EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0715

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 715/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 nuostatos dėl nacionalinių sąskaitų keitimų patikslinus statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA)

OJ L 210, 11.8.2010, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 137 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/715/oj

11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 715/2010

2010 m. rugpjūčio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 nuostatos dėl nacionalinių sąskaitų keitimų patikslinus statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija, atsižvelgdama į technologijų raidą ir struktūrinius ekonomikos pokyčius, nuolat stengiasi užtikrinti Europos statistikos aktualumą, o tam labai svarbu nustatyti atnaujintą klasifikavimo sistemą.

(2)

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006, nustatančiu statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (2), nustatytas patikslintas statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius NACE 2 red.

(3)

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 451/2008, nustatančiu naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (3), nustatytas patikslintas statistinis produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (toliau – CPA 2008).

(4)

Reglamente (EB) Nr. 2223/96, kuriuo nustatyta 1995 m. Europos sąskaitų sistema (toliau – ESS 95), apibūdinta bendrų standartų, apibrėžčių, klasifikatorių ir apskaitos taisyklių, naudojamų rengiant valstybių narių sąskaitas, metodika.

(5)

Nustačius patikslintą statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių ir patikslintą statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių būtina patikslinti Reglamentą (EB) Nr. 2223/96.

(6)

Konsultuotasi su Tarybos sprendimu 2006/856/EB (4) įsteigtu Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu.

(7)

Konsultuotasi su Europos statistikos sistemos komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2223/96 iš dalies keičiamas taip:

1)

„NACE 1 red.“ visame tekste, išskyrus 8.153 punktą, pakeičiama „NACE 2 red.“.

2)

2.34 punkte „70 skyrių“ pakeičiama „68 skyrių“.

3)

2.103 punkto 1 išnašos tekstas pakeičiamas taip: „NACE 2 red.: Statistinis Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1893/2006, nustatantį statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių“.

4)

2.106 punkto 2 išnašoje „ISIC 3 red.“ pakeičiama „ISIC 4 red.“.

5)

2.118 punkto išnašos tekstas pakeičiamas taip: „CPA: Statistinis produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius pagal 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 451/2008, nustatantį naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93“.

6)

7 skyriaus 7.1 priede „Transporto priemonės (AN.11131)“ apibrėžtis pakeičiama taip: „Žmonių ir daiktų pervežimo priemonės. Pavyzdžiais galėtų būti variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės, laivai, geležinkelio ir tramvajų lokomotyvai, riedmenys, orlaiviai ir kosminiai laivai, motociklai, dviračiai ir t. t., išskyrus komplektavimo dalis, kurios įtrauktos į CPA (1) 29 ir 30 skyrius.“.

7)

7 skyriaus 7.1 priede „Kitos mašinos ir įrenginiai (AN.11132)“ apibrėžtis pakeičiama taip: „Kitur neįtrauktos mašinos ir įrenginiai. Pavyzdžiais galėtų būti gaminiai, išskyrus komplektavimo dalis, instaliavimo, remonto ir eksploatacines paslaugas, įtrauktas į CPA grupes: 28.1. Bendrosios paskirties mašinos; 28.2. Kitos bendrosios paskirties mašinos; 28.3. Žemės ir miškų ūkio mašinos; 28.4. Metalo formavimo įranga ir staklės; 28.9. Kitos specialiosios paskirties mašinos; 26.2. Kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai; 26.3. Ryšio įranga; 26.4. Vartotojiška elektroninė įranga; 26.5. Matavimo, bandymo ir navigacijos įranga; įvairių tipų laikrodžiai; 26.6. Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapeutinė įranga; 26.7. Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga; ir CPA 27 skyriuje „Elektros įranga“. Kitais pavyzdžiais galėtų būti gaminiai, išskyrus komplektavimo dalis, instaliavimo, remonto ir eksploatacines paslaugas, įtrauktas į CPA 20.13.14. grupę „Neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)“; į CPA 31 skyrių „Baldai“; į CPA grupes: 32.2. Muzikos instrumentai; 32.3. Sporto reikmenys; ir 25.3. Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus“.

8)

7 skyriaus 7.1 priedo 1 išnašos tekstas pakeičiamas taip: „Statistinis produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA)“.

9)

II priedo 7 punkte „70.20 klasei „Nuosavo nekilnojamo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas“ “ pakeičiama „68.20 klasei „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ “, „71 klasei „Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma“ “ pakeičiama „77 klasei „Nuoma ir išperkamoji nuoma“ “, o „60.24 klasei“ pakeičiama „49.41 klasei“.

10)

II priedo 11 punkte „65.21 klasei“ pakeičiama „64.91 klasei“.

11)

II priedo 14 punkte „65.22 klasei“ pakeičiama „64.92 klasei“.

12)

III priedo 14 punkte „75.30 klasei“ pakeičiama „84.30 klasei“.

13)

III priedo 17 punkte „66.02 klasei“ pakeičiama „65.30 klasei“.

14)

III priedo 32 punkte „66.01 klasei“ pakeičiama „65.11 klasei“.

15)

III priedo 37 punkte „66.03 klasei“ pakeičiama „65.12 klasei“.

16)

III priedo 41 punkte „67.20 klasei“ pakeičiama „66.2 grupei“.

17)

8.22 lentelės pavadinimas „VEIKLOS RŪŠYS (pagal NACE sekcijas)“ pakeičiamas pavadinimu „VEIKLOS RŪŠYS (pagal NACE 1 red. sekcijas)“.

18)

IV priedo skirsnio pavadinimas „VEIKLOS RŪŠIŲ (A), PRODUKTŲ (P) IR INVESTICIJŲ (PAGRINDINIO KAPITALO FORMAVIMAS) (PI) PERGRUPAVIMAS IR KODAVIMAS“ pakeičiamas taip: „VEIKLOS RŪŠIŲ (A*), PRODUKTŲ (P*) IR ILGALAIKIO TURTO (PAGRINDINIO KAPITALO FORMAVIMAS) (AN) PERGRUPAVIMAS IR KODAVIMAS“.

19)

IV priede tekstas po šio pavadinimo: „VEIKLOS RŪŠIŲ (A), PRODUKTŲ (P) IR INVESTICIJŲ (PAGRINDINIO KAPITALO FORMAVIMAS) (PI) PERGRUPAVIMAS IR KODAVIMAS“ pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

20)

B priedo visame tekste „A3“ pakeičiama „A*3“, „A6“ pakeičiama „A*10“, „A6†“ pakeičiama „A*10“, „A17“ pakeičiama „A*21“, „A31“ pakeičiama „A*38“, „A60“ pakeičiama „A*64“.

21)

B priedo lentelėje „Lentelių apžvalga“:

skirsniai su nuorodomis į 15 ir 16 lenteles išbraukiami:

15

Išteklių lentelė bazinėmis kainomis, įskaitant perskaičiavimą į pirkėjų kainas, A60 * P60

36

2007

2000 m. ir vėlesni

16

Panaudojimo lentelė pirkėjų kainomis, A60 * P60

36

2007

2000 m. ir vėlesni

ir pakeičiami taip:

15

Išteklių lentelė bazinėmis kainomis, įskaitant perskaičiavimą į pirkėjų kainas

36

2007

2000 m. ir vėlesni

16

Panaudojimo lentelė pirkėjų kainomis

36

2007

2000 m. ir vėlesni

skirsniai su nuorodomis į 17, 18 ir 19 lenteles išbraukiami:

17

Simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, P60 * P60, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

18

Vidaus produkcijos simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, P60 * P60, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

19

Simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė importui bazinėmis kainomis, P60 * P60, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

ir pakeičiami taip:

17

Simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

18

Vidaus produkcijos simetrinė sąnaudų ir produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

19

Simetrinė importo sąnaudų ir produkcijos lentelė, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

22)

B priedo visame tekste „n = 60“ pakeičiama „n = 64“, o „m = 60“ pakeičiama „m = 64“.

23)

B priedo 10 lentelė pakeičiama taip:

10 lentelė. –   Lentelės pagal ekonominės veiklos rūšis ir regionus (NUTS II)

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas

B1.g

1.

Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis (galiojusios kainos)

A*10

D.1

2.

Kompensacijos darbuotojams (galiojusios kainos)

A*10

P.51

3.

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (galiojusios kainos)

A*10

4.

Užimtumas (darbuotojų skaičius ir dirbtos valandos, tūkstančiais)

ETO

Iš viso

A*10

EEM

Darbuotojai

A*10“

24)

B priedo 12 lentelė pakeičiama taip:

12 lentelė. –   Lentelės pagal ekonominės veiklos rūšis ir regionus (NUTS III)

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas

B1.g

1.

Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis (galiojusios kainos)

A*10

2.

Užimtumas (tūkstančiais asmenų)

ETO

Iš viso

A*10

EEM

Darbuotojai

A*10“

25)

B priedo 15 ir 16 lentelėse „Produktai (CPA)“ pakeičiama „Produktai (P*64)“, o „Ekonominės veiklos rūšys (NACE A60)“ pakeičiama „Ekonominės veiklos rūšys (A*64)“.

26)

B priedo 17, 18 ir 19 lentelėse „Produktai“ pakeičiama „Produktai (P*64)“.

27)

B priedo skirsnyje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal šalis“:

Bulgarija: 2.1 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos lentelėms“ ši nuoroda į 22 lentelę išbraukiama:

22

Visi kintamieji

2005 m.: pirmasis perdavimas 2008 m.

2005

2008

2000–2004 m.: pirmasis perdavimas 2010 m.

2000–2004

2010

1998–1999 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

1998–1999

2011

1995–1997 m.: nėra perduodami

1995–1997

nėra perduodami

ir pakeičiama taip:

22

Visi kintamieji

2005 m.: pirmasis perdavimas 2008 m.

2005

2008

2000–2004 m.: pirmasis perdavimas 2010 m.

2000–2004

2010

1995–1999 m.: nėra perduodami

1995–1999

nėra perduodami

Bulgarija: 2.2 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal pavienius kintamuosius/straipsnius lentelėse“ ši nuoroda į 10 lentelę išbraukiama:

10

Bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas (P.51)

2005–2006 m.: pirmasis perdavimas 2009 m.

2005–2006

2009

2000–2004 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

2000–2004

2011

1998–1999 m.: pirmasis perdavimas 2012 m.

1998–1999

2012

1995–1997 m.: nėra perduodami

1995–1997

nėra perduodami

ir pakeičiama taip:

10

Bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas (P.51)

2005–2006 m.: pirmasis perdavimas 2009 m.

2005–2006

2009

2000–2004 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

2000–2004

2011

1999 m.: pirmasis perdavimas 2012 m.

1999

2012

1995–1998 m.: nėra perduodami

1995–1998

nėra perduodami

Graikija: 7.2 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal pavienius kintamuosius/straipsnius lentelėse“ ši nuoroda į 1 lentelę išbraukiama:

1

Užimtumas ketvirčiui

1990–1994 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

1990–1994

2011

ir pakeičiama taip:

1

Užimtumas ketvirčiui – bendra suma

1990–1994 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

1990–1994

2011

Užimtumas ketvirčiui – klasifikacija pagal veiklos rūšis

1990–1994 m.: nėra perduodami

1990–1994

nėra perduodami

Prancūzija: 9.1 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos lentelėms“ ši nuoroda į 3 lentelę išbraukiama:

3

Visi kintamieji: klasifikacija pagal veiklos rūšis A31, A60

1980–1998 m.: pirmasis perdavimas 2011 m.

1980–1998

2011

ir pakeičiama taip:

3

Visi kintamieji, išskyrus gyventojus, užimtumą, kompensacijos darbuotojams: klasifikacija pagal veiklos rūšis A*38, A*64

1995–1998 m.: pirmasis perdavimas 2012 m.

1995–1998

2012

1980–1994 m.: nėra perduodami

1980–1994

nėra perduodami

Nyderlandai: 18.2 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal pavienius kintamuosius/straipsnius lentelėse“ ši nuoroda į 1 lentelę išbraukiama:

1

Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys rezidentų gamybos vienetuose: veiklos rūšys J–K ir L–P, asmenys – metams

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

ir pakeičiama taip:

1

Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys rezidentų gamybos vienetuose: veiklos rūšys K–L ir O–T, asmenys – metams

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

Nyderlandai: 18.2 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal pavienius kintamuosius/straipsnius lentelėse“ šios nuorodos į 3 lentelę išbraukiamos:

3

Galiojančios kainos:

 

 

 

 

Kintamieji P.1, P.2, B.1G, D.29–D.39, D.1, D.11 veiklos rūšims B, DC_DD, DI, DN

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

 

Kintamieji B.2N+B.3N veiklos rūšims B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

3

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieti kiekiai:

 

 

 

 

Kintamieji B.1G veiklos rūšims B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

 

Kintamasis K.1 veiklos rūšims B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

1980–1995 m. nėra perduodami

1980–1995

nėra perduodami

3

Galiojančios kainos:

 

 

 

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53, klasifikacija pagal veiklos rūšis

1980–1994 m. nėra perduodami

1980–1994

nėra perduodami

 

Kintamasis P.51 veiklos rūšims B, CA_CB, DC_DD, DI

1980–1986 m. nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

3

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieti kiekiai:

 

 

 

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53, klasifikacija pagal veiklos rūšis

1988–1995 m. nėra perduodami

1988–1995

nėra perduodami

 

Kintamasis P.51 veiklos rūšims B, CA_CB, DC_DD, DI

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

ir pakeičiamos taip:

3

Galiojančios kainos:

 

 

 

 

Kintamieji P.1, P.2, B1.G, D.29–D.39, veiklos rūšims 03, 13–16, 23, 28

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

 

Kintamieji B.2N+B.3N veiklos rūšims 03, 05–09, 13–16, 22–23, 27–32

1980–1986 m.: nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

3

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieti kiekiai:

 

 

 

 

Kintamieji B.1G veiklos rūšims 03, 05–09, 13–17, 22–33, 64–68, 96–98

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

 

Kintamasis K.1 veiklos rūšims 03, 05–09, 13–16, 22–23, 27–32, 55–96

1980–1995 m. nėra perduodami

1980–1995

nėra perduodami

3

Galiojančios kainos:

 

 

 

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53, klasifikacija pagal veiklos rūšis

1980–1994 m. nėra perduodami

1980–1994

nėra perduodami

 

Kintamasis P.51 veiklos rūšims 03, 05–09, 13–16, 23

1980–1986 m. nėra perduodami

1980–1986

nėra perduodami

3

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieti kiekiai:

 

 

 

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

 

Kintamieji P.5, P.52, P.53, klasifikacija pagal veiklos rūšis

1988–1995 m. nėra perduodami

1988–1995

nėra perduodami

 

Kintamasis P.51 veiklos rūšims 03, 05–09, 13–16, 23

1980–1987 m. nėra perduodami

1980–1987

nėra perduodami

Švedija: 26.2 lentelėje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal pavienius kintamuosius/straipsnius lentelėse“ frazė „Veiklos rūšių pasiskirstymas 50–52“ išbraukiama ir pakeičiama fraze „Veiklos rūšių pasiskirstymas 45–47“.

28)

B priede po 26 lentele įrašoma:

„DUOMENŲ PERDAVIMAS

1.

Visiems po 2011 m. rugpjūčio 31 d. pateiktiems duomenims taikomi suskirstymai A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 pagal NACE 2 red. ir P*3, P*10, P*21, P*38, P*64 pagal CPA 2008, išskyrus antroje pastraipoje nurodytus atvejus.

Valstybės narės, kurioms leidžiančios nukrypti nuostatos dėl duomenų perdavimo Reglamento (EB) Nr. 2223/96 15–19 lentelėms gali būti taikomos iki 2011 m. ir ilgiau, ataskaitiniams laikotarpiams iki 2007 m. taiko suskirstymus A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 ir P60, o ataskaitiniams laikotarpiams nuo 2008 m. ir vėliau – A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 ir P*64.

2.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. perduodant 10 lentelės duomenis taikomas NACE 2 red. suskirstymas A*10 arba šios bendros NACE 2 red. suskirstymo A*10 pozicijos:

(G, H, I ir J) vietoj (G, H, I) ir (J),

(K, L, M ir N) vietoj (K), (L) ir (M ir N),

(O, P, Q, R, S, T ir U) vietoj (O, P, Q) ir (R, S, T ir U).

Nuo 2015 m. sausio 1 d. perduodant 10 lentelės duomenis taikomas NACE 2 red. suskirstymas A*10.

3.

Perduodant 12 lentelės duomenis taikomas NACE 2 red. suskirstymas A*10 arba šios bendros NACE 2 red. suskirstymo A*10 pozicijos:

(G, H, I ir J) vietoj (G, H, I) ir (J),

(K, L, M ir N) vietoj (K), (L) ir (M ir N),

(O, P, Q, R, S, T ir U) vietoj (O, P ir Q) ir (R, S, T ir U).

4.

Duomenis perduoti pagal IV priedo skirsnyje VEIKLOS RŪŠIŲ (A*), PRODUKTŲ (P*) IR ILGALAIKIO TURTO (PAGRINDINIO KAPITALO FORMAVIMAS) (AN) PERGRUPAVIMAS IR KODAVIMAS nurodytą suskirstymo A*38 ir A*64 atitinkamus 26a ir 44a straipsnius „Iš kurių: gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena jų savininkas, sąlyginė nuoma“ privaloma tik Reglamento (EB) Nr. 2223/96 B priedo 3 lentelėje nurodytiems kintamiesiems P.1, P.2, B.1g.

5.

Pirmą perdavimą atliekant po 2011 m. rugpjūčio 31 d. pagal ESS 95 nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programą taikant NACE 2 red. arba CPA 2008 klasifikatorius, pateikiami šių stebėjimo laikotarpių pagal ekonominės veiklos rūšis arba produktus suskirstyti duomenys:

a)

:

1 lentelė

:

2000 m. (2000 m. 1 ketv. – ketvirtiniams duomenims) ir vėliau;

b)

:

3 lentelė

:

2000 m. ir vėliau;

c)

:

10 lentelė

:

2009 m.;

d)

:

12 lentelė

:

2009 m.;

e)

:

20 lentelė

:

2000 m. ir vėliau;

f)

:

22 lentelė

:

2000 m. ir vėliau.

Valstybės narės perduoda metinius duomenis pagal 1 lentelę kartu pirmą kartą perduodamos ketvirtinius duomenis pagal 1 lentelę už 2011 m. II ketv. ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 30 d.

6.

Pirmą lentelių perdavimą atliekant po 2012 m. rugpjūčio 31 d. pagal ESS 95 nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programą taikant NACE 2 red. arba CPA 2008 klasifikatorius, pateikiami šių stebėjimo laikotarpių pagal ekonominės veiklos rūšis arba produktus suskirstyti duomenys:

a)   1 lentelė (išskyrus kintamuosius, pateiktus dalyje „Gyventojai, užimtumas, kompensacijos darbuotojams“):

1990 m. (1990 m. I ketv. – ketvirtiniams duomenims) ir vėliau – Belgijos, Danijos, Vokietijos, Airijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Austrijos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės,

1995 m. (199 m. I ketv. – ketvirtiniams duomenims) ir vėliau – Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos;

b)   3 lentelė (išskyrus kintamuosius, pateiktus dalyje „Užimtumas ir kompensacijos darbuotojams“): 1995 m. ir vėliau pagal A*10 ir A*38 suskirstymus;

c)   10 lentelė: 2000 m. ir vėliau;

d)   12 lentelė: 2000 m. ir vėliau.

7.

15, 16, 17, 18 ir 19 lentelėms atgalinių duomenų pagal NACE 2 red. ar CPA 2008 perduoti nereikalaujama.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1.

(2)  OL L 393, 2006 12 30, p. 1.

(3)  OL L 145, 2008 6 4, p. 65.

(4)  OL L 332, 2006 11 30, p. 21.


PRIEDAS

A*3

Nr.

NACE 2 red. sekcijos

Aprašymas

1

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2

B, C, D, E , F

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba; elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; statyba

3

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

Paslaugos


A*10

Nr.

NACE 2 red. sekcijos

Aprašymas

1

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2

B, C, D, E

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba; elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

2a

C

Iš kurios: apdirbamoji gamyba

3

F

Statyba

4

G, H, I

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas; transportas ir saugojimas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

5

J

Informacija ir ryšiai

6

K

Finansinė ir draudimo veikla

7

L

Nekilnojamojo turto operacijos

8

M ir N

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla

9

O, P, Q

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

10

R, S, T, U

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos


A*21

Nr.

NACE 2 red. sekcija

NACE 2 red. skyriai

Aprašymas

1

A

01–03

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2

B

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

C

10–33

Apdirbamoji gamyba

4

D

35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

5

E

36–39

Vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

6

F

41–43

Statyba

7

G

45–47

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

8

H

49–53

Transportas ir saugojimas

9

I

55–56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

10

J

58–63

Informacija ir ryšiai

11

K

64–66

Finansinė ir draudimo veikla

12

L

68

Nekilnojamojo turto operacijos

13

M

69–75

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

14

N

77–82

Administracinė ir aptarnavimo veikla

15

O

84

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

16

P

85

Švietimas

17

Q

86–88

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

18

R

90–93

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

19

S

94–96

Kita aptarnavimo veikla

20

T

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

21

U

99

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla


A*38

Nr.

NACE 2 red. skyriai

Aprašymas

1

01–03

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

10–12

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba

4

13–15

Tekstilės gaminių, drabužių ir odos dirbinių gamyba

5

16–18

Medienos ir popieriaus gaminių gamyba ir spausdinimas

6

19

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

7

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

8

21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

9

22–23

Guminių ir plastikinių gaminių ir kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

10

24–25

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

11

26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

12

27

Elektros įrangos gamyba

13

28

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba

14

29–30

Transporto įrangos gamyba

15

31–33

Baldų gamyba; kita gamyba; mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

16

35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

17

36–39

Vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

18

41–43

Statyba

19

45–47

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

20

49–53

Transportas ir saugojimas

21

55–56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

22

58–60

Leidybinė, garso ir vaizdo įrašymo ir transliavimo veikla

23

61

Telekomunikacijos

24

62–63

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla; informacinių paslaugų veikla

25

64–66

Finansinė ir draudimo veikla

26

68

Nekilnojamojo turto operacijos

26a

 

Iš kurių: gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena jų savininkas, sąlyginė nuoma

27

69–71

Teisinė ir apskaitos veikla; pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla; architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

28

72

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

29

73–75

Reklama ir rinkos tyrimas; kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla; veterinarinė veikla

30

77–82

Administracinė ir aptarnavimo veikla

31

84

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

32

85

Švietimas

33

86

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

34

87–88

Socialinio darbo veikla

35

90–93

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

36

94–96

Kita aptarnavimo veikla

37

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

38

99

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla


A*64

Nr.

NACE 2 red. skyriai

Aprašymas

1

01

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

2

02

Miškininkystė ir medienos ruoša

3

03

Žvejyba ir akvakultūra

4

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

5

10–12

Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba

6

13–15

Tekstilės gaminių, drabužių ir odos dirbinių gamyba

7

16

Medienos ir medienos bei kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

8

17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

9

18

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

10

19

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

11

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

12

21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

13

22

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

14

23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

15

24

Pagrindinių metalų gamyba

16

25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

17

26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

18

27

Elektros įrangos gamyba

19

28

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba

20

29

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

21

30

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

22

31–32

Baldų gamyba; kita gamyba

23

33

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

24

35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

25

36

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

26

37–39

Nuotekų valymas; atliekų rinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas; regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

27

41–43

Statyba

28

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

29

46

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

30

47

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

31

49

Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais

32

50

Vandens transportas

33

51

Oro transportas

34

52

Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

35

53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

36

55–56

Apgyvendinimo veikla; maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

37

58

Leidybinė veikla

38

59–60

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba; programų rengimas ir transliavimas

39

61

Telekomunikacijos

40

62–63

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla; informacinių paslaugų veikla

41

64

Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

42

65

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla

43

66

Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla

44

68

Nekilnojamojo turto operacijos

44a

 

iš kurių: gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena jų savininkas, sąlyginė nuoma

45

69–70

Teisinė ir apskaitos veikla; pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla

46

71

Architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

47

72

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

48

73

Reklama ir rinkos tyrimas

49

74–75

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla; veterinarinė veikla

50

77

Nuoma ir išperkamoji nuoma

51

78

Įdarbinimo veikla

52

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

53

80–82

Apsaugos ir tyrimo veikla; pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas; Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla

54

84

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

55

85

Švietimas

56

86

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

57

87–88

Socialinio darbo veikla

58

90–92

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla; azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

59

93

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

60

94

Narystės organizacijų veikla

61

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

62

96

Kita asmenų aptarnavimo veikla

63

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

64

99

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla


P*3

Nr.

CPA 2008 sekcijos

Aprašymas

1

A

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

2

B, C, D, E, F

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; pagaminti produktai; elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos; statiniai ir statybos darbai

3

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

Paslaugos


P*10

Nr.

CPA 2008 sekcijos

Aprašymas

1

A

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

2

B, C, D, E

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; pagaminti produktai; elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos

2a

C

Iš kurių: pagaminti produktai

3

F

Statiniai ir statybos darbai

4

G, H, I

Didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto paslaugos; transporto ir saugojimo paslaugos; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos

5

J

Informacijos ir ryšių paslaugos

6

K

Finansinės ir draudimo paslaugos

7

L

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos

8

M ir N

Profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos; administracinės ir aptarnavimo paslaugos

9

O, P, Q

Viešojo valdymo paslaugos ir gynybos paslaugos; privalomojo socialinio draudimo paslaugos; švietimo paslaugos; žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos

10

R, S, T, U

Meno, pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos


P*21

Nr.

CPA 2008 sekcijos

CPA 2008 skyriai

Aprašymas

1

A

01–03

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

2

B

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

C

10–33

Pagaminti produktai

4

D

35

Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas

5

E

36–39

Vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos

6

F

41–43

Statiniai ir statybos darbai

7

G

45–47

Didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto paslaugos

8

H

49–53

Transporto ir saugojimo paslaugos

9

I

55–56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos

10

J

58–63

Informacijos ir ryšių paslaugos

11

K

64–66

Finansinės ir draudimo paslaugos

12

L

68

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos

13

M

69–75

Profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos

14

N

77–82

Administracinės ir aptarnavimo paslaugos

15

O

84

Viešojo valdymo paslaugos ir gynybos paslaugos; privalomojo socialinio draudimo paslaugos

16

P

85

Švietimo paslaugos

17

Q

86–88

Žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos

18

R

90–93

Meno, pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos

19

S

94–96

Kitos paslaugos

20

T

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, paslaugos; namų ūkių savoms reikmėms tenkinti pagaminti nediferencijuojami gaminiai ir paslaugos

21

U

99

Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos


P*38

Nr.

CPA 2008 skyriai

Aprašymas

1

01–03

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai

2

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

10–12

Maisto produktai, gėrimai ir tabako gaminiai

4

13–15

Tekstilės gaminiai, drabužiai ir odos dirbiniai

5

16–18

Medienos ir popieriaus gaminiai ir spausdinimo paslaugos

6

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

7

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

8

21

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai

9

22–23

Guminiai ir plastikiniai gaminiai, kitų nemetalo mineraliniai produktai

10

24–25

Pagrindiniai metalai ir metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrenginius

11

26

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai

12

27

Elektros įranga

13

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

14

29–30

Transporto įranga

15

31–33

Baldai; kitos pagamintos prekės; mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo paslaugos

16

35

Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas

17

36–39

Vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos

18

41–43

Statiniai ir statybos darbai

19

45–47

Didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto paslaugos

20

49–53

Transporto ir saugojimo paslaugos

21

55–56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos

22

58–60

Leidybos, garso ir vaizdo įrašymo ir transliavimo paslaugos

23

61

Telekomunikacijų paslaugos

24

62–63

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos; informacinės paslaugos

25

64–66

Finansinės ir draudimo paslaugos

26

68

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos

26a

 

Iš kurių: gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena jų savininkas, sąlyginė nuoma

27

69–71

Teisinės ir apskaitos paslaugos; pagrindinių buveinių paslaugos; valdymo konsultacijų paslaugos; architektūros ir inžinerijos paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

28

72

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

29

73–75

Reklamos ir rinkos tyrimo paslaugos; kitos profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos; veterinarijos paslaugos

30

77–82

Administracinės ir aptarnavimo paslaugos

31

84

Viešojo valdymo paslaugos ir gynybos paslaugos; privalomojo socialinio draudimo paslaugos

32

85

Švietimo paslaugos

33

86

Žmonių sveikatos priežiūros paslaugos

34

87–88

Socialinio darbo paslaugos

35

90–93

Meno, pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos

36

94–96

Kitos paslaugos

37

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, paslaugos; namų ūkių savoms reikmėms tenkinti pagaminti nediferencijuojami gaminiai ir paslaugos

38

99

Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos


P*64

Nr.

CPA 2008 skyriai

Aprašymas

1

01

Žemės ūkio, medžioklės ir susijusios paslaugos

2

02

Miškininkystės, medienos ruošos ir susijusios paslaugos

3

03

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

4

05–09

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

5

10–12

Maisto produktai; gėrimai; tabako gaminiai

6

13–15

Tekstilės gaminiai; drabužiai; oda ir odos dirbiniai

7

16

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai bei dirbiniai (išskyrus baldus); gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų

8

17

Popierius ir popieriaus gaminiai

9

18

Spausdinimo ir įrašymo paslaugos

10

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

11

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

12

21

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai

13

22

Guminiai ir plastikiniai gaminiai

14

23

Kiti nemetalo mineraliniai produktai

15

24

Pagrindiniai metalai

16

25

Metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrenginius

17

26

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai

18

27

Elektros įranga

19

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

20

29

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės

21

30

Kitos transporto priemonės ir įranga

22

31–32

Baldai; kitos pagamintos prekės

23

33

Mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo paslaugos

24

35

Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas

25

36

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos

26

37–39

Nuotekų valymo paslaugos; kanalizacijos dumblas; atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo paslaugos; medžiagų atgavimo paslaugos; regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos

27

41–43

Statiniai ir statybos darbai

28

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės bei mažmeninės prekybos ir remonto paslaugos

29

46

Didmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, paslaugos

30

47

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

31

49

Sausumos transporto paslaugos ir transportavimo vamzdynais paslaugos

32

50

Vandens transporto paslaugos

33

51

Oro transporto paslaugos

34

52

Sandėliavimas ir transportui būdingos paslaugos

35

53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

36

55–56

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos

37

58

Leidybos paslaugos

38

59–60

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų kūrimo paslaugos, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos; programų rengimo ir transliavimo paslaugos

39

61

Telekomunikacijų paslaugos

40

62–63

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos; informacinės paslaugos

41

64

Finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

42

65

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, paslaugos

43

66

Finansinių ir draudimo paslaugų pagalbinės paslaugos

44

68

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos

44a

 

iš kurių: gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena jų savininkas, sąlyginė nuoma

45

69–70

Teisinės ir apskaitos paslaugos; pagrindinių buveinių paslaugos; valdymo konsultacijų paslaugos

46

71

Architektūros ir inžinerijos paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

47

72

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

48

73

Reklamos ir rinkos tyrimo paslaugos

49

74–75

Kitos profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos; veterinarijos paslaugos

50

77

Nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

51

78

Įdarbinimo paslaugos

52

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių ir kitos išankstinio užsakymo bei susijusios paslaugos

53

80–82

Apsaugos ir tyrimo paslaugos; pastatų priežiūros ir kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos; administracinės, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo paslaugos

54

84

Viešojo valdymo paslaugos ir gynybos paslaugos; privalomojo socialinio draudimo paslaugos

55

85

Švietimo paslaugos

56

86

Žmonių sveikatos priežiūros paslaugos

57

87–88

Stacionarinės globos paslaugos; nesusijusios su apgyvendinimu socialinio darbo paslaugos

58

90–92

Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo paslaugos; bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos; azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo paslaugos

59

93

Sporto paslaugos ir pramogų bei poilsio organizavimo paslaugos

60

94

Narystės organizacijų teikiamos paslaugos

61

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos

62

96

Kitos asmenų aptarnavimo paslaugos

63

97–98

Namų ūkių, samdančių darbininkus, paslaugos; namų ūkių savoms reikmėms tenkinti pagaminti nediferencijuojami gaminiai ir paslaugos

64

99

Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų teikiamos paslaugos


AN_F6: Ilgalaikio turto suskirstymas

Turto grupė

Aprašymas

AN.1111

Gyvenamosios patalpos

AN.1112

Kiti pastatai ir statiniai

AN.11131

Transporto priemonės

AN.11132

Kitos mašinos ir įrenginiai

AN.1114

Auginamas (kultivuojamas) turtas

AN.112

Ilgalaikis nematerialus turtas


AN_F6†: Ilgalaikio turto suskirstymas

Turto grupė

Aprašymas

AN.1111

Gyvenamosios patalpos

AN.1112

Kiti pastatai ir statiniai

AN.11131

Transporto priemonės

AN.11132

Kitos mašinos ir įrenginiai

iš kurių: AN.111321

Įstaigos technika ir kompiuterių techninė įranga

iš kurių: AN.111322

Radijas, televizija ir ryšio įranga

AN.1114

Auginamas (kultivuojamas) turtas

AN.112

Ilgalaikis nematerialus turtas

iš kurių: AN.1122

Kompiuterių programinė įranga“


Top