EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0437

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 437/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatos dėl paramos socialiai atskirtų bendruomenių būstui tinkamumo finansuoti

OJ L 132, 29.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/437/oj

29.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 437/2010

2010 m. gegužės 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatos dėl paramos socialiai atskirtų bendruomenių būstui tinkamumo finansuoti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 178 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą (2),

kadangi:

(1)

Siekiant glaudesnės Sąjungos ekonominės ir socialinės sanglaudos, būtina teikti riboto dydžio paramą gyvenamajai paskirčiai naudojamų esamų pastatų renovavimui valstybėse narėse, kurios į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau. Ta parama gali būti skirta laikantis 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo (3) 7 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

(2)

Išlaidos turėtų būti programuojamos pagal integruoto miestų vystymosi veiksmą ar prioritetinę kryptį vietovėse, kurios susiduria su fizinio nusidėvėjimo ir socialinės atskirties problemomis arba kurioms šios problemos gresia. Siekiant aiškumo turėtų būti supaprastintos paramos būstui miesto vietovėse sąlygos. Šiuo tikslu paramos būstui išlaidos turėtų būti programuojamos atsižvelgiant į įvairius rodiklius, o ne į finansavimo šaltinį. Be to, tik paramos esamiems pastatams išlaidos turėtų būti laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis.

(3)

Kai kuriose valstybėse narėse socialiai atskirtoms bendruomenėms, gyvenančioms miesto ar kaimo vietovėse, būstas yra pagrindinis integracijos veiksnys. Todėl būtina išplėsti paramos būstui išlaidų tinkamumo finansuoti aprėptį visose valstybėse narėse miesto arba kaimo vietovėse gyvenančioms bendruomenėms.

(4)

Nepriklausomai nuo to, ar bendruomenės gyvena miesto ar kaimo vietovėse, dėl ypatingai prastų jų gyvenimo sąlygų išlaidos esamų būstų renovavimui ar keitimui, įskaitant naujos statybos būstais, taip pat turėtų būti laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis.

(5)

Vadovaujantis romų įtraukties bendrų pagrindinių principų 2-uoju principu, įtvirtintu 2009 m. birželio 8 d. Tarybos išvadose dėl romų įtraukties, parama, skiriama tikslinės grupės būstui, neturėtų išskirti kitų asmenų, kurių socialinės ir ekonominės gyvenimo sąlygos yra panašios.

(6)

Vadovaujantis romų įtraukties bendrų pagrindinių principų 1-uoju principu, siekiant sumažinti segregacijos grėsmę, parama socialiai atskirtų bendruomenių būstui turėtų būti teikiama vadovaujantis integruotu metodu, kuris visų pirma apima veiksmus švietimo, sveikatos, socialinių reikalų, užimtumo, saugumo ir segregacijos panaikinimo srityse.

(7)

Tvirtinant sąrašą kriterijų, kurių reikia norint nustatyti vietoves, kurios susiduria su fizinio nusidėvėjimo ir socialinės atskirties problemomis, taip pat tvirtinant tinkamos finansuoti paramos sąrašą, turėtų būti užtikrintos vienodos įgyvendinimo sąlygos. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnyje numatyta, kad valstybių narių vykdomos kontrolės, kai Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai nustatomi iš anksto reglamente, priimtame pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Kol bus priimtas toks reglamentas ir siekiant išvengti Sąjungos teisėkūros veiksmų sutrikimo, toliau turėtų būti taikomos 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), nuostatos.

(8)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Išlaidos būstui, išskyrus 1a dalyje nustatytas išlaidas energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinančių išteklių energijai vartoti, yra tinkamos finansuoti išlaidos šiais atvejais:

a)

2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau į Europos Sąjungą įstojusiose valstybėse narėse vykdant integruoto miestų vystymosi veiksmą vietovėse, kurios susiduria su fizinio nusidėvėjimo ir socialinės atskirties problemomis arba kurioms šios problemos gresia;

b)

visose valstybėse narėse tik taikant integruotą metodą socialiai atskirtoms bendruomenėms.

Būsto išlaidoms skiriama ne daugiau kaip 3 % ERPF atitinkamoms veiksmų programoms skirtų lėšų arba 2 % visų ERPF skirtų lėšų.

2a.   2 dalies a ir b punktų tikslais, tačiau nedarant poveikio šios dalies antrai pastraipai, išlaidos skiriamos tik šiai paramai:

a)

bendrųjų patalpų renovavimui esamuose daugiabučiuose;

b)

esamų pastatų, kurie yra valdžios institucijų arba pelno nesiekiančių veiklos vykdytojų nuosavybė, renovavimui ir paskirties keitimui, kad jie būtų naudojami kaip gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams arba specialių poreikių turintiems asmenims.

2 dalies b punkto tikslais parama gali apimti ir esamų būstų renovavimą ar keitimą.

Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 103 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą tvirtina kriterijų, kurių reikia nustatant 2 dalies a punkte nurodytas vietoves, sąrašą ir tinkamos finansuoti paramos sąrašą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2010 m. gegužės 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  2009 m. lapkričio 5 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2010 m. vasario 10 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 210, 2006 7 31, p. 1.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


Top