EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0004(01)

2010/275/: 2010 m. gegužės 10 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl suvienytų dvišalių paskolų Graikijos Respublikai valdymo ir dėl Sprendimo ECB/2007/7 dalinio keitimo (ECB/2010/4)

OL L 119, 2010 5 13, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/275/oj

13.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/24


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2010 m. gegužės 10 d.

dėl suvienytų dvišalių paskolų Graikijos Respublikai valdymo ir dėl Sprendimo ECB/2007/7 dalinio keitimo

(ECB/2010/4)

(2010/275/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 132 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 17 ir 21 straipsnius,

kadangi:

(1)

Pagal ECBS statuto 17 straipsnį savo operacijoms vykdyti Europos centrinis bankas (ECB) gali atidaryti sąskaitas kredito įstaigoms, viešiesiems subjektams ir kitiems rinkos dalyviams.

(2)

ECBS statuto 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad ECB gali veikti kaip Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų, valstybių narių centrinių vyriausybių, regioninių, vietos ar kitų valdžios institucijų, kitų viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų arba valstybinių įmonių fiskalinis agentas.

(3)

Daroma nuoroda į viešųjų interesų labui veikiančių valstybių narių, kurių valiuta yra euras (išskyrus Graikijos Respubliką ir Vokietijos Federacinę Respubliką), ir KfW, laikantis Vokietijos Federacinės Respublikos nurodymų ir turint jos garantiją (toliau – paskolos davėjos) su Graikijos Respublika (toliau – paskolos gavėja) ir Bank of Greece kaip paskolos gavėjos agentu sudarytą Susitarimą dėl paskolos programos (toliau – Susitarimas dėl paskolos programos).

(4)

Daroma nuoroda į valstybių narių, kurių valiuta yra euras (išskyrus Graikijos Respubliką), Kreditorių susitarimą (toliau – Kreditorių susitarimas), kuriuo Europos Komisijai patikima valdyti pagal Susitarimą dėl paskolos programos suvienytas dvišales paskolas.

(5)

Pagal Kreditorių susitarimą valstybės narės, kurių valiuta yra euras, išskyrus Graikijos Respubliką, įgalioja Europos Komisiją organizuoti suvienytas dvišales paskolas Graikijos Respublikai ir atstovauti jas valdant šias paskolas. Kreditorių susitarimo 3 straipsnis įgalioja Europos Komisiją paskolų davėjų vardu atidaryti sąskaitą ECB, naudotiną Susitarimo dėl paskolos programos kontekste atlikti visus mokėjimus paskolos davėjų ir gavėjo vardu. Kreditorių susitarimas nustato būtinas nuostatas dėl paskolų mokėjimų ir grąžinimų.

(6)

Būtina nustatyti nuostatas dėl ECB atidarytinos grynųjų pinigų sąskaitos Susitarimui dėl paskolos programos ir Kreditorių susitarimui veikti.

(7)

Pagal 2007 m. liepos 24 d. Sprendimo ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB (1) sąlygų 1 straipsnio 2 dalį ECB klientais gali būti tik centriniai bankai ir Europos bei tarptautinės organizacijos. Susitarimui dėl paskolos programos ir Kreditorių susitarimui veikti būtina išplėsti asmenų, kurie gali būti ECB klientais, kategorijas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo ECB/2007/7 dalinis keitimas

Sprendimo ECB/2007/7 1 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

„2.   ECB klientais gali būti tik centriniai bankai, Europos ir tarptautinės organizacijos, ir, vadovaujantis Valdančiosios tarybos ad hoc sprendimu, Europos Sąjungos valstybių narių centrinės vyriausybės arba tokių centrinių vyriausybių viešojo sektoriaus subjektai, įgalioti veikti jų vardu.“

2 straipsnis

Sąskaitos atidarymas

ECB, atsižvelgdama į Susitarimą dėl paskolos programos, ir gavusi Europos Komisijos prašymą, paskolos davėjų vardu atidaro sąskaitą.

3 straipsnis

Mokėjimų sąskaitoje priėmimas

ECB tik tuomet priima mokėjimus iš paskolos davėjų vardu atidarytos sąskaitos ar į ją, jei šie mokėjimai susiję su Susitarimu dėl paskolos programos.

4 straipsnis

Nurodymų priėmimas

Paskolos davėjų vardu atidarytos sąskaitos atžvilgiu ECB priima tik Europos Komisijos nurodymus ir veikia tik pagal juos ir nepriima jokių nurodymų iš atskirų paskolos davėjų.

5 straipsnis

Atlyginimas

Už paskolų davėjų vardu atidarytos sąskaitos likutį ECB moka palūkanas, kurios atitinka ECB indėlių galimybės palūkanų normą faktiniu/360 pagrindu.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2010 m. gegužės 12 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. gegužės 10 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 237, 2007 9 8, p. 71.


Top