EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0016

2010 m. kovo 9 d. Komisijos direktyva 2010/16/ES, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl jos netaikymo konkrečiai įstaigai (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 60, 10.3.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 288 - 289

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/16/oj

10.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 60/15


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/16/ES

2010 m. kovo 9 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl jos netaikymo konkrečiai įstaigai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (1), ypač į jos 150 straipsnio 1 dalies d punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2006/48/EB 2 straipsnyje pateikiamas įstaigų, kurioms ši direktyva aiškiai netaikoma, sąrašas.

(2)

Slovėnijos Respublikos finansų ministerija paprašė į įstaigų, kurioms Direktyva 2006/48/EB netaikoma, sąrašą, pateiktą tos direktyvos 2 straipsnyje, įtraukti SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana (toliau – SID Bank).

(3)

SID Bank remia Slovėnijos Vyriausybės struktūrinę, socialinę politiką ir kitas viešosios politikos kryptis teikdamas finansines paslaugas, konsultacijas ir patarimus, be kita ko, tokiose srityse, kaip antai: tarptautinė prekyba ir tarptautinis bendradarbiavimas, ekonominės paskatos mažoms ir vidutinėms įmonėms, moksliniams tyrimams ir plėtrai, regioninei plėtrai ir komercinėms bei viešosioms infrastruktūroms. Slovėnijos Vyriausybė yra vienintelė SID Bank akcininkė, taip pat visų banko turimų įsipareigojimų laiduotoja.

(4)

SID Bank – įstaiga, kuri vykdo specifinę su viešuoju interesu siejamą veiklą, todėl ji gali būti įtraukta į įstaigų, kurioms Direktyva 2006/48/EB pagal jos 2 straipsnį netaikoma, sąrašą.

(5)

Todėl Direktyva 2006/48/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(6)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Europos bankininkystės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB 2 straipsnyje po septynioliktos įtraukos įterpiama nauja įtrauka:

„—

Slovėnijoje – SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana,“.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.


Top