EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0256

2010/256/: 2010 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 92/216/EEB nuostatos dėl arklinių šeimos gyvūnų varžybų koordinavimo institucijų sąrašo paskelbimo (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2630) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 112, 5.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/256/oj

5.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/8


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. balandžio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 92/216/EEB nuostatos dėl arklinių šeimos gyvūnų varžybų koordinavimo institucijų sąrašo paskelbimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2630)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/256/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/428/EEB dėl prekybos varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais ir nustatančią dalyvavimo varžybose sąlygas (1), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 90/428/EEB nustatomos sąlygos, kuriomis reglamentuojama prekyba varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais ir jų dalyvavimas pačiose varžybose. Kaip pažymėta 4 straipsnio 2 dalyje, nuo tam tikrų varžybų ar varžybų rūšių, nurodytų tame straipsnyje, tarpininkaujant oficialiai šiam tikslui patvirtintoms ar pripažintoms įstaigoms, valstybėms narėms leidžiama pasilikti tam tikrą piniginių prizų ar pelno sumos procentinę dalį veislininkystei apsaugoti, plėtoti ir gerinti.

(2)

Remiantis 1992 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimo 92/216/EEB dėl duomenų apie arklinių šeimos gyvūnų varžybas, nurodytas Tarybos direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio 2 dalyje, rinkimo (2), 1 straipsnio 2 dalimi, kiekviena valstybė narė nurodo Komisijai paskirtos koordinavimo institucijos, atsakingos už reikalingų duomenų apie varžybas ir lėšų paskirstymą rinkimą, kaip numatyta Direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio 2 dalyje, pavadinimą ir adresą; jų sąrašą skelbia Komisija.

(3)

Be kitų pakeitimų 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/73/EB, supaprastinančia veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles (3), iš dalies buvo pakeista ir Direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio 2 dalis, įpareigojant valstybes nares pateikti informaciją, už kurios rengimą jos yra atsakingos.

(4)

Dabar pagal Direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio 2 dalį kiekviena valstybė narė privalo informuoti kitas valstybes nares bei visuomenę, kai naudojamasi šios Direktyvos 4 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje nurodytomis galimybėmis, ir joms pranešti apie lėšų paskirstymo kriterijus, numatytus 4 straipsnio 2 dalies antroje įtraukoje.

(5)

Kaip ir kitose Europos Sąjungos teisės srityse, kuriose Direktyva 2008/73/EB įvestos informavimo internetu procedūros, Komisija turėtų padėti valstybėms narėms ir visuomenei gauti šią informaciją, suteikdama internetinę svetainę, kurioje būtų skelbiamos nuorodos į nacionalines svetaines.

(6)

Valstybės narės turėtų turėti pakankamai laiko nacionalinėms svetainėms sukurti. Todėl šiuo sprendimu įvedami pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2010 m. gegužės 1 d.

(7)

Todėl Sprendimą 92/216/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Zootechnikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 92/216/EEB 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kiekviena valstybė narė skelbia koordinavimo institucijos, paskirtos pagal 1 pastraipą, pavadinimą ir adresą interneto svetainėje, kad ši informacija būtų prieinama Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir visuomenei.

3.   Siekdama padėti valstybėms narėms sudaryti galimybę naudotis ta informacija, Komisija sukuria svetainę, kurioje kiekviena valstybė narė pateikia nuorodą į pagal 2 dalį sukurtą savo nacionalinę svetainę.

Valstybės narės šias nuorodas Komisijai pateikia iki 2010 m. balandžio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. gegužės 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 60.

(2)  OL L 104, 1992 4 22, p. 77.

(3)  OL L 219, 2008 8 14, p. 40.


Top