EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0975

2009 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 975/2009, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 298 - 303

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; panaikino 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/975/oj

20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 975/2009

2009 m. spalio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (2), nustatytas Bendrijos monomerų ir kitų pradinių medžiagų, kurios gali būti naudojamos plastikinėms medžiagoms ir prekėms gaminti, sąrašas. Neseniai papildomus monomerus ir pradines medžiagas palankiai įvertino Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba), todėl jas reikėtų įtraukti į dabartinį sąrašą.

(2)

Direktyvoje 2002/72/EB taip pat yra Bendrijos priedų, kurie gali naudojami plastikinėms medžiagoms ir gaminiams gaminti, sąrašas. Neseniai papildomus priedus palankiai įvertino Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba), todėl jas reikėtų įtraukti į dabartinį sąrašą.

(3)

Todėl Direktyvą 2002/72/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Vadovaujantis Direktyvos 2002/72/EB 4 straipsnio 1 dalimi, tos direktyvos III priede nurodytas priedų sąrašas nuo 2010 m. sausio 1 d. taps tiksliu sąrašu. Todėl tos direktyvos III priede antraštėse nebereikėtų nurodyti „nebaigtas“ priedų sąrašas.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/72/EB II, III, IVa, V ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos I–V priedus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  OL L 220, 2002 8 15, p. 18.


I PRIEDAS

A skirsnyje į Direktyvos 2002/72/EB II priedo lentelę iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„14627

0000117-21-5

3-chlorftalio anhidridas

SML = 0,05 mg/kg, išreikšta 3-chlorftalio rūgšties kiekiu

14628

0000118-45-6

4-chlorftalio anhidridas

SML = 0,05 mg/kg, išreikšta 4-chlorftalio rūgšties kiekiu

14876

0001076-97-7

cikloheksan-1,4-dikarboksirūgštis

SML = 5 mg/kg

Skirtas gaminti tik poliesteriams

18117

0000079-14-1

glikolio rūgštis

Tik netiesioginiam sąlyčiui su maisto produktais, po polietileno tereftalato (PET) sluoksniu

19965

0006915-15-7

obuolių rūgštis

Naudojamas tik kaip komonomeras alifatiniuose poliesteriuose neviršijant 1 % molinės masės

21498

0002530-85-0

3-trimetoksisililpropilmetakrilatas

SML = 0,05 mg/kg

Naudojamas tik kaip neorganinių užpildų paviršiaus apdorojimo medžiaga“


II PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB III priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

III priedo bendrojoje antraštėje ir A ir B skirsnių antraštėse žodis „nebaigtas“ išbraukiamas.

2.

Į A skirsnį iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„30607

alifatinės linijinės C2-C24 monokarboksirūgštys iš natūralių aliejų ir riebalų, ličio druska

SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) (8)

33105

0146340–15–0

antriniai C1214 alkoholiai, beta-(2-hidroksietoksi), etoksilinti

SML = 5 mg/kg (44)

33535

0152261–33–1

alfa alkenai (C20-C24), kopolimerai su maleino rūgšties anhidridu, reakcijos su 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinu produktas

Nenaudojamas gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas

Nenaudojamas gaminiuose, besiliečiančiuose su alkoholiniais maisto produktais

38550

0882073–43–0

bis(4-propilbenziliden)propilsorbitolis

SML = 5 mg/kg (įskaitant jų hidrolizės produktų kiekį)

40155

0124172–53–8

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N’-diformilheksametilendiaminas

SML = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282–89–4

N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-1H-benzo[de]izokvinolin-1,3(2H)-dionas

SML = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET)

60027

hidrinti homopolimerai ir (arba) kopolimerai iš 1-hekseno ir (arba) 1-okteno ir (arba) 1-deceno ir (arba) 1-dodeceno ir (arba) 1-tetradeceno (santykinė molekulinė masė 440–12 000)

Nenaudojamas gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas.

Atitinka V priede nustatytą specifikaciją

62215

0007439–89–6

geležis

SML = 48 mg/kg

68119

neopentilo glikolis, diesteriai ir monoesteriai su benzenkarboksirūgštimi ir 2-etilheksano rūgštimi

SML = 5 mg/kg

Nenaudoti gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas.

72141

0018600–59–4

2,2-(1,4-fenileno)bis((4H-3,1-benzoksazin-4-onas)

SML = 0,05 mg/kg (įskaitant jų hidrolizės produktų kiekį)

76807

00073018–26–5

adipo rūgšties poliesteris su 1,3-butandioliu, 1,2-propandioliu ir 2-etil-1-heksanoliu

SML = 30 mg/kg

77708

linijinės ir šakotosios grandinės (C8-C22) pirminių alkoholių polietilenglikolio (EO = 1–50) eteriai

SML = 1,8 mg/kg

Atitinka V priede nustatytą specifikaciją

80077

0068441–17–8

oksiduoti polietileno vaškai

SML = 60 mg/kg

80350

0124578–12–7

poli(12-hidroksistearino rūgštis)-polietilenimino kopolimeras

Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET), polistirene (PS)smūgiui atspariame polistirene (SAP) ir poliamide neviršijant 0,1 % w/w.

Atitinka V priede nustatytą specifikaciją

80480

0090751–07–8; 0082451–48–7

poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imin)]-heksametilenas-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)iminas)]

SML = 5 mg/kg (47)

Atitinka V priede nustatytą specifikaciją

80510

1010121–89–7

poli(3-nonil-1,1-diokso-1-tiopropan-1,3-diil)-blok-poli(x-oleil-7-hidroksi-1,5-diiminooktan-1,8-diilas), mišinys iš x = 1 ir (arba) 5, neutralizuotas dodecilbenzensulfono rūgštimi

Naudojamas tik kaip pagalbinė polimerizacijos priemonė polietilene (PE), polipropilene (PP) ir polistirene (PS)

91530

sulfogintaro rūgšties alkilo (C4-C20) arba cikloheksilo diesteriai, druskos

SML = 5 mg/kg

91815

sulfogintaro rūgšties monoalkilo (C10-C16) polietilenglikolio esteriai, druskos

SML = 2 mg/kg

92200

0006422–86–2

tereftalio rūgšties bis (2-etilheksil) esteris

SML = 60 mg/kg

92470

0106990–43–6

N,N’,N’’,N’’-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadekano-1,10-diaminas

SML = 0,05 mg/kg

92475

0203255–81–6

3,3’,5,5’-tetrakis(tret-butil)-2,2’-dihidroksibifenilas, ciklinis esteris su [3-(3-tret-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propil]oksifosfonito rūgštimi

SML = 5 mg/kg (išreikšta medžiagos fosfonatų ir fosfatų bei jų hidrolizės produktų kiekiu)

93450

titano dioksidas, padengtas kopolimeru iš oktiltrichlorsilano ir [aminotris(metilenfosfono rūgšties), pentanatrio druskos

Atitinka V priede nustatytą specifikaciją

94000

0000102–71–6

trietanolaminas

SML = 0,05 mg/kg (įskaitant hidrochlorido aduktą)

94425

0000867–13–0

trietilo fosfonacetatas

Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET)

94985

trimetilpropanas, sumaišytas su triesteriais ir diesteriais su benzenkarboksirūgštimi ir 2-etilheksano rūgštimi

SML = 5 mg/kg

Nenaudoti gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas“


III PRIEDAS

Į Direktyvos 2002/72/EB IVa priedą iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

„49080

852282–89–4

N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-1H-benzo[de]izokvinolin-1,3(2H)-dionas

72141

0018600–59–4

2,2′-(1,4-fenilen)bis((4H-3,1-benzoksazin-4-onas)

76807

0007308–26–5

adipo rūgšties poliesteris su 1,3-butandioliu, 1,2-propandioliu ir 2-etil-1-heksanoliu

92475

0203255–81–6

3,3′,5,5′-tetrakis(tret-butil)-2,2′-dihidroksibifenilas, ciklinis esteris su [3-(3-tret-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propil]oksifosfonito rūgštimi“


IV PRIEDAS

Į Direktyvos 2002/72/EB V priedo B dalį iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.

Kitos specifikacijos

„60027

hidrinti homopolimerai ir (arba) kopolimerai iš 1-hekseno ir (arba) 1-okteno ir (arba) 1-deceno ir (arba) 1-dodeceno ir (arba) 1-tetradeceno (santykinė molekulinė masė 440–12 000)

Vidutinė santykinė molekulinė masė ne mažesnė nei 440 Da

Klampa, esant 100 °C temperatūrai ne mažesnė nei 3,8 cSt (3,8 x 10–6 m2/s)

77708

linijinės ir šakotosios grandinės (C8-C22) pirminių alkoholių polietilenglikolio (EO = 1–50) eteriai

Didžiausias leistinas oksirano likutis medžiagoje arba gaminyje = 1 mg/kg

80350

poli(12-hidroksistearino rūgštis)-polietilenimino kopolimeras

Paruoštas poli(12-hidroksistearinei rūgščiai) reaguojant su polietileniminu

80480

poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imin)]-heksametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)iminas)]

Vidutinė santykinė molekulinė masė ne mažesnė nei 2 400 Da

Morfolino likutis ≤ 30 mg/kg, N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)heksan-1,6-diamino < 15 000 mg/kg, ir 2,4-dichlor-6-morfolin-1,3,5-triazino ≤ 20 mg/kg

93450

titano dioksidas, padengtas kopolimeru iš oktiltrichlorosilano ir [aminotris(metilenfosfono rūgšties), pentanatrio druskos

Padengto titano dioksido paviršiaus apdorojimo kopolimero kiekis yra mažesnis nei 1 % w/w“


V PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB VI priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

8 pastaba pakeičiama taip:

„(8)

SML(T) šiuo konkrečiu atveju rodo, kad cheminių medžiagų, kurių nuorodos Nr. išvardyti, išsiskyrimo verčių suma neturi būti didesnė už apribojimo vertę – 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 ir 95725.“

2.

Įrašomos šios pastabos:

„(44)

SML vertę galėtų viršyti poliolefinai.

(45)

SML vertę galėtų viršyti plastikai, kuriuose medžiaga sudaro daugiau nei 0,5 % masės.

(46)

SML vertė galėtų būti viršyta, jei būtų liečiamasi su maisto produktais, kuriuose yra didelis kiekis alkoholio.

(47)

SML vertę galėtų viršyti mažo tankio polietilenas (LDPE), kuriame, liečiantis su riebiais maisto produktais, medžiaga sudaro daugiau nei 0,3 % masės.“


Top