EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0737

2010/737/ES: 2010 m. gruodžio 2 d. Komisijos sprendimas dėl poliesterio danga ir plastizolio danga padengtų plieno lakštų priskyrimo tam tikrų statybos produktų degumo klasėms (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 389) Tekstas svarbus EEE

OJ L 317, 3.12.2010, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 177 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/737/oj

3.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. gruodžio 2 d.

dėl poliesterio danga ir plastizolio danga padengtų plieno lakštų priskyrimo tam tikrų statybos produktų degumo klasėms

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 389)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/737/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (1), ypač į jos 20 straipsnio 2 dalies a punktą,

pasikonsultavusi su Nuolatiniu statybos komitetu,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 89/106/EEB numatyta, kad siekiant atsižvelgti į skirtingus statinių apsaugos lygius nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygiu, aiškinamaisiais dokumentais gali tekti nustatyti klases, atitinkančias produktų charakteristikas pagal kiekvieną esminį reikalavimą. Šie dokumentai buvo paskelbti kaip „Komisijos komunikatas dėl Direktyvos 89/106/EEB aiškinamųjų dokumentų (2)“.

(2)

Atsižvelgiant į esminį priešgaisrinės saugos reikalavimą, aiškinamajame dokumente Nr. 2 išvardijamos tam tikros susijusios priemonės, kuriomis apibrėžiama valstybėse narėse skirtingai kuriama priešgaisrinės saugos strategija.

(3)

Aiškinamajame dokumente Nr. 2 nustatyta, kad viena iš tų priemonių – ugnies ir dūmų susidarymo bei plitimo apribojimas tam tikrame plote, sumažinant visiško gaisro įsiplėtojimo dėl statybos produktų galimybę.

(4)

To apribojimo lygis gali būti išreiškiamas tik skirtingais produktų degumo lygiais jų galutinio naudojimo etape.

(5)

Radus suderintą sprendimą, klasių sistema buvo patvirtinta 2000 m. vasario 8 d. Sprendimu 2000/147/EB, įgyvendinančiu Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (3).

(6)

Poliesteriu padengtiems ir plastizoliu padengtiems plieno lakštams būtina taikyti Sprendimu 2000/147/EB nustatytą klasifikaciją.

(7)

Daugelio statybos produktų ir (arba) medžiagų degumas, remiantis Sprendime 2000/147/EB nustatyta klasifikacija, yra patikimai nustatytas ir pakankamai gerai žinomas už priešgaisrinę saugą atsakingoms valstybių narių institucijoms, todėl nereikalaujama atlikti šios konkrečios charakteristikos bandymų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Visus degumo reikalavimus atitinkantys statybos produktai ir (arba) medžiagos, kurių papildomų bandymų nereikia atlikti, nurodyti priede.

2 straipsnis

Konkrečios klasės, kurioms pagal Sprendime 2000/147/EB patvirtintą degumo klasifikaciją turi būti priskirti skirtingi statybos produktai ir (arba) medžiagos, nurodomos šio sprendimo priede.

3 straipsnis

Tam tikrais atvejais produktai vertinami atsižvelgiant į jų galutinį naudojimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 12.

(2)  OL C 62, 1994 2 28, p. 1.

(3)  OL L 50, 2000 2 23, p. 14.


PRIEDAS

Šiame priede pateikiamose lentelėse išvardijami statybos produktai ir (arba) medžiagos, kurie atitinka visus degumo charakteristikų reikalavimus ir kurių nereikia bandyti.

1 lentelė

Vienasluoksne poliesterio danga (be vidinės izoliacijos) dengtų plieno lakštų degumo klasės

Produktas

Metalu dengto plieno lakšto vardinis storis „t“

(mm)

Profilis

Klasė (1)

Metalu dengtas plieno lakštas, profiliuotas arba plokščias, vardinio storio t (mm), kurio ugnies veikiamas paviršius, remiantis atitinkama standartų EN 14782 ir EN 10169 dalimi, padengtas maksimalaus 25 μm vardinio storio poliesterio danga, jeigu dangos masė ne didesnė kaip 70 g/m2, o PCS ne didesnis kaip 1,0 MJ/m2.

Ugnies neveikiamas plieno lakšto paviršius gali būti padengtas organine danga su sąlyga, kad šios dangos storis ne didesnis kaip 15 μm, o PCS ne didesnis kaip 0,7 MJ/m2.

0,40 ≤ t ≤ 1,50

Plokščias arba profiliuotas (2)

A1

Naudojamas simbolis: PCS – bendras šilumos potencialas.


2 lentelė

Plastizoliu dengtų plieno lakštų degumo klasės

Produktas (3)

Metalu dengto plieno lakšto vardinis storis „t“

(mm)

Konstrukcijos apibūdinimas

Klasė (4)

Metalu dengtas plieno lakštas, profiliuotas arba plokščias, vardinio storio t (mm), kurio ugnies veikiamas paviršius padengtas maksimalaus 200 μm vardinio storio plastizolio danga, dangos masė ≤ 300 g/m2, o PCS ≤ 7,0 MJ/m2.

Ugnies neveikiamas plieno lakšto paviršius gali būti padengtas organine danga su sąlyga, kad šios dangos storis ≤ 15 μm, o PCS ≤ 0,7 MJ/m2.

0,55 ≤ t ≤ 1,00

Plokščias arba profiliuotas produktas, kuris naudojamas kaip vienasluoksnė danga (be vidinės izoliacijos) arba iš galinės pusės padengtas mineraline vata kaip pastatytos konstrukcijos dalis (gali būti dvisluoksnė danga). Jeigu produktas profiliuotas, profiliuoto (gofruoto) paviršiaus plotas turi būti ne daugiau kaip du kartus didesnis už bendrą produkto (paviršiaus) plotą.

Mineralinė vata priskiriama bent jau „A2-s1, d0“ klasei. Mineralinės vatos storis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, nebent iškart po mineraline vata esanti medžiaga (jeigu ji yra), įskaitant bet kokias garų užtvaras, priskiriama bent jau „A2-s1, d0“ klasei.

Atraminė konstrukcija priskiriama bent jau „A2-s1, d0“ klasei.

C-s3,d0

Naudojamas simbolis. PCS – bendras šilumos potencialas.


(1)  Sprendimo 2000/147/EB priedo 1 lentelėje nurodyta klasė.

(2)  Profiliuoto (gofruoto) paviršiaus plotas turi būti ne daugiau kaip du kartus didesnis už bendrą produkto (paviršiaus) plotą.

Naudojamas simbolis: PCS – bendras šilumos potencialas.

(3)  Leistinos vardinio storio nuokrypos turi atitikti atitinkamus standartus, nurodytus standartuose EN 14782 ir EN 14783.

(4)  Sprendimo 2000/147/EB priedo 1 lentelėje nurodyta klasė.

Naudojamas simbolis. PCS – bendras šilumos potencialas.


Top