Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0649

2010/649/ES: 2010 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Pakistano Islamo Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

OJ L 287, 4.11.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 29 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/649/oj

4.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/50


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. spalio 7 d.

dėl Europos bendrijos ir Pakistano Islamo Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

(2010/649/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 3 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu vedė derybas su Pakistano Islamo Respublika dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos susitarimo (toliau – Susitarimas).

(2)

Susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2009 m. spalio 26 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

(3)

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir ją perėmė.

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(5)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Europos Sąjungos pozicijos priėmimo procedūrą.

(6)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 straipsnį, Jungtinė Karalystė pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(7)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio minėto protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikytinas.

(8)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikytinas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Pakistano Islamo Respublikos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos (toliau – Susitarimas).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia Susitarimo 20 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą tam, kad įpareigotų Sąjungą (1), ir pateikia šį pareiškimą:

„2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir ją perėmė ir nuo tos datos naudojasi visomis Europos bendrijos teisėmis ir perima visas jos pareigas. Todėl nuorodos į „Europos bendriją“ arba „Bendriją“ Susitarimo tekste atitinkamai skaitomos kaip nuorodos į „Europos Sąjungą“.“

3 straipsnis

Komisija, padedama jos prašymu pakviestų valstybių narių ekspertų, atstovauja Sąjungai pagal Susitarimo 16 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Sąjungos poziciją Jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo pagal Susitarimo 16 straipsnio 2 dalį nustato Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

6 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2010 m. spalio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. WATHELET


(1)  Readmisijos susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Europos bendrijos ir Pakistano Islamo Respublikos

SUSITARIMAS

dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA

(toliau – Bendrija)

ir

PAKISTANO ISLAMO RESPUBLIKA

(toliau – Pakistanas),

toliau taip pat atskirai – „Šalis“, o kartu – „Šalys“,

SIEKDAMOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą veiksmingai kovai su nelegalia imigracija užtikrinti,

SIEKDAMOS šiuo susitarimu ir remiantis abipusiškumo principu nustatyti skubią ir veiksmingą asmenų, kurie neatitinka arba jau nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Pakistano arba vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tinkamo jų grąžinimo tvarką, taip pat bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą,

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu nepažeidžiamos Europos Sąjungos valstybių narių ir Pakistano teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė pagal tarptautinę teisę,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies ir visų pagal šią antraštinę dalį priimtų teisės aktų nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)

valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę;

b)

valstybės narės pilietis – bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip nustatyta Bendrijos;

c)

Pakistano pilietis – bet kuris Pakistano pilietybę turintis asmuo;

d)

trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, turintis kitą nei Pakistano ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

e)

asmuo be pilietybės – bet kuris pilietybės neturintis asmuo;

f)

leidimas gyventi – Pakistano arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies leidimas, kuris suteikia asmeniui teisę gyventi išduodančiosios valstybės teritorijoje;

g)

viza – Pakistano arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jo (-s) teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ši sąvoka neapima oro uosto tranzitinės vizos;

h)

prašančioji valstybė – valstybė (Pakistanas arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio susitarimo 2 ir 3 straipsnius arba tranzito paraišką pagal 12 straipsnį;

i)

prašomoji valstybė – valstybė (Pakistanas arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio susitarimo 2 ir 3 straipsnius arba tranzito paraiška pagal 12 straipsnį.

I SKIRSNIS

READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Piliečių readmisija

1.   Prašančiosios valstybės prašymu po to, kai pagal 6 straipsnį įrodoma asmens pilietybė, prašomoji valstybė priima atgal į savo teritoriją bet kurį savo pilietį, kuris netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės teritorijoje sąlygų.

2.   Prašomoji valstybė prireikus ir nedelsdama išduoda asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, readmisijai reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip šešis mėnesius. Jeigu dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo negali būti perduotas per kelionės dokumento galiojimo laiką, prašomoji valstybė per 14 dienų išduoda naują, tiek pat laiko galiojantį kelionės dokumentą.

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Prašančiosios valstybės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, prašomoji valstybė priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jeigu tokie asmenys:

a)

readmisijos paraiškos pateikimo metu turėjo prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi, arba

b)

neteisėtai atvyko į prašančiosios valstybės teritoriją tiesiogiai iš prašomosios valstybės teritorijos. Šioje pastraipoje asmuo laikomas tiesiogiai atvykusiu iš prašomosios valstybės teritorijos, jei jis atvyko į prašančiosios valstybės teritoriją arba, jeigu prašomoji valstybė yra Pakistanas, į valstybių narių teritoriją oro ar vandens transportu neįvažiuodamas į kitą tarpinę valstybę.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jeigu:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per prašomosios valstybės tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

prašančioji valstybė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš jam atvykstant arba atvykus į jos teritoriją, išskyrus, kai tas asmuo turi prašomosios valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas yra ilgesnis.

3.   Jeigu prašomoji valstybė yra valstybė narė, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas readmisijos įsipareigojimas tenka vizą arba leidimą gyventi išdavusiai valstybei narei. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas readmisijos įsipareigojimas tenka ilgesnį laiką galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs, tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pabaigos data yra vėliausia.

4.   Prašomoji valstybė prireikus ir nedelsdama išduoda asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, grąžinimui reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip šešis mėnesius. Jeigu dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo negali būti perduotas per kelionės dokumento galiojimo laiką, prašomoji valstybė per 14 kalendorinių dienų išduoda naują, tiek pat laiko galiojantį kelionės dokumentą.

II SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

4 straipsnis

Principai

1.   Pagal šio straipsnio 2 dalį, kai grąžintinas asmuo perduodamas vadovaujantis 2 ir 3 straipsniuose nustatytais įsipareigojimais, prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška.

2.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies ir 3 straipsnio 1 dalies, readmisijos paraiškos nereikia tais atvejais, kai grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą ir, jei reikia, prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi.

3.   Joks asmuo negali būti priimtas atgal remiantis tik prima facie pilietybės įrodymais.

5 straipsnis

Readmisijos paraiška

1.   Readmisijos paraiškoje nurodoma tokia informacija:

a)

priimamo atgal asmens duomenys (pvz., vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta ir paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta);

b)

įrodymų dėl pilietybės, tranzito, trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų bei neteisėto atvykimo ir gyvenimo pateikimo priemonių nurodymai.

2.   Readmisijos paraiškoje, kiek įmanoma, taip pat turėtų būti nurodyta ši informacija:

a)

pareiškimas, kuriame nurodoma, kad grąžintinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros, jeigu tas asmuo aiškiai pritarė tokiam pareiškimui;

b)

bet kokia kita apsaugos ar saugumo priemonė, kuri gali būti būtina individualios readmisijos atveju.

3.   Naudotina bendra readmisijos paraiškų forma pridedama kaip šio susitarimo V priedas.

6 straipsnis

Pilietybės įrodymas

1.   Pilietybė negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus.

2.   Pagal 2 straipsnio 1 dalį pilietybė gali būti įrodoma pateikiant bet kuriuos šio susitarimo I priede išvardytus dokumentus, net jeigu jų galiojimo laikas pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, prašomoji ir prašančioji valstybės abipusiškai pripažįsta pilietybę nereikalaudamos tolesnio tyrimo.

3.   Pagal 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus pilietybė taip pat gali būti įrodoma pateikiant bet kuriuos šio susitarimo II priede išvardytus dokumentus, net jeigu jų galiojimo laikas pasibaigęs. Jeigu pateikiami tokie dokumentai, prašomoji valstybė inicijuoja atitinkamo asmens tapatybės nustatymo procesą.

4.   Jeigu nė vieno iš I arba II prieduose išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, prašančiosios valstybės kompetentinga institucija ir prašomosios valstybės diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdamos apklausia asmenį, dėl kurio pateikta readmisijos paraiška.

7 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susijusios įrodymo priemonės

1.   3 straipsnio 1 dalyje nustatytų trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos gali būti visų pirma įrodomos vienu iš šio susitarimo III priede pateiktu įrodymu. Negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Visi tokie įrodymai turi būti pagrįsti prašomosios ir prašančiosios valstybių abipusiškai pripažįstamais elementais.

2.   3 straipsnio 1 dalyje nustatytų trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos taip pat gali būti įrodomos vienu iš šio susitarimo IV priede pateiktu įrodymu. Jeigu pateikiami tokie įrodymai, prašomoji valstybė laiko juos tinkamais tyrimui inicijuoti.

3.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomas remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos arba kito leidimo gyventi. Prašančiosios šalies pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, gali būti neteisėto atvykimo, buvimo arba gyvenimo prima facie įrodymas.

8 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per metus nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informaciją, jog trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės neatitinka arba jau nebeatitinka galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, pateikus prašymą terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol tų kliūčių nebelieka.

2.   Į readmisijos paraišką turi būti atsakyta nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų; atsisakius patenkinti readmisijos paraišką, nurodomos priežastys. Šis terminas prasideda readmisijos paraiškos gavimo dieną. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku atsakyti į paraišką, pateikus prašymą ir nurodžius priežastis šis terminas gali būti pratęsiamas iki 60 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai pagal prašančiosios valstybės nacionalinės teisės aktus maksimalus sulaikymo laikotarpis yra 60 kalendorinių dienų arba trumpesnis. Jeigu per šį terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

3.   Pritarus perdavimui arba, tam tikrais atvejais, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui, atitinkamas asmuo perduodamas per tris mėnesius. Pateikus prašymą šis terminas gali būti pratęstas laikotarpiu, kurio reikia teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

9 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

Prieš grąžindamos asmenį, Pakistano ir atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos iš anksto sudaro susitarimus raštu dėl perdavimo datos, sienos kirtimo punkto, galimos palydos ir transporto priemonės.

10 straipsnis

Klaidinga readmisija

Pakistanas nedelsdamas susigrąžina bet kurį valstybės narės priimtą atgal asmenį, o valstybė narė nedelsdama susigrąžina bet kurį Pakistano priimtą atgal asmenį, jeigu per trijų mėnesių laikotarpį nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad nebuvo laikomasi šio susitarimo 2 ir 3 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Tokiais atvejais Pakistano ir atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos taip pat pasikeičia visa turima informacija, susijusia su grąžintino asmens tikrąja tapatybe, pilietybe arba tranzito maršrutu.

III SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

11 straipsnis

Principai

1.   Prašomoji valstybė gali leisti trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės vykti tranzitu, jeigu tokio piliečio ar asmens į paskirties valstybę negalima grąžinti tiesiogiai, po to, kai jai raštiškai patvirtinama, jog paskirties valstybė įsipareigoja priimti atgal savo pilietį arba asmenį be pilietybės.

2.   Prašomoji valstybė gali atšaukti sutikimą, jeigu nebeužtikrinama tolesnė kelionė per galimas tranzito valstybes arba paskirties valstybė neužtikrina readmisijos. Tokiais atvejais prašančioji valstybė savo lėšomis susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

12 straipsnis

Tranzito tvarka

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti pateikta raštu kompetentingoms institucijoms ir joje turi būti nurodyta ši informacija:

a)

tranzito rūšis, kitos galimos tranzito valstybės ir galutinė paskirties valstybė;

b)

atitinkamo asmens duomenys (pvz., vardas, pavardė, gimimo data ir, jei įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatomas sienos kirtimo punktas, perdavimo laikas ir galimas palydos naudojimas.

Tranzito operacijų paraiškoms naudotina bendra forma pridedama šio susitarimo VI priede.

2.   Prašomoji valstybė per 14 kalendorinių dienų raštu informuoja prašančiąją valstybę apie savo sprendimą ir, jeigu leidžia vykti tranzitu, patvirtina sienos kirtimo punktą bei numato tranzito laiką.

3.   Jeigu tranzito operacija vykdoma oru, tranzitu vežamam asmeniui bei galimai palydai netaikomas reikalavimas gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į abipuses konsultacijas, dalyvauja tranzito operacijose, visų pirma prižiūrėdamos atitinkamus asmenis ir sudarydamos tam tinkamas sąlygas pagal prašomosios valstybės teisės aktus ir taisykles.

IV SKIRSNIS

IŠLAIDOS

13 straipsnis

Pervežimo ir vykimo tranzitu išlaidos

Nepažeidžiant prašančiosios valstybės kompetentingų institucijų teisės iš grąžintino asmens arba trečiųjų šalių susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas, visas pervežimo iki galutinės paskirties valstybės sienos išlaidas, patirtas dėl šiame susitarime numatytos readmisijos ir tranzito operacijų, apmoka prašančioji valstybė. Klaidingos readmisijos atveju, kaip numatyta 10 straipsnyje, šias išlaidas apmoka valstybė, kuri atitinkamą asmenį turi priimti atgal.

V SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA IR SUDERINAMUMAS SU KITAIS TEISINIAIS ĮSIPAREIGOJIMAIS

14 straipsnis

Asmens duomenys

1.   Asmens duomenys tvarkomi tik, jei toks duomenų tvarkymas būtinas Pakistano ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms šiam susitarimui įgyvendinti. Šiame straipsnyje taikomos Direktyvos 95/46/EB (1) 2 straipsnyje nustatytos sąvokų apibrėžtys. Kai duomenų valdytojas yra valstybės narės kompetentinga institucija, tvarkant duomenis taikomos Direktyvos 95/46/EB ir šia direktyva vadovaujantis priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatos, įskaitant asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims taisykles.

2.   Be to, šio susitarimo įgyvendinimo tikslais tvarkant asmens duomenis, pirmiausia, asmens duomenis perduodant iš Pakistano į valstybę narę ir atvirkščiai, laikomasi šių principų:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

įgyvendinant šį susitarimą, asmens duomenys turi būti renkami tiksliai išreikštu, aiškiu ir teisėtu tikslu, ir nei pranešančioji, nei gaunančioji institucija negali jų tvarkyti tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su tuo tikslu;

c)

asmens duomenys turi būti pakankami, tinkami ir ne pernelyg išsamūs tam tikslui, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; perduodami asmens duomenys gali būti susiję tik su:

perduotino asmens duomenimis (pvz., vardas, pavardė, kiti turėti vardai, pravardės ar slapyvardžiai, gimimo data ir vieta, lytis, dabartinė ir ankstesnė pilietybė),

pasu ar tapatybės kortele (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, išdavimo vieta),

sustojimo vietomis ir kelionės maršrutais,

kita informacija, kurios reikia perduotino asmens tapatybei nustatyti arba readmisijos reikalavimams išnagrinėti pagal šį susitarimą;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, kai būtina, atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti per ne ilgesnį nei būtina laiką, numatytą tikslui, dėl kurio duomenys buvo renkami arba dėl kurio jie toliau tvarkomi;

f)

ir perduodančioji, ir gaunančioji institucijos imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų atitinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, trynimas ar blokavimas, jeigu jų tvarkymas neatitinka šio straipsnio nuostatų, visų pirma, jeigu, atsižvelgiant į tvarkymo tikslą, tie duomenys yra nepakankami, netinkami, netikslūs arba pernelyg išsamūs. Tai apima pranešimą kitai Šaliai apie bet kokį taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

paprašius gaunančioji institucija praneša perduodančiajai institucijai apie perduotų duomenų panaudojimą ir jo rezultatus;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingoms institucijoms. Perduoti duomenis kitoms įstaigoms galima tik gavus perduodančiosios institucijos išankstinį sutikimą;

i)

perduodančiosios ir gaunančiosios institucijos įpareigojamos raštu registruoti asmens duomenų perdavimą ir gavimą.

15 straipsnis

Suderinamumas su kitais teisiniais įsipareigojimais

1.   Šiuo susitarimu nepažeidžiamos Bendrijos, valstybių narių ir Pakistano teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė, numatyti tarptautinėje teisėje ir tarptautinėse sutartyse, kurių šalys jos yra.

2.   Jokia šio susitarimo nuostata negali užkirsti kelio asmens grąžinimui vadovaujantis kitomis dvišalių susitarimų nuostatomis.

3.   Šiuo susitarimu nepažeidžiamos priemonės ir teisės, kuriomis pagal priimančiosios šalies įstatymus, įskaitant tarptautinę teisę, gali pasinaudoti atitinkamas asmuo.

VI SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

16 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Šalys teikia viena kitai abipusę pagalbą taikant ir aiškinant šį susitarimą. Šiuo tikslu jos įsteigia Jungtinį readmisijos komitetą (toliau – Komitetas), kurio užduotys pirmiausia bus:

a)

kontroliuoti, kaip taikomas šis susitarimas;

b)

spręsti dėl techninių priemonių, būtinų, kad šis susitarimas būtų taikomas vienodai, taip pat dėl III ir IV priedų pakeitimų;

c)

reguliariai keistis informacija apie atskirų valstybių narių ir Pakistano pagal 17 straipsnį sudarytus įgyvendinimo protokolus;

d)

siūlyti šio susitarimo ir I bei II priedų pakeitimus.

2.   Komiteto sprendimai priimami vienbalsiai ir atitinkamai įgyvendinami.

3.   Komitetą sudaro Bendrijos ir Pakistano atstovai. Bendrijai atstovauja Europos Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Šalių prašymu, paprastai kartą per metus.

5.   Ginčai, kurių Komitetas negali išspręsti, sprendžiami Šalių konsultacijomis.

6.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant abiem Šalims bendrą darbo kalbą.

17 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Pakistanas ir valstybė narė gali parengti įgyvendinimo protokolą, kuriame nustatomos taisyklės dėl:

a)

kompetentingų institucijų paskyrimo, sienos perėjimo punktų ir pasikeitimo informacija apie ryšių palaikymo centrus;

b)

asmenų grąžinimo su palyda, įskaitant trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės perdavimą tranzitu su palyda, sąlygų;

c)

priemonių ir dokumentų, kurie nenurodyti šio susitarimo I–IV prieduose.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik pranešus 16 straipsnyje nurodytam Komitetui.

18 straipsnis

Ryšys su valstybių narių dvišaliais readmisijos susitarimais arba kitais readmisijos dokumentais

Šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurio dvišalio susitarimo arba kitų dokumentų dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos, kurie buvo sudaryti arba gali būti sudaryti pagal 17 straipsnį tarp atskirų valstybių narių ir Pakistano, nuostatas, jei tokio susitarimo ar tokių dokumentų nuostatos nesuderinamos su šio susitarimo nuostatomis.

VII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į 2 dalį, šis susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir Pakistano teritorijoje.

2.   Šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

20 straipsnis

Įsigaliojimas, galiojimo trukmė ir nutraukimas

1.   Šį susitarimą Šalys ratifikuoja arba patvirtina taikydamos atitinkamas savo procedūras.

2.   Šis susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną nuo tos dienos, kai Šalys viena kitai praneša apie 1 dalyje minėtų procedūrų užbaigimą.

3.   Nepažeidžiant galiojančių Šalių įsipareigojimų pagal tarptautinę papročių teisę priimti atgal savo piliečius, šis susitarimas ir įgyvendinimo protokolai taikomi asmenims, atvykusiems į Pakistano ir valstybių narių teritoriją po šio susitarimo įsigaliojimo.

4.   Bet kuri Šalis gali bet kada denonsuoti šį susitarimą, oficialiai pranešusi apie tai kitai Šaliai. Šis susitarimas baigiamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

21 straipsnis

Priedai

I–VI priedai yra sudėtinė šio susitarimo dalis.

Priimta du tūkstančiai devintųjų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

I PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurių pateikimas laikomas pilietybės įrodymu, sąrašas (2 straipsnio 1 dalis kartu su 6 straipsnio 2 dalimi)

Bet kokios rūšies autentiški pasai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, kolektyviniai pasai ir pakaitiniai pasai, įskaitant vaikų pasus),

elektroninės nacionalinės tapatybės kortelės,

autentiški pilietybės pažymėjimai.

II PRIEDAS

Dokumentų, kuriuos pateikus inicijuojamas pilietybės nustatymo procesas, bendras sąrašas (2 straipsnio 1 dalis kartu su 6 straipsnio 3 dalimi)

Skaitmeniniai pirštų atspaudai arba kiti biometriniai duomenys,

laikinos nacionalinės tapatybės kortelės, laikinos karinės tapatybės kortelės ir laikini gimimo liudijimai išduoti prašomosios Šalies Vyriausybės,

bet kurių dokumentų, išvardytų šio susitarimo I priede, fotokopijos (1);

vairuotojo pažymėjimai arba jų fotokopijos (1),

kitų oficialių dokumentų, kuriuose minima ar nurodoma pilietybė (pvz., gimimo liudijimai), fotokopijos (1),

tarnybos kortelės, jūrininko registracijos knygelės, kapitono darbo kortelės arba jų fotokopijos (1),

atitinkamo asmens parodymai.


(1)  Šiame priede „fotokopijos“– tai fotokopijos, kurių autentiškumą oficialiai patvirtino Pakistano ar valstybių narių valdžios institucijos.

III PRIEDAS

Dokumentų, kurie laikomi trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų įrodymu, bendras sąrašas (3 straipsnio 1 dalis kartu su 7 straipsnio 1 dalimi)

įvažiavimo ir (arba) išvažiavimo spaudai arba žymos atitinkamo asmens kelionės dokumente,

prašomosios valstybės išduota galiojanti viza ir (arba) galiojantis leidimas gyventi.

IV PRIEDAS

Dokumentų, kurie laikomi įrodymu tyrimui dėl trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos inicijuoti, bendras sąrašas (3 straipsnis kartu su 7 straipsnio 2 dalimi)

oficialūs parodymai, pirmiausia pasienio tarnybos darbuotojų ir kitų oficialių arba bona fide liudininkų (pvz., oro transporto bendrovės darbuotojų), galinčių paliudyti, kad atitinkamas asmuo kirto sieną,

prašančiosios valstybės kompetentingų institucijų pateikta informacija apie atitinkamo asmens sulaikymo po to, kai jis atvyko į tos valstybės teritoriją, vietą ir aplinkybes,

su asmens tapatybe ir (arba) jo buvimu susijusi informacija, kurią pateikė tarptautinė organizacija (pvz., JTPRVK),

šeimos narių pranešimai ir (arba) informacijos patvirtinimas,

atitinkamo asmens parodymai,

asmens vardu išduoti bet kokios rūšies bilietai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, paskyrimo pas gydytoją (stomatologą) talonėliai, įėjimo į viešąsias (privačias) institucijas leidimai ir t. t.), kuriais aiškiai įrodoma, kad atitinkamas asmuo buvo apsistojęs prašomosios valstybės teritorijoje,

asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu ar laivu bilietai ir (arba) keleivių sąrašai, kuriais įrodomas atitinkamo asmens buvimas prašomosios valstybės teritorijoje,

informacija apie tai, kad atitinkamas asmuo naudojosi kurjerio ar kelionių agentūros paslaugomis.

V PRIEDAS

Image

Image

Image

VI PRIEDAS

Image

Image

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 1 STRAIPSNIO f PUNKTO

Dėl 1 straipsnio f punkto – Šalys susitaria, kad leidimas gyventi neapima laikino leidimo likti Šalių teritorijoje, kol nagrinėjamas prašymas suteikti prieglobstį arba leidimą gyventi.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 2 STRAIPSNIO 1 DALIES

Šalys pažymi, kad remiantis galiojančiu 1951 m. Pakistano pilietybės aktu ir pagal jį nustatytomis taisyklėmis, Pakistano pilietis negali atsisakyti savo pilietybės, jeigu nėra įgijęs galiojančio dokumento, kuriuo užtikrinamas kitos valstybės pilietybės suteikimas, arba kol jam toks dokumentas neišduotas.

Šalys susitaria prireikus teikti viena kitai konsultacijas.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 3 STRAIPSNIO

Atsižvelgdamos į 3 straipsnį, Šalys iš esmės stengsis grąžinti į kilmės šalį bet kurį trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės, kuris netenkina arba jau nebetenkina galiojančių teisinių atvykimo, buvimo arba gyvenimo kurios nors Šalies teritorijoje sąlygų.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 3 STRAIPSNIO 1 DALIES b PUNKTO

Šalys susitaria, kad buvimas tik trečiosios šalies oro uosto tranzitinėje salėje nelaikomas įvažiavimu į kitą tarpinę valstybę, kaip apibrėžta tose nuostatose.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 8 STRAIPSNIO 2 DALIES

Šalys susitaria, kad kiek tai susiję su valstybių narių, kurių nacionalinės teisės aktuose nustatytas maksimalus sulaikymo laikotarpis yra trumpesnis nei arba lygus 30 dienų, pateiktomis readmisijos paraiškomis, 8 straipsnio 2 dalyje paminėtas 30 kalendorinių dienų laikotarpis apima, jeigu atsakymas į readmisijos paraišką teigiamas, kelionės dokumento, kurio reikia asmens readmisijai pagal susitarimo 2 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį, išdavimą.

BENDRA EUROPOS KOMISIJOS IR PAKISTANO DEKLARACIJA DĖL LEGALIOS MIGRACIJOS

Atsižvelgdamos į Pakistano interesą pasinaudoti legalios migracijos galimybėmis Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šalys susitarė, kad taikant šį susitarimą atskiros valstybės narės bus skatinamos suteikti legalios migracijos galimybių Pakistano piliečiams. Todėl Europos Komisija ragina valstybes nares remiantis jų nacionalinės teisės aktais pradėti derybas su Pakistanu dėl legalios migracijos galimybių Pakistano piliečiams.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL TECHNINĖS PAGALBOS

Kiek tai susiję su migrantų srautų tarp Europos Sąjungos ir Pakistano valdymu, Šalys įsipareigoja šį susitarimą įgyvendinti vadovaudamosi bendros atsakomybės bei lygiavertės partnerystės principais ir veikdamos solidariai.

Todėl Europos Sąjunga pagal Bendrijos pagalbos programas, visų pirma programą „Aeneas“, teiks pagalbą Pakistanui, įskaitant pagalbą grąžintų asmenų persikėlimui ir gerovei, kad jis galėtų įgyvendinti visus šio susitarimo elementus.

Tokia pagalba iš esmės gali būti skiriama ir migracijos bei vystymosi sąsajoms stiprinti, legaliai migracijai organizuoti ir skatinti, nelegaliai migracijai valdyti ir migrantams nuo išnaudojimo bei atskirties apsaugoti.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Šalys atkreipia dėmesį, kad šis susitarimas netaikomas nei Danijos Karalystės teritorijoje, nei Danijos Karalystės piliečiams. Tokiomis aplinkybėmis Pakistanui ir Danijai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos santykius, pirmiausia pagal 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis Pakistanui ir Islandijai bei Norvegijai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL IŠSAMAUS DIALOGO MIGRACIJOS VALDYMO KLAUSIMU

Šalys įsipareigoja Jungtinės komisijos, kuri turi būti įsteigta pagal EB ir Pakistano trečiosios kartos bendradarbiavimo susitarimą, posėdžiuose pradėti išsamų dialogą migracijos valdymo klausimais. Į dialogą taip pat bus įtrauktas vizų politikos klausimas, siekiant palengvinti žmonių mainus.


Top