Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0023

2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyva 2010/23/ES, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas dėl atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo neprivalomo ir laikino taikymo tam tikroms paslaugoms, kurias teikiant gali būti sukčiaujama

OJ L 72, 20.3.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 244 - 245

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/23/oj

20.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 72/1


TARYBOS DIREKTYVA 2010/23/ES

2010 m. kovo 16 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas dėl atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo neprivalomo ir laikino taikymo tam tikroms paslaugoms, kurias teikiant gali būti sukčiaujama

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą,

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvoje 2006/112/EB (3) nustatyta, kad pridėtinės vertės mokestį (PVM) moka bet kuris apmokestinamasis asmuo, vykdantis sandorius, susijusius su apmokestinamu prekių tiekimu ir paslaugų teikimu. Tačiau tarpvalstybinių sandorių, taip pat tam tikrų didelės rizikos vidaus sektorių (pavyzdžiui, statybos ar atliekų) atveju prievolę sumokėti PVM numatyta perkelti asmeniui, kuriam tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos.

(2)

Atsižvelgiant į tai, kad sukčiavimas PVM srityje yra didelė problema, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama laikinai taikyti mechanizmą, pagal kurį prievolė sumokėti PVM būtų perkeliama asmeniui, kuriam perleidžiami šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimai, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/87/EB (4) 3 straipsnyje, ir kiti leidimai, kuriais galima naudotis siekiant laikytis tos pačios direktyvos.

(3)

Tokį mechanizmą nustačius ne bendru mastu, o tik šioms paslaugoms, kurias teikiant, kaip rodo nesena patirtis, iškyla ypač didelė sukčiavimo galimybė, neturėtų būti pažeisti esminiai PVM sistemos principai, pavyzdžiui, mokėjimo etapais principas.

(4)

Kad būtų galima įvertinti šio mechanizmo efektyvumą, valstybės narės turėtų parengti jo taikymo vertinimo ataskaitą.

(5)

Kad būtų galima skaidriai įvertinti, kokį poveikį mechanizmo taikymas daro nesąžiningai veiklai, rengdamos vertinimo ataskaitas valstybės narės turėtų remtis iš anksto valstybių narių nustatytais kriterijais. Atliekant bet kurį tokį vertinimą reikėtų aiškiai įvertinti sukčiavimo mastą prieš pradedant taikyti mechanizmą ir pradėjus jį taikyti, taip pat visus paskesnius nesąžiningos veiklos tendencijų pokyčius, įskaitant kitų paslaugų teikimą. Be to, ataskaitoje reikėtų įvertinti išlaidas, susijusias su apmokestinamųjų asmenų reikalavimų laikymusi.

(6)

Kiekviena valstybė narė, nustačiusi nesąžiningos veiklos tendencijų pokyčių savo teritorijoje, susijusių su paslaugomis, kurioms taikoma ši direktyva, turėtų dėl to pateikti ataskaitą.

(7)

Kad visos valstybės narės turėtų galimybę taikyti tokį mechanizmą, būtinas specialus Direktyvos 2006/112/EB pakeitimas.

(8)

Kadangi šios direktyvos tikslo t. y. spręsti sukčiavimo PVM srityje problemą taikant laikiną priemonę, nukrypstančią nuo galiojančių Sąjungos taisyklių, valstybės narės negali deramai pasiekti ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje numatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(9)

Todėl Direktyva 2006/112/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvoje 2006/112/EB įterpiamas šis straipsnis:

„199a straipsnis

1.   Valstybės narės gali iki 2015 m. birželio 30 d. ne trumpiau kaip dvejiems metams nustatyti, kad asmuo, kuriam tenka prievolė sumokėti PVM, yra apmokestinamasis asmuo, kuriam teikiamos bet kurios iš šių paslaugų:

a)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų, kaip apibrėžta 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (5), 3 straipsnyje, kuriuos galima perleisti pagal tos direktyvos 12 straipsnį, perleidimas;

b)

kitų leidimų, kuriais gali naudotis operatoriai siekdami laikytis minėtos direktyvos, perleidimas.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie 1 dalyje numatyto mechanizmo taikymą pradėdamos taikyti bet kurį tokį mechanizmą ir pateikia Komisijai šią informaciją:

a)

pranešimą apie mechanizmo taikymo priemonės taikymo sritį ir išsamų papildomų priemonių aprašą, įskaitant apmokestinamiesiems asmenims nustatytas bet kurias atskaitomybės prievoles ir bet kurias kontrolės priemones;

b)

vertinimo kriterijus, kuriais remiantis būtų galima palyginti su 1 dalyje išvardytomis paslaugomis susijusią nesąžiningą veiklą prieš pradedant taikyti mechanizmą ir pradėjus jį taikyti, su kitomis paslaugomis susijusią nesąžiningą veiklą prieš pradedant taikyti mechanizmą ir pradėjus jį taikyti, ir bet kurį kitų rūšių nesąžiningos veiklos atvejų skaičiaus padidėjimą prieš pradedant taikyti mechanizmą ir pradėjus jį taikyti;

c)

datą, nuo kurios įsigalioja mechanizmo taikymo priemonė, ir jos galiojimo laikotarpį.

3.   Valstybės narės, kurios taiko 1 dalyje numatytą mechanizmą, ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. pateikia Komisijai ataskaitą, parengtą remiantis 2 dalies b punkte numatytais vertinimo kriterijais. Ataskaitoje aiškiai nurodoma, kurią informaciją reikėtų laikyti konfidencialia, o kurią galima skelbti viešai.

Ataskaitoje pateikiamas išsamus priemonės bendro veiksmingumo ir rezultatyvumo įvertinimas, pirmiausia nurodant:

a)

poveikį nesąžiningai veiklai, susijusiai su teikiamomis paslaugomis, kurioms taikoma priemonė;

b)

nesąžiningos veiklos galimą perkėlimą į prekių ar kitų paslaugų sritį;

c)

reikalavimų laikymosi išlaidas, kurias apmokestinamieji asmenys patiria dėl priemonės taikymo.

4.   Kiekviena valstybė narė, po šio straipsnio įsigaliojimo nustačiusi nesąžiningos veiklos tendencijų pokyčių savo teritorijoje, susijusių su 1 dalyje išvardytomis paslaugomis, ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. Komisijai pateikia su tuo susijusią ataskaitą.

2 straipsnis

Valstybės narės, kurios nusprendžia taikyti Direktyvos 2006/112/EB 199a straipsnio 1 dalyje numatytą mechanizmą, pradėjusios taikyti mechanizmą pateikia Komisijai mechanizmo taikymo priemonės nuostatas.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva taikoma iki 2015 m. birželio 30 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

6 straipsnis

Ši direktyva skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  2010 m. vasario 10 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2010 m. sausio 21 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(4)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(5)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.“


Top