Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0273

2010 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 273/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 84, 31.3.2010, p. 25–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/273/oj

31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 273/2010

2010 m. kovo 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantį Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 474/2006 sudarytas oro vežėjų, kuriems taikomas Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, Bendrijos sąrašas (2).

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 4 straipsnio 3 dalį kai kurios valstybės narės pateikė Komisijai informacijos, kuri yra svarbi atnaujinant Bendrijos sąrašą. Susijusios informacijos pateikė ir trečiosios valstybės. Remiantis šia informacija, Bendrijos sąrašą reikėtų atnaujinti.

(3)

Komisija visiems susijusiems oro vežėjams tiesiogiai arba, jei tai buvo neįmanoma, per valdžios institucijas, atsakingas už teisės aktais nustatytą jų priežiūrą, pranešė pagrindinius faktus ir motyvus, kuriais remiantis bus priimtas sprendimas uždrausti jiems vykdyti veiklą Europos Sąjungoje arba pakeisti į Bendrijos sąrašą įtrauktam oro vežėjui nustatyto veiklos draudimo sąlygas.

(4)

Susijusiems oro vežėjams Komisija suteikė galimybę susipažinti su valstybių narių pateiktais dokumentais, raštu pateikti pastabas ir per 10 darbo dienų žodžiu pateikti informaciją Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui, įsteigtam 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (3).

(5)

Komisija, o tam tikrais atvejais ir kai kurios valstybės narės konsultavosi su valdžios institucijomis, atsakingomis už teisės aktais nustatytą susijusių oro vežėjų priežiūrą.

(6)

Skrydžių saugos komitete išklausyti Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) ir Komisijos pranešimai apie techninės pagalbos projektus, įgyvendintus valstybėse, kurių oro vežėjams taikytas Reglamentas (EB) Nr. 2111/2005. Komitetui pranešta apie prašymus toliau teikti techninę pagalbą ir bendradarbiauti siekiant padidinti civilinės aviacijos institucijų administravimo ir techninį pajėgumą, kad būtų panaikinta neatitiktis galiojantiems tarptautiniams standartams.

(7)

Be to, Skrydžių saugos komitetas informuotas, kokias priemones reikalavimų vykdymui užtikrinti taikė EASA ir valstybės narės siekdamos garantuoti, kad oro vežėjų, kuriems pažymėjimus išdavė trečiųjų šalių civilinės aviacijos administracija, naudojami orlaiviai, užregistruoti Europos Sąjungoje, atitiktų nuolatinio tinkamumo skraidyti reikalavimus ir būtų tinkamai prižiūrimi.

(8)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 474/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Remdamosi informacija, gauta pagal Užsienio valstybių orlaivių saugos įvertinimo programą (angl. Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) tikrinant tam tikrų Europos Sąjungos oro vežėjų orlaivius perone, ir nacionalinių aviacijos institucijų atliktų šios srities specialių patikrinimų ir audito rezultatais, kai kurios valstybės narės ėmėsi tam tikrų priemonių reikalavimų vykdymui užtikrinti. Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui jos pranešė apie šias priemones: 2010 m. kovo 12 d. Ispanijos kompetentingos institucijos pradėjo procedūrą siekdamos sustabdyti oro vežėjui „Baleares Link Express“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimą, o 2010 m. sausio 12 d. tos institucijos sustabdė oro vežėjui „Euro Continental“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimą; Vokietijos kompetentingos institucijos sustabdė oro vežėjui „Regional Air Express“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimą nuo 2010 m. sausio 28 d.; Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos pranešė, kad oro vežėjui „Trans Euro Air Limited“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimas sustabdytas 2009 m. gruodžio 8 d.; Slovakijos kompetentingos institucijos raštu pranešė, kad oro vežėjui „Air Slovakia“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimas sustabdytas 2010 m. kovo 1 d.

(10)

Galiausiai Latvijos kompetentingos institucijos Skrydžių saugos komitetui pranešė, kad dėl pareikšto didelio susirūpinimo oro vežėjo „Aviation Company Inversija“ veiklos sauga ir jo naudojamų IL-76 tipo orlaivių nuolatiniu tinkamumu skraidyti 2010 m. vasario 26 d. jos nutarė iš oro vežėjui „Aviation Company Inversija“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo tuos orlaivius išbraukti ir kad 2010 m. kovo 16 d. oro vežėjo pažymėjimo galiojimas sustabdytas.

(11)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1543/2006 Komisija gavo išsamios informacijos, kokių priemonių ėmėsi Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos kompetentingos institucijos (GACA), atsakingos už teisės aktais nustatytą „Air Koryo“ priežiūrą, ir pats oro vežėjas „Air Koryo“, siekdami pašalinti Reglamente (EB) Nr. 474/2006 išvardytus saugos trūkumus.

(12)

2008 m. gruodžio mėn. Komisija susisiekė su GACA ir paprašė pateikti „Air Koryo“ taisomųjų priemonių planą, iš kurio paaiškėtų, kaip oro vežėjas pašalino didelius saugos trūkumus, nustatytus patikrinus orlaivius perone prieš įrašant oro vežėją į A priede pateiktą oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, sąrašą. Be to, Komisija paprašė susijusios informacijos, kuria būtų įrodyta, kad GACA pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (TCAO) nuostatas tinkamai prižiūrėjo oro vežėją „Air Koryo“.

(13)

2009 m. birželio mėn. GACA oficialiai atsakė į prašymą ir pateikė dokumentus su visa prašyta informacija. Tolesnis Komisijos ir GACA susirašinėjimas padėjo sužinoti esamą aviacijos saugos padėtį Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje.

(14)

Iš GACA pateiktų dokumentų, taip pat Komisijos ir GACA svarstymuose įsitikinta, kad oro vežėjas „Air Koryo“ gali įrodyti, jog orlaiviai „Tupolev Tu 204-300“ gali būti naudojami laikantis visų tarptautinių saugos standartų, įskaitant nuolatinio tinkamumo skraidyti ir veiklos standartus, o GACA pajėgia užtikrinti oro vežėjo priežiūrą pagal tarptautinius standartus.

(15)

GACA patvirtino, kad visų kitų tipų orlaiviai „Air Koryo“ laivyne neatitinka visų tarptautinių standartų, taikomų orlaivių įrangai, ypač patobulintoms žemės artumo įspėjimo sistemoms (angl. EGPWS), ir kad GACA neleido šių tipų orlaiviais vykdyti skrydžių Europos oro erdvėje.

(16)

GACA bendradarbiavo nuolat ir visada nedelsdama atsakydavo į Komisijos prašymus pateikti informacijos. 2010 m. kovo 18 d. Skrydžių saugos komitete oro vežėjo „Air Koryo“ atstovai padarė pranešimą, iš kurio įsitikinta, kad bendrovėje įvyko teigiamų pokyčių.

(17)

Atsižvelgus į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjui „Air Koryo“ turėtų būti leista be veiklos apribojimų vykdyti skrydžius į Europos Sąjungą dviem orlaiviais „Tupolev Tu 204“, kurių registracijos ženklai P-632 ir P-633. Tačiau kiti laivyno orlaiviai neatitinka susijusių TCAO reikalavimų, todėl turėtų būti draudžiama jais vykdyti skrydžius į Europos Sąjungą tol, kol bus užtikrinta visiška tų reikalavimų atitiktis. Todėl remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjas „Air Koryo“ turėtų būti įrašytas į B priedą. Skrydžius į ES jis gali vykdyti tik dviem orlaiviais „Tupolev Tu-204“.

(18)

2009 m. gruodžio 17 d. Svazilando kompetentingos institucijos pateikė rašytinius įrodymus, kad panaikino oro vežėjo pažymėjimus ir licencijas oro susisiekimui vykdyti, išduotus šiems oro vežėjams: „Aero Africa (PTY) Ltd“ , „Jet Africa (PTY) Ltd“ , „Royal Swazi National Airways“, „Scan Air Charter Ltd“ ir „Swazi Express Airways“. Šie oro vežėjai skrydžių nebevykdo nuo 2009 m. gruodžio 8 d.

(19)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad minėti oro vežėjai, kuriems licencijos išduotos Svazilande, turėtų būti išbraukti iš A priedo.

(20)

Yra įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „Bellview Airlines“, kuriam oro vežėjo pažymėjimas išduotas Nigerijoje, veikloje esama didelių trūkumų; tuo įsitikinta gavus Prancūzijos kompetentingų institucijų ir Europos aviacijos saugos agentūros atliktų tyrimų rezultatus.

(21)

Prancūzijos kompetentingos institucijos (DGAC) pranešė Komisijai, kad pirmiau minėto oro vežėjo laivyne yra du Prancūzijoje užregistruoti „Boeing 737-200“ tipo orlaiviai (registracijos ženklai F-GHXK ir F-GHXL), kurių tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimas baigėsi atitinkamai 2008 m. gegužės ir rugpjūčio mėn. Todėl šie orlaiviai nebetinkami skraidyti.

(22)

Europos aviacijos saugos agentūra pranešė Komisijai, kad 2009 m. gegužės 8 d. nedelsiant sustabdytas šiam oro vežėjui agentūros išduoto 145 dalies patvirtinimo (reg. Nr. EASA.145.0172) galiojimas, nes dėl nepašalintų saugos trūkumų blogiau laikytasi saugos standartų ir kilo didelis pavojus skrydžių saugai, ir kad svarstoma tą patvirtinimą atšaukti.

(23)

Yra įrodymų, kad oro vežėjas „Bellview Airlines“, kuriam pažymėjimas išduotas Nigerijoje, perėmė oro vežėjo „Bellview Airlines“, kuriam pažymėjimas išduotas Siera Leonėje, veiklą (pastarasis oro vežėjas 2006 m. kovo 22 d. įrašytas į A priedą (4), o 2008 m. lapkričio 14 d. iš jo išbrauktas (5), nes Siera Leonės kompetentingos institucijos Komisijai pranešė, kad atšaukė oro vežėjui išduotą oro vežėjo pažymėjimą).

(24)

2005 m. spalio 22 d. Lagose „Boeing B737-200“ tipo orlaivis (registracijos ženklas 5N-BFN) patyrė avariją, kurioje žuvo 117 žmonių ir nepataisomai sugadintas pats orlaivis. Nigerijos kompetentingos institucijos nepateikė duomenų apie avariją ir dar nepaskelbė avarijos tyrimo ataskaitos.

(25)

Atsižvelgusi į pirmiau minėtus trūkumus, Komisija pradėjo konsultacijas su Nigerijos kompetentingomis institucijomis, pareiškė esanti susirūpinusi dėl oro vežėjo „Bellview Airlines“ skrydžių saugos ir jo orlaivių tinkamumo skraidyti, paprašė paaiškinti padėtį ir paklausė, kokių veiksmų kompetentingos institucijos ir oro vežėjas ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.

(26)

2010 m. vasario 19 d. Nigerijos kompetentingos institucijos nurodė, kad oro vežėjas turi oro vežėjo pažymėjimą, tačiau veiklą sustabdė. Tačiau jos nepateikė duomenų apie oro vežėjo turimų pažymėjimų statusą ir jo orlaivių būklę.

(27)

Oro vežėjas „Bellview Airlines“ paprašė leidimo padaryti pranešimą Skrydžių saugos komitete; oro vežėjo ir Nigerijos kompetentingų institucijų (NCAA) atstovų pranešimas išklausytas 2010 m. kovo 18 d. Oro vežėjo „Bellview Airlines“ atstovai pateikė iki 2010 m. balandžio 22 d. galiojantį oro vežėjo pažymėjimą ir nurodė, kad jo galiojimas sustabdytas nutraukus visų jame nurodytų orlaivių naudojimą. NCAA pranešė, kad pagal galiojančius Nigerijos teisės aktus oro vežėjo pažymėjimas neteko galios 2009 m. gruodžio 4 d. (praėjus 60 dienų nuo dienos, kurią baigtas naudoti paskutinis orlaivis), tačiau nepateikė įrodymų, kad oro vežėjo pažymėjimo galiojimas sustabdytas arba kad tas pažymėjimas atšauktas, kaip reikalaujama. Todėl NCAA paprašyta nedelsiant a) raštu patvirtinti, kad priimtas administracinis dokumentas dėl oro vežėjui „Bellview Airlines“ išduoto oro vežėjo pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba to pažymėjimo atšaukimo, b) raštu patvirtinti, kad vyksta Nigerijos civilinės aviacijos administracijos pažymėjimų pakartotinio išdavimo bendrovei procesas, c) raštu oficialiai įsipareigoti prieš išduodant oro vežėjo pažymėjimą pranešti Komisijai pakartotinio pažymėjimų išdavimo audito rezultatus.

(28)

Prašytą informaciją Nigerijos kompetentingos institucijos pateikė 2010 m. kovo 25 d. Todėl remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad šiuo metu daugiau priemonių nereikia.

(29)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1144/2009 (6) Egipto kompetentingos institucijos pateikė keturias mėnesines (2009 m. lapkričio ir gruodžio mėn., 2010 m. sausio ir vasario mėn.) ataskaitas, kad praneštų, kaip vykdomas jų patikrintas planas. Be šių ataskaitų, kuriose daugiausiai rašoma apie oro vežėjo „Egypt Air“ orlaivių tikrinimą perone, lapkričio 18 d. pateiktos nuolatinio tinkamumo skraidyti, skrydžių ir antžeminės veiklos audito ataskaitos.

(30)

Egipto kompetentingos institucijos taip pat įsipareigojo toliau teikti informaciją, kaip tinkamai pašalinti trūkumai, pirmiau nustatyti 2008, 2009 ir 2010 m. tikrinant oro vežėjo „Egypt Air“ orlaivius perone. Tam jos pateikė reikiamus raštus kai kurioms valstybėms narėms, kuriose oro vežėjo „Egypt Air“ orlaiviai patikrinti perone. Bus reguliariai tikrinama, kaip šie trūkumai šalinami.

(31)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1144/2009 (7)2010 m. vasario 21–25 d. įvyko valstybių narių paremtas Europos aviacijos saugos agentūros atstovų vizitas. Lankydamiesi atstovai vertino, kaip Egipto civilinės aviacijos administracija (ECAA) apskritai vykdo priežiūrą, ypač tuomet, kai stebi, kaip oro vežėjas „Egypt Air“ įgyvendina taisomųjų priemonių planą ir palaipsniui šalina nustatytus trūkumus. Lankantis ir vertinant gauta įrodymų, kad ECAA pajėgi pagal TCAO standartus vykdyti savo pareigas, susijusias su oro vežėjų, kuriems išduoda oro vežėjo pažymėjimus, priežiūra, taip pat įvardytos šios tobulintinos sritys: pirmiausia nuosekli trūkumų, kuriuos vykdydama priežiūros veiklą nustatė ECAA, kontrolės sistema ir darbuotojų, išduodančių licencijas personalui, mokymas.

(32)

Vertinimo vizito duomenimis, oro vežėjas „Egypt Air“ įgyvendina taisomųjų priemonių planą. Apskritai didelių TCAO standartų pažeidimų nenustatyta. Komisija pripažįsta oro vežėjo pastangas įgyvendinti priemones, būtinas jo saugos reikalavimų atitikčiai pagerinti. Tačiau atsižvelgiant į oro vežėjo taisomųjų priemonių plano mastą ir apimtį, taip pat į būtinybę numatyti tvarius (nuolatinius) sprendimus, kaip pašalinti pirmiau nustatytus saugos trūkumus, Komisija prašo Egipto kompetentingų institucijų toliau siųsti mėnesines tikrinimo, kaip įgyvendinamas taisomųjų priemonių planas (įskaitant priemones, kuriomis šalinami per vertinimo vizitą nustatyti trūkumai), ataskaitas ir teikti informaciją apie tai, kaip ECAA kontroliuoja oro vežėjo orlaivių nuolatinį tinkamumą skraidyti, techninę priežiūrą ir jo veiklą.

(33)

Valstybės narės toliau tikrins, kaip oro vežėjas „Egypt Air“ iš tiesų laikosi reikiamų saugos standartų, visų pirma tikrindamos šio oro vežėjo orlaivius perone pagal Reglamentą (EB) Nr. 351/2008.

(34)

Per vertinimo vizitą taip pat patikrinti kiti Egipto oro vežėjai. Pranešta apie dideles dviejų oro vežėjų („AlMasria Universal Airlines“ ir „Midwest Airlines“) saugos problemas.

(35)

Pranešta apie didelius oro vežėjo „AlMasria Universal Airlines“ vykdomų skrydžių ir mokymo trūkumus, ypač tai pasakytina apie kai kurių veiklos vadovų kvalifikaciją ir žinias. Šie dalykai ypač svarbūs didinant laivyną.

(36)

2010 m. kovo 3 d. raštu oro vežėjo „AlMasria Universal Airlines“ atstovai pakviesti pateikti savo pastabas Skrydžių saugos komitete. 2010 m. kovo 17 d. Skrydžių saugos komitete oro vežėjo „AlMasria“ atstovai padarė pranešimą, kuriame nurodė taisomąsias priemones trūkumams, nustatytiems per vertinimo vizitą, pašalinti. Atsižvelgdama į bendrovės numatytą laivyno plėtrą, Komisija paprašė Egipto kompetentingų institucijų siųsti mėnesines tikrinimo, kaip įgyvendinamos taisomosios priemonės, ataskaitas ir teikti informaciją, kaip ECAA kontroliuoja oro vežėjo orlaivių nuolatinį tinkamumą skraidyti, techninę priežiūrą ir jo veiklą.

(37)

Valstybės narės kontroliuos, kaip oro vežėjas „AlMasria“ iš tiesų laikosi reikiamų saugos standartų, visų pirma tikrindamos šio oro vežėjo orlaivius perone pagal Reglamentą (EB) Nr. 351/2008.

(38)

Italijos kompetentingos institucijos pateikė įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „Midwest Airlines“ veikloje yra saugos trūkumų, nes to oro vežėjo orlaivių masė ir centruotė kontroliuojama netinkamai. Dėl šių įrodymų Italija nesuteikė oro vežėjui leidimo vykdyti skrydį (8). Be to, per vertinimo vizitą pranešta apie didelius veiklos ir techninės priežiūros valdymo, veiklos kontrolės ir įgulos mokymo, taip pat nuolatinio tinkamumo skraidyti valdymo trūkumus, turinčius įtakos saugai. Todėl remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad šis oro vežėjas negali užtikrinti veiklos ir techninės priežiūros pagal TCAO standartus. Vizito metu Egipto civilinės aviacijos administracija pranešė, jog ėmėsi priemonių, kad sustabdytų oro vežėjo „Midwest Airlines“ veiklą.

(39)

2010 m. kovo 3 d. raštu oro vežėjo „Midwest Airlines“ atstovai pakviesti pateikti savo pastabas Skrydžių saugos komitete. 2010 m. kovo 15 d. Egipto kompetentingos institucijos pateikė įrodymus, kad oro vežėjui „Midwest Airlines“ išduotas oro vežėjo pažymėjimas atšaukiamas nuo 2010 m. vasario 28 d.

(40)

Atsižvelgus į priemones, kurių ėmėsi ECAA, imtis tolesnių priemonių nebūtina. Paprašyta, kad ECAA pateiktų Komisijai informaciją apie trūkumų šalinimo eigą ir rezultatus pirmiau nei tai bendrovei bus išduotas oro vežėjo pažymėjimas.

(41)

Pagal reglamentą (EB) Nr. 715/2008 valstybės narės, reguliariai perone tikrindamos į Europos Sąjungos oro uostus atskridusius oro vežėjo „Iran Air“ orlaivius, ir toliau siekė išsiaiškinti, kaip šis oro vežėjas iš tiesų laikosi reikiamų saugos standartų. 2009 m. apie tokias patikras pranešė Austrija, Italija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Švedija ir Vokietija. Šių patikrinimų duomenimis, per metus tarptautinių saugos standartų laikymasis gerokai pablogėjo.

(42)

Komisija paprašė, kad kompetentingos institucijos ir bendrovė pateiktų informacijos, siekdama patikrinti, kaip šalinami nustatyti trūkumai. 2010 m. vasario mėn. oro vežėjas „Iran Air“ pateikė veiksmų planą, kuriame pripažįstami jo ankstesnio plano trūkumai, taip pat nurodytos priežastys ir numatytos konkrečios priemonės nustatytiems trūkumams pašalinti.

(43)

Tačiau iš Irano kompetentingų institucijų (CAO-IRI), atsakingų už teisės aktais nustatytą oro vežėjo „Iran Air“ priežiūrą, pateiktos informacijos paaiškėjo, jog jos negali įrodyti, kad ėmėsi veiksmingų priemonių, kad būtų pašalinti trūkumai, nustatyti vykdant patikrinimus pagal SAFA programą. Be to, CAO-IRI nepateikė pakankamai įrodymų, kad buvo imtasi tinkamų priemonių dėl didelio Irane užregistruotų ir oro vežėjų, kuriems pažymėjimus išdavė CAO-IRI, naudojamų orlaivių avarijų skaičiaus.

(44)

Iš 2010 m. vasario mėn. CAO-IRI pateiktų dokumentų taip pat paaiškėjo, kad oro vežėjo „Iran Air“ veikla nepakankamai kontroliuojama techninės priežiūros ir skrydžių tikrinimo srityse ir kad trūksta veiksmingos reikšmingų saugos trūkumų šalinimo sistemos. Iš CAO-IRI pateiktų avarijų ir incidentų duomenų paaiškėjo, kad per pastaruosius 11 mėnesių „Iran Air“ orlaiviai patyrė nemažai pavojingų įvykių, kurių daugiau nei pusė susiję su „Fokker 100“ tipo orlaiviais. Tačiau dokumentuose nebuvo įrodymų, kad CAO-IRI ėmėsi paskesnių priemonių.

(45)

2010 m. kovo mėn. CAO-IRI pateikė informacijos, kad patikrinta oro vežėjo „Iran Air“ atitiktis techninės priežiūros reikalavimams, tačiau remiantis rezultatais galima teigti, kad yra variklių būklės stebėjimo ir oro vežėjo kokybės sistemos veikimo problemų.

(46)

2010 m. kovo 17 d. Skrydžių saugos komiteto posėdyje oro vežėjo atstovai pripažino, kad standartų laikomasi blogiau, tačiau tvirtino, kad tinkamumo skraidyti klausimams spręsti sukurtas Techninės priežiūros valdymo centras ir Techninės priežiūros svarstymo taryba, kad visų bendrovės padalinių darbuotojai geriau mokomi saugos dalykų, kad išplėsta Saugos ir kokybės užtikrinimo skyriaus veikla ir kad bendrovės padaliniuose sukurti saugos komitetai. Taip pat imtasi iš esmės persvarstyti bendrovės struktūrą siekiant padidinti jos sugebėjimą užtikrinti saugią veiklą. Remiantis nuo 2010 m. vasario mėn. atliktais oro vežėjo „Iran Air“ orlaivių patikrinimais perone, oro vežėjo veiklos rezultatai kur kas geresni.

(47)

Atsižvelgdama į kur kas geresnius pastaruoju metu atliktų SAFA patikrinimų rezultatus, į oro vežėjo „Iran Air“ pripažintą būtinybę gerinti veiklą ir į veiksmus, kurių jis ėmėsi nustatytiems saugos trūkumams pašalinti, Komisija mano, kad dėl didelio avarijų, kurias patyrė „Fokker 100“ tipo orlaiviai, skaičiaus skrydžiai šiais orlaiviais į Europos Sąjungą turėtų būti sustabdyti. Kol Komisija neturės įtikinamų įrodymų, jog nustatyti saugos trūkumai veiksmingai pašalinti, tol neturėtų būti leidžiama kitų tipų, t. y. „Boeing 747“, „Airbus A300“, A310 ir A320 (2010 m. kovo 10 d. CAO-IRI pateikti duomenys), oro vežėjo „Iran Air“ orlaiviais vykdyti daugiau skrydžių (dažnumas ir kryptys), nei jų vykdoma dabar.

(48)

Dėl šių priežasčių ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjas turėtų būti įrašytas į B priedą ir jam turėtų būti leista skrydžius į Europos Sąjungą vykdyti tik užtikrinus, kad šiuo metu naudojamais orlaiviais nebus viršytas dabartinis skrydžių skaičius (dažnumas ir kryptys). Be to, turėtų būti draudžiama skrydžius į Europos Sąjungą vykdyti „Fokker 100“ tipo orlaiviais.

(49)

Komisija ir toliau įdėmiai stebės oro vežėjo „Iran Air“ veiklą. Valstybės narės kontroliuos, kaip iš tikrųjų laikomasi reikiamų saugos standartų, visų pirma sugriežtinusios oro vežėjo orlaivių tikrinimą perone pagal Reglamentą (EB) Nr. 351/2008. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos aviacijos saugos agentūra, ketina prieš kitą Skrydžių saugos komiteto posėdį surengti vizitą, kad vietoje patikrintų, ar tinkamai įgyvendintos priemonės, apie kurias pranešė CAO-IRI ir oro vežėjas „Iran Air“.

(50)

Už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą atsakingos Sudano institucijos (SCAA) pasirodė nepakankamai pajėgios šalinti didelius trūkumus, nustatytus 2006 m. lapkričio mėn. Sudane atlikus TCAO USOAP auditą. 2008 m. kovo mėn. SCAA pranešė Komisijai, kad visi svarbiausi ir dideli veiklos, tinkamumo skraidyti ir licencijų išdavimo personalui trūkumai pašalinti arba šalinami. 2009 m. gruodžio mėn. SCAA pranešė Komisijai, kad 70 proc. pagal USOAP nustatytų trūkumų pašalinta laikantis TCAO rekomendacijų.

(51)

Tačiau iš 2009 m. gruodžio mėn. ir 2010 m. kovo mėn. Komisijai pateiktos SCAA informacijos paaiškėjo, kad daug trūkumų nepašalinta arba priemonės, kurių imtasi jiems pašalinti, buvo neveiksmingos. Visų pirma, neveiksmingos buvo skrydžių vykdymo inspektorių rengimo ir kvalifikacijos srities priemonės ir priemonės, kuriomis užtikrinama, kad veiklos vykdytojai turėtų patvirtintą mokymo žinyną.

(52)

Be to, 2009 m. spalio mėn. SCAA atliko oro vežėjo „Azza Air Transport“ auditą ir nustatė, kad oro vežėjas nebuvo įgyvendinęs svarbių mokymo srities saugos priemonių (šis didelis trūkumas buvo anksčiau nurodytas TCAO audito rezultatuose), netrukus po to „Boeing 707“ tipo orlaivis (registracijos ženklas ST-AKW) patyrė avariją, kurioje žuvo žmonių. SCAA patvirtino, kad oro vežėjo pažymėjimą atnaujindavo kasmet nuo 1996 m.

(53)

2009 m. gruodžio 10 d. SCAA taip pat pranešė Komisijai, kad 2008 m. liepos mėn. oro vežėjas „Air West Company Ltd“ grąžino tai Sudano kompetentingai institucijai oro vežėjo pažymėjimą, todėl „Air West Ltd“ nėra Sudano Respublikoje užregistruotas oro vežėjo pažymėjimo turėtojas. Kadangi oro vežėjas nebeturi oro vežėjo pažymėjimo ir dėl šios priežasties jo licencija oro susisiekimui vykdyti negali būti laikoma galiojančia, remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad „Air West Ltd“ nėra oro vežėjas.

(54)

Atsižvelgus į tai, kad įgyvendinant USOAP audito dokumentuose nurodytas taisomąsias priemones nepadaryta pakankamai pažangos, taip pat į tai, kad SCAA neužtikrino veiksmingo taisomųjų priemonių, apie kurias pranešta, įgyvendinimo, remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad SCAA nepajėgė įrodyti sugebanti įgyvendinti reikiamus saugos standartus ir užtikrinti jų laikymąsi, todėl visiems oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Sudano Respublikoje, turėtų būti uždrausta vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įrašyti į A priedą.

(55)

2009 m. lapkričio mėn. oro vežėją „Albanian Airlines MAK“ patikrinusi Europos aviacijos saugos agentūra, pagal Reglamento (EB) Nr. 1144/2009 (9) nuostatas įgaliota atlikti išsamų standartizacijos Albanijoje patikrinimą, šią užduotį įvykdė 2010 m. sausio mėn. 2010 m. kovo 7 d. paskelbtoje galutinėje patikrinimo ataskaitoje pranešta apie didelius visų patikrintų sričių trūkumus: 13 nustatytų neatitikties tinkamumo skraidyti reikalavimams atvejų (6 iš jų susiję su sauga), 13 nustatytų neatitikties licencijų išdavimo ir sveikatos patikrinimo reikalavimams atvejų (3 iš jų susiję su sauga), 9 nustatytus neatitikties skrydžių vykdymo reikalavimams atvejų (6 iš jų susiję su sauga). Be to, nustatytas tiesioginis pavojus saugai, susijęs su vieno iš dviejų oro vežėjo pažymėjimo turėtojų pažymėjimu; per vizitą Albanijos kompetentingos institucijos (DGCA) nedelsiant ėmėsi taisomųjų priemonių šiam pavojui pašalinti.

(56)

DGCA atstovai pakviesti padaryti pranešimą Skrydžių saugos komitete, jų pranešimas išklausytas 2010 m. kovo 18 d.

(57)

Skrydžių saugos komitetas atsižvelgė į Albanijos kompetentingų institucijų (DGCA) Europos aviacijos saugos agentūrai pateiktą veiksmų planą. DGCA skatinama užtikrinti, kad šis veiksmų planas būtų priimtinas Europos skrydžių saugos agentūrai, ir raginama imtis būtinų priemonių, kad šis veiksmų planas būtų veiksmingai įgyvendintas, visų pirma šalinant EASA nustatytus trūkumus, kurie nepašalinti keltų pavojų saugai.

(58)

Atsižvelgiant į tai, kad saugos trūkumus Albanijoje būtina pašalinti nedelsiant, o DGCA nesiėmė visapusiškų ir veiksmingų priemonių, Komisijai teks vykdyti Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo 21 straipsnyje nustatytas pareigas, neribojant jokių priemonių, taikomų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005.

(59)

Reglamento (EB) Nr. 1144/2009 (10) 88 konstatuojamojoje dalyje nustatytomis sąlygomis oro vežėjui „TAAG Angolan Airlines“ leidžiama vykdyti skrydžius į Portugaliją tik „Boeing 777-200“ tipo orlaiviais, kurių registracijos ženklai D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, ir keturiais „Boeing B-737-700“ tipo orlaiviais, kurių registracijos ženklai D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH ir D2-TBJ. Komisija paprašė Angolos kompetentingų institucijų (INAVIC) pateikti informaciją apie oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ priežiūrą, visų pirma apie griežtesnę skrydžių į Portugaliją priežiūrą ir jos rezultatus.

(60)

INAVIC pranešė Skrydžių saugos komitetui, kad toliau konsolidavo nuolatinę oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ kontrolę. 2009 m. ši tarnyba atliko 34 planuotus patikrinimus. Be to, oro vežėjo orlaiviai prieš kiekvieną skrydį Europą nuolat tikrinti perone.

(61)

Oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ atstovai paprašė leisti jiems padaryti pranešimą Skrydžių saugos komitete, kad praneštų naujausius duomenis apie oro vežėjo situaciją; pranešimas išklausytas 2010 m. kovo 18 d. Oro vežėjo atstovai pranešė, kad 2009 m. gruodžio mėn. oro vežėjas vėl tapo IATA organizacijos nariu, ir pateikė komitetui išsamią informaciją apie aukštus jo skrydžių į Lisaboną rodiklius, kuriais remdamiesi prašė leidimo atnaujinti skrydžius į kitas ES valstybes.

(62)

Portugalijos kompetentingos institucijos (INAC) pateikė rezultatų, kuriuos gavo tikrindamos oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ orlaivius perone nuo tada, kai atnaujinti skrydžiai į Lisaboną, vertinimą. INAC pranešė, kad nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d., kuomet atnaujinti TAAG skrydžiai, atlikta apie 200 tokių patikrinimų. INAC patvirtino, kad tikrinant saugos trūkumų nenustatyta ir kad yra visiškai patenkinta oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ į Lisaboną ir iš jos vykdomais skrydžiais, todėl gali rekomenduoti, kad tokie skrydžiai būtų vykdomi ir į kitas ES valstybes.

(63)

Oro vežėjo atstovai taip pat pranešė, kad oro vežėjas skyrė investicijų savo „Boeing B737-200“ laivyno įrangai atnaujinti, kad pagal tarptautinius saugos standartus būtų įdiegtos EGPWS, ELT406, RVSM sistemos, įrengtos skrydžių įgulos kabinos durys, įdiegti skaitmeniniai skrydžio savirašiai ir skaitmeniniai orlaivio meteorologiniai radiolokatoriai, tačiau šie darbai dar nepabaigti visame laivyne. Oro vežėjo atstovai taip pat pranešė apie jo ketinimą palaipsniui atsisakyti „Boeing B747-300“ tipo orlaivių, visų pirma dėl mažesnio naudojimo patikimumo.

(64)

Todėl remiantis bendraisiais kriterijais ir atsižvelgiant į 62 dalyje nurodytą rekomendaciją, taip pat į teigiamus šio oro vežėjo orlaivių tikrinimo perone rezultatus nustatyta, kad oro vežėjas TAAG turėtų likti įrašytas B priede dėl trijų „Boeing B777“ tipo orlaivių (registracijos ženklai D2-TED, D2-TEE ir D2-TEF) ir dėl keturių „Boeing B737-700“ tipo orlaivių (registracijos ženklai D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH ir D2-TBJ) ir kad galiojantys apribojimai, pagal kuriuos šiais orlaiviais galima vykdyti skrydžius tik į Lisaboną, turėtų būti panaikinti. Tačiau šio oro vežėjo skrydžiai į Europos Sąjungą turėtų būti tinkamai tikrinami siekiant nustatyti, kaip iš tiesų laikomasi reikiamų saugos standartų, visų pirma šio oro vežėjo orlaiviai turėtų būti tikrinami perone pagal Reglamentą (EB) Nr. 351/2008.

(65)

INAVIC pranešė apie padarytą tolesnę pažangą šalinant trūkumus, kuriuos nustatė 2009 m. birželio mėn. lankęsi ES saugos vertinimo ekspertai. Visų pirma INAVIC atnaujino Angolos aviacijos saugos taisykles, kad jos atitiktų naujausius TCAO standartų pakeitimus, konsolidavo savo kontrolės programą ir pasamdė dar du kvalifikuotus skrydžių vykdymo inspektorius.

(66)

INAVIC taip pat pranešė, kokia pažanga padaryta Angolos oro vežėjams pakartotinai išduodant oro vežėjo pažymėjimus; šį procesą numatyta baigti iki 2010 m. pabaigos; INAVIC nurodė, kad oro vežėjai, negavę naujų pažymėjimų pagal Angolos aviacijos saugos taisykles, nuo tos dienos veiklą nutrauks. Tačiau naujų pažymėjimų dar negavo joks oro vežėjas, išskyrus „TAAG Angolan Airlines“.

(67)

INAVIC pranešė, kad vykdant pakartotinio pažymėjimų išdavimo procesą ir patikrinus kai kuriuos oro vežėjus nustatyta saugos trūkumų ir galiojančių saugos taisyklių pažeidimų, todėl INAVIC ėmėsi reikiamų veiksmų reikalavimų vykdymui užtikrinti. Todėl 2009 m. gruodžio mėn. atšauktas „Air Gemini“ oro vežėjo pažymėjimas, o 2010 m. vasario mėn. atšaukti PHA ir SAL oro vežėjų pažymėjimai. 2010 m. vasario mėn. sustabdytas „Giraglobo“, „Mavewa“ ir „Airnave“ oro vežėjo pažymėjimų galiojimas. Tačiau INAVIC nepateikė įrodymų, kad šie pažymėjimai atšaukti.

(68)

Komisija ragina INAVIC ryžtingai tęsti pakartotinį pažymėjimų Angolos oro vežėjams išdavimą ir deramai atsižvelgti į šio proceso metu nustatytas galimas saugos problemas. Remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad kiti oro vežėjai, už kurių teisės aktais nustatytą priežiūrą atsakinga INAVIC („Aerojet“, „Air26“, „Air Gicango“, „Air Jet“, „Air Nave“, „Alada“, „Angola Air Services“, „Diexim“, „Gira Globo“, „Heliang“, „Helimalongo“, „Mavewa“, „Rui & Conceicao“, „Servisair“ ir „Sonair“, taip pat „Air Gemini“, PHA, SAL), turėtų likti įrašyti A priede.

(69)

2010 m. vasario 19 d. Rusijos Federacijos kompetentingos institucijos Komisijai pranešė, kad pataisė savo 2008 m. balandžio 25 d. sprendimą, kuriuo skrydžius į Europos Sąjungą uždraudė vykdyti 13-kos Rusijos oro vežėjų pažymėjimuose įrašytais orlaiviais. Šiuose orlaiviuose nebuvo tarptautiniams skrydžiams pagal TCAO standartus reikalingos įrangos (TAWS arba E-GPWS) ir (arba) jų tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimas buvo pasibaigęs, ir (arba) šie pažymėjimai nebuvo atnaujinti.

(70)

Pagal naują sprendimą skrydžių į Europos Sąjungą, joje ir iš jos negalima vykdyti šiais orlaiviais:

a)

„Aircompany Yakutia“. „Antonov AN-140“ RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26 RA-26660.

b)

„Atlant Soyuz“. „Tupolev TU-154M“: RA-85672 ir RA-85682.

c)

„Gazpromavia“. „Tupolev TU-154M“: RA-85625 ir RA-85774; „Yakovlev Yak-40“: RA-87511, RA-88186 ir RA-88300; „Yak-40K“: RA-21505 ir RA-98109; „Yak-42D“ RA-42437; visi (22) sraigtasparniai „Kamov Ka-26“ (registracijos ženklai nežinomi); visi (49) sraigtasparniai „Mi-8“ (registracijos ženklai nežinomi); visi (11) sraigtasparniai „Mi-171“ (registracijos ženklai nežinomi); visi (8) sraigtasparniai „Mi-2“ (registracijos ženklai nežinomi); visi (1) sraigtasparniai EC-120B (RA-04116).

d)

„Kavminvodyavia“. „Tupolev TU-154B“: RA-85307, RA-85494 ir RA-85457.

e)

„Krasnoyarsky Airlines“. Pirmiau „Krasnoyarsky Airlines“ oro vežėjo pažymėjime, kuris 2009 m. atšauktas, įrašytą TU-154M tipo orlaivį (registracijos ženklas RA-85682) dabar naudoja kitas Rusijos Federacijoje išduotą pažymėjimą turintis oro vežėjas.

f)

„Kuban Airlines“. „Yakovlev Yak-42“: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 ir RA-42541.

g)

„Orenburg Airlines“: „Tupolev TU-154B“ RA-85602; visi TU-134 (registracijos ženklai nežinomi); visi „Antonov An-24“ (registracijos ženklai nežinomi); visi „An-2“ (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai „Mi-2“ (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai „Mi-8“ (registracijos ženklai nežinomi).

h)

„Siberia Airlines“. „Tupolev TU-154M“: RA-85613, RA-85619, RA-85622 ir RA-85690.

i)

„Tatarstan Airlines“. „Yakovlev Yak-42D“: RA-42374, RA-42433; visi „Tupolev TU-134A“, įskaitant RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 ir RA-65973; visi „Antonov AN-24RV“, įskaitant RA-46625 ir RA-47818; AN24RV tipo orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-46625 ir RA-47818, dabar naudoja kitas Rusijos oro vežėjas.

j)

„Ural Airlines“. „Tupolev TU-154B“ RA-85508 (orlaiviai, kurių registracijos ženklai RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 ir RA-85432 dabar nenaudojami dėl finansinių priežasčių).

k)

„UTAir“. „Tupolev TU-154M“: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; visi (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 ir RA-65977; orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-65143 ir RA-65916, dabar naudoja kitas Rusijos oro vežėjas; visi (1) TU-134B (RA-65726); visi (10) „Yakovlev Yak-40“: RA-87348 (dabar nenaudojamas dėl finansinių priežasčių), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 ir RA-88280; visi sraigtasparniai „Mil-26“ (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai „Mil-10“ (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai „Mil-8“ (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai AS-355 (registracijos ženklai nežinomi); visi sraigtasparniai BO-105 (registracijos ženklai nežinomi); AN-24B tipo orlaiviai: RA-46388, orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-46267 ir RA-47289, taip pat AN-24RV tipo orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-46509, RA-46519 ir RA-47800, naudoja kitas Rusijos oro vežėjas.

l)

„Rossija (STC Russia)“. „Tupolev TU-134“: RA-65979, orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 ir RA-65555, naudoja kitas Rusijos oro vežėjas; TU-214: orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-64504 ir RA-64505, naudoja kitas Rusijos oro vežėjas; „Ilyushin IL-18“: orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-75454 ir RA-75464, naudoja kitas Rusijos oro vežėjas; „Yakovlev Yak-40“: orlaivius, kurių registracijos ženklai RA-87203, RA-87968, RA-87971 ir RA-88200, naudoja kitas Rusijos oro vežėjas.

(71)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1144/2009 Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) ir valstybės narės 2009 m. gruodžio mėn. surengė vizitą į Jemeno Respubliką siekdamos patikrinti oro vežėjo „Yemenia“ saugos situaciją, kad įvertintų, kaip jis iš tiesų laikosi tarptautinių saugos standartų, taip pat kad įvertintų kompetentingų institucijų (CAMA) pajėgumą užtikrinti civilinės aviacijos saugos priežiūrą Jemene.

(72)

Vertinimo vizito duomenimis, CAMA gali veiksmingai prižiūrėti oro vežėją „Yemenia Yemen Airways“, todėl gali užtikrinti, kad oro vežėjai, turintys šios kompetentingos institucijos išduotus oro vežėjo pažymėjimus, veiklą vykdytų saugiai pagal TCAO standartus, o oro vežėjo „Yemenia Yemen Airways“ kontrolė ir jo veiklos priežiūra tinkama siekiant užtikrinti, kad oro vežėjo veikla atitiktų jo oro vežėjo pažymėjimo reikalavimus.

(73)

Atsižvelgiant į vertinimo vizito rezultatus, šiuo metu daugiau priemonių nereikia. Komisija įdėmiai stebės oro vežėjo veiklą, taip pat ji skatina Jemeno institucijas tęsti oro vežėjo „Yemenia Yemen Airways“ skrydžio Nr. 626 avarijos, įvykusios 2009 m. birželio 30 d., tyrimą. Valstybės narės kontroliuos, kaip iš tikrųjų laikomasi reikiamų saugos standartų, visų pirma tikrindamos šio oro vežėjo orlaivius perone pagal Reglamentą (EB) Nr. 351/2008.

(74)

Yra įtikinamų įrodymų, kad institucijos, atsakingos už oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinuose, priežiūrą, nepakankamai pajėgios šalinti saugos trūkumus, tačiau trūksta įrodymų, kad Filipinų Respublikoje išduotus pažymėjimus turintys oro vežėjai laikosi taikomų TCAO saugos standartų ir rekomenduojamos praktikos; tokia išvada padaryta remiantis audito, kurį 2009 m. spalio mėn. Filipinuose pagal Visuotinės saugos priežiūros audito programą (USOAP) atliko TCAO, rezultatais, taip pat JAV kompetentingų institucijų Filipinų oro vežėjams skiriamais vis mažesniais vertinimo balais.

(75)

Po 2009 m. spalio mėn. Filipinuose atlikto USOAP audito TCAO pranešė visoms Čikagos konvenciją pasirašiusioms valstybėms, kad nustatyta reikšminga saugos problema, susijusi su Filipinuose įregistruotų oro vežėjų ir orlaivių saugos priežiūra (11); pranešimo duomenimis, Filipinuose 47 oro vežėjai, įskaitant tarptautinius oro vežėjus, vykdo veiklą turėdami oro vežėjo pažymėjimus, išduotus pagal atšauktus administracijos potvarkius. Filipinų kompetentingos institucijos neparengė jokio įgyvendinimo plano arba pereinamojo laikotarpio plano, kaip likusiems oro vežėjams pažymėjimus išduoti pagal civilinės aviacijos taisykles, nustatytas vietoj šių administracijos potvarkių. Be to, Filipinų kompetentingos institucijos daugiau nei metus neatlieka oro vežėjų priežiūros patikrinimų. Taisomųjų priemonių planai, kuriuos šios institucijos pasiūlė Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai, pripažinti netinkamais, kad būtų išspręsta reikšminga saugos problema.

(76)

Be to, JAV Transporto departamento Federalinė aviacijos administracija (FAA) pagal savo IASA programą šią šalį priskyrė antrajai saugos kategorijai, vadinasi, Filipinų Respublika nesilaiko TCAO nustatytų tarptautinių saugos standartų.

(77)

Iš reikšmingos saugos problemos, apie kurią pranešė TCAO, aiškėja, kad Filipinų kompetentingų institucijų 2008 m. spalio 13 d. Komisijai pateiktas taisomųjų priemonių planas (12), kuris turėjo būti įgyvendintas iki 2009 m. kovo 31 d., neįvykdytas ir kad Filipinų kompetentingos institucijos nepajėgė minėto plano įgyvendinti laiku.

(78)

Atsižvelgdama į TCAO paskelbtą reikšmingą saugos problemą, Komisija pradėjo konsultacijas su Filipinų kompetentingomis institucijomis, pareiškė esanti susirūpinusi dėl visų oro vežėjų, kuriems leidimai išduoti toje valstybėje, skrydžių saugos ir paprašė paaiškinti, kokių veiksmų kompetentingos tos valstybės institucijos ėmėsi nustatytiems saugos trūkumams pašalinti.

(79)

2010 m. sausio–kovo mėn. Filipinų kompetentingos institucijos (CAAP) atsiuntė dokumentus, tačiau nepateikė visos prašytos informacijos, ypač įrodymų, kad saugos trūkumai tinkamai pašalinti.

(80)

2010 m. kovo 18 d. Skrydžių saugos komitete išklausyti CAAP atstovai patvirtino, kad 20 oro vežėjų toliau vykdo veiklą turėdami oro vežėjo pažymėjimus, išduotus pagal panaikintus administracinius potvarkius; jiems pažymėjimai bus pakartotinai išduoti ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 1 d. Tai šie oro vežėjai: „Aerowurks Aerial Spraying Services“, „Airtrack Agricultural Corp.“, „Asia Aircraft Overseas“, „Philippines Inc.“, „Aviation Technology Innovators Inc.“, „Bendice Transport Management Inc.“, „Canadian Helicopter Philippines Inc.“, „CM Aero“, „Cyclone Airways“, „INAEC Aviation Corp.“, „Macro Asia Air Taxi Services“, „Omni Aviation, Corp.“, „Philippine Agricultural Aviation Corp.“, „Royal Air Charter Services Inc.“, „Royal Star Aviation Inc.“, „Southstar Aviation Company“, „Subic International Air Charter Inc.“, „Subic Seaplane Inc.“. Be to, jie patvirtino, kad daug šių oro vežėjų veiklą vykdo turėdami nebegaliojančius oro vežėjo pažymėjimus, naudodamiesi laikinų išimčių nuostatomis, pagal kurias tokių pažymėjimų jie gali neturėti. Ypač svarbu, kad 2009 m. gruodžio 16 d. padaryta išimtis oro vežėjui „Pacific East Asia Cargo Airlines Inc.“, todėl daugiausiai 90 dienų iki 2010 m. kovo 16 d. jis gali nesilaikyti reikalavimo turėti oro vežėjo pažymėjimą, tačiau ir toliau vykdo tarptautinius krovinių vežimo skrydžius dideliu „Boeing B727“ tipo orlaiviu, turėdamas 2008 m. kovo 31 d. pagal panaikintus administracinius potvarkius išduotą oro vežėjo pažymėjimą, galiojusį iki 2009 m. kovo 30 d. CAAP negalėjo patvirtinti, kad šis oro vežėjas 2010 m. kovo 18 d. galiausiai nutraukė veiklą.

(81)

CAAP pranešė, kad nustojo galioti arba neatnaujinti šių devynių oro vežėjų pažymėjimai: „Beacon“, „Coroprate Air“, „Frontier Aviation Corp.“, „Mora Air Service Inc.“, „Pacific Airways Corp.“, „Pacific Alliance Corp.“, „Topflite Airways Inc.“, „World Aviation Corp.“ ir „Yakota Aviation Corp.“. Tačiau tos institucijos nepateikė įrodymų, kad šių oro vežėjų pažymėjimai atšaukti, todėl tie oro vežėjai likviduoti.

(82)

CAAP nurodė, kad 2009 m. pradžioje pradėjo pakartotinį pažymėjimų išdavimą ir kad naujus pažymėjimus, išduotus pagal 2008 m. įsigaliojusias civilinės aviacijos taisykles, turi 21 oro vežėjas. Tai šie oro vežėjai: „Air Philippines Corp.“, „Aviatour's Fly'n Inc.“, „Cebu Pacific Air“, „Chemtrad Aviation Corp.“, „Far East Aviation Services“, „F.F. Cruz & Company Inc.“, „Huma Corp.“, „Interisland Airlines Inc.“, „Island Aviation“, „Lion Air Inc.“, „Mindanao Rainbow Agricultural Development Services“, „Misibis Aviation and Development Corp.“, „Philippine Airlines“, „South East Asian Airlines Inc.“, „Spirit of Manila Airlines Corp.“, „TransGlobal Airways Corp.“, „WCC Aviation Company“, „Zenith Air Inc.“, „Zest Airways Inc.“. Tačiau CAAP neįrodė, kad pakartotinio pažymėjimų išdavimo procesas patikimas. CAAP negalėjo pateikti šiems oro vežėjams išduotų pažymėjimų, kuriuose būtų visa informacija, nes iš pateiktų oro vežėjo pažymėjimų visų pirma nebuvo galima nustatyti numerių ir registracijos ženklų, priklausančių šiems naujus pažymėjimus gavusiems oro vežėjams: „Zest Airways Inc.“, „Lion Air, Inc.“, „Aviatour's Fly'sn Inc.“, „Misibis Aviation and Development Corp.“. Be to, CAAP nepateikė jokių prieš pakartotinį pažymėjimų išdavimą atlikto audito duomenų arba įrodymų, kad pirmiau nei oro vežėjams išduoti nauji pažymėjimai, pakankamai patikrinta jų veikla ir techninė priežiūra siekiant nustatyti, kaip iš tiesų laikomasi patvirtintų žinynų ir kaip šių oro vežėjų veikla ir techninė priežiūra atitinka taikytinus saugos standartus. CAAP taip pat neįrodė, kad išdavus pažymėjimus vykdoma tinkama naujus pažymėjimus turinčių oro vežėjų priežiūra, nes šios tarnybos parengtuose 2010 m. tinkamumo skraidyti ir licencijų išdavimo kontrolės planuose nenustatytos jokios planuojamų veiksmų datos.

(83)

Oro vežėjo „Philippines Airlines“ atstovai paprašė leisti jiems padaryti pranešimą Skrydžių saugos komitete, šis pranešimas išklausytas 2010 m. kovo 18 d. Oro vežėjo atstovai papasakojo apie oro vežėjo veiklą ir 2009 m. įvykusį pakartotinio pažymėjimo išdavimo procesą, kurį baigus 2009 m. spalio 9 d. jam išduotas naujas oro vežėjo pažymėjimas, kuriuo patvirtinta atitiktis 2008 m. įsigaliojusioms civilinės aviacijos taisyklėms. Oro vežėjo atstovai papasakojo, kokie patikrinimai atlikti prieš pakartotinį pažymėjimo išdavimą, ir patvirtino, kad tikrinant daugiausiai dėmesio skirta naujų žinynų ir procedūrų persvarstymui ir patvirtinimui. Oro vežėjo atstovai taip pat nurodė, kad prieš pakartotinį pažymėjimo išdavimą CAAP vietoje išsamiai netikrino oro vežėjo ir neatliko jo veiklos audito; toks auditas turės būti atliktas. „Philippines Airlines“ atstovai teigė, kad oro vežėjas skrydžių į ES nevykdo, ir nurodė, kad JAV Federalinė aviacijos administracija sumažino Filipinų oro vežėjų vertinimo balą, todėl oro vežėjo skrydžiams į Jungtines Valstijas taikomi apribojimai: oro vežėjui draudžiama vykdyti skrydžius papildomais maršrutais arba skrydžius vykdyti kitais nei dabar naudojamais orlaiviais.

(84)

„Cebu Philippines Airlines“ atstovai paprašė leisti jiems padaryti pranešimą Skrydžių saugos komitete, šis pranešimas išklausytas 2010 m. kovo 18 d. Oro vežėjo atstovai papasakojo apie oro vežėjo veiklą ir 2009 m. įvykusį pakartotinio pažymėjimo išdavimo procesą, kurį baigus 2009 m. lapkričio 25 d. jam išduotas naujas oro vežėjo pažymėjimas, kuriuo patvirtinta atitiktis 2008 m. įsigaliojusioms civilinės aviacijos taisyklėms. Oro vežėjo atstovai papasakojo, kokie patikrinimai atlikti prieš pakartotinį pažymėjimo išdavimą, ir visų pirma patvirtino, kad gautame pažymėjime yra naujas leidimas vežti pavojingus krovinius, nors CAAP neatliko šios srities audito. Tačiau oro vežėjo atstovai nurodė, kad tuo leidimu nesinaudojama savanoriškai. „Cebu Pacific“ atstovai teigė, kad JAV Federalinė aviacijos administracija sumažino Filipinų oro vežėjų vertinimo balą, todėl oro vežėjui draudžiama vykdyti skrydžius į JAV. Oro vežėjo atstovai taip pat nurodė, kad oro vežėjas neketina vykdyti skrydžių į ES.

(85)

Komisija pripažįsta šių dviejų oro vežėjų pastaruoju metu dėtas pastangas užtikrinti saugius skrydžius ir pripažįsta, kad jie įdiegė vidaus priemones saugai užtikrinti. Komisijos, valstybių narių ir Europos aviacijos saugos agentūros atstovai pasirengę nuvykti pas šiuos oro vežėjus, kad patikrintų jų atitiktį tarptautiniams saugos standartams.

(86)

Komisija taip pat pripažįsta kompetentingų institucijų pastarojo meto pastangas pertvarkyti Filipinų civilinės aviacijos sistemą ir priemones, kurių imtasi siekiant pašalinti saugos trūkumus, apie kuriuos pranešė FAA ir TCAO. Tačiau, kol veiksmingai neįgyvendintos tinkamos taisomosios priemonės reikšmingoms saugos problemoms, apie kurias pranešė TCAO, išspręsti, remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad Filipinų kompetentingos institucijos kol kas nepajėgios įgyvendinti reikiamų saugos standartų ir jų taikyti visiems oro vežėjams, kuriuos jos kontroliuoja teisės aktais nustatyta tvarka. Todėl visiems oro vežėjams, kuriems pažymėjimai išduoti Filipinuose, turėtų būti uždrausta vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įrašyti į A priedą.

(87)

Vis dėlto Komisija mano, kad apie tos valstybės ryžtą skubiai šalinti FAA ir TCAO nustatytus saugos trūkumus ir pasirūpinti, kad šie trūkumai būtų nedelsiant sėkmingai pašalinti, galima spręsti iš pertvarkyto CAAP valdymo ir iš naujų vadovų konkrečių skubių veiksmų (pasamdyti 23 kvalifikuoti inspektoriai, naudojamasi didele TCAO teikiama technine pagalba). Šias Filipinų pastangas Komisija pasirengusi paremti per vertinimo vizitą, kurio metu būtų tikrinami oro vežėjų saugos rodikliai, kad būtų įveikti nustatyti dideli saugos trūkumai.

(88)

Nors Komisija pateikė konkrečius prašymus, kol kas nei į Bendrijos sąrašą, atnaujintą 2009 m. lapkričio 26 d., įtraukti kiti oro vežėjai, nei už teisės aktais nustatytą šių oro vežėjų priežiūrą atsakingos institucijos Komisijai nepateikė įrodymų, kad tinkamos taisomosios priemonės būtų visiškai įgyvendintos. Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad šiems oro vežėjams ir toliau turėtų būti draudžiama vykdyti veiklą (A priedas) arba, atsižvelgiant į konkretų atvejį, taikomi veiklos apribojimai (B priedas).

(89)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Skrydžių saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

A priedas pakeičiamas šio reglamento A priedo tekstu.

2.

B priedas pakeičiamas šio reglamento B priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu,

Pirmininko vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

(2)  OL L 84, 2006 3 23, p. 14.

(3)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4.

(4)  2006 m. kovo 22 d. Reglamento (EB) Nr. 474/2006 75–86 konstatuojamosios dalys. OL L 84, 2006 3 23, p. 19–21.

(5)  2008 m. lapkričio 14 d. Reglamento (EB) Nr. 1131/2008 21 konstatuojamoji dalis. OL L 306, 2008 11 15, p. 49.

(6)  OL L 312, 2009 11 27, p. 16.

(7)  OL L 312, 2009 11 27, p. 16.

(8)  2010 m. vasario 5 d. Italijos civilinės aviacijos administracija (ENAC) apie šiuos saugos trūkumus, dėl kurių vėliau atšauktas leidimas vykdyti skrydį, pranešė oro vežėjui „Midwest Airlines“.

(9)  2009 m. lapkričio 26 d. Reglamento (EB) Nr. 1144/2009 10–16 konstatuojamosios dalys. OL L 312, 2009 11 27, p. 17.

(10)  OL L 312, 2009 11 27, p. 24.

(11)  TCAO nustatytas faktas OPS/01.

(12)  2008 m. lapkričio 14 d. Reglamento (EB) Nr. 1131/2008 16 konstatuojamoji dalis. OL L 306, 2008 11 15, p. 49.


A PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIEMS DRAUDŽIAMA VYKDYTI BET KOKIĄ VEIKLĄ BENDRIJOJE, SĄRAŠAS  (1)

Oro vežėjo pažymėjime nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi)

Oro vežėjo pažymėjimo numeris arba licencijos oro susisiekimui vykdyti numeris

Oro vežėjo TCAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistanas

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžos Karalystė

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nežinomas

VRB

Ruandos Respublika

Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytą „TAAG Angola Airlines“, kuriems pažymėjimus išdavė Angolos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Angolos Respublika

AEROJET

015

Nežinomas

Angolos Respublika

AIR26

004

DCD

Angolos Respublika

AIR GEMINI

002

GLL

Angolos Respublika

AIR GICANGO

009

Nežinomas

Angolos Respublika

AIR JET

003

MBC

Angolos Respublika

AIR NAVE

017

Nežinomas

Angolos Respublika

ALADA

005

RAD

Angolos Respublika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nežinomas

Angolos Respublika

DIEXIM

007

Nežinomas

Angolos Respublika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolos Respublika

HELIANG

010

Nežinomas

Angolos Respublika

HELIMALONGO

011

Nežinomas

Angolos Respublika

MAVEWA

016

Nežinomas

Angolos Respublika

PHA

019

Nežinomas

Angolos Respublika

RUI & CONCEICAO

012

Nežinomas

Angolos Respublika

SAL

013

Nežinomas

Angolos Respublika

SERVISAIR

018

Nežinomas

Angolos Respublika

SONAIR

014

SOR

Angolos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Benino institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

Benino Respublika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Nežinomas

Benino Respublika

AFRICA AIRWAYS

Nežinomas

AFF

Benino Respublika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Nėra duomenų

Benino Respublika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Nežinomas

Benino Respublika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Benino Respublika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Benino Respublika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Benino Respublika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benino Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kongo Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kongo Respublika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Respublika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Respublika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Nežinomas

Kongo Respublika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Nežinomas

Kongo Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Džibučio institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Džibutis

DAALLO AIRLINES

Nežinomas

DAO

Džibutis

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Pusiaujo Gvinėjos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Pusiaujo Gvinėja

CRONOS AIRLINES

Nežinomas

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

CEIBA INTERCONTINENTAL

Nežinomas

CEL

Pusiaujo Gvinėja

EGAMS

Nežinomas

EGM

Pusiaujo Gvinėja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Pusiaujo Gvinėja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Nėra duomenų

Pusiaujo Gvinėja

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Pusiaujo Gvinėja

GUINEA AIRWAYS

738

Nėra duomenų

Pusiaujo Gvinėja

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Nežinomas

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Pusiaujo Gvinėja

Visi oro vežėjai, išskyrus „Garuda Indonesia“, „Airfast Indonesia“, „Mandala Airlines“ ir „Ekspres Transportasi Antarbenua“, kuriems pažymėjimus išdavė Indonezijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Indonezijos Respublika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nežinomas

Indonezijos Respublika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nežinomas

Indonezijos Respublika

ASCO NUSA AIR

135-022

Nežinomas

Indonezijos Respublika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nežinomas

Indonezijos Respublika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nežinomas

Indonezijos Respublika

CARDIG AIR

121-013

Nežinomas

Indonezijos Respublika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nežinomas

Indonezijos Respublika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonezijos Respublika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonezijos Respublika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonezijos Respublika

EASTINDO

135-038

Nežinomas

Indonezijos Respublika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonezijos Respublika

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonezijos Respublika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonezijos Respublika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nežinomas

Indonezijos Respublika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Nežinomas

Indonezijos Respublika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonezijos Respublika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonezijos Respublika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonezijos Respublika

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonezijos Respublika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nežinomas

Indonezijos Respublika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonezijos Respublika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonezijos Respublika

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonezijos Respublika

MIMIKA AIR

135-007

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NYAMAN AIR

135-042

Nežinomas

Indonezijos Respublika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonezijos Respublika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nežinomas

Indonezijos Respublika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nežinomas

Indonezijos Respublika

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indonezijos Respublika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonezijos Respublika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonezijos Respublika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nežinomas

Indonezijos Respublika

SKY AVIATION

135-044

Nežinomas

Indonezijos Respublika

SMAC

135-015

SMC

Indonezijos Respublika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonezijos Respublika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Nežinomas

Indonezijos Respublika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nežinomas

Indonezijos Respublika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonezijos Respublika

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nežinomas

Indonezijos Respublika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonezijos Respublika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonezijos Respublika

UNINDO

135-040

Nežinomas

Indonezijos Respublika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonezijos Respublika

Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytą „Air Astana“, kuriems pažymėjimus išdavė Kazachstano institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kazachstano Respublika

AERO AIR COMPANY

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

AEROPRAKT KZ

Nežinomas

APK

Kazachstano Respublika

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Kazachstano Respublika

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazachstano Respublika

AIR DIVISION OF EKA

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

AIR FLAMINGO

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

AIR TRUST AIRCOMPANY

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Nežinomas

AKS

Kazachstano Respublika

ALMATY AVIATION

Nežinomas

LMT

Kazachstano Respublika

ARKHABAY

Nežinomas

KEK

Kazachstano Respublika

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazachstano Respublika

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Kazachstano Respublika

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazachstano Respublika

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kazachstano Respublika

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Kazachstano Respublika

AVIA-JAYNAR

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

BEYBARS AIRCOMPANY

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Kazachstano Respublika

BERKUT KZ

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Kazachstano Respublika

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Kazachstano Respublika

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Kazachstano Respublika

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kazachstano Respublika

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Kazachstano Respublika

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazachstano Respublika

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Nežinomas

KZE

Kazachstano Respublika

FENIX

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazachstano Respublika

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Kazachstano Respublika

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazachstano Respublika

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Kazachstano Respublika

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Kazachstano Respublika

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Kazachstano Respublika

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazachstano Respublika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Kazachstano Respublika

KAZAIRWEST

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

KAZAVIA

Nežinomas

KKA

Kazachstano Respublika

KAZAVIASPAS

Nežinomas

KZS

Kazachstano Respublika

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazachstano Respublika

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Kazachstano Respublika

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Kazachstano Respublika

NAVIGATOR

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Nežinomas

KOV

Kazachstano Respublika

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

PRIME AVIATION

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

SALEM AIRCOMPANY

Nežinomas

KKS

Kazachstano Respublika

SAMAL AIR

Nežinomas

SAV

Kazachstano Respublika

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Kazachstano Respublika

SEMEYAVIA

Nežinomas

SMK

Kazachstano Respublika

SCAT

AK-0350-08

VSV

Kazachstano Respublika

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Kazachstano Respublika

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Kazachstano Respublika

SKYSERVICE

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

TYAN SHAN

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Kazachstano Respublika

ZHETYSU AIRCOMPANY

Nežinomas

JTU

Kazachstano Respublika

ZHERSU AVIA

Nežinomas

RZU

Kazachstano Respublika

ZHEZKAZGANAIR

Nežinomas

Nežinomas

Kazachstano Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kirgizijos Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kirgizijos Respublika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizijos Respublika

ASIAN AIR

Nežinomas

AAZ

Kirgizijos Respublika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizijos Respublika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgizijos Respublika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizijos Respublika

DAMES

20

DAM

Kirgizijos Respublika

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgizijos Respublika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizijos Respublika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizijos Respublika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizijos Respublika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizijos Respublika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizijos Respublika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgizijos Respublika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizijos Respublika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizijos Respublika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizijos Respublika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizijos Respublika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizijos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Liberijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą

 

Liberija

Visi oro vežėjai, išskyrus į B priedą įrašytus „Gabon Airlines“, „Afrijet“ ir SN2AG, kuriems pažymėjimus išdavė Gabono Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Gabono Respublika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gabono Respublika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabono Respublika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nežinomas

Gabono Respublika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nežinomas

Gabono Respublika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabono Respublika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nežinomas

Gabono Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Filipinų institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Filipinų Respublika

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Nežinomas

Filipinų Respublika

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Nežinomas

Filipinų Respublika

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Nežinomas

Filipinų Respublika

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Nežinomas

Filipinų Respublika

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Nežinomas

Filipinų Respublika

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Nežinomas

Filipinų Respublika

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Nežinomas

Filipinų Respublika

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Nežinomas

Filipinų Respublika

BEACON

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Nežinomas

Filipinų Respublika

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Nežinomas

Filipinų Respublika

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Nežinomas

Filipinų Respublika

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Nežinomas

Filipinų Respublika

CM AERO

4AN2000001

Nežinomas

Filipinų Respublika

CORPORATE AIR

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Nežinomas

Filipinų Respublika

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Nežinomas

Filipinų Respublika

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Nežinomas

Filipinų Respublika

HUMA CORPORATION

2009014

Nežinomas

Filipinų Respublika

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Nežinomas

Filipinų Respublika

ISLAND AVIATION

2009009

Nežinomas

Filipinų Respublika

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Nežinomas

Filipinų Respublika

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Nežinomas

Filipinų Respublika

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Nežinomas

Filipinų Respublika

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Nežinomas

Filipinų Respublika

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Nežinomas

Filipinų Respublika

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Nežinomas

Filipinų Respublika

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Nežinomas

Filipinų Respublika

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Nežinomas

Filipinų Respublika

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Nežinomas

Filipinų Respublika

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Nežinomas

Filipinų Respublika

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Nežinomas

Filipinų Respublika

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Nežinomas

Filipinų Respublika

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Nežinomas

Filipinų Respublika

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Nežinomas

Filipinų Respublika

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Nežinomas

Filipinų Respublika

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Nežinomas

Filipinų Respublika

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Nežinomas

Filipinų Respublika

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Nežinomas

Filipinų Respublika

WORLD AVIATION, CORP.

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Nežinomas

Filipinų Respublika

YOKOTA AVIATION, INC.

Nežinomas

Nežinomas

Filipinų Respublika

ZENITH AIR, INC.

2009012

Nežinomas

Filipinų Respublika

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Nežinomas

Filipinų Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė San Tomė ir Prinsipės institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

San Tomė ir Prinsipė

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Nežinomas

San Tomė ir Prinsipė

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

San Tomė ir Prinsipė

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

San Tomė ir Prinsipė

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Nežinomas

San Tomė ir Prinsipė

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

San Tomė ir Prinsipė

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Nežinomas

San Tomė ir Prinsipė

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

San Tomė ir Prinsipė

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

San Tomė ir Prinsipė

TRANSCARG

01/AOC/2009

Nežinomas

San Tomė ir Prinsipė

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

San Tomė ir Prinsipė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Siera Leonės institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Siera Leonė

AIR RUM, LTD

Nežinomas

RUM

Siera Leonė

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nežinomas

DTY

Siera Leonė

HEAVYLIFT CARGO

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nežinomas

ORJ

Siera Leonė

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nežinomas

PRR

Siera Leonė

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nežinomas

SVT

Siera Leonė

TEEBAH AIRWAYS

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Sudano institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą

 

 

Sudano Respublika

SUDAN AIRWAYS

Nežinomas

 

Sudano Respublika

SUN AIR COMPANY

Nežinomas

 

Sudano Respublika

MARSLAND COMPANY

Nežinomas

 

Sudano Respublika

ATTICO AIRLINES

Nežinomas

 

Sudano Respublika

FOURTY EIGHT AVIATION

Nežinomas

 

Sudano Respublika

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Nežinomas

 

Sudano Respublika

ALMAJARA AVIATION

Nežinomas

 

Sudano Respublika

BADER AIRLINES

Nežinomas

 

Sudano Respublika

ALFA AIRLINES

Nežinomas

 

Sudano Respublika

AZZA TRANSPORT COMPANY

Nežinomas

 

Sudano Respublika

GREEN FLAG AVIATION

Nežinomas

 

Sudano Respublika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Nežinomas

 

Sudano Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Svazilando institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Svazilandas

SWAZILAND AIRLINK

Nežinomas

SZL

Svazilandas

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Zambijos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija


(1)  A priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.


B PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIŲ VEIKLAI BENDRIJOJE TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS  (1)

Oro vežėjo pažymėjime nurodytas juridinio asmens pavadinimas (ir pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla, jeigu skiriasi)

Oro vežėjo pažymėjimo numeris

Oro vežėjo TCAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

Orlaivių, kuriems taikomi apribojimai, tipai

Registracijos ženklas (-ai) ir, jei žinomas, orlaivio serijos numeris (-iai)

Registracijos valstybė

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

Visas laivynas, išskyrus 2 „Tu 204“ tipo orlaivius.

Visas laivynas, išskyrus orlaivius, kurių registracijos ženklai P-632, P-633.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabono Respublika

Visas laivynas, išskyrus 2 „Falcon 50“ tipo orlaivius, 1 „Falcon 900“ tipo orlaivį.

Visas laivynas, išskyrus orlaivius, kurių registracijos ženklai TR-LGV, TR-LGY, TR-AFJ.

Gabono Respublika

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstanas

Visas laivynas, išskyrus 2 B767 tipo orlaivius, 4 B757 tipo orlaivius, 10 A319, 320, 321 tipo orlaivių, 5 „Fokker 50“ tipo orlaivius.

Visas laivynas, išskyrus orlaivius, kurių registracijos ženklai P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS.

Aruba (Nyderlandų Karalystė)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladešas

B747-269B

S2-ADT

Bangladešas

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorai

Visas laivynas, išskyrus LET 410 UVP tipo orlaivį.

Visas laivynas, išskyrus orlaivį, kurio registracijos ženklas D6-CAM (851336).

Komorai

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabono Respublika

Visas laivynas, išskyrus 1 „Boeing B-767-200“ tipo orlaivį.

Visas laivynas, išskyrus orlaivį, kurio registracijos ženklas TR-LHP.

Gabono Respublika

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Irano Islamo Respublika

Visas laivynas, išskyrus 14 A300 tipo orlaivių, 4 A310 tipo orlaivius, 9 B747 tipo orlaivius, 1 B737 tipo orlaivį, 6 A320 tipo orlaivius.

Visas laivynas, išskyrus

orlaivius, kurių registracijos ženklai EP-IBA,

EP-IBB,

EP-IBC,

EP-IBD,

EP-IBG,

EP-IBH,

EP-IBI,

EP-IBJ,

EP-IBS,

EP-IBT,

EP-IBV,

EP-IBZ,

EP-ICE,

EP-ICF,

EP-IBK,

EP-IBL,

EP-IBP,

EP-IBQ,

EP-IAA,

EP-IAB,

EP-IBC,

EP-IBD,

EP-IAG,

EP-IAH,

EP-IAI,

EP-IAM,

EP-ICD,

EP-AGA,

EP-IEA,

EP-IEB,

EP-IED,

EP-IEE,

EP-IEF,

EP-IEG.

Irano Islamo Respublika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabono Respublika

Visas laivynas, išskyrus 1 „Challenger“ tipo orlaivį, 1 HS-125-800 tipo orlaivį.

Visas laivynas, išskyrus orlaivius, kurių registracijos ženklai TR-AAG, ZS-AFG.

Gabono Respublika, Pietų Afrikos Respublika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolos Respublika

Visas laivynas, išskyrus 3 „Boeing B-777“ tipo orlaivius ir 4 „Boeing B-737-700“ tipo orlaivius.

Visas laivynas, išskyrus Orlaiivius, kurių registracijos ženklai D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angolos Respublika

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraina

Visas laivynas, išskyrus vieną MD-83 tipo orlaivį.

Visas laivynas, išskyrus orlaivį, kurio registracijos ženklas UR-CFF.

Ukraina


(1)  B priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.

(2)  Skrydžius Europos bendrijoje oro vežėjui „Afrijet“ leidžiama vykdyti tik nurodytais orlaiviais.

(3)  Skrydžius Europos bendrijoje oro vežėjui „Air Astana“ leidžiama vykdyti tik nurodytais orlaiviais.

(4)  Skrydžius Europos bendrijoje oro vežėjui „Gabon Airlines“ leidžiama vykdyti tik nurodytais orlaiviais.

(5)  Skrydžius į Europos Sąjungą oro vežėjui „Iran Air“ leidžiama vykdyti tik nurodytais orlaiviais šio reglamento 48 ir 49 konstatuojamosiose dalyse išdėstytomis sąlygomis.


Top