Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1171

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1171/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 9-uoju aiškinimu ir 39-uoju tarptautiniu apskaitos standartu (TAS) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 198 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1171/oj

1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1171/2009

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 9-uoju aiškinimu ir 39-uoju tarptautiniu apskaitos standartu (TAS)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.

(2)

2009 m. kovo 12 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 9-ojo aiškinimo „Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas“ ir 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ pataisas (toliau – TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisos). TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisomis paaiškinamas į kitas sutartis įterptų išvestinių finansinių priemonių traktavimas, kai mišrus finansinis turtas išbraukiamas iš finansinio turto, kurio tikrosios vertės pokyčiai pripažįstami pelnu ar nuostoliais.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė EFAPG nuomonę dėl pataisų tvirtinimo ir Komisiją informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objektyvi.

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 9-asis aiškinimas „Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas“ ir 39-asis tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės šio reglamento priede pateiktas TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmųjų joms taikomų finansinių metų, prasidedančių po 2008 m. gruodžio 31 d., pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

(3)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI

TFAAK 9-asis aiškinimas

TFAAK 9-ojo aiškinimo Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas pataisos

39-asis TAS

39-ojo tarptautinio apskaitos standarto Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas pataisos

„Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org“

TFAAK 9-ojo aiškinimo

Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas pataisos

Taisomas 7 straipsnis. Įterpiami 7A ir 10 straipsniai.

BENDRA NUOMONĖ

7

Pirmą kartą sudarydamas sutartį, ūkio subjektas turi įvertinti, ar įterptąją išvestinę finansinę priemonę reikia atskirti nuo pagrindinės sutarties ir apskaityti kaip išvestinę finansinę priemonę. Vėlesnis pakartotinis vertinimas yra draudžiamas, išskyrus: a) sutarties sąlygų pasikeitimą, iš esmės pakeičiantį pinigų srautus, reikalaujamus pagal sutartį, arba b) finansinio turto išbraukimą iš finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, grupės; tokiais atvejais būtinas įvertinimas. Ar pinigų srautų pasikeitimas yra reikšmingas, ūkio subjektas nustato įvertindamas, kaip pasikeitė numatomi būsimi pinigų srautai, susiję su įterptąja išvestine finansine priemone, pagrindine sutartimi ar jomis abiem, ir ar toks pasikeitimas yra reikšmingas atsižvelgiant į anksčiau pagal sutartį numatomus pinigų srautus.

7A

Įvertinimas, ar įterptąją išvestinę finansinę priemonę reikia atskirti nuo pagrindinės sutarties ir apskaityti kaip išvestinę finansinę priemonę išbraukiant ją iš finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, grupės pagal 7 straipsnį turi būti atliekamas atsižvelgiant į aplinkybes, egzistavusias, kai (pasirenkama vėlesnė data):

a)

ūkio subjektas pirmą kartą sudarė sutartį ir

b)

pasikeitė sutarties sąlygos ir dėl to iš esmės pasikeitė pinigų srautai, kurie būtų reikalaujami pagal sutartį.

Dėl šio įvertinimo neturi būti taikomas 39-ojo TAS 11 straipsnio c punktas (t. y. mišri (sudėtinė) sutartis turi būti traktuojama taip, lyg nebūtų įvertinta tikrąja verte, tikrosios vertės pokyčius pripažįstant pelnu ar nuostoliais. Jeigu ūkio subjektas negali atlikti šio įvertinimo, mišri (sudėtinė) sutartis ir toliau grupuojama kaip įvertinta tikrąja verte, tikrosios vertės pokyčius pripažįstant pelnu ar nuostoliais, visa apimtimi.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

10

Dokumentu Įterptosios išvestinės finansinės priemonės (TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisos), paskelbtu 2009 m. kovo mėn., pataisytas 7 straipsnis ir įterptas 7A straipsnis. Ūkio subjektas turi taikyti šias pataisas metiniams laikotarpiams, kurie baigiasi 2009 m. birželio 30 d. arba vėliau.

39-ojo tarptautinio apskaitos standarto

Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas pataisos

Taisomas 12 straipsnis. Įterpiamas 103J straipsnis.

ĮTERPTOSIOS IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

12

Jeigu pagal šį standartą reikalaujama, kad ūkio subjektas atskirtų įterptąją išvestinę finansinę priemonę nuo pagrindinės sutarties, tačiau jis negali atskirai įvertinti įterptosios išvestinės finansinės priemonės nei įsigijimo metu, nei vėlesnio finansinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, tada visa mišri (sudėtinė) sutartis turi būti priskiriama finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, grupei. Panašiai, jeigu ūkio subjektas negali atskirai įvertinti įterptosios išvestinės finansinės priemonės, kuri turėtų būti atskirta pergrupuojant mišrios (sudėtinės) sutarties finansines priemones, išbraukiant ją iš finansinių priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, grupės, toks pergrupavimas draudžiamas. Tokiomis aplinkybėmis mišri (sudėtinė) sutartis ir toliau grupuojama kaip įvertinta tikrąja verte, tikrosios vertės pokyčius pripažįstant pelnu ar nuostoliais, visa apimtimi.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

103J

Ūkio subjektas turi taikyti 12 straipsnį, pataisytą dokumentu Įterptosios išvestinės finansinės priemonės (TFAAK 9-ojo aiškinimo ir 39-ojo TAS pataisos), paskelbtu 2009 m. kovo mėn., metiniams laikotarpiams, kurie baigiasi 2009 m. birželio 30 d. arba vėliau.


Top