Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/ES: 2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Čekijos Respublikai leidžiama nukrypti nuo Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų taikymo geležinkelio linijai „Strančice–České Budějovice“ (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7789)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 298/85


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 15 d.

kuriuo Čekijos Respublikai leidžiama nukrypti nuo Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų taikymo geležinkelio linijai „Strančice–České Budějovice“

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7789)

(Tekstas autentiškas tik čekų kalba)

(2010/691/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 28 d. Komisijos sprendimą 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų (1), ypač į jo priedo 7.1.3 skirsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2009/561/EB (2), kuriuo iš dalies pakeistas Sprendimas 2006/679/EB, nustatytos paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų įgyvendinimo taisyklės.

(2)

Pagal Transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių specifikacijų 7.1.3 skirsnį ERTMS ir (arba) ETCS sumontuoti privaloma, jei vykdant geležinkelių infrastruktūros projektus, kuriems finansinė parama teikiama iš Europos regioninės plėtros fondo ir (arba) Sanglaudos fondo lėšų, modernizuojama valdymo, kontrolės ir signalizacijos įranga arba į ją įmontuojama naujų prietaisų.

(3)

Jei signalizacijos sistema atnaujinama trumpose (trumpesnėse kaip 150 km) ir neištisinėse geležinkelio linijos atkarpose ir atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia dokumentų rinkinį, Komisija gali leisti nukrypti nuo šios taisyklės. Šiame dokumentų rinkinyje pateikiama ekonominė analizė, iš kurios matyti, kad būtų gauta daug ekonominės ir (arba) techninės naudos, jeigu ERTMS būtų pradėta eksploatuoti įrangą sumontavus vėliau, o ne įgyvendinant ES finansuojamą projektą.

(4)

Komisija išnagrinėja pateiktą dokumentų rinkinį bei valstybės narės pasiūlytas priemones ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB (3) 29 straipsnyje nurodytam komitetui praneša nagrinėjimo rezultatus. Gavusi leidimą nukrypti nuo reikalavimų valstybė narė užtikrina, kad ERTMS būtų sumontuota ne vėliau kaip per penkerius metus nuo projekto pabaigos ir nedelsiant, kai linijos atkarpa sujungiama su kita geležinkelio linija, kurioje sumontuota ERTMS.

(5)

Iki 2016 m. palaipsniui modernizuojant liniją „Strančice–České Budějovice“, kai kurioms jos atkarpoms paskirta arba bus paskirta finansinė parama, teikiama iš Europos regioninės plėtros fondo ir (arba) Sanglaudos fondo lėšų.

(6)

Linija „Strančice–České Budějovice“ trumpesnė kaip 150 km ir nesujungta su jokia linija, kurioje sumontuota ERTMS. 2010 m. sausio 24 d. Čekijos valdžios institucijos Komisijai atsiuntė prašymą leisti nukrypti nuo reikalavimų ir dokumentų rinkinį, iš kurio matyti, kad būtų gauta daug ekonominės ir (arba) techninės naudos, jei ERTMS būtų pradėta eksploatuoti 2018 m. pabaigoje, o ne įgyvendinant ES finansuojamą projektą.

(7)

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004 (4) 15 straipsnį Europos geležinkelio agentūra 2010 m. gegužės 20 d. pateikė savo techninę nuomonę dėl prašymo leisti nukrypti nuo reikalavimų.

(8)

Pateiktoje techninėje nuomonėje nurodyta, kad dokumentų rinkinyje yra būtini aspektai, kad būtų leista nukrypti nuo reikalavimų, tačiau pasiūlyta gauti patvirtinimą, kad paraiškoje bus nuostata dėl ERTMS įrangos geležinkelio linijoje sumontavimo.

(9)

2010 m. birželio 7 d. Čekijos valdžios institucijos patvirtino, kad paskutinės atkarpos paraiškoje bus aiški nuostata dėl ERTMS įrangos geležinkelio linijoje sumontavimo.

(10)

Nagrinėjimo rezultatus Komisija pranešė pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnį įsteigtam komitetui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Čekijos Respublikai suteikiamas leidimas nukrypti nuo įpareigojimo įgyvendinti transeuropinės paprastųjų geležinkelių kontrolės, valdymo ir signalizacijos technines sąveikos specifikacijas linijoje „Strančice–České Budějovice“.

Šis leidimas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Čekijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 284, 2006 10 16, p. 1.

(2)  OL L 194, 2009 7 25, p. 60.

(3)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(4)  OL L 164, 2004 4 30. p. 1.


Top