Help Print this page 

Document 32010D0640

Title and reference
2010/640/ES: 2010 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2006/920/EB ir 2008/231/EB dėl transeuropinių paprastųjų ir greitųjų geležinkelių sistemų traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninių sąveikos specifikacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7179) Tekstas svarbus EEE
OJ L 280, 26.10.2010, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 263 - 292

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/640/oj
Multilingual display
Text

26.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 280/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. spalio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2006/920/EB ir 2008/231/EB dėl transeuropinių paprastųjų ir greitųjų geležinkelių sistemų traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninių sąveikos specifikacijų

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7179)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/640/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač jos 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 17 d. Europos geležinkelių agentūros rekomendacijas dėl nuoseklių Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) taisyklių įtraukimo į Valdymo ir signalizacijos techninę sąveikos specifikaciją bei Traukinių eismo organizavimo ir valdymo techninę sąveikos specifikaciją (ERA/REC/2009–02/INT), dėl persvarstyto greitųjų ir paprastųjų geležinkelių Traukinių eismo organizavimo ir valdymo techninių sąveikos specifikacijų P priedo (ERA/REC/2009–03/INT), dėl paprastųjų geležinkelių Traukinių eismo organizavimo ir valdymo techninės sąveikos specifikacijos T priedo (ERA/REC/2009–04/INT) ir dėl pakeitimo, kuriuo siekiama užtikrinti Direktyvos 2007/59/EB ir Traukinių eismo organizavimo ir valdymo techninių sąveikos specifikacijų suderinamumą traukinių mašinistų kompetencijos nuostatų atžvilgiu (ERA/REC/2009–05/INT),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 881/2004 (2) reikalaujama, kad Europos geležinkelių agentūra (toliau – agentūra) užtikrintų, jog techninės sąveikos specifikacijos (toliau – TSS) atitiktų techninę pažangą, rinkos tendencijas bei socialinius poreikius, ir siūlytų Komisijai, jos manymu, būtinas TSS pataisas.

(2)

2007 m. liepos 13 d. Sprendimu C(2007) 3371 Komisija suteikė Agentūrai bendrąjį įgaliojimą vykdyti tam tikrą veiklą pagal 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (3) ir 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (4). Pagal šio bendrojo įgaliojimo sąlygas Agentūra įpareigota persvarstyti paprastųjų geležinkelių sistemos traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS, patvirtintas Komisijos sprendimu 2006/920/EB (5), ir persvarstytų greitųjų geležinkelių sistemos Traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS, patvirtintas Komisijos sprendimu 2008/231/EB (6), taip pat teikti technines išvadas dėl kritinių klaidų ir skelbti nustatytų nedidelių netikslumų sąrašą.

(3)

Europos traukinių kontrolės sistema (toliau – ETCS) ir Pasaulinės judriojo ryšio sistemos Geležinkelių posistemis (toliau – GSM-R) laikomi svarbiomis darnios transeuropinės geležinkelių sistemos užtikrinimo priemonėmis. Todėl būtina kuo anksčiau suderinti šioms sistemoms taikomas taisykles. Pagal šį principą ETCS ir GSM-R aprašomos techninėse sąveikos specifikacijose.

(4)

Labai svarbu, kad TSS išdėstyti reikalavimai būtų nuoseklūs ir nedviprasmiški. Tai taip pat reiškia, kad skirtingose TSS negali būti nurodyti skirtingais kūrimo etapais nustatyti techniniai reikalavimai. Taigi visose TSS turėtų būti nurodyti vienodi techniniai reikalavimai.

(5)

Siekiant suderinti susijusias taisykles, įtrauktas į transeuropinės paprastųjų ir greitųjų geležinkelių sistemos TSS, su veiklos aspektais susijusios taisyklės turėtų būti skelbiamos kaip techninis dokumentas agentūros interneto svetainėje.

(6)

Paprastųjų geležinkelių sistemos Traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS turėtų būti pateikiama tokia pat informacija, kaip ir persvarstytose greitųjų geležinkelių sistemos Traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS.

(7)

Techninis dokumentas „GTEOV TSS A priedas“ turėtų būti persvarstomas atsižvelgiant į „Keitimų kontrolės valdymo procesą (KKVP)“, taikomą tvirtinant ERTMS technines specifikacijas.

(8)

Pagal Direktyvos 2008/57/EB 32 straipsnio 1 dalį visoms transporto priemonėms, kai joms išduodamas pirmasis leidimas pradėti eksploatuoti, turi būti suteiktas Europos transporto priemonės numeris (ETPN). Pagal 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimą 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (7), ETPN registruojamas nacionaliniame transporto priemonių registre, kurį tvarko ir atnaujina atitinkamos valstybės narės paskirta nacionalinė institucija.

(9)

Traukinių eismo organizavimo ir valdymo (greitųjų ir paprastųjų geležinkelių) TSS P priedo reikalavimus dėl transporto priemonių identifikavimo būtina persvarstyti, be kitų dalykų, atsižvelgiant į teisinio pagrindo sukūrimą priėmus Direktyvą 2008/57/EB ir Sprendimą 2007/756/EB. Kadangi dėl techninės pažangos įvairios techninės normos keičiasi, Agentūrai turėtų būti pavesta skelbti ir naujinti tokių techninių normų sąrašus.

(10)

Paprastųjų geležinkelių Traukinių eismo organizavimo ir valdymo techninėje sąveikos specifikacijoje galutinai nenustatyti stabdymo charakteristikų reikalavimai. Turėtų būti suderintos su eksploatacijos aspektais susijusios stabdymo charakteristikos.

(11)

Traukinių mašinistų profesinės kompetencijos, fizinio ir psichologinio pasirengimo reikalavimai nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/59/EB (8). Kad nebūtų nustatomi iš dalies tokie patys reikalavimai ir kad reikalavimai nesikartotų, į Traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS šių reikalavimų įtraukti nereikėtų.

(12)

Todėl sprendimai 2006/920/EB ir 2008/231/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/920/EB pakeitimas

Sprendimas 2006/920/EB iš dalies pakeičiamas taip:

a)

įterpiami šie 1a ir 1b straipsniai:

„1a straipsnis

Techninių normų tvarkymas

1.   Europos geležinkelių agentūra (ERA) savo interneto svetainėje skelbia P.9, P.10, P.11, P.12 ir P.13 prieduose nurodytų techninių normų sąrašus.

2.   ERA atnaujina 1 dalyje minėtus normų sąrašus ir informuoja Komisiją apie jų pakeitimus. Komisija informuoja valstybes nares apie šių techninių normų pakeitimus per komitetą, įsteigtą pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnį.

1b straipsnis

Iki 2013 m. gruodžio 31 d., jeigu transporto priemonė parduodama arba išnuomojama nepertraukiamam ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui ir jeigu visos techninės charakteristikos, į kurias atsižvelgiant transporto priemonę leista pradėti eksploatuoti, išlieka nepakitusios, Europos transporto priemonės numeris (ETPN) gali būti pakeistas iš naujo užregistruojant transporto priemonę ir atšaukiant pirmąją registraciją.

Jeigu ši nauja registracija susijusi ne su ta valstybe nare, kurioje ta transporto priemonė buvo užregistruota pirmą kartą, registravimo tarnyba, turinti teisę atlikti naują registraciją, gali reikalauti ankstesnės registracijos dokumentų kopijų.

Toks ETPN keitimas neturi įtakos taikant Direktyvos 2008/57/EB 21–26 straipsnių nuostatas dėl leidimų išdavimo procedūrų.

Administracinės ETPN keitimo išlaidas padengia prašymo pakeisti ETPN teikėjas.“

b)

Priedai iš dalies pakeičiami taip, kaip išdėstyta I priede.

2 straipsnis

Sprendimo 2008/231/EB pakeitimas

Sprendimas 2008/231/EB iš dalies pakeičiamas taip:

a)

įterpiami šie 1a ir 1b straipsniai:

„1a straipsnis

Techninių normų tvarkymas

1.   Europos geležinkelių agentūra (ERA) savo interneto svetainėje skelbia P.9, P.10, P.11, P.12 ir P.13 prieduose nurodytų techninių normų sąrašus.

2.   ERA atnaujina 1 dalyje minėtus normų sąrašus ir informuoja Komisiją apie jų pakeitimus. Komisija informuoja valstybes nares apie šių techninių normų pakeitimus per komitetą, įsteigtą pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnį.

1b straipsnis

Iki 2013 m. gruodžio 31 d., jeigu transporto priemonė parduodama arba išnuomojama nepertraukiamam ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui ir jeigu visos techninės charakteristikos, į kurias atsižvelgiant transporto priemonę leista pradėti eksploatuoti, išlieka nepakitusios, Europos transporto priemonės numeris (ETPN) gali būti pakeistas iš naujo užregistruojant transporto priemonę ir atšaukiant pirmąją registraciją.

Jeigu ši nauja registracija susijusi ne su ta valstybe nare, kurioje ta transporto priemonė buvo užregistruota pirmą kartą, registravimo tarnyba, turinti teisę atlikti naują registraciją, gali reikalauti ankstesnės registracijos dokumentų kopijų.

Toks ETPN keitimas neturi įtakos taikant Direktyvos 2008/57/EB 21–26 straipsnių nuostatas dėl leidimų išdavimo procedūrų.

Administracinės ETPN keitimo išlaidas padengia prašymo pakeisti ETPN teikėjas.“

b)

Priedai iš dalies pakeičiami taip, kaip nustatyta II priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. spalio 25 d.

Tačiau I priedo 6 punktas ir II priedo 5 punktas taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 235, 1996 9 17, p. 6.

(4)  OL L 110, 2001 4 20, p. 1.

(5)  OL L 359, 2006 12 18, p. 1.

(6)  OL L 84, 2008 3 26, p. 1.

(7)  OL L 305, 2007 11 23, p. 30.

(8)  OL L 315, 2007 12 3, p. 51.


I PRIEDAS

Sprendimo 2006/920/EB priedai iš dalies pakeičiami taip:

1)

Priedas iš dalies pakeičiamas taip:

a)

2.2.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.2.1.   DARBUOTOJAI IR TRAUKINIAI

4.6 ir 4.7 skirsniai taikomi darbuotojams, atliekantiems saugos atžvilgiu svarbiausias traukinio palydos užduotis, kai kertama (-os) valstybių siena (-os) ir dirbama už bet kurios (-ių) vietovės (-ių), kuri (-os) infrastruktūros valdytojo tinklo nuostatuose nurodyta (-os) kaip „pasienis“ ir įtraukta (-os) į jo saugos įgaliojimus, ribų.

4.6.2 skirsnis „Kalbinė kompetencija“ taip pat taikomas traukinių mašinistams, kaip nustatyta Direktyvos 2007/59/EB VI priedo 8 skirsnyje.

Nelaikoma, kad darbuotojas kerta sieną, jeigu veikla atliekama tik „pasienio“ vietovėse, kaip aprašyta šio skirsnio pirmojoje pastraipoje.

Kiek tai susiję su darbuotojais, atliekančiais saugos atžvilgiu svarbiausias traukinių išleidimo ir leidimų judėti suteikimo užduotis, valstybėse narėse bus užtikrintas abipusis profesinės kvalifikacijos ir darbuotojų sveikatos bei saugos sąlygų pripažinimas.

Kiek tai susiję su darbuotojais, atliekančiais saugos atžvilgiu svarbiausias užduotis, susijusias su galutiniu traukinio parengimu prieš kertant sieną (-as) ir darbu už bet kurios (-ių) „pasienio“ vietovės (-ių), kaip aprašyta pirmojoje pastraipoje, 4.6 poskirsnis bus taikomas valstybėms narėms abipusiai pripažįstant darbuotojų sveikatos ir saugos sąlygas. Nebus laikoma, kad traukinio maršrutas tarptautinis, jeigu visi valstybinę sieną kertančio traukinio riedmenys sieną pervažiuoja tik iki „pasienio“ vietovės (-ių), kaip aprašyta šio skirsnio pirmojoje pastraipoje.

Pirmiau išdėstytus dalykus galima apibendrinti toliau pateiktose lentelėse:

Darbuotojai, dirbantys traukiniuose, kurie kirs valstybės sienas ir vyks toliau nei pasienio vietovė

Užduotis

Profesinė kvalifikacija

Medicinos reikalavimai

Traukinio lydėjimas

4.6

4.7

Leidimų traukiniams judėti suteikimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Traukinio parengimas

4.6

Abipusis pripažinimas

Traukinio išleidimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas


Darbuotojai, dirbantys traukiniuose, kurie nekerta valstybės sienų arba jas kerta, bet nevyksta toliau nei pasienio vietovės

Užduotis

Profesinė kvalifikacija

Medicinos reikalavimai

Traukinio lydėjimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Leidimų traukiniams judėti suteikimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Traukinio parengimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Traukinio išleidimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas“

b)

2.2.2 skirsnio ketvirtoji pastraipa pakeičiama taip:

„Todėl Europos traukinių kontrolės sistemos (ETCS) ir Pasaulinės judriojo ryšio sistemos Geležinkelių posistemio (GSM-R) išsamios naudojimo taisyklės dabar pateikiamos šios TSS A priede.“;

c)

4.2.2.6.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.2.2.6.2.   Stabdymo charakteristikos

Infrastruktūros valdytojas turi geležinkelio įmonei pateikti duomenis apie tikrąsias būtinas charakteristikas. Prireikus į šiuos duomenis įtraukiamos stabdžių sistemų, kurios gali turėti įtakos infrastruktūrai, pvz., magnetinių, rekuperacinių ir sūkurinių srovių stabdžių, naudojimo sąlygos.

Geležinkelio įmonė privalo užtikrinti tinkamas traukinio stabdymo charakteristikas, pateikdama savo darbuotojams stabdžių naudojimo taisykles, kurių turėtų būti laikomasi.

Taisyklės, susijusios su stabdymo charakteristikomis, turi būti tvarkomos pagal infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonės saugos valdymo sistemą.

Kiti reikalavimai pateikti T priede.“;

d)

4.3.2.6 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.3.2.6.    Smėlio naudojimas. Esminiai traukinio valdymo profesinės kvalifikacijos reikalavimai

Kiek tai susiję su smėlio naudojimu, yra sąsaja tarp, viena, šios TSS B priedo (C1 skirsnio) ir, antra, 4.2.11 poskirsnio (suderinamumas su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis, įrengtomis kelyje) bei CR CCS TSS A priedo 1 priedėlio 4.1 skirsnio (kaip cituojama 4.3.1.10 poskirsnyje).“;

e)

4.3.3.11 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.3.3.11.   Traukinio formavimas, L priedas

Kiek tai susiję su traukinių priežiūra, valdymu ir geležinkelių riedmenų paskirstymu traukinyje, yra sąsaja tarp, viena, šios TSS 4.2.2.5 poskirsnio bei L priedo ir, antra, CR RST (Prekiniai vagonai) TSS 4.2.3.5 poskirsnio (Išilginės spaudžiamosios jėgos).

Ateityje bus užtikrinta sąsaja su būsimomis RST TSS versijomis, kuriose bus aptariami traukos ir keleiviniai geležinkelių riedmenys.“;

f)

4.6.1 skirsnio paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Minimalūs elementai, svarbūs profesinei kvalifikacijai, kai atliekamos tam tikros užduotys, pateikti J ir L prieduose.“;

g)

4.6.3.1 skirsnio C ir D punktai pakeičiami taip:

„C.   Pradinis įvertinimas:

pagrindinės sąlygos,

įvertinimo programa, įskaitant praktinį demonstravimą,

instruktorių kvalifikacija,

kompetencijos pažymėjimo išdavimas.

D.   Kompetencijos išlaikymas:

kompetencijos išlaikymo pricipai;

metodai, kurių reikėtų laikytis;

kompetencijos išlaikymo proceso formalizavimas;

įvertinimo procesas.“;

h)

4.6.3.2.3.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.6.3.2.3.1.   Žinios apie maršrutą

Geležinkelio įmonė turi nustatyti procesą, kurį taikant traukinio brigada įgyja ir išlaiko žinias apie maršrutus, kuriuose dirba. Šis procesas turi būti:

pagrįstas infrastruktūros valdytojo pateikta informacija apie maršrutą ir

šios TSS 4.2.1 poskirsnyje aprašytu procesu.“;

i)

4.7.5.4 skirsnis panaikinamas;

j)

4.7.6 skirsnis panaikinamas;

k)

7.3.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„7.3.2.   SPECIFINIŲ ATVEJŲ SĄRAŠAS

Specialiai paliktas tuščias.“

2)

A1 ir A2 priedai pakeičiami šiuo A priedu:

„A PRIEDAS

ERTMS ETCS IR ERTMS GSM-R NAUDOJIMO TAISYKLĖS

ERTMS ETCS ir ERTMS GSM-R naudojimo taisyklės pateikiamos techniniame dokumente „ETCS ir GSM-R naudojimo taisyklės ir principai. 1 versija“ (angl. ETCS and GSM-R rules and principles – version 1), skelbiamame ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).“

3)

G priedo lentelė iš dalies pakeičiama taip:

a)

parametro „Sveikatos ir darbų saugos sąlygos“ skiltyje „Kiekvieno parametro tikrintinos sudedamosios dalys“ panaikinamas elementas „nėštumą (mašinisčių)“;

b)

parametro „Sveikatos ir darbų saugos sąlygos“ eilutė „Specialūs mašinistams keliami reikalavimai: regos, klausos (kalbos), antropometriniai“ panaikinama kartu su nuoroda į 4.7.6 skirsnį.

4)

H priedas panaikinamas.

5)

N priede panaikinama paskutinė lentelės eilutė (4.7.6. Specialūs reikalavimai, susiję su traukinio valdymu).

6)

P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 ir P13 priedai pakeičiami taip:

„P PRIEDAS

GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ IDENTIFIKAVIMAS

1.   Bendrosios pastabos

Šiame priede aprašomas Europos transporto priemonės numeris ir susiję ženklai, naudojami matomoje geležinkelių riedmens vietoje, kad eksploatuojamus geležinkelių riedmenis būtų galima unikaliai ir nekintamai identifikuoti. Priede neaprašomi kiti numeriai arba ženklai, kurie įspaudžiami arba visam laikui pritvirtinami ant gaminamo geležinkelių riedmens važiuoklės arba pagrindinių sudedamųjų dalių.

2.   Europos transporto priemonės numeris ir susijusios santrumpos

Kiekvienam geležinkelių riedmeniui suteikiamas 12 skaitmenų Europos transporto priemonės numeris (ETPN), kurio struktūra tokia:

Geležinkelių riedmenų grupė

Sąveikos galimybės ir geležinkelių riedmenų rūšis

(du skaitmenys)

Šalis, kurioje riedmuo registruotas

(du skaitmenys)

Techninės charakteristikos

(keturi skaitmenys)

Serijos numeris

(trys skaitmenys)

Kontrolinis skaitmuo

(vienas skaitmuo)

Vagonai

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

(išsamesnė informacija pateikta P.6 priede)

01–99

(išsamesnė informacija pateikta P.4 priede)

0000–9999

(išsamesnė informacija pateikta P.9 priede)

000–999

0–9

(išsamesnė informacija pateikta P.3 priede)

Traukiami keleiviniai geležinkelių riedmenys

50–59

60–69

70–79

(išsamesnė informacija pateikta P.7 priede)

0000–9999

(išsamesnė informacija pateikta P.10 priede)

000–999

Traukos riedmenys ir nuolatiniai arba iš anksto suformuoti traukinio sąstato riedmenys

90–99

(išsamesnė informacija pateikta P.8 priede)

0000000–8999999

(šių skaitmenų reikšmę apibrėžia valstybės narės dvišalėmis arba daugiašalėmis sutartimis)

Specialieji riedmenys

9000–9999

(išsamesnė informacija pateikta P.11 priede)

000–999

Traukiamų keleivinių geležinkelių riedmenų arba specialiųjų riedmenų grupei priskiriamam geležinkelių riedmeniui konkrečioje šalyje unikaliai identifikuoti pakanka septynių skaitmenų techninių charakteristikų ir serijos numerio (1).

Numeris užbaigiamas raidiniu ženklinimu:

a)

sąveikos galimybės ženklinimu (išsamesnė informacija pateikta P.5 priede);

b)

šalies, kurioje riedmuo įregistruotas, santrumpa (išsamesnė informacija pateikta P.4 priede);

c)

geležinkelių riedmens valdytojo ženklu (išsamesnė informacija pateikta P.1 priede);

d)

techninių charakteristikų santrumpomis (išsamesnė informacija apie vagonus pateikta P.12 priede, apie traukiamus keleivinius geležinkelių riedmenis – P.13 priede).

3.   Numerio suteikimas

Europos transporto priemonės numeris turi būti suteiktas pagal taisykles, išdėstytas 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendime 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

Europos transporto priemonės numeris keičiamas, kai jis, atlikus techninius geležinkelių riedmens pakeitimus, neteisingai nurodo sąveikos galimybes arba technines charakteristikas, kaip nustatyta šiame priede. Dėl minėtų techninių pakeitimų gali reikėti naujo leidimo pradėti eksploataciją, kaip nustatyta Direktyvos 2008/57/EB dėl sąveikos 20–25 straipsniuose.

P.1 PRIEDAS

GELEŽINKELIŲ RIEDMENS VALDYTOJO ŽENKLAS

1.   Geležinkelių riedmens valdytojo ženklo (GRVŽ) apibrėžtis

Geležinkelių riedmens valdytojo ženklas (GRVŽ) yra raidinis kodas, sudarytas iš 2–5 raidžių (2 4 5 9). GRVŽ užrašomas ant kiekvieno geležinkelių riedmens greta Europos transporto priemonės numerio. GRVŽ nurodo geležinkelių riedmens valdytoją, užregistruotą nacionaliniame riedmenų registre.

GRVŽ yra unikalus ir galioja visose šalyse, kuriose taikoma ši TSS, bei šalyse, pasirašiusiose susitarimą, pagal kurį turi taikyti geležinkelių riedmenų numeravimo ir geležinkelių riedmenų valdytojų ženklinimo sistemą, kaip aprašyta šioje TSS.

2.   Geležinkelių riedmens valdytojo ženklo (GRVŽ) formatas

GRVŽ yra geležinkelių riedmens valdytojo visas vardas (pavadinimas) arba jo santrumpa, jeigu įmanoma, pateikiama atpažįstamu būdu. Gali būti naudojamos visos 26 lotyniškosios abėcėlės raidės. GRVŽ raidės rašomos didžiosiomis raidėmis. Raidės, kurios nėra pirmosios valdytojo vardą (pavadinimą) sudarančių žodžių raidės, gali būti mažosios. Tikrinant unikalumą, mažosios raidės prilyginamos didžiosioms raidėms.

Raidės gali būti su diakritiniais ženklais (3 6 10). Su šiomis raidėms vartojami diakritiniai ženklai, tikrinant unikalumą, yra ignoruojami.

Jeigu riedmenų valdytojai gyvena šalyje, kurioje nevartojama lotyniškoji abėcėlė, ant geležinkelių riedmenų po GRVŽ, atskyrus pasviruoju brūkšniu (/), GRVŽ gali būti užrašomas savo abėcėlės raidėmis. Toks išverstas GRVŽ, apdorojant duomenis, yra ignoruojamas.

3.   Geležinkelių riedmenų valdytojo ženklų suteikimo nuostatos

Geležinkelių riedmenų valdytojui gali būti suteiktas daugiau kaip vienas GRVŽ, jeigu:

geležinkelių riedmens valdytojo oficialus pavadinimas įregistruotas daugiau kaip viena kalba,

geležinkelių riedmens valdytojas pagrįstai nori atskirti tam tikras organizacijoje naudojamų geležinkelių riedmenų grupes.

Bendras GRVŽ gali būti išduotas įmonių grupei:

kuri priklauso vienai korporacinei struktūrai (pvz., kontroliuojančiajai (holdingo) struktūrai),

kuri priklauso vienai korporacinei struktūrai, paskyrusiai ir įgaliojusiai vieną tai struktūrai priklausančią organizaciją spręsti visus klausimus visų kitų vardu,

kuri įgaliojo vieną konkretų juridinį asmenį spręsti visus klausimus jų vardu; tokiu atveju šis juridinis asmuo yra valdytojas.

4.   Geležinkelių riedmenų valdytojo ženklų registras ir suteikimo tvarka

GRVŽ registras yra viešas ir atnaujinamas realiuoju laiku.

Prašymas suteikti GRVŽ pateikiamas pareiškėjo kompetentingai nacionalinei institucijai ir perduodamas ERA. GRVŽ gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

GRVŽ savininkas turi informuoti kompetentingą nacionalinę instituciją, kai nustoja naudoti GRVŽ, o kompetentinga nacionalinė institucija perduoda šią informaciją ERA. GRVŽ bus panaikintas, kai valdytojas įrodys, kad pakeisti visų susijusių geležinkelių riedmenų ženklai. Jis nebus pakartotinai išduodamas 10 metų, išskyrus atvejus, kai jis pakartotinai išduodamas pradiniam savininkui arba to savininko prašymu – kitam savininkui.

GRVŽ gali būti perduotas kitam savininkui, kuris yra teisėtas pradinio savininko teisių perėmėjas. GRVŽ lieka galioti, kai jo savininkas pakeičia savo pavadinimą pavadinimu, kuris nėra panašus į GRVŽ.

P.2 PRIEDAS

NUMERIO IR SUSIJUSIO RAIDINIO ŽENKLO UŽRAŠYMAS ANT KĖBULO

1.   Bendrosios išorinio ženklinimo priemonės

Ženklinamuosius užrašus sudarančios didžiosios raidės ir skaitmenys turi būti mažiausiai 80 mm aukščio ir užrašomi tinkamos kokybės šriftu be serifų (sans serif). Mažesnio aukščio simboliai gali būti naudojami tik tada, kai jų nėra daugiau kur užrašyti, kaip tik ant išilginių laikančiųjų sijų.

Ženklai turi būti ne aukščiau kaip per du metrus virš bėgių.

2.   Vagonai

Ženklai ant vagono kėbulo užrašomi taip:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553–4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235–2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

L-ACTS

 

4796

 

100–8

Slpss

 

 

Ant vagonų kėbulų, kur trūksta vietos tokio tipo užrašui, ypač ant platforminių vagonų, ženklai išdėstomi taip:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks

Kai ant vagono užrašoma viena arba daugiau nacionalinės svarbos raidžių, šis nacionalinis ženklas privalo būti pateiktas po tarptautinio raidinio ženklo ir nuo jo atskirtas brūkšneliu, kaip parodyta toliau:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Keleiviniai vagonai ir traukiami keleiviniai geležinkelių riedmenys

Numeris ant abiejų vagono šonų užrašomas taip:

-SNCF

61 87 –7

 

B10 tu

Vagono registracijos šalies ir techninių charakteristikų ženklai užrašomi tiesiai prieš Europos transporto priemonės numerį, už jo arba po juo.

Jeigu keleiviniai vagonai yra su mašinisto kabina, numeris užrašomas ir kabinoje.

4.   Lokomotyvai, traukos riedmenys ir specialieji riedmenys

Europos transporto priemonės numeris ant traukos riedmens kiekvieno šono turi būti užrašytas taip:

92 10 1108 062–6

Europos transporto priemonės numeris taip pat užrašomas kiekvienoje traukos riedmens kabinoje.

Valdytojas gali papildomai simboliais, didesniais už Europos transporto priemonės numerio skaitmenis, užrašyti paties pasirinktą skaitinį ženklą (paprastai sudaromą iš serijos numerio skaitmenų, papildytų raidiniu kodu), jei toks ženklas būtų naudingas vykdant veiklą. Vietą paties pasirinktam numeriui užrašyti valdytojas gali pasirinkti pats; tačiau turi būti užtikrinta, kad Europos transporto priemonės numerį būtų galima visada lengvai atskirti nuo paties valdytojo pasirinkto skaitinio ženklo.

P.3 PRIEDAS

KONTROLINIO (DVYLIKTOJO) SKAITMENS NUSTATYMO TAISYKLĖS

Kontrolinis skaitmuo nustatomas taip:

atrenkami lyginėse padėtyse esantys pagrindinio skaičiaus skaitmenys (žiūrint iš dešinės pusės) ir kiekvienas iš jų padauginamas iš vieno,

atrenkami nelyginėse padėtyse esantys pagrindinio skaičiaus skaitmenys (žiūrint iš dešinės pusės) ir kiekvienas iš jų padauginamas iš dviejų,

visi lyginėse padėtyse esantys skaitmenys ir visi skaičių, gautų nelyginėse padėtyse esančius skaičius padauginus iš dviejų, skaitmenys sudedami,

įsimenamas šios sumos paskutinis skaitmuo,

skaitmuo, kurį pridėjus prie minėto skaitmens būtų gauta 10, yra kontrolinis skaičius; jeigu minėtasis antrasis skaitmuo yra nulis, tai kontrolinis skaičius taip pat yra nulis.

Pavyzdžiai

1 —

Tarkime, kad pagrindinis numeris yra toks:

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Daugybos koeficientas:

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Šios sumos paskutinis skaitmuo yra 2.

Taigi kontrolinis skaičius yra 8, o pagrindinis numeris tampa registracijos numeriu 33 84 4796 100–8.

2 —

Tarkime, kad pagrindinis numeris yra toks:

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Daugybos koeficientas:

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Šios sumos paskutinis skaitmuo yra 0.

Taigi kontrolinis skaičius yra 0, o pagrindinis numeris tampa registracijos numeriu 31 51 3320 198–0.

P.4 PRIEDAS

GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ REGISTRACIJOS ŠALIŲ KODAVIMAS (3-IASIS IR 4-ASIS SKAITMENYS IR SANTRUMPA)

Su trečiosiomis šalimis susijusi informacija pateikiama tik informaciniais tikslais.

Šalis

Raidinis šalies kodas (2 4 5 9)

Skaitinis šalies kodas

Albanija

AL

41

Alžyras

DZ

92

Armėnija

AM

58

Austrija

A

81

Azerbaidžanas

AZ

57

Baltarusija

BY

21

Belgija

B

88

Bosnija ir Hercegovina

BIH

49

Bulgarija

BG

52

Kinija

RC

33

Kroatija

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Kipras

CY

 

Čekija

CZ

54

Danija

DK

86

Egiptas

ET

90

Estija

EST

26

Suomija

FIN

10

Prancūzija

F

87

Gruzija

GE

28

Vokietija

D

80

Graikija

GR

73

Vengrija

H

55

Iranas

IR

96

Irakas

IRQ (2 4 5 9)

99

Airija

IRL

60

Izraelis

IL

95

Italija

I

83

Japonija

J

42

Kazachstanas

KZ

27

Kirgizstanas

KS

59

Latvija

LV

25

Libanas

RL

98

Lichtenšteinas

FL

 

Lietuva

LT

24

Liuksemburgas

L

82

Makedonija

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monakas

MC

 

Mongolija

MGL

31

Juodkalnija

ME

62

Marokas

MA

93

Nyderlandai

NL

84

Šiaurės Korėja

PRK (2 4 5 9)

30

Norvegija

N

76

Lenkija

PL

51

Portugalija

P

94

Rumunija

RO

53

Rusija

RUS

20

Serbija

SRB

72

Slovakija

SK

56

Slovėnija

SLO

79

Pietų Korėja

ROK

61

Ispanija

E

71

Švedija

SE

74

Šveicarija

CH

85

Sirija

SYR

97

Tadžikistanas

TJ

66

Tunisas

TN

91

Turkija

TR

75

Turkmėnija

TM

67

Ukraina

UA

22

Jungtinė Karalystė

GB

70

Uzbekistanas

UZ

29

Vietnamas

VN (2 4 5 9)

32

P.5 PRIEDAS

SĄVEIKOS GALIMYBĖS RAIDINIS ŽENKLINIMAS

TEN– geležinkelių riedmuo, atitinkantis šias sąlygas:

atitinka visas susijusias TSS, galiojančias pradedant eksploatuoti geležinkelių riedmenis, ir yra gavęs leidimą pradėti eksploatuoti pagal Direktyvos 2008/57/EB 22 straipsnio 1 dalį,

yra gavęs visose valstybėse narėse galiojantį leidimą pagal Direktyvos 2008/57/EB 23 straipsnio 1 dalį arba yra gavęs atskirus visų valstybių narių leidimus.

PPV/PPW– geležinkelių riedmuo, atitinkantis PPV/PPW arba PGW sutartį (OSJD valstybėse)

(originalo kalba PPV/PPW – ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении); PGW – ППГВ (Правила пользования грузовыми вагонами)).

Pastabos.

a)

Ženklu TEN paženklinti geležinkelių riedmenys atitinka P.6 priede nurodyto geležinkelių riedmens numerio pirmojo skaitmens kodą nuo 0 iki 3.

b)

Tuos geležinkelių riedmenis, kurių eksploatavimo leidimas suteiktas ne visose valstybėse narėse, reikia paženklinti nurodant valstybes nares, kuriose yra suteikti eksploatavimo leidimai. Leidimus suteikusių valstybių narių sąrašas turėtų būti pažymėtas, kaip parodyta viename iš toliau pateiktų brėžinių, kuriuose D – pirmoji leidimą suteikusi valstybė narė (šiame pavyzdyje – Vokietija), o F – antroji leidimą suteikusi valstybė narė (šiame pavyzdyje – Prancūzija). Valstybių narių kodai nurodomi pagal P4 priedą. Tai gali būti taikoma ir tiems geležinkelių riedmenims, kurie atitinka TSS, ir tiems, kurie TSS neatitinka. Šie geležinkelių riedmenys atitinka P.6 priede nurodyto geležinkelių riedmens numerio pirmojo skaitmens kodą 4 arba 8.

Image

Image

P.6 PRIEDAS

VAGONŲ SĄVEIKOS KODAI (1-ASIS IR 2-ASIS SKAITMENYS)

 

Antrasis skaitmuo

Pirmasis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Antrasis skaitmuo

Pirmasis skaitmuo

 

 

Vėžės plotis

Nekintamas arba kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas arba kintamas

Vėžės plotis

 

TEN (2 4 5 9)

ir (arba)

COTIF (3 6 10),

ir (arba)

PPV/PPW

0

Su ašimis

Nenaudotina

TEN (2 4 5 9) ir (arba) COTIF vagonai

Nenaudotina (8)

PPV/PPW vagonai

(kintamo vėžės pločio)

Su ašimis

0

1

Su vežimėliais

Su vežimėliais

1

TEN (2 4 5 9)

ir (arba)

COTIF (3 6 10),

ir (arba)

PPV/PPW

2

Su ašimis

TEN (2 4 5 9) ir (arba) COTIF vagonai

PPV/PPW vagonai

(nekintamo vėžės pločio)

Su ašimis

2

3

Su vežimėliais

Su vežimėliais

3

Kiti vagonai

4

Su ašimis (7 11)

Techninės priežiūros vagonai

Kiti vagonai

Vagonai su specialiu techninių charakteristikų numeravimu, neišleisti eksploatuoti ES

Su ašimis

4

8

Su vežimėliais (7 11)

Su vežimėliais

8

 

 

Geležinkelių transporto eismas

Vidaus geležinkelių transporto eismas arba tarptautinis geležinkelių transporto eismas pagal specialų susitarimą

 

 

 

Pirmasis skaitmuo

Antrasis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pirmasis skaitmuo

Antrasis skaitmuo

P.7 PRIEDAS

TRAUKIAMŲ KELEIVINIŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TINKAMUMO TARPTAUTINIAM TRANSPORTUI KODAI (1-ASIS IR 2-ASIS SKAITMENYS)

 

Vidaus geležinkelių transporto eismas

TEN (2 4 5 9) ir (arba) COTIF (3 6 10), ir (arba) PPV/PPW

Vidaus geležinkelių transporto eismas arba tarptautinis geležinkelių transporto eismas pagal specialų susitarimą

TEN (2 4 5 9) ir (arba) COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

Antrasis skaitmuo

Pirmasis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vidaus geležinkelių transporto eismui naudojami geležinkelių riedmenys

Nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys be oro kondicionavimo sistemos (įskaitant geležinkelių riedmenis, kuriais vežami automobiliai)

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys be oro kondicionavimo sistemos

Nenaudotina

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1668) geležinkelių riedmenys be oro kondicionavimo sistemos

Geležinkelių riedmenys, kurie yra istorinio paveldo objektas

Nenaudotina (7 11)

Nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys su keičiamaisiais vežimėliais

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys su reguliuojamo vėžės pločio ašimis

6

Pagalbiniai geležinkelių riedmenys

Nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Pagalbiniai geležinkelių riedmenys

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1668) geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Vagonai, skirti automobiliams vežti

Nenaudotina (7 11)

7

Geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema, hermetiški geležinkelių riedmenys

Nenaudotina

Nenaudotina

Hermetiški nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Nenaudotina

Kiti geležinkelių riedmenys

Nenaudotina

Nenaudotina

Nenaudotina

Nenaudotina

P.8 PRIEDAS

TRAUKOS RIEDMENŲ IR NUOLATINIŲ ARBA IŠ ANKSTO SUFORMUOTŲ TRAUKINIO SĄSTATO RIEDMENŲ TIPAI (1-ASIS IR 2-ASIS SKAITMENYS)

Pirmasis skaitmuo – 9.

Jeigu antrasis skaitmuo nurodo traukos riedmenų tipą, privaloma naudoti šiuos kodus:

Kodas

Bendrasis geležinkelių riedmens tipas

0

Kita

1

Elektrovežis

2

Šilumvežis

3

Elektrinių traukinių grupė (didelio greičio) [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

4

Elektrinių traukinių grupė (išskyrus didelio greičio) [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

5

Dyzelinių traukinių grupė [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

6

Specialios paskirties prikabinamasis vagonas

7

Manevrinis elektrovežis

8

Manevrinis šilumvežis

9

Specialusis geležinkelių riedmuo

P.9 PRIEDAS

STANDARTINIS SKAITINIS VAGONŲ ŽENKLINIMAS (NUO 5-OJO IKI 8-OJO SKAITMENS)

Šiame priede nurodomas skaitinis ženklinimas, susijęs su vagono pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis; jis skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

P.10 PRIEDAS

TRAUKIAMŲ KELEIVINIŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KODAI (5-ASIS IR 6-ASIS SKAITMENYS)

P.10 priedas skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

P.11 PRIEDAS

SPECIALIŲJŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KODAI (NUO 6-OJO IKI 8-OJO SKAITMENS)

P.11 priedas skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

P.12 PRIEDAS

VAGONŲ, IŠSKYRUS SUJUNGTUS IR SUDĖTINIUS VAGONUS, RAIDINIS ŽENKLINIMAS

P.12 priedas skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

P.13 PRIEDAS

TRAUKIAMŲ KELEIVINIŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ RAIDINIS ŽENKLINIMAS

P.13 priedas skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

7)

P.14 priedas panaikinamas.

8)

T priedas pakeičiamas taip:

„T PRIEDAS

STABDYMO CHARAKTERISTIKOS

Infrastruktūros valdytojo pareigos

Infrastruktūros valdytojas informuoja geležinkelio įmonę apie kiekviename maršrute privalomas stabdymo charakteristikas ir turi pateikti informaciją apie maršruto charakteristikas. Infrastruktūros valdytojas turi užtikrinti, kad nustatant privalomas stabdymo charakteristikas būtų atsižvelgta į maršruto charakteristikų ir kelio ribų įtaką.

Privalomos stabdymo charakteristikos iš esmės išreiškiamos stabdymo masės procentine dalimi, išskyrus atvejus, kai infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė sutaria naudoti kitą matavimo vienetą stabdymo charakteristikoms išreikšti (pvz., stabdymo mase tonomis, stabdymo jėgomis, lėtėjimo vertėmis, lėtėjimo pobūdžiu).

Geležinkelio įmonei pareikalavus, traukinių sąstatų ir nuolatinių sudėtinių traukinio riedmenų stabdymo charakteristikų reikalavimus infrastruktūros valdytojas turi pateikti lėtėjimo vertėmis.

Geležinkelio įmonės pareigos

Geležinkelio įmonė užtikrina, kad kiekvieno traukinio stabdymo charakteristikos būtų tokios, kaip reikalauja infrastruktūros valdytojas, arba geresnės. Todėl geležinkelio įmonė apskaičiuoja traukinio stabdymo charakteristikas, atsižvelgdama į traukinio sudėtį.

Geležinkelio įmonė privalo atsižvelgti į geležinkelių riedmenų arba traukinio sąstato stabdymo charakteristikas, nustatytas išleidžiant eksploatuoti. Būtina įvertinti ribines geležinkelių riedmenų charakteristikas, pvz., stabdžių patikimumą ir buvimą. Be to, geležinkelio įmonė, derindama stabdymo charakteristikas traukinio sustabdymo ir apsaugos tikslais, privalo atsižvelgti į informaciją apie maršruto charakteristikas.

Stabdymo charakteristikos, nustatytos patikrinus konkretų traukinį (pvz., traukinio sudėtį, stabdžių buvimą, stabdžių sureguliavimą), bus naudojamos kaip pirminė eksploatavimo taisyklės vertė, kuri vėliau bus taikoma traukiniui.

Nepatenkinamos stabdymo charakteristikos

Infrastruktūros valdytojas turi parengti taisykles, taikytinas, kai traukinys neatitinka privalomų stabdymo charakteristikų, ir pateikti šias taisykles geležinkelių įmonėms.

Jeigu traukinys neatitinka privalomų stabdymo charakteristikų tam tikruose maršrutuose, geležinkelio įmonė turi laikytis atitinkamų, pvz., greičio, apribojimų.“

9)

U priedas pakeičiamas taip:

„U PRIEDAS

NEIŠSPRĘSTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

4.2.2 skirsnis –   Traukinio formavimo dokumentas.

B priedas (žr. šios TSS 4.4 poskirsnį) – Kitos taisyklės, leidžiančios nuosekliai veikti naujiems skirtingiems struktūriniams posistemiams.

R priedas (žr. šios TSS 4.2.3.2 poskirsnį) – Traukinių identifikavimas.

S priedas (žr. šios TSS 4.2.2.1.3 poskirsnį) – Traukinio matomumas (galinė dalis).“


(1)  Specialiųjų riedmenų numeris konkrečioje šalyje turi būti unikalus pirmojo skaitmens ir penkių paskutiniųjų techninių charakteristikų bei serijos numerio skaitmenų atžvilgiu.

(2)  NMBS ir (arba) SNCB atveju gali būti toliau naudojama apskritime įrašyta raidė B.

(3)  Diakritiniai ženklai yra „tarsenos ženklai“, pvz., À, Ç, Ö, Č, Ž, Å ir t. t. Specialios raidės, pvz., Ø ir Æ, pateikiamos viena raide; tikrinant unikalumą, raidė Ø laikoma raide O, raidė Æ – raide A.

(4)  Pagal raidinę kodavimo sistemą, aprašytą 1949 m. konvencijos 4 priedėlyje ir 1968 m. konvencijos dėl kelių eismo 45 straipsnio 4 dalyje.

(5)  Vagonai, kuriuos leidžiama ženklinti ženklu TEN; žr. P.5 priedą.

(6)  Įskaitant vagonus, kurie pagal galiojančias taisykles paženklinti šioje lentelėje nustatytais skaitmenimis. COTIF – eksploatacijos pradžioje galiojančias COTIF taisykles atitinkantis riedmuo.

(7)  Nekintamo arba kintamo vežės pločio.

(8)  Išskyrus I kategorijos vagonus (vagonus, kuriuose kontroliuojama temperatūra); nenaudotina naujai pradedamiems eksploatuoti vagonams.

(9)  Atitiktis taikomoms TSS; žr. P.5 priedą.

(10)  Įskaitant geležinkelių riedmenis, kurie pagal galiojančias taisykles paženklinti šioje lentelėje nustatytais skaitmenimis. COTIF – eksploatacijos pradžioje galiojančias COTIF taisykles atitinkantis riedmuo.

(11)  Išskyrus jau eksploatuojamus nekintamo (56) ir reguliuojamo (66) vėžės pločio kupė vagonus; nenaudotina naujiems geležinkelių riedmenims.


II PRIEDAS

Sprendimo 2008/231/EB priedai iš dalies pakeičiami taip:

1.

Priedas iš dalies pakeičiamas taip:

a)

2.2.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.2.1.   Darbuotojai ir traukiniai

4.6 ir 4.7 skirsniai taikomi darbuotojams, atliekantiems saugos atžvilgiu svarbiausias traukinio palydos užduotis, kai kertama (-os) valstybių siena (-os) ir dirbama už bet kurios (-ių) vietovės (-ių), kuri (-os) infrastruktūros valdytojo tinklo nuostatuose nurodyta (-os) kaip „pasienis“ ir įtraukta (-os) į jo saugos įgaliojimus, ribų.

4.6.2 skirsnis „Kalbinė kompetencija“ taip pat taikomas traukinių mašinistams, kaip nustatyta Direktyvos 2007/59/EB VI priedo 8 skirsnyje.

Nelaikoma, kad darbuotojas kerta sieną, jeigu veikla atliekama tik „pasienio“ vietovėse, kaip aprašyta šio skirsnio pirmojoje pastraipoje.

Kiek tai susiję su darbuotojais, atliekančiais saugos atžvilgiu svarbiausias traukinių išleidimo ir leidimų judėti suteikimo užduotis, valstybėse narėse bus užtikrintas abipusis profesinės kvalifikacijos ir darbuotojų sveikatos bei saugos sąlygų pripažinimas.

Kiek tai susiję su darbuotojais, atliekančiais saugos atžvilgiu svarbiausias užduotis, susijusias su galutiniu traukinio parengimu prieš kertant sieną (-as) ir darbu už bet kurios (-ių) „pasienio“ vietovės (-ių), kaip aprašyta pirmojoje pastraipoje, 4.6 poskirsnis bus taikomas valstybėms narėms abipusiai pripažįstant darbuotojų sveikatos ir saugos sąlygas. Nebus laikoma, kad traukinio maršrutas tarptautinis, jeigu visi valstybinę sieną kertančio traukinio riedmenys sieną pervažiuoja tik iki „pasienio“ vietovės (-ių), kaip aprašyta šio skirsnio pirmojoje pastraipoje.

Pirmiau išdėstytus dalykus galima apibendrinti toliau pateiktose lentelėse:

Darbuotojai, dirbantys traukiniuose, kurie kirs valstybės sienas ir vyks toliau nei pasienio vietovė

Užduotis

Profesinė kvalifikacija

Medicinos reikalavimai

Traukinio lydėjimas

4.6

4.7

Leidimų traukiniams judėti suteikimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Traukinio parengimas

4.6

Abipusis pripažinimas

Traukinio išleidimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas


Darbuotojai, dirbantys traukiniuose, kurie nekerta valstybės sienų arba jas kerta, bet nevyksta toliau nei pasienio vietovės

Užduotis

Profesinė kvalifikacija

Medicinos reikalavimai

Traukinio lydėjimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Leidimų traukiniams judėti suteikimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Traukinio parengimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas

Traukinio išleidimas

Abipusis pripažinimas

Abipusis pripažinimas“

b)

4.2.2.1.2 skirsnio paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Išsami specifikacija pateikta 4.3.3.3.1 poskirsnyje.“

c)

4.3.2.6 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.3.2.6.   Smėlio naudojimas. Pagrindiniai traukinio valdymo profesinio išmanymo reikalavimai

Kiek tai susiję su smėlio naudojimu, yra sąsaja tarp, viena, šios TSS B priedo (C1 skirsnio) ir, antra, 4.2.11 poskirsnio (suderinamumas su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis, įrengtomis kelyje) bei GG KVSP TSS A priedo 1 priedėlio 4.1 skirsnio (kaip cituojama 4.3.1.10 poskirsnyje).“

d)

4.3.3.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.3.3.2.   Keleivinių riedmenų reikalavimai

Yra šios GTEOV TSS 4.2.2.4 poskirsnio sąsajos su GG GR TSS 4.2.2.4 poskirsniu (durys), 4.2.5.3 poskirsniu (pavojaus signalai), 4.3.5.17 poskirsniu (keleivių įjungiamas pavojaus signalas) ir 4.2.7.1 poskirsniu (avariniai išėjimai).“

e)

4.3.3.9 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.3.3.9.   Smėlio barstymas

Kiek tai susiję su smėlio barstymu, yra šios TSS B priedo (C1 skirsnio) sąsaja su GG GR TSS 4.2.3.10 poskirsniu.“

f)

4.3.3.10 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.3.3.10.   Traukinio formavimas, J priedas

Kiek tai susiję su traukinių brigadų geležinkelių riedmenų funkcionalumo išmanymu, yra šios TSS 4.2.2.5 poskirsnio ir J priedo sąsaja su GG GR TSS 4.2.1.2 poskirsniu (traukinių projektavimas) ir 4.2.7.10 poskirsniu (Kontrolė ir diagnostikos koncepcijos).“

g)

4.3.3.12 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.3.3.12.   Duomenų registravimas

Yra šios TSS 4.2.3.5.2 poskirsnio (Valdymo duomenų registravimas traukinyje) sąsaja su GG GR TSS 4.2.7.10 poskirsniu (Kontrolė ir diagnostikos koncepcijos).“

h)

4.6.1 skirsnio paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Pagrindiniai tam tikrų užduočių profesinio išmanymo reikalavimai, pateikti J ir L prieduose.“

i)

4.6.3.1 skirsnio C ir D punktai pakeičiami taip:

„C.   Pradinis įvertinimas:

pagrindinės sąlygos,

įvertinimo programa, įskaitant praktinį demonstravimą,

instruktorių kvalifikacija,

kompetencijos pažymėjimo išdavimas.

D.   Kompetencijos išlaikymas:

kompetencijos išlaikymo pricipai,

metodai, kurių reikėtų laikytis,

kompetencijos išlaikymo proceso formalizavimas,

įvertinimo procesas.“

j)

4.6.3.2.3.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„4.6.3.2.3.1.   Žinios apie maršrutą

Geležinkelio įmonė turi nustatyti, kokiu būdu traukinio brigada įgyja ir išlaiko žinias apie maršrutus, kuriuose dirba. Šis procesas turi būti:

pagrįstas infrastruktūros valdytojo pateikta informacija apie maršrutą ir

šios TSS 4.2.1 poskirsnyje aprašytu procesu.“

k)

4.7.5.4 skirsnis panaikinamas.

l)

4.7.6 skirsnis panaikinamas.

m)

7.3.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„7.3.2.   Specifinių atvejų sąrašas

Specialiai paliktas tuščias.“

2.

Priedo G lentelė iš dalies pakeičiama taip:

a)

parametro „Sveikatos ir saugos darbe sąlygos“ skiltyje „Kiekvieno parametro tikrintinos sudedamosios dalys“ panaikinamas elementas „nėštumą (mašinisčių)“;

b)

parametro „Sveikatos ir saugos darbe sąlygos“ eilutė „Specialūs mašinistams keliami reikalavimai: regai, klausai (kalbai), antropometriniai“ panaikinama kartu su nuoroda į 4.7.6 skirsnį.

3.

H priedas panaikinamas.

4.

N priede panaikinama paskutinė lentelės eilutė (4.7.6. Specifiniai reikalavimai, susiję su traukinio valdymu).

5.

P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 ir P13 priedai pakeičiami taip:

„P PRIEDAS

GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ IDENTIFIKAVIMAS

1.   Bendrosios pastabos

Šiame priede aprašomas Europos transporto priemonės numeris ir susiję ženklai, naudojami matomoje geležinkelių riedmens vietoje, kad eksploatuojamus geležinkelių riedmenis būtų galima unikaliai ir nekintamai identifikuoti. Priede neaprašomi kiti numeriai arba ženklai, kurie įspaudžiami arba visam laikui pritvirtinami ant gaminamo geležinkelių riedmens važiuoklės arba pagrindinių sudedamųjų dalių.

2.   Europos transporto priemonės numeris ir susijusios santrumpos

Kiekvienam geležinkelių riedmeniui suteikiamas 12 skaitmenų Europos transporto priemonės numeris, kurio struktūra tokia:

Geležinkelių riedmenų grupė

Sąveikos galimybės ir geležinkelių riedmenų rūšis

(du skaitmenys)

Šalis, kurioje riedmuo registruotas

(du skaitmenys)

Techninės charakteristikos

(keturi skaitmenys)

Serijos numeris

(trys skaitmenys)

Kontrolinis skaitmuo

(vienas skaitmuo)

Vagonai

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

(išsamesnė informacija pateikta P.6 priede)

01–99

(išsamesnė informacija pateikta P.4 priede)

0000–9999

(išsamesnė informacija pateikta P.9 priede)

000–999

0–9

(išsamesnė informacija pateikta P.3 priede)

Traukiami keleiviniai geležinkelių riedmenys

50–59

60–69

70–79

(išsamesnė informacija pateikta P.7 priede)

0000–9999

(išsamesnė informacija pateikta P.10 priede)

000–999

Traukos riedmenys ir nuolatiniai arba iš anksto suformuoti traukinio sąstato riedmenys

90–99

(išsamesnė informacija pateikta P.8 priede)

0000000–8999999

(šių skaitmenų reikšmę apibrėžia valstybės narės dvišalėmis arba daugiašalėmis sutartimis)

Specialieji riedmenys

9000–9999

(išsamesnė informacija pateikta P.11 priede)

000–999

Traukiamų keleivinių geležinkelių riedmenų arba specialiųjų riedmenų grupei priskiriamam geležinkelių riedmeniui konkrečioje šalyje unikaliai identifikuoti pakanka septynių skaitmenų techninių charakteristikų ir serijos numerio (1).

Numeris užbaigiamas raidiniu ženklinimu:

a)

sąveikos galimybės ženklinimu (išsamesnė informacija pateikta P.5 priede);

b)

šalies, kurioje riedmuo įregistruotas, santrumpa (išsamesnė informacija pateikta P.4 priede);

c)

geležinkelių riedmens valdytojo ženklu (išsamesnė informacija pateikta P.1 priede);

d)

techninių charakteristikų santrumpomis (išsamesnė informacija apie vagonus pateikta P.12 priede, apie traukiamus keleivinius geležinkelių riedmenis – P.13 priede).

3.   Numerio suteikimas

Europos transporto priemonės numeris turi būti suteiktas pagal taisykles, išdėstytas 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendime 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

Europos transporto priemonės numeris keičiamas, kai jis, atlikus techninius geležinkelių riedmens pakeitimus, neteisingai nurodo sąveikos galimybes arba technines charakteristikas, kaip nustatyta šiame priede. Dėl minėtų techninių pakeitimų gali reikėti leidimo pradėti eksploataciją, kaip nustatyta Direktyvos 2008/57/EB dėl sąveikos 20–25 straipsniuose.

P.1 PRIEDAS

GELEŽINKELIŲ RIEDMENS VALDYTOJO ŽENKLAS

1.   Geležinkelių riedmens valdytojo ženklo (GRVŽ) apibrėžtis

Geležinkelių riedmens valdytojo ženklas (GRVŽ) yra raidinis kodas, sudarytas iš 2–5 raidžių (2 4 5 9). GRVŽ užrašomas ant kiekvieno geležinkelių riedmens greta Europos transporto priemonės numerio. GRVŽ nurodo geležinkelių riedmens valdytoją, užregistruotą nacionaliniame riedmenų registre.

GRVŽ yra unikalus ir galioja visose šalyse, kuriose taikoma ši TSS, bei šalyse, pasirašiusiose susitarimą, pagal kurį turi taikyti geležinkelių riedmenų numeravimo ir geležinkelių riedmenų valdytojų ženklinimo sistemą, kaip aprašyta šioje TSS.

2.   Geležinkelių riedmens valdytojo ženklo (GRVŽ) formatas

GRVŽ yra geležinkelių riedmens valdytojo visas vardas (pavadinimas) arba jo santrumpa, jeigu įmanoma, pateikiama atpažįstamu būdu. Gali būti naudojamos visos 26 lotyniškosios abėcėlės raidės. GRVŽ raidės rašomos didžiosiomis raidėmis. Raidės, kurios nėra pirmosios valdytojo vardą (pavadinimą) sudarančių žodžių raidės, gali būti mažosios. Tikrinant unikalumą, mažosios raidės prilyginamos didžiosioms raidėms.

Raidės gali būti su diakritiniais ženklais (3 6 10). Su šiomis raidėms vartojami diakritiniai ženklai, tikrinant unikalumą, yra ignoruojami.

Jeigu riedmenų valdytojai gyvena šalyje, kurioje nevartojama lotyniškoji abėcėlė, ant geležinkelių riedmenų po GRVŽ, atskyrus pasviruoju brūkšniu (/), GRVŽ gali būti užrašomas savo abėcėlės raidėmis. Toks išverstas GRVŽ, apdorojant duomenis, yra ignoruojamas.

3.   Geležinkelių riedmenų valdytojo ženklų suteikimo nuostatos

Geležinkelių riedmenų valdytojui gali būti suteiktas daugiau kaip vienas GRVŽ, jeigu:

geležinkelių riedmens valdytojo oficialus pavadinimas įregistruotas daugiau kaip viena kalba,

geležinkelių riedmens valdytojas pagrįstai nori atskirti tam tikras organizacijoje naudojamų geležinkelių riedmenų grupes.

Bendras GRVŽ gali būti išduotas įmonių grupei:

kuri priklauso vienai korporacinei struktūrai (pvz., kontroliuojančiajai (holdingo) struktūrai),

kuri priklauso vienai korporacinei struktūrai, paskyrusiai ir įgaliojusiai vieną tai struktūrai priklausančią organizaciją spręsti visus klausimus visų kitų vardu,

kuri įgaliojo vieną konkretų juridinį asmenį spręsti visus klausimus jų vardu; tokiu atveju šis juridinis asmuo yra valdytojas.

4.   Geležinkelių riedmenų valdytojo ženklų registras ir suteikimo tvarka

GRVŽ registras yra viešas ir atnaujinamas realiuoju laiku.

Prašymas suteikti GRVŽ pateikiamas pareiškėjo kompetentingai nacionalinei institucijai ir perduodamas ERA. GRVŽ gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

GRVŽ savininkas turi informuoti kompetentingą nacionalinę instituciją, kai nustoja naudoti GRVŽ, o kompetentinga nacionalinė institucija perduoda šią informaciją ERA. GRVŽ bus panaikintas, kai valdytojas įrodys, kad pakeisti visų susijusių geležinkelių riedmenų ženklai. Jis nebus pakartotinai išduodamas 10 metų, išskyrus atvejus, kai jis pakartotinai išduodamas pradiniam savininkui arba to savininko prašymu – kitam savininkui.

GRVŽ gali būti perduotas kitam savininkui, kuris yra teisėtas pradinio savininko teisių perėmėjas. GRVŽ lieka galioti, kai jo savininkas pakeičia savo pavadinimą pavadinimu, kuris nėra panašus į GRVŽ.

P.2 PRIEDAS

NUMERIO IR SUSIJUSIO RAIDINIO ŽENKLO UŽRAŠYMAS ANT KĖBULO

1.   Bendrosios išorinio ženklinimo priemonės

Ženklinamuosius užrašus sudarančios didžiosios raidės ir skaitmenys turi būti mažiausiai 80 mm aukščio ir užrašomi tinkamos kokybės šriftu be serifų (sans serif). Mažesnio aukščio simboliai gali būti naudojami tik tada, kai jų nėra daugiau kur užrašyti, kaip tik ant išilginių laikančiųjų sijų.

Ženklai turi būti ne aukščiau kaip per du metrus virš bėgių.

2.   Vagonai

Ženklai ant vagono kėbulo užrašomi taip:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553–4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235–2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100–8

Slpss

 

 

Ant vagonų kėbulų, kur trūksta vietos tokio tipo užrašui, ypač ant platforminių vagonų, ženklai išdėstomi taip:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNC Ks

Ks

Kai ant vagono užrašoma viena arba daugiau nacionalinės svarbos raidžių, šis nacionalinis ženklas privalo būti pateiktas po tarptautinio raidinio ženklo ir nuo jo atskirtas brūkšneliu, kaip parodyta toliau:

01 87 3320 644–7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Keleiviniai vagonai ir traukiami keleiviniai geležinkelių riedmenys

Numeris ant abiejų vagono šonų užrašomas taip:

-SNCF

61 87 -7

 

B10 tu

Vagono registracijos šalies ir techninių charakteristikų ženklai užrašomi tiesiai prieš Europos transporto priemonės numerį, už jo arba po juo.

Jeigu keleiviniai vagonai yra su mašinisto kabina, numeris užrašomas ir kabinoje.

4.   Lokomotyvai, traukos riedmenys ir specialieji riedmenys

Europos transporto priemonės numeris ant traukos riedmens kiekvieno šono privalo būti užrašytas taip:

92 10 1108 062–6

Europos transporto priemonės numeris taip pat užrašomas kiekvienoje traukos riedmens kabinoje.

Valdytojas gali papildomai simboliais, didesniais už Europos transporto priemonės numerio skaitmenis, užrašyti paties pasirinktą skaitinį ženklą (paprastai sudaromą iš serijos numerio skaitmenų, papildytų raidiniu kodu), jei toks ženklas būtų naudingas vykdant veiklą. Vietą paties pasirinktam numeriui užrašyti valdytojas gali pasirinkti pats; tačiau turi būti užtikrinta, kad Europos transporto priemonės numerį būtų galima visada lengvai atskirti nuo paties valdytojo pasirinkto skaitinio ženklo.

P.3 PRIEDAS

KONTROLINIO (DVYLIKTOJO) SKAITMENS NUSTATYMO TAISYKLĖS

Kontrolinis skaitmuo nustatomas taip:

atrenkami lyginėse padėtyse esantys pagrindinio skaičiaus skaitmenys (žiūrint iš dešinės pusės) ir kiekvienas iš jų padauginamas iš vieno,

atrenkami nelyginėse padėtyse esantys pagrindinio skaičiaus skaitmenys (žiūrint iš dešinės pusės) ir kiekvienas iš jų padauginamas iš dviejų,

visi lyginėse padėtyse esantys skaitmenys ir visi skaičių, gautų nelyginėse padėtyse esančius skaičius padauginus iš dviejų, skaitmenys sudedami,

įsimenamas šios sumos paskutinis skaitmuo,

skaitmuo, kurį pridėjus prie minėto skaitmens būtų gauta 10, yra kontrolinis skaičius; jeigu minėtasis antrasis skaitmuo yra nulis, tai kontrolinis skaičius taip pat yra nulis.

Pavyzdžiai

1 –

Tarkime, kad pagrindinis numeris yra toks:

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Daugybos koeficientas:

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Šios sumos paskutinis skaitmuo yra 2.

Taigi kontrolinis skaičius yra 8, o pagrindinis numeris tampa registracijos numeriu 33 84 4796 100–8.

2 –

Tarkime, kad pagrindinis numeris yra toks:

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Daugybos koeficientas:

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Šios sumos paskutinis skaitmuo yra 0.

Taigi kontrolinis skaičius yra 0, o pagrindinis numeris tampa registracijos numeriu 31 51 3320 198–0.

P.4 PRIEDAS

GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ REGISTRACIJOS ŠALIŲ KODAVIMAS (3-IASIS IR 4-ASIS SKAITMENYS IR SANTRUMPA)

Su trečiosiomis šalimis susijusi informacija pateikiama tik informaciniais tikslais.

Šalis

Raidinis šalies kodas (2 4 5 9)

Skaitinis šalies kodas

Albanija

AL

41

Alžyras

DZ

92

Armėnija

AM

58

Austrija

A

81

Azerbaidžanas

AZ

57

Baltarusija

BY

21

Belgija

B

88

Bosnija ir Hercegovina

BIH

49

Bulgarija

BG

52

Kinija

RC

33

Kroatija

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Kipras

CY

 

Čekija

CZ

54

Danija

DK

86

Egiptas

ET

90

Estija

EST

26

Suomija

FIN

10

Prancūzija

F

87

Gruzija

GE

28

Vokietija

D

80

Graikija

GR

73

Vengrija

H

55

Iranas

IR

96

Irakas

IRQ (2 4 5 9)

99

Airija

IRL

60

Izraelis

IL

95

Italija

I

83

Japonija

J

42

Kazachstanas

KZ

27

Kirgizstanas

KS

59

Latvija

LV

25

Libanas

RL

98

Lichtenšteinas

FL

 

Lietuva

LT

24

Liuksemburgas

L

82

Makedonija

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monakas

MC

 

Mongolija

MGL

31

Juodkalnija

ME

62

Marokas

MA

93

Nyderlandai

NL

84

Šiaurės Korėja

PRK (2 4 5 9)

30

Norvegija

N

76

Lenkija

PL

51

Portugalija

P

94

Rumunija

RO

53

Rusija

RUS

20

Serbija

SRB

72

Slovakija

SK

56

Slovėnija

SLO

79

Pietų Korėja

ROK

61

Ispanija

E

71

Švedija

SE

74

Šveicarija

CH

85

Sirija

SYR

97

Tadžikistanas

TJ

66

Tunisas

TN

91

Turkija

TR

75

Turkmėnija

TM

67

Ukraina

UA

22

Jungtinė Karalystė

GB

70

Uzbekistanas

UZ

29

Vietnamas

VN (2 4 5 9)

32

P.5 PRIEDAS

SĄVEIKOS GALIMYBĖS RAIDINIS ŽENKLINIMAS

„TEN“ –: geležinkelių riedmuo, atitinkantis šias sąlygas:

atitinka visas susijusias TSS, galiojančias pradedant eksploatuoti geležinkelių riedmenis, ir yra gavęs leidimą pradėti eksploatuoti pagal Direktyvos 2008/57/EB 22 straipsnio 1 dalį,

yra gavęs visose valstybėse narėse galiojantį leidimą pagal Direktyvos 2008/57/EB 23 straipsnio 1 dalį arba yra gavęs atskirus visų valstybių narių leidimus.

„PPV/PPW“ –: geležinkelių riedmuo, atitinkantis PPV/PPW arba PGW sutartį (OSJD valstybėse)

(originalo kalba PPV/PPW – ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении); PGW – ППГВ (Правила пользования грузовыми вагонами)).

Pastabos.

a)

Ženklu TEN paženklinti geležinkelių riedmenys atitinka P.6 priede nurodyto geležinkelių riedmens numerio pirmojo skaitmens kodą nuo 0 iki 3.

b)

Tuos geležinkelių riedmenis, kurių eksploatavimo leidimas suteiktas ne visose valstybėse narėse, reikia paženklinti nurodant valstybes nares, kuriose yra suteikti eksploatavimo leidimai. Leidimus suteikusių valstybių narių sąrašas turėtų būti pažymėtas, kaip parodyta viename iš toliau pateiktų brėžinių, kuriuose D – pirmoji leidimą suteikusi valstybė narė (šiame pavyzdyje – Vokietija), o F – antroji leidimą suteikusi valstybė narė (šiame pavyzdyje – Prancūzija). Valstybių narių kodai nurodomi pagal P4 priedą. Tai gali būti taikoma ir tiems geležinkelių riedmenims, kurie atitinka TSS, ir tiems, kurie TSS neatitinka. Šie geležinkelių riedmenys atitinka P.6 priede nurodyto geležinkelių riedmens numerio pirmojo skaitmens kodą 4 arba 8.

Image

Image

P.6 PRIEDAS

VAGONŲ SĄVEIKOS KODAI (1-ASIS IR 2-ASIS SKAITMENYS)

 

Antrasis skaitmuo

Pirmasis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Antrasis skaitmuo

Pirmasis skaitmuo

 

 

Vėžės plotis

Nekintamas arba kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas arba kintamas

Vėžės plotis

 

TEN (2 4 5 9)

ir (arba)

COTIF (3 6 10)

ir (arba)

PPV/PPW

0

Su ašimis

Nenaudotina

TEN (2 4 5 9) ir (arba) COTIF vagonai

Nenaudotina (8)

PPV/PPW vagonai

(kintamo vėžės pločio)

Su ašimis

0

1

Su vežimėliais

Su vežimėliais

1

TEN (2 4 5 9)

ir (arba)

COTIF (3 6 10)

ir (arba)

PPV/PPW

2

Su ašimis

TEN (2 4 5 9) ir (arba) COTIF vagonai

PPV/PPW vagonai

(nekintamo vėžės pločio)

Su ašimis

2

3

Su vežimėliais

Su vežimėliais

3

Kiti vagonai

4

Su ašimis (7 11)

Techninės priežiūros vagonai

Kiti vagonai

Vagonai su specialiu techninių charakteristikų numeravimu, neišleisti eksploatuoti ES

Su ašimis

4

8

Su vežimėliais (7 11)

Su vežimėliais

8

 

 

Geležinkelių transporto eismas

Vidaus geležinkelių transporto eismas arba tarptautinis geležinkelių transporto eismas pagal specialų susitarimą

 

 

 

Pirmasis skaitmuo

Antrasis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pirmasis skaitmuo

Antrasis skaitmuo

P.7 PRIEDAS

TRAUKIAMŲ KELEIVINIŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TINKAMUMO TARPTAUTINIAM TRANSPORTUI KODAI (1-ASIS IR 2-ASIS SKAITMENYS)

 

Vidaus geležinkelių transporto eismas

TEN (2 4 5 9) ir (arba) COTIF (3 6 10), ir (arba) PPV/PPW

Vidaus geležinkelių transporto eismas arba tarptautinis geležinkelių transporto eismas pagal specialų susitarimą

TEN (2 4 5 9) ir (arba) COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

Antrasis skaitmuo

Pirmasis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vidaus geležinkelių transporto eismui naudojami geležinkelių riedmenys

Nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys be oro kondicionavimo sistemos (įskaitant geležinkelių riedmenis, kuriais vežami automobiliai)

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys be oro kondicionavimo sistemos

Nenaudotina

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1668) geležinkelių riedmenys be oro kondicionavimo sistemos

Geležinkelių riedmenys, kurie yra istorinio paveldo objektas

Nenaudotina (7 11)

Nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys su keičiamaisiais vežimėliais

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys su reguliuojamo vėžės pločio ašimis

6

Pagalbiniai geležinkelių riedmenys

Nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Pagalbiniai geležinkelių riedmenys

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1668) geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Vagonai, skirti automobiliams vežti

Nenaudotina (7 11)

7

Geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema, hermetiški geležinkelių riedmenys

Nenaudotina

Nenaudotina

Hermetiški nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Nenaudotina

Kiti geležinkelių riedmenys

Nenaudotina

Nenaudotina

Nenaudotina

Nenaudotina

P.8 PRIEDAS

TRAUKOS RIEDMENŲ IR NUOLATINIŲ ARBA IŠ ANKSTO SUFORMUOTŲ TRAUKINIO SĄSTATO RIEDMENŲ TIPAI (1-ASIS IR 2-ASIS SKAITMENYS)

Pirmasis skaitmuo – 9.

Jeigu antrasis skaitmuo nurodo traukos riedmenų tipą, privaloma naudoti šiuos kodus:

Kodas

Bendrasis geležinkelių riedmens tipas

0

Kita

1

Elektrovežis

2

Šilumvežis

3

Elektrinių traukinių grupė (didelio greičio) [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

4

Elektrinių traukinių grupė (išskyrus didelio greičio) [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

5

Dyzelinių traukinių grupė [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

6

Specialios paskirties prikabinamasis vagonas

7

Manevrinis elektrovežis

8

Manevrinis šilumvežis

9

Specialusis geležinkelių riedmuo

P.9 PRIEDAS

STANDARTINIS SKAITINIS VAGONŲ ŽENKLINIMAS (NUO 5-OJO IKI 8-OJO SKAITMENS)

Šiame priede nurodomas skaitinis ženklinimas, susijęs su vagono pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis; jis skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

P.10 PRIEDAS

TRAUKIAMŲ KELEIVINIŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KODAI (5-ASIS IR 6-ASIS SKAITMENYS)

P.10 priedas skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

P.11 PRIEDAS

SPECIALIŲJŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KODAI (NUO 6-OJO IKI 8-OJO SKAITMENS)

P.11 priedas skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

P.12 PRIEDAS

VAGONŲ, IŠSKYRUS SUJUNGTUS IR SUDĖTINIUS VAGONUS, RAIDINIS ŽENKLINIMAS

P.12 priedas skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

P.13 PRIEDAS

TRAUKIAMŲ KELEIVINIŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ RAIDINIS ŽENKLINIMAS

P.13 priedas skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

6)

P14 priedas panaikinamas.


(1)  Specialių riedmenų numeris konkrečioje šalyje turi būti unikalus pirmojo skaitmens ir penkių paskutiniųjų techninių charakteristikų bei serijos numerio skaitmenų atžvilgiu.

(2)  NMBS ir (arba) SNCB atveju gali būti toliau naudojama apskritime įrašyta raidė B.

(3)  Diakritiniai ženklai yra „tarsenos ženklai“, pvz., À, Ç, Ö, Č, Ž, Å ir t. t. Specialios raidės, pvz., Ø ir Æ, pateikiamos viena raide; tikrinant unikalumą, raidė Ø laikoma raide O, raidė Æ – raide A.

(4)  Pagal raidinę kodavimo sistemą, aprašytą 1949 m. konvencijos 4 priedėlyje ir 1968 m. konvencijos dėl kelių eismo 45 straipsnio 4 dalyje.

(5)  Vagonai, kuriuos leidžiama ženklinti ženklu TEN; žr. P.5 priedą.

(6)  Įskaitant vagonus, kurie pagal galiojančias taisykles paženklinti šioje lentelėje nustatytais skaitmenimis. COTIF – eksploatacijos pradžioje galiojančias COTIF taisykles atitinkantis riedmuo.

(7)  Nekintamo arba kintamo vežės pločio.

(8)  Išskyrus I kategorijos vagonus (vagonus, kuriuose kontroliuojama temperatūra); nenaudotina naujai pradedamiems eksploatuoti vagonams.

(9)  Atitiktis taikomoms TSS; žr. P.5 priedą.

(10)  Įskaitant geležinkelių riedmenis, kurie pagal galiojančias taisykles paženklinti šioje lentelėje nustatytais skaitmenimis. COTIF – eksploatacijos pradžioje galiojančias COTIF taisykles atitinkantis riedmuo.

(11)  Išskyrus jau eksploatuojamus nekintamo (56) ir reguliuojamo (66) vėžės pločio kupė vagonus; nenaudotina naujiems geležinkelių riedmenims.


Top