Help Print this page 

Document 32010D0409

Title and reference
2010/409/: 2010 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 7 straipsnyje nurodytų bendrųjų saugos tikslų (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4889) Tekstas svarbus EEE
OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj
Multilingual display
Text

22.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/19


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 19 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 7 straipsnyje nurodytų bendrųjų saugos tikslų

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4889)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/409/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyvą) (1), ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 18 d. Europos geležinkelio agentūros rekomendaciją dėl pirmojo bendrųjų saugos tikslų paketo,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2004/49/EB bendrieji saugos tikslai turėtų būti nustatomi palaipsniui, siekiant užtikrinti, kad būtų išlaikytas aukštas saugos lygis, o kai būtina ir praktiškai įmanoma – saugos lygis būtų pagerintas. Juose turėtų būti numatytos saugos lygio ir subjektų veiklos vertinimo Europos Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu priemonės.

(2)

Direktyvos 2004/49/EB 3 straipsnio e punkte bendrieji saugos tikslai apibrėžti kaip pavojaus priimtinumo kriterijais išreikšti saugos lygiai, kurie turi būti bent pasiekti įvairiose geležinkelių sistemos dalyse (pavyzdžiui, paprastųjų geležinkelių sistemoje, greitųjų geležinkelių sistemoje, ilguosiuose geležinkelio tuneliuose arba tik kroviniams vežti naudojamose linijose) ir visoje sistemoje apskritai. Tačiau 2009 m. birželio 5 d. Komisijos sprendimo 2009/460/EB dėl bendrojo saugos būdo, kaip įvertinti pasiektus saugos tikslus, priėmimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 6 straipsnį (2), 7 konstatuojamojoje dalyje pažymima, kad dėl suvienodintų ir patikimų duomenų apie geležinkelių sistemos dalių, veikiančių skirtingose valstybėse narėse, saugos rodiklius stokos neįmanoma parengti pirmojo bendrųjų saugos tikslų paketo, skirto geležinkelių sistemos dalims (pavyzdžiui, paprastųjų geležinkelių sistemai, greitųjų geležinkelių sistemai, ilgiesiems geležinkelio tuneliams arba tik kroviniams vežti naudojamoms linijoms).

(3)

Direktyvos 2004/49/EB 7 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad pirmasis bendrųjų saugos tikslų paketas būtų parengtas išnagrinėjus dabartinius valstybių narių tikslus ir veiklą geležinkelių sistemų saugos srityje. Pagal metodiką, nustatytą Sprendimu 2009/460/EB, pirmasis bendrųjų saugos tikslų paketas turi būti grindžiamas nacionalinėmis pamatinėmis vertėmis. Šios vertės apskaičiuotos naudojant 2009 m. kovo 6 d. Eurostato pateiktus 2004–2007 m. duomenis, surinktus pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos (3). Pagal Sprendimo 2009/460/EB priedo 3 skirsnį kiekvienos kategorijos geležinkelio pavojaus didžiausias leidžiamas lygis valstybėje narėje turėtų būti: 1) nacionalinė pamatinė vertė (NPV), jei NPV lygi atitinkamam bendrajam saugos tikslui (BST) arba mažesnė, arba 2) BST, jei NPV didesnė už atitinkamą BST.

(4)

Pirmasis bendrųjų saugos tikslų paketas turėtų būti laikomas pirmuoju šio proceso etapu. Laikantis šio pirmojo paketo, nustatoma darni ir skaidri sistema, kuria naudojantis būtų veiksmingai stebimas ir užtikrinamas saugus Europos geležinkelių veikimas.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2004/49/EB 27 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir sąvokų apibrėžtys

Šiuo sprendimu pagal Direktyvos 2004/49/EB 7 straipsnio 3 dalį ir taikant Sprendime 2009/460/EB nurodytus metodus nustatomos pirmojo bendrųjų saugos tikslų paketo vertės, grindžiamos nacionalinėmis pamatinėmis vertėmis.

Šiame sprendime taikomos Direktyvoje 2004/49/EB, Reglamente (EB) Nr. 91/2003 ir Sprendime 2009/460/EB pateiktos apibrėžtys.

2 straipsnis

Nacionalinės pamatinės vertės

Valstybių narių įvairių kategorijų pavojaus nacionalinės pamatinės vertės nustatytos priedo 1 skirsnio 1.1–1.6 dalyse.

3 straipsnis

Bendrieji saugos tikslai

Pirmasis bendrųjų saugos tikslų, susijusių su įvairių kategorijų pavojumi, paketas nustatytas priedo 2 skirsnyje.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 19 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 164, 2004 4 30, p. 44.

(2)  OL L 150, 2009 6 13, p. 11.

(3)  OL L 14, 2003 1 21, p. 1.


PRIEDAS

1.   Nacionalinės pamatinės vertės (NPV)

1.1.   Pavojaus keleiviams NPV (NPV 1.1 ir NPV 1.2)

Valstybė narė

NPV 1.1 (× 10– 9) (1)

NPV 1.2 (× 10– 9) (2)

Belgija (BE)

53,60

0,456

Bulgarija (BG)

250,00

2,01

Čekija (CZ)

40,60

0,688

Danija (DK)

7,55

0,0903

Vokietija (DE)

10,90

0,11

Estija (EE)

50,20

0,426

Airija (IE)

6,22

0,0623

Graikija (EL)

54,00

0,485

Ispanija (ES)

40,90

0,391

Prancūzija (FR)

21,90

0,109

Italija (IT)

55,00

0,363

Latvija (LV)

50,20

0,426

Lietuva (LT)

88,60

0,683

Liuksemburgas (LU)

28,80

0,225

Vengrija (HU)

250,00

2,01

Nyderlandai (NL)

11,70

0,0941

Austrija (AT)

29,00

0,335

Lenkija (PL)

127,00

0,939

Portugalija (PT)

33,90

0,267

Rumunija (RO)

250,00

2,01

Slovėnija (SI)

11,80

0,175

Slovakija (SK)

17,70

0,275

Suomija (FI)

26,80

0,248

Švedija (SE)

5,70

0,0557

Jungtinė Karalystė (UK)

6,22

0,0623

 () ir () punktuose vartojamo ŽSSSS apibrėžtis pateikta Sprendimo 2009/460/EB 3 straipsnio d punkte.

1.2.   Pavojaus darbuotojams NPV (NPV 2)

Valstybė narė

NPV 2 (× 10– 9) (3)

Belgija (BE)

21,10

Bulgarija (BG)

11,00

Čekija (CZ)

17,40

Danija (DK)

9,10

Vokietija (DE)

13,30

Estija (EE)

17,00

Airija (IE)

8,33

Graikija (EL)

77,90

Ispanija (ES)

8,33

Prancūzija (FR)

6,68

Italija (IT)

22,50

Latvija (LV)

55,10

Lietuva (LT)

36,90

Liuksemburgas (LU)

13,70

Vengrija (HU)

11,90

Nyderlandai (NL)

6,69

Austrija (AT)

25,40

Lenkija (PL)

18,60

Portugalija (PT)

76,00

Rumunija (RO)

11,00

Slovėnija (SI)

31,00

Slovakija (SK)

1,50

Suomija (FI)

8,28

Švedija (SE)

3,76

Jungtinė Karalystė (UK)

8,33

Čia vartojamo ŽSSSS apibrėžtis pateikta Sprendimo 2009/460/EB 3 straipsnio d punkte.

1.3.   Pavojaus geležinkelio pervažų naudotojams NPV (NPV 3.1 ir NPV 3.2)

Valstybė narė

NPV 3.1 (× 10– 9) (4)

NPV 3.2 (5)

Belgija (BE)

143,0

nėra duomenų

Bulgarija (BG)

124,0

nėra duomenų

Čekija (CZ)

302,0

nėra duomenų

Danija (DK)

55,9

nėra duomenų

Vokietija (DE)

69,9

nėra duomenų

Estija (EE)

168,0

nėra duomenų

Airija (IE)

31,4

nėra duomenų

Graikija (EL)

743,0

nėra duomenų

Ispanija (ES)

131,0

nėra duomenų

Prancūzija (FR)

78,9

nėra duomenų

Italija (IT)

50,7

nėra duomenų

Latvija (LV)

240,0

nėra duomenų

Lietuva (LT)

530,0

nėra duomenų

Liuksemburgas (LU)

97,3

nėra duomenų

Vengrija (HU)

244,0

nėra duomenų

Nyderlandai (NL)

128,0

nėra duomenų

Austrija (AT)

181,0

nėra duomenų

Lenkija (PL)

264,0

nėra duomenų

Portugalija (PT)

508,0

nėra duomenų

Rumunija (RO)

124,0

nėra duomenų

Slovėnija (SI)

365,0

nėra duomenų

Slovakija (SK)

249,0

nėra duomenų

Suomija (FI)

151,0

nėra duomenų

Švedija (SE)

74,2

nėra duomenų

Jungtinė Karalystė (UK)

23,0

nėra duomenų

 () ir () punktuose vartojamo ŽSSSS apibrėžtis pateikta Sprendimo 2009/460/EB 3 straipsnio d punkte.

1.4.   Pavojaus asmenims, priskirtiems grupei „Kiti“, NPV (NPV 4)

Valstybė narė

NPV 4 (× 10– 9) (6)

Belgija (BE)

1,90

Bulgarija (BG)

6,45

Čekija (CZ)

5,28

Danija (DK)

10,30

Vokietija (DE)

4,41

Estija (EE)

18,50

Airija (IE)

6,98

Graikija (EL)

6,45

Ispanija (ES)

4,93

Prancūzija (FR)

6,98

Italija (IT)

6,98

Latvija (LV)

18,50

Lietuva (LT)

18,50

Liuksemburgas (LU)

4,43

Vengrija (HU)

6,45

Nyderlandai (NL)

3,16

Austrija (AT)

14,20

Lenkija (PL)

18,50

Portugalija (PT)

4,93

Rumunija (RO)

6,45

Slovėnija (SI)

7,14

Slovakija (SK)

5,28

Suomija (FI)

10,30

Švedija (SE)

10,30

Jungtinė Karalystė (UK)

6,98

1.5.   Pavojaus pašaliniams asmenims geležinkelio zonoje NPV (NPV 5)

Valstybė narė

NPV 5 (× 10– 9) (7)

Belgija (BE)

75,5

Bulgarija (BG)

190,0

Čekija (CZ)

657,0

Danija (DK)

134,0

Vokietija (DE)

106,0

Estija (EE)

1 850,0

Airija (IE)

94,7

Graikija (EL)

906,0

Ispanija (ES)

184,0

Prancūzija (FR)

69,7

Italija (IT)

122,0

Latvija (LV)

1 520,0

Lietuva (LT)

2 030,0

Liuksemburgas (LU)

83,7

Vengrija (HU)

534,0

Nyderlandai (NL)

28,2

Austrija (AT)

117,0

Lenkija (PL)

1 110,0

Portugalija (PT)

948,0

Rumunija (RO)

190,0

Slovėnija (SI)

273,0

Slovakija (SK)

477,0

Suomija (FI)

294,0

Švedija (SE)

98,1

Jungtinė Karalystė (UK)

94,7

1.6.   Pavojaus visuomenei NPV (NPV 6)

Valstybė narė

NPV 6 (× 10– 9) (8)

Belgija (BE)

273,0

Bulgarija (BG)

364,0

Čekija (CZ)

1 010,0

Danija (DK)

218,0

Vokietija (DE)

206,0

Estija (EE)

2 320,0

Airija (IE)

131,0

Graikija (EL)

1 820,0

Ispanija (ES)

351,0

Prancūzija (FR)

179,0

Italija (IT)

235,0

Latvija (LV)

1 850,0

Lietuva (LT)

2 510,0

Liuksemburgas (LU)

219,0

Vengrija (HU)

1 000,0

Nyderlandai (NL)

166,0

Austrija (AT)

354,0

Lenkija (PL)

1 530,0

Portugalija (PT)

1 510,0

Rumunija (RO)

364,0

Slovėnija (SI)

697,0

Slovakija (SK)

740,0

Suomija (FI)

461,0

Švedija (SE)

188,0

Jungtinė Karalystė (UK)

131,0

Čia vartojamas ŽSSSS yra visų ŽSSSS, pagal kuriuos apskaičiuotos visos kitos NPV, suma.

2.   Pirmojo BST paketo vertės

Pavojaus kategorija

BST vertė (× 10–9)

Matavimo vienetai

Pavojus keleiviams

BST 1.1

250,0

Keleivių ŽSSSS per metus dėl didelių eismo įvykių, padalintas iš keleivinių traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus

BST 1.2

2,01

Keleivių ŽSSSS per metus dėl didelių eismo įvykių, padalintas iš keleivių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus

Pavojus darbuotojams

BST 2

77,9

Darbuotojų ŽSSSS per metus dėl didelių eismo įvykių, padalintas iš traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus

Pavojus geležinkelio pervažų naudotojams

BST 3.1

743,0

Geležinkelio pervažų naudotojų ŽSSSS per metus dėl didelių eismo įvykių, padalintas iš traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus

BST 3.2

nėra duomenų (9)

Geležinkelio pervažų naudotojų ŽSSSS per metus dėl didelių eismo įvykių, padalintas iš [(traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus, padauginto iš geležinkelio pervažų skaičiaus), padalinto iš kilometrais išreikšto bėgių kelių ilgio]

Pavojus asmenims, priskirtiems grupei „Kiti“

BST 4

18,5

Grupės „Kiti“ asmenų ŽSSSS per metus dėl didelių eismo įvykių, padalintas iš traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus

Pavojus pašaliniams asmenims geležinkelio zonoje

BST 5

2 030,0

Pašalinių asmenų geležinkelio zonoje ŽSSSS per metus dėl didelių eismo įvykių, padalintas iš traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus

Pavojus visuomenei

BST 6

2 510,0

Bendras ŽSSSS per metus dėl didelių eismo įvykių, padalintas iš traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus


(1)  NPV 1.1 išreikšta taip: dėl didelių eismo įvykių per metus žuvusių keleivių skaičiaus ir sunkiai sužalotų keleivių svertinio skaičiaus suma (ŽSSSS), padalinta iš keleivinių traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus. Čia keleivinio traukinio nuvažiuotas kilometras laikomas eismo matavimo vienetu, susijusiu tik su keleiviniais traukiniais.

(2)  NPV 1.2 išreikšta taip: dėl didelių eismo įvykių per metus žuvusių keleivių skaičiaus ir sunkiai sužalotų keleivių svertinio skaičiaus suma (ŽSSSS), padalinta iš keleivių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus.

 () ir () punktuose vartojamo ŽSSSS apibrėžtis pateikta Sprendimo 2009/460/EB 3 straipsnio d punkte.

(3)  NPV 2 išreikšta taip: dėl didelių eismo įvykių per metus žuvusių darbuotojų skaičiaus ir sunkiai sužalotų darbuotojų svertinio skaičiaus suma (ŽSSSS), padalinta iš traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus.

Čia vartojamo ŽSSSS apibrėžtis pateikta Sprendimo 2009/460/EB 3 straipsnio d punkte.

(4)  NPV 3.1 išreikšta taip: dėl didelių eismo įvykių per metus žuvusių geležinkelio pervažų naudotojų skaičiaus ir sunkiai sužalotų geležinkelio pervažų naudotojų svertinio skaičiaus suma (ŽSSSS), padalinta iš traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus.

(5)  NPV 3.2 išreikšta taip: dėl didelių eismo įvykių per metus žuvusių geležinkelio pervažų naudotojų skaičiaus ir sunkiai sužalotų geležinkelio pervažų naudotojų svertinio skaičiaus suma (ŽSSSS), padalinta iš (traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus, padauginto iš geležinkelio pervažų skaičiaus), padalinto iš kilometrais išreikšto bėgių kelių ilgo). Renkant duomenis, nežinota tikslaus geležinkelio pervažų skaičiaus ir kilometrais išreikšto bėgių kelių ilgio (dauguma valstybių narių pateikė bendruosius saugos rodiklius, pagrįstus linijų, o ne bėgių kelio kilometrais).

 () ir () punktuose vartojamo ŽSSSS apibrėžtis pateikta Sprendimo 2009/460/EB 3 straipsnio d punkte.

(6)  NPV 4 išreikšta taip: dėl didelių eismo įvykių per metus žuvusių grupės „Kiti“ asmenų skaičiaus ir sunkiai sužalotų grupės „Kiti“ asmenų svertinio skaičiaus suma (ŽSSSS), padalinta iš traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus. Čia vartojamo ŽSSSS apibrėžtis pateikta Sprendimo 2009/460/EB 3 straipsnio d punkte.

(7)  NPV 5 išreikšta taip: dėl didelių eismo įvykių per metus žuvusių pašalinių asmenų geležinkelio zonoje skaičiaus ir sunkiai sužalotų pašalinių asmenų geležinkelio zonoje svertinio skaičiaus suma (ŽSSSS), padalinta iš traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus. Čia vartojamo ŽSSSS apibrėžtis pateikta Sprendimo 2009/460/EB 3 straipsnio d punkte.

(8)  NPV 6 išreikšta taip: dėl didelių eismo įvykių per metus žuvusių asmenų skaičiaus ir sunkiai sužalotų asmenų svertinio skaičiaus suma (ŽSSSS), padalinta iš traukinių per metus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus.

Čia vartojamas ŽSSSS yra visų ŽSSSS, pagal kuriuos apskaičiuotos visos kitos NPV, suma.

(9)  Renkant duomenis, nežinota tikslaus geležinkelio pervažų skaičiaus ir kilometrais išreikšto bėgių kelių ilgio, nors to reikia šiam BST apskaičiuoti (pavyzdžiui, dauguma valstybių narių nurodė kilometrais išreikštą linijų, o ne bėgių kelių ilgį).


Top