EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0273

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 273/2009, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatos, kuriomis nukrypstama nuo kai kurių Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatų

OJ L 91, 3.4.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 10/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/273/oj

3.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2009

2009 m. balandžio 2 d.

kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatos, kuriomis nukrypstama nuo kai kurių Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1875/2006 (2) į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), įtraukta ekonominių operacijų vykdytojų prievolė pateikti muitinei elektronines visų į Bendrijos muitų teritoriją įvežamų arba iš jos išvežamų prekių įvežimo ir išvežimo bendrąsias deklaracijas, kad muitinė, remdamasi tokia informacija, galėtų atlikti kompiuterizuotą rizikos analizę prieš prekes įvežant į Bendrijos muitų teritoriją arba prieš jas iš šios teritorijos išvežant. Ši informacija, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1875/2006 3 straipsnio 3 dalimi, turi būti pradėta teikti nuo 2009 m. liepos 1 d.

(2)

Kadangi elektroninių įvežimo ir išvežimo bendrųjų deklaracijų teikimo sistema sudėtinga, atsirado nenumatytų sistemos įgyvendinimo trukdžių, ne visi ekonominių operacijų vykdytojai galės šiuo tikslu nuo 2009 m. liepos 1 d. naudoti informacines technologijas ir kompiuterių tinklus. Nors informacinės technologijos ir kompiuterių tinklai lengvina tarptautinę prekybą, tam reikalingos investicijos į automatinio duomenų perdavimo sistemas, ir tai artimiausiu metu gali sukelti problemų ekonominių operacijų vykdytojams. Todėl reikėtų atsižvelgti į tokią padėtį ir, siekiant sudaryti ekonominių operacijų vykdytojams galimybę pritaikyti savo sistemas prie naujų teisės reikalavimų, nustatyti, kad pereinamuoju laikotarpiu ekonominių operacijų vykdytojai gali, bet neprivalo teikti elektronines įvežimo ir išvežimo bendrąsias deklaracijas.

(3)

Nustačius pereinamąjį laikotarpį elektroninių išvežimo bendrųjų deklaracijų teikimui, būtų pagrįsta tuo pat laikotarpiu pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 285a straipsnio 2 dalį taikyti palankesnes sąlygas patvirtintiems eksportuotojams, kuriems taikoma asmens pageidaujamoje vietoje įforminama deklaravimo procedūra, jeigu išvežimo muitinės įstaiga ir eksporto muitinės įstaiga veikia toje pat valstybėje narėje, ir išvežimo muitinės įstaigai pateikiami visi prekėms išvežti reikalingi duomenys.

(4)

Jeigu ekonominių operacijų vykdytojai nepateiks elektroninių įvežimo ar išvežimo bendrųjų deklaracijų arba jeigu bus taikoma asmens pageidaujamoje vietoje įforminama deklaravimo procedūra pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 285a straipsnio 2 dalį, muitinė negalės atlikti saugai ir saugumui užtikrinti skirtos rizikos analizės, pagrįstos įvežimo ir išvežimo bendrųjų deklaracijų duomenimis, nustatytais Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 30A priede. Tokiais atvejais muitinė turėtų atlikti rizikos analizę remdamasi turima informacija ne vėliau kaip iki prekių pateikimo įvežti į Bendrijos muitų teritoriją ar išvežti iš jos.

(5)

Remiantis turima informacija galima teigti, kad ekonominių operacijų vykdytojams pakaks 18 mėnesių pereinamojo laikotarpio, kad jie galėtų vykdyti visas Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatytas prievoles. Todėl šiuo reglamentu nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos turėtų nustoti galioti 2010 m. gruodžio 31 d. Nuo 2010 m. gruodžio 31 d. per nustatytą laiką turėtų būti teikiamos elektroninės į Bendrijos muitų teritoriją įvežamų ar iš jos išvežamų prekių įvežimo ir išvežimo bendrosios deklaracijos, kuriose turi būti nurodyti Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 30A priede nustatyti duomenys, o Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 285a straipsnio 2 dalyje nustatytos palankesnės sąlygos neturėtų būti taikomos.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. neprivaloma teikti elektroninės įvežimo bendrosios deklaracijos, nurodytos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 1 straipsnio 17 dalyje ir 183 straipsnyje.

Minėta įvežimo bendroji deklaracija gali būti teikiama laisvanoriškai.

Jeigu vadovaujantis pirmąja pastraipa įvežimo bendroji deklaracija neteikiama, muitinė atlieka Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 184d straipsnyje nurodytą rizikos analizę ne vėliau kaip iki prekių pateikimo įvežti į Bendrijos muitų teritoriją, remdamasi laikinojo saugojimo deklaracija, prekių deklaracija ar bet kokia kita turima informacija apie atitinkamas prekes.

Jeigu vadovaujantis pirmąja pastraipa įvežimo bendroji deklaracija neteikiama, taikomos 2009 m. birželio 30 d. galiojančios Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 III antraštinės dalies ir Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 IV antraštinės dalies I skyriaus nuostatos dėl prekių, įvežamų į Bendrijos muitų teritoriją.

2 straipsnis

Nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. neprivaloma teikti elektroninės išvežimo bendrosios deklaracijos, nurodytos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 592f straipsnio 1 dalyje, 842a ir 842b straipsniuose.

Minėta išvežimo bendroji deklaracija gali būti teikiama laisvanoriškai.

Jeigu vadovaujantis pirmąja pastraipa išvežimo bendroji deklaracija neteikiama, muitinė atlieka Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 842d straipsnio 2 dalyje nurodytą rizikos analizę ne vėliau kaip iki prekių pateikimo išvežimo muitinės įstaigai, remdamasi turima informacija apie atitinkamas prekes.

Jeigu vadovaujantis pirmąja pastraipa išvežimo bendroji deklaracija neteikiama, apie grįžtamąjį eksportą muitinei pranešama vadovaujantis 2009 m. birželio 30 d. galiojančiomis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 182 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 285a straipsnio 2 dalies nuostatos iki 2010 m. gruodžio 31 d. taikomos patvirtintiems eksportuotojams, kuriems šios palankesnės sąlygos gali būti taikomos šio reglamento įsigaliojimo dieną, jeigu išvykimo muitinės įstaiga ir eksporto muitinės įstaiga veikia toje pat valstybėje narėje ir išvežimo muitinės įstaigai pateikiami visi prekėms išvežti reikalingi duomenys.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  OL L 360, 2006 12 19, p. 64.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


Top