EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0508

2009 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 508/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės

OJ L 151, 16.6.2009, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 57 - 59

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/508/oj

16.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 151/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 508/2009

2009 m. birželio 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 543/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio e punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 543/2008 (2) 18 straipsnį nacionalinės etaloninės laboratorijos iki kiekvienų metų liepos 1 d. ekspertų tarybai perduoda tame reglamente nustatytų patikrinimų, susijusių su vandens kiekio paukštienoje priežiūra, rezultatus.

(2)

Siekiant darnos, ekspertų tarybai perduodant duomenis tikslinga visose nacionalinėse etaloninėse laboratorijose naudoti tokias pačias formas ir nurodyti tą patį adresą.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 543/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 543/2008 iš dalies keičiamas taip:

a)

18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa keičiama taip:

„Iki kiekvienų metų liepos 1 d. nacionalinės etaloninės laboratorijos perduoda 1 pastraipoje minėtų patikrinimų rezultatus naudodamosi šio reglamento XIIa priede pateikiama forma. Išvados pateikiamos vadybos komitetui svarstyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnį.“

b)

Įterpiamas naujas XIIa priedas, kurio tekstas išdėstytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2008 6 17, p. 46.


PRIEDAS

„XIIa PRIEDAS

18 straipsnio 1 dalyje minėtos formos

2… m. sausio mėn. 1 d.–2… m. gruodžio mėn. 31 d. sveikų viščiukų skerdenų kontrolės duomenys

Valstybės narės pavadinimas


Mėginys Atpažinties Nr.

Gamintojas Atpažinties Nr.

Šaldymo būdas

VI priedas (1)

Atitirpusio vandens kiekis (3)

%

VI priedas (1)

Atitirpusio vandens kiekio riba

VII priedas (1)

Masė

[g] (2)

VII priedas (1)

Vandens kiekis

(WA) [g]

VII priedas (1)

Baltymų kiekis

(RPA) [g]

VII priedas (1)

Vandens kiekio riba

(Wg) [g]

Riba viršijama

X

Veiksmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siųsti e. paštu AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu

2… m. sausio mėn. 1 d.–2… m. gruodžio mėn. 31 d. paukščių dalių kontrolės duomenys

Valstybės narės pavadinimas


Mėginys Atpažinties Nr.

Rūšis (4)

Skerdenos gabalai

Gamintojas Atpažinties Nr.

Šaldymo būdas (5)

Vandens kiekis

(WA) %

Baltymų kiekis

(RPA) %

Vandens ir baltymų santykis

Reglamente nustatyta riba

Riba viršijama

X

Veiksmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siųsti e. paštu AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu“


(1)  Komisijos reglamento (EB) Nr. 543/2008 priedai.

(2)  Masė – vidutinė 7 skerdenų masė gramais.

(3)  Atitirpusio vandens kiekis – vidutinis iš 20 skerdenų atitirpusio vandens kiekis procentais.

(4)  K = kalakutas, V = viščiukas.

(5)  ŠO = šaldymas ore, ŠPO = šaldymas pučiant, orą, ŠP = šaldymas panardinant.


Top