Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0407

2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė

OJ L 118, 12.5.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 195 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/407/oj

12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 407/2010

2010 m. gegužės 11 d.

kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 122 straipsnio 2 dalį,

Atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sutarties 122 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė suteikti Sąjungos finansinę pagalbą valstybei narei, kai ji patiria sunkumų arba dėl išimtinių, jos nekontroliuojamų aplinkybių jai gresia dideli sunkumai.

(2)

Tokie sunkumai gali kilti dėl tarptautinėje ekonominėje ir finansinėje aplinkoje itin pablogėjusios padėties.

(3)

Pastaruosius dvejus metus pasaulį krėtusi precedento neturinti pasaulinė finansų krizė ir ekonomikos nuosmukis gerokai sumažino ekonomikos augimą bei finansinį stabilumą ir tapo priežastimi, dėl kurios ypatingai išaugo valstybių narių deficitas ir pablogėjo skolų būklė.

(4)

Dėl gilėjančios finansų krizės kai kurių valstybių narių skolinimosi sąlygos pablogėjo tiek, kad to negalima paaiškinti jokiais ekonomikos dėsniais. Jeigu dabar šių problemų skubos tvarka nebus imtasi spręsti, tokia padėtis gali sukelti didelę grėsmę visos Europos Sąjungos finansiniam stabilumui.

(5)

Šiomis išimtinėmis aplinkybėmis, kurių valstybės narės negali kontroliuoti, būtina nedelsiant parengti Sąjungos stabilizavimo priemonę, kad Europos Sąjungoje būtų išsaugotas finansinis stabilumas. Tokia priemonė turėtų sudaryti Sąjungai sąlygas koordinuotai, skubiai ir veiksmingai reaguoti į konkrečioje valstybėje narėje kilusius ypač didelius sunkumus. Ji bus taikoma bendros ES ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paramos kontekste.

(6)

Atsižvelgiant į ypatingas finansines pasekmes, sprendimai, kuriais pagal šį reglamentą teikiama Sąjungos finansinė pagalba, reikalauja naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais, kurie turėtų būti suteikti Tarybai.

(7)

Pradėjus taikyti šią priemonę, turėtų būti nustatytos griežtos ekonominės politikos sąlygos, siekiant išsaugoti pagalbą gaunančios valstybės narės viešųjų finansų tvarumą ir grąžinti jai gebėjimą pačiai finansuoti savo poreikius finansų rinkose.

(8)

Komisija turėtų nuolat tikrinti, ar išlieka ypatingos aplinkybės, keliančios grėsmę visos Europos Sąjungos finansiniam stabilumui.

(9)

Reikėtų palikti galioti dabartinę priemonę, pagal kurią euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms gali būti teikiama vidutinės trukmės finansinė pagalba, kaip nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 332/2002 (1),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Siekiant išsaugoti Europos Sąjungos finansinį stabilumą, šiuo reglamentu nustatomos sąlygos ir tvarka, kuriomis gali būti suteikta Sąjungos finansinė pagalba valstybei narei, patiriančiai arba dėl išimtinių, jos nekontroliuojamų aplinkybių realiai galinčiai patirti didelių ekonominių ar finansinių sunkumų, atsižvelgiant į galimą dabartinės priemonės, pagal kurią euro zonai nepriklausančių valstybių narių mokėjimų balansams gali būti teikiama vidutinės trukmės finansinė pagalba, kaip nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 332/2002, taikymą.

2 straipsnis

Sąjungos finansinės pagalbos forma

1.   Taikant šį reglamentą, Sąjungos finansinė pagalba konkrečiai valstybei narei teikiama paskolos arba kredito linijos forma.

Šiuo tikslu, vadovaujantis Tarybos sprendimu pagal 3 straipsnį, Komisijai suteikiami įgaliojimai Europos Sąjungos vardu sudaryti sutartis dėl skolinimosi kapitalo rinkose ar sutartis su finansų įstaigomis.

2.   Pagal šį reglamentą valstybėms narėms suteikiamų paskolų arba kredito linijų mokėtina suma neviršija galimos mokėjimų asignavimų maržos pagal nustatytą nuosavų išteklių viršutinę ribą.

3 straipsnis

Tvarka

1.   Valstybė narė, siekianti gauti Sąjungos finansinę pagalbą, aptaria su Komisija, palaikant ryšius su Europos centriniu banku (ECB), savo finansinių poreikių įvertinimą ir Komisijai bei Ekonomikos ir finansų komitetui pateikia ekonominio ir finansinio koregavimo programos projektą.

2.   Sprendimą suteikti Sąjungos finansinę pagalbą kvalifikuota balsų dauguma priima Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

3.   Sprendime suteikti paskolą nurodoma:

a)

suma, vidutinis paskolos grąžinimo terminas, kainodaros formulė, didžiausias mokėjimų dalimis skaičius, Sąjungos finansinės pagalbos užtikrinimo laikotarpis ir kitos pagalbai įgyvendinti būtinos išsamios taisyklės;

b)

bendrosios ekonominės politikos sąlygos, susietos su Sąjungos finansine pagalba, kuria pagalbą gaunančioje valstybėje narėje siekiama atkurti tvirtą ekonominę ar finansinę padėtį ir grąžinti jai gebėjimą pačiai finansuoti savo poreikius finansų rinkose; šias sąlygas apibrėžia Komisija, konsultuodamasi su ECB; ir

c)

kad patvirtinama pagalbą gaunančios valstybės narės parengta koregavimo programa, kuria siekiama įvykdyti su Sąjungos finansine pagalba susietas ekonomines sąlygas.

4.   Sprendime suteikti kredito liniją nurodoma:

a)

suma, mokestis už kredito linijos užtikrinimą, lėšų išmokėjimui taikoma kainodaros formulė, Sąjungos finansinės pagalbos užtikrinimo laikotarpis ir kitos pagalbai įgyvendinti būtinos išsamios taisyklės;

b)

bendrosios ekonominės politikos sąlygos, susietos su Sąjungos finansine pagalba, kuria pagalbą gaunančioje valstybėje narėje siekiama atkurti tvirtą ekonominę ar finansinę padėtį; šias sąlygas apibrėžia Komisija, konsultuodamasi su ECB; ir

c)

kad patvirtinama pagalbą gaunančios valstybės narės parengta koregavimo programa, kuria siekiama įvykdyti su Sąjungos finansine pagalba susietas ekonomines sąlygas.

5.   Komisija ir pagalbą gaunanti valstybė narė sudaro susitarimo memorandumą, kuriame išsamiai išdėstomos Tarybos nustatytos bendrosios ekonominės politikos sąlygos. Susitarimo memorandumą Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Ne rečiau kaip kas šešis mėnesius Komisija, konsultuodamasi su ECB, peržiūri 3 dalies b punkte ir 4 dalies b punkte minėtas bendrąsias ekonominės politikos sąlygas ir su pagalbą gaunančia valstybe nare aptaria koregavimo programos pakeitimus, kurių gali prireikti.

7.   Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma sprendžia, ar nereikėtų patikslinti pradinių bendrųjų ekonominės politikos sąlygų, ir patvirtina pagalbą gaunančios valstybės narės parengtą patikslintą koregavimo programą.

8.   Jeigu pagal ekonominės politikos sąlygas numatomas ne Sąjungos, o išorinis, visų pirma TVF, finansavimas, atitinkama valstybė narė pirmiausia pasikonsultuoja su Komisija. Komisija ištiria Sąjungos finansinės pagalbos priemonės teikiamas galimybes ir numatomų ekonominės politikos sąlygų bei tos valstybės narės prisiimtų įsipareigojimų, siekiant įgyvendinti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 121, 126 ir 136 straipsnius priimtas Tarybos rekomendacijas ir Tarybos sprendimus, atitiktį. Komisija informuoja Ekonomikos ir finansų komitetą.

4 straipsnis

Paskolos išmokėjimas

1.   Paskola paprastai išmokama dalimis.

2.   Komisija reguliariai tikrina, ar pagalbą gaunančios valstybės narės ekonominė politika atitinka koregavimo programą ir Tarybos pagal 3 straipsnio 3 dalies b punktą nustatytas sąlygas. Šiuo tikslu minėta valstybė narė Komisijai teikia visą būtiną informaciją ir su ja visapusiškai bendradarbiauja.

3.   Remdamasi minėto tikrinimo rezultatais Komisija priima sprendimą dėl kitų paskolos dalių išmokėjimo.

5 straipsnis

Lėšų išmokėjimas

1.   Pagalbą gaunanti valstybė narė Komisijai iš anksto praneša apie ketinimą naudotis kredito linijos lėšomis. Išsamios taisyklės nustatomos 3 straipsnio 4 dalyje minėtame sprendime.

2.   Komisija reguliariai tikrina, ar pagalbą gaunančios valstybės narės ekonominė politika atitinka koregavimo programą ir Tarybos pagal 3 straipsnio 4 dalies b punktą nustatytas sąlygas. Šiuo tikslu minėta valstybė narė Komisijai teikia visą būtiną informaciją ir su ja visapusiškai bendradarbiauja.

3.   Remdamasi minėto tikrinimo rezultatais Komisija priima sprendimą dėl lėšų išmokėjimo.

6 straipsnis

Skolinimosi ir skolinimo operacijos

1.   2 straipsnyje minėtos skolinimosi ir skolinimo operacijos atliekamos eurais.

2.   Pagalbą gaunanti valstybė narė ir Komisija tariasi dėl pagal finansinės pagalbos priemonę Sąjungos išmokamų tolesnių dalių aspektų.

3.   Kai Taryba priima sprendimą dėl paskolos, Komisijai suteikiami įgaliojimai skolintis kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų pačiu tinkamiausiu laikotarpiu tarp planuojamų išmokų, kad finansavimo sąnaudos būtų optimalios ir būtų išsaugota jos, kaip Sąjungos emitento rinkose, reputacija. Gautos, tačiau dar neišmokėtos lėšos visą laiką laikomos tam tikslui skirtose grynųjų pinigų ar vertybinių popierių sąskaitose, tvarkomose pagal nebiudžetinėms operacijoms taikomas taisykles, ir gali būti naudojamos vieninteliam tikslui – pagal šią priemonę teikti finansinę pagalbą valstybėms narėms.

4.   Kai valstybė narė gauna paskolą, kuriai gali būti taikoma išankstinio paskolos grąžinimo sąlyga, ir ji ta galimybe nutaria pasinaudoti, Komisija imasi reikalingų priemonių.

5.   Pagalbą gaunančios valstybės narės prašymu ir kai atsižvelgiant į aplinkybes galima sumažinti paskolos palūkanų normą, Komisija gali refinansuoti visus pirminius įsiskolinimus ar jų dalį arba pakeisti atitinkamas finansines sąlygas.

6.   Ekonomikos ir finansų komitetas informuojamas apie 5 dalyje nurodytų operacijų eigą.

7 straipsnis

Sąnaudos

Sąjungos patiriamas kiekvienos operacijos rengimo ir vykdymo sąnaudas dengia pagalbą gaunanti valstybė narė.

8 straipsnis

Paskolų administravimas

1.   Komisija nustato tvarką, kuri yra būtina paskoloms ECB administruoti.

2.   Pagalbą gaunanti valstybė narė savo centriniame banke atidaro specialią sąskaitą gaunamai Sąjungos finansinei pagalbai tvarkyti. Iki atitinkamo mokėjimo termino likus keturiolikai TARGET2 sistemos darbo dienų, pagalbą gaunanti valstybė narė į ECB sąskaitą perveda pagrindinę paskolos dalies sumą ir mokėtinas paskolos palūkanas.

3.   Nedarant poveikio Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 27 straipsnio taikymui, Europos Audito rūmai turi teisę pagalbą gaunančioje valstybėje narėje atlikti bet kokius finansinius tikrinimus ar auditą, kai jų nuožiūra tai būtina minėtos pagalbos administravimo tikslais. Komisija, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą, visų pirma turi teisę siųsti savo pareigūnus ar tinkamai įgaliotus atstovus, kad jie pagalbą gaunančioje valstybėje narėje atliktų bet kokius techninius ar finansinius su ta pagalba susijusius tikrinimus arba auditą.

9 straipsnis

Peržiūra ir patikslinimas

1.   Per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir prireikus vėliau kas šešis mėnesius Komisija pateikia Ekonomikos ir finansų komitetui bei Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento įgyvendinimo ir ypatingų aplinkybių, pateisinusių šio reglamento priėmimą, tolesnio buvimo.

2.   Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl šio reglamento keitimo, kuriuo siekiama peržiūrėti finansinės pagalbos teikimo galimybę, nedarant poveikio jau priimtų sprendimų galiojimui.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininke

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 332/2002, nustatantis priemonę, pagal kurią teikiama vidutinės trukmės finansinė pagalba valstybių narių mokėjimų balansams (OL L 53, 2002 2 23, p. 1).


Top