EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0684

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis

OJ L 197, 29.7.2009, p. 24–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 199 - 239

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/684/oj

29.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 197/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 684/2009

2009 m. liepos 24 d.

kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančią Direktyvą 92/12/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Akcizais apmokestinamos prekės, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, turi būti gabenamos turint Direktyvos 2008/118/EB 21 straipsnio 1 dalyje nurodytą elektroninį administracinį dokumentą, kuriam rengti turi būti naudojama 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 1152/2003/EB dėl akcizais apmokestinamų produktų judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (2) nustatyta kompiuterinė sistema.

(2)

Kadangi kompiuterinė sistema skirta akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, judėjimui sekti ir stebėti, būtina nustatyti elektroninių pranešimų apie tokį prekių judėjimą struktūrą ir turinį.

(3)

Tiksliau, tokios prekės turi būti gabenamos turint elektroninį administracinį dokumentą, todėl turi būti nustatyta tą dokumentą sudarančių pranešimų struktūra ir turinys. Be to, būtina nustatyti pranešimų, kurie sudaro pranešimą apie prekių gavimą ir pranešimą apie eksportą, struktūrą ir turinį.

(4)

Vadovaujantis Direktyva 2008/118/EB galima atšaukti elektroninį administracinį dokumentą, pakeisti prekių paskirties vietą ir suskaidyti akcizais apmokestinamų prekių gabenimą. Todėl būtina nustatyti pranešimų apie elektroninio administracinio dokumento atšaukimą, paskirties vietos pakeitimą ir gabenimo suskaidymą struktūrą ir turinį, taip pat keitimosi pranešimais apie atšaukimą, paskirties vietos pakeitimą ir suskaidymą taisykles ir procedūras.

(5)

Turi būti nustatyta Direktyvos 2008/118/EB 26 ir 27 straipsniuose nurodytų popierinių dokumentų, kurie turi būti naudojami, jei neįmanoma pasinaudoti kompiuterine sistema, struktūra.

(6)

Kadangi šiuo reglamentu nustatytos taisyklės turi pakeisti 1992 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2719/92 dėl administracinio lydraščio gabenant akcizais apmokestinamus produktus pagal akcizų sustabdymo režimą (3) nustatytas taisykles, tas reglamentas turi būti panaikintas.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, susijusios su:

a)

elektroninių pranešimų, kuriais keičiamasi naudojantis Direktyvos 2008/118/EB 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta kompiuterine sistema taikant tos direktyvos 21–25 straipsnius, struktūra ir turiniu;

b)

taisyklėmis ir procedūromis, kurių reikia laikytis keičiantis a punkte nurodytais pranešimais;

c)

Direktyvos 2008/118/EB 26 ir 27 straipsniuose nurodytų popierinių dokumentų struktūra.

2 straipsnis

Su pranešimais, kuriais keičiamasi naudojantis kompiuterine sistema, susijusios prievolės

Pranešimų, kuriais keičiamasi taikant Direktyvos 2008/118/EB 21–25 straipsnius, struktūra ir turinys turi atitikti šio reglamento I priedą. Jei pildant tam tikrus minėtų pranešimų duomenų laukus reikia įrašyti kodą, naudojami II priede išvardyti kodai.

3 straipsnis

Formalumai prieš pradedant gabenti akcizais apmokestinamas prekes

1.   Vadovaujantis Direktyvos 2008/118/EB 21 straipsnio 2 dalimi pateiktas elektroninio administracinio dokumento projektas ir elektroninis administracinis dokumentas, kuriam pagal tos direktyvos 21 straipsnio 3 dalies trečiąją pastraipą suteiktas administracinis nuorodos kodas, turi atitikti šio reglamento I priedo 1 lentelėje nustatytus reikalavimus.

2.   Elektroninio administracinio dokumento projektas pateikiamas ne anksčiau kaip 7 dienos iki tame dokumente nurodytos susijusių akcizais apmokestinamų prekių išsiuntimo dienos.

4 straipsnis

Elektroninio administracinio dokumento atšaukimas

1.   Siuntėjas, norintis atšaukti elektroninį administracinį dokumentą, kaip nurodyta Direktyvos 2008/118/EB 21 straipsnio 7 dalyje, užpildo pranešimo apie atšaukimą projekto laukus ir jį pateikia išsiuntimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Pranešimo apie atšaukimą projektas turi atitikti šio reglamento I priedo 2 lentelėje nustatytus reikalavimus.

2.   Išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos elektroniniu būdu patikrina pranešimo apie atšaukimą projekte pateiktus duomenis.

Jeigu šie duomenys teisingi, minėtos institucijos pranešime apie atšaukimą įrašo patvirtinimo datą ir laiką, šią informaciją perduoda siuntėjui ir persiunčia pranešimą apie atšaukimą paskirties valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Jeigu šie duomenys neteisingi, apie tai nedelsiant pranešama siuntėjui.

3.   Gavusios pranešimą apie atšaukimą, paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos persiunčia pranešimą apie atšaukimą gavėjui, jei gavėjas yra įgaliotas sandėlio savininkas arba registruotas gavėjas.

5 straipsnis

Pranešimai apie akcizais apmokestinamų prekių gabenimo paskirties vietos pakeitimą

1.   Norėdamas pakeisti paskirties vietą, kaip numatyta Direktyvos 2008/118/EB 21 straipsnio 8 dalyje, arba ją nurodyti, kaip numatyta tos direktyvos 22 straipsnio 2 dalyje, siuntėjas užpildo pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą projekto laukus ir pateikia pranešimą išsiuntimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą projektas turi atitikti šio reglamento I priedo 3 lentelėje nustatytus reikalavimus.

2.   Išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos elektroniniu būdu patikrina pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą projekte pateiktus duomenis.

Jeigu šie duomenys teisingi, išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos:

a)

pranešime apie paskirties vietos pakeitimą įrašo patvirtinimo datą ir laiką bei sekos numerį ir apie tai praneša siuntėjui;

b)

remdamosi pranešime apie paskirties vietos pakeitimą pateikta informacija atnaujina pirminį elektroninį administracinį dokumentą.

Jei atnaujinant keičiama paskirties valstybė narė arba gavėjas, atnaujintam elektroniniam administraciniam dokumentui taikomos Direktyvos 2008/118/EB 21 straipsnio 4 ir 5 dalys.

3.   Jei atnaujinant pagal 2 dalies b punktą keičiama paskirties valstybė narė, išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimą apie paskirties vietos pakeitimą persiunčia pirminiame elektroniniame administraciniame dokumente nurodytos paskirties valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos praneša pirminiame elektroniniame administraciniame dokumente nurodytam gavėjui apie paskirties vietos pakeitimą naudodamos „pranešimą apie paskirties vietos pakeitimą“, kuris turi atitikti I priedo 4 lentelėje nustatytus reikalavimus.

4.   Jei atnaujinant pagal 2 dalies b punktą keičiama ne paskirties valstybė narė ar gavėjas, o pristatymo vieta, nurodyta elektroninio administracinio dokumento 7 duomenų grupėje, išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimą apie paskirties vietos pakeitimą persiunčia pirminiame elektroniniame administraciniame dokumente nurodytos paskirties valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimą apie paskirties vietos pakeitimą persiunčia gavėjui.

5.   Jeigu pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą projekto duomenys neteisingi, apie tai nedelsiant pranešama siuntėjui.

6.   Jei atnaujintame elektroniniame administraciniame dokumente nurodomas naujas gavėjas toje pačioje paskirties valstybėje narėje kaip ir pirminiame elektroniniame administraciniame dokumente, tos valstybės narės kompetentingos institucijos pirminiame elektroniniame administraciniame dokumente nurodytam gavėjui praneša apie paskirties vietos pakeitimą naudodamos „pranešimą apie paskirties vietos pakeitimą“, kuris turi atitikti I priedo 4 lentelėje nustatytus reikalavimus.

6 straipsnis

Pranešimai apie akcizais apmokestinamų prekių gabenimo suskaidymą

1.   Norėdamas suskaidyti akcizais apmokestinamų prekių gabenimą, kaip numatyta Direktyvos 2008/118/EB 23 straipsnyje, siuntėjas užpildo pranešimo apie suskaidymo operaciją projekto laukus, įrašydamas kiekvieną paskirties vietą, ir jį pateikia išsiuntimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Pranešimo apie suskaidymo operaciją projektas turi atitikti šio reglamento I priedo 5 lentelėje nustatytus reikalavimus.

2.   Išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos elektroniniu būdu patikrina pranešimų apie suskaidymo operaciją projekte pateiktus duomenis.

Jeigu šie duomenys teisingi, išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos:

a)

kiekvienai paskirties vietai sukuria po naują elektroninį administracinį dokumentą, kuriuo pakeičiamas pirminis elektroninis administracinis dokumentas;

b)

pirminiam elektroniniam administraciniam dokumentui sukuria „pranešimą apie suskaidymą“, kuris turi atitikti šio reglamento I priedo 4 lentelėje nustatytus reikalavimus;

c)

siuntėjui ir pirminiame elektroniniame administraciniame dokumente nurodytos paskirties valstybės narės kompetentingoms institucijoms nusiunčia pranešimą apie suskaidymą.

Kiekvienam a punkte nurodytam naujam elektroniniam administraciniam dokumentui taikoma Direktyvos 2008/118/EB 21 straipsnio 3 dalies trečioji pastraipa ir 21 straipsnio 4–6 dalys.

3.   Pirminiame elektroniniame administraciniame dokumente nurodytos paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimą apie suskaidymą persiunčia pirminiame elektroniniame administraciniame dokumente nurodytam gavėjui, jei gavėjas yra įgaliotas sandėlio savininkas arba registruotas gavėjas.

4.   Jeigu pranešimo apie suskaidymo operaciją projekto duomenys neteisingi, apie tai nedelsiant pranešama siuntėjui.

7 straipsnis

Formalumai baigus gabenti akcizais apmokestinamas prekes

Pagal Direktyvos 2008/118/EB 24 straipsnį pateiktas pranešimas apie prekių gavimą ir pagal tos direktyvos 25 straipsnį pateiktas pranešimas apie eksportą turi atitikti šio reglamento I priedo 6 lentelėje nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Atsarginės procedūros

1.   Direktyvos 2008/118/EB 26 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas popierinis dokumentas vadinamas „Atsarginiu lydraščiu gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas“. Reikalaujami duomenys pateikiami kaip duomenų elementai, nurodomi taip pat, kaip elektroniniame administraciniame dokumente. Visi duomenų elementai, kaip ir duomenų grupės bei duomenų pogrupiai, kuriems priklauso duomenų elementai, išreiškiami skaičiais ir raidėmis, nurodytais šio reglamento I priedo 1 lentelės A ir B stulpeliuose.

2.   Direktyvos 2008/118/EB 26 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija, kurią siuntėjas turi perduoti išsiuntimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms, pateikiama kaip duomenų elementai, nurodomi taip pat, kaip pranešime apie paskirties vietos pakeitimą arba atitinkamais atvejais pranešime apie suskaidymo operaciją. Visi duomenų elementai, kaip ir duomenų grupės bei duomenų pogrupiai, kuriems priklauso duomenų elementai, išreiškiami skaičiais ir raidėmis, nurodytais šio reglamento I priedo 3 lentelės arba atitinkamais atvejais 5 lentelės A ir B stulpeliuose.

3.   Direktyvos 2008/118/EB 27 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti popieriniai dokumentai vadinami „Atsarginiu pranešimu apie prekių gavimą arba apie eksportą gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas“. Reikalaujami duomenys pateikiami kaip duomenų elementai, nurodomi taip pat, kaip pranešime apie prekių gavimą arba atitinkamais atvejais pranešime apie eksportą. Visi duomenų elementai, kaip ir duomenų grupės bei duomenų pogrupiai, kuriems priklauso duomenų elementai, išreiškiami skaičiais ir raidėmis, nurodytais šio reglamento I priedo 6 lentelės A ir B stulpeliuose.

9 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 2719/92 panaikinamas nuo 2010 m. balandžio 1 d. Tačiau jis taikomas Direktyvos 2008/118/EB 46 straipsnyje nurodytam prekių gabenimui.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. balandžio 1 d., išskyrus 6 straipsnį, kuris taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.

(2)  OL L 162, 2003 7 1, p. 5.

(3)  OL L 276, 1992 9 19, p. 1.


I PRIEDAS

ELEKTRONINIAI PRANEŠIMAI, NAUDOJAMI GABENANT AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, KURIOMS PRITAIKYTAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS

AIŠKINAMOSIOS PASTABOS

1)

Elektroninių pranešimų, kuriais keičiamasi naudojant Direktyvos 2008/118/EB 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą kompiuterinę sistemą, duomenų elementai yra suskirstyti į duomenų grupes ir, prireikus, į duomenų pogrupius. Išsami informacija apie duomenis ir jų naudojimą pateikta 1–6 lentelėse, kuriose:

a)

A stulpelyje pateikiamas skaitinis kodas (skaičius), kuris priskiriamas kiekvienai duomenų grupei ir duomenų pogrupiui; kiekvieno pogrupio sekos numeris atitinka duomenų grupės (pogrupio), kuriai priklauso tas pogrupis, numerį (pavyzdžiui: jei duomenų grupės numeris yra 1, tai vieno šios grupės duomenų pogrupio numeris yra 1.1, o vieno šio pogrupio duomenų pogrupio numeris yra 1.1.1);

b)

B stulpelyje pateikiamas raidinis kodas (raidė), kuris priskiriamas kiekvienam duomenų grupės (pogrupio) duomenų elementui;

c)

C stulpelyje nurodoma duomenų grupė (pogrupis) arba duomenų elementas;

d)

D stulpelyje kiekvienai duomenų grupei (pogrupiui) arba duomenų elementui priskiriama reikšmė, kuri rodo, ar atitinkamų duomenų įrašymas yra:

„R“ (privalomas), t. y. duomenys turi būti nurodyti. Kai duomenų grupė (pogrupis) pažymėta „O“ (neprivalomas) arba „C“ (sąlyginis), duomenų elementai toje grupėje vis dėlto gali būti pažymėti „R“ (privalomas), jei valstybės narės kompetentingos institucijos nusprendžia, kad šioje grupėje (pogrupyje) duomenis nurodyti privaloma arba kai taikoma tam tikra sąlyga,

„O“ (neprivalomas), t. y. pranešimą teikiantis asmuo (siuntėjas arba gavėjas) neprivalo įrašyti duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai valstybė narė nurodo, kad pagal E stulpelyje numatytą galimybę kai kurioms neprivalomoms duomenų grupėms (pogrupiams) ar duomenų elementams duomenis nurodyti būtina,

„C“ (sąlyginis), t. y. duomenų grupės (pogrupio) arba duomenų elemento naudojimas priklauso nuo kitų to paties pranešimo duomenų grupių (pogrupių) arba duomenų elementų,

„D“ (priklausomas), t. y. duomenų grupės (pogrupio) arba duomenų elemento naudojimas priklauso nuo sąlygos, kurios kompiuterizuota sistema negali patikrinti, kaip numatyta E ir F stulpeliuose.

e)

E stulpelyje pateikiama sąlyga (-os) duomenims, kurių įrašymas yra sąlyginis, patikslinama dėl neprivalomų ir priklausomų duomenų naudojimo, jei reikia, ir nurodoma, kuriuos duomenis turi pateikti kompetentingos institucijos;

f)

F stulpelyje prireikus pateikiami paaiškinimai dėl pranešimo pildymo;

g)

G stulpelyje pateikiama:

kai kurioms duomenų grupėms (pogrupiams) skaičius, po kurio rašomas ženklas „x“, kuris nurodo, kiek kartų duomenų grupė (pogrupis) gali kartotis pranešime (standartinė reikšmė = 1), ir

kiekvienam duomenų elementui, išskyrus laiką ir (arba) datą nurodančius duomenų elementus, duomenų tipą ir ilgį nurodančios charakteristikos. Duomenų tipų kodai yra tokie:

a raidinis,

n skaitinis,

an raidinis skaitmeninis.

Po kodo rašomas skaičius rodo susijusio duomenų elemento priimtiną duomenų ilgį. Du pasirinktinai naudojami taškai prieš ilgio rodiklį reiškia, kad duomenų ilgis nėra fiksuotas, tačiau duomenis gali sudaryti tiek skaitmenų, kiek nustatyta ilgio rodikliu. Kablelis, dedamas nurodant duomenų ilgį, reiškia, kad duomenys gali būti išreiškiami dešimtosiomis dalimis; prieš kablelį rašomas skaitmuo rodo visą požymio ilgį, o skaitmuo po kablelio – didžiausią skaitmenų skaičių po kablelio.

laiką ir (arba) datą nurodantiems duomenų elementams nuoroda „date“, „time“ arba „dateTime“, reiškianti, kad data, laikas arba data ir laikas turi būti nurodyti naudojantis ISO 8601 standartu datoms ir laikui nurodyti.

2.

1–6 lentelėse vartojamos santrumpos:

e-AD: elektroninis administracinis dokumentas,

ARC: administracinis nuorodos kodas,

SEED: Akcizų informacijos mainų sistema (Tarybos reglamento (EB) Nr. 2073/2004 22 straipsnio 1 dalyje nurodyta elektroninė duomenų bazė (1),

KN kodas: Kombinuotosios nomenklatūros kodas

1   lentelė

Elektroninio administracinio dokumento projektas ir elektroninis administracinis dokumentas

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Pranešimo tipas

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

Standartinis pateikimas (naudotinas visais atvejais, išskyrus kai pateikimas susijęs su eksporto procedūrų įforminimu vietoje)

2

=

Pateikimas eksporto procedūrų įforminimo vietoje atveju (Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (2) 283 straipsnio taikymas)

Šio tipo pranešimo neturi būti nei e-AD, kuriam priskirtas ARC, nei šio reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame popieriniame dokumente.

n1

1

e-AD antraštė

R

 

 

 

 

a

Paskirties vietos tipo kodas

R

 

Nurodyti gabenimo paskirties vietą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Apmokestinamų prekių sandėlis (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis)

2

=

Registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis)

3

=

Laikinasis registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis ir 19 straipsnio 3 dalis)

4

=

Tiesioginis pristatymas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 2 dalis)

5

=

Nuo akcizų mokėjimo atleistas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis)

6

=

Eksportas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis)

8

=

Nežinoma paskirties vieta (nežinomas gavėjas, Direktyvos 2008/118/EB 22 straipsnis)

n1

 

b

Kelionės laikas

R

 

Nurodyti laiką, kurio paprastai reikia kelionei, atsižvelgiant į transporto priemonę ir atstumą, valandas žymint H raide arba dienas D raide, po kurių rašomas dviejų skaitmenų skaičius. (Pavyzdžiai: H12 arba D04). Po H rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 24. Po D rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 92.

an3

 

c

Vežimo organizavimas

R

 

Nurodyti asmenį, atsakingą už pirmojo vežimo organizavimą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Siuntėjas

2

=

Gavėjas

3

=

Prekių savininkas

4

=

Kita

n1

 

d

ARC

R

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos e-AD projektą

Žr. II priedo 2 kodų sąrašą

an21

 

e

e-AD patvirtinimo data ir laikas

R

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos e-AD projektą

Nurodomas laikas vietos laiku

dateTime

 

f

Sekos numeris

R

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos e-AD projektą, ir kiekvieną kartą, kai keičiama paskirties vieta

Pirmą kartą patvirtinant suteikiamas numeris 1, vėliau kiekviename išsiuntimo valstybės narės kompetentingų institucijų parengtame e-AD kiekvieną kartą, kai keičiama paskirties vieta, numeris padidinamas 1

n..5

 

g

Pavirtinimo data ir laikas

C

Pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą patvirtinimo data ir laikas 3 lentelėje, kuriuos nurodo išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, jei keičiama paskirties vieta

Nurodomas laikas vietos laiku

dateTime

 

h

Atidėto pateikimo vėliavėlė

D

„R“, kai pateikiamas prekių gabenimo, kuris jau pradėtas turint 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą popierinį dokumentą, e-AD

Galimos reikšmės:

0

=

klaidinga

1

=

teisinga

Standartinė reikšmė – „klaidinga“.

Šio duomenų elemento neturi būti nei e-AD, kuriam priskirtas ARC, nei 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame popieriniame dokumente.

n1

2

PREKIAUTOJAS Siuntėjas

R

 

 

 

 

a

Prekiautojo akcizo numeris

R

 

Nurodyti įgalioto sandėlio savininko arba registruoto siuntėjo galiojantį SEED registracijos numerį

an13

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše.

a2

3

PREKIAUTOJAS Išsiuntimo vieta

C

„R“, jei kilmės vietos tipo kodas 9d langelyje yra „1“

 

 

 

a

Apmokestinamų prekių sandėlio nuoroda

R

 

Nurodyti išsiuntimo vietos apmokestinamų prekių sandėlio galiojantį SEED registracijos numerį

an13

 

b

Prekiautojo pavadinimas

O

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

O

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

an..11

 

e

Pašto kodas

O

 

an..10

 

f

Miestas

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

O

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

4

Išsiuntimo vietos ĮSTAIGA. Importas

C

„R“, jei kilmės vietos tipo kodas 9d langelyje yra „2“

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti importo muitinės įstaigos kodą. Žr. II priedo 5 kodų sąrašą.

an8

5

PREKIAUTOJAS Gavėjas

C

„R“, išskyrus kai pranešimo tipas „2 – Pateikimas eksporto procedūrų įforminimo vietoje atveju“ arba kai paskirties vietos tipo kodas 8

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

 

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 6

Šis duomenų elementas netaikomas, kai paskirties vietos tipo kodas 5

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1, 2, 3 ir 4: nurodyti įgalioto sandėlio savininko arba registruoto gavėjo galiojantį SEED registracijos numerį

6: nurodyti eksporto įstaigoje siuntėjui atstovaujančio asmens PVM mokėtojo kodą

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše.

a2

6

PREKIAUTOJAS PAPILDOMA INFORMACIJA Gavėjas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 5

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

 

 

 

a

Valstybės narės kodas

R

 

Nurodyti paskirties valstybę narę, naudojant II priedo 3 kodų sąraše pateiktą valstybės narės kodą

a2

 

b

Atleidimo nuo akcizų sertifikato serijos numeris

D

„R“, jei serijos numeris paminėtas atleidimo nuo akcizų sertifikate, nustatytame 1996 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 31/96 dėl atleidimo nuo akcizų sertifikato (3)

 

an..255

7

PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3 ir 5

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

Nurodyti faktinę akcizais apmokestinamų prekių pristatymo vietą

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3 ir 5

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1: nurodyti paskirties vietos apmokestinamų prekių sandėlio galiojantį SEED registracijos numerį

2, 3 ir 5: nurodyti PVM mokėtojo kodą arba bet kurį kitą identifikavimo numerį

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3 ir 5

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 4

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

C

7c, 7e ir 7f langeliuose:

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3, 4 ir 5

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

an..11

 

e

Pašto kodas

C

 

an..10

 

f

Miestas

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

8

Pristatymo vietos ĮSTAIGA. Muitinė

C

„R“ eksporto atveju (Paskirties vietos tipo kodas 6)

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1a langelyje)

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti eksporto įstaigos, kuriai pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (4) 161 straipsnio 5 dalį bus pateikta eksporto deklaracija, kodą. Žr. II priedo 5 kodų sąrašą.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Vietos nuorodos numeris

R

 

Siuntėjo e-AD suteiktas unikalus serijos numeris, pagal kurį siuntėjo įrašuose identifikuojama siunta

an..22

 

b

Sąskaitos faktūros numeris

R

 

Nurodyti su prekėmis susijusios sąskaitos faktūros numerį. Jei sąskaita faktūra dar neparengta, turėtų būti nurodytas pranešimo apie pristatymą arba bet kurio kito vežimo dokumento numeris

an..35

 

c

Sąskaitos faktūros data

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

9b langelyje nurodyta dokumento data

Date

 

d

Kilmės vietos tipo kodas

R

 

Vietos, kurioje pradėtas gabenimas, galimos reikšmės:

1

=

Kilmė. Apmokestinamų prekių sandėlis (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais atvejais)

2

=

Kilmė. Importas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu atveju)

n1

 

e

Išsiuntimo data

R

 

Diena, kurią prekės pradedamos gabenti pagal Direktyvos 2008/118/EB 20 straipsnio 1 dalį. Tai negali būti vėliau nei 7 dienos po e-AD projekto pateikimo dienos. Direktyvos 2008/118/EB 26 straipsnyje nurodytu atveju išsiuntimo data gali būti data praeityje.

Date

 

f

Išsiuntimo laikas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

Laikas, kada prekės pradedamos gabenti pagal Direktyvos 2008/118/EB 20 straipsnio 1 dalį. Nurodomas laikas vietos laiku

Time

 

g

Pradinis ARC

D

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos naujus e-AD, po to, kai patvirtinamas pranešimas „Suskaidymo operacija“ (5 lentelė)

Turi būti nurodytas pakeisto e-AD ARC

an21

9.1

IMPORTO BAD

C

„R“, jei kilmės vietos tipo kodas 9d langelyje yra „2“ (importas)

 

9X

 

a

Importo BAD numeris

R

BAD numerį nurodo siuntėjas, pateikdamas e-AD projektą, arba išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos e-AD projektą

Nurodyti Bendrojo (-ųjų) administracinio (-ių) dokumento (-ų), naudotų į laisvąją prekybą išleidžiant susijusias prekes, numerį (-ius)

an..21

10

ĮSTAIGA Išsiuntimo vietos kompetentinga institucija

R

 

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingų institucijų, atsakingų už akcizų kontrolę išsiuntimo vietoje, įstaigos kodą. Žr. II priedo 5 kodų sąrašą.

an8

11

GABENIMO GARANTIJA

R

 

 

 

 

a

Garanto tipo kodas

R

 

Nurodyti asmenį (-is), atsakingą (-us) už garantijos suteikimą, naudojant II priedo 6 kodų sąrašo garanto tipo kodą

n..4

12

PREKIAUTOJAS Garantas

C

„R“, jei taikomas vienas iš šių garanto tipo kodų: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 arba 1234

(Garanto tipo kodą žr. II priedo 6 kodų sąraše)

Nurodyti vežėją ir (arba) prekių savininką, jei jie suteikia garantiją

2X

 

a

Prekiautojo akcizo numeris

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

Nurodyti vežėjo arba akcizais apmokestinamų prekių savininko galiojantį SEED registracijos numerį arba PVM mokėtojo kodą

an13

 

b

PVM mokėtojo kodas

O

an..35

 

c

Prekiautojo pavadinimas

C

12c, d, f ir g langeliuose: „O“, jei nurodytas prekiautojo akcizo numeris, kitais atvejais – „R“

 

an..182

 

d

Gatvės pavadinimas

C

 

an..65

 

e

Namo numeris

O

 

an..11

 

f

Pašto kodas

C

 

an..10

 

g

Miestas

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

13

TRANSPORTAS

R

 

 

 

 

a

Transporto priemonės rūšies kodas

R

 

Nurodyti transporto priemonės rūšį pradedant gabenti prekes, naudojant II priedo 7 kodų sąrašo kodus

n..2

14

PREKIAUTOJAS Vežimo organizatorius

C

„R“ asmeniui, atsakingam už pirmojo vežimo organizavimą, nurodyti, jei 1c langelyje nurodyta reikšmė „3“ arba „4“

 

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

 

an..35

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

15

PREKIAUTOJAS Pirmasis vežėjas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

Nurodyti asmenį, vykdantį pirmąjį vežimą

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

 

 

an..35

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

16

KITA SU VEŽIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

R

 

 

99X

 

a

Transporto priemonės kodas

R

 

Nurodyti transporto priemonės kodą (-us), susijusį (-ius) su 13a langelyje nurodyta transporto priemonės rūšimi. Žr. II priedo 8 kodų sąrašą.

n..2

 

b

Transporto priemonių identifikavimas

R

 

Įrašyti transporto priemonės (-ių) registracijos numerį

an..35

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

D

„R“, jei naudojamos komercinės plombos

Nurodyti komercinių plombų identifikavimą, jei jos naudojamos transporto priemonei plombuoti

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su šiomis komercinėmis plombomis (pvz., naudotų plombų tipas)

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

f

Papildoma informacija

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su vežimu, pvz., visų kitų vežėjų identifikavimas, informacija apie kitas transporto priemones

an..350

 

g

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

17

E-AD pagrindiniai duomenys

R

 

Kiekvienam siuntą sudarančiam produktui turi būti naudojama atskira duomenų grupė

999x

 

a

Pagrindinių duomenų įrašo unikali nuoroda

R

 

Nurodyti unikalų sekos numerį, pradedant 1

n..3

 

b

Akcizais apmokestinamo produkto kodas

R

 

Nurodyti akcizais apmokestinamam produktui taikomą kodą. Žr. II priedo 11 kodų sąrašą

an4

 

c

KN kodas

R

 

Nurodyti išsiuntimo dieną taikomą KN kodą

n8

 

d

Kiekis

R

 

Nurodyti kiekį (išreikštą matavimo vienetu, susijusiu su produkto kodu. Žr. II priedo 11 ir 12 lenteles).

Kai gabenama Direktyvos 2008/118/EB 19 straipsnio 3 dalyje nurodytam registruotam gavėjui, kiekis neturi būti didesnis nei kiekis, kurį minėtas gavėjas yra įgaliotas gauti.

Kai gabenama Direktyvos 2008/118/EB 12 straipsnyje nurodytai nuo akcizų mokėjimo atleistai organizacijai, kiekis neturi būti didesnis nei atleidimo nuo akcizų sertifikate įrašytas kiekis.

n..15,3

 

e

Masė bruto

R

 

Nurodyti siuntos masę bruto (akcizais apmokestinamos prekės su pakuote)

n..15,2

 

f

Masė neto

R

 

Nurodyti akcizais apmokestinamų prekių masę be pakuotės (alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, energetikos produktams ir visiems tabako produktams, išskyrus cigaretes)

n..15,2

 

g

Alkoholio koncentracija

C

„R“, jei taikoma susijusiai akcizais apmokestinamai prekei

Nurodyti alkoholio koncentraciją (tūrio procentais 20 °C temperatūroje), jei taikytina pagal II priedo 11 kodų sąrašą

n..5,2

 

h

Plato laipsnis

D

„R“, jei išsiuntimo valstybė narė ir (arba) paskirties valstybė narė alų apmokestina remdamasi Plato laipsniais

Alui nurodyti Plato laipsnį, jei išsiuntimo valstybė narė ir (arba) paskirties valstybė narė alų apmokestina remdamasi Plato laipsniais. Žr. II priedo 11 kodų sąrašą.

n..5,2

 

i

Fiskalinis žymuo

O

 

Nurodyti visą papildomą informaciją, susijusią su fiskaliniais žymenimis, kurios reikalauja paskirties valstybė narė

an..350

 

j

Fiskalinis žymuo_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

k

Fiskaliniam žymeniui naudota vėliavėlė

D

„R“, jei naudojami fiskaliniai žymenys

Nurodyti „1“, jei prekės pažymėtos fiskaliniais žymenimis, arba „0“, jei prekės nepažymėtos fiskaliniais žymenimis

n1

 

l

Kilmės vietos nuoroda

O

 

Šį langelį galima naudoti pažymėjimui suteikti:

1)

tam tikrų vynų atveju pažymėjimas, susijęs su saugoma kilmės vietos arba geografine nuoroda, vadovaujantis susijusiais Bendrijos teisės aktais;

2)

tam tikrų spiritinių gėrimų atveju pažymėjimas, susijęs su gamybos vieta, vadovaujantis susijusiais Bendrijos teisės aktais;

3)

alui, kurį pagamino nepriklausoma maža alaus darykla, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 92/83/EEB (5), ir kuriam ketinama prašyti taikyti sumažintus akcizus paskirties valstybėje narėje. Pažymėjimo formuluotė turėtų būti tokia: „Pažymima, kad aprašytą produktą pagamino nepriklausoma maža alaus darykla“.;

4)

etilo alkoholiui, kurį pagamino maža degtinės darykla, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 92/83/EEB, ir kuriam ketinama prašyti taikyti sumažintus akcizus paskirties valstybėje narėje. Pažymėjimo formuluotė turėtų būti tokia: „Pažymima, kad aprašytą produktą pagamino maža degtinės darykla“.

an..350

 

m

Kilmės vietos nuoroda_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

n

Gamintojo gamybos apimtis

O

 

Alaus ar spiritų, kuriems 17l lauke (Kilmės vietos nuoroda) pateikiamas pažymėjimas, atveju nurodyti, kiek per praėjusius metus atitinkamai pagaminta hektolitrų alaus arba gryno alkoholio

n..15

 

o

Tankis

C

„R“, jei taikoma susijusiai akcizais apmokestinamai prekei

Nurodyti tankį esant 15 °C temperatūrai, jei taikoma, pagal II priedo lentelės 11 kodų sąrašą

n..5,2

 

p

Komercinis aprašas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų privalomi.

„R“, kai vežamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 (6) IV priedo 1–9, 15 ir 16 dalyse nurodytas neišpilstytas vynas, kurio produkto apraše yra neprivalomų duomenų, nurodytų to reglamento 60 straipsnyje, jei tie duomenys nurodyti ženklinant arba planuojama juos nurodyti ženklinant.

Pateikti komercinį prekių aprašą, kad būtų nustatyti vežami produktai

an..350

 

q

Komercinis aprašas_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

r

Produktų registruotasis prekės pavadinimas

D

„R“, jei akcizais apmokestinamos prekės turi registruotąjį prekės pavadinimą. Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad vežamų produktų registruotasis prekės pavadinimas neturi būti nurodytas, jei jis nurodytas sąskaitoje faktūroje ar 9b langelyje nurodytame kitame komerciniame dokumente.

Nurodyti prekių registruotąjį pavadinimą, jei taikoma

an..350

 

s

Produktų registruotasis prekės pavadinimas_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

17.1

PAKUOTĖ

R

 

 

99x

 

a

Pakuočių rūšies kodas

R

 

Nurodyti pakuotės rūšį, naudojant vieną iš II priedo 9 kodų sąrašo kodų

a2

 

b

Pakuočių skaičius

C

„R“, jei pažymėta „Skaičiuojamas“

Nurodyti pakuočių skaičių, jei pakuotės yra skaičiuojamos, pagal II priedo 9 kodų sąrašą

n..15

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

D

„R“, jei naudojamos komercinės plombos

Nurodyti komercinių plombų identifikavimą, jei jos naudojamos pakuotėms plombuoti

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su šiomis komercinėmis plombomis (pvz., naudotų plombų tipas).

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

17.2

VYNO PRODUKTAS

D

„R“, kai tai vyno produktai, įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (7) I priedo XII dalį

 

 

 

a

Vyno produkto kategorija

R

 

Jei tai į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XII dalį įtraukti vyno produktai, nurodyti vieną iš šių reikšmių:

1

=

Vynas be SKVN / SGN

2

=

Rūšinis vynas be SKVN / SGN

3

=

Vynas su SKVN arba SGN

4

=

Importuotas vynas

5

=

Kita

n1

 

b

Vynuogių auginimo zonos kodas

D

„R“, kai tai neišpilstyti vyno produktai (nominali talpa daugiau nei 60 litrų)

Nurodyti vynuogių auginimo zoną, kuri yra vežamo produkto kilmės vieta, pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 IX priedą

n..2

 

c

Trečioji kilmės šalis

C

„R“, jei vyno produkto kategorija 17.2a langelyje yra „4“ (importuotas vynas)

Nurodyti „Šalies kodą“ pagal II priedo 4 kodų sąrašą

a2

 

d

Kita informacija

O

 

 

an..350

 

e

Kita informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

17.2.1

PROCESO, ATLIKTO SU VYNU, Kodas

D

„R“, kai tai neišpilstyti vyno produktai (nominali talpa daugiau nei 60 litrų)

 

99x

 

a

Proceso, atlikto su vynu, kodas

R

 

Nurodyti vieną arba kelis „Proceso, atlikto su vynu, kodą (-us)“ pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 436/2009 (8) VI priedo B dalies 1.4 punkto b papunkčio sąrašą

n..2

18

DOKUMENTAS Pažymėjimas

O

 

 

9x

 

a

Trumpas dokumento aprašas

C

„R“, išskyrus jei naudojamas 18c duomenų laukas

Pateikti bet kurio pažymėjimo, susijusio su vežamomis prekėmis, pavyzdžiui, pažymėjimų, susijusių su 17l langelyje nurodyta kilmės vietos nuoroda, aprašą.

an..350

 

b

Trumpas dokumento aprašas_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

c

Dokumento nuoroda

C

„R“, išskyrus jei naudojamas 18a duomenų laukas

Pateikti visų pažymėjimų, susijusių su vežamomis prekėmis, nuorodas

an..350

 

d

Dokumento nuoroda_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2


2   lentelė

Atšaukimas

A

B

C

D

E

F

G

1

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Nurodyti e-AD, kurį prašoma atšaukti, administracinį nuorodos kodą (ARC)

an21

2

ATŠAUKIMAS

R

 

 

 

 

a

Atšaukimo priežastis

R

 

Nurodyti e-AD atšaukimo priežastį, naudojant II priedo 10 kodų sąrašo kodus

n1

3

POŽYMIS

R

 

 

 

 

a

Atšaukimo tvirtinimo data ir laikas

C

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos pranešimo apie atšaukimą projektą

Nurodomas laikas vietos laiku

dateTime


3   lentelė

Paskirties vietos pakeitimas

A

B

C

D

E

F

G

1

POŽYMIS

R

 

 

 

 

a

Paskirties vietos pakeitimo patvirtinimo data ir laikas

C

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą projektą

Nurodomas laikas vietos laiku

dateTime

2

e-AD atnaujinimas

R

 

 

 

 

a

Sekos numeris

C

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą projektą

Pirmą kartą tvirtinant e-AD suteikiamas numeris 1, vėliau kiekvieną kartą, kai keičiama paskirties vieta, numeris padidinamas 1

n..5

 

b

ARC

R

 

Nurodyti e-AD, kuriame keičiama paskirties vieta, administracinį nuorodos kodą (ARC).

an21

 

c

Kelionės laikas

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi kelionės laikas

Nurodyti laiką, kurio paprastai reikia kelionei, atsižvelgiant į transporto priemonę ir atstumą, valandas žymint H raide arba dienas D raide, po kurių rašomas dviejų skaitmenų skaičius. (Pavyzdžiai: H12 arba D04). Po H rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 24. Po D rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 92.

an3

 

d

Vežimo pakeitimo organizavimas

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi už vežimo organizavimą atsakingas asmuo

Nurodyti asmenį, atsakingą už vežimo organizavimą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Siuntėjas

2

=

Gavėjas

3

=

Prekių savininkas

4

=

Kita

N1

 

e

Sąskaitos faktūros numeris

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi sąskaita faktūra

Nurodyti su prekėmis susijusios sąskaitos faktūros numerį. Jei sąskaita faktūra dar neparengta, turėtų būti nurodytas pranešimo apie pristatymą arba bet kurio kito vežimo dokumento numeris

an..35

 

f

Sąskaitos faktūros data

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“, jei pasikeitus paskirties vietai keičiasi sąskaitos faktūros numeris

2e langelyje nurodyta dokumento data

date

 

g

Transporto priemonės rūšies kodas

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi transporto priemonės rūšis

Nurodyti transporto priemonės rūšį, naudojant II priedo 7 kodų sąrašo kodus

n..2

3

PASIKEITUSI Paskirties vieta

R

 

 

 

 

a

Paskirties vietos tipo kodas

R

 

Nurodyti naują gabenimo paskirties vietą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Apmokestinamų prekių sandėlis (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis)

2

=

Registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis)

3

=

Laikinasis registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis ir 19 straipsnio 3 dalis)

4

=

Tiesioginis pristatymas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 2 dalis)

6

=

Eksportas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis)

n1

4

PREKIAUTOJAS Naujas gavėjas

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi gavėjas

 

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 6

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1, 2, 3 ir 4: nurodyti įgalioto sandėlio savininko arba registruoto gavėjo galiojantį SEED registracijos numerį

6: nurodyti eksporto įstaigoje siuntėjui atstovaujančio asmens PVM mokėtojo kodą

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

5

PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2 ir 3.

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

Nurodyti faktinę akcizais apmokestinamų prekių pristatymo vietą

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2 ir 3

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

–1: nurodyti paskirties vietos apmokestinamų prekių sandėlio galiojantį SEED registracijos numerį

2 ir 3: nurodyti PVM mokėtojo kodą arba bet kurį kitą identifikavimo numerį

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2 ir 3

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 4

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

C

5c, 5e ir 5f langeliuose:

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

an..11

 

e

Pašto kodas

C

 

an..10

 

f

Miestas

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

6

Pristatymo vietos ĮSTAIGA. Muitinė

C

„R“ eksporto atveju (paskirties vietos tipo kodas 6)

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 3a langelyje)

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti eksporto įstaigos, kuriai pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 161 straipsnio 5 dalį bus pateikta eksporto deklaracija, kodą. Žr. II priedo 5 kodų sąrašą.

an8

7

PREKIAUTOJAS Naujas vežimo organizatorius

C

„R“ asmeniui, atsakingam už vežimo organizavimą, nurodyti, jei 2d langelyje nurodyta reikšmė „3“ arba „4“

 

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

 

an..35

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

8

PREKIAUTOJAS Naujas vežėjas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“, jei pasikeitus paskirties vietai keičiasi vežėjas

Nurodyti naują asmenį, vykdantį vežimą

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

 

 

an..35

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

9

KITA SU VEŽIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

D

„R“, kai pasikeitus paskirties vietai keičiasi kita su vežimu susijusi informacija

 

99x

 

a

Transporto priemonės kodas

R

 

Nurodyti transporto priemonės kodą (-us), susijusį (-ius) su 2g langelyje nurodyta transporto priemonės rūšimi; žr. II priedo 8 kodų sąrašą

n..2

 

b

Transporto priemonių identifikavimas

R

 

Įrašyti transporto priemonės (-ių) registracijos numerį

an..35

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

D

„R“, jei naudojamos komercinės plombos

Nurodyti komercinių plombų identifikavimą, jei jos naudojamos transporto priemonei plombuoti

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su šiomis komercinėmis plombomis (pvz., naudotų plombų tipas).

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Nurodyti kalbos kodą; žr. II priedo 1 kodų sąrašą

a2

 

f

Papildoma informacija

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su vežimu, pvz., visų kitų vežėjų identifikavimas, informacija apie kitas transporto priemones

an..350

 

g

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2


4   lentelė

Pranešimas apie paskirties vietos pakeitimą / Pranešimas apie suskaidymą

A

B

C

D

E

F

G

1

 

PRANEŠIMAS APIE AKCIZUS

R

 

 

 

 

a

Pranešimo tipas

R

Turi nurodyti paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos (Pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą atveju) arba išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos (Pranešimo apie suskaidymą atveju)

Nurodyti pranešimo priežastį, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Paskirties vietos pakeitimas

2

=

Suskaidymas

n1

 

b

Pranešimo data ir laikas

R

Turi nurodyti paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos (Pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą atveju) arba išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos (Pranešimo apie suskaidymą atveju)

Nurodomas laikas vietos laiku

dateTime

 

c

ARC

R

Turi nurodyti paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos (Pranešimo apie paskirties vietos pakeitimą atveju) arba išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos (Pranešimo apie suskaidymą atveju)

Nurodyti e-AD, kuriam pateikiamas pranešimas, ARC

an21

2

 

GALUTINIS ARC

C

„R“, jei pranešimo tipas 1a langelyje yra 2.

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos.

 

9x

 

a

ARC

R

Turi nurodyti išsiuntimo valstybės narės kompetentingos institucijos.

 

an21


5   lentelė

Suskaidymo operacija

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD suskaidymas

R

 

 

 

 

a

Pradinis ARC

R

 

Pateikti e-AD, kuris turi būti suskaidytas, administracinį nuorodos kodą (ARC).

Žr. II priedo 2 kodų sąrašą

an21

2

PASIKEITUSI paskirties vieta

R

 

 

 

 

a

Paskirties vietos tipo kodas

R

 

Nurodyti gabenimo paskirties vietą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Apmokestinamų prekių sandėlis (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis)

2

=

Registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis)

3

=

Laikinasis registruotas gavėjas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis ir 19 straipsnio 3 dalis)

4

=

Tiesioginis pristatymas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 2 dalis)

6

=

Eksportas (Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis)

8

=

Nežinoma paskirties vieta (nežinomas gavėjas, Direktyvos 2008/118/EB 22 straipsnis)

n1

3

e-AD Kita informacija apie suskaidymą

R

 

 

9x

 

a

Vietos nuorodos numeris

R

 

Siuntėjo e-AD suteiktas unikalus serijos numeris, pagal kurį siuntėjo įrašuose identifikuojama siunta

an..22

 

b

Kelionės laikas

D

„R“, kai po suskaidymo operacijos keičiasi kelionės laikas

Nurodyti laiką, kurio paprastai reikia kelionei, atsižvelgiant į transporto priemonę ir atstumą, valandas žymint H raide arba dienas D raide, po kurių rašomas dviejų skaitmenų skaičius. (Pavyzdžiai: H12 arba D04). Po H rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 24. Po D rašomas skaičius turi būti ne didesnis kaip 92.

an3

 

c

Vežimo pakeitimo organizavimas

D

„R“, kai po suskaidymo operacijos keičiasi už vežimo organizavimą atsakingas asmuo

Nurodyti asmenį, atsakingą už pirmojo vežimo organizavimą, naudojant vieną iš šių reikšmių:

1

=

Siuntėjas

2

=

Gavėjas

3

=

Prekių savininkas

4

=

Kita

n1

4

PREKIAUTOJAS Naujas gavėjas

D

„R“, kai po suskaidymo operacijos keičiasi gavėjas

 

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3, ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 6

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 2a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1, 2, 3 ir 4: nurodyti įgalioto sandėlio savininko arba registruoto gavėjo galiojantį SEED registracijos numerį

6: nurodyti eksporto įstaigoje siuntėjui atstovaujančio asmens PVM mokėtojo kodą

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

5

PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2 ir 3

(paskirties vietos tipo kodus žr. 2a langelyje)

 

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2 ir 3

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 2a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1: nurodyti paskirties vietos apmokestinamų prekių sandėlio galiojantį SEED registracijos numerį

2 ir 3: nurodyti PVM mokėtojo kodą arba bet kurį kitą identifikavimo numerį

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2 ir 3

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 4

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 2a langelyje)

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

C

5c, 5e ir 5f langeliuose:

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 2a langelyje)

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

an..11

 

e

Pašto kodas

C

 

an..10

 

f

Miestas

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

6

ĮSTAIGA Pristatymo vieta. Muitinė

C

„R“ eksporto atveju (pasikeitusios paskirties vietos tipo kodas 6)

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 2a langelyje)

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti eksporto įstaigos, kuriai pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 161 straipsnio 5 dalį bus pateikta eksporto deklaracija, kodą.

Žr. II priedo 5 kodų sąrašą.

an8

7

PREKIAUTOJAS Naujas vežimo organizatorius

C

„R“ asmeniui, atsakingam už vežimo organizavimą, nurodyti, jei 3c langelyje nurodyta reikšmė „3“ arba „4“

 

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“

 

an..35

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

8

PREKIAUTOJAS Naujas vežėjas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų „R“, jei po suskaidymo operacijos keičiasi vežėjas

Nurodyti asmenį, vykdantį naują vežimą

 

 

a

PVM mokėtojo kodas

O

 

 

an..35

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

9

KITA SU VEŽIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

D

„R“, kai po suskaidymo operacijos keičiasi kita su vežimu susijusi informacija

 

99X

 

a

Transporto priemonės kodas

R

 

Nurodyti transporto priemonės kodą (-us). Žr. II priedo 8 kodų sąrašą.

n..2

 

b

Transporto priemonių identifikavimas

R

 

Įrašyti transporto priemonės (-ių) registracijos numerį

an..35

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

D

„R“, jei naudojamos komercinės plombos

Nurodyti komercinių plombų identifikavimą, jei jos naudojamos transporto priemonei plombuoti

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su šiomis komercinėmis plombomis (pvz., naudotų plombų tipas)

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

f

Papildoma informacija

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su vežimu, pvz., visų kitų vežėjų identifikavimas, informacija apie kitas transporto priemones

an..350

 

g

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

10

E-AD pagrindiniai duomenys

R

 

Kiekvienam siuntą sudarančiam produktui turi būti naudojama atskira duomenų grupė

999x

 

a

Pagrindinių duomenų įrašo unikali nuoroda

R

 

Nurodyti unikalų sekos numerį, pradedant 1

n..3

 

b

Akcizais apmokestinamo produkto kodas

R

 

Nurodyti akcizais apmokestinamam produktui taikomą kodą. Žr. II priedo 11 kodų sąrašą

an..4

 

c

KN kodas

R

 

Nurodyti KN kodą, taikytiną pranešimo apie suskaidymo operaciją dieną

n8

 

d

Kiekis

R

 

Nurodyti kiekį (išreikštą matavimo vienetu, susijusiu su produkto kodu. Žr. II priedo 11 ir 12 lenteles).

Kai gabenama Direktyvos 2008/118/EB 19 straipsnio 3 dalyje nurodytam registruotam gavėjui, kiekis neturi būti didesnis nei kiekis, kurį minėtas gavėjas yra įgaliotas gauti.

Kai gabenama Direktyvos 2008/118/EB 12 straipsnyje nurodytai nuo akcizų mokėjimo atleistai organizacijai, kiekis neturi būti didesnis nei atleidimo nuo akcizų sertifikate įrašytas kiekis.

n..15,3

 

e

Masė bruto

R

 

Nurodyti siuntos masę bruto (akcizais apmokestinamos prekės su pakuote)

n..15,2

 

f

Masė neto

R

 

Nurodyti akcizais apmokestinamų prekių masę be pakuotės

n..15,2

 

i

Fiskalinis žymuo

O

 

Nurodyti visą papildomą informaciją, susijusią su fiskaliniais žymenimis, kurios reikalauja paskirties valstybė narė

an..350

 

j

Fiskalinis žymuo_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

k

Fiskaliniam žymeniui naudota vėliavėlė

D

„R“, jei naudojami fiskaliniai žymenys

Nurodyti „1“, jei prekės pažymėtos fiskaliniais žymenimis, arba „0“, jei prekės nepažymėtos fiskaliniais žymenimis

n1

 

o

Tankis

C

„R“, jei taikoma susijusiai akcizais apmokestinamai prekei

Nurodyti tankį esant 15 °C temperatūrai, jei taikoma, pagal II priedo lentelės 11 kodų sąrašą

n..5,2

 

p

Komercinis aprašas

O

Išsiuntimo valstybė narė gali nuspręsti, kad šie duomenys būtų privalomi

Pateikti komercinį prekių aprašą, kad būtų nustatyti vežami produktai

an..350

 

q

Komercinis aprašas_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

 

r

Produktų registruotasis prekės pavadinimas

D

„R“, jei akcizais apmokestinamos prekės turi registruotąjį prekės pavadinimą

Nurodyti prekių registruotąjį pavadinimą, jei taikoma

an..350

 

s

Produktų registruotasis prekės pavadinimas_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

11

PAKUOTĖ

 

 

 

99x

 

a

Pakuočių rūšies kodas

R

 

Nurodyti pakuotės rūšį, naudojant II priedo 9 kodų sąrašo kodą

a2

 

b

Pakuočių skaičius

C

„R“, jei pažymėta „Skaičiuojamas“

Nurodyti pakuočių skaičių, jei pakuotės yra skaičiuojamos, pagal II priedo 9 kodų sąrašą

n..15

 

c

Komercinės plombos identifikavimas

D

„R“, jei naudojamos komercinės plombos

Nurodyti komercinių plombų identifikavimą, jei jos naudojamos pakuotėms plombuoti

an..35

 

d

Informacija apie plombą

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su šiomis komercinėmis plombomis (pvz., naudotų plombų tipas)

an..350

 

e

Informacija apie plombą_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2


6   lentelė

Pranešimas apie prekių gavimą / Pranešimas apie eksportą

A

B

C

D

E

F

G

1

POŽYMIS

R

 

 

 

 

a

Pranešimo apie prekių gavimą ir (arba) Pranešimo apie eksportą patvirtinimo data ir laikas

C

Turi nurodyti išsiuntimo ir (arba) eksporto valstybės narės kompetentingos institucijos, tvirtindamos pranešimą apie prekių gavimą ir (arba) pranešimą apie eksportą

Nurodomas laikas vietos laiku

dateTime

2

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Nurodyti e-AD administracinį nuorodos kodą (ARC).

Žr. II priedo 2 kodų sąrašą

an21

 

b

Sekos numeris

R

 

Nurodyti e-AD sekos numerį.

n..5

3

PREKIAUTOJAS Gavėjas

R

 

 

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3, ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 6

Netaikoma, kai paskirties vietos tipo kodas 5

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1 lentelės 1a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1, 2, 3 ir 4: nurodyti įgalioto sandėlio savininko arba registruoto gavėjo galiojantį SEED registracijos numerį

6: nurodyti eksporto įstaigoje siuntėjui atstovaujančio asmens PVM mokėtojo kodą

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

R

 

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

R

 

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

 

an..11

 

e

Pašto kodas

R

 

 

an..10

 

f

Miestas

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

4

PREKIAUTOJAS Pristatymo vieta

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1 ir 4

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3 ir 5

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1 lentelės 1 a langelyje)

Nurodyti faktinę akcizais apmokestinamų prekių pristatymo vietą

 

 

a

Prekiautojo identifikavimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3 ir 5

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1 lentelės 1a langelyje)

Kai paskirties vietos tipo kodas:

1: nurodyti paskirties vietos apmokestinamų prekių sandėlio galiojantį SEED registracijos numerį

2, 3 ir 5: nurodyti PVM mokėtojo kodą arba bet kurį kitą identifikavimo numerį

an..16

 

b

Prekiautojo pavadinimas

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3 ir 5

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 4

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1 lentelės 1a langelyje)

 

an..182

 

c

Gatvės pavadinimas

C

4c, 4e ir 4f langeliuose:

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 2, 3, 4 ir 5

„O“, kai paskirties vietos tipo kodas 1

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1 lentelės 1a langelyje)

 

an..65

 

d

Namo numeris

O

 

an..11

 

e

Pašto kodas

C

 

an..10

 

f

Miestas

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

5

Paskirties vietos ĮSTAIGA

C

„R“, kai paskirties vietos tipo kodas 1, 2, 3, 4, 5 ir 8

(Paskirties vietos tipo kodus žr. 1 lentelės 1a langelyje)

 

 

 

a

Įstaigos nuorodos numeris

R

 

Nurodyti paskirties valstybės narės kompetentingų institucijų, atsakingų už akcizų kontrolę paskirties vietoje, įstaigos kodą. Žr. II priedo 5 kodų sąrašą.

an8

6

PRANEŠIMAS apie prekių gavimą arba PRANEŠIMAS apie eksportą

R

 

 

 

 

a

Akcizais apmokestinamų prekių atgabenimo data

R

 

Diena, kurią prekės baigiamos gabenti pagal Direktyvos 2008/118/EB 20 straipsnio 2 dalį

Date

 

b

Galutinis prekių gavimo patvirtinimas

R

 

Galimos reikšmės:

1

=

prekių gavimas patvirtintas ir patenkinamas

2

=

prekių gavimas patvirtintas, tačiau nepatenkinamas

3

=

prekių gavimas nepatvirtintas

4

=

prekių gavimas iš dalies nepatvirtintas

21

=

prekių išleidimas patvirtintas ir patenkinamas

22

=

prekių išleidimas patvirtintas, tačiau nepatenkinamas

23

=

prekių išleidimas nepatvirtintas

n..2

 

c

Papildoma informacija

O

 

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su akcizais apmokestinamų prekių gavimu

an..350

 

d

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2

7

PRANEŠIMO apie prekių gavimą arba PRANEŠIMO apie eksportą PAGRINDINIAI DUOMENYS

C

„R“, jei galutinio prekių gavimo patvirtinimo reikšmė nėra 1 ir 21 (žr. 6b langelį)

 

999X

 

a

Pagrindinių duomenų įrašo unikali nuoroda

R

 

Nurodyti su akcizais apmokestinamu produktu susijusio e-AD, kuriam taikomas vienas iš kodų, išskyrus 1 ir 21 kodus, pagrindinių duomenų įrašo unikalią nuorodą (1 lentelės 17a langelis).

n..3

 

b

Trūkumo arba pertekliaus rodiklis

D

„R“, kai nustatomas trūkumas arba perteklius, susijęs su nagrinėjamu pagrindinių duomenų įrašu

Galimos reikšmės:

S

=

Trūkumas

E

=

Perteklius

a1

 

c

Pastebėtas trūkumas arba perteklius

C

„R“, jei 7b langelyje pateikiamas rodiklis

Nurodyti kiekį (išreikštą matavimo vienetu, susijusiu su produkto kodu. Žr. II priedo 11 ir 12 lenteles):

n..15,3

 

d

Akcizais apmokestinamo produkto kodas

R

 

Nurodyti akcizais apmokestinamam produktui taikomą kodą. Žr. II priedo 11 kodų sąrašą

an4

 

e

Kiekis, kurio atsisakyta

C

„R“, jei galutinio prekių gavimo patvirtinimo kodas 4 (žr. 6b langelį).

Kiekvieno pagrindinių duomenų įrašo, kai atsisakoma akcizais apmokestinamų prekių, atveju nurodyti kiekį (išreikštą matavimo vienetu, susijusiu su produkto kodu. Žr. II priedo 11 ir 12 lenteles).

n..15,3

7.1

NEPATENKINAMA PRIEŽASTIS

D

„R“ kiekvieno pagrindinių duomenų įrašo, kuriam taikomi galutinio prekių gavimo patvirtinimo kodai 2, 3, 4, 22 ir 23 (žr. 6b langelį), atveju

 

9X

 

a

Nepatenkinama priežastis

R

 

Galimos reikšmės:

0

=

Kita

1

=

Perteklius

2

=

Trūkumas

3

=

Sugadintos prekės

4

=

Sulaužyta plomba

5

=

Pranešta per ECS (Eksporto kontrolės sistemą)

6

=

Vienas ar daugiau pagrindinių duomenų įrašų su neteisingomis reikšmėmis

n1

 

b

Papildoma informacija

C

„R“, jei nepatenkinamos priežasties kodas 0

„O“, jei nepatenkinamos priežasties kodas 3, 4 arba 5

(žr. 7.1a langelį)

Pateikti visą papildomą informaciją, susijusią su akcizais apmokestinamų prekių gavimu

an..350

 

c

Papildoma informacija_LNG

C

„R“, jei naudojamas susijęs teksto formos laukas

Šioje duomenų grupėje vartotą kalbą nurodyti pateikiant kalbos kodą, nustatytą II priedo 1 kodų sąraše

a2


(1)  OL L 359, 2004 12 4, p. 1.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(3)  OL L 8, 1996 1 11, p. 11.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(5)  OL L 316, 1992 10 31, p. 21.

(6)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(7)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(8)  OL L 128, 2009 5 27, p. 15.


II PRIEDAS

(nurodytas 2 straipsnyje)

Kodų sąrašai

1.   KALBŲ KODAI

Šie kodai pateikiami iš ISO 639.1 standarto (Alpha-2 kodai); be to, įtraukti du nestandartiniai kodai, kurie turi būti naudojami su lotynų abėcėlės raide kalboms, kurios naudoja ne lotynų kalbos abėcėlės raides, t. y.:

bt – bulgarų (lotynų abėcėlės raidė)

gr – graikų (lotynų abėcėlės raidė)

Kodas

Apibūdinimas

bg

bulgarų

bt

bulgarų (lotynų abėcėlės raidė)

cs

čekų

da

danų

nl

olandų

en

anglų

et

estų

fi

suomių

fr

prancūzų

ga

galų

gr

graikų (lotynų kalbos raidė)

de

vokiečių

el

graikų

hu

vengrų

it

italų

lv

latvių

lt

lietuvių

mt

maltiečių

pl

lenkų

pt

portugalų

ro

rumunų

sk

slovakų

sl

slovėnų

es

ispanų

sv

švedų

2.   ADMINISTRACINIS NUORODOS KODAS

Laukas

Turinys

Lauko tipas

Pavyzdžiai

1

Metai

2 skaitmenys

05

2

Valstybė narė (VN), kurioje buvo pirmą kartą pateiktas e-AD, identifikatorius

2 raidės

ES

3

Nacionaliniu lygiu priskirtas unikalus kodas

16 raidžių ir skaitmenų

7R19YTE17UIC8J45

4

Kontrolinis skaitmuo

1 skaitmuo

9

1 laukas – tai paskutiniai dveji metų, kuriais oficialiai patvirtintas gabenimas, skaitmenys.

Į 3 lauką turi būti įrašytas kiekvieno gabenimo pagal Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistemą (EMCS) unikalus identifikatorius. Lauko naudojimas priklauso nuo valstybių narių, tačiau kiekvienam gabenimui pagal Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistemą (EMCS) turi būti priskirtas unikalus numeris.

4 lauke pateikiamas kontrolinis skaitmuo visam ARC, ir tas skaitmuo padės nustatyti klaidą koduojant ARC.

3.   VALSTYBĖS NARĖS

Kodai turi būti tapatūs ISO standarto Alpha 2 kodams (1) (ISO 3166) ir taikomi tik valstybėms narėms, išskyrus:

Graikiją – vietoje GR turi būti vartojama EL.

Jungtinei Karalystei – vietoje UK turi būti vartojama GB.

4.   ŠALIŲ KODAI

Naudojami ISO standarto Alpha 2 kodai (ISO 3166).

5.   MUITINĖS ĮSTAIGOS NUORODOS NUMERIS (COR)

COR sudaromas iš valstybės narės identifikatoriaus (žr. 3 kodų sąrašą) ir 6 skaitmenų raidinio skaitmeninio nacionalinio numerio, pavyzdžiui, IT0830AB.

6.   GARANTO TIPO KODAS

Kodas

Apibūdinimas

1

Siuntėjas

2

Vežėjas

3

Akcizais apmokestinamų produktų savininkas

4

Gavėjas

12

Siuntėjo ir vežėjo bendroji garantija

13

Siuntėjo ir akcizais apmokestinamų produktų savininko bendroji garantija

14

Siuntėjo ir gavėjo bendroji garantija

23

Vežėjo ir akcizais apmokestinamų produktų savininko bendroji garantija

24

Vežėjo ir gavėjo bendroji garantija

34

Akcizais apmokestinamų produktų savininko ir gavėjo bendroji garantija

123

Siuntėjo, vežėjo ir akcizais apmokestinamų produktų savininko bendroji garantija

124

Siuntėjo, vežėjo ir gavėjo bendroji garantija

134

Siuntėjo, akcizais apmokestinamų produktų savininko ir gavėjo bendroji garantija

234

Vežėjo, akcizais apmokestinamų produktų savininko ir gavėjo bendroji garantija

1234

Siuntėjo, vežėjo, akcizais apmokestinamų produktų savininko ir gavėjo bendroji garantija

7.   TRANSPORTO PRIEMONĖS RŪŠIES KODAS

Kodas

Apibūdinimas

0

Kita

1

Jūrų transportas

2

Geležinkelių transportas

3

Kelių transportas

4

Oro transportas

5

Pašto siunta

7

Stacionarūs transporto įrenginiai

8

Vidaus vandenų transportas

8.   TRANSPORTO PRIEMONĖS VIENETO KODAS

Kodas

Apibūdinimas

1

Konteineris

2

Transporto priemonė

3

Priekaba

4

Vilkikas

9.   PAKUOČIŲ KODAI

Naudojami Reglamento (EB) Nr. 2454/93 38 priedo 31 langelio kodai

10.   ATŠAUKIMO PRIEŽASTIES KODAS

Kodas

Apibūdinimas

0

Kita

1

Spausdinimo klaida

2

Sustabdytas komercinis sandoris

3

e-AD kopija

4

Išsiuntimo dieną gabenimas nepradėtas

11.   AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PRODUKTAS

EPC

CAT

VIENETAS

Apibūdinimas

A

P

D

T200

T

4

Cigaretės, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 95/59/EB (2) 4 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 2 dalyje

N

N

N

T300

T

4

Cigarai ir cigarilės, kaip apibrėžta Direktyvos 95/59/EB 3 straipsnyje ir 7 straipsnio 1 dalyje

N

N

N

T400

T

1

Cigaretėms sukti skirtas susmulkintas tabakas, kaip apibrėžta Direktyvos 95/59/EB 6 straipsnyje

N

N

N

T500

T

1

Kitas rūkomasis tabakas, kaip apibrėžta pagal Direktyvos 95/59/EB 5 straipsnį ir 7 straipsnio 2 dalį

N

N

N

B000

B

3

Alus, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83/EEB 2 straipsnyje

Y

Y

N

W200

W

3

Neputojantis vynas ir kiti neputojantys fermentuoti gėrimai, išskyrus vyną ir alų, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83/EEB 8 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje

Y

N

N

W300

W

3

Putojantis vynas ir putojantys fermentuoti gėrimai, išskyrus vyną ir alų, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83/EEB 8 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje

Y

N

N

I000

I

3

Tarpiniai produktai, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83/EEB 17 straipsnyje

Y

N

N

S200

S

3

Spiritiniai gėrimai, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83/EEB 20 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje įtraukose

Y

N

N

S300

S

3

Etilo alkoholis, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83/EEB 20 straipsnio pirmojoje įtraukoje, priskiriamas KN kodams 2207 ir 2208, išskyrus spiritinius gėrimus (S200)

Y

N

N

S400

S

3

Iš dalies denatūruotas alkoholis, kuriam taikomas Direktyvos 92/83/EEB 20 straipsnis, t. y. alkoholis, kuris buvo denatūruotas, tačiau dar neatitinka sąlygų, kad jam būtų taikomas tos direktyvos 27 straipsnio 1 dalies a arba b punktuose numatytas atleidimas, išskyrus spiritinius gėrimus (S200)

Y

N

N

S500

S

3

Produktai, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83/EEB 20 straipsnio pirmojoje įtraukoje, priskiriami kitiems KN kodams nei 2207 ir 2208

Y

N

N

E200

E

2

Gyvūninis arba augalinis aliejus. KN kodams 1507–1518 priskiriami produktai, jei jie skirti naudoti kaip krosnių kuras ar variklių degalai (Tarybos direktyvos 2003/96/EB (3) 20 straipsnio 1 dalies a punktas)

N

N

Y

E300

E

2

Mineralinės alyvos (energetikos produktai). KN kodams 2707 10, 2707 20, 2707 30 ir 2707 50 priskiriami produktai (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies b punktas)

N

N

Y

E410

E

2

Benzinas, kurio sudėtyje yra švino, priskiriamas KN kodams 2710 11 31, 2710 11 51 ir 2710 11 59 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E420

E

2

Bešvinis benzinas, priskiriamas KN kodams 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 ir 2710 11 49 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E430

E

2

Gazolis, nežymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 41–2710 19 49 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E440

E

2

Gazolis, žymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 41–2710 19 49 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E450

E

2

Žibalas, nežymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 21 ir 2710 19 25 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E460

E

2

Žibalas, žymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 21 ir 2710 19 25 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E470

E

1

Sunkusis skystasis kuras, priskiriamas KN kodams 2710 19 61–2710 19 69 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

N

E480

E

2

KN kodams 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 priskiriami produktai esant didmeniniam komercinės paskirties judėjimui (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E490

E

2

KN kodams 2710 11–2710 19 69 priskiriami produktai, nenurodyti pirmiau, išskyrus KN kodams 2710 11 21, 2710 11 25 ir 2710 19 29 priskiriamus produktus nesant didmeniniam komercinės paskirties judėjimui (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E500

E

1

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai (LPG), suskystinti, priskiriami kodams 2711 12 11–2711 19 00 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies d punktas)

N

N

N

E600

E

1

Sotieji alifatiniai angliavandeniliai, priskiriami KN kodui 2901 10 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies e punktas)

N

N

N

E700

E

2

Cikliniai angliavandeniliai, priskiriami KN kodams 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 ir 2902 44 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies f punktas)

N

N

Y

E800

E

2

KN kodui 2905 11 00 priskiriami produktai (metanolis (metilo alkoholis)), kurie nėra sintetinės kilmės, jei jie skirti naudoti kaip krosnių ar variklių kuras (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies g punktas)

N

N

Y

E910

E

2

Riebalų rūgščių monoalkilesteriai, kurių sudėtyje esantys esteriai sudaro ne mažiau kaip 96,5 % tūrio (RRME), priskiriami KN kodui 3824 90 99 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies h punktas)

N

N

Y

E920

E

2

KN kodui 3824 90 99 priskiriami produktai, jei jie skirti naudoti kaip krosnių kuras ar variklių degalai, išskyrus riebalų rūgščių monoalkilesterius, kurių sudėtyje esantys esteriai sudaro ne mažiau kaip 96,5 % tūrio (RRME) (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies h punktas)

N

N

Y

Pastaba:

lentelėje energetikos produktams nurodyti KN kodai yra Komisijos reglamente (EB) Nr. 2013/2001 (OL L 279, 2001 10 23) nurodyti kodai.

Skilčių legenda:

EPC Akcizais apmokestinamo produkto kodas

CAT Akcizais apmokestinamo produkto kategorija

VIENETAS Matavimo vienetas (iš 12 sąrašo)

A: Turi būti nurodyta alkoholio koncentracija (Taip/Ne)

P: Gali būti nurodytas Plato laipsnis (Taip/Ne)

D: Turi būti nurodytas tankis 15 °C temperatūroje (Taip/Ne)

12.   MATAVIMO VIENETAI

Matavimo vieneto kodas

Apibūdinimas

1

Kg

2

Litras (15 °C temperatūra)

3

Litras (20 °C temperatūra)

4

1 000 vienetų


(1)  JT EEK Tarptautinių prekybos procedūrų supaprastinimo darbo grupės 1996 m. sausio mėn. Ženevoje priimta Rekomendacija dėl prekybos supaprastinimo Nr. 3, trečiasis leidimas, ECE/TRADE/201.

(2)  OL L 291, 1995 12 6, p. 40.

(3)  OL L 283, 2003 10 31, p. 51.


Top