EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0771

2009 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 771/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatas dėl tam tikrų vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų prekybos standartų

OJ L 223, 26.8.2009, p. 3–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; panaikino 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/771/oj

26.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 223/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 771/2009

2009 m. rugpjūčio 25 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatas dėl tam tikrų vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų prekybos standartų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 103a straipsnį ir 121 straipsnio a punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Nemažai 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1580/2007, nustatančio Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), nuostatų dėl prekybos standartų iš dalies pakeista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008 (3); pakeitimai įsigaliojo 2009 m. liepos 1 d. Tačiau nauja nuostata dėl produktų, kuriems netaikytinas bendrasis prekybos standartas, turėtų būti suformuluota aiškiau.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 53 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad parduodamos produkcijos vertė referenciniu laikotarpiu apskaičiuojama taikant teisės aktus, kurie galioja tame straipsnyje nurodytu referenciniu laikotarpiu. Pageidautina šį principą taip pat taikyti apskaičiuojant gamintojų grupių parduodamos produkcijos vertę.

(3)

2008 m. Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) Žemės ūkio produktų kokybės standartų darbo grupė persvarstė JTEEK standartus, taikomus salotoms, garbanotosioms ir plačialapėms trūkažolėms, kriaušėms ir pomidorams. Siekiant išvengti prekybos kliūčių, kai specialieji vaisių ir daržovių prekybos standartai taikomi Bendrijos lygmeniu, tokie standartai turėtų atitikti JTEEK standartus. Todėl Reglamente (EB) Nr. 1580/2007 nustatyti tiems vaisiams ir daržovėms taikomi specialieji standartai turėtų būti suderinti su JTEEK standartais.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1580/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 3b dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

miško grybai, kurių KN kodas 0709 59“;

2)

44 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Parduodamos produkcijos vertė apskaičiuojama pagal taikomus teisės aktus, susijusius su laikotarpiu, už kurį prašoma paramos.“;

3)

I priedo B dalies 4, 6 ir 10 dalys keičiamos šio reglamento priedo A, B ir C dalimis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugpjūčio 25 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.

(3)  OL L 336, 2008 12 13, p. 1.


PRIEDAS

A   DALIS

4 dalis.   Salotų ir garbanotųjų bei plačialapių trūkažolių prekybos standartas

I.   PRODUKCIJOS APIBŪDINIMAS

Šis standartas taikomas:

veislių, išaugintų iš toliau nurodytų veislių, salotoms:

Lactuca sativa L. var. capitata L. (gūžinės salotos, įskaitant raukšlėtagūžes ir traškiąsias („Iceberg“ tipo veislių) salotas),

Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (romaninės salotos),

Lactuca sativa L. var. crispa L. (garbanotosios salotos),

šių veislių sukryžmintoms veislėms ir

garbanotųjų trūkažolių veislėms, išvestoms iš Cichorium endivia L. var. crispum Lam., ir

plačialapių trūkažolių veislėms, išvestoms iš Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.,

kurios vartotojui tiekiamos šviežios.

Šis standartas netaikomas pramoniniu būdu perdirbti skirtiems produktams, atskirais lapais pateikiamiems produktams, salotoms su šaknimis arba vazonėliuose pateikiamoms salotoms.

II.   KOKYBĖS NUOSTATOS

Standarto tikslas – apibrėžti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštiems ir supakuotiems produktams.

A.   Būtiniausi reikalavimai

Laikantis kiekvienai klasei taikomų specialiųjų nuostatų ir leistinų nuokrypių, visų klasių produktai turi būti:

nepažeisti,

sveiki; puvinio ar gedimo pažeista ir dėl to vartoti netinkama produkcija neleistina,

švarūs ir apskabyti, t. y. žemėtų ar kitokia auginimo terpe aplipusių lapų neturi būti, ir be jokių matomų pašalinių medžiagų,

šviežiai atrodantys,

be kenkėjų,

nepažeisti kenkėjų,

neapvytę,

neužmezgę sėklų,

be perteklinės išorinės drėgmės,

be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Salotos gali turėti rausvą spalvą, kuri atsiranda dėl žemos temperatūros daržovei augant, su sąlyga, kad toji spalva smarkiai nekenkia salotų išvaizdai.

Šaknys turi būti nupjautos ties išorinių lapų pagrindu, o pjūvis turi būti tvarkingas.

Daržovės turi būti normaliai išsivysčiusios. Jos turi būti tiek subrendusios ir tokios būklės, kad:

nenukentėtų vežant ir tvarkant,

paskirties vietą pasiektų tinkamos būklės.

B.   Klasifikavimas

Daržovės skirstomos į dvi toliau apibūdintas klases:

i)   I klasė

Šios klasės daržovės turi būti geros kokybės. Jos turi turėti konkrečiai veislei ar prekiniam tipui būdingus požymius, ypač spalvą.

Jos taip pat turi būti:

gerai susiformavusios,

tvirtos, atsižvelgiant į auginimo metodus ir daržovių klasę,

nepažeistos ir nesuprastėjusios taip, kad jų nebūtų galima valgyti,

nepašalusios.

Gūžinės salotos turi turėti vieną gerai susiformavusią gūželę. Tačiau po priedanga išaugintų gūžinių salotų gūželės gali būti mažos.

Romaninės salotos turi turėti gūželę, kuri gali būti maža.

Garbanotųjų ir plačialapių trūkažolių vidurinė dalis turi būti geltonos spalvos.

ii)   II klasė

Šiai klasei priskiriamos daržovės, kurios neatitinka I klasės reikalavimų, bet atitinka pirmiau nurodytus būtiniausius reikalavimus.

Daržovės privalo būti:

gana gerai susiformavusios,

nepažeistos ir nesuprastėjusios taip, kad jų nebūtų galima valgyti.

Leidžiami tokie defektai (jeigu daržovės išlaiko pagrindines savo kokybės, išsilaikymo kokybės ir pateikimo savybes):

nedideli spalvos pakitimai,

nedideli kenkėjų padaryti pažeidimai.

Gūžinės salotos privalo turėti gūželę, kuri gali būti maža. Tačiau po priedanga išaugintose gūžinėse salotose gūželės gali ir nebūti.

Romaninės salotos gali būti be gūželės.

III.   DYDŽIO NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal vienos daržovės svorį.

A.   Mažiausias svoris

I ir II klasėms taikomas mažiausias svoris:

 

Išaugintos atvirame lauke

Išaugintos po priedanga

Gūžinės salotos (išskyrus raukšlėtagūžes ir traškiąsias („Iceberg“ tipo veislių) salotas) ir romaninės salotos (išskyrus „Little gem“ tipo veislių salotas)

150 g

100 g

Raukšlėtagūžės ir traškiosios („Iceberg“ tipo veislių) salotos

300 g

200 g

Garbanotosios ir „Little gem“ tipo veislių salotos

100 g

100 g

Garbanotosios ir plačialapės trūkažolės

200 g

150 g

B.   Vienodumas

a)   Salotos

Vienoje pakuotėje esančių bet kurios klasės lengviausios ir sunkiausios salotos svorio skirtumas negali būti didesnis nei:

40 g, jei lengviausia salota sveria mažiau nei 150 g,

100 g, jei lengviausia salota sveria nuo 150 iki 300 g,

150 g, jei lengviausia salota sveria nuo 300 iki 450 g,

300 g, jei lengviausia salota sveria daugiau nei 450 g.

b)   Garbanotosios ir plačialapės trūkažolės

Vienoje pakuotėje esančių bet kurios klasės lengviausios ir sunkiausios trūkažolės svorio skirtumas negali būti didesnis nei 300 g.

IV.   LEISTINŲ NUOKRYPIŲ NUOSTATOS

Leistini kiekvienos pakuotės produkcijos kokybės bei dydžio nuokrypiai nuo nurodytai klasei keliamų reikalavimų.

A.   Leistini kokybės nuokrypiai

i)   I klasė

Visas leistinas nuokrypis – 10 % daržovių (pagal skaičių), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus. Iš šių 10 % ne daugiau kaip 1 % gali sudaryti produktai, neatitinkantys nei II klasės kokybės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Šiems produktams nepriskiriami puvinio ar kitokio gedimo pažeisti produktai, laikomi netinkamais vartoti.

ii)   II klasė

Visas leistinas nuokrypis – 10 % daržovių (pagal skaičių), neatitinkančių nei klasės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Šiems produktams nepriskiriami puvinio ar kitokio gedimo pažeisti produktai, laikomi netinkamais vartoti.

B.   Leistini dydžio nuokrypiai

Visoms klasėms: visas leistinas nuokrypis – 10 % daržovių (pagal skaičių), neatitinkančių dydžio reikalavimų, bet už nurodytą dydį didesnių arba mažesnių ne daugiau kaip 10 %.

V.   PATEIKIMO NUOSTATOS

A.   Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas; jose turi būti tik tos pačios kilmės, veislės ar prekinio tipo, kokybės ir dydžio produktai.

Tačiau skirtingų spalvų, veislių ir (arba) prekinių tipų produktų mišinį galima pakuoti kartu viename prekiniame vienete (1), jei jie yra vienodos kokybės ir, atsižvelgiant į atitinkamą spalvą, veislę ir (arba) prekinį tipą, – vienodos kilmės.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

B.   Pakavimas

Daržovės turi būti supakuotos taip, kad jos būtų tinkamai apsaugotos. Daržovės turi būti tinkamai supakuotos, atsižvelgiant į jų dydį, pakuotės tipą, nepaliekant tuščių vietų ir daržovių nesutraiškant.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekybinėmis specifikacijomis, naudoti leidžiama, jei tik spausdinta ar žymėta buvo netoksišku rašalu arba klijais.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinių medžiagų.

VI.   ŽYMĖJIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės (2) turi būti nurodyta tokia informacija (raidės grupuojamos toje pačioje pusėje, žymėjimas įskaitomas bei nenuplaunamas, pateikta informacija matoma išorinėje pakuotės pusėje):

A.   Identifikavimas

Pakuotojas ir (arba) siuntėjas ir (arba) vežėjas:

pavadinimas ir fizinis adresas (pvz., gatvė, miestas, rajonas, pašto kodas ir šalis, jei ta šalis kita nei kilmės šalis)

arba

nacionalinės institucijos oficialiai pripažintas kodo ženklas (3).

B.   Produkcijos rūšis

„Salotos“, „gūžinės salotos“, „Batavia“, „raukšlėtagūžės („Iceberg“ tipo veislių) salotos“, „romaninės salotos“, „garbanotosios salotos“ (arba, pavyzdžiui, ir prireikus – „Oak leaf“, „Lollo bionda“, „Lollo rossa“), „garbanotosios trūkažolės“ arba „plačialapės trūkažolės“ arba kiti sinonimai, jeigu pakuotės turinio iš išorės nematyti.

„Little gem“, jei taikoma, arba kiti sinonimai.

Užrašas „augintos po priedanga“ arba, jei taikoma, kitas atitinkamas užrašas.

Veislės pavadinimas (neprivaloma).

Užrašas „salotų mišinys“ arba lygiavertė nuoroda, jei prekiniuose vienetuose yra skirtingų spalvų, veislių ir (arba) prekinių tipų produktų mišinys. Jei produktų iš išorės nematyti, turi būti nurodytos prekinio vieneto produktų spalvos, veislės ar prekiniai tipai.

C.   Produkto kilmė

Kilmės šalis ir, pasirinktinai, rajonas, kuriame produktai išauginti, arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

Jei prekiniuose vienetuose yra skirtingų spalvų, veislių ir (arba) prekinių tipų produktų, kurių kilmės šalis skirtinga, mišinys, kiekviena kilmės šalis nurodoma prie atitinkamos spalvos, veislės ir (arba) prekinio tipo.

D.   Prekybinė specifikacija

Klasė.

Dydis, nurodant mažiausią vienos daržovės svorį arba daržovių skaičių.

Grynasis svoris (neprivaloma).

E.   Oficiali kontrolės žyma (neprivaloma)

Ant pakuočių nebūtina pateikti pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos, jei jas sudaro iš išorės matomos prekinės pakuotės, ant kurių nurodyta visa ši informacija. Ant šių pakuočių neturi būti tokių nuorodų, kurios galėtų suklaidinti. Jeigu šios pakuotės sukrautos ant gabenimo padėklų, informacija pateikiama užraše, kuris nurodomas gerai matomoje vietoje bent dviejose padėklo pusėse.“

B   DALIS

6 dalis.   Kriaušių prekybos standartas

I.   PRODUKCIJOS APIBŪDINIMAS

Šis standartas taikomas iš Pyrus communis L. išaugintų veislių kriaušėms, kurios vartotojams tiekiamos šviežios, išskyrus perdirbti pramoniniu būdu skirtas kriaušes.

II.   KOKYBĖS NUOSTATOS

Standarto tikslas – apibrėžti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštoms ir supakuotoms kriaušėms.

A.   Būtiniausi reikalavimai

Laikantis kiekvienai klasei taikomų nuostatų ir leistinų nuokrypių, visų klasių kriaušės turi būti:

nepažeistos,

sveikos; puvinio ar gedimo pažeista ir dėl to vartoti netinkama produkcija neleistina,

švarios, be jokių matomų pašalinių medžiagų,

be kenkėjų,

nepažeistos kenkėjų, nepažeistu minkštimu,

be perteklinės išorinės drėgmės,

be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Jos turi būti tiek subrendusios ir tokios būklės, kad:

galėtų toliau nokti ir pasiektų veislei reikalaujamą prinokimo laipsnį,

nenukentėtų vežant ir tvarkant,

į paskirties vietą būtų pristatytos tinkamos būklės.

B.   Klasifikavimas

Kriaušės skirstomos į tris toliau apibūdintas klases:

i)   Ekstra klasė

Šios klasės kriaušės turi būti aukščiausios kokybės. Jos turi būti veislei būdingos formos, dydžio bei spalvos ir turėti nepažeistą kotelį.

Minkštimas turi būti visiškai sveikas, ir ant odelės neturi būti šiurkščių rūdėtumo požymių.

Jos turi būti be defektų, išskyrus labai menkus paviršiaus pažeidimus, jeigu dėl to nesikeičia bendra produkto išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje.

Kriaušės turi būti nešiurkščios.

ii)   I klasė

Šios klasės kriaušės turi būti geros kokybės. Jų forma, dydis bei spalva turi būti būdingi veislei (4).

Minkštimas turi būti visiškai sveikas, ir ant odelės neturi būti šiurkščių rūdėtumo požymių.

Tačiau gali būti leidžiami toliau nurodyti nedideli atskirų vaisių defektai, jeigu dėl to nesikeičia bendra produkto išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje:

nedidelis formos defektas,

nedidelis brandos defektas,

nedideli spalvos defektai,

nedideli odelės defektai, kurie negali būti didesni nei:

2 cm ilgio, jei tai pailgos formos pažeidimai,

1 cm2 viso paviršiaus ploto, jei tai kitokie pažeidimai, išskyrus rauples (Venturia pirina ir V. inaequalis), kuriomis pažeistas plotas negali būti didesnis nei 0,25 cm2 viso paviršiaus ploto,

1 cm2 viso paviršiaus ploto, jei sudaužta nestipriai.

Kotelis gali būti nestipriai pažeistas.

Kriaušės turi būti nešiurkščios.

iii)   II klasė

Šiai klasei priskiriamos kriaušės, kurios neatitinka aukštesnėms klasėms keliamų kokybės reikalavimų, tačiau atitinka būtiniausius pirmiau nurodytus reikalavimus.

Minkštimas turi būti be didesnių defektų.

Leidžiami toliau nurodyti nežymūs defektai, jeigu dėl to nesikeičia kriaušių kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje:

formos defektai,

brandos defektai,

spalvos defektai,

nedidelis rūdėtumas,

odelės defektai, kurie negali būti didesni nei:

4 cm ilgio, jei tai pailgos formos pažeidimai,

2,5 cm2 viso paviršiaus ploto, jei tai kitokie pažeidimai, išskyrus rauples (Venturia pirina ir V. inaequalis), kuriomis pažeistas plotas negali būti didesnis nei 1 cm2 viso paviršiaus ploto,

2 cm2 viso paviršiaus ploto, jei tai nestiprūs sudaužimai.

III.   DYDŽIO NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal didžiausią pjūvio ties viduriu skersmenį.

Reikalaujamas mažiausias dydis kiekvienai klasei yra toks:

 

Ekstra klasė

I klasė

II klasė

Stambiavaisių kriaušių veislės

60 mm

55 mm

55 mm

Kitos veislės

55 mm

50 mm

45 mm

Į šio standarto priedą įtrauktoms vasarinių kriaušių veislėms mažiausio dydžio reikalavimai neprivalomi.

Siekiant užtikrinti, kad pakuotėje būtų vienodo dydžio vaisiai, vaisių skersmens skirtumas toje pačioje pakuotėje negali būti didesnis nei:

5 mm, jei vaisiai yra ekstra klasės ir I bei II klasių, pakuojami eilėmis ir sluoksniais,

10 mm, jei vaisiai yra I klasės, pakuojami dideliais kiekiais arba vartotojams skirtose pakuotėse.

Pakuojamų dideliais kiekiais arba vartotojams skirtose pakuotėse II klasės vaisių dydžio vienodumo reikalavimai nenustatomi.

IV.   LEISTINŲ NUOKRYPIŲ NUOSTATOS

Leidžiami kiekvienos pakuotės produkcijos kokybės bei dydžio nuokrypiai nuo nurodytai klasei keliamų reikalavimų.

A.   Leistini kokybės nuokrypiai

i)   Ekstra klasė

Visas leistinas nuokrypis – 5 % kriaušių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių I klasės reikalavimus. Iš šių 5 % ne daugiau kaip 0,5 % gali sudaryti produktai, atitinkantys II klasės kokybės reikalavimus.

ii)   I klasė

Visas leistinas nuokrypis – 10 % kriaušių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus. Iš šių 10 % ne daugiau kaip 1 % gali sudaryti produktai, neatitinkantys nei II klasės kokybės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Šiems produktams nepriskiriami puvinio ar kitokio gedimo pažeisti produktai, laikomi netinkamais vartoti. Kriaušės be kotelių nepatenka į šį leistiną nuokrypį.

iii)   II klasė

Visas leistinas nuokrypis – 10 % kriaušių (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių nei klasės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Šiems produktams nepriskiriami puvinio ar kitokio gedimo pažeisti produktai, laikomi netinkamais vartoti.

Taikant šį nuokrypį leidžiama, kad ne daugiau kaip 2 % vaisių (pagal skaičių arba svorį) turėtų šių defektų:

nedideli pažeidimai arba neužsitraukę įtrūkimai,

labai nedidelės puvimo žymės,

vaisiai su kenkėjais viduje ir (arba) kenkėjų pažeistu minkštimu.

B.   Leistini dydžio nuokrypiai

Visoms klasėms:

a)

vaisiams, kuriems taikomos vienodumo taisyklės, leistinas dydžio nuokrypis – 10 % vaisių (pagal skaičių arba svorį), šiek tiek daugiau arba mažiau neatitinkančių ant pakuotės nurodyto dydžio, o mažiausio dydžio klasės vaisiai gali būti mažesni už mažiausią leistiną dydį ne daugiau kaip 5 mm;

b)

vaisiams, kuriems vienodumo taisyklės netaikomos, leistinas dydžio nuokrypis – 10 % vaisių (pagal skaičių arba svorį), mažesnių už nustatytą mažiausią dydį ne daugiau kaip 5 mm.

V.   PATEIKIMO NUOSTATOS

A.   Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas; jose turi būti tik tos pačios kilmės, veislės, kokybės, dydžio (jeigu pagal jį rūšiuojama) ir prinokimo laipsnio kriaušės.

Ekstra klasės vaisiai turi būti ir vienodos spalvos.

Tačiau skirtingų veislių kriaušes galima pakuoti kartu viename prekiniame vienete (5), jei jos yra vienodos kokybės ir, atsižvelgiant į atitinkamą veislę, – vienodos kilmės.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

B.   Pakavimas

Kriaušės turi būti įpakuotos taip, kad jos būtų tinkamai apsaugotos.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio pažeidimo. Medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekybinėmis specifikacijomis, naudoti leidžiama, jei tik spausdinta ar žymėta buvo netoksišku rašalu arba klijais.

Lipdukai, klijuojami ant kiekvieno produkto atskirai, turi būti tokie, kad juos nuėmus ant paviršiaus neliktų matomų klijų žymių ir nebūtų pažeista kriaušių odelė.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinių medžiagų.

VI.   ŽYMĖJIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės (6) turi būti nurodyta tokia informacija (raidės grupuojamos toje pačioje pusėje, žymėjimas įskaitomas bei nenuplaunamas, pateikta informacija matoma išorinėje pakuotės pusėje):

A.   Identifikavimas

Pakuotojas ir (arba) siuntėjas ir (arba) vežėjas:

pavadinimas ir fizinis adresas (pvz., gatvė, miestas, rajonas, pašto kodas ir šalis, jei ta šalis kita nei kilmės šalis)

arba

nacionalinės institucijos oficialiai pripažintas kodo ženklas (7).

B.   Produkcijos rūšis

„Kriaušės“, jei pakuotės turinio iš išorės nematyti.

Veislės pavadinimas. Veislių pavadinimai, jei prekiniuose vienetuose yra skirtingų veislių kriaušių mišinys.

C.   Produkto kilmė

Kilmės šalis ir, pasirinktinai, rajonas, kuriame produktai išauginti, arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas. Jei prekiniuose vienetuose kartu supakuotos skirtingų veislių ir skirtingos kilmės šalies kriaušės, prie atitinkamos veislės pavadinimo nurodoma kilmės šalis.

D.   Prekybinė specifikacija

Klasė.

Dydis arba, jeigu vaisiai pakuojami sluoksniais ir eilėmis, vaisių skaičius. Jei rūšiuojama pagal dydį, jis turi būti išreikštas nurodant:

a)

mažiausią ir didžiausią skersmenį, jei produktams taikomas vienodumo reikalavimas;

b)

jeigu produkcijai netaikomas vienodumo reikalavimas – mažiausio pakuotėje esančio vaisiaus skersmenį, nurodant užrašą „ir didesnės“ arba lygiavertį užrašą, arba, jei taikoma, didžiausio pakuotėje esančio vaisiaus skersmenį.

E.   Oficiali kontrolės žyma (neprivaloma)

Ant pakuočių nebūtina pateikti pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos, jei jas sudaro iš išorės matomos prekinės pakuotės, ant kurių nurodyta visa ši informacija. Ant šių pakuočių neturi būti tokių nuorodų, kurios galėtų suklaidinti. Jeigu šios pakuotės sukrautos ant gabenimo padėklų, informacija pateikiama užraše, kuris nurodomas gerai matomoje vietoje bent dviejose padėklo pusėse.

Priedėlis

Kriaušių rūšiavimo pagal dydį kriterijai

SK

=

Stambiavaisių kriaušių veislė

VK

=

Vasarinių kriaušių veislė; šios veislės kriaušių mažiausias dydis nenustatomas.

Neišsamus stambiavaisių ir vasarinių kriaušių veislių sąrašas

Smulkiavaisių ir kitų veislių kriaušėmis, kurios neįtrauktos į sąrašą, gali būti prekiaujama, jei jos atitinka kitoms veislėms keliamus dydžio reikalavimus, apibūdintus standarto III skirsnyje.

Kai kuriomis toliau išvardytų veislių kriaušėmis gali būti prekiaujama su tokiais firmų vardais, kurių prekės ženklo apsaugos siekiama arba kurių prekės ženklas jau saugomas vienoje ar keliose valstybėse. Pirmas ir antras toliau pateiktos lentelės stulpeliai neskirti tokiems prekės ženklams. Nuoroda į žinomus prekės ženklus pateikta trečiame stulpelyje tik informacijos tikslais.

Veislė

Sinonimai

Prekės ženklai

Dydis

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

SK

Abugo o Siete en Boca

 

 

VK

Aka

 

 

VK

Alka

 

 

SK

Alsa

 

 

SK

Amfora

 

 

SK

Alexandrine Douillard

 

 

SK

Bergamotten

 

 

VK

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

SK

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

SK

Beurré Clairgeau

 

 

SK

Beurré

Hardenpont

 

SK

Beurré Giffard

 

 

VK

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

VK

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

VK

Carusella

 

 

VK

Castell

Castell de Verano

 

VK

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

VK

Comice rouge

 

 

SK

Concorde

 

 

SK

Condoula

 

 

VK

Coscia

Ercolini

 

VK

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

SK

D’Anjou

 

 

SK

Dita

 

 

SK

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

VK

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

SK

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

SK

Erika

 

 

SK

Etrusca

 

 

VK

Flamingo

 

 

SK

Forelle

 

 

SK

Général Leclerc

 

Amber Grace

SK

Gentile

 

 

VK

Golden Russet Bosc

 

 

SK

Grand champion

 

 

SK

Harrow Delight

 

 

SK

Jeanne d’Arc

 

 

SK

Joséphine

 

 

SK

Kieffer

 

 

SK

Klapa Mīlule

 

 

SK

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

VK

Lombacad

 

Cascade®

SK

Moscatella

 

 

VK

Mramornaja

 

 

SK

Mustafabey

 

 

VK

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

SK

Passe Crassane

Passa Crassana

 

SK

Perita de San Juan

 

 

VK

Pérola

 

 

VK

Pitmaston

Williams Duchesse

 

SK

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

VK

Président Drouard

 

 

SK

Rosemarie

 

 

SK

Suvenirs

 

 

SK

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

VK

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

VK

Taylors Gold

 

 

SK

Triomphe de Vienne

 

 

SK

Vasarine Sviestine

 

 

SK

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

SK

C   DALIS

10 dalis.   Pomidorų prekybos standartas

I.   PRODUKCIJOS APIBŪDINIMAS

Šis standartas taikomas iš Lycopersicum esculentum Mill veislių išaugintiems pomidorams, kurie vartotojams tiekiami švieži, išskyrus perdirbti pramoniniu būdu skirtus pomidorus.

Pomidorai gali būti skirstomi į keturis prekinius tipus:

apvalieji,

briaunotieji,

slyviniai arba pailgieji,

vyšniniai (įskaitant vadinamuosius kokteilinius pomidorus).

II.   KOKYBĖS NUOSTATOS

Šio standarto tikslas – apibrėžti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštiems ir supakuotiems pomidorams.

A.   Būtiniausi reikalavimai

Laikantis kiekvienai klasei taikomų nuostatų ir leistinų nuokrypių, visų klasių pomidorai turi būti:

nepažeisti,

sveiki; puvinio ar gedimo pažeista ir dėl to vartoti netinkama produkcija neleistina,

švarūs, be jokių matomų pašalinių medžiagų,

šviežiai atrodantys,

be kenkėjų,

nepažeisti kenkėjų, nepažeistu minkštimu,

be perteklinės išorinės drėgmės,

be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Pomidorų kekių stiebai turi būti švieži, sveiki, švarūs, be lapų ir be jokių matomų pašalinių medžiagų.

Pomidorai turi būti tiek subrendę ir tokios būklės, kad jie:

nenukentėtų vežant ir tvarkant,

į paskirties vietą būtų pristatyti tinkamos būklės.

B.   Klasifikavimas

Pomidorai skirstomi į tris toliau apibūdintas klases:

i)   Ekstra klasė

Šiai klasei priskiriami pomidorai turi būti aukščiausios kokybės. Jų minkštimas turi būti kietas, pomidorai turi būti atitinkamai klasei būdingos formos, išvaizdos ir dydžio.

Atsižvelgiant į pomidorų prinokimo lygį, jų spalva turi atitikti pirmiau esančios A dalies paskutinėje pastraipoje išdėstytus reikalavimus.

Pomidorai turi būti be žalių dėmių ir kitų defektų, išskyrus labai nedidelius paviršiaus defektus, jeigu jie nekenkia bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išsilaikymo kokybei ir pateikimui pakuotėje.

ii)   I klasė

Šios klasės pomidorai turi būti geros kokybės. Jie turi būti pakankamai kieti ir turėti savo veislei būdingas savybes.

Pomidorai turi būti neįskilę ir be matomų žalių dėmių. Tačiau gali būti leidžiami toliau nurodyti nedideli defektai, jeigu dėl to nesikeičia bendra produkto išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje:

nedidelis formos defektas,

nedideli spalvos defektai,

nedideli odelės defektai,

labai nestipraus sudaužimo žymės.

Be to, briaunotieji pomidorai:

gali turėti užgijusių ir ne ilgesnių kaip 1 cm įtrūkimų,

negali turėti pernelyg didelių gumbų,

gali turėti nedidelį plyšelį ties viduriu, tačiau plyšelis turi būti nesukamštėjęs,

gali turėti ne didesnį kaip 1 cm2 sukamštėjusį rumbelį,

gali turėti ploną pailgos formos randą (panašų į siūlę), tačiau jo ilgis negali būti didesnis kaip du trečdaliai vaisiaus didžiausio skersmens.

iii)   II klasė

Šiai klasei priskiriami pomidorai, kurie neatitinka aukštesnėms klasėms keliamų kokybės reikalavimų, tačiau atitinka būtiniausius pirmiau nurodytus reikalavimus.

Jie turi būti pakankamai kieti (tačiau gali būti truputį minkštesni už I klasės pomidorus) ir negali turėti neužgijusių įtrūkimų.

Gali būti leidžiami toliau išvardyti defektai, jeigu pomidorai išlaiko pagrindines kokybės, išsilaikymo kokybės ir pateikimo savybes:

formos, brandos ir spalvos defektai,

odelės defektai arba sudaužimai, jei vaisiui pakenkta nestipriai,

užgiję ne ilgesni kaip 3 cm įtrūkimai (taikoma apvaliesiems, briaunotiesiems arba slyviniams pomidorams).

Be to, briaunotieji pomidorai gali turėti:

didesnius gumbus nei leidžiama I klasės pomidorams, tačiau pomidorai neturi būti deformuoti,

plyšelį ties viduriu,

ne didesnį kaip 1 cm2 sukamštėjusį rumbelį,

ploną pailgos formos randą (panašų į siūlę).

III.   DYDŽIO NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal didžiausią pjūvio ties viduriu skersmenį, svorį arba skaičių.

Toliau išvardytos nuostatos netaikomos pomidorų kekėms ir neprivalomos II klasės pomidorams.

Siekiant užtikrinti vienodą dydį:

a)

didžiausias vienos pakuotės pomidorų skersmens skirtumas yra:

10 mm, jei mažiausio vaisiaus skersmuo (kaip nurodyta ant pakuotės) yra iki 50 mm,

15 mm, jei mažiausio vaisiaus skersmuo (kaip nurodyta ant pakuotės) yra 50 mm ir didesnis, bet mažesnis nei 70 mm,

20 mm, jei mažiausio vaisiaus skersmuo (kaip nurodyta ant pakuotės) yra 70 mm ir didesnis, bet mažesnis nei 100 mm,

100 mm arba didesnio skersmens vaisių leistinas skersmens skirtumas nenustatomas.

Jei taikomi dydžio kodai, turi būti laikomasi tų kodų ir toliau pateiktoje lentelėje nurodytų skersmens dydžių:

Dydžio kodas

Skersmuo (mm)

0

≤ 20

1

> 20 ≤ 25

2

> 25 ≤ 30

3

> 30 ≤ 35

4

> 35 ≤ 40

5

> 40 ≤ 47

6

> 47 ≤ 57

7

> 57 ≤ 67

8

> 67 ≤ 82

9

> 82 ≤ 102

10

> 102

b)

Pagal svorį arba skaičių rūšiuojamų pomidorų dydžio skirtumas turi atitikti a punkto reikalavimus.

IV.   LEISTINŲ NUOKRYPIŲ NUOSTATOS

Leidžiami kiekvienos pakuotės produkcijos kokybės bei dydžio nuokrypiai nuo nurodytai klasei keliamų reikalavimų.

A.   Leistini kokybės nuokrypiai

i)   Ekstra klasė

Visas leistinas nuokrypis – 5 % pomidorų (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių I klasės reikalavimus. Iš šių 5 % ne daugiau kaip 0,5 % gali sudaryti produktai, atitinkantys II klasės kokybės reikalavimus.

ii)   I klasė

Visas leistinas nuokrypis – 10 % pomidorų (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus. Iš šių 10 % ne daugiau kaip 1 % gali sudaryti produktai, neatitinkantys nei II klasės kokybės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Šiems produktams nepriskiriami puvinio ar kitokio gedimo pažeisti produktai, laikomi netinkamais vartoti. Jei pomidorai pateikiami kekėmis, 5 % pomidorų (pagal skaičių arba svorį) gali būti nutrūkę nuo kotelių.

iii)   II klasė

Visas leistinas nuokrypis – 10 % pomidorų (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių nei klasės reikalavimų, nei būtiniausių reikalavimų. Šiems produktams nepriskiriami puvinio ar kitokio gedimo pažeisti produktai, laikomi netinkamais vartoti. Jei pomidorai pateikiami kekėmis, 10 % pomidorų (pagal skaičių arba svorį) gali būti nutrūkę nuo kotelių.

B.   Leistini dydžio nuokrypiai

Visoms klasėms: 10 % pomidorų (pagal skaičių arba svorį), atitinkančių artimiausią didesnį arba mažesnį nei nurodytas dydį.

V.   PATEIKIMO NUOSTATOS

A.   Vienodumas

Visų pakuočių turinys turi būti vienodas; jose turi būti tik tos pačios kilmės, veislės ar prekinio tipo, kokybės ir dydžio (jei pagal jį rūšiuojama) pomidorai.

Ekstra klasės ir I klasės pomidorai turi būti beveik vienodai prinokę ir beveik vienodos spalvos. Be to, slyviniai pomidorai turi būti beveik vienodo ilgio.

Tačiau skirtingų spalvų, veislių ir (arba) prekinių tipų pomidorų mišinį galima pakuoti kartu viename prekiniame vienete (8), jei jie yra vienodos kokybės ir, atsižvelgiant į atitinkamą spalvą, veislę ir (arba) prekinį tipą, – vienodos kilmės.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

B.   Pakavimas

Pomidorai turi būti įpakuoti taip, kad jie būtų tinkamai apsaugoti.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti švarios ir tokios kokybės, kad apsaugotų produktą nuo išorinio ar vidinio sužalojimo. Medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekybinėmis specifikacijomis, naudoti leidžiama, jei tik spausdinta ar žymėta buvo netoksišku rašalu arba klijais.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinių medžiagų.

VI.   ŽYMĖJIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės (9) turi būti nurodyta tokia informacija (raidės grupuojamos toje pačioje pusėje, žymėjimas įskaitomas bei nenuplaunamas, pateikta informacija matoma išorinėje pakuotės pusėje).

A.   Identifikavimas

Pakuotojas ir (arba) siuntėjas ir (arba) vežėjas:

pavadinimas ir fizinis adresas (pvz., gatvė, miestas, rajonas, pašto kodas ir šalis, jei ta šalis kita nei kilmės šalis)

arba

nacionalinės institucijos oficialiai pripažintas kodo ženklas (10).

B.   Produkcijos rūšis

„Pomidorai“ arba „pomidorų kekės“ ir prekinis tipas, jeigu pakuotės turinio iš išorės nematyti. Ši informacija turi būti nurodyta pateikiant vyšninius (arba vadinamuosius kokteilinius) pomidorus, neatsižvelgiant į tai, ar jie pateikiami kekėmis ar ne.

Užrašas „pomidorų mišinys“ arba lygiavertė nuoroda, jei prekiniuose vienetuose yra skirtingų spalvų, veislių ir (arba) prekinių tipų pomidorų mišinys. Jei produktų iš išorės nematyti, turi būti nurodytos prekinio vieneto produktų spalvos, veislės ar prekiniai tipai.

Veislės pavadinimas (neprivaloma).

C.   Produkto kilmė

Kilmės šalis ir, pasirinktinai, rajonas, kuriame produktai išauginti, arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovės pavadinimas.

Jei prekiniuose vienetuose yra skirtingų spalvų, veislių ir (arba) prekinių tipų pomidorų, kurių kilmės šalis skirtinga, mišinys, prie atitinkamos spalvos, veislės ir (arba) prekinio tipo nurodoma kiekviena kilmės šalis.

D.   Prekybinė specifikacija

Klasė.

Dydis (jei pagal jį rūšiuojama), išreikštas nurodant mažiausią arba didžiausią skersmenį.

E.   Oficiali kontrolės žyma (neprivaloma)

Ant pakuočių nebūtina pateikti pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos, jei jas sudaro iš išorės matomos prekinės pakuotės, ant kurių nurodyta visa ši informacija. Ant šių pakuočių neturi būti tokių nuorodų, kurios galėtų suklaidinti. Jeigu šios pakuotės sukrautos ant gabenimo padėklų, informacija pateikiama užraše, kuris nurodomas gerai matomoje vietoje bent dviejose padėklo pusėse.


(1)  Prekinis vienetas turi būti toks, kad jį būtų galima parduoti visą.

(2)  Produktų, sufasuotų į pakuotes tiesiogiai vartotojams parduoti, pakuočių vienetams šios žymėjimo nuostatos netaikomos, tačiau jie turi atitikti nacionalinius reikalavimus. Tačiau atitinkami ženklai visais atvejais nurodomi ant transportavimo pakuotės, kurioje yra tokių pakuočių vienetų.

(3)  Tam tikrų šalių nacionaliniuose teisės aktuose reikalaujama tiksliai nurodyti pavadinimą ir adresą. Tačiau tuo atveju, kai nurodomas kodo ženklas, nuoroda „pakuotojas ir (arba) siuntėjas (arba lygiavertės santrumpos)“ turi būti nurodyta kartu šalia kodo ženklo, o prieš kodo ženklą turėtų būti nurodomas pripažinusios šalies ir (arba) regiono kodas ISO 3166 (raidinis), jei ta šalis kita nei kilmės šalis.

(4)  Neišsamus stambiavaisių kriaušių ir vasarinių kriaušių veislių sąrašas pateikiamas šio standarto priede.

(5)  Prekinis vienetas turi būti toks, kad jį būtų galima parduoti visą.

(6)  Produktų, sufasuotų į pakuotes tiesiogiai vartotojams parduoti, pakuočių vienetams šios žymėjimo nuostatos netaikomos, tačiau jie turi atitikti nacionalinius reikalavimus. Tačiau atitinkami ženklai visais atvejais nurodomi ant transportavimo pakuotės, kurioje yra tokių pakuočių vienetų.

(7)  Tam tikrų šalių nacionaliniuose teisės aktuose reikalaujama tiksliai nurodyti pavadinimą ir adresą. Tačiau tuo atveju, kai nurodomas kodo ženklas, nuoroda „pakuotojas ir (arba) siuntėjas (arba lygiavertės santrumpos)“ turi būti nurodyta šalia kodo ženklo, o prieš kodo ženklą turėtų būti nurodomas pripažinusios šalies ir (arba) regiono kodas ISO 3166 (raidinis), jei ta šalis kita nei kilmės šalis.

(8)  Prekinis vienetas turi būti toks, kad jį būtų galima parduoti visą.

(9)  „Produktų, sufasuotų į pakuotes tiesiogiai vartotojams parduoti, pakuočių vienetams šios žymėjimo nuostatos netaikomos, tačiau jie turi atitikti nacionalinius reikalavimus. Tačiau atitinkami ženklai visais atvejais nurodomi ant transportavimo pakuotės, kurioje yra tokių pakuočių vienetų“.

(10)  Tam tikrų šalių nacionaliniuose teisės aktuose reikalaujama tiksliai nurodyti pavadinimą ir adresą. Tačiau tuo atveju, kai nurodomas kodo ženklas, nuoroda „pakuotojas ir (arba) siuntėjas (arba lygiavertės santrumpos)“ turi būti nurodyta šalia kodo ženklo, o prieš kodo ženklą turėtų būti nurodomas pripažinusios šalies ir (arba) regiono kodas ISO 3166 (raidinis), jei ta šalis kita nei kilmės šalis.“


Top