EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0408

2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 408/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo

OJ L 118, 12.5.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 148 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; panaikino 32013R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/408/oj

12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/5


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 408/2010

2010 m. gegužės 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui) (1),

atsižvelgdama į bendrą Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendimo 2010/232/BUSP 4 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama įsigyti, importuoti ir įvežti iš Birmos (Mianmaro) į Sąjungą tam tikrų kategorijų prekes.

(2)

Sprendimo 2010/232/BUSP 8 straipsnyje nustatyta, kad nehumanitarinės pagalbos arba plėtros programos sustabdomos, o išimtys taikomos projektams ir programoms, skirtoms tam tikriems nustatytiems tikslams remti.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 194/2008 (2) įgyvendinamas draudimas įsigyti, importuoti ir įvežti jo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų kategorijų prekes. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad draudimas įsigyti tas prekes iš Birmos (Mianmaro) neturėtų būti taikomas tuomet, kai tokios prekės įsigyjamos vykdant humanitarinės pagalbos projektą ar programą, arba nehumanitarinį plėtros projektą ar programą, skirtą Sprendimo 2010/232/BUSP 8 straipsnio a, b ir c punktuose aprašytiems tikslams remti.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 194/2008,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 194/2008 2 straipsnyje įrašoma ši dalis:

„5.   Draudimas įsigyti 2 dalies b punkte nurodytas ribojamas prekes netaikomas humanitarinės pagalbos projektams ar programoms arba nehumanitariniams plėtros projektams ar programoms, vykdomiems Birmoje (Mianmare) ir skirtiems remti:

a)

žmogaus teises, demokratiją, gero valdymo praktiką, konfliktų prevenciją bei pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimą;

b)

sveikatą ir švietimą, skurdo mažinimą ir pirmiausia skurdžiausiai gyvenančių ir labiausiai pažeidžiamų gyventojų pagrindinių poreikių tenkinimą bei pragyvenimo šaltinius; arba

c)

aplinkos apsaugą ir pirmiausia programas, skirtas netvarios, pernelyg intensyvios medienos ruošos, dėl kurios nyksta miškai, problemai spręsti.

IV priede išvardytose tinklavietėse nurodyta atitinkama kompetentinga institucija iš anksto išduoda leidimą įsigyti atitinkamas ribojamas prekes. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  OL L 105, 2010 4 27, p. 22.

(2)  OL L 66, 2008 3 10, p. 1.


Top