EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0010(01)

2010/469/ES: 2010 m. rugpjūčio 19 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo (ECB/2010/10)

OJ L 226, 28.8.2010, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 274 - 275

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/469/oj

28.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/48


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2010 m. rugpjūčio 19 d.

dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo

(ECB/2010/10)

(2010/469/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos centrinio banko teisių taikyti sankcijas (2), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1999 m. rugsėjo 23 d. Europos centrinio banko reglamentą (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos centrinio banko teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4) (3),

kadangi:

(1)

2008 m. gruodžio 19 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2008/32) (4) ir 2001 m. gruodžio 20 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 63/2002 dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2001/18) (5) nustato Europos centrinio banko (ECB) statistinės atskaitomybės reikalavimus, kuriuos atskaitingieji agentai privalo vykdyti.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ECB turi teisę taikyti sankcijas atskaitingiesiems agentams, kurie nevykdo ECB reglamentuose ar sprendimuose nustatytų statistinės atskaitomybės reikalavimų.

(3)

Siekiant užtikrinti vienodą atskaitingųjų agentų traktavimą, ECB turėtų priimti suderintą metodą, kaip apskaičiuoti sankcijas už atskaitomybės reikalavimų pažeidimus, kokia turi būti pažeidimo procedūra ir bet koks ankstesnis etapas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

1.

„atskaitingasis agentas“ turi tokią pat reikšmę kaip ir Reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnyje;

2.

„pinigų finansinė institucija (PFI)“ turi tokią pat reikšmę kaip ir Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 1 straipsnyje;

3.

„pažeidimas“ ir „sankcija“ turi tokią pat reikšmę kaip ir Reglamento (EB) Nr. 2532/98 1 straipsnyje;

4.

„sunkus nusižengimas“ apima bet kuriuos iš šių atskaitingųjų agentų atskaitomybės reikalavimų pažeidimų:

a)

sistemingas neteisingų duomenų pateikimas;

b)

sistemingas būtinųjų pataisų standartų nesilaikymas;

c)

sąmoningas neteisingų duomenų teikimas, vėlavimas juos teikti arba neišsamių duomenų teikimas;

d)

nepakankamas stropumo ar bendradarbiavimo su atitinkamu NCB arba ECB laipsnis;

5.

„kompetentingas nacionalinis centrinis bankas“ (kompetentingas NCB) – tai valstybės narės, kurios jurisdikcijoje įvyko pažeidimas, NCB;

6.

„NCB terminas“ – tai kiekvieno NCB nustatyta data duomenims iš atskaitingųjų agentų gauti.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   ECB ir NCB stebi, kaip atskaitingieji agentai vykdo Reglamento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) IV priede ir Reglamento (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) III priede nustatytus būtinuosius standartus, kad įvykdytų atskaitomybės reikalavimus. Jei jie nevykdomi, ECB ir kompetentingas NCB gali nuspręsti atlikti vertinimą ir (arba) inicijuoti pažeidimo procedūrą, kaip nustatyta 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Po pažeidimo procedūros ECB, vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 2533/98 7 straipsniu, gali taikyti sankcijas.

2.   Po pažeidimo procedūros sankcijos gali būti taikomos, jei nevykdomi būtinieji perdavimo (savalaikiškumo ir techninių atskaitomybės reikalavimų atžvilgiu), tikslumo (tiesinių ryšių ir duomenų suderinamumo visais dažnumais atžvilgiu) ir sąvokų atitikties (apibrėžčių ir klasifikacijų atžvilgiu) reikalavimai. Sankcijos taip pat taikomos sunkaus nusižengimo atveju.

3 straipsnis

Vertinimo etapas ir pažeidimo procedūra

1.   Prieš inicijuojant pažeidimo procedūrą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2532/98 ir Reglamentą (EB) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4):

a)

kompetentingas NCB, užfiksavęs atskaitomybės reikalavimų nevykdymą, įspėja atitinkamą atskaitingąjį agentą ir informuoja jį apie užfiksuoto reikalavimų nevykdymo pobūdį bei rekomenduoja, kokių korekcinių priemonių reikia imtis, kad būtų išvengta pakartotinio reikalavimų nevykdymo;

b)

ECB arba kompetentingas NCB, vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) 2 straipsnio 2 dalimi, gali prašyti atitinkamo atskaitingojo agento bet kokios su nevykdymu susijusios informacijos;

c)

atitinkamam atskaitingajam agentui suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus, jei jis mano, kad reikalavimai buvo neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti.

2.   ECB arba kompetentingas NCB gali inicijuoti pažeidimo procedūrą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2532/98 3 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 2157/1999 (ECB/1999/4) 5 straipsnyje. Taip pat taikomos šios taisyklės:

a)

sunkaus nusižengimo atveju pažeidimo procedūra inicijuojama be vertinimo etapo;

b)

nepažeidžiant a punkto, pažeidimo procedūra inicijuojama, kai kompetentingas NCB užfiksuoja pakartotinius reikalavimų nevykdymo atvejus, nebent:

i)

ECB arba kompetentingas NCB mano, kad pažeidimo procedūros inicijuoti nereikėtų, nes vieno ar kelių užfiksuotų reikalavimų nevykdymo atvejų atskaitingasis agentas negalėjo kontroliuoti; arba

ii)

galima bauda nepasiektų minimalios ribos sankcijai taikyti.

3.   Jei ECB arba kompetentingas NCB inicijuoja pažeidimo procedūrą, procedūra vykdoma vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2532/98 3 straipsniu, įskaitant raštiško pranešimo pateikimą ir ECB motyvuoto sprendimo priėmimą.

4 straipsnis

Sankcijų taikymas

1.   Sankcijos apskaičiuojamos pagal dviejų etapų procedūrą. Pirmiausia nustatoma pradinė suma, atspindinti kiekybinius aspektus. Tuomet atsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. 2532/98 2 straipsnio 3 dalyje nurodytas konkretaus atvejo aplinkybes, kurios gali turėti įtakos faktinei sankcijos sumai.

2.   Su savalaikiškumu susijusių pažeidimų atveju pažeidimo sunkumas priklauso nuo to, kiek darbo dienų buvo pradelsta po NCB termino.

3.   Su netikslumu ir (arba) sąvokų atitiktimi susijusių pažeidimų atveju pažeidimo sunkumas priklauso nuo klaidos dydžio. ECB neatsižvelgia į apvalinimo klaidas ar nereikšmingas klaidas. Be to, sąvokų atitikties atveju, įprastinės peržiūros, t. y. serijos, pateiktos po pradinio duomenų teikimo einančiu (mėnesio arba ketvirčio) laikotarpiu, nesisteminės peržiūros, nebus laikomos sąvokų neatitikimu.

4.   Reglamento (EB) Nr. 2533/98 7 straipsnio 4 dalyje nustatytos maksimalios sankcijos, kurias ECB gali taikyti atskaitingiesiems agentams.

5.   Jei statistinės atskaitomybės reikalavimų pažeidimas taip pat sąlygoja privalomųjų atsargų reikalavimų pažeidimą, už statistinės atskaitomybės reikalavimų pažeidimą sankcija netaikoma.

5 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja 2010 m. rugsėjo 1 d. Mėnesinių ir metinių atskaitomybės reikalavimų atžvilgiu jis taikomas nuo 2010 m. gruodžio mėn. ataskaitinio laikotarpio, o ketvirtinių atskaitomybės reikalavimų atžvilgiu – nuo 2010 m. ketvirto ketvirčio.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. rugpjūčio 19 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  OL L 318, 1998 11 27, p. 4.

(3)  OL L 264, 1999 10 12, p. 21.

(4)  OL L 15, 2009 1 20, p. 14.

(5)  OL L 10, 2002 1 12, p. 24.


Top