Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0071

2010 m. lapkričio 4 d. Komisijos direktyva 2010/71/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą metoflutriną Tekstas svarbus EEE

OJ L 288, 5.11.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 32 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; panaikino 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/71/oj

5.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/17


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/71/ES

2010 m. lapkričio 4 d.

kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą metoflutriną

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 11 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 23 d. Jungtinė Karalystė gavo Sumitomo Chemical (UK) Plc paraišką, pateiktą pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 1 dalį, dėl veikliosios medžiagos metoflutrino įtraukimo į direktyvos I priedą, kad būtų galima ją naudoti 18-to tipo produktams – insecticidams, akaricidams ir kitų nariuotakojų kontrolės produktams, apibrėžtiems Direktyvos 98/8/EB V priede. Direktyvos 98/8/EB 34 straipsnio 1 dalyje nurodytą dieną metoflutrinas nebuvo tiekiamas rinkai kaip biocidinio produkto veiklioji medžiaga.

(2)

Atlikusi vertinimą, 2008 m. birželio 19 d. Jungtinė Karalystė Komisijai pateikė vertinimo ataskaitą ir rekomendaciją.

(3)

2010 m. gegužės 27 d. valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo ataskaitą Biocidinių produktų nuolatiniame komitete; peržiūros išvados įtrauktos į vertinimo ataskaitą.

(4)

Remiantis atliktais tyrimais galima daryti išvadą, kad biocidiniai produktai, naudojami kaip insecticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai, ir kurių sudėtyje yra metoflutrino, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus. Todėl metoflutriną galima įrašyti į tos direktyvos I priedą.

(5)

Europos Sąjungos lygmeniu įvertinti ne visi galimi naudojimo būdai. Todėl tikslinga nustatyti, kad valstybės narės įvertintų naudojimo arba sąlyčio (patekimo) būdus ir aplinkos terpėms bei populiacijoms kylantį pavojų, kurie nebuvo tinkamai įvertinti atliekant pavojaus vertinimą Europos Sąjungos lygmeniu, ir išduodamos produktų autorizacijos liudijimus užtikrintų, kad bus imtasi tinkamų priemonių arba bus nustatyti specialūs reikalavimai siekiant nustatytą pavojų sumažinti iki priimtino lygio.

(6)

Svarbu, kad šios direktyvos nuostatos būtų vienu metu taikomos visose valstybėse narėse, siekiant užtikrinti, kad biocidiniams produktams, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos metoflutrino, būtų sudarytos vienodos rinkos sąlygos ir kad biocidinių produktų rinka tinkamai veiktų.

(7)

Veiklioji medžiaga turėtų būti įrašyta į I priedą praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį valstybės narės galėtų priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus atitikti šią direktyvą.

(8)

Todėl Direktyva 98/8/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(9)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 98/8/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2011 m. gegužės 1 d.

Priimdamos tas nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.


PRIEDAS

Į Direktyvos 98/8/EB I priedą įtraukiamas šis įrašas apie medžiagą metoflutriną:

Nr.

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikavimo numeriai

Mažiausias veikliosios medžiagos grynis rinkai tiekiamame biocidiniame produkte

Įrašymo data

Atitikties 16 straipsnio 3 dalies nuostatoms terminas (išskyrus produktus, kuriuose yra daugiau negu viena veiklioji medžiaga; tokių produktų atitikties 16 straipsnio 3 dalies nuostatoms terminas yra data, nustatyta paskutiniame iš sprendimų dėl veikliųjų medžiagų įrašymo į šį sąrašą)

Įrašo galiojimo pabaigos data

Produkto tipas

Specialiosios nuostatos (1)

„36

Metoflutrinas

 

RTZ izomeras –

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ciklopropankarboksilatas

EB Nr. nėra duomenų

CAS Nr. 240494-71-7

 

Visi kiti izomerai –

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoksimetil)benzil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciklopropankarboksilatas

EB Nr. nėra duomenų

CAS Nr. 240494-70-6

Veiklioji medžiaga turi atitikti abu šiuos mažiausio grynio reikalavimus:

 

RTZ izomeras –

754 g/kg

 

Bendras visų kitų izomerų kiekis –

930 g/kg

2011 m. gegužės 1 d.

Netaikoma

2021 m. balandžio 30 d.

18

Pagal 5 straipsnį ir VI priedą vertindamos produkto leidimo paraiškas, valstybės narės, jei reikia konkretaus produkto atveju, vertina naudojimo arba sąlyčio (patekimo) būdus ir aplinkos terpėms bei populiacijoms kylantį pavojų, kurie nebuvo tinkamai įvertinti atliekant pavojaus vertinimą Europos Sąjungos lygmeniu.“


(1)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikiami Komisijos tinklalapyje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


Top