EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0737

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 737/2010, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės Tekstas svarbus EEE

OJ L 216, 17.8.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 179 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/737/oj

17.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 216/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 737/2010

2010 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (1), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 leidžiama pateikti į rinką produktus iš ruonių, kuriuos tradiciškai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės ir kurie turi reikšmės jų pragyvenimui. Taip pat leidžiama pateikti į rinką produktus iš ruonių tais atvejais, jei jie sumedžioti siekiant vienintelio tikslo – darniai valdyti jūrų išteklius, ir jei produktų iš ruonių importas nenuolatinio pobūdžio ir jį sudaro tik asmeniniam keliautojų ar jų šeimų naudojimui skirtos prekės.

(2)

Todėl siekiant vienodo Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 taikymo, būtina nustatyti išsamius reikalavimus, taikomus tokių produktų iš ruonių importui ir pateikimo į Sąjungos rinką sąlygas.

(3)

Produktus iš ruonių, kuriuos tradiciškai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės pragyvenimo tikslais, turėtų būti leidžiama pateikti į rinką, jei tokia medžioklė yra bendruomenės kultūros paveldo dalis ir jei produktai iš ruonių yra bent iš dalies sunaudojami, suvartojami ar perdirbami pačiose bendruomenėse pagal jų tradicijas.

(4)

Taip pat reikėtų nustatyti produktų iš ruonių pateikimo į rinką sąlygas, taikomas tais atvejais, jei jie sumedžioti siekiant vienintelio tikslo – darniai valdyti jūrų išteklius, ir produktų iš ruonių importo asmeniniam keliautojų ar jų šeimų naudojimui sąlygas.

(5)

Atsižvelgiant į šią išskirtinę situaciją, reikėtų sukurti veiksmingą sistemą siekiant tinkamai patikrinti šių reikalavimų laikymąsi. Ta sistema neturėtų riboti prekybos daugiau negu būtina.

(6)

Kitos pasirinkimo galimybės nebūtų tinkamos šiems tikslams pasiekti. Dėl to turėtų egzistuoti sistema, pagal kurią pripažintos įstaigos išduotų pažymas, patvirtinančias produktų iš ruonių atitiktį Reglamente (EB) Nr. 1007/2009 nustatytiems reikalavimams, nebent jie būtų importuojami keliautojų ar jų šeimų asmeniniam naudojimui.

(7)

Derėtų nustatyti, kad tam tikrus reikalavimus atitinkančios įstaigos turėtų būti įtraukiamos į pripažintų tokias pažymas išduodančių įstaigų sąrašą.

(8)

Siekiant palengvinti pažymų administravimą ir patikrą, reikėtų nustatyti pažymų ir jų kopijų formas.

(9)

Reikėtų nustatyti pažymų patikros tvarką. Ta tvarka turėtų būti kuo paprastesnė ir patogesnė, kiek tai įmanoma nesumažinant sistemos patikimumo ir nuoseklumo.

(10)

Reikėtų leisti naudotis elektroninėmis sistemomis siekiant palengvinti kompetentingų institucijų, Komisijos ir pripažintų įstaigų keitimąsi duomenimis.

(11)

Asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą, ypač pažymose pateikiamų asmens duomenų tvarkymas, turėtų būti atliekamas laikantis 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (2) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3).

(12)

Kadangi šiuo reglamentu nustatomos nuo 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsigaliosiančio Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnio įgyvendinimo taisyklės, jis turėtų įsigalioti skubiai.

(13)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 (4) dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios produktų iš ruonių pateikimo į rinką pagal Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 3 straipsnį taisyklės.

2 straipsnis

Šiame reglamente naudojamos šios apibrėžtys:

1.   kitos čiabuvių bendruomenės– nepriklausomų šalių bendruomenės, laikomos čiabuvių bendruomenėmis todėl, kad jas sudaro tos šalies arba geografinio regiono, kuriam ta šalis priklauso, gyventojų, gyvenusių joje (jame) užkariavimo, kolonizacijos arba dabartinių valstybės sienų nustatymo metu, palikuonys, kurie, nepaisant teisinio statuso, yra išlaikę tam tikras arba visas savo socialines, ekonomines, kultūrines ir politines institucijas;

2.   pateikimas į rinką nesiekiant pelno– pateikimas į rinką už tokią kainą, kuri yra mažesnė arba lygi medžiotojo patirtoms sąnaudoms, atėmus visas subsidijas, mokamas už tą medžioklę.

3 straipsnis

1.   Produktai iš ruonių, sumedžiotų inuitų arba kitų čiabuvių bendruomenių, gali būti pateikiami į rinką tik jei galima nustatyti, kad jie gauti sumedžiojus ruonius pagal visas toliau nustatytas sąlygas:

a)

ruonių medžioklę vykdo inuitų arba kitų čiabuvių bendruomenės, ir ruonių medžioklės tradicija egzistuoja toje bendruomenėje ir geografiniame regione;

b)

iš ruonių medžioklės gaunami produktai bent iš dalies sunaudojami, suvartojami arba perdirbami tose bendruomenėse pagal jų tradicijas;

c)

ruonių medžioklė padeda bendruomenei pragyventi.

2.   Tuo metu, kai produktas iš ruonių pateikiamas į rinką, prie jo turi būti pridėta 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta pažyma.

4 straipsnis

Produktai iš ruonių asmeniniam keliautojų ar jų šeimų naudojimui gali būti importuojami tik jei tenkinamas kuris nors iš šių reikalavimų:

1.

keliautojai dėvi produktus iš ruonių arba produktai iš ruonių yra asmeniniame jų bagaže;

2.

jie yra fizinio asmens, iš trečiosios šalies persikeliančio gyventi į Sąjungą, asmeninė nuosavybė;

3.

produktus iš ruonių keliautojai įsigyja vietoje, trečiojoje šalyje, o importuoja vėliau, jei atvykę į Sąjungos teritoriją tokie keliautojai atitinkamos valstybės narės muitinės tarnyboms pateikia šiuos dokumentus:

a)

raštišką pranešimą apie importą;

b)

dokumentą, kuriuo įrodoma, kad produktai įsigyti atitinkamoje trečiojoje šalyje.

Taikant 3 punktą raštiškas pranešimas ir dokumentas patvirtinamas muitinės tarnybos ir grąžinamas keliautojams. Importuojant raštiškas pranešimas ir dokumentas pateikiami muitinės tarnyboms kartu su aptariamų produktų muitinės deklaracija.

5 straipsnis

1.   Produktai iš ruonių, gauti valdant jūrų išteklius, gali būti pateikiami į rinką tik jei galima nustatyti, kad jie gauti sumedžiojus ruonius pagal visas toliau nustatytas sąlygas:

a)

ruonių medžioklė vykdoma pagal nacionalinį arba regioninį gamtos išteklių valdymo planą, sudarytą naudojant mokslinius jūrų išteklių populiacijų modelius ir grindžiamą ekosistemų metodu;

b)

per ruonių medžioklę neviršijamas bendras leidžiamas sugauti kiekis, nustatytas pagal a punkte minimą planą;

c)

iš ruonių medžioklės gauti šalutiniai produktai pateikiami į rinką ne sistemingai ir nesiekiant pelno.

2.   Tuo metu, kai produktas iš ruonių pateikiamas į rinką, prie jo turi būti pridėta 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta pažyma.

6 straipsnis

1.   Įstaiga įtraukiama į pripažintų įstaigų sąrašą, jei ji įrodo, kad atitinka šiuos reikalavimus:

a)

ji yra juridinis asmuo;

b)

ji yra kompetentinga nustatyti, ar laikomasi 3 arba 5 straipsnių reikalavimų;

c)

ji yra kompetentinga išduoti ir tvarkyti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas, taip pat apdoroti ir archyvuoti įrašus;

d)

ji gali vykdyti funkcijas taip, kad išvengtų interesų konflikto;

e)

ji yra kompetentinga vykdyti atitikties 3 ir 5 straipsniuose nustatytiems reikalavimams stebėseną;

f)

ji yra kompetentinga panaikinti 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas pažymas arba sustabdyti jų galiojimą, jei nesilaikoma šio reglamento reikalavimų, ir imtis priemonių, kad apie tai būtų informuotos valstybių narių kompetentingos institucijos ir muitinės tarnybos;

g)

jos auditą atlieka nepriklausoma trečioji šalis;

h)

ji veikia nacionaliniu arba regiono lygmeniu.

2.   Kad būtų įtraukta į 1 dalyje nurodytą sąrašą, įstaiga pateikia Komisijai prašymą ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad ji atitinka 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

3.   Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pripažinta įstaiga Komisijai pateikia 1 dalies g punkte nurodytos nepriklausomos trečiosios šalies atlikto audito ataskaitas.

7 straipsnis

1.   Gavusi prašymą, ir jei 3 straipsnio 1 dalies arba 5 straipsnio 1 dalies pateikimo į rinką sąlygos yra išpildytos, pripažinta įstaiga išduoda pažymą, atitinkančią priede pateiktas formas.

2.   Pripažinta įstaiga atiduoda pažymą pareiškėjui, o jos kopiją saugo trejus metus duomenų archyvavimo tikslais.

3.   Laikantis 8 straipsnio 2 dalies pažymos originalas pateikiamas kartu su produktu iš ruonių pateikimo į rinką metu. Pareiškėjas gali pasilikti pažymos kopiją.

4.   Visose paskesnėse sąskaitose faktūrose nurodomas pažymos numeris.

5.   Produktas iš ruonių, kurio atžvilgiu išduota 1 dalyje nurodyta pažyma, laikomas atitinkančiu 3 straipsnio 1 dalies arba 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

6.   Produkto iš ruonių pateikimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (5) 79 straipsnį priimama, jei pateikiama pagal šio straipsnio 1 dalį išduota pažyma. Nepažeisdamos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 77 straipsnio 2 dalies, muitinės tarnybos pasilieka ir archyvuoja pažymos kopiją.

7.   Jei kyla abejonių dėl pažymos, išduotos pagal 1 dalį, tikrumo ar teisingumo, taip pat jei reikia papildomų rekomendacijų, muitinės tarnybos ir kiti pareigūnai, atsakingi už reglamento taikymą, kreipiasi į kompetentingas institucijas, valstybių narių paskirtas pagal 9 straipsnį. Kompetentingos institucijos sprendžia dėl priemonių, kurių reikia imtis.

8 straipsnis

1.   7 straipsnio 1 dalyje nurodytos pažymos yra popierinės arba elektroninės formos.

2.   Jei pažyma elektroninė, kartu su produktu iš ruonių jo pateikimo į rinką metu pridedama išspausdinta pažymos versija.

3.   Pažymos naudojimas neturi įtakos jokiems kitiems su pateikimu į rinką susijusiems formalumams.

4.   Pagal 9 straipsnį paskirta kompetentinga institucija gali reikalauti, kad pažyma būtų išversta į valstybės narės, kurioje produktas pateikiamas į rinką, valstybinę kalbą.

9 straipsnis

1.   Valstybė narė paskiria vieną arba kelias kompetentingas institucijas, atsakingas už šias užduotis:

a)

importuojamų produktų iš ruonių pažymų tikrinimą, muitinės tarnyboms paprašius pagal 7 straipsnio 7 dalį;

b)

toje valstybėje narėje įsteigtos ir veikiančios pripažintos įstaigos vykdomo pažymų išdavimo tikrinimą;

c)

produktų iš ruonių, gautų sumedžiojus ruonius toje valstybėje narėje, pažymų kopijų laikymą.

2.   Valstybės narės Komisijai praneša apie pagal 1 dalį paskirtas kompetentingas institucijas.

3.   Komisija savo interneto svetainėje skelbia pagal 1 dalį paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą. Sąrašas reguliariai atnaujinamas.

10 straipsnis

1.   Kompetentingos institucijos gali keistis pažymų duomenimis ir juos registruoti naudodamosi elektroninėmis sistemomis.

2.   Valstybės narės atsižvelgia į 1 dalyje nurodytų elektroninių sistemų papildomumą, suderinamumą ir sąveikumą.

11 straipsnis

Šis reglamentas neturi jokio poveikio asmenų apsaugos lygiui tvarkant asmens duomenis pagal Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatas ir ypač juo nepakeičiamos Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytos pareigos ir teisės. Asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis užtikrinama visų pirma siekiant, kad pažymoje įrašyti asmens duomenys nebūtų atskleisti ar perduoti.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 286, 2009 10 31, p. 36.

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(4)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(5)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Pildymo instrukcijos

Bendrosios instrukcijos

Pildykite didžiosiomis raidėmis.

1 laukelis

Išduodančioji įstaiga

Nurodykite pripažintos įstaigos, išduodančios pažymą, pavadinimą ir adresą

2 laukelis

Išduodančiosios šalies reikmėms

Ši vieta skirta išduodančiosios šalies reikmėms.

3 laukelis

Pažymos numeris

Nurodykite išduodamos pažymos numerį.

4 laukelis

Pateikimo į rinką šalis

Nurodykite šalį, kurioje numatoma produktą iš ruonių pateikti į Europos Sąjungos rinką pirmą kartą.

5 laukelis

ISO kodas

Nurodykite 4 laukelyje nurodytos šalies dviraidį kodą.

6 laukelis

Komercinis apibūdinimas

Pateikite komercinį produkto (-ų) iš ruonių apibūdinimą. Apibūdinimas turi derėti su įrašu 8-ame laukelyje.

7 laukelis

Pagrindimas

Pažymėkite tinkamą langelį.

8 laukelis

Mokslinis pavadinimas

Nurodykite mokslinius ruonių rūšių, panaudotų gaminant produktą, pavadinimus. Jei sudėtinis produktas pagamintas iš kelių rūšių ruonių, įrašykite kiekvieną rūšį atskiroje eilutėje.

9 laukelis

SS pozicija

Įrašykite keturių ar šešių skaitmenų prekės kodą, nustatytą pagal Suderintąją prekių aprašymo ir kodavimo sistemą.

10 laukelis

Sugavimo šalis

Nurodykite šalį, kurioje produkte panaudoti ruoniai sugauti laukinėje gamtoje.

11 laukelis

ISO kodas

Nurodykite 10 laukelyje nurodytos šalies dviraidį kodą.

12 laukelis

Grynasis svoris

Nurodykite visą svorį, išreikštą kilogramais. Tai grynoji produktų iš ruonių masė be tiesioginių talpyklų ar pakuočių, išskyrus atramas, tarpiklius, lipdukus ir pan.

13 laukelis

Vienetų skaičius

Nurodykite vienetų skaičių, jei taikoma.

14 laukelis

Skiriamieji ženklai

Nurodykite visus skiriamuosius ženklus, jei tokių yra, pvz., partijos numerį, važtaraščio numerį.

15 laukelis

Unikalusis atpažinties kodas

Nurodykite visus atsekamumo atpažinties kodus, uždėtus ant produkto.

16 laukelis

Išduodančios institucijos antspaudas ir parašas

Šiame langelyje pasirašo įgaliotasis pareigūnas, nurodoma vieta ir data ir uždedamas oficialus pažymą išduodančios institucijos antspaudas.

17 laukelis

Muitinės patvirtinimas

Muitinės tarnybos nurodo muitinės deklaracijos numerį ir uždeda antspaudą ir parašą.


Top