos pastraipos a punktą, atitinkama aukciono platforma ypatingą dėmesį skiria bet kokiai veiklai, kuri jai dėl savo pobūdžio gali atrodyti labai susijusi su pinigų plovimu, teroristų finansavimu arba nusikalstama veikla.

2.   Aukciono platforma, aukcione parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius užtikrina, kad jos turimi su pasiūlymo teikėju susiję dokumentai, duomenys arba informacija būtų naujausi. Šiuo tikslu tokia aukciono platforma gali:

a)

pasiūlymo teikėjo prašyti bet kokios informacijos pagal 19 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 20 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis, kad galėtų stebėti santykius su tuo pasiūlymo teikėju po to, kai jam leidžiama teikti pasiūlymus aukcionuose, per visą tų santykių trukmę ir penkerius metus po santykių pabaigos;

b)

reikalauti, kad bet kuris asmuo, kuriam leidžiama teikti pasiūlymus, iš naujo reguliariai prašytų leidimo teikti pasiūlymus;

c)

reikalauti, kad bet kuris asmuo, kuriam leidžiama teikti pasiūlymus, nedelsdamas atitinkamai aukciono platformai praneštų apie visus pagal 19 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 20 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis tai aukciono platformai pateiktos informacijos pasikeitimus.

3.   Aukciono platforma, aukcione parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius registruoja:

a)

paraiškos teikėjo pagal 19 straipsnio 2 ir 3 dalis pateiktą leidimo teikti pasiūlymus paraišką, įskaitant visus jos pakeitimus;

b)

patikrinimus, atliktus:

i)

tvarkant pagal 19, 20 ir 21 straipsnius pateiktą leidimo teikti pasiūlymus paraišką;

ii)

kontroliuojant ir stebint santykius pagal 1 dalies a ir c punktus po to, kai paraiškos teikėjui leidžiama teikti pasiūlymus;

c)

visą informaciją, susijusią su tam tikro pasiūlymo teikėjo aukcione pateiktu tam tikru pasiūlymu, įskaitant visus tokių pasiūlymų atšaukimo arba pakeitimo atvejus pagal 6 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 6 straipsnio 4 dalį;

d)

visą informaciją, susijusią su kiekvieno aukciono, kuriame pasiūlymo teikėjas pateikė pasiūlymą, vykdymu.

4.   Aukciono platforma, aukcione parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius saugo 3 dalyje nurodytus registruotus duomenis tol, kol pasiūlymo teikėjui leidžiama teikti pasiūlymus tos platformos aukcionuose, ir ne trumpiau kaip penkerius metus po santykių su tuo pasiūlymo teikėju pabaigos.

55 straipsnis

Pranešimas apie pinigų plovimą, teroristų finansavimą arba nusikalstamą veiklą

1.   Direktyvos 2005/60/EB 37 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos vykdo stebėseną ir imasi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad aukciono platforma, aukcione parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius laikytųsi šio reglamento 19 straipsnyje ir 20 straipsnio 6 dalyje numatytų deramo klientų tikrinimo reikalavimų, šio reglamento 54 straipsnyje numatytų stebėsenos ir duomenų registravimo reikalavimų ir šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų pranešimo reikalavimų.

Pirmoje pastraipoje nurodytoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms suteikiami nacionalinėse priemonėse, kuriomis perkeliamos Direktyvos 2005/60/EB 37 straipsnio 2 ir 3 dalys, numatyti įgaliojimai.

Aukciono platformai, aukcione parduodančiai dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius gali tekti atsakyti už šio reglamento 19 straipsnio, 20 straipsnio 6 ir 7 dalių, 21 straipsnio 1 ir 2 dalių, 54 straipsnio ir šio straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimus. Šiuo atžvilgiu taikomos nacionalinės priemonės, kuriomis perkeliamas Direktyvos 2005/60/EB 39 straipsnis.

2.   Aukciono platforma, aukcione parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius jos vadovai ir darbuotojai visiškai bendradarbiauja su Direktyvos 2005/60/EB 21 straipsnyje nurodytu FŽP nedelsiant:

a)

informuodami FŽP savo iniciatyva, kai jiems žinoma, jie įtaria ar turi pakankamą pagrindą įtarti, kad aukcionuose vykdomas ar įvykdytas pinigų plovimas, teroristų finansavimas ar nusikalstama veikla ar kad bandoma tokią veiklą vykdyti;

b)

FŽP prašymu pateikdami jam visą reikalingą informaciją taikomuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

3.   2 dalyje nurodyta informacija perduodama valstybės narės, kurios teritorijoje yra atitinkama aukciono platforma, FŽP.

Nacionaliniais teisės aktais, kuriais perkeliamos Direktyvos 2005/60/EB 34 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl reikalavimų vykdymo valdymo ir komunikacijos politikos ir procedūrų, paskiriamas asmuo arba asmenys, atsakingi už informacijos perdavimą pagal tą straipsnį.

4.   Valstybė narė, kurios teritorijoje yra aukciono platforma, aukcione parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius užtikrina, kad atitinkamai aukciono platformai būtų taikomi nacionaliniai teisės aktai, kuriais perkeliami Direktyvos 2005/60/EB 26–29 ir 32 straipsniai, 34 straipsnio 1 dalis ir 35 straipsnis.

56 straipsnis

Pranešimas apie piktnaudžiavimą rinka

1.   Aukciono platforma, aukcione parduodanti dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius pagal Direktyvos 2004/39/EB 43 straipsnio 2 dalį paskirtoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už atitinkamos aukciono platformos priežiūrą arba už piktnaudžiavimo rinka, vykdomo atitinkamos aukciono platformos sistemose arba per jas, tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, praneša apie įtarimą, kad koks nors asmuo, kuriam leidžiama teikti pasiūlymus aukcionuose, arba asmuo, kurio vardu jis veikia, piktnaudžiauja rinka.

Taikomi nacionaliniai teisės aktai, kuriais perkeliama Direktyvos 2005/60/EB 25 straipsnio 2 dalis.

2.   Atitinkama aukciono platforma aukcionų stebėtojui ir Komisijai praneša apie tai, kad ji pateikė pranešimą pagal 1 dalį, kuriame nurodyta, kokių taisomųjų priemonių ji ėmėsi arba siūlo imtis, kad būtų pašalinti 1 dalyje nurodyti pažeidimai.

57 straipsnis

Didžiausias siūlomas kiekis ir kitos taisomosios priemonės

1.   Bet kuri aukciono platforma, pasikonsultavusi su Komisija ir gavusi jos nuomonę, gali nustatyti didžiausią siūlomą kiekį arba taikyti bet kokias kitas taisomąsias priemones, būtinas faktinei arba galimai pastebimai piktnaudžiavimo rinka, pinigų plovimo, teroristų finansavimo arba kitos nusikalstamos veiklos, taip pat antikonkurencinio elgesio rizikai sumažinti, jei nustačius didžiausią siūlomą kiekį ar taikant bet kurias kitas taisomąsias priemones minėta rizika bus iš tikrųjų sumažinta. Komisija gali konsultuotis su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir aukcionų stebėtoju ir gauti jų nuomonę apie atitinkamos aukciono platformos pateiktą pasiūlymą. Atitinkama aukciono platforma kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.

2.   Didžiausias siūlomas kiekis išreiškiamas tam tikrame aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų bendro skaičiaus arba tam tikrais metais aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų bendro skaičiaus procentine dalimi, priklausomai nuo to, kuris skaičius gali labiausiai padėti išvengti 56 straipsnio 1 dalyje nurodytos piktnaudžiavimo rinka rizikos.

3.   Šiame straipsnyje didžiausias siūlomas kiekis reiškia didžiausią apyvartinių taršos leidimų skaičių, dėl kurio tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlymą teikia 18 straipsnio 1 arba 2 dalyje išvardytos asmenų grupės, kuriuos galima priskirti kuriai nors iš šių kategorijų:

a)

asmenys, priklausantys tai pačiai įmonių grupei, įskaitant visas patronuojančias bendroves, jos dukterines bendroves bei susijusias bendroves;

b)

asmenys, priklausantys tai pačiai verslo grupei;

c)

asmenys, priklausantys atskiram ekonominiam vienetui, turinčiam nepriklausomą sprendimo teisę, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja valstybės įstaigos arba valstybiniai subjektai.

58 straipsnis

Elgesio rinkoje taisyklės arba bet kuri kita sutartyse numatyta tvarka

53–57 straipsniais nepažeidžiama jokia kita veikla, kurią aukciono platforma, aukcione parduodanti 4 dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius turi teisę pagal savo galiojančias elgesio rinkoje taisykles arba bet kurią kitą sutartyse numatytą tvarką tiesiogiai arba netiesiogiai vykdyti su bet kuriais pasiūlymų teikėjais, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus aukcionuose, jei tokia veikla neprieštarauja 53–57 straipsnių nuostatoms ir jų nepažeidžia.

59 straipsnis

Kitų asmenų, įgaliotų teikti pasiūlymus kitų vardu pagal 18 straipsnio 1 dalies b ir c punktus ir 18 straipsnio 2 dalį, elgesio taisyklės

1.   Šis straipsnis taikomas:

a)

asmenims, kuriems pagal 18 straipsnio 2 dalį leidžiama teikti pasiūlymus;

b)

18 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytoms investicinėms įmonėms ir kredito įstaigoms, kurioms pagal 18 straipsnio 3 dalį leidžiama teikti pasiūlymus.

2.   1 dalyje nurodyti asmenys, plėtodami santykius su savo klientais, laikosi šių elgesio taisyklių:

a)

savo klientų nurodymus priima panašiomis sąlygomis;

b)

jie gali atsisakyti teikti pasiūlymą kliento vardu, jei pagrįstai įtaria, kad tai susiję su pinigų plovimu, teroristų finansavimu, nusikalstama veikla arba piktnaudžiavimu rinka, laikydamiesi nacionalinių teisės aktų, kuriais perkeliami Direktyvos 2005/60/EB 24 ir 28 straipsniai;

c)

jie gali atsisakyti teikti pasiūlymą kliento vardu, jei pagrįstai įtaria, kad klientas nepajėgus sumokėti už apyvartinius taršos leidimus, dėl kurių jis nori teikti pasiūlymus;

d)

jie su savo klientais sudaro raštiškus susitarimus. Sudaromuose susitarimuose atitinkamam klientui nenumatomos nesąžiningos sąlygos arba apribojimai. Juose numatomos visos su teikiamomis paslaugomis susijusios sąlygos, įskaitant visų pirma mokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų pristatymo sąlygas;

e)

jie gali pareikalauti, kad jų klientai užstatą už apyvartinius taršos leidimus pateiktų atlikdami išankstinį mokėjimą;

f)

jie negali nepagrįstai apriboti pasiūlymų, kuriuos klientas gali pateikti, skaičiaus;

g)

jie negali kliudyti arba savo klientams arba apriboti jų galimybių užsisakyti kitų asmenų, kurie pagal 18 straipsnio 1 dalies b–e punktus ir 18 straipsnio 2 dalį turi teisę aukcionuose jų vardu teikti pasiūlymus, paslaugų;

h)

jie deramai atsižvelgia į savo klientų, kurie prašo jų vardu aukcionuose teikti pasiūlymus, interesus;

i)

jie su klientais elgiasi sąžiningai ir jų nediskriminuoja;

j)

jie turi tinkamas vidaus sistemas ir procedūras, kad galėtų tvarkyti klientų prašymus būti aukcionų tarpininkais ir veiksmingai dalyvauti aukcione, visų pirma, kad galėtų savo klientų vardu teikti pasiūlymus, imti iš klientų, kurių vardu jie veikia, užstatą ir perduoti jiems apyvartinius taršos leidimus;

k)

jie užtikrina, kad jų verslo subjektai, atsakingi už pasiūlymų priėmimą, rengimą ir jų teikimą klientų vardu, neatskleistų konfidencialios informacijos jų verslo subjektams, atsakingiems už pasiūlymų rengimą ir teikimą savo pačių vardu arba tiems jų verslo subjektams, kurie yra atsakingi už prekybą antrinėje rinkoje savo pačių vardu;

l)

jie saugo gautą ar pačių kaip tarpininkų, aukcionuose administruojančių pasiūlymus savo klientų vardu, sukurtą informaciją penkerius metus nuo jos gavimo arba sukūrimo dienos.

e punkte nurodyto užstato suma apskaičiuojama tiksliai ir deramai.

e punkte nurodyto užstato apskaičiavimo metodas nustatomas pagal d punktą sudaromuose susitarimuose.

Bet kuri e punkte nurodyto užstato dalis, kuri nepanaudojama mokėti už apyvartinius taršos leidimus, grąžinama mokėtojui per pagrįstą laikotarpį pasibaigus aukcionui, kaip nurodyta pagal d punktą sudaromuose susitarimuose.

3.   1 dalyje nurodyti asmenys, teikdami pasiūlymus savo arba savo klientų vardu, laikosi šių elgesio taisyklių:

a)

jie pateikia visą bet kurios aukciono platformos, kurios aukcionuose jiems leidžiama teikti pasiūlymus, arba aukcionų stebėtojo prašomą informaciją, kad pastarieji galėtų atlikti šiame reglamente numatytas atitinkamas pareigas;

b)

jie veikia vadovaudamiesi sąžiningumo, tinkamų gebėjimų, atsargumo ir darbštumo principais.

4.   Valstybių narių, kuriose įsisteigę 1 dalyje nurodyti asmenys, paskirtos kompetentingos nacionalinės institucijos yra atsakingos už leidimų suteikimą tokiems asmenims vykdyti toje dalyje nurodytą veiklą, už stebėjimą, kaip laikomasi 2 ir 3 dalyse numatytų elgesio taisyklių, ir jų vykdymo užtikrinimą, įskaitant skundų dėl tokių taisyklių nesilaikymo nagrinėjimą.

5.   4 dalyje nurodytos kompetentingos nacionalinės institucijos 1 dalyje nurodytiems asmenims suteikia leidimus tik tuo atveju, jei jie atitinka visas toliau nurodytas sąlygas:

a)

jie yra pakankamai geros reputacijos ir turi pakankamą patirtį, kad galėtų užtikrinti, jog būtų deramai laikomasi 2 ir 3 dalyse nurodytų elgesio taisyklių;

b)

jie vykdo procesus ir patikrinimus, būtinus interesų konfliktams valdyti ir svarbiausiems klientų interesams tenkinti;

c)

jie atitinka nacionalinių teisės aktų, kuriais perkeliama Direktyva 2005/60/EB, reikalavimus;

d)

jie atitinka visas kitas priemones, kurios laikomos būtinomis atsižvelgiant į siūlomų pasiūlymų teikimo paslaugų pobūdį, atitinkamų klientų patirtį pagal jų investavimo arba prekybos profilį ir į bet kokį rizikos vertinimu pagrįstą pinigų plovimo, teroristų finansavimo arba nusikalstamos veiklos tikimybės vertinimą.

6.   Valstybės narės, kurioje 1 dalyje nurodytiems asmenims suteikiamas leidimas teikti pasiūlymus aukcione, kompetentingos nacionalinės institucijos stebi, kad būtų laikomasi 5 dalyje išvardytų sąlygų, ir užtikrina jų vykdymą. Valstybė narė užtikrina, kad:

a)

jos kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų suteikti tyrimams vykdyti būtini įgaliojimai ir jos taikytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas;

b)

būtų nustatyta skundų nagrinėjimo ir leidimų panaikinimo sistema, taikoma tais atvejais, kai asmenys, kuriems suteiktas leidimas teikti pasiūlymus, nesilaiko tuo leidimu nustatytų įpareigojimų;

c)

jos kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų panaikinti pagal 5 dalį suteiktą leidimą tuo atveju, kai 1 dalyje nurodytas asmuo rimtai ir sistemingai pažeidinėja 2 ir 3 dalių nuostatas.

7.   1 dalyje nurodytų pasiūlymų teikėjų klientai gali teikti visus savo skundus dėl 2 dalyje nurodytų elgesio taisyklių nesilaikymo šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms pagal valstybėje narėje, kurioje prižiūrimi 1 dalyje nurodyti asmenys, nustatytas tokių skundų nagrinėjimo procedūrines taisykles.

8.   1 dalyje nurodytiems asmenims, kuriems pagal 18, 19 ir 20 straipsnius leidžiama teikti pasiūlymus aukciono platformos rengiamuose aukcionuose, suteikiama teisė be jokių papildomų valstybių narių teisinių arba administracinių reikalavimų teikti pasiūlymų teikimo paslaugas 19 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytiems klientams.

XVI SKYRIUS

SKAIDRUMAS IR KONFIDENCIALUMAS

60 straipsnis

Paskelbimas

1.   Visi teisės aktai, gairės, nurodymai, formos, dokumentai, skelbimai, įskaitant aukcionų tvarkaraštį, bet kokia kita nekonfidenciali informacija, susijusi su tam tikros aukciono platformos aukcionais, bet koks sprendimas, įskaitant bet kokį sprendimą pagal 57 straipsnį, nustatyti didžiausią siūlomą kiekį ir bet kurias kitas taisomąsias priemones, būtinas faktinei arba galimai pastebimai pinigų plovimo, teroristų finansavimo, nusikalstamos veiklos ar piktnaudžiavimo rinka rizikai sumažinti, skelbiami atitinkamai aukciono platformai priklausančioje tam skirtoje atnaujinamoje aukciono interneto svetainėje.

Informacija, kuri yra nebeaktuali, saugoma archyve. Tokie archyvai prieinami per tą pačią aukciono interneto svetainę.

2.   Nekonfidencialios aukcionų stebėtojo ataskaitų valstybėms narėms ir Komisijai versijos pagal 25 straipsnio 1 ir 2 dalis skelbiamos Komisijos interneto svetainėje.

Ataskaitos, kurios yra nebeaktualios, saugomos archyve. Tokie archyvai prieinami per Komisijos interneto svetainę.

3.   Visų asmenų, kuriems leidžiama kitų vardu teikti pasiūlymus bet kurios aukciono platformos, aukcionuose parduodančios dviejų dienų neatidėliotinus sandorius arba penkių dienų ateities sandorius rengiamuose aukcionuose, vardų ir pavardžių, adresų, telefonų ir faksų numerių, elektroninio pašto adresų ir interneto svetainių sąrašas skelbiamas atitinkamai aukciono platformai priklausančioje interneto svetainėje.

61 straipsnis

Aukciono rezultatų paskelbimas ir pranešimas apie juos

1.   Aukciono platforma paskelbia kiekvieno jos vykdomo aukciono rezultatus kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau kaip praėjus 15 minučių po pasiūlymų teikimo laikotarpio pabaigos.

2.   Pagal 1 dalį skelbiama informacija apima bent:

a)

aukcione parduotų apyvartinių taršos leidimų skaičių;

b)

galutinę aukciono kainą eurais;

c)

bendrą kiekį, kurį apima pateikti pasiūlymai;

d)

bendrą pasiūlymų teikėjų skaičių ir aukciono laimėtojų skaičių;

e)

jei aukcionas atšaukiamas, informaciją apie aukcionus, į kuriuos bus perkeltas to aukciono apyvartinių taršos leidimų skaičius;

f)

bendrą aukciono pajamų sumą;

g)

pajamų paskirstymą valstybėms narėms, jei aukciono platformos paskirtos pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį.

3.   Skelbdama informaciją pagal 1 dalį, tuo pačiu metu aukciono platforma, naudodamasi savo sistemomis, kiekvienam aukciono laimėtojui praneša:

a)

bendrą tam pasiūlymo teikėjui paskirtų apyvartinių taršos leidimų skaičių;

b)

kurie iš to pasiūlymo teikėjo vienodų pasiūlymų (jei tokių būta) buvo atrinkti atsitiktinės atrankos būdu;

c)

mokėtiną sumą eurais arba euro zonai nepriklausančios valstybės narės valiuta, kaip pasirenka pasiūlymo teikėjas, su sąlyga, kad tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema gali atlikti operacijas ta nacionaline valiuta;

d)

datą, iki kurios mokėtina suma turi būti sumokėta iš turimų lėšų į aukciono rengėjo nurodytąją banko sąskaitą.

4.   Jei pasiūlymo teikėjas pasirenka ne eurus, o kitą valiutą, aukciono platforma aukciono laimėtojui, teikiančiam pasiūlymus jos vykdomuose aukcionuose, praneša valiutos keitimo kursą, kurį ji taikė perskaičiuodama mokėtiną sumą jo pasirinkta valiuta.

Valiutos keitimo kursas yra kursas, kurį atitinkamos aukciono platformos paskyrimo sutartyje nurodyta pripažinta finansinės spaudos tarnyba paskelbia iškart po pasiūlymų teikimo laikotarpio pabaigos.

5.   Aukciono platforma perduoda atitinkamai su ja sujungtai tarpuskaitos sistemai ir atsiskaitymo sistemai informaciją, kuri pranešama kiekvienam aukciono laimėtojui pagal 3 dalį.

62 straipsnis

Konfidencialios informacijos apsauga

1.   Konfidenciali informacija yra:

a)

pasiūlymo turinys;

b)

visų nurodymų teikti pasiūlymus turinys, net ir tuo atveju, kai nepateikiamas joks pasiūlymas;

c)

informacija, kuri atskleidžia arba iš kurios galima nustatyti atitinkamo pasiūlymo teikėjo tapatybę ir bet kurį iš šių dalykų:

i)

apyvartinių taršos leidimų, kuriuos pasiūlymo teikėjas nori įsigyti aukcione, skaičių;

ii)

kainą, kurią pasiūlymo teikėjas ketina mokėti už tuos apyvartinius taršos leidimus;

d)

informacija apie vieną arba daugiau pasiūlymų arba nurodymų teikti pasiūlymus arba iš jų nustatoma informacija, kuri atskirai arba visa kartu galėtų:

i)

suteikti užuominą apie apyvartinių taršos leidimų paklausą prieš bet kurį aukcioną;

ii)

suteikti užuominą apie galutinę aukciono kainą prieš bet kurį aukcioną;

e)

informacija, kurią asmenys pateikė nustatant ar palaikant santykius su pasiūlymų teikėjais arba tuos santykius stebint pagal 19, 20 ir 21 straipsnius ir 54 straipsnius;

f)

aukcionų stebėtojo ataskaitos ir nuomonės, pateiktos pagal 25 straipsnio 1-6 dalis, išskyrus tas dalis, kurios pateikiamos Komisijos pagal 60 straipsnio 2 dalį skelbiamose nekonfidencialiose aukcionų stebėtojo ataskaitų versijose;

g)

verslo paslaptys, kurias pateikia konkurencingoje viešųjų pirkimų procedūroje, vykdomoje skiriant aukciono platformą, dalyvaujantys asmenys arba aukcionų stebėtojas;

h)

informacija apie 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų vienodų pasiūlymų atsitiktinės atrankos algoritmą;

i)

informacija apie metodiką, kurią taikant nustatoma, kokia galutinė aukciono kaina yra daug mažesnė už vyraujančią antrinės rinkos kainą prieš aukcioną ir per jį, kaip nurodyta 7 straipsnio 6 dalyje.

2.   Joks konfidencialią informaciją gavęs asmuo jos tiesiogiai ar netiesiogiai neatskleidžia kitais nei 3 dalyje nurodytais tikslais.

3.   2 dalimi nedraudžiama atskleisti konfidencialios informacijos, kuri:

a)

jau teisėtai buvo paskelbta visuomenei;

b)

atskleidžiama visuomenei, kai tam raštiškai pritaria pasiūlymo teikėjas, asmuo, kuriam leidžiama teikti pasiūlymus, ar asmuo, prašantis leidimo teikti pasiūlymus;

c)

kuri turi būti atskleista arba padaryta prieinama visuomenei pagal Sąjungos teisėje nustatytus įpareigojimus;

d)

atskleidžiama visuomenei vykdant teismo nuosprendį;

e)

atskleidžiama visuomenei Sąjungoje atliekant bet kokį nusikalstamos veiklos, administracinį ar teisminį tyrimą ar teisminį nagrinėjimą;

f)

aukciono platformos yra atskleidžiama aukcionų stebėtojui, kad pastarasis galėtų atlikti savo pareigas ar vykdyti su aukcionu susijusius įpareigojimus arba kad jam būtų padedama tai daryti;

g)

prieš atskleidžiant apibendrinama arba suredaguojama taip, kad nebūtų galima įžvelgti informacijos, susijusios su:

i)

atskirais pasiūlymais arba nurodymais teikti pasiūlymus;

ii)

atskirais aukcionais;

iii)

atskirais ar galimais pasiūlymų teikėjais arba asmenimis, prašančiais leidimo teikti pasiūlymus;

iv)

atskiromis leidimų teikti pasiūlymus paraiškomis;

v)

atskirais santykiais su pasiūlymų teikėjais;

h)

yra nurodyta 1 dalies f punkte, jei valstybių narių kompetentingos nacionalinės institucijos (informacijos, kuriai taikomas 25 straipsnio 2 dalies c punktas, atveju) ir Komisija (kitos informacijos, kuriai taikoma 25 straipsnio 2 dalis, atveju) tinkamai ir laikydamosi nediskriminavimo principo ją atskleidžia visuomenei;

i)

yra nurodyta 1 dalies g punkte, jei ji atskleidžiama valstybėms narėms arba Komisijai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems 1 dalies g punkte nurodytoje konkurencingoje viešųjų pirkimų procedūroje, kuriuos saisto jų įdarbinimo sąlygose nustatytas įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį;

j)

laikantis visų Sąjungos teisės aktuose nustatytų profesinės paslapties saugojimo įpareigojimų atskleidžiama visuomenei pasibaigus 30 mėnesių laikotarpiui, kurio pradžia – viena iš šių datų:

i)

aukciono pasiūlymų teikimo laikotarpio, per kurį pirmą kartą atskleidžiama konfidenciali informacija, pradžios data, jei tai susiję su 1 dalies a–d punktuose nurodyta konfidencialia informacija;

ii)

santykių su pasiūlymo teikėju pabaigos data, jei tai susiję su 1 dalies e punkte nurodyta konfidencialia informacija;

iii)

aukcionų stebėtojo ataskaitos arba nuomonės pateikimo data, jei tai susiję su 1 dalies f punkte nurodyta konfidencialia informacija;

iv)

informacijos pateikimo vykstant konkurencingai viešųjų pirkimų procedūrai data, jei tai susiję su 1 dalies g punkte nurodyta konfidencialia informacija.

4.   Priemonės, kurių reikia užtikrinti, kad konfidenciali informacija nebūtų neteisėtai atskleista, ir aukciono platformos ar aukcionų stebėtojo, įskaitant visus pagal sutartis jiems dirbančius asmenis, tokios informacijos neteisėto atskleidimo pasekmės nustatomos jų paskyrimo sutartyse.

5.   Konfidenciali informacija, kurią gauna aukciono platforma ar aukcionų stebėtojas, įskaitant visus pagal sutartis jiems dirbančius asmenis, naudojama tik tam, kad jie galėtų vykdyti savo įpareigojimus arba su aukcionais susijusias pareigas.

6.   1–5 dalys nekliudo keistis konfidencialia informacija nei bet kuriai aukciono platformai ir aukcionų stebėtojui, nei vienam iš jų ir:

a)

aukciono platformą prižiūrinčioms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms;

b)

kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už pinigų plovimo, teroristų finansavimo, nusikalstamos veiklos arba piktnaudžiavimo rinka tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn;

c)

Komisijai.

Konfidenciali informacija, kuria keičiamasi pagal šią dalį, negali būti atskleista kitiems nei a, b ir c punktuose nurodytiems asmenims pažeidžiant 2 dalį.

7.   Visus visoms aukciono platformoms arba aukcionų stebėtojui dirbančius arba dirbusius asmenis, kurių veikla susijusi su aukcionais, saisto įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį; šie asmenys užtikrina, kad konfidenciali informacija būtų saugoma pagal šį straipsnį.

63 straipsnis

Vartojamos kalbos

1.   Pagal 60 straipsnio 1 ir 3 dalis aukciono platformos, pagal 60 straipsnio 2 dalį aukcionų stebėtojo arba pagal jų paskyrimo sutartis pateikiama raštiška informacija, kuri nėra skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pateikiama tarptautinių finansų sričiai įprasta kalba.

2.   Bet kuri valstybė narė gali savo sąskaita pateikti visos 1 dalyje nurodytos informacijos apie bet kurią aukciono platformą vertimą į oficialią (-ias) tos valstybės narės kalbą (-as).

Jei valstybė narė savo sąskaita pateikia pagal 26 straipsnio 1 dalį paskirtos aukciono platformos visos informacijos, kuri patenka į 1 dalies taikymo sritį, vertimą, bet kuri pagal 30 straipsnio 1 dalį aukciono platformą paskyrusi valstybė narė savo sąskaita taip pat pateikia tos platformos, kurią ji paskyrė pagal 30 straipsnio 1 dalį, visos 1 dalyje nurodytos informacijos vertimą į tą (-as) pačią (-as) kalbą (-as).

3.   Asmenys, prašantys leidimo teikti pasiūlymus, ir asmenys, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus, gali oficialia Sąjungos kalba, kurią jie pasirinko pagal 4 dalį, jei valstybė narė nusprendė pagal 2 dalį pateikti vertimą į tą kalbą, teikti šią informaciją:

a)

leidimų teikti pasiūlymus paraiškas, įskaitant visus patvirtinamuosius dokumentus;

b)

savo pasiūlymus, įskaitant jų atšaukimą ar pakeitimus;

c)

visus su a arba b punktu susijusius klausimus.

Aukciono platforma gali prašyti patvirtinto vertimo į tarptautinių finansų sričiai įprastą kalbą.

4.   Asmenys, prašantys leidimo teikti pasiūlymus, asmenys, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus, ir aukcione dalyvaujantys pasiūlymų teikėjai pasirenka bet kurią oficialią Sąjungos kalbą, kuria jie gauna visus pranešimus pagal šio reglamento 8 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnio 10 dalį, 21 straipsnio 4 dalį ir 61 straipsnio 3 dalį.

Visi kiti bet kurios aukciono platformos žodiniai ar raštiški pranešimai asmenims, prašantiems leidimo teikti pasiūlymus, asmenims, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus arba aukcione dalyvaujantiems pasiūlymų teikėjams teikiami pagal pirmą pastraipą pasirinkta kalba be paraiškų teikėjų, asmenų, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus, ir pasiūlymų teikėjų papildomų išlaidų, jei valstybė narė nusprendė pagal 2 dalį pateikti vertimą į tą kalbą.

Tačiau net valstybei narei pagal 2 dalį nusprendus pateikti vertimą į pagal šios dalies pirmą pastraipą pasirinktą kalbą, asmuo, prašantis leidimo teikti pasiūlymus, asmuo, kuriam leidžiama teikti pasiūlymus, arba aukcione dalyvaujantis pasiūlymo teikėjas gali atsisakyti savo teisės pagal šios dalies antrą pastraipą pateikdamas išankstinį raštišką sutikimą atitinkamai aukciono platformai vartoti tik tarptautinių finansų sričiai įprastą kalbą.

5.   Valstybės narės atsako už tai, kad pagal 2 dalį atliekamas vertimas būtų tikslus.

Asmenys, pateikiantys 3 dalyje nurodyto dokumento vertimą, ir bet kuri aukciono platforma, skelbianti išverstą dokumentą pagal 4 dalį, atsako už tikslų originalaus dokumento vertimą.

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

64 straipsnis

Teisė apskųsti

1.   Aukciono platforma užtikrina, kad asmenų, prašančių leidimo teikti pasiūlymus, asmenų, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus, arba asmenų, kuriems neleidžiama teikti pasiūlymų, ir asmenų, kurių leidimai atšaukti arba kurių leidimų galiojimas sustabdytas, skundams nagrinėti būtų taikomas neteisminis mechanizmas.

2.   Valstybės narės, kuriose yra prižiūrima reguliuojama rinka, paskirta aukciono platforma arba tos rinkos operatorius, užtikrina, kad visi taikant neteisminį mechanizmą, skirtą šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems skundams nagrinėti, priimti sprendimai būtų tinkamai pagrįsti ir kad būtų suteikta teisė dėl jų kreiptis į teismus, nurodytus Direktyvos 2004/39/EB 52 straipsnio 1 dalyje. Ši teisė nepažeidžia jokių teisių tiesiogiai kreiptis į teismus arba kompetentingas administracines institucijas, numatytas nacionalinėse priemonėse, kuriomis perkeliama Direktyvos 2004/39/EB 52 straipsnio 2 dalis.

65 straipsnis

Klaidų ištaisymas

1.   Bet kuris asmuo, sužinojęs apie bet kokias pagal šį reglamentą atlikto mokėjimo ar apyvartinių taršos leidimų pervedimo arba pateikto ar grąžinto užstato klaidas, iškart apie jas praneša tarpuskaitos sistemai arba atsiskaitymo sistemai.

2.   Tarpuskaitos sistema arba atsiskaitymo sistema taiko visas būtinas priemones, kad būtų ištaisytos visos pagal šį reglamentą atlikto mokėjimo ar apyvartinių taršos leidimų pervedimo arba pateikto ar grąžinto užstato klaidos, apie kurias joms pranešta bet kokiu būdu.

3.   Bet koks asmuo, gavęs naudos iš 1 dalyje nurodytos klaidos, kurios negalima ištaisyti pagal 2 dalį dėl trečiosios šalies sąžiningo pirkėjo teisių, žinojęs arba turėjęs žinoti apie klaidą ir apie ją nepranešęs tarpuskaitos sistemai ar atsiskaitymo sistemai, atsako už tai, kad būtų atlyginta visa padaryta žala.

66 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 8, 2009 1 13, p. 3.

(3)  OL L 140, 2009 6 5, p. 63.

(4)  OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

(5)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(6)  OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

(7)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(8)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(9)  OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(10)  OL L 241, 2006 9 2, p. 1.

(11)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(12)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

(13)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(14)  OL C 95, 2008 4 16, p. 1.

(15)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

(16)  OL L 124, 2003 5 20, p. 36.


I PRIEDAS

Iki 2013 m. aukcione parduodami apyvartiniai taršos leidimai ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai, kuriais naudojantis parduodami apyvartiniai taršos leidimai

Kiekis

Valstybė narė

Aukcione parduodamas produktas

Kalendoriniai metai

[…]

[…]

[…]

[…]


II PRIEDAS

20 straipsnio 3 dalyje nurodytų elementų sąrašas

1.   Atitikties reikalavimams įrodymas pagal 18 straipsnio 1 arba 2 dalį.

2.   Paraiškos teikėjo vardas, pavardė, adresas, telefono ir fakso numeriai.

3.   Paraiškos teikėjo nurodytosios apyvartinių taršos leidimų sąskaitos identifikavimo kodas.

4.   Išsami informacija apie paraiškos teikėjo nurodytąją apyvartinių taršos leidimų sąskaitą.

5.   Pasiūlymo teikėjo, apibrėžto 6 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, vieno arba daugiau kaip vieno atstovo vardai, pavardės, adresai, telefono bei fakso numeriai ir elektroninio pašto adresai.

6.   Juridiniai asmenys pateikia duomenis, įrodančius:

a)

jų registraciją; kartu nurodomas teisinis paraiškos teikėjo statusas, jam taikomi teisės aktai ir tai, ar paraiškos teikėjas yra į viešus vienos arba daugiau pripažintų biržų sąrašus įtraukta bendrovė;

b)

jei taikytina, paraiškos teikėjo registracijos numerį atitinkamame registre, kuriame paraiškos teikėjas registruotas; jei toks numeris nepateikiamas, paraiškos teikėjas pateikia memorandumą, įstatus arba kitus jo registraciją liudijančius dokumentus.

7.   Juridiniai asmenys ir (arba) juridinė struktūra pateikia informaciją, kurios reikalaujama, kad būtų galima nustatyti tikrąjį savininką ir suvokti tokio juridinio asmens arba struktūros nuosavybės ir kontrolės struktūrą.

8.   Fiziniai asmenys pateikia tapatybę įrodantį dokumentą – asmens tapatybės kortelę, vairuotojo teises, pasą ar panašų vyriausybės išduotą dokumentą, kuriame įrašytas atitinkamo paraiškos teikėjo visas vardas ir pavardė, gimimo data ir nuolatinės gyvenamosios vietos Europos Sąjungoje adresas, pateikta nuotrauka, ir su kuriuo prireikus gali būti pateikiami kiti atitinkami pagrindžiamieji dokumentai.

9.   Ekonominės veiklos vykdytojai pateikia Direktyvos 2003/87/EB 4 straipsnyje nurodytą leidimą.

10.   Orlaivių naudotojai pateikia įrodymą, kad jie įtraukti į Direktyvos 2003/87/EB 18a straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą arba stebėsenos planą, pateiktą ir patvirtintą pagal tos direktyvos 3g straipsnį.

11.   Informacija, kurios reikalaujama, kad būtų galima taikyti 19 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytas deramo klientų tikrinimo priemones.

12.   Paraiškos teikėjo naujausias audituotas metinis pranešimas ir ataskaitos, įskaitant pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą, jei tokie yra, o jei ne, PVM deklaracija arba kita informacija, kurios reikia paraiškos teikėjo mokumui ir kreditingumui įvertinti.

13.   PVM mokėtojo registracijos numeris, jei toks yra, o jei paraiškos teikėjas nėra registruotas PVM mokėtojas, bet kokia kita informacija, pagal kurią paraiškos teikėją identifikuoja valstybės narės, kurioje paraiškos teikėjas įsisteigęs arba kurios gyventoju jis laikomas mokesčių mokėjimo tikslais, mokesčių administratorius, arba kita informacija, kurios reikia paraiškos teikėjo fiskalinei padėčiai Sąjungoje nustatyti.

14.   Pareiškimas, kad, kiek paraiškos teikėjui žinoma, jis atitinka 19 straipsnio 2 dalies f punkto reikalavimus.

15.   Atitikties 19 straipsnio 2 dalies g punkto reikalavimams įrodymas.

16.   Paraiškos teikėjo atitikties 19 straipsnio 3 dalies reikalavimams įrodymas.

17.   Pareiškimas, kad paraiškos teikėjas turi būtiną teisnumą bei veiksnumą ir įgaliojimus teikti pasiūlymus aukcione savo ar kitų vardu.

18.   Pareiškimas, kad, kiek paraiškos teikėjui žinoma, nėra jokių teisinių, reguliavimo, sutartinių arba bet kokių kitų kliūčių, dėl kurių jis negalėtų vykdyti savo įpareigojimų pagal šį reglamentą.

19.   Pareiškimas, kuriame nurodoma, ar paraiškos teikėjas siūlo mokėti eurais ar euro zonai nepriklausančios valstybės narės valiuta, ir kuriame nurodoma pasirinkta valiuta.


III PRIEDAS

Kitos nei pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, jas paskyrusios valstybės narės ir visos 30 straipsnio 7 dalyje nurodytos taikytinos sąlygos arba įpareigojimai

Aukciono platforma

Paskyrimo laikotarpis

Platformą paskyrusi valstybė narė

Sąlygos

Įpareigojimai

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Top