Help Print this page 

Document 32010L0061

Title and reference
2010 m. rugsėjo 2 d. Komisijos direktyva 2010/61/ES, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai pirmąjį kartą priderinami prie mokslo ir technikos pažangos Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 233, 3.9.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 74 - 75

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/61/oj
Multilingual display
Text

3.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 233/27


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/61/ES

2010 m. rugsėjo 2 d.

kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai pirmąjį kartą priderinami prie mokslo ir technikos pažangos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (1), ir ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnyje, II priedo II.1 skirsnyje ir III priedo III.1 skirsnyje daroma nuoroda į tarptautinėse sutartyse pateiktas nuostatas dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnyje.

(2)

Šių tarptautinių sutarčių nuostatos atnaujinamos kas dveji metai. Atitinkamai pakeistos šių sutarčių versijos taikomos nuo 2011 m. sausio 1 d., numatant pereinamąjį laikotarpį iki 2011 m. birželio 30 d.

(3)

Todėl Direktyvos 2008/68/EB I priedo I.1 skirsnis, II priedo II.1 skirsnis ir III priedo III.1 skirsnis turi būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Pavojingų krovinių vežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/68/EB pakeitimai

Direktyvos 2008/68/EB priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedo I.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„I.1.   ADR

ADR A ir B priedai, taikytini nuo 2011 m. sausio 1 d., susitariant, kad sąvoka „Susitariančioji Šalis“ atitinkamai pakeičiama sąvoka „valstybė narė“.“

2.

II priedo II.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„II.1.   RID

RID, pateikiamų COTIF C priedėlyje ir taikytinų nuo 2011 m. sausio 1 d., priedas, susitariant, kad sąvoka „RID Susitariančioji Šalis“ atitinkamai pakeičiama sąvoka „valstybė narė“.“

3.

III priedo III.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„III.1.   ADN

Prie ADN pridedamos taisyklės, taikytinos nuo 2011 m. sausio 1 d., ir ADN 3 straipsnio f bei h punktai, 8 straipsnio 1 bei 3 dalys, susitariant, kad sąvoka „Susitariančioji Šalis“ atitinkamai pakeičiama sąvoka „valstybė narė“.“

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įsigaliojusiais ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d., įgyvendinama ši direktyva. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 260, 2008 9 30, p. 13.


Top