Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0480

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (kodifikuota redakcija)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 304 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/480/oj

10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/10


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 480/2009

2009 m. gegužės 25 d.

įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1994 m. spalio 31 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2728/94, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Dėl trečiosioms šalims suteiktų paskolų garantijų Europos Sąjungos bendrajam biudžetui kyla finansinė rizika.

(3)

Europos Vadovų Taryba 1992 m. gruodžio 11–12 d. nutarė, kad protingo biudžeto lėšų valdymo ir finansinės drausmės sumetimais reikia sukurti naują finansinį mechanizmą ir kad šiuo tikslu turėtų būti įkurtas Garantijų fondas, skirtas sumažinti riziką, susijusią su paskolomis ir paskolų garantijomis, teikiamomis trečiosioms šalims ir trečiosiose šalyse vykdomiems projektams. Šis tikslas gali būti pasiektas įkūrus Garantijų fondą, iš kurio būtų galima tiesiogiai mokėti Bendrijų kreditoriams.

(4)

Pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos priimtą tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (4) Garantijų fondo finansavimas yra numatytas kaip Europos Sąjungos bendrojo biudžeto privalomosios išlaidos 2007–2013 m. laikotarpiu.

(5)

Veikia pareikalautų įvykdyti garantijų apmokėjimo mechanizmai, visų pirma laikinai panaudojant grynųjų pinigų išteklius, kaip numatyta 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinančio Sprendimą 2000/597/EB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (5), 12 straipsnyje.

(6)

Garantijų fondas turėtų būti sudaromas palaipsniui sumokant įmokas. Fondas vėliau taip pat turėtų gauti palūkanas už investuotas savo lėšas ir sumas, atgautas iš savo įsipareigojimų nevykdančių skolininkų, kai Fondas jau yra įvykdęs savo įsipareigojimus, numatytus garantijose.

(7)

Garantijų fondo veiklos praktika rodo, kad 9 % – būtų pakankamas santykis tarp Fondo lėšų ir garantuotų skolinių įsipareigojimų pagrindinių sumų, pridėjus mokėtinas palūkanas.

(8)

Norint gauti tokią sumą pakaktų į Garantijų fondą įmokėti 9 % nuo kiekvienos operacijos. Turėtų būti nustatyta tokių įmokų sumokėjimo tvarka.

(9)

Garantijų fondui viršijus planuojamą sumą, perviršis turėtų būti grąžintas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

(10)

Valdyti Garantijų fondo finansus turėtų būti patikėta Europos investicijų bankui (toliau – EIB). Fondo finansų valdymo auditą turėtų vykdyti Audito Rūmai Audito Rūmų, Komisijos ir EIB nustatyta tvarka.

(11)

Bendrijos suteikė paskolas ir paskolų garantijas valstybėms kandidatėms arba projektams, skirtiems įgyvendinti tose šalyse. Tos paskolos ir garantijos padengiamos iš Garantijų fondo bei lieka grąžintinomis arba galiojančiomis po įstojimo dienos. Nuo tos dienos jos nebepriklauso Bendrijų išorinei veiklai ir dėl to turėtų būti padengiamos tiesiogiai iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, bet ne iš Garantijų fondo.

(12)

Garantijų fondas dengia finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, kurias yra suteikęs EIB, kuriam Bendrijos teikia garantiją pagal EIB įsipareigojimą ES nepriklausančioms šalims, nevykdymą. Be to, pagal EIB įsipareigojimą ES nepriklausančioms šalims, įsigaliojusį nuo 2007 m. vasario 1 d., Fondas taip pat dengia finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolų garantijomis, kurias yra suteikęs EIB, kuriam garantiją teikia Bendrijos, nevykdymą.

(13)

Sutartys nenumato kitų galių priimti šį reglamentą, išskyrus numatytąsias EB sutarties 308 straipsnyje ir EAEB sutarties 203 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsteigiamas Garantijų fondas (toliau – Fondas), kurio ištekliai naudojami atlyginti Bendrijų kreditoriams, jei gavėjas nesilaiko finansinių įsipareigojimų, susijusių su Bendrijų suteiktomis arba garantuotomis paskolomis arba su Europos investicijų banko (toliau – EIB), kuriam garantiją teikia Bendrijos, suteiktomis paskolų garantijomis.

Pirmoje pastraipoje minimos skolinimo ir garantijų suteikimo operacijos (toliau – operacijos) – operacijos, vykdomos trečiosios šalies naudai arba projektų trečiosiose šalyse finansavimo tikslais.

Visos operacijos, vykdomos trečiosios šalies naudai ar projektų trečiojoje šalyje finansavimo tikslais, nepatenka į šio reglamento taikymo sritį nuo tos šalies įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

2 straipsnis

Fondas sudaromas iš:

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto vienos įmokos per metus pagal 5 ir 6 straipsnius,

palūkanų, gautų už investuotas Fondo lėšas,

sumų, atgautų iš skolininkų, kai Fondas jau yra grąžinęs garantuotas paskolas.

3 straipsnis

Šis Fondas turi sukaupti atitinkamą sumą (toliau – planuojama suma).

Planuojamą sumą sudaro 9 % visų Bendrijų neįvykdytų skolinių kapitalinių įsipareigojimų nuo kiekvienos operacijos, pridėjus nesumokėtas palūkanas.

Remiantis metų pabaigos „n–1“ planuojamos sumos ir Fondo grynojo turto vertės skirtumu, apskaičiuotu „n“ metų pradžioje, perviršis viena operacija turi būti sumokamas į Europos Sąjungos „n+1“ metų bendrąjį biudžetą, įrašant į jo įplaukų sąskaitos specialią išlaidų kategoriją.

4 straipsnis

Naujai valstybei narei įstojus į Europos Sąjungą, planuojama mažinama suma, apskaičiuota remiantis 1 straipsnio trečiojoje pastraipoje nurodytomis operacijomis.

Norint apskaičiuoti sumažinimo sumą, 3 straipsnio antrojoje pastraipoje nurodytą įstojimo dieną taikoma procentinė norma taikoma minėtų operacijų, kurios tą dieną yra neužbaigtos, sumai.

Perviršis grąžinamas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, įrašant į jo įplaukų sąskaitos specialią poziciją.

5 straipsnis

Remiantis „n–1“ metų pabaigos planuojamos sumos ir Fondo grynojo turto vertės skirtumu, apskaičiuotu „n“ metų pradžioje, reikiama atidėjimų suma „n+1“ metais iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto viena operacija turi būti sumokama į Fondą.

6 straipsnis

1.   Jei dėl vieno ar daugiau finansinių įsipareigojimų nevykdymo atvejų įvykdyti garantijose numatyti įsipareigojimai „n–1“ metais viršija 100 mln. EUR, 100 mln. EUR viršijanti suma metinėmis įmokomis turi būti grąžinama į Fondą pradedant „n+1“ metais ir tęsiant paskesniais metais tol, kol išmokama visa suma (švelninamasis mechanizmas). Metinės dalies dydis turi būti mažesnis už vieną iš šių sumų:

100 mln. EUR, arba

likusi pagal švelninamąjį mechanizmą grąžintina suma.

Bet kokia suma, susidariusi dėl garantijų, įvykdytų prieš „n–1“ metus buvusiais metais, kuri dar nėra išmokėta visa dėl švelninamojo mechanizmo, grąžinama prieš tai, kai gali pradėti veikti švelninamasis mechanizmas, skirtas įsipareigojimų nevykdymui, atsiradusiam „n–1“ ar vėlesniais metais, padengti. Tokios likusios sumos ir toliau pagal švelninamąjį mechanizmą bus išskaičiuojamos iš maksimalios metinės grąžintinos sumos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto tol, kol į Fondą bus grąžinta visa suma.

2.   Apskaičiavimai pagal švelninamąjį mechanizmą atliekami atskirai nuo 3 straipsnio trečioje pastraipoje ir 5 straipsnyje nurodytų apskaičiavimų. Nepaisant to, pagal visus šiuos apskaičiavimus kartu atliekamas vienas metinis pervedimas. Pagal švelninamąjį mechanizmą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto mokamos sumos laikomos Fondo grynuoju turtu vykdant skaičiavimus pagal 3 ir 5 straipsnius.

3.   Jei dėl vieno ar daugiau stambaus masto finansinių įsipareigojimų nesilaikymo atvejų įvykdomi garantijose numatyti įsipareigojimai, ir Fondo lėšos dėl to sumažėja iki mažesnės nei 80 % numatytos sumos, Komisija apie tai informuoja biudžeto valdymo institucijas.

4.   Jei dėl vieno ar daugiau stambaus masto finansinių įsipareigojimų nesilaikymo atvejų įvykdomi garantijose numatyti įsipareigojimai, ir Fondo lėšos dėl to sumažėja iki mažesnės nei 70 % numatytos sumos, Komisija pateikia ataskaitą apie išimtines priemones, kurių gali prireikti Fondui papildyti.

7 straipsnis

Bendrijų vardu valdyti Fondo finansus Komisija pagal įgaliojimus paveda Europos investicijų bankui.

8 straipsnis

Iki kitų finansinių metų gegužės 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams siunčia praėjusių metų Fondo būklės ir jo valdymo metinę ataskaitą.

9 straipsnis

Fondo įplaukų ir išlaidų sąskaita bei balansas pridedamas prie Bendrijų įplaukų ir išlaidų sąskaitos ir balanso.

10 straipsnis

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2728/94 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ŠEBESTA


(1)  2008 m. lapkričio 18 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 293, 1994 11 12, p. 1.

(3)  Žr. I priedą.

(4)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(5)  OL L 130, 2000 5 31, p. 1.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2728/94

(OL L 293, 1994 11 12, p. 1).

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1149/1999

(OL L 139, 1999 6 2, p. 1).

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2273/2004

(OL L 396, 2004 12 31, p. 28).

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 89/2007

(OL L 22, 2007 1 31, p. 1).


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2728/94

Šis reglamentas

1, 2 ir 3 straipsniai

1, 2 ir 3 straipsniai

3a straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnio pirma pastraipa

11 straipsnis

10 straipsnio antra pastraipa

I priedas

II priedas


Top