Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0243

2010 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 243/2010, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) patobulinimu (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 77, 24.3.2010, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 119 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/243/oj

24.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 243/2010

2010 m. kovo 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) patobulinimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.

(2)

2009 m. balandžio mėn. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV), vykdydama kasmetinį tobulinimą, kuriuo siekiama racionalizuoti ir patikslinti tarptautinius apskaitos standartus, paskelbė dokumentą „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų patobulinimas“ (toliau – „TFAS patobulinimas“). Dauguma pataisų yra galiojančių TFAS paaiškinimai arba pataisos arba pakeitimai, kuriuos reikia padaryti pagal anksčiau pakeistus TFAS. 8-ojo TFAS, 17-ojo TAS, 36-ojo TAS, 39-ojo TAS pataisos susijusios su galiojančių reikalavimų pakeitimais arba papildomomis gairėmis dėl šių reikalavimų įgyvendinimo.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad „TFAS patobulinimas“ atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė EFAPG nuomonę dėl pataisų tvirtinimo ir Komisiją informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objektyvi.

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

2-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS), 5-asis TFAS, 8-asis TFAS iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2.

1-asis tarptautinis apskaitos standartas (TAS), 7-asis TAS, 17-asis TAS, 36-asis TAS, 38-asis TAS, 39-asis TAS iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento priede.

3.

Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 9-asis aiškinimas ir TFAAK 16-asis aiškinimas iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės 1 straipsnyje nurodytų standartų pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmųjų joms taikomų finansinių metų, prasidedančių po 2009 m. gruodžio 31 d., pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

(3)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų patobulinimas

Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org

2-ojo TFAS Mokėjimas akcijomis pataisa

Taisomi 5 ir 61 straipsniai.

TAIKYMAS

5

Kaip nurodyta 2 straipsnyje, šis TFAS … Tačiau ūkio subjektas neturi taikyti šio TFAS sandoriams, kuriais jis įsigyja prekes kaip dalį grynojo turto, įsigyto sujungus verslą, kaip apibrėžta 3-ajame TFAS Verslo jungimai (persvarstytas 2008 m.), sujungus bendrai kontroliuojamus ūkio subjektus arba verslus, kaip nurodyta 3-ojo TFAS B1–B4 straipsniuose, arba įtraukus verslą į formuojamą bendrą įmonę, kaip apibrėžta 31-ajame TAS Dalys bendrose įmonėse. Todėl nuosavybės priemonėms, išleistoms… (ir todėl patenka į šio TFAS taikymo sritį).

ĮSIGALIOJIMO DATA

61

3-uoju TFAS (persvarstytas 2008 m.) ir 2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas pataisytas 5 straipsnis. Ūkio subjektas šias pataisas turi taikyti 2009 m. liepos 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Jei ūkio subjektas 3-ąjį TFAS (persvarstytas 2008 m.) taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, tam ankstesniam laikotarpiui turi būti taikomos ir pataisos.

5-ojo TFAS Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla pataisa

Įterpiami 5B ir 44E straipsniai.

TAIKYMAS

5B

Šiame TFAS nurodoma, kokią informaciją reikalaujama atskleisti apie ilgalaikį turtą (arba perleidžiamas grupes), priskiriamą skirtam parduoti turtui arba nutrauktai veiklai. Kituose TFAS nurodyti atskleidimo reikalavimai tokiam turtui (arba perleidžiamoms grupėms) netaikomi, jei tuose TFAS nereikalaujama:

a)

specialiai atskleisti informacijos apie ilgalaikį turtą (arba perleidžiamas grupes), kuris priskiriamas skirtam parduoti turtui arba nutrauktai veiklai; arba

b)

atskleisti informacijos, susijusios su perleidžiamos grupės turto ir įsipareigojimų, kurie nepatenka į 5-ojo TFAS reikalavimų taikymo sritį, vertinimu, ir kai tokia informacija neatskleista kituose finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose.

Siekiant įvykdyti bendruosius 1-ojo TAS reikalavimus, visų pirma pateiktus to standarto 15 ir 125 straipsniuose, gali reikėti papildomai atskleisti informaciją apie ilgalaikį turtą (arba perleidžiamas grupes), kuris priskiriamas skirtam parduoti turtui arba nutrauktai veiklai.

ĮSIGALIOJIMO DATA

44E

2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas įterptas 5B straipsnis. Ūkio subjektas šią pataisą turi taikyti perspektyviai 2010 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas pataisą taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

8-ojo TFAS Veiklos segmentai pataisa

Taisomi 23 ir 36 straipsniai. Įterpiamas 35A straipsnis.

ATSKLEIDIMAS

Informacija apie pelną ar nuostolius, turtą ir įsipareigojimus

23

Ūkio subjektas turi parodyti kiekvieno apskaitytino segmento pelno ar nuostolių sumas. Ūkio subjektas turi parodyti kiekvieno apskaitytino segmento viso turto ir įsipareigojimų sumas, jeigu tokios sumos nuolat pateikiamos pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui. Be to, apie kiekvieną apskaitytiną segmentą ūkio subjektas turi pateikti toliau nurodytą informaciją, jeigu nurodytos sumos įtraukiamos į segmento pelno ar nuostolių apskaičiavimą, kurį tikrina pagrindinis sprendimus priimantis asmuo, ar kitaip reguliariai pateikiamos pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui net ir tuo atveju, jeigu jos neįtraukiamos į tokį segmento pelno ar nuostolių įvertinimą:

a)

pajamas iš išorinių klientų;

b)

PEREINAMASIS LAIKOTARPIS IR ĮSIGALIOJIMO DATA

35A

2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas pataisytas 23 straipsnis. Ūkio subjektas šią pataisą turi taikyti 2010 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas pataisą taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

36

Laikantis šio TFAS reikalavimų, praėjusių metų informaciją, kuri pateikiama kaip lyginamoji pirmųjų standarto taikymo metų (įskaitant 2009 m. balandžio mėn. 23 straipsnio pataisos taikymą) informacija apie segmentus, reikia nurodyti pakartotinai, nebent ūkio subjektas reikiamos informacijos neturi, o ją gauti kainuotų labai brangiai.

1-ojo TAS Finansinių ataskaitų pateikimas pataisa

Taisomas 69 straipsnis. Įterpiamas 139D straipsnis.

STRUKTŪRA IR TURINYS

Finansinės būklės ataskaita

Trumpalaikiai įsipareigojimai

69

Ūkio subjektas įsipareigojimą turi priskirti trumpalaikiams įsipareigojimams, kai:

a)

tikisi įvykdyti įsipareigojimą per įprastinį savo veiklos ciklą;

b)

įsipareigojimas visų pirma yra susijęs su prekyba;

c)

įsipareigojimas turi būti įvykdytas per dvylika mėnesių po ataskaitinio laikotarpio; arba

d)

neturi besąlygiškos teisės atidėti įsipareigojimo vykdymą bent dvylika mėnesių po ataskaitinio laikotarpio (žr. 73 straipsnį). Įsipareigojimo sąlygos, kurios sutarties šalies pasirinkimu galėtų lemti jo vykdymą išleidžiant nuosavybės priemones, neturi poveikio jo grupavimui.

Visus kitus įsipareigojimus ūkio subjektas turi priskirti ilgalaikiams.

PEREINAMASIS LAIKOTARPIS IR ĮSIGALIOJIMO DATA

139D

2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas pataisytas 69 straipsnis. Ūkio subjektas šią pataisą turi taikyti 2010 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas pataisą taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

7-ojo TAS Pinigų srautų ataskaita pataisa

Taisomas 16 straipsnis ir įterpiamas 56 straipsnis.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS PATEIKIMAS

Investicinė veikla

16

Pinigų srautus iš investicinės veiklos nurodyti atskirai yra svarbu dėl to, kad šie pinigų srautai parodo išlaidų, skirtų būsimų laikotarpių pajamoms uždirbti ir pinigų srautams atsirasti, dydį. Investicinei veiklai galima priskirti tik tas išlaidas, kurios yra pripažintos turtu finansinės būklės ataskaitoje. Investicinės veiklos pinigų srautų pavyzdžiai:

a)

ĮSIGALIOJIMO DATA

56

2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas pataisytas 16 straipsnis. Ūkio subjektas šią pataisą turi taikyti 2010 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas pataisą taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

17-ojo TAS Nuoma pataisa

Panaikinami 14 ir 15 straipsniai. Įterpiami 15A, 68A ir 69A straipsniai.

NUOMOS KLASIFIKAVIMAS

14

[Panaikinta]

15

[Panaikinta]

15A

Kai nuoma apima žemės ir pastatų elementus, ūkio subjektas atskirai įvertina kiekvieno elemento grupavimą: ar tai finansinė, ar veiklos nuoma pagal 7–13 straipsnius. Nustatant, ar žemės elementas yra veiklos ar finansinė nuoma, svarbu atsižvelgti į tai, kad žemės ekonominio tarnavimo laikas neribojamas.

PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

68A

Ūkio subjektas turi pakartotinai įvertinti galiojančios žemės elementų nuomos grupavimą 69A straipsnyje nurodytų pataisų priėmimo datą, remdamasis nuomos pradžioje turima informacija. Jis turi retrospektyviai pripažinti nuomą, naujai priskirtą finansinei nuomai, pagal 8-ąjį TAS Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos. Tačiau, jei ūkio subjektas neturi informacijos, būtinos norint retrospektyviai taikyti pataisas, jis turi:

a)

taikyti pataisas tokiai nuomai remdamasis faktais ir aplinkybėmis pataisų priėmimo datą; ir

b)

pripažinti turtą ir įsipareigojimą, susijusį su žemės nuoma, kuri naujai priskirta finansinei nuomai, tikrosiomis vertėmis, nustatytomis tą datą; visi tų tikrųjų verčių skirtumai pripažįstami kaip nepaskirstytasis pelnas.

ĮSIGALIOJIMO DATA

69A

2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas panaikinti 14 ir 15 straipsniai ir įterpti 15A ir 68A straipsniai. Ūkio subjektas šias pataisas turi taikyti 2010 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

36-ojo TAS Turto vertės sumažėjimas pataisa

Taisomas 80 straipsnis ir įterpiamas 140E straipsnis.

PINIGUS KURIANTYS VIENETAI IR PRESTIŽAS

Pinigus kuriančio vieneto atsiperkamoji ir balansinė vertė

Prestižas

Prestižo priskyrimas pinigus kuriantiems vienetams

80

Siekiant nustatyti, ar nesumažėjo prestižo, įgyto jungiant verslą, vertė, prestižas, pradedant įsigijimo data, turi būti priskirtas kiekvienam įsigyjančiojo ūkio subjekto pinigus kuriančiam vienetui arba pinigus kuriančių vienetų grupėms, kurie turėtų gauti naudos iš jungimo sąlygotos sąveikos, neatsižvelgiant į tai, ar kitas įsigyjamojo ūkio subjekto turtas arba įsipareigojimai yra priskiriami minėtiems vienetams ar vienetų grupėms. Kiekvienas vienetas ar vienetų grupė, kuriems minėtu būdu priskiriamas prestižas, turi:

a)

priklausyti ūkio subjekto žemiausiam vidaus lygmeniui, kuriame valdymo tikslais prestižas kontroliuojamas; ir

b)

prieš sujungimą nebūti didesnis nei veiklos segmentas, kaip apibrėžta 8-ojo TFAS Veiklos segmentai 5 straipsnyje.

PEREINAMOSIOS NUOSTATOS IR ĮSIGALIOJIMO DATA

140E

2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas pataisytas 80 straipsnio b punktas. Ūkio subjektas šią pataisą taiko perspektyviai 2010 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas pataisą taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

38-ojo TAS Nematerialusis turtas pataisa

Taisomi 36, 37, 40, 41 ir 130C straipsniai ir įterpiamas 130E straipsnis.

PRIPAŽINIMAS IR ĮVERTINIMAS

Įsigijimas kaip verslo jungimo dalis

Nematerialiojo turto, įgyto verslo jungimo metu, tikrosios vertės nustatymas

36

Nematerialųjį turtą, įgytą verslo jungimo metu, galima atskirti, tačiau tik su susijusia sutartimi, pripažintinu turtu arba įsipareigojimu. Tokiais atvejais įsigyjantis ūkio subjektas pripažįsta nematerialųjį turtą atskirai nuo prestižo, tačiau su susijusiu objektu.

37

Įsigyjantis ūkio subjektas gali pripažinti papildomo nematerialiojo turto grupę kaip vieną turtą, jeigu atskiras grupės turtas turi panašų naudingą tarnavimo laiką. Pavyzdžiui, sąvokos „ženklas“ bei „prekės ženklas“ dažnai pateikiamos kaip prekės ar kitų ženklų sinonimai. Tačiau pirmosios sąvokos yra rinkos sąvokos, paprastai naudojamos papildomam turtui, tokiam kaip prekės ženklas (ar paslaugos ženklas) ir su juo siejamam prekybiniam vardui, formulėms, receptams ir technologijos kompetencijai nurodyti.

40

Jeigu nematerialiajam turtui nėra aktyviosios rinkos, jo tikroji vertė lygi sumai, kurią ūkio subjektas už šį turtą sumokėtų įsigijimo dieną, sudarydamas sandorį tarp nusimanančių ir ketinančių (dalyvauti atitinkamoje operacijoje) nesusijusių šalių, remdamasis kiek galima patikimesne prieinama informacija. Nustatydamas šią sumą, ūkio subjektas atsižvelgia į naujausių sandorių dėl panašaus turto rezultatus. Pavyzdžiui, ūkio subjektas gali taikyti dabartinius rinkos sandorius atspindinčius rodiklius veiksniams, kurie lemia turto pelningumą (pvz., pajamos, veiklos pelnas arba pajamos prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją).

41

Ūkio subjektai, perkantys ir parduodantys nematerialųjį turtą, gali turėti pačių susikurtus tikrosios vertės netiesioginio nustatymo metodus. Tokie metodai gali būti taikomi pirmą kartą įvertinant nematerialųjį turtą, įgytą verslo jungimo metu, jeigu jais siekiama nustatyti tikrąją vertę ir jei jie atspindi esamus sandorius bei tos pramonės šakos, kuriai priklauso turtas, patirtį. Šie metodai apima, pvz.:

a)

numatomų būsimųjų grynųjų pinigų srautų, gaunamų iš turto, diskontavimą; arba

b)

įvertinimą išlaidų, kurių ūkio subjektas išvengia valdydamas nematerialųjį turtą, kurio nereikia:

i)

licencijuoti iš kitos šalies pagal nesusijusių šalių sandorį (remiantis atleidimu nuo atsiskaitymo savininkui, taikant diskontuojamus grynuosius pinigų srautus); arba

ii)

pakartotinai sukurti arba pakeisti kitu (kaip išlaidų metode).

PEREINAMOSIOS NUOSTATOS IR ĮSIGALIOJIMO DATA

130C

3-uoju TFAS (persvarstytas 2008 m.) pataisyti 12, 33–35, 68, 69, 94 ir 130 straipsniai, panaikinti 38 ir 129 straipsniai ir įterptas 115A straipsnis. 2009 m. balandžio mėn. išleistu dokumentu TFAS patobulinimas pataisyti 36 ir 37 straipsniai. Ūkio subjektas šias pataisas turi taikyti perspektyviai 2009 m. liepos 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Todėl per ankstesnius verslo jungimus pripažintos nematerialiojo turto sumos ir prestižas nėra koreguojami. Jei ūkio subjektas taiko 3-ąjį TFAS (persvarstytas 2008 m.) ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, tam ankstesniam laikotarpiui jis turi taikyti ir pataisas bei atskleisti šį faktą.

130E

2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas pataisyti 40 ir 41 straipsniai. Ūkio subjektas šias pataisas turi taikyti perspektyviai 2009 m. liepos 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

39-ojo TAS Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas pataisa

Taisomi 2 straipsnio g punktas, 80, 97, 100 ir 108C straipsniai ir įterpiamas 103K straipsnis.

TAIKYMAS

2

Šį standartą turi taikyti visi ūkio subjektai visoms finansinių priemonių rūšims, išskyrus:

a)

g)

bet kurią išankstinę įsigyjančio ūkio subjekto ir parduodančio akcininko sutartį pirkti arba parduoti įsigyjamą ūkio subjektą, dėl ko įvyks verslo sujungimas būsimą įsigijimo datą. Išankstinės sutarties terminas neturi viršyti pagrįsto laikotarpio, kuris paprastai būtinas norint gauti būtinus pritarimus ir įvykdyti sandorį;

h)

APSIDRAUDIMAS NUO RIZIKOS

Apdraustieji objektai

Objektų pripažinimas

80

Apsidraudimo apskaitoje apdraustaisiais objektais gali būti pripažįstamas tik tas turtas, įsipareigojimai, tvirti pasižadėjimai ar labai tikėtini prognozuojami sandoriai, kuriuose dalyvauja kitos šalys. Tai reiškia, kad apsidraudimo apskaita gali būti taikoma tos pačios grupės ūkio subjektų sudaromiems sandoriams, kurie parodomi tik šių ūkio subjektų individualiose arba atskirose finansinėse ataskaitose, o ne konsoliduotose grupės finansinėse ataskaitose. Gali būti išimtis …

Apsidraudimo apskaita

Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai

97

Jeigu prognozuojamo apsidraudimo sandorio atveju vėliau pripažįstamas finansinis turtas ar finansinis įsipareigojimas, tai susijęs pelnas arba nuostoliai, buvę pripažinti kitose bendrosiose pajamose pagal 95 straipsnį, turi būti pergrupuojami iš nuosavybės į pelną arba nuostolius kaip pergrupuota suma (žr. 1-ąjį TAS (persvarstytas 2007 m.)) per tą patį laikotarpį ar laikotarpius, kada apdraustieji prognozuojami pinigų srautai daro įtaką pelnui arba nuostoliams (pavyzdžiui, laikotarpiais, kai pripažįstamos palūkanų pajamos arba sąnaudos). Tačiau, jeigu ūkio subjektas nesitiki viso ar dalies nuostolio, pripažinto kitose bendrosiose pajamose, padengti per vieną ar daugiau būsimų ataskaitinių laikotarpių, tada sumą, kurios nesitiki atgauti, jis turi pergrupuoti ir pripažinti ją pelnu arba nuostoliais.

100

Pinigų srautų apsidraudimo sandorių, kurie neaptarti 97 ir 98 straipsniuose, sumos, pripažintos kitose bendrosiose pajamose, turi būti pergrupuojamos iš nuosavybės į pelną arba nuostolius kaip pergrupuota suma (žr. 1-ąjį TAS (persvarstytas 2007 m.)) per tą patį laikotarpį arba laikotarpius, kada apdraustieji prognozuojami pinigų srautai daro įtaką pelnui arba nuostoliams (pavyzdžiui, kai įvyksta planuotas pardavimas).

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

103K

2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas pataisyti 2 straipsnio g punktas, 97 ir 100 straipsniai ir 30TN straipsnio g punktas. Ūkio subjektas turi perspektyviai taikyti 2 straipsnio g punkto, 97 ir 100 straipsnių pataisas visoms galiojančioms sutartims metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2010 m. sausio 1 d. arba vėliau. Ūkio subjektas turi taikyti 30TN straipsnio g punkto pataisą metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2010 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas pataisą taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

108C

2008 m. gegužės mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas pataisyti 9, 73 ir 8TN straipsniai ir įterptas 50A straipsnis. 2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas pataisytas 80 straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti šias pataisas 2009 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Ūkio subjektas turi taikyti 9 ir 50A straipsnių pataisas nurodytą datą ir tokiu būdu, kaip taikomos 2005 m. pataisos, aprašytos 105A straipsnyje. Visas pataisas leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas pataisas taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

39-ojo TAS Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas taikymo nuorodų pataisa

Taisomas 30TN straipsnio g punktas.

ĮTERPTOSIOS IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS (10–13 STRAIPSNIAI)

30TN

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose įterptosios išvestinės finansinės priemonės ekonominiai kriterijai ir rizikos rūšys nelaikomos glaudžiai susijusiomis su pagrindine sutartimi (11 straipsnio a punktas). Pagal šiuos pavyzdžius, jeigu atitinka 11 straipsnio b ir c punktų sąlygas, ūkio subjektas įterptąją išvestinę finansinę priemonę apskaito atskirai nuo pagrindinės sutarties.

g)

pasirinkimo pirkti, parduoti arba išankstinio mokėjimo sandoris, įterptas į pagrindinę skolos sutartį arba pagrindinę draudimo sutartį, nėra glaudžiai susijęs su pagrindine sutartimi, nebent:

i)

pasirinkimo sandorio įvykdymo kaina kiekvieną įvykdymo datą apytiksliai lygi amortizuotai pagrindinės skolos priemonės savikainai ar pagrindinės draudimo sutarties balansinei vertei; arba

ii)

išankstinio mokėjimo pasirinkimo sandorio įvykdymo kaina kompensuoja skolintojui sumą, siekiančią pagrindinės sutarties likusio laikotarpio apytikslę prarastų palūkanų dabartinę vertę. Prarastos palūkanos yra pagrindinės iš anksto sumokėtos sumos ir palūkanų normos skirtumo sandauga. Palūkanų normos skirtumas yra pagrindinės sutarties faktinės palūkanų normos perviršis, palyginti su faktine palūkanų norma, kurią ūkio subjektas gautų išankstinio mokėjimo datą, jei iš anksto panašioje sutartyje sumokėta pagrindinė suma būtų reinvestuota likusiam pagrindinės sutarties laikotarpiui.

Įvertinimas, ar pasirinkimo pirkti arba parduoti sandoris glaudžiai susijęs su pagrindine skolos sutartimi, atliekamas prieš atskiriant konvertuojamos skolos priemonės nuosavybės elementą pagal 32-ąjį TAS.

h)

TFAAK 9-ojo aiškinimo Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas pataisa

Taisomas 5 straipsnis ir įterpiamas 11 straipsnis.

TAIKYMAS

5

Šis aiškinimas netaikomas įterptosioms išvestinėms finansinėms priemonėms sutartyse, kurios įgytos:

a)

verslo jungimais (kaip apibrėžta 3-ajame TFAS Verslo jungimai, persvarstytas 2008 m.);

b)

bendrai kontroliuojamų ūkio subjektų arba verslų jungimais, kaip aprašyta 3-ojo TFAS B1–B4 straipsniuose (persvarstytas 2008 m.); arba

c)

formuojant bendrą įmonę, kaip apibrėžta 31-ajame TAS Dalys bendrose įmonėse,

arba galimam jų pakartotiniam įvertinimui įsigijimo datą (1).

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

11

2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas pataisytas 5 straipsnis. Ūkio subjektas turi perspektyviai taikyti šią pataisą metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2009 m. liepos 1 d. arba vėliau. Jei ūkio subjektas taiko 3-ąjį TFAS (persvarstytą 2008 m.) ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, tam ankstesniam laikotarpiui jis turi taikyti ir pataisą bei atskleisti šį faktą.

TFAAK 16-ojo aiškinimo Grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą apsidraudimo sandoriai pataisa

Taisomi 14 ir 18 straipsniai.

BENDRA NUOMONĖ

Kur galima laikyti apsidraudimo priemonę

14

Išvestinė arba neišvestinė finansinė priemonė (arba išvestinių ir neišvestinių finansinių priemonių derinys) gali būti apibrėžiama kaip apsidraudimo priemonė apdraudžiant grynąją investiciją į užsienyje veikiantį ūkio subjektą. Apsidraudimo priemonę (-es) gali naudoti bet kuris ūkio subjektas arba grupės ūkio subjektai tol, kol įvykdomi 39-ojo TAS 88 straipsnio apibrėžimo, dokumentacijos ir efektyvumo reikalavimai, susiję su grynosios investicijos apdraudimu. Visų pirma, grupės apsidraudimo strategija turėtų būti aiškiai išdėstyta dokumentuose, nes skirtinguose grupės lygiuose galimi skirtingi apibrėžimai.

ĮSIGALIOJIMO DATA

18

Ūkio subjektas turi taikyti šį aiškinimą 2008 m. spalio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Ūkio subjektas turi taikyti 2009 m. balandžio mėn. paskelbtu dokumentu TFAS patobulinimas padarytą 14 straipsnio pataisą metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. liepos 1 d. arba vėliau. Juos abu leidžiama taikyti anksčiau. Jei ūkio subjektas šį aiškinimą taiko ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam iki 2008 m. spalio 1 d., arba 14 straipsnio pataisą taiko iki 2009 m. liepos 1 d., jis turi atskleisti šį faktą.


(1)  Sutarčių su įterptosiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis įsigijimui jungiant verslą taikomas 3-asis TFAS (persvarstytas 2008 m.).


Top