EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0037

2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas dėl Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metų (2011 m.)

OJ L 17, 22.1.2010, p. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/37(1)/oj

22.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 17/43


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 27 d.

dėl Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metų (2011 m.)

(2010/37/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Sutartimi sukuriama Europos Sąjungos (ES) pilietybė, kuri papildo atitinkamų valstybių narių nacionalinę pilietybę ir yra svarbus aspektas stiprinant bei užtikrinant Europos integracijos procesą.

(2)

Aktyvios pilietybės skatinimas yra esminis sanglaudos stiprinimo ir demokratijos plėtojimo aspektas.

(3)

Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metai padės parodyti, kad savanoriška veikla, padedanti įgyvendinti Europos vertybes, pavyzdžiui, solidarumą bei nediskriminavimą, ir taip prisidedanti prie darnaus Europos visuomenės vystymosi, yra vienas iš svarbiausių aktyvaus pilietiškumo bei demokratijos aspektų.

(4)

Savanoriška veikla suteikia daug mokymosi patirties, padeda plėtoti socialinius gebėjimus bei kompetencijas ir didina solidarumą. Veiksmai, kuriuos vykdo visų amžiaus grupių savanoriai, yra itin svarbūs demokratijos, vieno iš pagrindinių ES principų, plėtojimui. Savanoriška veikla galima prisidėti prie žmonių gerovės ir darnaus Europos šalių visuomenės vystymosi.

(5)

Deramai atsižvelgiant į padėties kiekvienoje valstybėje narėje ypatumus ir visų formų savanorišką veiklą, sąvoka „savanoriška veikla“ reiškia visų rūšių savanorišką veiklą (formaliąją, neformaliąją ar neoficialiąją), kurią asmuo vykdo savo noru, pasirinkęs ją savo nuožiūra ir turėdamas savo motyvus, ir kuri vykdoma nesiekiant finansinės naudos. Ji yra naudinga atskiram savanoriui, bendruomenėms ir visai visuomenei. Ji taip pat suteikia galimybę atskiriems asmenims bei asociacijoms spręsti klausimus, susijusius su žmogiškaisiais, socialiniais, skirtingas kartas jungiančiais ar aplinkosauginiais poreikiais bei problemomis, ir dažnai vykdoma remiant pelno nesiekiančią organizaciją ar bendruomeninę iniciatyvą. Savanoriška veikla nepakeičia profesionalaus bei apmokamo darbo, tačiau suteikia visuomenei pridėtinės vertės.

(6)

Sparčiai kintančioje visuomenėje reikia užtikrinti veiksmingas priemones, kuriomis būtų remiama savanoriška veikla, kad į savanorišką veiklą galėtų įsitraukti daugiau žmonių. Todėl svarbu remti tarpusavio mokymąsi ir keitimąsi gerosios praktikos pavyzdžiais bei jų plėtojimą vietos, regioniniu, nacionaliniu bei Bendrijos lygiais.

(7)

1997 m. Tarpvyriausybinėje konferencijoje priimta Deklaracija Nr. 38 dėl savanoriškos veiklos, kuri buvo pridėta prie Amsterdamo sutarties Baigiamojo akto ir kurioje pripažįstamas svarbus savanoriškos tarnybos veiklos indėlis plėtojant socialinį solidarumą.

(8)

1997 m. birželio mėn. Komunikate dėl Europos savanoriškų organizacijų ir fondų vaidmens rėmimo Komisija pabrėžė tris savanoriškų organizacijų ir fondų aspektus: ekonominį aspektą, susijusį su darbo vietų kūrimu, socialinį aspektą, susijusį su pagalba nustatant socialinę politiką, tokiu būdu prisidedant prie socialinės pažangos, ir politinį aspektą, susijusį su demokratijos, pilietiškumo ir piliečių dalyvavimo rėmimu.

(9)

2002 m. birželio 27 d. ir 2007 m. lapkričio 16 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų rezoliucijose bei 2008 m. lapkričio 20 d. rekomendacijoje Taryba ir valstybės narės pripažino, kad savanoriška veikla yra vienas iš pagrindinių jaunimo reikalų srities aspektų, ir susitarė dėl jaunimo savanoriškos veiklos bendrų tikslų bei dėl jaunimo judumo visoje ES.

(10)

Savo 2006 m. gruodžio 13 d. nuomonėje dėl Savanoriškos veiklos, jos vaidmens Europos visuomenei ir poveikio (2) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas paprašė Komisijos paskelbti Savanorių metus ir kiek įmanoma greičiau išleisti Baltąją knygą dėl savanoriškos veiklos ir aktyvaus pilietiškumo Europoje.

(11)

2008 m. kovo mėn. Europos Parlamentas priėmė pranešimą dėl savanoriškos veiklos naudos ekonominei ir socialinei sanglaudai, kuriame valstybės narės ir regioninės bei vietos valdžios institucijos raginamos pripažinti savanoriškos veiklos svarbą skatinant socialinę ir ekonominę sanglaudą.

(12)

2008 m. liepos mėn. Europos Parlamentas priėmė rašytinį pareiškimą, kuriame raginama 2011 m. paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais.

(13)

Savanoriška veikla yra numatyta keliose Bendrijos programose ir tinkluose, kuriose daugiausia dėmesio skiriama, inter alia, judumui visų amžiaus grupių žmonėms vykdant savanorišką veiklą, pavyzdžiui, Mokymosi visą gyvenimą programoje (3), programoje „Europa piliečiams“ (4) ir programos „Veiklus jaunimas“ (5) su Europos savanorių tarnyba susijusioje dalyje.

(14)

Visoje Europoje vykdoma labai įvairi savanoriška veikla, kurią reikėtų tęsti ir toliau plėtoti.

(15)

Savanoriškos veiklos galimybės vis dar nėra visiškai išnaudotos. Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metai suteiks galimybę Europos mastu parodyti, kad savanoriška veikla didinamas piliečių dalyvavimas, ir visais (vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos) lygiais gali padėti stiprinti piliečių bendrumo ir įsipareigojimo visuomenei jausmą.

(16)

Savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metai taip galėtų padėti spręsti lyčių nelygybės savanoriškos veiklos sektoriuje klausimus, pavyzdžiui, susijusius su sektoriais ir veikla, kurioje dalyvauja vyrai ir moterys, arba su vadovaujamas pareigas savanoriškos veiklos sektoriuje einančių asmenų pasiskirstymu pagal lytis.

(17)

2011 m. bus Jungtinių Tautų Tarptautinių savanorių metų (2001 m.) dešimtosios metinės.

(18)

Šiuo sprendimu nustatomas finansinis paketas, kuris biudžeto valdymo institucijai bus svarbiausias orientacinis dydis, kaip apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (6) 37 punkte.

(19)

Siūlomų Europos metų tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, nes tam reikalingi tarpvalstybiniai informacijos mainai ir geros praktikos pavyzdžių sklaida visoje Bendrijoje, ir dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu. Pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

2011 m. skelbiami Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metais (toliau – Europos metai).

2 straipsnis

Tikslai

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir remti (visų pirma keičiantis patirtimi ir geros praktikos pavyzdžiais) Bendrijos, valstybių narių, vietos ir regioninės valdžios institucijų pastangas sudaryti pilietinei visuomenei sąlygas, palankias savanoriškai veiklai Europos Sąjungoje (ES), ir didinti savanoriškos veiklos matomumą ES.

Europos metų tikslai yra šie:

1)

kurti savanoriškai veiklai ES palankias sąlygas, siekiant užtikrinti, kad savanoriška veikla taptų viena iš piliečių dalyvavimą skatinančių priemonių ir žmonių tarpusavio veiklos dalimi ES, ir atitinkamais atvejais prireikus šalinti esamas kliūtis savanoriškai veiklai;

2)

suteikti įgaliojimus savanoriškos veiklos organizatoriams gerinti savanoriškos veiklos kokybę, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas savanoriškai veiklai, padėti organizatoriams įgyvendinti naujų rūšių savanorišką veiklą ir skatinti ryšių kūrimą, judumą, bendradarbiavimą ir sinergiją pilietinėje visuomenėje bei tarp pilietinės visuomenės ir kitų sektorių ES;

3)

pripažinti savanorišką veiklą, siekiant skatinti taikyti tinkamas paskatas atskiriems asmenims, bendrovėms bei savanorių rengimo organizacijoms ir siekti, kad politinius sprendimus priimantys asmenys, pilietinės visuomenės organizacijos, valstybės institucijos, formaliojo bei neformaliojo švietimo sektorius ir darbdaviai ES lygiu bei valstybėse narėse pripažintų savanorišką veiklą ir dalyvaujant joje įgytus gebėjimus bei kompetencijas;

4)

didinti informuotumą apie savanoriškos veiklos reikšmę ir svarbą, siekiant didinti bendrą informuotumą apie savanoriškos veiklos, kuri yra piliečių dalyvavimo išraiška, svarbą padedant spręsti visoms valstybėms narėms aktualius klausimus, pavyzdžiui, darnaus visuomenės vystymosi ir socialinės sanglaudos srityse.

3 straipsnis

Susijusios iniciatyvos

1.   Priemonės, kurių reikia imtis siekiant 2 straipsnyje išdėstytų tikslų, gali apimti toliau nurodytas iniciatyvas, organizuojamas Bendrijos, nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu ir susijusias su Europos metų tikslais:

a)

keitimąsi patirtimi ir geros praktikos pavyzdžiais;

b)

tyrimų bei mokslinių tyrimų atlikimą ir jų rezultatų platinimą;

c)

konferencijas ir renginius, kuriais būtų skatinamos diskusijos, didinamas informuotumas apie savanoriškos veiklos, skatinančios piliečių dalyvavimą, svarbą bei reikšmę ir įvertinamos savanorių bei jų organizacijų pastangos;

d)

konkrečias iniciatyvas valstybėse narėse, kuriomis siekiama remti Europos metų tikslus; ne mažiau kaip 25 % viso metų biudžeto bus naudojama šiuo tikslu;

e)

informavimo ir populiarinimo kampanijas svarbiausioms idėjoms skleisti.

Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės išsamiau aprašytos priede.

2.   Bendrijos finansavimas projektams gali būti suteikiamas per vykdomas Bendrijos programas.

4 straipsnis

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis

Ne vėliau kaip 2010 m. vasario 28 d. kiekviena valstybė narė skiria įstaigą, atsakingą už jos dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą (toliau – nacionalinė koordinavimo įstaiga), ir informuoja Komisiją apie tą paskyrimą.

Vykdydama veiklą, visų pirma rengdama nacionalinę programą, nacionalinė koordinavimo įstaiga aktyviai konsultuojasi ir bendradarbiauja su įvairiais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas bei atitinkamais atvejais nacionalines agentūras ar atitinkamų Bendrijos programų kontaktinius centrus.

Europos metų nacionalinė programa rengiama ir jų prioritetai nustatomi vadovaujantis 2 straipsnyje išvardytais tikslais bei priede nustatytu išsamesniu priemonių aprašymu.

5 straipsnis

Koordinavimas Bendrijos lygiu ir įgyvendinimas

Komisija šaukia nacionalinių koordinavimo įstaigų posėdžius, kad būtų koordinuojamas Europos metų programos įgyvendinimas ir keičiamasi informacija apie įgyvendinimą nacionaliniu lygiu.

Komisija taip pat šaukia savanoriškos veiklos srityje veikiančių Europos organizacijų ar įstaigų ir suinteresuotųjų subjektų atstovų posėdžius, kad Komisijai būtų teikiama parama jai įgyvendinant Europos metų programą Bendrijos lygiu.

Komisija Europos metų programą įgyvendina Bendrijos lygiu.

Šioje veikloje dalyvauja valstybės narės, Europos Parlamentas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas bei Regionų komitetas.

6 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Dėl visoje Bendrijoje taikomų priemonių, nurodytų priedo A dalyje, sudaromos viešųjų pirkimų sutartys arba joms skiriamos iš Europos Bendrijų bendrojo biudžeto finansuojamos dotacijos.

2.   Visoje Bendrijoje taikomos priemonės, nurodytos priedo B dalyje, gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Bendrijų bendrojo biudžeto.

3.   Priedo C dalyje nustatyta tvarka Komisija skiria dotaciją kiekvienai nacionalinei koordinavimo įstaigai.

7 straipsnis

Biudžetas

1.   Šio sprendimo įgyvendinimo 2011 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu finansinis paketas yra 8 000 000 EUR.

2.   Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama Finansinėje programoje nustatytų ribų.

8 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

Įgyvendindama Europos metų tikslus Komisija gali bendradarbiauti su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su Jungtinėmis Tautomis ir Europos Taryba, užtikrindama ES dalyvavimo matomumą.

9 straipsnis

Suderinamumas ir papildomumas

Komisija kartu su valstybėmis narėmis užtikrina, kad šiame sprendime numatytos priemonės būtų suderintos su kitomis Bendrijos, nacionalinėmis ir regioninėmis programomis bei iniciatyvomis, kurios padeda siekti Europos metų tikslų.

10 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį sprendimą finansuojamus veiksmus, Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti taikant prevencines priemones prieš sukčiavimą, korupciją ir kitą neteisėtą veiklą, atliekant veiksmingus patikrinimus ir susigrąžinant neteisingai išmokėtas sumas, o nustačius pažeidimus – taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (7), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimų ir kitų pažeidimų (8) ir 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (9).

2.   Pagal šį sprendimą finansuojamų Bendrijos veiksmų atžvilgiu Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta pažeidimo sąvoka reiškia Bendrijos teisės nuostatos pažeidimą ar sutartinio įsipareigojimo nesilaikymą, susijusį su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmais ar neveikimu, kai dėl nepagrįstų išlaidų padaryta arba galėjo būti padaryta žala Bendrijų bendrajam biudžetui ar Bendrijų valdomiems biudžetams.

3.   Nustačiusi pažeidimus, visų pirma šio sprendimo nuostatų ar konkretaus sprendimo arba sutarties, kuriais skiriama atitinkama finansinė parama, pažeidimo atvejus, arba tuo atveju, kai be Komisijos sutikimo buvo padaryti dideli veiksmų pakeitimai, neatitinkantys tų veiksmų pobūdžio ar jų įgyvendinimo sąlygų, Komisija sumažina, sustabdo arba susigrąžina tam veiksmui įgyvendinti skirtą finansinę paramą.

4.   Jei nesilaikoma terminų arba įgyvendinant veiksmą padaryta pažanga galima pateisinti tik dalį skirtos finansinės paramos sumos, Komisija reikalauja, kad paramos gavėjas per nustatytą laikotarpį pateiktų savo pastabas. Jei paramos gavėjas nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija gali nutraukti likusios finansinės paramos dalies mokėjimą ir pareikalauti grąžinti jau išmokėtas sumas.

5.   Visos nepagrįstai išmokėtos sumos grąžinamos Komisijai. Laiku negrąžintoms sumoms 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (10) nustatytomis sąlygomis skaičiuojami delspinigiai.

11 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ataskaitą dėl šiame sprendime numatytų iniciatyvų įgyvendinimo, rezultatų ir bendro vertinimo.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. ADELSOHN LILJEROTH


(1)  2009 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 325, 2006 12 30, p. 46.

(3)  2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/2006/EB, nustatantis veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (OL L 327, 2006 11 24, p. 45).

(4)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1904/2006/EB, įkuriantis 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti (OL L 378, 2006 12 27, p. 32).

(5)  2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1719/2006/EB, nustatantis 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas“ (OL L 327, 2006 11 24, p. 30).

(6)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(7)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(8)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(9)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(10)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


PRIEDAS

Išsamesnis 3 straipsnyje nurodytų priemonių aprašymas

Pagrindinis principas – Europos metų įgyvendinimas bus grindžiamas savarankiškumu, didelio masto sutelkimu ir aktyviu pilietinės visuomenės bei kitų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu. Be to, įgyvendinimas bus vykdomas taikant toliau nurodytas priemones:

A.   TIESIOGINĖS BENDRIJOS INICIATYVOS

Finansavimą iš esmės sudarys tiesioginis prekių ir paslaugų pirkimas pagal galiojančias bendrąsias sutartis. Jis taip gali būti teikiamas dotacijų forma.

1.   Informavimo ir populiarinimo kampanijos, įskaitant:

didelės reikšmės renginius ir forumus, kuriuose būtų keičiamasi patirtimi ir geros praktikos pavyzdžiais,

konkursus su apdovanojimais arba be jų,

bendradarbiavimą su privačiuoju sektoriumi, radijo bei televizijos laidų transliuotojais ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis kaip partneriais skleidžiant informaciją apie savanorišką veiklą ir Europos metus,

žiniasklaidai skirtos medžiagos ir priemonių, kuriomis bus galima naudotis visoje ES, rengimą, kad būtų didinamas visuomenės susidomėjimas,

priemones, kuriomis būtų skelbiami rezultatai ir didinamas informuotumas apie Bendrijos programas, sistemas bei iniciatyvas, kuriomis prisidedama prie Europos metų tikslų įgyvendinimo,

informacinės tinklavietės sukūrimą svetainėje „Europa“, įskaitant portalo, skirto savanoriškos veiklos projektų rėmėjams, sukūrimą, kad jiems būtų teikiama informacija apie įvairias Bendrijos programas ir iniciatyvas.

2.   Kitos iniciatyvos:

apklausos ir tyrimai Bendrijos lygiu siekiant įvertinti pasirengimą Europos metams, jų veiksmingumą, poveikį ir ilgalaikę stebėseną bei teikti ataskaitas šiose srityse.

B.   BENDRAS BENDRIJOS INICIATYVŲ FINANSAVIMAS

Didelės reikšmės Europos masto renginiams, kuriais siekiama didinti informuotumą apie Europos metų tikslus ir kurie gali būti organizuojami bendradarbiaujant su 2011 m. pirmininkausiančiomis valstybėmis narėmis, gali būti skirta Bendrijos dotacija, padengianti ne daugiau kaip 80 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

C.   BENDRAS NACIONALINIŲ INICIATYVŲ FINANSAVIMAS

Kiekviena nacionalinė koordinavimo įstaiga pateikia vieną paraišką Bendrijos finansavimui gauti. Toje paraiškoje dotacijai gauti aprašoma nacionalinės koordinavimo įstaigos darbo programa arba Europos metų populiarinimo veikla, kurią prašoma finansuoti. Kartu su paraiška dotacijai gauti pateikiama išsami biudžeto sąmata, kurioje nurodomos visos siūlomų iniciatyvų ir (arba) darbo programos išlaidos ir bendro finansavimo suma bei šaltiniai. Bendrijos dotacija gali padengti ne daugiau kaip 80 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Komisija nustato orientacines dotacijų sumas kiekvienai nacionalinei koordinavimo įstaigai ir paraiškų pateikimo terminą. Kad būtų užtikrintas minimalus veiklos mastas, kriterijai turėtų apimti gyventojų skaičių, pragyvenimo išlaidas ir kiekvienai valstybei narei skirtą nustatytą sumą.

Išmokamos galutinės sumos nustatomos remiantis atskiromis nacionalinės koordinavimo įstaigos pateiktomis paraiškomis dotacijoms gauti. Didžiausia bendro Bendrijos finansavimo suma – 80 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Darbo programos ir (arba) veiksmai gali apimti:

su Europos metų tikslais susijusius susitikimus ir renginius, įskaitant nacionalinius Europos metų pradžios ir jų populiarinimo renginius, kuriais siekiama išjudinti veiklą ir sukurti atvirą diskusijų apie konkrečias iniciatyvas erdvę,

nacionalinio, regioninio ir vietos lygių konferencijas ir seminarus, kuriais būtų sudaromos sąlygos abipusiam mokymuisi ir keitimuisi geros praktikos pavyzdžiais,

informavimo, mokslinių tyrimų veiklą ir susijusius tyrimus, švietimo ir populiarinimo kampanijas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiais, įskaitant apdovanojimų skyrimą ir konkursų rengimą,

bendradarbiavimą su žiniasklaida.

D.   INICIATYVOS, KURIOMS NETEIKIAMA BENDRIJOS FINANSINĖ PARAMA

Bendrija viešųjų ar privačių organizacijų įgyvendinamoms iniciatyvoms teiks nefinansinę paramą, įskaitant rašytinį leidimą naudoti Europos metų ženklą, kai tik jis bus sukurtas, ir kitą susijusią medžiagą, jeigu šios organizacijos Komisijai užtikrina, kad atitinkamos iniciatyvos yra įgyvendinamos arba bus įgyvendinamos 2011 m. ir kad jos gali labai prisidėti siekiant Europos metų tikslų.


Top