Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1194

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1194/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 321, 8.12.2009, p. 5–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; panaikino 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1194/oj

8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1194/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant išlaikyti aukštą aviacijos lygį visoje Europoje, būtina padaryti orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo reikalavimų ir procedūrų pakeitimų, pirmiausia apibrėžti pagrindinės verslo vietos sąvoką, patobulinti oficialaus išleidimo pažymėjimo – „EASA 1 formos“ – turinį ir pataisyti skrydžio leidimo nuostatas.

(2)

Todėl turėtų būti padaryti atitinkami Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003 (2) pakeitimai.

(3)

Šiame reglamente nustatytos priemonės yra pagrįstos nuomonėmis (3), Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) pateiktomis pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 19 straipsnio 1 punktą.

(4)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 2 dalis papildoma šiais e, f, g ir h punktais:

„e)   pagrindinė verslo vieta– įmonės pagrindinė buveinė arba registruota buveinė, kurioje vykdomos pagrindinės finansinės funkcijos ir šiame reglamente nurodytos veiklos einamoji kontrolė;

f)   dirbinys– bet kokia civiliniame orlaivyje naudotina dalis ar prietaisas;

g)   ETSO– Europos techninio standarto specifikacija (angl. European Technical Standard Order). Europos techninio standarto specifikacija – tai išsami tinkamumo naudoti specifikacija, kurią yra išdavusi Agentūra, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, kaip tam tikrų dirbinių būtinųjų eksploatacinių charakteristikų standarto, reikalavimų;

h)   EPA– Europos dalies patvirtinimas (angl. European Part Approval). „Europos dalies patvirtinimas“ reiškia, kad dirbinys pagamintas pagal patvirtintus konstrukcinius duomenis, kurių savininkas nėra susijusio gaminio (išskyrus dirbinius, gaminamus pagal ETSO) tipo pažymėjimo turėtojas“.

2.

3 straipsnio 5 dalyje nuoroda į 21A.112 dalį pakeičiama nuoroda į 21A.112A dalį.

3.

5 straipsnis papildoma šia 5 pastraipa:

„5.   Nukrypdamos nuo 1 dalies reikalavimų, gamybinės organizacijos, patvirtintos pagal šio reglamento priedo (21 dalies) A skirsnio F ir G poskyrius, iki 2010 m. rugsėjo 28 d. gali toliau išduoti oficialius išleidimo pažymėjimus arba atitikties pareiškimus naudodamos pradinę EASA 1 formą, pateiktą Reglamento priedo (21 dalies) I priedėlyje.“

4.

Priedas (21 dalis) iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6.

(3)  Nuomonė 03/2003 dėl redakcinių pakeitimų, nuomonė 05/2006 dėl pagrindinės verslo vietos, nuomonė 06/2008 dėl EASA 1 formos, nuomonė 04/2007 dėl skrydžio leidimo.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedas (21 dalis) iš dalies pakeičiama taip:

1)

turinys pakeičiamas taip:

Turinys

21.1

Bendroji dalis

A SKIRSNIS – TECHNINIAI REIKALAVIMAI

A POSKYRIS – BENDROSIOS NUOSTATOS

21A.1

Taikymo sritis

21A.2

Kito asmens, kuris nėra paraišką pažymėjimui išduoti įteikęs asmuo arba pažymėjimo turėtojas, įsipareigojimas

21A.3

Gedimai, veikimo sutrikimai ir defektai

21A.3B

Tinkamumo skraidyti reikalavimai

21A.4

Projektavimo ir gamybos derinimas

B POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMAI

21A.11

Taikymo sritis

21A.13

Teisė pateikti paraišką

21A.14

Tinkamumo įrodymas

21A.15

Paraiškos pateikimas

21A.16A

Tinkamumo skraidyti kodeksai

21A.16B

Specialios sąlygos

21A.17

Tipo sertifikavimo pagrindas

21A.18

Taikomų aplinkos apsaugos reikalavimų ir sertifikavimo specifikacijų nustatymas

21A.19

Pakeitimai, kuriuos padarius būtina išduoti naują tipo pažymėjimą

21A.20

Tipo sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis

21A.21

Tipo pažymėjimo išdavimas

21A.23

Riboto galiojimo tipo pažymėjimo išdavimas

21A.31

Tipo projektas

21A.33

Tyrimas ir bandymai

21A.35

Skrydžio bandymai

21A.41

Tipo pažymėjimas

21A.44

Turėtojo įsipareigojimai

21A.47

Teisė perleisti

21A.51

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.55

Duomenų tvarkymas

21A.57

Vadovai

21A.61

Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos

(C POSKYRIS – NETAIKOMAS)

D POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMŲ IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMŲ PAKEITIMAI

21A.90

Taikymo sritis

21A.91

Tipo projekto pakeitimų klasifikavimas

21A.92

Teisė pateikti paraišką

21A.93

Paraiškos pateikimas

21A.95

Neesminiai pakeitimai

21A.97

Esminiai pakeitimai

21A.101

Taikomų sertifikavimo specifikacijų ir aplinkos apsaugos reikalavimų nustatymas

21A.103

Patvirtinimo išdavimas

21A.105

Duomenų tvarkymas

21A.107

Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos

21A.109

Įsipareigojimai ir Europos dalies patvirtinimo ženklinimas

E POSKYRIS – PAPILDOMI TIPO PAŽYMĖJIMAI

21A.111

Taikymo sritis

21A.112A

Teisė pateikti paraišką

21A.112B

Tinkamumo įrodymas

21A.113

Paraiška išduoti papildomą tipo pažymėjimą

21A.114

Atitikties įrodymas

21A.115

Papildomo tipo pažymėjimo išdavimas

21A.116

Teisė perleisti

21A.117

Gaminio dalies, kuriai taikomas papildomas tipo pažymėjimas, pakeitimai

21A.118A

Įsipareigojimai ir Europos dalies patvirtinimo ženklinimas

21A.118B

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.119

Vadovai

21A.120

Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos

F POSKYRIS – GAMYBA NETURINT GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO

21A.121

Taikymo sritis

21A.122

Teisė pateikti paraišką

21A.124

Paraiškos pateikimas

21A.125A

Atskirojo leidimo išdavimas

21A.125B

Pažeidimai

21A.125C

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.126

Gamybos tikrinimo sistema

21A.127

Orlaivio bandymai

21A.128

Variklio ir oro sraigtų bandymai

21A.129

Gamintojo įsipareigojimai

21A.130

Atitikties pareiškimas

G POSKYRIS – GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

21A.131

Taikymo sritis

21A.133

Teisė pateikti paraišką

21A.134

Paraiškos pateikimas

21A.135

Gamybinės organizacijos patvirtinimo išdavimas

21A.139

Kokybės sistema

21A.143

Aprašymas

21A.145

Patvirtinimo reikalavimai

21A.147

Patvirtintos gamybinės organizacijos pakeitimai

21A.148

Vietos pakeitimai

21A.149

Teisė perleisti

21A.151

Patvirtinimo sąlygos

21A.153

Patvirtinimo sąlygų pakeitimai

21A.157

Tyrimai

21A.158

Pažeidimai

21A.159

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.163

Privilegijos

21A.165

Turėtojo įsipareigojimai

H POSKYRIS – TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI

21A.171

Taikymo sritis

21A.172

Teisė pateikti paraišką

21A.173

Klasifikavimas

21A.174

Paraiškos pateikimas

21A.175

Kalba

21A.177

Pakeitimas arba modifikacija

21A.179

Teisė perleisti ir pakartotinis išdavimas valstybėse narėse

21A.180

Tikrinimai

21A.181

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.182

Orlaivio identifikavimas

I POSKYRIS – TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMAI

21A.201

Taikymo sritis

21A.203

Teisė pateikti paraišką

21A.204

Paraiškos pateikimas

21A.207

Pakeitimas arba modifikacija

21A.209

Teisė perleisti ir pakartotinis išdavimas valstybėse narėse

21A.210

Tikrinimai

21A.211

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

J POSKYRIS – PROJEKTAVIMO ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

21A.231

Taikymo sritis

21A.233

Teisė pateikti paraišką

21A.234

Paraiškos pateikimas

21A.235

Projektavimo organizacijos patvirtinimo išdavimas

21A.239

Projekto užtikrinimo sistema

21A.243

Duomenys

21A.245

Patvirtinimo reikalavimai

21A.247

Projekto užtikrinimo sistemos pakeitimai

21A.249

Teisė perleisti

21A.251

Patvirtinimo sąlygos

21A.253

Patvirtinimo sąlygų pakeitimai

21A.257

Tyrimai

21A.258

Pažeidimai

21A.259

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.263

Privilegijos

21A.265

Turėtojo įsipareigojimai

K POSKYRIS – DALYS IR PRIETAISAI

21A.301

Taikymo sritis

21A.303

Taikomų reikalavimų laikymasis

21A.305

Dalių ir prietaisų patvirtinimo išdavimas

21A.307

Dalių ir prietaisų atidavimas įmontuoti

(L POSKYRIS – NETAIKOMAS)

M POSKYRIS – REMONTAI

21A.431

Taikymo sritis

21A.432A

Teisė pateikti paraišką

21A.432B

Tinkamumo įrodymas

21A.433

Remonto tvarka

21A.435

Remontų klasifikavimas

21A.437

Remonto projekto patvirtinimo išdavimas

21A.439

Remonto dalių gamyba

21A.441

Remonto atlikimas

21A.443

Apribojimai

21A.445

Neatitaisyta žala

21A.447

Duomenų tvarkymas

21A.449

Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos

21A.451

Įsipareigojimai ir Europos dalies patvirtinimo ženklinimas

(N POSKYRIS – NETAIKOMAS)

O POSKYRIS – TAIKANT EUROPOS TECHNINIO STANDARTO SPECIFIKACIJĄ IŠDUODAMI LEIDIMAI

21A.601

Taikymo sritis

21A.602A

Teisė pateikti paraišką

21A.602B

Tinkamumo įrodymas

21A.603

Paraiškos pateikimas

21A.604

Leidimo pagalbinei jėgainei (PJ) išdavimas taikant ETSO

21A.605

Duomenų reikalavimai

21A.606

Leidimo taikant ETSO išdavimas

21A.607

Privilegijos išduoti leidimą taikant ETSO

21A.608

Deklaracija apie projektą ir darbinius parametrus

21A.609

Leidimų, išduotų taikant ETSO, turėtojų įsipareigojimai

21A.610

Nuokrypių patvirtinimas

21A.611

Projektų pakeitimai

21A.613

Duomenų tvarkymas

21A.615

Agentūros atliekamas patikrinimas

21A.619

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.621

Teisė perleisti

P POSKYRIS – SKRYDŽIO LEIDIMAS

21A.701

Taikymo sritis

21A.703

Teisė pateikti paraišką

21A.705

Kompetentinga institucija

21A.707

Paraiška išduoti skrydžio leidimą

21A.708

Skrydžio sąlygos

21A.709

Paraiška patvirtinti skrydžio sąlygas

21A.710

Skrydžio sąlygų patvirtinimas

21A.711

Skrydžio leidimo išdavimas

21A.713

Pakeitimai

21A.715

Kalba

21A.719

Teisė perleisti

21A.721

Tikrinimai

21A.723

Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas

21A.725

Skrydžio leidimo atnaujinimas

21A.727

Skrydžio leidimo turėtojo įpareigojimai

21A.729

Duomenų tvarkymas

Q POSKYRIS – GAMINIŲ, DALIŲ IR PRIETAISŲ ŽENKLINIMAS

21A.801

Gaminių ženklinimas

21A.803

Ženklinimo duomenų tvarkymas

21A.804

Dalių ir prietaisų ženklinimas

21A.805

Kritinių dalių ženklinimas

21A.807

Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO) atitinkančių dirbinių ženklinimas

B SKIRSNIS – KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ PROCEDŪROS

A POSKYRIS – BENDROSIOS NUOSTATOS

21B.5

Taikymo sritis

21B.20

Kompetentingos institucijos įsipareigojimai

21B.25

Kompetentingos institucijos organizacinei struktūrai taikomi reikalavimai

21B.30

Dokumentais nustatytos procedūros

21B.35

Organizacijos struktūros ir procedūrų pakeitimas

21B.40

Ginčytinų klausimų sprendimas

21B.45

Ataskaitos rengimas/bendradarbiavimas

21B.55

Duomenų tvarkymas

21B.60

Tinkamumo skraidyti reikalavimai

B POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMAI

(C POSKYRIS – NETAIKOMAS)

D POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMŲ IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMŲ PAKEITIMAI

E POSKYRIS – PAPILDOMI TIPO PAŽYMĖJIMAI

F POSKYRIS – GAMYBA NETURINT GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO

21B.120

Tyrimas

21B.125

Pažeidimai

21B.130

Atskirojo leidimo išdavimas

21B.135

Atskirojo leidimo išlaikymas

21B.140

Atskirojo leidimo pakeitimas

21B.145

Atskirojo leidimo galiojimo apribojimas, sustabdymas ir atšaukimas

21B.150

Duomenų tvarkymas

G POSKYRIS – GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

21B.220

Tyrimas

21B.225

Pažeidimai

21B.230

Pažymėjimo išdavimas

21B.235

Nenutrūkstama priežiūra

21B.240

Gamybinės organizacijos patvirtinimo pakeitimas

21B.245

Gamybinės organizacijos patvirtinimo galiojimo sustabdymas ir jo atšaukimas

21B.260

Duomenų tvarkymas

H POSKYRIS – TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI

21B.320

Tyrimas

21B.325

Tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimas

21B.326

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas

21B.327

Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas

21B.330

Tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimo sustabdymas ir jo atšaukimas

21B.345

Duomenų tvarkymas

I POSKYRIS – TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMAI

21B.420

Tyrimas

21B.425

Triukšmo pažymėjimų išdavimas

21B.430

Triukšmo pažymėjimų galiojimo sustabdymas ir jų atšaukimas

21B.445

Duomenų tvarkymas

J POSKYRIS – PROJEKTAVIMO ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS

K POSKYRIS – DALYS IR PRIETAISAI

(L POSKYRIS – NETAIKOMAS)

M POSKYRIS – REMONTAI

(N POSKYRIS – NETAIKOMAS)

O POSKYRIS – TAIKANT EUROPOS TECHNINIO STANDARTO SPECIFIKACIJĄ IŠDUODAMI LEIDIMAI

P POSKYRIS – SKRYDŽIO LEIDIMAS

21B.520

Tyrimas

21B.525

Skrydžio leidimų išdavimas

21B.530

Skrydžio leidimų atšaukimas

21B.545

Duomenų tvarkymas

Q POSKYRIS – GAMINIŲ, DALIŲ IR PRIETAISŲ ŽENKLINIMAS

PRIEDĖLIAI – EASA FORMOS“;

2)

A skirsnio antraštė pakeičiama taip:

3)

21A.14 dalies b punkto 5 papunktis pakeičiamas taip:

„5.

fiksuotojo arba reguliuojamojo žingsnio oro sraigtas.“;

4)

21A.35 dalies b punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

jei tai pagal šį skirsnį sertifikuotini orlaiviai, išskyrus i) karšto oro balionus laisvuosius aerostatus, pririštuosius aerostatus, sklandytuvus ir motorinius sklandytuvus ir ii) dirižablius ir lėktuvus, kurių didžiausia kilimo masė – 2 722 kg arba mažesnė, kad būtų nustatyta, ar galima pagrįstai užtikrinti, jog orlaivis, jo dalys ir prietaisai yra patikimi ir veikia tinkamai“;

5)

21A.112 dalis pakeičiama taip:

Visi fiziniai arba juridiniai asmenys (organizacijos), kurie įrodė savo tinkamumą arba yra pradėję tinkamumo įrodymo procesą pagal 21A.112B dalį, turi teisę pateikti paraišką įsigyti papildomą tipo pažymėjimą šiame poskyryje nustatytomis sąlygomis.“;

6)

21A.124 dalies b punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

pagal 21A.125A dalies b punktą privaloma informacija.“;

7)

21A.125 dalis pakeičiama taip:

Pareiškėjui suteikiama teisė gauti kompetentingos institucijos išduodamą atskirąjį leidimą, leidžiantį įrodyti tam tikrų gaminių, dalių ir prietaisų atitiktį pagal šį poskyrį, jeigu pareiškėjas:

a)

įdiegė gamybos tikrinimo sistemą, užtikrinančią, kad visi gaminiai, dalys arba prietaisai atitiktų taikomus konstrukcinius duomenis ir kad gaminių, dalių arba prietaisų būklė atitiktų saugaus eksploatavimo reikalavimus;

b)

pateikė vadovą, kuriame pateikiamas:

1.

pagal a punktą privalomos gamybos tikrinimo sistemos aprašas;

2.

gamybos tikrinimo sistemos nustatymo metodų aprašas;

3.

21A.127 ir 21A.128 dalyse nurodytų bandymų aprašas ir pagal 21A.130 dalies a punktą įgaliotų asmenų vardai ir pavardės;

c)

įrodo, kad jis gali suteikti pagalbą pagal 21A.3 dalį ir 21A.129 dalies d punktą.“;

8)

21A.125B dalies c punkte nuoroda į 21B.143 dalį pakeičiama nuoroda į 21B.125 dalį;

9)

21A.126 dalis iš dalies pakeičiama taip:

i)

a punkte nuoroda į 21A.125 dalį pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies a punktą;

ii)

b punkte nuoroda į 21A.125 dalies a punktą pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies a punktą;

10)

21A.127 dalies a punkte nuoroda į 21A.125 dalies a punktą pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies a punktą;

11)

21A.128 dalyje nuoroda į 21A.125 dalies a punktą pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies a punktą;

12)

21A.165 dalis iš dalies pakeičiama taip:

i)

c punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2.

prieš išduodamas EASA 1 formą, kuria patvirtinama atitiktis patvirtintiems konstrukciniams duomenims ir saugaus eksploatavimo reikalavimams, nustato, ar kiti gaminiai, dalys arba prietaisai yra sukomplektuoti ir atitinka patvirtintus konstrukcinius duomenis ir saugaus eksploatavimo reikalavimus, ir, be to, jei tai varikliai, atsižvelgdamas į variklio tipo pažymėjimo turėtojo pateiktus duomenis patikrina, ar sukomplektuotas variklis atitinka jo pagaminimo dieną taikomus 21A.18 dalies b punkte nustatytus variklio išmetamų teršalų kiekio reikalavimus, kad galėtų išduoti variklio išmetamų teršalų kiekio reikalavimų laikymąsi patvirtinantį pažymėjimą;“;

ii)

k punktas pakeičiamas taip:

„k)

kai taikoma, prieš išduodamas orlaiviui skrydžio leidimą 21A.163 dalies e punkte suteiktos privilegijos pagrindu nustato, ar laikomasi 21A.711 dalies c ir e punktų reikalavimų.“;

13)

21A.174 dalies b punkto 3 papunkčio ii dalyje nuoroda į 21A.184 dalies c punktą pakeičiama nuoroda į 21B.327 dalies c punktą;

14)

21A.183 dalis panaikinama;

15)

21A.184 dalis panaikinama;

16)

21A.205 dalis panaikinama;

17)

21A.245 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

visuose techniniuose skyriuose dirba pakankamai reikiamos patirties darbuotojų, darbuotojams suteikti reikiami įgaliojimai vykdyti jiems paskirtus įpareigojimus, o pastarieji, kartu su patalpomis, įrenginiais ir pagalbinėmis priemonėmis, yra tinkami, kad darbuotojai galėtų užtikrinti gaminio tinkamumą naudoti ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi“;

18)

21A.263 dalis iš dalies pakeičiama taip:

a)

b punkto 4 papunktis pakeičiamas taip:

„4)

taikant ETSO išduotą leidimą pagal 21A.602B dalies b punkto 1 papunktį;“;

b)

c punktas iš dalies pakeičiamas taip:

i)

3 ir 4 papunkčiai pakeičiami taip:

„3.

pateikti informaciją arba parengti nurodymus, į kuriuos būtų įtrauktas šis sakinys: „Šio techninio dokumento turinys yra patvirtintas pagal įgaliojimus, suteiktus pagal projektavimo organizacijos patvirtinimą Nr. EASA.21J.[XXXX].“;

4.

patvirtinti orlaivio skrydžio vadovo redakcinius pakeitimus bei priedus ir tuos pakeitimus nustatyti įtraukiant šį sakinį: „Orlaivio skrydžio vadovo (arba jo priedo) Nr. [ZZ] pakeitimas Nr. [YY] yra patvirtintas pagal įgaliojimus, suteiktus pagal projektavimo organizacijos patvirtinimą Nr. EASA.21J.[XXXX].“.“;

ii)

7 papunktis pakeičiamas taip:

„7.

skrydžio leidimą pagal 21A.711 dalies b punktą išduoti orlaiviui, kurį pati suprojektavo arba iš dalies pakeitė arba kuriam pagal 21A.263 dalies c punkto 6 papunktį yra nustačiusi skrydžio leidimo išdavimo sąlygas, ir kai pati projektavimo organizacija kontroliuoja orlaivio konfigūraciją pagal nuosavą projektavimo organizacijos patvirtinimą ir tvirtina atitiktį skrydžiui patvirtintoms projekto sąlygoms.“;

19)

21A.265 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

kai taikoma, prieš išduodamas orlaiviui skrydžio leidimą 21A.263 dalies c punkto 7 papunktyje suteikta privilegija pagrindu nustato, ar laikomasi 21A.711 dalies b ir e punktų reikalavimų.“;

20)

21A.307 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

su dalimi arba prietaisu nepateikiamas oficialus išleidimo pažymėjimas (EASA 1 forma), patvirtinantis, kad dirbinys pagamintas pagal patvirtintus konstrukcinius duomenis ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus;“;

21)

21A.432 dalis pakeičiama taip:

a)

Visi fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie įrodė savo tinkamumą arba yra pradėję tinkamumo įrodymo procesą pagal 21A.432B dalį, turi teisę pateikti paraišką, kad jiems būtų suteiktas esminio remonto projekto patvirtinimas šiame poskyryje nustatytomis sąlygomis.

b)

Visi juridiniai arba fiziniai asmenys turi teisę pateikti paraišką, kad jiems būtų išduotas neesminio remonto projekto patvirtinimas.“;

22)

21A.601 dalies b punktas panaikinamas;

23)

21A.605 dalies d punkte nuoroda į 21A.125 dalies b punktą pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies b punktą;

24)

21A.606 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

aiškiai pareiškia, kad yra pasirengęs laikytis 21A.609 dalies reikalavimų.“

25)

21A.609 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

laikosi 21A.3, 21A.3B ir 21A.4 dalių reikalavimų.“;

26)

21A.701 dalis pakeičiama taip:

a)

Skrydžio leidimai pagal šį poskyrį išduodami orlaiviams, kurie neatitinka galiojančių tinkamumo skraidyti reikalavimų arba kurių atitiktis šiems reikalavimams nebuvo įrodyta, tačiau gali saugiai skristi apibrėžtomis sąlygomis, šiais tikslais:

1.

tobulinimo veiklai;

2.

siekiant įrodyti atitiktį taisyklėms arba sertifikavimo specifikacijoms;

3.

mokyti projektavimo organizacijų ar gamybinių organizacijų įgulas;

4.

atlikti naujos gamybos orlaivio gamybinį bandymą;

5.

gaminamą orlaivį skraidinti iš vienos gamybos bazės į kitą;

6.

orlaivį skraidinti pas pirkėją, kad šis atliktų jo priėmimą;

7.

orlaivį pristatyti ar eksportuoti;

8.

orlaivį skraidinti į instituciją, kad ši atliktų jo priėmimą;

9.

atlikti rinkos tyrimą, įskaitant pirkėjo įgulos mokymą;

10.

dalyvauti parodose ir aviacijos pramoginiuose renginiuose;

11.

orlaivį skraidinti į techninės priežiūros ar tinkamumo skraidyti patikrinimo vietą arba į saugojimo vietą;

12.

orlaivį, kurio svoris viršija patvirtintą didžiausią leidžiamą pakilimo svorį, skraidinti už įprasto skrydžio diapazono ribų virš vandens ar sausumos teritorijų, kai nėra reikiamų nusileidimo sąlygų ar reikiamų degalų;

13.

dalyvauti rekordų siekimo, oro lenktynių ar panašiose varžybose;

14.

orlaivį, atitinkantį galiojančius tinkamumo skraidyti reikalavimus, skraidinti prieš nustatant atitiktį aplinkosaugos reikalavimams;

15.

nekomerciniam skraidymui privačiais nesudėtingais orlaiviais arba tokio tipo orlaiviais, kuriems tinkamumo skraidyti pažymėjimas ar riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas netinka.

b)

Šiame poskyryje nustatoma skrydžio leidimų išdavimo ir susijusių skrydžio sąlygų patvirtinimo tvarka, taip pat nustatomos tokius leidimus ir skrydžio sąlygų patvirtinimus siekiančių įsigyti pareiškėjų ir tokių pažymėjimų turėtojų teisės ir pareigos.“;

27)

21A.703 dalis pakeičiama taip:

a)

Paraišką skrydžio leidimui gali teikti visi fiziniai arba juridiniai asmenys, išskyrus tai, kad pareiškėjas, norintis gauti skrydžio leidimą 21A.701 dalies a punkto 15 papunktyje nurodytu tikslu, turi būti savininkas.

b)

Paraišką skrydžio sąlygoms patvirtinti gali teikti visi fiziniai arba juridiniai asmenys.“;

28)

21.710 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Prieš patvirtindama skrydžio sąlygas Agentūra, kompetentinga institucija arba patvirtinta organizacija turi įsitikinti, kad orlaivis gali saugiai skristi pagal nurodytas sąlygas ir atsižvelgiant į nurodytus apribojimus. Agentūra arba kompetentinga institucija gali atlikti (arba reikalauti, kad pareiškėjas atliktų) visus tam būtinus patikrinimus ar bandymus.“;

29)

21A.711 dalis pakeičiama taip:

a)

Skrydžio leidimą (EASA 20a forma, žr. priedėlį) gali išduoti kompetentinga institucija 21B.525 dalyje nurodytomis sąlygomis.

b)

Tinkamai patvirtinta projektavimo organizacija gali išduoti skrydžio leidimą (EASA 20b forma, žr. priedėlį) remdamasi privilegija, suteikta pagal 21A.263 dalies c punkto 7 papunktį, jei pagal 21A.710 dalį patvirtintos skrydžio sąlygos, nurodytos 21A.708 dalyje.

c)

Tinkamai patvirtinta gamybos organizacija gali išduoti skrydžio leidimą (EASA 20b forma, žr. priedėlį) remdamasi privilegija, suteikta pagal 21A.163 dalies e punktą, jei pagal 21A.710 dalį patvirtintos skrydžio sąlygos, nurodytos 21A.708 dalyje.

d)

Tinkamai patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali išduoti skrydžio leidimą (EASA 20b forma, žr. priedėlį) remdamasi privilegija, suteikta pagal Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalis) M.A.711 dalį, jei pagal 21A.710 dalį patvirtintos skrydžio sąlygos, nurodytos 21A.708 dalyje.

e)

Skrydžio leidime nurodomas tikslas (-ai) ir visos sąlygos bei apribojimai, patvirtinti pagal 21A.710 dalį.

f)

Pagal b, c arba d punktus išduotų skrydžio leidimų kopijos ir susijusios skrydžio sąlygos pateikiamos kompetentingai institucijai kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris dienas.

g)

Gavusi įrodymų, kad nesilaikoma kurios nors 21A.723 dalies a punkte nurodytos sąlygos, taikomos skrydžio leidimui, kurį tam tikra organizacija išdavė pagal b, c arba d punktą, ši organizacija nedelsdama atšaukia tą skrydžio leidimą ir iškart apie tai praneša kompetentingai institucijai.“;

30)

21A.723 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Skrydžio leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui ir lieka galioti, jei:

1.

laikomasi 21A.711 dalies e punkto sąlygų ir apribojimų, susijusių su skrydžio leidimu;

2.

skrydžio leidimo neatsisakoma ir jis neatšaukiamas;

3.

orlaivis lieka tame pačiame registre.“;

31)

21A.801 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Jei tai žmonių valdomas balionas, b punkte nustatyta ženklinimo plokštelė prie oro baliono kupolo tvirtinama, jeigu įmanoma, tokioje vietoje, kad pripūtus baliono kupolą operatorius galėtų ją perskaityti. Be to, prie krepšio, keliamojo karkaso konstrukcijos ir bet kokios šildymo įrangos patikimai tvirtinamas įskaitomas gamintojo pavadinimas, dalies numeris arba lygiavertė informacija ir serijinis numeris ar lygiavertė informacija.“;

32)

21A.804 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

ant visų dalių arba prietaisų nenutrinamai tvirtinami tokie įskaitomi ženklai:

1.

gamintojo pavadinimas, prekės ženklas arba gamintojo identifikavimo ženklas, nustatomas pagal taikomus konstrukcinius duomenis;

2.

dalies numeris, nurodytas taikomuose konstrukciniuose duomenyse;

3.

jei tai dalys ir prietaisai, pagaminti pagal patvirtintus konstrukcinius duomenis, nepriklausančius susijusio gaminio, išskyrus ETSO atitinkančius dirbinius, tipo pažymėjimo turėtojui, – raidės „EPA““;

33)

21B.125 dalis papildoma taip:

a)

Jeigu kompetentinga institucija atlikdama auditą arba kitais būdais gauna objektyvių įrodymų, kad atskirojo leidimo turėtojas nesilaiko taikomų priedo (21 dalies) A skirsnio reikalavimų, pažeidimai klasifikuojami pagal 21A.125B dalies a punktą.

b)

Kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

1.

jei tai pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų, kad, atsižvelgiant į pirmo lygio pažeidimų mastą, atskirojo leidimo galiojimas būtų visiškai arba iš dalies apribotas, sustabdytas arba atšauktas, kol organizacija neatliks veiksmingų ištaisomųjų veiksmų;

2.

jei tai antro lygio pažeidimai, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato ištaisomųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. Tam tikromis aplinkybėmis kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, pirmiau minėto laikotarpio pabaigoje trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti, jeigu pateikiamas geras ištaisomųjų veiksmų planas.

c)

Kompetentinga institucija imasi veiksmų visiškai arba iš dalies sustabdyti atskirojo leidimo galiojimą, jeigu nesilaikoma kompetentingos institucijos nustatyto tvarkaraščio.“;

34)

21B.135 dalies b punkto 2 papunktyje nuoroda į 21A.125 dalies b punktą pakeičiama nuoroda į 21A.125A dalies b punktą;

35)

21B.143 dalis panaikinama;

36)

21B.145 dalis pakeičiama taip:

a)

Apie atskirojo leidimo galiojimo apribojimą, sustabdymą arba atšaukimą atskirojo leidimo turėtojui pranešama raštu. Kompetentinga institucija nurodo galiojimo apribojimo, sustabdymo arba atšaukimo priežastis ir praneša atskirojo leidimo turėtojui apie jo teisę paduoti apeliacinį skundą.

b)

Jeigu atskirojo leidimo galiojimas sustabdomas, atskirojo leidimo galiojimas atnaujinamas tik tada, kai iš naujo nustatoma, kad laikomasi priedo (21 dalies) A skirsnio F poskyrio reikalavimų.“;

37)

21B.225 dalis pakeičiama taip:

a)

Jeigu kompetentinga institucija atlikdama auditą arba kitais būdais gauna objektyvių įrodymų, kad gamybinės organizacijos patvirtinimo turėtojas nesilaiko taikomų priedo (21 dalies) A skirsnio reikalavimų, pažeidimai klasifikuojami pagal 21A.158 dalies a punktą.

b)

Kompetentinga institucija imasi šių veiksmų:

1.

jei tai pirmo lygio pažeidimai, kompetentinga institucija nedelsdama imasi veiksmų, kad, atsižvelgiant į pirmo lygio pažeidimų mastą, gamybinės organizacijos patvirtinimo galiojimas būtų visiškai arba iš dalies apribotas, sustabdytas arba atšauktas, kol organizacija neatliks veiksmingų ištaisomųjų veiksmų;

2.

jei tai antro lygio pažeidimai, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato ištaisomųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. Tam tikromis aplinkybėmis kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, pirmiau minėto laikotarpio pabaigoje trijų mėnesių laikotarpį gali pratęsti, jeigu pateikiamas geras ištaisomųjų veiksmų planas.

c)

Kompetentinga institucija imasi veiksmų visiškai arba iš dalies sustabdyti patvirtinimo galiojimą, jeigu nesilaikoma kompetentingos institucijos nustatyto tvarkaraščio.“;

38)

21B.235 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Siekdama pagrįsti gamybinės organizacijos patvirtinimo galiojimo tęstinumą, kompetentinga institucija turi vykdyti nenutrūkstamą priežiūrą:

1.

tikrinti, ar gamybinės organizacijos patvirtinimo turėtojo kokybės sistema atitinka šio priedo (21 dalies) A skirsnio G poskyrio reikalavimus;

2.

tikrinti, ar gamybinės organizacijos patvirtinimo turėtojo organizacija vykdo veiklą laikydamasi gamybinės organizacijos struktūros aprašymo;

3.

tikrinti gamybinės organizacijos aprašyme nurodytų procedūrų veiksmingumą;

4.

pagal tam tikrą imtį stebėti, ar laikomasi gaminio, dalies ar prietaiso standartų.“;

39)

21B.325 dalis pakeičiama taip:

a)

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama išduoda tinkamumo skraidyti pažymėjimą (EASA 25 forma, žr. priedėlį) arba jį pakeičia įsitikinusi, kad laikomasi 21B.326 dalies reikalavimų ir taikomų šio priedo (21 dalies) A skirsnio H poskyrio reikalavimų.

b)

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama išduoda riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą (EASA 24 forma, žr. priedėlį) arba jį pakeičia įsitikinusi, kad laikomasi 21B.327 dalies reikalavimų ir taikomų šio priedo (21 dalies) A skirsnio H poskyrio reikalavimų.

c)

Naujam orlaiviui arba iš valstybės, kuri nėra Bendrijos narė, kilusiam naudotam orlaiviui registravimo valstybės narės kompetentinga institucija išduoda ne tik tinkamumo skraidyti pažymėjimą, nurodytą a arba b punkte, bet ir pirminį tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą (EASA 15a forma, žr. priedėlį).“;

40)

pridedama tokia 21B.326 dalis:

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija tinkamumo skraidyti pažymėjimą išduoda:

a)

naujam orlaiviui:

1.

kai pateikiami pagal 21A.174 dalies b punkto 2 papunktį privalomi dokumentai;

2.

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka patvirtintą projektą ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus. Šiai atitikčiai nustatyti registravimo valstybės kompetentinga institucija gali atlikti patikrinimus;

b)

naudotam orlaiviui:

1.

kai pateikiami pagal 21A.174 dalies b punkto 3 papunktį privalomi dokumentai, įrodantys, kad:

i)

orlaivis atitinka tipo projektą, patvirtintą pagal tipo pažymėjimą ir bet kokį papildomą tipo pažymėjimą, pakeitimą arba remontą, patvirtintą pagal priedą (21 dalį);

ii)

laikomasi taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų;

iii)

orlaivis patikrintas pagal taikomas Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalies) nuostatas;

2.

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka patvirtintą projektą ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus. Šiai atitikčiai nustatyti registravimo valstybės kompetentinga institucija gali atlikti patikrinimus.“;

41)

pridedama tokia 21B.327 dalis:

a)

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą išduoda:

1.

naujam orlaiviui:

i)

kai pateikiami pagal 21A.174 dalies b punkto 2 papunktį privalomi dokumentai;

ii)

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka projektą, Agentūros patvirtintą pagal riboto galiojimo tipo pažymėjimą arba specialias tinkamumo skraidyti specifikacijas, ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus. Šiai atitikčiai nustatyti registravimo valstybės kompetentinga institucija gali atlikti patikrinimus;

2.

naudotam orlaiviui:

i)

kai pateikiami pagal 21A.174 dalies b punkto 3 papunktį privalomi dokumentai, įrodantys, kad:

A)

orlaivis atitinka projektą, Agentūros patvirtintą pagal riboto galiojimo tipo pažymėjimą arba specialias tinkamumo skraidyti specifikacijas ir bet kokį papildomą tipo pažymėjimo pakeitimą arba remontą, patvirtintą pagal priedą (21 dalį);

B)

laikomasi taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų;

C)

orlaivis patikrintas pagal taikomas Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalies) nuostatas;

ii)

kai registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, kad orlaivis atitinka patvirtintą projektą ir kad jo būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus. Šiai atitikčiai nustatyti registravimo valstybės kompetentinga institucija gali atlikti patikrinimus.

b)

Jei tai orlaivis, kuris negali atitikti pagrindiniame reglamente nurodytų esminių reikalavimų ir kuriam negalima išduoti riboto galiojimo tipo pažymėjimo, Agentūra, jeigu būtina, atsižvelgdama į nukrypimus nuo tų esminių reikalavimų:

1.

parengia tam tikras tinkamumo skraidyti specifikacijas, užtikrinančias, atsižvelgiant į numatomą naudojimo paskirtį, lygiavertę saugą, ir patikrina, ar laikomasi tų specifikacijų reikalavimų;

2.

nustato šio orlaivio naudojimo apribojimus.

c)

naudojimo apribojimai siejami su riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimais, įskaitant oro erdvės apribojimus, jeigu būtina, siekiant, kad būtų atsižvelgiama į nukrypimus nuo pagrindiniame reglamente nustatytų esminių tinkamumo skraidyti reikalavimų.“;

42)

21B.525 dalis pakeičiama taip:

Kompetentinga institucija nedelsdama išduoda skrydžio leidimą (EASA 20a forma, žr. priedėlį):

1.

kai pateikiami pagal 21A.707 dalį privalomi duomenys;

2.

pagal 21A.710 dalį patvirtinus skrydžio sąlygas, nurodytas 21A.708 dalyje;

3.

kai kompetentinga institucija, pati atlikusi tyrimus, kurie gali apimti patikrinimus, arba atlikusi su pareiškėju suderintas procedūras, prieš skrydį įsitikina, kad orlaivis atitinka 21A.708 dalyje nustatytą projektą.“;

43)

I priedėlis pakeičiamas taip:

„I priedėlis

Oficialus išleidimo pažymėjimas – EASA 1 forma, nurodyta priede (21 dalyje)

Image

EASA 1 formos naudojimo instrukcijos

Šios instrukcijos taikomos tik kai EASA 1 forma naudojama gamybos tikslais. Reikėtų atkreipti dėmesį į Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalies) II priedėlį, kuriame aprašomas EASA 1 formos naudojimas atliekant techninę priežiūrą.

1.   PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

1.1.

Pagrindinė pažymėjimo paskirtis – deklaruoti naujų aviacijos gaminių, dalių ir prietaisų (toliau – gaminys (-iai)) tinkamumą naudoti.

1.2.

Turėtų būti nustatyta pažymėjimo ir gaminio (-ių) tarpusavio sąsaja. Pažymėjimą išduodantis asmuo privalo pasilikti pažymėjimo kopiją, pagal kurią būtų galima pasitikrinti originalius duomenis.

1.3.

Pažymėjimą pripažįsta daugelis tinkamumą skraidyti užtikrinančių institucijų, tačiau šis pripažinimas gali priklausyti nuo dvišalių susitarimų ir (arba) tinkamumą skraidyti užtikrinančios institucijos politikos. Tokiu atveju šiame pažymėjime minimi „patvirtinti konstrukciniai duomenys“ yra įvežančios šalies tinkamumą skraidyti užtikrinančios institucijos patvirtinti duomenys.

1.4.

Pažymėjimas nėra važtaraštis.

1.5.

Orlaiviai pagal šį pažymėjimą neturėtų būti išduodami.

1.6.

Pažymėjimas nėra patvirtinimas, kad gaminį galima įmontuoti tam tikrame orlaivyje, variklyje arba oro sraigte; tai dokumentas, galutiniam naudotojui padedantis nustatyti gaminio tinkamumą naudoti.

1.7.

Į vieną pažymėjimą negalima įtraukti ir pagal gamybos, ir pagal techninės priežiūros procedūras išleistų gaminių rinkinio.

1.8.

Į vieną pažymėjimą negalima įtraukti gaminių, sertifikuotų ir pagal „patvirtintus duomenis“, ir pagal „nepatvirtintus duomenis“, rinkinio.

2.   BENDRA FORMA

2.1.

Pažymėjimas turi atitikti pridėtą formą, įskaitant langelių numerius ir kiekvieno langelio vietą. Tačiau kiekvieno langelio dydis gali būti pritaikytas konkrečiai paraiškai, bet ne tiek, kad pažymėjimas būtų neįskaitomas.

2.2.

Pažymėjimas turi būti „gulsčios“ formos, tačiau apskritai jis gali būti gerokai didesnis arba mažesnis su sąlyga, kad pažymėjimas išliktų įskaitomas. Kilus abejonių, pasitarkite su kompetentinga institucija.

2.3.

Naudotojo ir (arba) montuotojo pareigos gali būti nurodytos ir kitoje formos pusėje.

2.4.

Bet koks tekstas turi būti aiškus ir įskaitomas, kad jį būtų lengva perskaityti.

2.5.

Pažymėjimą galima iš dalies atspausdinti iš anksto arba parengti kompiuteriu, tačiau bet kuriuo atveju atspausdintos linijos ir ženklai turi būti aiškūs bei įskaitomi ir atitikti nustatytą formą.

2.6.

Pažymėjimas turėtų būti rengiamas anglų kalba ir, jei reikia, kita (-omis) kalba (-omis).

2.7.

Į pažymėjimą įrašomi duomenys gali būti spausdinami mechaniniu įrenginiu ir (arba) kompiuteriu arba įrašomi ranka didžiosiomis raidėmis ir turi būti lengvai įskaitomi.

2.8.

Aiškumo sumetimais turi būti naudojama kuo mažiau santrumpų.

2.9.

Antroje pažymėjimo pusėje likusiame laisvame plote pažymėjimą išduodantis asmuo gali pateikti bet kokią papildomą informaciją, išskyrus sertifikavimo pareiškimą. Tai, kad naudojama antroji pažymėjimo pusė, turi būti nurodyta atitinkamame pažymėjimo pirmosios pusės langelyje.

3.   KOPIJOS

3.1.

Kopijų, kurios yra siunčiamos klientui arba kurias pažymėjimą išduodantis asmuo pasilieka sau, kiekis neribojimas.

4.   PAŽYMĖJIMO KLAIDA (-OS)

4.1.

Jei galutinis naudotojas randa pažymėjimo klaidą (-ų), jis privalo ją (jas) raštu nurodyti pažymėjimą išdavusiam asmeniui. Jei pažymėjimą išdavęs asmuo gali patikrinti ir ištaisyti klaidą (-as), jis gali išduoti naują pažymėjimą.

4.2.

Naujajam pažymėjimui turi būti suteiktas naujas kontrolinis numeris, jame turi būti padėtas naujas parašas ir įrašyta nauja data.

4.3.

Prašymas išduoti naują pažymėjimą gali būti patenkintas netikrinant gaminio (-ių) būklės. Naujasis pažymėjimas nėra pareiškimas apie dabartinę būklę, jo 12 langelyje turi būti pateikta tokia nuoroda į ankstesnį pažymėjimą: „Šiuo pažymėjimu ištaisoma (-os) klaida (-os), padaryta (-os) [įrašykite originalią išdavimo datą] [įrašykite originalų kontrolinį numerį] pažymėjimo [įrašykite pataisyto (-ų) langelio (-ių)] numerį (-ius)] langelyje (-iuose); šis pažymėjimas nėra atitikties, būklės ir (arba) išleidimo eksploatuoti patvirtinimas“. Abu pažymėjimai turėtų būti saugomi iki pirmojo pažymėjimo saugojimo laikotarpio pabaigos.

5.   PAŽYMĖJIMO RENGIMO INSTRUKCIJOS PAŽYMĖJIMĄ IŠDUODANČIAM ASMENIUI

1 langelis.   Tvirtinanti kompetentinga institucija/Šalis

Nurodykite kompetentingos institucijos, kuriai suteikti įgaliojimai išduoti šį pažymėjimą, pavadinimą ir šalį, kurioje ji įsisteigusi. Jei kompetentinga institucija yra Agentūra, turi būti nurodyta tik „EASA“.

2 langelis.   EASA 1 formos antraštė

„OFICIALUS IŠLEIDIMO PAŽYMĖJIMAS EASA 1 FORMA“

3 langelis.   Formos kontrolinis numeris

Įveskite unikalų numerį, suteiktą pagal 4 langelyje organizacijos nurodytos numeravimo sistemą arba procedūrą; šis numeris gali būti sudarytas iš raidžių ir (arba) skaitmenų.

4 langelis.   Organizacijos pavadinimas ir adresas

Įveskite visą gamybinės organizacijos, išduodančios šiame pažymėjime nurodytą (-us) gaminį (-ius), pavadinimą ir adresą (pagal EASA 55 formos A lapą). Galima pateikti organizacijos logotipus ir panašius ženklus, jei jie telpa į langelį.

5 langelis.   Darbų užsakymas/Sutartis/Sąskaita faktūra

Kad klientui būtų patogiau sekti gaminio (-ių) judėjimą, įrašykite darbų užsakymo numerį, sutarties numerį, sąskaitos faktūros numerį arba panašų nuorodos numerį.

6 langelis.   Gaminys

Įrašykite gaminių partijų numerius, jei gaminių partijų daugiau kaip viena. Šiame langelyje pateiktus duomenis galima nesunkiai susieti su 12 langeliu „Pastabos“.

7 langelis.   Aprašas

Įrašykite gaminio pavadinimą arba pateikite gaminio aprašą. Pirmenybė turėtų būti teikiama terminams, vartojamiems tinkamumo skraidyti tęstinumo arba techninės priežiūros duomenyse (pvz., iliustruotame dalių kataloge, orlaivio priežiūros žinyne, techninės priežiūros žurnale, sudedamųjų dalių priežiūros žinyne).

8 langelis.   Dalies numeris

Įrašykite dalies numerį, nurodytą ant gaminio arba jo žymens ir (arba) pakuotės. Jei tai variklis arba oro sraigtas, gali būti naudojamas tipo žymuo.

9 langelis.   Kiekis

Nurodykite gaminių kiekį.

10 langelis.   Serijos numeris

Jei pagal taisykles ant gaminio turi būti nurodytas serijos numeris, įrašykite jį. Be to, galima įrašyti ir kitus esamus serijos numerius, kurių pagal taisykles nurodyti nereikalaujama. Jei serijos numeris ant gaminio nenurodytas, įrašykite „Nėra“.

11 langelis.   Statusas/Darbas

Įrašykite „PROTOTIPAS“ arba „NAUJAS“.

Įrašykite „PROTOTIPAS“, jei:

i)

gaminamas naujas gaminys pagal nepatvirtintus konstrukcinius duomenis;

ii)

4 langelyje nurodytos organizacijos atliekamas pakartotinis anksčiau išduoto pažymėjimo sertifikavimas, vykdomas baigus gaminio modifikavimo arba defektų šalinimo darbą prieš pradedant gaminį eksploatuoti (pvz., padarius konstrukcijos pakeitimų, ištaisius defektą, patikrinus arba išbandžius gaminį arba pratęsus naudojimo terminą). Išsamūs duomenys apie pradinį išleidimą ir modifikavimo arba defektų šalinimo darbą turi būti pateikti 12 langelyje.

Įrašykite „NAUJAS“, jei:

i)

gaminamas naujas gaminys pagal patvirtintus konstrukcinius duomenis;

ii)

4 langelyje nurodytos organizacijos atliekamas pakartotinis anksčiau išduoto pažymėjimo sertifikavimas, vykdomas baigus gaminio modifikavimo arba defektų šalinimo darbą prieš pradedant gaminį eksploatuoti (pvz., padarius konstrukcijos pakeitimų, ištaisius defektą, patikrinus arba išbandžius gaminį arba pratęsus naudojimo terminą). Išsamūs duomenys apie pradinį išleidimą ir modifikavimo arba defektų šalinimo darbą turi būti pateikti 12 langelyje;

iii)

4 langelyje nurodyto gaminio gamintojo arba organizacijos atliekamas pakartotinis gaminių, kuriems pažymėjimas buvo išduotas anksčiau, sertifikavimas, kai statusas „prototipas“ (atitiktis tik nepatvirtintiems duomenims) keičiamas statusu „naujas“ (atitiktis patvirtintiems duomenims ir būklės atitiktis saugaus eksploatavimo reikalavimams), vykdomas patvirtinus taikomus konstrukcinius duomenis, jei šie konstrukciniai duomenys nebuvo pakeisti. Į 12 langelį turi būti įrašytas toks teiginys:

„PAKARTOTINIS GAMINIŲ SERTIFIKAVIMAS, KAI STATUSAS „PROTOTIPAS“ KEIČIAMAS STATUSU „NAUJAS“: ŠIS DOKUMENTAS YRA KONSTRUKCINIŲ DUOMENŲ [ĮRAŠYKITE TIPO PAŽYMĖJIMO IR (ARBA) PAPILDOMO TIPO PAŽYMĖJIMO NUMERĮ (-IUS), PAKEITIMO NUMERĮ], KURIE PATVIRTINTI [PRIREIKUS ĮRAŠYKITE DATĄ, PAGAL KURIĄ BŪTŲ GALIMA NUSTATYTI PAKEITIMŲ STATUSĄ] IR PAGAL KURIUOS ŠIS (ŠIE) GAMINYS (-IAI) PAGAMINTAS (-I), PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS“.

13a langelyje turėtų būti pažymėtas langelis „patvirtintus konstrukcinius duomenis ir tų gaminių būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus“;

iv)

jau anksčiau išleisto gaminio patikrinimas prieš pradedant jį eksploatuoti pagal kliento nurodytą standartą arba specifikaciją (jų ir pradinio išleidimo išsamūs duomenys turi būti pateikti 12 langelyje) arba norint nustatyti tinkamumą skraidyti (išleidimo pagrindo paaiškinimas ir išsamūs pradinio išleidimo duomenys turi būti pateikti 12 langelyje).

12 langelis.   Pastabos

Tiesiogiai arba nurodydami pagalbinius dokumentus, kurie naudotojui arba montuotojui būtini norint nustatyti su sertifikuojamu darbu susijusio (-ių) gaminio (-ių) tinkamumą naudoti, apibūdinkite 11 langelyje nurodytą darbą. Prireikus galima naudoti atskirą lapą, kuris turi būti nurodytas EASA 1 formoje. Iš kiekvieno teiginio turi būti aišku, kuriam 6 langelyje nurodytam (-iems) gaminiui (-iams) jis taikomas. Jei teiginiai neteikiami, įrašykite „Nėra“.

12 langelyje pateikite paaiškinimą, kodėl gaminys išleidžiamas pagal nepatvirtintus konstrukcinius duomenis (pvz., laukiama, kol bus patvirtintas tipo pažymėjimas, išleidžiama tik bandymams, laukiama duomenų patvirtinimo).

Jei duomenys spausdinami naudojant elektroninę EASA 1 formą, šiame langelyje turėtų būti teikiami visi kituose langeliuose neteiktini duomenys.

13a langelis

Pažymėkite tik vieną langelį iš dviejų:

1)

langelį „patvirtintus konstrukcinius duomenis ir tų gaminių būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus“ žymėkite, jei gaminys (-iai) pagamintas (-i) pagal patvirtintus konstrukcinius duomenis ir jei nustatyta, kad gaminio (-ių) būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus;

2)

langelį „nepatvirtintus konstrukcinius duomenis, nurodytus 12 langelyje“ žymėkite, jei gaminys (-iai) pagaminti pagal nepatvirtintus konstrukcinius duomenis. Apibūdinkite 12 langelyje pateikiamus duomenis (pvz., laukiama, kol bus patvirtintas tipo pažymėjimas, išleidžiama tik bandymams, laukiama duomenų patvirtinimo).

Į vieną pažymėjimą negalima įtraukti gaminių, išleistų ir pagal patvirtintus, ir pagal nepatvirtintus duomenis, rinkinio.

13b langelis.   Įgalioto asmens parašas

Šis laukelis skirtas įgalioto asmens parašui. Pasirašyti šiame langelyje gali tik tie asmenys, kurie yra specialiai įgalioti pagal kompetentingos institucijos taisykles ir politiką. Kad būtų lengviau atpažinti asmenį, šalia parašo gali būti nurodomas unikalus įgaliotam asmeniui suteiktas numeris.

13c langelis.   Patvirtinimo/Leidimo numeris

Įrašykite patvirtinimo arba leidimo numerį arba nuorodą. Šį numerį arba nuorodą suteikia kompetentinga institucija.

13d langelis.   Vardas ir pavardė

Įskaitomai įrašykite 13b langelį pasirašančio asmens vardą ir pavardę.

13e langelis.   Data

Įrašykite 13b langelio pasirašymo datą; datos formatas turi būti mmmm (keturi metų skaitmenys) mmm (pirmosios trys mėnesio raidės) dd (du dienos skaitmenys).

14a–14e langeliai

Bendrieji 14a–14e langelių pildymo reikalavimai:

Šie langeliai nenaudojami gaminiams išduoti. Kad šis langelis nebūtų panaudotas per neapdairumą arba neteisėtai, jį užtušuokite, patamsinkite arba kitaip pažymėkite.

Naudojo ir (arba) montuotojo pareigos

Pažymėjime pateikite toliau nurodytą teiginį, kuriuo galutiniai naudotojai būtų įspėti, kad jie neatleidžiami nuo pareigų, susijusių su bet kurio gaminio, prie kurio pridedama ši forma, įmontavimu ir naudojimu:

„ŠIS PAŽYMĖJIMAS NĖRA LEIDIMAS ĮMONTUOTI GAMINĮ (-IUS).

JEI NAUDOTOJAS IR (ARBA) MONTUOTOJAS DARBĄ ATLIEKA PAGAL 1 LANGELYJE NENURODYTOS TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANČIOS INSTITUCIJOS TAISYKLES, LABAI SVARBU, KAD NAUDOTOJAS IR (ARBA) MONTUOTOJAS UŽTIKRINTŲ, JOG TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI INSTITUCIJA PRIPAŽINTŲ GAMINIUS, PATVIRTINTUS 1 LANGELYJE NURODYTOS TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANČIOS INSTITUCIJOS.

13A IR 14A LANGELIŲ TEIGINIAI NĖRA ĮMONTAVIMO PAŽYMĖJIMAS. VISAIS ATVEJAIS TARP ORLAIVIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTŲ TURI BŪTI ĮMONTAVIMO PAŽYMĖJIMAS, NAUDOTOJO ARBA MONTUOTOJO PAGAL NACIONALINES TAISYKLES IŠDUOTAS PRIEŠ TAI, KAI ORLAIVIUI LEIDŽIAMA SKRAIDYTI.““;

44)

II priedėlis pakeičiamas taip:

„II priedėlis

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas – EASA 15a forma

Image

45)

IV priedėlis pakeičiamas taip:

„IV priedėlis

Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas – EASA 24 forma

Kompetentingos institucijos logotipas

RIBOTO GALIOJIMO TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAS

 (1)

[Registravimo valstybė narė]

[VALSTYBĖS NARĖS KOMPETENTINGA INSTITUCIJA]

 (1)

1.

Valstybė ir registravimo ženklai

2.

Gamintojas ir gamintojo nustatytas orlaivio žymuo

3.

Orlaivio serijos numeris

4.

Kategorijos

5.

Šis tinkamumo skraidyti pažymėjimas pagal (2) [1944 m. gruodžio 7 d. pasirašytą Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją] ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 5 straipsnio 4 dalies b punktą išduotas pirmiau nurodytam orlaiviui, kuris pripažįstamas tinkamas skraidyti, jei bus prižiūrimas ir eksploatuojamas pagal pirmiau nurodytas nuostatas ir taikomus eksploatavimo apribojimus.

Be pirmiau nurodytų apribojimų taikomi ir šie:

 (1)

 (2) [Orlaivis gali būti naudojamas tarptautinės oreivystės reikmėms nepaisant pirmiau nurodytų apribojimų].

 

Išdavimo data:

 

Parašas:

6.

Šis riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas galioja, jei jo neatšaukė registravimo valstybės narės kompetentinga institucija.

Prie šio pažymėjimo pridedamas šiuo metu galiojantis tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas.

EASA 24 forma, 2 leidimas.

Šį pažymėjimą privaloma turėti orlaivyje per visus skrydžius

46)

V priedėlis pakeičiamas taip:

„V priedėlis

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas – EASA 25 forma

Kompetentingos institucijos logotipas

TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAS

 (3)

[Registravimo valstybė narė]

[VALSTYBĖS NARĖS KOMPETENTINGA INSTITUCIJA]

 (3)

1.

Valstybė ir registravimo ženklai

2.

Gamintojas ir gamintojo nustatytas orlaivio žymuo

3.

Orlaivio serijos numeris

4.

Kategorijos

5.

Šis tinkamumo skraidyti pažymėjimas pagal 1944 m. gruodžio 7 d. pasirašytą Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 5 straipsnio 2 dalies c punktą išduotas pirmiau nurodytam orlaiviui, kuris pripažįstamas tinkamas skraidyti, jei bus prižiūrimas ir eksploatuojamas pagal pirmiau nurodytas nuostatas ir taikomus eksploatavimo apribojimus.

Apribojimai/Pastabos:

 (3)

 

Išdavimo data:

 

Parašas:

6.

Šis tinkamumo skraidyti pažymėjimas galioja, jei jo neatšaukė registravimo valstybės narės kompetentinga institucija.

Prie šio pažymėjimo pridedamas šiuo metu galiojantis tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas.

EASA 25 forma, 2 leidimas.

Šį pažymėjimą privaloma turėti orlaivyje per visus skrydžius

47)

VII priedėlis pakeičiamas taip:

„VII priedėlis

Orlaivio atitikties pareiškimas – EASA 52 forma

ORLAIVIO ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

1.

Gaminio būklė

2.

[VALSTYBĖ NARĖ] (4) Europos Sąjungos valstybė narė (5)

3.

Pareiškimo nuorodos Nr.:

4.

Organizacija

5.

Orlaivio tipas

6.

Tipo pažymėjimo nuorodos numeriai

7.

Orlaivio registracijos numeris arba žymuo

8.

Gamintojo identifikacijos numeris

9.

Variklio/Oro sraigto duomenys (6)

10.

Pakeitimai ir (arba) techninės priežiūros žurnalas (6)

11.

Tinkamumo skraidyti reikalavimai

12.

Nuolaidos

13.

Lengvatos, atleidimas nuo pareigų arba nukrypimai (6)

14.

Pastabos

15.

Tinkamumo skraidyti pažymėjimas

16.

Papildomi reikalavimai

17.

Atitikties pareiškimas

Šiuo dokumentu pažymima, kad šis orlaivis visiškai atitinka patvirtintą tipo projektą ir 9, 10, 11, 12 ir 13 langeliuose nurodytus elementus.

Orlaivio būklė atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus.

Orlaivis sėkmingai patikrintas skrydžio sąlygomis.

18.

Pasirašė

19.

Vardas ir pavardė

20.

Data (metai, mėnuo, diena)

21.

Gamybinės organizacijos patvirtinimo nuoroda

EASA 52 forma, 2 leidimas.

Orlaivio atitikties pareiškimo (EASA 52 formos) naudojimo instrukcijos

1.   PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

1.1.

Orlaivio atitikties pareiškimo, kurį išduoda pagal 21 dalies A skirsnio F poskyrį gaminantis gamintojas, naudojimas aprašytas 21A.130 dalyje ir atitinkamuose priimtinuose atitikties reikalavimuose.

1.2.

Orlaivio atitikties pareiškimo (EASA 52 forma), išduodamo pagal 21 dalies A skirsnio G poskyrį paskirtis – atitinkamos gamybinės organizacijos patvirtinimo turėtojui suteikti galimybę pasinaudoti privilegija iš registravimo valstybės narės kompetentingos institucijos gauti atskirą orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikatą.

2.   BENDROS NUOSTATOS

2.1.

Atitikties pareiškimas turi atitikti pridėtą formą, įskaitant langelių numerius ir kiekvieno langelio vietą. Tačiau kiekvieno langelio dydis gali būti pritaikytas konkrečiai paraiškai, bet ne tiek, kad atitikties pareiškimas būtų neįskaitomas. Kilus abejonių, pasitarkite su kompetentinga institucija.

2.2.

Atitikties pareiškimą galima iš dalies atspausdinti iš anksto arba parengti kompiuteriu, tačiau bet kuriuo atveju atspausdintos linijos ir ženklai turi būti aiškūs ir įskaitomi. Tam tikrą tekstą galima atspausdinti iš anksto pagal pridedamą pavydį, tačiau negalima įrašyti jokių kitų su sertifikavimu susijusių pareiškimų.

2.3.

Pildant formą, duomenys gali būti spausdinami mechaniniu įrenginiu ir (arba) kompiuteriu arba įrašomi ranka didžiosiomis raidėmis, kad būtų lengvai įskaitomi. Pareiškimas gali būti rengiamas anglų kalba ir, jei reikia, kita (-omis) oficialia (-iomis) išduodančios valstybės narės kalba (-omis).

2.4.

Patvirtinta gamybinė organizacija turi pasilikti pareiškimo ir visų nurodytų priedų kopijas.

3.   ATITIKTIES PAREIŠKIMO RENGIMO INSTRUKCIJOS PAREIŠKIMĄ IŠDUODANČIAM ASMENIUI

3.1.

Kad dokumentas taptų galiojančiu pareiškimu, turėtų būti užpildyti visi langeliai.

3.2.

Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija negali išduoti atitikties pareiškimo, jei nėra patvirtintas orlaivio ir jame montuojamų gaminių projektas.

3.3.

Informacija, kurią reikia pateikti 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 langeliuose, gali būti pateikiama nurodant atskirus gamybinės organizacijos saugomus identifikuojamus dokumentus, išskyrus atvejus, kai su kompetentinga institucija sutarta kitaip.

3.4.

Į atitikties pareiškimą neturėtų būti įtraukiami tie įrangos elementai, kuriuos gali reikėti įmontuoti siekiant užtikrinti taikomų eksploatavimo taisyklių laikymąsi. Tačiau kai kuriuos tokius atskirus elementus galima nurodyti 10 langelyje arba patvirtintame tipo projekte. Todėl operatoriai turėtų atminti, kad jie, vykdydami konkrečią savo veiklą, privalo užtikrinti atitiktį taikomoms eksploatavimo taisyklėms.

1 langelis

Įrašykite gamybos šalies pavadinimą.

2 langelis

Kompetentinga institucija, pagal kurios įgaliojimus išduodamas atitikties pareiškimas.

3 langelis

Šiame langelyje turėtų būti iš anksto atspausdintas unikalus serijos numeris, naudojamas kontrolės ir stebėjimo tikslais. Tačiau jei dokumentas rengiamas kompiuteriu, šio numerio iš anksto atspausdinti nebūtina, jei kompiuteris suprogramuotas suteikti ir atspausdinti unikalų numerį.

4 langelis

Visas pareiškimą išduodančios organizacijos pavadinimas ir adresas. Šio langelio duomenys gali būti atspausdinti iš anksto. Galima pateikti logotipus ir panašius ženklus, jei jie telpa į langelį.

5 langelis

Išsamiai nurodomas orlaivio tipas, apibrėžtas tipo pažymėjime ir su juo susijusiame duomenų lape.

6 langelis

Tipo pažymėjimo nuorodos numeriai ir išdavimo atitinkamam orlaiviui duomenys.

7 langelis

Jei orlaivis registruotas – registravimo žymuo. Jei orlaivis neregistruotas – valstybės narės kompetentingos institucijos ir, jei tinka, trečiosios šalies kompetentingos institucijos pripažintas žymuo.

8 langelis

Identifikacijos numeris, gamintojo suteiktas gaminio kontrolės, stebėjimo ir su gaminiu susijusios pagalbos teikimo tikslais. Šis numeris kartais vadinamas gamintojo serijos numeriu arba konstruktoriaus numeriu.

9 langelis

Išsamiai nurodomas variklio ir oro sraigto tipas (-ai), apibrėžtas (-i) atitinkamame tipo pažymėjime ir su juo susijusiame duomenų lape. Taip pat turėtų būti nurodytas gamintojo jiems suteiktas identifikacijos numeris ir susijusi vieta.

10 langelis

Patvirtinti projektiniai orlaivio paskirties pakeitimai.

11 langelis

Visų taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų (arba lygiaverčių nuostatų) sąrašas ir atitikties deklaracija, nurodant konkretaus orlaivio, įskaitant gaminius, įmontuotas dalis, prietaisus ir įrenginius, atitikties nustatymo metodą. Turėtų būti nurodytos visos būsimų atitikties reikalavimų taikymo datos.

12 langelis

Patvirtinti netyčiniai nukrypimai nuo patvirtinto tipo projekto kartais vadinami nuolaidomis, nukrypimais arba neatitiktimis.

13 langelis

Čia galima nurodyti tik suderintas lengvatas, atšaukimus arba nukrypimus.

14 langelis

Pastabos. Bet kokie teiginiai, informacija, konkretūs duomenys arba apribojimai, galintys turėti įtakos orlaivio tinkamumui skraidyti. Jei tokios informacijos arba duomenų nėra, įrašyti „NĖRA“.

15 langelis

Įrašyti „Tinkamumo skraidyti pažymėjimas“ arba „Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas“ arba nurodyti reikiamą tinkamumo skraidyti pažymėjimą.

16 langelis

Šiame langelyje turėtų būti nurodyti papildomi reikalavimai, pvz., nurodyti įvežančios šalies.

17 langelis

Kad atitikties pareiškimas būtų galiojantis, turi būti išsamiai užpildyti visi formos langeliai. Bandomojo skrydžio ataskaitos kopija kartu su įregistruotais defektais ir informacija apie jų pašalinimą turėtų būti saugomi įgaliotojo atstovo tvarkomoje byloje. Šią ataskaitą kaip tinkamą turėtų pasirašyti atitinkamas sertifikavimo personalas ir orlaivio įgulos narys, pvz., lakūnas bandytojas arba bandomojo skrydžio inžinierius. Atliktais skrydžio bandymais pripažįstami skrydžio bandymai, apibrėžti pagal 21A.139 dalyje, pirmiausia jos b punkto 1 papunkčio vi dalyje, nustatytos kokybės sistemos kontrolės nuostatas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad orlaivis atitiktų taikomus konstrukcinius duomenis ir kad jo būklė atitiktų saugaus eksploatavimo reikalavimus.

Pateiktų (arba prieinamų) gaminių, skirtų su šiuo pareiškimu susijusiems saugaus eksploatavimo reikalavimams patenkinti, sąrašas turėtų būti saugomas įgaliotojo atstovo tvarkomoje byloje.

18 langelis

Atitikties pareiškimą gali pasirašyti asmenys, kuriems gamybos patvirtinimo turėtojas suteikė tokį įgaliojimą pagal 21A.145 dalies d punktą. Guminio anspaudo tipo parašas neturėtų būti naudojamas.

19 langelis

Turėtų būti įskaitomai įrašytas arba atspausdintas pažymėjimą pasirašančio asmens vardas ir pavardė.

20 langelis

Čia turėtų būti nurodyta atitikties pareiškimo pasirašymo data.

21 langelis

Čia turėtų būti pateikta kompetentingos institucijos patvirtinimo nuoroda.“

48)

IX priedėlis pakeičiamas taip:

„IX priedėlis

Gamybinės organizacijos patvirtinimo pažymėjimai, nurodyti priedo (21 dalies) G poskyryje – EASA 55 forma

Image

Image

49)

X priedėlis pakeičiamas taip:

„X priedėlis

Atskirasis leidimas – EASA 65 forma, nurodyta priedo (21 dalies) F poskyryje

Image


(1)  Naudoja registravimo valstybė.

(2)  Netinkama išbraukti.“;

(3)  Naudoja registravimo valstybė.“;

(4)  arba EASA, jei kompetentinga institucija yra EASA.

(5)  Išbraukti, jei tai ne ES valstybė narė arba EASA.

(6)  Netinkama išbraukti.


Top