EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: 2010 m. gegužės 14 d. Europos centrinio banko sprendimas, nustatantis vertybinių popierių rinkų programą (ECB/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/8


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2010 m. gegužės 14 d.

nustatantis vertybinių popierių rinkų programą

(ECB/2010/5)

(2010/281/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 3 straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal ECBS statuto 18 straipsnio 1 dalį, eurą įsivedusių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (toliau – euro zonos NCB) ir Europos centrinis bankas (ECB) (toliau bendrai įvardijama – Eurosistemos centriniai bankai) finansų rinkose taip pat gali veikti tiesiogiai pirkdami ir parduodami antrinę rinką turinčias priemones.

(2)

2010 m. gegužės 9 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą ir viešai paskelbė, kad šiuo metu esant išimtinėms aplinkybėms finansų rinkose, tam tikruose rinkos segmentuose pasižyminčioms didele įtampa, kuri trikdo pinigų politikos poveikio mechanizmą ir tuo pačiu pinigų politikos, nukreiptos palaikyti kainų stabilumą vidutiniu laikotarpiu, veiksmingą vykdymą, turėtų būti inicijuojama laikina vertybinių popierių rinkų programa (toliau – programa). Pagal programą, euro zonos NCB, atsižvelgiant į jų nacionalinių centrinių bankų procentines dalis Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte, ir ECB tiesiogiai su kitomis sandorio šalimis gali vykdyti tiesiogines intervencijas euro zonos valstybės ir privačių skolos vertybinių popierių rinkose.

(3)

Programa yra Eurosistemos bendros pinigų politikos dalis ir bus taikoma laikinai. Programos tikslas yra spręsti vertybinių popierių rinkų problemas ir atkurti tinkamą pinigų politikos poveikio mechanizmą.

(4)

Intervencijų mastą nustatys Valdančioji taryba. Valdančioji taryba atsižvelgė į euro zonos valstybių narių Vyriausybių pareiškimą, kad jos „imsis visų reikiamų priemonių, kad įvykdytų savo fiskalinius tikslus šiais metais ir vėlesniais metais pagal perviršinio deficito procedūros“ ir į tikslius papildomus įsipareigojimus, kuriuos priėmė kai kurios euro zonos valstybių narių Vyriausybės, kad paspartintų fiskalinę konsolidaciją ir užtikrintų savo valstybės finansų tvarumą.

(5)

Kaip bendros pinigų politikos dalis, Eurosistemos centrinių bankų tiesioginis tinkamų antrinę rinką turinčių skolos priemonių pirkimas pagal programą turėtų būti įgyvendintas laikantis šio sprendimo sąlygų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vertybinių popierių rinkų programos nustatymas

Pagal šio sprendimo sąlygas, Eurosistemos centriniai bankai gali pirkti: a) antrinėje rinkoje: centrinių Vyriausybių arba valstybių narių, kurių valiuta yra euro, viešųjų subjektų išleistas tinkamas antrinę rinką turinčias skolos priemones; ir b) pirminėje ir antrinėje rinkose: privačių euro zonoje įsteigtų subjektų išleistas tinkamas antrinę rinką turinčias skolos priemones.

2 straipsnis

Skolos priemonių tinkamumo kriterijai

Pagal programą, antrinę rinką turinčios skolos priemonės yra tinkamos tiesiogiai pirkti, jei atitinka visus šiuos kriterijus: a) yra išreikštos eurais; ir b) i) jas išleido centrinių Vyriausybių arba valstybių narių, kurių valiuta yra euras, viešieji subjektai; arba ii) jas išleido kiti euro zonoje įsteigti subjektai ir jos atitinka tinkamo turto kriterijus, nustatytus 2000 m. rugpjūčio 31 d. Gairių ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) I priedo 6 skyriuje.

3 straipsnis

Tinkamos kitos sandorio šalys

Programai tinkamos kitos sandorio šalys yra: a) Gairių ECB/2000/7 I priedo 2 skyriaus 1 skirsnyje apibrėžtos kitos sandorio šalys, tinkamos Eurosistemos pinigų politikos operacijoms; ir b) visos likusios kitos sandorio šalys, kurias Eurosistemos centrinis bankas naudoja investuodamas savo eurais išreikštus investicinius portfelius.

4 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo ECB tinklavietėje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. gegužės 14 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 310, 2000 12 11, p. 1.


Top