EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0581

2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 168, 2.7.2010, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 279 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/581/oj

2.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 581/2010

2010 m. liepos 1 d.

dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (1), ypač į jo 10 straipsnio 5 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Reguliariai perkelti transporto priemonėje ir vairuotojo kortelėje užregistruotus duomenis reikia tam, kad būtų galima veiksmingai kontroliuoti, ar vairuotojas ir įmonė laikosi reikalavimų dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 561/2006.

(2)

Nustačius ilgiausius leistinus laikotarpius, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonės ir vairuotojo kortelės, dar labiau bus suvienodintos sąlygos kelių transporto bendrovėms Europos Sąjungoje.

(3)

Siekiant nustatyti ilgiausius leistinus laikotarpius, per kuriuos turi būti perkelti duomenys, turi būti skaičiuojamos tik tos dienos, kuriomis buvo padaryti įrašai apie vykdytą veiklą.

(4)

Asmens duomenys tvarkomi pagal šį reglamentą taikant 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (2).

(5)

Siekiant sumažinti bendrovių administracinę naštą, reikėtų nustatyti, kokie susiję duomenys turėtų būti perkelti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 (3) 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu nustatyti ilgiausi leistini laikotarpiai, per kuriuos susiję duomenys turi būti perkelti iš transporto priemonės ir vairuotojo kortelės Reglamento (EB) Nr. 561/2006 10 straipsnio 5 dalies a punkto i papunkčio tikslais.

2.   Šio reglamento tikslais „susiję duomenys“ – tai visi skaitmeniniu tachografu užregistruoti duomenys, išskyrus išsamius duomenis apie greitį.

3.   Ilgiausias leistinas laikotarpis, per kurį turi būti perkelti susiję duomenys, neturi būti ilgesnis kaip:

a)

90 dienų, jei tai yra duomenys iš transporto priemonės;

b)

28 dienų, jei tai yra duomenys iš vairuotojo kortelės.

4.   Susiję duomenys turi būti perkeliami būdu, užtikrinančiu, kad nebus prarasti jokie duomenys.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis pradedamas taikyti 90 dieną po jo paskelbimo.

Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Sutartis.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 102, 2006 4 11, p. 1.

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(3)  OL L 370, 1985 12 31, p. 8.


Top