EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0288

2009 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 288/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl Bendrijos pagalbos tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą

OL L 94, 2009 4 8, p. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; panaikino 32016R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/288/oj

8.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 94/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 288/2009

2009 m. balandžio 7 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl Bendrijos pagalbos tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 103h straipsnio f punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 13/2009 (2) iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 tam, kad Bendrijos pagalba būtų numatyta vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programai, pagal kurią vaisiai ir daržovės, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktai teikiami vaikams, kurie reguliariai lanko valstybės narės kompetentingų institucijų administruojamą arba pripažintą švietimo įstaigą.

(2)

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimą, norinčios joje dalyvauti valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu arba regionų lygmeniu parengti programos įgyvendinimo strategiją. Taigi tam, kad užtikrintų šiuo reglamentu nustatytų vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų pridėtinę vertę, valstybės narės savo strategijose turėtų paaiškinti, kaip jos garantuos savo programos pridėtinę vertę, ypač tais atvejais, kai įprastiniai pietūs mokyklose valgomi tuo pat metu kaip ir pagal programą finansuojami produktai. Jeigu valstybės narės nusprendžia įgyvendinti daugiau negu vieną programą, jos turėtų parengti po atskirą strategiją kiekvienai programai.

(3)

Valstybių narių strategijose turėtų būti pagrindiniai Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103ga straipsnio 2 dalyje nurodyti elementai, būtent: programos biudžetas, įskaitant Bendrijos ir nacionalinį įnašą, jos trukmė, tikslinė grupė, reikalavimus atitinkantys produktai ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, tokių kaip švietimo ir sveikatos apsaugos institucijos, privatus sektorius ar vaikų tėvai, dalyvavimas. Valstybių narių strategijose taip pat turėtų būti apibūdintos papildomos priemonės, kurias reikėtų priimti programos veiksmingumui užtikrinti.

(4)

Sutarties 152 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos kryptis turėtų būti užtikrinama aukšto lygio sveikatos apsauga. Siekdamos užtikrinti, kad produktais, atitinkančiais pagalbos teikimo reikalavimus, vaikams būtų užtikrinamas aukštas sveikatos apsaugos lygis ir skatinami sveikos mitybos įpročiai, valstybės narės į savo strategijas neturėtų įtraukti produktų, kuriuose yra cukraus, riebalų, druskos ar saldiklių, išskyrus valstybių narių deramai pagrįstus strategijoje numatytus atvejus, kai šiuos produktus galima naudoti įgyvendinant jų programą. Visais atvejais valstybės narės parengtą reikalavimus atitinkančių produktų sąrašą turėtų patvirtinti kompetentinga nacionalinė sveikatos apsaugos institucija.

(5)

Tam, kad vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos būtų veiksmingos, reikalingos papildomos priemonės. Papildomos priemonės neturėtų būti skirtos tik tam tikroms geografinėms vietovėms ar švietimo institucijoms, nes taip jos būtų netaikomos kai kuriems vaikams. Todėl valstybės narės turėtų siekti, kad dauguma programos tikslinei grupei priklausančių vaikų galėtų pasinaudoti papildomomis priemonėmis.

(6)

Siekdamos sklandaus administravimo ir biudžeto valdymo, vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą įgyvendinančios valstybės narės kiekvienais metais turėtų teikti paraiškas Bendrijos pagalbai gauti.

(7)

Siekiant skaidrumo, turėtų būti nurodyta preliminari kiekvienai valstybei narei skiriama Bendrijos pagalbos suma, apskaičiuojama remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103ga straipsnio 5 dalyje nurodytu paskirstymo būdu. Tam, kad atsižvelgtų į demografinius pokyčius, Komisija turėtų ne rečiau kaip kas trejus metus įvertinti, ar tas paskirstymas tebėra aktualus.

(8)

Kad turimos lėšos būtų panaudotos kuo veiksmingiau, Bendrijos pagalba, kuri buvo preliminariai paskirta valstybėms narėms, kurios laiku nepranešė Komisijai apie savo strategijas, turėtų būti perskirstyta dalyvaujančioms valstybėms narėms, kurios pranešė Komisijai, jog norėtų panaudoti daugiau lėšų, negu pradinė joms paskirta Bendrijos pagalbos suma.

(9)

Bendrijos pagalba gali būti skirta padengti ne tik išlaidas, patirtas įsigyjant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus, bet ir kai kurias susijusias išlaida, kurios tiesiogiai susietos su vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimu, jei jos numatytos valstybės narės strategijoje. Tačiau siekiant, kad programa išliktų veiksminga, šioms susijusioms išlaidoms reikėtų skirti tik nedidelį pagalbos procentą. Finansų valdymo ir kontrolės tikslais šios išlaidos turi būti nustatyto dydžio, apskaičiuotos remiantis pro rata principu.

(10)

Siekiant sklandaus administravimo, biudžeto valdymo ir priežiūros, turėtų būti nustatytos pagalbos teikimo sąlygos, pagalbos paraiškas pateikusių pareiškėjų tvirtinimo tvarka ir galiojančių pagalbos paraiškų teikimo sąlygos. Reikėtų nustatyti pagalbos mokėjimo reikalavimus pareiškėjams ir paraiškų teikimo taisykles, kompetentingų institucijų atliekamų patikrų bei taikytinų nuobaudų ir mokėjimo tvarkos taisykles.

(11)

Siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus, reikėtų priimti kovai su pažeidimais ir sukčiavimu tinkamas kontrolės priemones. Šios kontrolės priemonės turėtų apimti visą administracinį tikrinimą, kurį papildytų vietoje atliekamos patikros. Siekiant užtikrinti nešališką ir vienodą valstybių narių požiūrį, atsižvelgiant į jų skirtingą programos įgyvendinimą, reikėtų nurodyti šių kontrolės priemonių taikymo sritį, turinį, dažnumą ir jų taikymo ataskaitas.

(12)

Neteisingai sumokėtos sumos turėtų būti susigrąžintos, o siekiant sulaikyti pareiškėjus nuo nesąžiningo elgesio ir didelio aplaidumo turėtų būti nustatytos nuobaudos.

(13)

Tam, kad būtų galima įvertinti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos veiksmingumą ir sudaryti sąlygas atlikti tarpusavio peržiūrą ir keistis geriausia patirtimi, valstybės narės turėtų reguliariai atlikti savo vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos stebėseną ir vertinti jos įgyvendinimą, o taip pat siųsti rezultatus bei išvadas Komisijai. Jeigu tikslinei programos grupei vaisiai ir daržovės, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktai platinami mokamai, valstybės narės turėtų įvertinti tėvų indėlio poveikį programos veiksmingumui.

(14)

Patirtis parodė, kad Bendrijos bendrai finansuotų projektų paramos gavėjai ne visuomet pakankamai žino apie Bendrijos vaidmenį įgyvendinant atitinkamą projektą. Todėl Bendrijos vaidmuo įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą turėtų būti aiškiai nurodytas kiekvienai dalyvaujančiai švietimo institucijai.

(15)

Tam, kad valstybės narės turėtų pakankamai laiko savo vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoms nustatyti arba suderinti jau egzistuojančias programas su naujomis nuostatomis, pradiniu laikotarpiu, nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d., valstybės narės gali parengti strategiją, kurioje būtų nurodyti tik esminiai elementai. Per šį pereinamąjį laikotarpį joms taip pat turėtų būti sudaryta galimybė atidėti papildomų priemonių priėmimą.

(16)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis ir terminų vartojimas

1.   Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl Bendrijos pagalbos tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas ir dėl tam tikrų susijusių išlaidų finansavimo įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą.

2.   Šiame reglamente vartojamų terminų reikšmės atitinka Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 vartojamų terminų reikšmes, išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip.

2 straipsnis

Tikslinė grupė

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103ga straipsnyje nurodyta pagalba skirta vaikams, kurie reguliariai lanko valstybės narės kompetentingų institucijų administruojamą arba pripažintą švietimo įstaigą.

3 straipsnis

Strategija

1.   Valstybės narės, kurios pageidauja nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, turi parengti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103ga straipsnio 2 dalyje nurodytą strategiją.

2.   Į valstybių narių strategijas neįtraukiami šio reglamento I priede išvardyti produktai. Tačiau deramai pagrįstais atvejais, pavyzdžiui, kai valstybė narė nori užtikrinti pagal programą tiekiamų produktų platų pasirinkimą arba nori, kad jos programa būtų patrauklesnė vaikams, strategijoje gali būti numatyta, kad tokie produktai gali būti tiekiami, su sąlyga, kad juose bus tik nedideli tame priede nurodytų medžiagų kiekiai.

Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos sveikatos apsaugos institucijos patvirtins produktų, atitinkančiais pagalbos pagal jų vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programas teikimo reikalavimus, sąrašą.

3.   Valstybės narės savo strategijose paaiškina, kaip jos garantuos savo vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos pridėtinę vertę, ypač tais atvejais, kai strategijoje numatyta, jog įprastiniai pietūs mokyklose valgomi tuo pat metu kaip ir pagal jų vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą finansuojami produktai. Savo strategijose jos apibūdina kontrolės priemones.

4.   Valstybės narės savo strategijose apibūdina, kokias papildomas priemones jos priims tam, kad užtikrintų sėkmingą programos įgyvendinimą. Priemonės gali būti skirtos tikslinės grupės žinioms apie vaisių ir daržovių sektorių arba sveikos mitybos įpročius gilinti, pavyzdžiui, interneto svetainių kūrimas arba išvykų į ūkius ar sodininkystės užsiėmimų organizavimas.

5.   Valstybės narės gali pasirinkti tinkamą geografinį arba administracinį lygmenį, kuriuo jos pageidauja įgyvendinti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą. Jeigu jos nusprendžia įgyvendinti daugiau negu vieną programą, tai turi kiekvienai programai parengti po strategiją. Valstybė narė, kuri įgyvendina keletą programų, gali nustatyti koordinavimo sistemą.

4 straipsnis

Pagalba tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams

1.   Valstybės narės, kurios ruošiasi nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, gali prašyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103ga straipsnyje numatytos pagalbos už vienerių ar daugiau metų laikotarpį, prasidedantį rugpjūčio 1 d. ir trunkantį iki liepos 31 d., jei iki tų metų, kuriais prasideda tas laikotarpis, sausio 31 d. pranešė Komisijai apie savo strategiją.

2.   Valstybės narės, kurios iki šio reglamento įsigaliojimo jau vykdė vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą ar kitas produktų platinimo mokyklose programas, pagal kurias tiekiami ir vaisiai, turi teisę gauti Bendrijos pagalbą Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103ga straipsnio 6 dalyje nustatytomis sąlygomis. Jos turi pranešti Komisijai apie savo strategijas iki 1 dalyje nustatyto termino.

3.   Šio reglamento II priede numatytas preliminarus Bendrijos pagalbos kiekvienai valstybei narei paskirstymas, apskaičiuojamas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103ga straipsnio 5 dalyje nurodytu paskirstymo būdu. Komisija ne rečiau kaip kas trejus metus turi įvertinti, ar II priedas vis dar atitinka tą paskirstymo būdą.

4.   Valstybėms narėms, kurios iki tų metų, kuriais prasideda 1 dalyje nurodytas laikotarpis, sausio 31 d. nepranešė Komisijai, arba kurios paprašė tik dalies pradinės joms skirtos sumos, rezervuotos Bendrijos pagalbos sumos perskirstomos dalyvaujančioms valstybėms narėms, kurios iki 1 dalyje nurodyto termino pranešė Komisijai, jog norėtų panaudoti daugiau lėšų, negu pradinė joms paskirta Bendrijos pagalbos suma.

Pirmoje pastraipoje nurodytas Bendrijos pagalbos perskirstymas atliekamas proporcingai pradinei pagalbos sumai, kuri buvo skirta valstybei narei ir apskaičiuota remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103ga straipsnio 5 dalyje nurodytu paskirstymo būdu.

Komisija nusprendžia dėl galutinio Bendrijos pagalbos paskirstymo valstybėms narėms iki tų metų, kuriais prasideda 1 dalyje nurodytas laikotarpis, kovo 31 d.

5 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103ga straipsnyje numatytos tokios pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančios išlaidos:

a)

vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktų, kurie, įgyvendinant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, pristatomi į švietimo įstaigas, įsigijimo išlaidos;

b)

susijusios išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimu, apima tik:

i)

įrangos įsigijimo, nuomos arba išperkamosios nuomos išlaidas, jei jos numatytos strategijoje;

ii)

12 straipsnyje nurodytų stebėsenos ir vertinimo, kurie turi būti tiesiogiai susiję su vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, išlaidas;

iii)

informacijos perdavimo išlaidas, įskaitant 14 straipsnio 1 dalyje nurodyto plakato rengimo išlaidas.

Jeigu pagal vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą tiekiamų produktų transportavimo ir paskirstymo išlaidoms išrašomos atskiros sąskaitos faktūros, tokios išlaidos neturi viršyti 3 % produktų įsigijimo išlaidų.

Jeigu produktai švietimo įstaigoms tiekiami nemokamai, valstybės narės gali priimti sąskaitas faktūras už transportavimą ir paskirstymą, jeigu jos neviršija valstybės narės strategijoje nustatytos ribos.

Pirmos pastraipos b punkto iii papunktyje nurodytos informacijos perdavimo išlaidos negali būti finansuojamas pagal kitas Bendrijos pagalbos programas.

2.   Visa 1 dalies pirmos pastraipos b punkto i ir iii papunkčiuose numatytų išlaidų suma turi būti nustatyto dydžio ir neviršyti 5 % po 4 straipsnio 4 dalyje nurodyto galutinio Bendrijos pagalbos paskirstymo valstybės narės gaunamos Bendrijos pagalbos.

Tais metais, kai vykdomas 12 straipsnyje nurodytas vertinimas, visa 1 dalies pirmos pastraipos b punkto i ir ii papunkčiuose numatytų išlaidų suma po 4 straipsnio 4 dalyje nurodyto galutinio Bendrijos pagalbos paskirstymo negali viršyti 10 % valstybės narės gaunamos Bendrijos pagalbos.

6 straipsnis

Bendrosios pagalbos skyrimo sąlygos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų strategijas suteikta pagalba paskirstoma pagalbos paraiškas pateikusiems pareiškėjams, jei jų kompetentingoms institucijoms pateiktos pagalbos paraiškos yra galiojančios. Pagalbos paraiška galioja tik tuomet, jei ji pateikta pareiškėjo, kurį tam tikslui patvirtino valstybės narės, kurioje yra minėtus produktus gaunanti švietimo įstaiga, kompetentinga institucija.

2.   Valstybė narė pagalbos paraiškas pateikusius pareiškėjus gali pasirinkti iš šių įstaigų:

a)

švietimo įstaigų,

b)

švietimo institucijų iš tų vietovių, į kurias pristatomi produktai vaikams;

c)

produktų tiekėjų ir (arba) platintojų;

d)

vienos arba kelių švietimo įstaigų arba švietimo institucijų vardu veikiančių ir specialiai tam tikslui įsteigtų organizacijų;

e)

kitų valstybės arba privačių įstaigų, kurios vadovautų:

i)

vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktų tiekimui į švietimo įstaigas vykdant pagal šį reglamentą nustatytą arba su juo suderintą vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą;

ii)

valdymui ir (arba) informacijos perdavimui.

7 straipsnis

Bendrosios pagalbos paraiškas pateikusių pareiškėjų patvirtinimo sąlygos

Kad gautų patvirtinimą, pareiškėjas kompetentingai institucijai privalo raštu įsipareigoti:

a)

produktus, kurie finansuojami pagal vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, nustatytą pagal šį reglamentą arba su juo suderintą, skirti švietimo įstaigos arba įstaigų, kurioms jis prašys skirti pagalbą, vaikams vartoti;

b)

grąžinti visą už atitinkamą kiekį jam neteisingai išmokėtą pagalbą, jei nustatoma, kad tie produktai nebuvo pristatyti 2 straipsnyje nurodytiems vaikams arba kad ji buvo išmokėta už produktus, kurie neatitinka šio reglamento reikalavimų;

c)

nesąžiningo elgesio ar didelio aplaidumo atveju sumokėti sumą, lygią iš pradžių išmokėtos sumos ir sumos, kurią pareiškėjas turi teisę gauti, skirtumui;

d)

kompetentingų institucijų prašymu pateikti joms turimus patvirtinamuosius dokumentus;

e)

leisti atlikti visus valstybės narės kompetentingos institucijos nurodytus patikrinimus, visų pirma minėtų apskaitos dokumentų ir fizinius patikrinimus.

Valstybės narės gali suteikti patvirtinimą pareiškėjui tik tada, kai jis raštu įsipareigos kompetentingai institucijai dėl papildomų nuostatų.

8 straipsnis

Specialiosios tam tikrų pareiškėjų patvirtinimo sąlygos

Jeigu dėl pagalbos kreipiasi 6 straipsnio 2 dalies c–e punktuose nurodytas pareiškėjas, be 7 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų, jis dar turi raštu įsipareigoti registruoti švietimo įstaigų, o prireikus ir švietimo institucijų, pavadinimus bei adresus ir toms įstaigoms arba institucijoms parduotus arba pristatytus produktus ir jų kiekį.

9 straipsnis

Patvirtinimo galiojimo sustabdymas ir atšaukimas

Nustačius, kad pareiškėjas, kuris kreipėsi dėl pagalbos, nebeatitinka 6, 7 ir 8 straipsniuose nustatytų sąlygų arba nebevykdo kurio nors kito šiame reglamente numatyto įsipareigojimo, paraiškos patvirtinimo galiojimas sustabdomas nuo vieno iki dvylikos mėnesių arba atšaukiamas, atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą. Tokios priemonės netaikomos force majeure atvejais arba jeigu valstybės narės nustato, kad pažeidimo priežastis nėra tyčinis elgesys ar aplaidumas arba kad pažeidimas nebuvo svarbus. Pareiškėjo prašymu, praėjus ne mažiau kaip dvylikai mėnesių, paraiška, kurią buvo atsisakyta patvirtinti, gali būti tvirtinama iš naujo.

10 straipsnis

Pagalbos paraiškos

1.   Pagalbos paraiškos turi būti parengtos taip, kaip nurodyta valstybės narės kompetentingos institucijos, ir jose turi būti bent tokia informacija:

a)

ketinami paskirstyti kiekiai;

b)

švietimo įstaigos arba švietimo institucijos, su kuria susijusi a punkte nurodyta informacija, pavadinimas ir adresas arba identifikavimo numeris; ir

c)

valstybės narės strategijoje nurodytas tikslinės grupės vaikų skaičius atitinkamoje švietimo įstaigoje.

2.   Valstybės narės, remdamosi savo strategija, nurodo paraiškų teikimo dažnumą, tačiau pagalbos paraiškų laikotarpis negali būti ilgesnis nei penki mėnesiai. Jeigu programa trunka ilgiau negu šešis 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio mėnesius, per tą laikotarpį pagalbos paraiškos turi būti pateiktos bent tris kartus.

3.   Išskyrus force majeure atvejus, galioja tik teisingai užpildytos ir iki trečio mėnesio pabaigos, pasibaigus laikotarpiui, su kuriuo jos susijusios, pateiktos paraiškos.

4.   Paraiškoje nurodytas sumas būtina pagrįsti, pateikiant kompetentingoms institucijoms turimus patvirtinamuosius dokumentus. Šiuose dokumentuose turi būti nurodyta pristatytų produktų kaina, kartu pateikiant mokėjimo kvitą arba mokėjimo patvirtinimą.

11 straipsnis

Pagalbos mokėjimas

1.   6 straipsnio 2 dalies c–e punktuose nurodytiems tiekėjams, organizacijoms ar įstaigoms pagalba mokama tik:

a)

pateikus faktiškai pristatyto kiekio kvitą; arba

b)

remiantis prieš pagalbos išmokėjimą kompetentingos institucijos atlikto patikrinimo ataskaita, kuria patvirtinama, kad mokėjimo reikalavimai įvykdyti; arba

c)

jeigu valstybė narė tai leidžia, pateikus alternatyvų įrodymą, kad už kiekį, kuris buvo nustatytas pagal šį reglamentą, yra sumokėta.

2.   Pagalbą kompetentingos institucijos išmoka per tris mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pateikta teisingai užpildyta ir galiojanti pagalbos paraiška. Valstybės narės nustato pagalbos paraiškos formą ir turinį.

3.   Jei 10 straipsnio 3 dalyje nurodytas terminas uždelsiamas mažiau kaip du mėnesius, pagalba vis dar mokama, tačiau sumažinama:

a)

5 %, jeigu paraišką pateikti vėluojama vieną mėnesį arba mažiau kaip vieną mėnesį;

b)

10 %, jeigu paraišką pateikti vėluojama daugiau kaip vieną mėnesį, bet mažiau kaip du mėnesius.

Jei 10 straipsnio 3 dalyje nurodytas terminas uždelsiamas du mėnesius, pagalba sumažinama 1 % už kiekvieną papildomai uždelstą dieną.

12 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1.   Valstybės narės kasmet atlieka savo vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų įgyvendinimo stebėseną. Stebėsena grindžiama duomenimis, gautais vykdant valdymo ir kontrolės įsipareigojimus, įskaitant numatytuosius 10 ir 11 straipsniuose. Valstybės narės turi numatyti tinkamas struktūras ir formas, kad būtų užtikrinta reguliari programos įgyvendinimo stebėsena.

2.   Valstybės narės vertina savo vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų įgyvendinimą ir jos veiksmingumą. Valstybės narės iki 2012 m. vasario 29 d. praneša Komisijai apie 2010 m. rugpjūčio 1 d.–2011 m. liepos 31 d. laikotarpio vertinimo rezultatus. Valstybės narės vertina programų įgyvendinimą rečiau kaip kas penkerius metus ir praneša apie vertinimo rezultatus kas penkerius metus nuo tos dienos.

3.   Jeigu valstybė narė nepraneša apie vertinimo rezultatus iki 2 dalyje nurodytos datos arba kas penkerius metus nuo tos datos, kita skiriama suma sumažinama taip:

a)

5 %, jeigu vėluojama vieną mėnesį arba mažiau kaip vieną mėnesį;

b)

10 %, jeigu vėluojama daugiau kaip vieną mėnesį, bet mažiau kaip du mėnesius.

Jei 1 dalyje nurodytas terminas uždelsiamas du mėnesius, pagalba sumažinama 1 % už kiekvieną papildomai uždelstą dieną.

13 straipsnis

Kontrolė ir nuobaudos

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių šio reglamento laikymuisi užtikrinti. Šios priemonės apima išsamų administracinį pagalbos paraiškų tikrinimą, kurio dalį sudaro patikros vietoje, kaip nurodyta 2–8 dalyse.

2.   Atliekami visų pagalbos paraiškų administraciniai patikrinimai, įskaitant valstybių narių apibrėžtų patvirtinamųjų dokumentų, susijusių su produktų pristatymu, patikrinimus. Be administracinių patikrinimų dar atliekamos patikros vietoje, kurios visų pirma skirtos patikrinti:

a)

8 straipsnyje nurodytą informaciją, įskaitant finansų apskaitą, pavyzdžiui, pirkimo ir pardavimo sąskaitas faktūras bei banko išrašus;

b)

subsidijuojamų produktų naudojimą pagal šį reglamentą, ypač jei yra pagrindo įtarti kokį nors pažeidimą.

3.   Visos patikros vietoje, atliekamos kiekvienu laikotarpiu, kuris prasideda rugpjūčio 1 d. ir baigiasi liepos 31 d., apima ne mažiau kaip 5 % nacionaliniu lygmeniu paskirstytos pagalbos ir ne mažiau kaip 5 % visų 6 straipsnyje nurodytų pareiškėjų.

Jei valstybėje narėje yra mažiau negu šimtas pareiškėjų, patikros vietoje atliekamos penkių pareiškėjų patalpose.

Jei pareiškėjų skaičius valstybėje narėje nesiekia penkių, tikrinama 100 % pareiškėjų.

4.   Patikros vietoje atliekamos nuo rugpjūčio 1 d. iki liepos 31 d. ir apima ne trumpesnį kaip praėjusių dvylikos mėnesių laikotarpį.

5.   Pareiškėjus, kurie bus tikrinami vietoje, atrenka kompetentinga kontrolės institucija, tinkamai atsižvelgdama į skirtingus geografinius rajonus, ir remdamasi rizikos analize bei atsižvelgdama visų pirma į klaidų pasikartojimą ir ankstesniais metais atliktų patikrų duomenis. Atliekant rizikos analizę taip pat atsižvelgiama į skirtingas pagalbos sumas ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus pareiškėjų tipus.

6.   Kai paraišką dėl pagalbos teikia 6 straipsnio 2 dalies b–e punktuose nurodyti pareiškėjai, patikros vietoje atliekamos ne tik pareiškėjo patalpose, bet ir ne mažiau kaip dviejų švietimo įstaigų patalpose arba ne mažiau kaip 1 % pareiškėjo sąraše nurodytų švietimo įstaigų patalpų, atsižvelgiant į tai, kurių yra daugiau.

7.   Jei nekyla grėsmė pakenkti kontrolės tikslams, apie numatomą atlikti patikrą vietoje gali būti pranešta iš anksto, griežtai laikantis reikalavimo dėl trumpiausio laikotarpio, prieš kurį gali būti pranešama.

8.   Kompetentinga kontrolės institucija parengia kiekvienos patikros vietoje kontrolės ataskaitą. Toje ataskaitoje tiksliai apibūdinama, kas tikrinta.

Kontrolės ataskaitą sudaro šios dalys:

a)

bendroji dalis, kurią sudaro visų pirma ši informacija:

i)

programa, ataskaitos laikotarpis, tikrintos pagalbos paraiškos, produktų, tiekiamų pagal vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, kiekis, programoje dalyvaujančios švietimo įstaigos, sąmata, parengta remiantis turimais duomenimis apie vaikų, kurių atžvilgiu išmokėta pagalba, skaičių, ir finansavimo suma;

ii)

dalyvaujantys atsakingieji asmenys;

b)

dalis, kurioje atskirai aprašomos atliktos patikros, ir visų pirma ši informacija:

i)

patikrinti dokumentai,

ii)

atliktų patikrų pobūdis ir apimtis,

iii)

pastabos ir išvados.

9.   Neteisėtai išmokėtoms sumoms susigrąžinti mutatis mutandis taikomos Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 (3) 73 straipsnio 1, 3, 4 ir 8 dalys.

10.   Nepažeidžiant 9 straipsnio, sukčiavimo ar didelio aplaidumo, dėl kurio atsakingas pareiškėjas, atveju, pareiškėjas ne tik pagal šio straipsnio 9 dalį sugrąžina neteisingai gautas sumas, bet ir sumoka sumą, lygią iš pradžių išmokėtos sumos ir sumos, kurią pareiškėjas turi teisę gauti, skirtumui.

14 straipsnis

Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos plakatas

1.   Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje dalyvaujančios valstybės narės informuoja visuomenę, kad programa gavo finansinę Europos Bendrijos paramą. Tam valstybės narės gali naudoti plakatą, pagamintą laikantis III priede nustatytų būtinųjų reikalavimų; plakatas turi būti nuolatos iškabintas aiškiai matomoje vietoje prie pagrindinio programoje dalyvaujančios švietimo įstaigos įėjimo; jis turi būti lengvai įskaitomas.

2.   Jei valstybės narės nusprendžia nenaudoti 1 dalyje nurodyto plakato, jos turi savo strategijoje suprantamai paaiškinti, kaip jos informuos visuomenę apie tai, kad programai skirta Europos Bendrijos finansinė parama. Bet kuriuo atveju, plakatuose, svetainėse ar kitose informavimo ar viešinimo priemonėse, kuriomis informuojama apie valstybių narių vykdomą vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, turi būti Europos vėliava ir toks sakinys: „Mūsų [švietimo įstaigos rūšis] dalyvauja „Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje“, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą.“

3.   Nuorodos į Europos Bendrijos finansinį indėlį turi būti bent tiek pat matomos, kiek ir nuorodos į kitų valstybės ar privačių subjektų indėlį remiant šią valstybės narės programą.

15 straipsnis

Pranešimai

1.   Valstybės narės Komisijai teikia 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją iki tų metų, kuriais prasideda 4 straipsnio 1 dalyje minėtas laikotarpis, sausio 31 d. Šie pranešimai, kurių formą nustato Komisija, siunčiami šiuo e. pašto adresu: AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu.

Nuo 2010 m. valstybės narės turi kasmet, pasibaigus 4 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, iki metų, kuriais baigiasi 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis, lapkričio 30 d. pranešti Komisijai:

a)

apie stebėsenos rezultatus, jeigu numatyta pagal 12 straipsnį;

b)

apie patikras vietoje, atliktas pagal 13 ir 16 straipsnius, ir jų rezultatus.

2.   1 dalyje nurodytų pranešimų forma ir turinys nustatomi remiantis Komisijos valstybėms narėms pateiktomis rekomendacijomis. Tie modeliai netaikomi tol, kol apie juos nepranešta Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetui.

3.   Komisija reguliariai skelbia valstybių narių strategijas ir jų stebėsenos bei vertinimo rezultatus.

4.   Jei valstybė narė pakeičia 3 straipsnyje nurodytą strategiją, ji nedelsiant, 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytu e. pašto adresu, praneša Komisijai apie savo naują strategiją.

16 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d. valstybės narės gali parengti strategiją, kurioje būtų nurodyti tik šie esminiai elementai: biudžetas, tikslinė grupė ir reikalavimus atitinkantys produktai ir, nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies, jų reikalavimus atitinkančių produktų sąrašas gali būti nepatvirtintas kompetentingos sveikatos apsaugos institucijos. Jos taip pat gali atidėti papildomų priemonių įgyvendinimą iki šio laikotarpio pabaigos.

2.   1 dalyje nurodytu laikotarpiu, nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės gali pranešti apie savo strategiją iki 2009 m. gegužės 31 d., o Komisija dėl galutinio Bendrijos pagalbos paskirstymo turi nuspręsti ne vėliau kaip iki 2009 m. liepos 31 d.

3.   1 dalyje nurodytu laikotarpiu, nukrypstant nuo 11 straipsnio 2 dalies, kompetentinga institucija išmoka pagalbą per keturis mėnesius nuo tos dienos, kai buvo pateikta teisingai užpildyta ir galiojanti 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta paraiška, o 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos patikros vietoje turi sudaryti ne mažiau kaip 10 % paskirtos pagalbos ir 10 % pagalbos paraiškas pateikusių pareiškėjų.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. balandžio 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 5, 2009 1 9, p. 1.

(3)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18.


I PRIEDAS

Produktų, kurie neįtraukiami į Bendrijos pagalba bendrai finansuojamą vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, sąrašas

Produktai, kuriuose yra:

cukraus,

riebalų,

druskos,

saldiklių.


II PRIEDAS

Preliminarus Bendrijos pagalbos kiekvienai valstybei narei paskirstymas

Valstybė narė

Bendro finansavimo norma

%

6–10 metų vaikai

absoliutūs skaičiai

EUR

Austrija

50

439 035

1 320 400

Belgija

50

592 936

1 782 500

Bulgarija

75

320 634

1 446 100

Kipras

50

49 723

175 000

Čekija

73

454 532

1 988 100

Danija

50

343 807

1 034 000

Estija

75

62 570

282 400

Suomija

50

299 866

901 200

Prancūzija

51

3 838 940

11 778 700

Vokietija

52

3 972 476

12 488 300

Graikija

59

521 233

1 861 300

Vengrija

69

503 542

2 077 900

Airija

50

282 388

849 300

Italija

58

2 710 492

9 521 200

Latvija

75

99 689

450 100

Lietuva

75

191 033

861 300

Liuksemburgas

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Nyderlandai

50

985 163

2 962 100

Lenkija

75

2 044 899

9 222 800

Portugalija

68

539 685

2 199 600

Rumunija

75

1 107 350

4 994 100

Slovakija

73

290 990

1 276 500

Slovėnija

75

93 042

419 200

Ispanija

59

2 006 143

7 161 900

Švedija

50

481 389

1 447 100

Jungtinė Karalystė

51

3 635 300

11 148 900

ES-27

58

25 920 489

90 000 000


III PRIEDAS

Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos plakatams taikomi būtiniausi reikalavimai

Plakato dydis

:

A3 formato arba didesnis.

Raidės

:

1 cm arba didesnės.

Pavadinimas

:

Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa.

Turinys

:

bent jau tokia formuluotė, kurioje atsižvelgiama į švietimo įstaigos rūšį:

„Mūsų [švietimo įstaigos rūšis (pvz., vaikų darželis, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, mokykla)] dalyvauja Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą.“ Ant plakato turi būti Europos Bendrijos emblema.


Top