Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0545

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 545/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

OJ L 167, 29.6.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/545/oj

29.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 167/24


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 545/2009

2009 m. birželio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Pasaulio ekonomikos ir finansų krizė šiuo metu oro vežėjams daro didelę įtaką. Dėl jos 2008–2009 m. žiemos laikotarpiu, kuriam sudaromas tvarkaraštis, oro eismo intensyvumas labai sumažėjo. Ta ekonomikos krizė taip paveiks ir 2009 m. vasaros laikotarpį, kuriam sudaromas tvarkaraštis.

(2)

Siekiant užtikrinti, kad dėl 2009 m. vasaros laikotarpiui, kuriam sudaromas tvarkaraštis, paskirtų, tačiau nepanaudotų laiko tarpsnių oro vežėjai neprarastų teisės į juos, būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kad šiam laikotarpiui minėta ekonomikos krizė daro poveikį.

(3)

Komisija turėtų toliau tirti, kokį poveikį ekonomikos krizė daro oro transporto sektoriui. Jei iki 2009–2010 m. žiemos laikotarpio, kuriam sudaromas tvarkaraštis, ekonominė padėtis ir toliau blogės, Komisija galėtų siūlyti šiame reglamente nurodytą tvarką atnaujinti ir ją taikyti 2010–2011 m. žiemos laikotarpiu, kuriam sudaromas tvarkaraštis. Siekiant išspręsti esamo laiko tarpsnių paskirstymo neveiksmingumo problemas ir užtikrinti optimalų nepakankamų pajėgumų naudojimą perpildytuose oro uostuose, prieš teikiant tokį pasiūlymą reikėtų atlikti išsamų poveikio vertinimą, kurį atliekant būtų vertinamos galimos pasiūlymo pasekmės konkurencijai ir vartotojams, toks pasiūlymas turėtų būti teikiamas tik tuo atveju, jei jis būtų 1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (3) bendro persvarstymo dalis.

(4)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas skubos tvarka. Šiuo daliniu pakeitimu Komisijai pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius suteiktiems įgaliojimams nedaromas poveikis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 iš dalies keičiamas taip:

1.

10a straipsnis pakeičiamas taip:

„10a straipsnis

10 straipsnio 2 dalies tikslais, koordinatoriai turi sutikti, kad pagal šį reglamentą 2010 m. vasaros laikotarpiu, kuriam sudaromas tvarkaraštis, oro vežėjams būtų suteikiami tokie laiko tarpsniai, kokie jiems buvo suteikti 2009 m. vasaros laikotarpio, kuriam sudaromas tvarkaraštis, pradžioje.“;

2.

10b straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

Š. FÜLE


(1)  2009 m. kovo 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 14, 1993 1 22, p. 1.


Top