EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0802

2010 m. rugsėjo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 802/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB 10 straipsnio 3 dalies ir 27 straipsnio nuostatos dėl kompanijų veiklos vertinimo Tekstas svarbus EEE

OJ L 241, 14.9.2010, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 105 - 108

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/802/oj

14.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 802/2010

2010 m. rugsėjo 13 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB 10 straipsnio 3 dalies ir 27 straipsnio nuostatos dėl kompanijų veiklos vertinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (1), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalį ir 27 straipsnį,

kadangi:

(1)

Kompanijos veiklos rezultatai yra vienas iš bendrųjų parametrų, pagal kurį galima įvertinti laivo rizikos lygį.

(2)

Direktyvoje 2009/16/EB apibrėžtiems kompanijų veiklos rezultatams nustatyti reikia, kad inspektoriai, tikrindami laivą, užrašytų kompanijos TJO numerį.

(3)

Vertinant kompanijos veiklos rezultatus, reikia atsižvelgti į visų kompanijos laivyno laivų, tikrintų Sąjungoje ir regione, kuriame taikomas Paryžiaus susitarimo memorandumas dėl uosto valstybės kontrolės (Paryžiaus SM), trūkumų ir sulaikymų rodiklius.

(4)

Kompanijos veiklos vertinimo metodus reikėtų nustatyti remiantis Paryžiaus SM vykdymo patirtimi.

(5)

Komisija turėtų įpareigoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1406/2002 (2) įsteigtą Europos jūrų saugumo agentūrą, kad ši viešoje interneto svetainėje paskelbtų kompanijų, kurių veiklos rodiklis yra žemas arba labai žemas, sąrašą.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kompanijų identifikavimas

Jei laivas turi atitikti Tarptautinio saugaus valdymo kodeksą (ISM kodeksas), kaip nurodyta Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės jūroje (SOLAS konvencija) IX priede, valstybės narės užtikrina apibrėžtos Direktyvos 2009/16/EB 2 straipsnio 18 punkte kompanijos identifikavimą pagal TJO numerį.

2 straipsnis

Kompanijos veiklos vertinimo kriterijai

1.   Kompanijos veiklos rezultatams, nurodytiems Direktyvos 2009/16/EB 1 priedo I dalies 1 punkto e papunktyje, įvertinti naudojama šio reglamento priede išdėstyti kriterijai.

2.   Kompanijų veiklos rodiklių informacija atnaujinama kasdien ir apskaičiuojama remiantis 36 mėnesių iki įvertinimo duomenimis. Šiam tikslui skaičiavimai atliekami remiantis nuo 2009 m. birželio 17 d. surinktais duomenimis. Jei nuo 2009 m. birželio 17 d. praėjo mažiau nei 36 mėnesiai, skaičiuojama pagal turimus duomenis.

3.   Kompanijų veiklos rodiklis gali būti labai žemas, žemas, vidutinis arba aukštas kaip išdėstyta priedo 3 punkte.

3 straipsnis

Kompanijų, kurių veiklos rodiklis yra žemas arba labai žemas, sąrašų skelbimas

1.   Skelbti duomenis pagal Direktyvos 2009/16/EB 27 straipsnį viešoje interneto svetainėje apie kompanijas, kurių veiklos rodiklis žemas arba labai žemas, Komisijai padeda Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA).

2.   EMSA savo viešoje interneto svetainėje skelbia ir kasdien atnaujina šią informaciją:

a)

kompanijų, kurių veiklos rodiklis per pastaruosius 36 mėnesius ne trumpiau kaip tris mėnesius buvo nuolat labai žemas, sąrašą;

b)

kompanijų, kurių veiklos rodiklis per pastaruosius 36 mėnesius ne trumpiau kaip tris mėnesius buvo tik žemas arba labai žemas, sąrašą;

c)

kompanijų, kurių veiklos rodiklis per pastaruosius 36 mėnesius ne trumpiau kaip šešis mėnesius buvo nuolat žemas, sąrašą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 131, 2009 5 28, p. 57.

(2)  OL L 208, 2002 8 5, p. 1.


PRIEDAS

KOMPANIJOS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI

(nurodyti Direktyvos 2009/16/EB 10 straipsnio 3 dalyje)

1.   Kompanijos sulaikymų indeksas

Sulaikymų indeksas yra bendro kompanijos laivyno laivų sulaikymų skaičiaus ir bendro kompanijos laivyno laivų patikrinimų skaičiaus per pastaruosius 36 mėnesius santykis, palygintas su vidutiniu visų regione, kuriame taikoma Paryžiaus SM, patikrintų laivų sulaikymų santykio vidurkiu per pastaruosius trejus 36 mėnesius.

Sulaikymų indeksas laikomas vidutiniu, jei jis patenka į 2 procentinių punktų, kuriais viršijamas arba yra mažesnis nei vidutinis visų regione, kuriame taikomas Paryžiaus SM, inspektuotų laivų sulaikymų santykis per 36 pastaruosius mėnesius, maržą.

Sulaikymų indeksas laikomas didesniu nei vidutinis, jei jis daugiau nei 2 procentiniais punktais viršija vidutinį visų regione, kuriame taikomas Paryžiaus SM, inspektuotų laivų sulaikymų santykį per 36 pastaruosius mėnesius.

Sulaikymų indeksas laikomas mažesniu nei vidutinis, jei jis daugiau nei 2 procentiniais punktais yra mažesnis nei vidutinis visų regione, kuriame taikomas Paryžiaus SM, inspektuotų laivų sulaikymų santykis per 36 pastaruosius mėnesius.

Kompanijos laivų sulaikymų indeksas, nepriklausomai nuo visų kitų patikrinimo rezultatų, laikomas didesniu nei vidutinis, jei per pastaruosius 36 mėnesius bet kuriam tos kompanijos laivyno laivui buvo duotas draudimo įplaukti nurodymas pagal Direktyvą 2009/16/EB.

2.   Kompanijos trūkumų indeksas

Trūkumų indeksas yra bendro visų kompanijos laivyno laivų visų trūkumų balų skaičiaus ir visų kompanijos laivyno laivų patikrinimų skaičiaus per pastaruosius 36 mėnesius santykis, palygintas su vidutiniu visų regione, kuriame taikoma Paryžiaus SM, patikrintų laivų trūkumų santykio vidurkiu per pastaruosius 36 mėnesius.

Su ISM susiję trūkumai vertinami 5 balais, o bet kuris kitas trūkumas 1 balu. Trūkumų santykio vidurkis regione, kuriame taikomas Paryžiaus SM, vertinamas atsižvelgiant į vidutinį vienam patikrinimui tenkantį ISM ir ne ISM trūkumų skaičių.

Trūkumų indeksas laikomas vidutiniu, jei jis pateinka į 2 procentinių punktų, kuriais viršijamas arba yra mažesnis neitrūkumų regione, kuriame taikomas Paryžiaus SM, įvertintasis vidurkis.

Trūkumų indeksas laikomas didesniu už vidutinį, jei jis daugiau nei 2 procentiniais punktais viršijama trūkumų regione, kuriame taikomas Paryžiaus SM, įvertintąjį vidurkį.

Trūkumų indeksas laikomas mažesniu už vidutinį, jei jis mažiau nei 2 procentiniais punktais yra mažesnis nei trūkumų regione, kuriame taikomas Paryžiaus SM, įvertintasis vidurkis.

3.   Kompanijos veiklos vertinimo matrica

Kompanijos veikla vertinama taip:

Sulaikymų indeksas

Trūkumų indeksas

Kompanijos veiklos rodiklis

didesnis nei vidutinis

didesnis nei vidutinis

labai žemas

didesnis nei vidutinis

vidutinis

žemas

didesnis nei vidutinis

mažesnis nei vidutinis

vidutinis

didesnis nei vidutinis

mažesnis nei vidutinis

didesnis nei vidutinis

vidutinis

vidutinis

vidutinis

vidutinis

mažesnis nei vidutinis

mažesnis nei vidutinis

vidutinis

mažesnis nei vidutinis

mažesnis nei vidutinis

aukštas

Tačiau laikoma, kad kompanijos veiklos rodiklis yra vidutinis, jei nėra ankstesnių jos laivyno patikrinimo įrašų arba ji neprivalo turėti TJO numerį.


Top