EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0222

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 222/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų

OJ L 87, 31.3.2009, p. 160–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 170 - 173

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; netiesiogiai panaikino 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/222/oj

31.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/160


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 222/2009

2009 m. kovo 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 638/2004 (2) išdėstytos pagrindinės prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų nuostatos.

(2)

2006 m. lapkričio 14 d. Komisijos komunikate dėl respondentų naštos mažinimo, paprastinimo ir prioritetų nustatymo Bendrijos statistikos srityje nustatyta, kad Intrastatas – Bendrijos statistinių duomenų, susijusių su prekyba prekėmis tarp valstybių narių, rinkimo sistema – yra viena iš sričių, kurioje paprastinimas yra įmanomas ir pageidautinas.

(3)

Skubių veiksmų statistinių duomenų rinkimo naštai mažinti galima imtis mažinant Intrastato sistemoje renkamų duomenų aprėptį. Tą galima padaryti nustačius aukštesnes ribas, kurių nepasiekusios šalys atleidžiamos nuo duomenų teikimo Intrastatui. Dėl šios priežasties didės statistinės informacijos, kuri grindžiama nacionalinių valdžios institucijų atliekamais vertinimais, dalis.

(4)

Siekiant ilgalaikio veiksmingumo, reikėtų apsvarstyti kitus veiksmus statistinių duomenų rinkimo naštai mažinti išlaikant statistiką, atitinkančią galiojančius kokybės rodiklius ir standartus. Šie veiksmai galėtų apimti tolesnį visų išsiųstų prekių ir visų gautų prekių kiekio privalomų minimalių aprėpties ribų sumažinimą, taip pat galimybę ateityje pradėti taikyti vieno srauto sistemą. Šiuo tikslu Komisija turėtų toliau nagrinėti, kokia gali būti tokių veiksmų nauda, įgyvendinamumas ir poveikis kokybei.

(5)

Valstybės narės turėtų teikti Komisijai (Eurostatui) apibendrintą metinę prekybos informaciją, išskaidytą pagal verslo charakteristikas. Tokiu būdu vartotojai gaus naują statistinę informaciją svarbiais ekonominiais klausimais, ir bus galima atlikti naujo tipo analizę, pavyzdžiui, kaip Europos bendrovės veikia globalizacijos sąlygomis, nekeliant naujų statistinių reikalavimų ataskaitas teikiančioms bendrovėms. Verslo ir prekybos statistikos sąsaja turėtų būti sukurta sujungus Bendrijoje veikiančių ūkio subjektų registro duomenis su duomenimis, kurių reikalaujama pagal 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 177/2008, kuriuo nustatoma bendra verslo registrų sistema statistikos tikslais (3).

(6)

Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai minimaliai prekybos aprėpčiai mažinti. Šiais įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti užtikrintas lankstumas, kuris ateityje sudarys sąlygas atlikti galimus pakeitimus, grindžiamus reguliariu ribų vertinimu, glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis, kad būtų rasta optimali statistinės naštos ir duomenų tikslumo pusiausvyra.

(7)

Mažinant minimalią prekybos aprėptį reikia imtis priemonių, kuriomis būtų kompensuojamas mažiau išsamus duomenų rinkimas ir tokiu būdu sušvelninamas neigiamas poveikis duomenų kokybei, ypač tikslumui. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai sugriežtinti valstybių narių kokybės užtikrinimo tvarką, visų pirma apibrėžti prekybos, kurios duomenys nėra renkami pasitelkus Intrastato sistemą, vertinimo kriterijus.

(8)

Reglamente (EB) Nr. 638/2004 nustatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(9)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB (5), kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina bendro pobūdžio priemonėms, skirtoms neesminėms pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(10)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB siekiant, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu būtų taikoma jau galiojantiems pagal Sutarties 251 straipsnyje nurodytą tvarką priimtiems teisės aktams, jie turi būti pataisyti laikantis atitinkamų procedūrų.

(11)

Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai patvirtinti atskiras arba specialias taisykles, taikomas specifinėms prekėms arba prekių gabenimui, tikslinti ataskaitinį laikotarpį siekiant atsižvelgti į sąsają su pridėtinės vertės mokesčio ir muitų prievolėmis, nustatyti nacionalinių valdžios institucijų rinktinos informacijos rinkimo tvarką, visų pirma naudotinus kodus, atsižvelgiant į technikos ir ekonomikos raidą pritaikyti minimalią Intrastato aprėptį, apibrėžti sąlygas, kuriomis vadovaudamosi valstybės narės gali paprastinti apie mažus atskirus sandorius teikiamą informaciją, apibrėžti perduotinus apibendrintus duomenis ir kriterijus, kuriuos turi atitikti vertinimų rezultatai, priimti įgyvendinimo nuostatas dėl statistikos rengimo, susiejant pagal Reglamentą (EB) Nr. 177/2008 registruojamus duomenis apie verslo charakteristikas su išsiųstų ir gautų prekių statistiniais duomenimis, bei imtis kitų reikiamų veiksmų duomenų kokybei užtikrinti. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 638/2004 nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(12)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija gali priimti atskiras arba specialias taisykles, taikomas specifinėms prekėms arba prekių gabenimui. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija, siekdama atsižvelgti į sąsają su pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir muitinės prievolėmis, gali tikslinti ataskaitinį laikotarpį. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3)

7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Už informacijos teikimą Intrastato sistemai yra atsakingos šios šalys:

a)

apmokestinamasis asmuo, apibrėžtas 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (7) III antraštinėje dalyje, išsiuntimo valstybėje narėje, kuris:

i)

yra sudaręs sutartį, išskyrus transporto sutartis, pagal kurią galima išsiųsti prekes, arba, jei to nepadarė;

ii)

išsiunčia prekes arba pasirūpina jų išsiuntimu, arba, jei to nepadarė;

iii)

disponuoja numatytomis išsiųsti prekėmis;

arba jo mokestinis atstovas pagal Direktyvos 2006/112/EB 204 straipsnį; ir

b)

apmokestinamasis asmuo, apibrėžtas Direktyvos 2006/112/EB III antraštinėje dalyje, atvykimo valstybėje narėje, kuris:

i)

yra sudaręs sutartį, išskyrus transporto sutartis, pagal kurią galima pristatyti prekes, arba, jei to nepadarė;

ii)

priima pristatytas prekes arba pasirūpina jų pristatymu, arba, jei to nepadarė;

iii)

disponuoja numatytomis pristatyti prekėmis;

arba jo mokestinis atstovas pagal Direktyvos 2006/112/EB 204 straipsnį.“;

4)

8 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

bent kartą per mėnesį – apmokestinamųjų asmenų, deklaravusių, kad tam tikru laikotarpiu tiekė prekes kitoms valstybėms narėms ar įsigijo prekių iš kitų valstybių narių, sąrašus. Sąrašuose nurodoma bendra kiekvieno apmokestinamojo asmens mokesčių mokėjimo tikslais deklaruota prekių vertė;“;

5)

9 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a)

individualus identifikavimo numeris pagal Direktyvos 2006/112/EB 214 straipsnį suteiktas šaliai, atsakingai už informacijos teikimą;“;

b)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Priede pateikti e–h punktuose minimų statistinių duomenų apibrėžimai. Jei būtina, Komisija nustato šios informacijos rinkimo tvarką, visų pirma naudotinus kodus. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nustatomos tokio lygio ribos, kurių nepasiekusios šalys atleidžiamos nuo bet kokios informacijos teikimo Intrastatui, kuris užtikrintų, jog būtų teikiama atitinkamos valstybės narės apmokestinamųjų asmenų informacija apie bent 97 % visų išsiustų prekių vertės ir apie bent 95 % visų gautų prekių vertės.

Atsižvelgdama į technikos ir ekonomikos raidą, Komisija derina šiuos Intrastato aprėpties lygius siekdama, jei įmanoma, juos sumažinti, bet palikdama statistinę informaciją, kuri atitinka galiojančius kokybės rodiklius ir standartus. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šių ribų apibrėžimo sąlygas nustato Komisija. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Esant tam tikroms kokybės reikalavimus atitinkančioms sąlygoms, valstybės narės gali supaprastinti informaciją, teikiamą apie mažus atskirus sandorius. Sąlygas nustato Komisija. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Statistinių duomenų konfidencialumas

Tik jei to paprašo informaciją pateikusi šalis arba šalys, nacionalinės valdžios institucijos nusprendžia, ar statistiniai rezultatai, pagal kuriuos galima nustatyti minėtą (-us) jų pateikėją (-us), turi būti platinami arba keičiami tokiu būdu, kad jų sklaida nepakenktų statistinių duomenų konfidencialumui.“;

8)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos – apibendrintą informaciją, kurią apibrėžia Komisija. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

2 dalyje pridedami šie sakiniai:

„Vertinimų rezultatai turi atitikti kriterijus, kuriuos nustato Komisija. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

pridedama tokia dalis:

„4.   Valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) metinę statistinę prekybos informaciją pagal verslo charakteristikas, būtent informaciją apie įmonės vykdytą ekonominę veiklą pagal bendro Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE), nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (8), sekciją ar dviejų ženklų kodą ir pagal darbuotojų skaičių nustatomą dydžio klasę.

Šie statistiniai duomenys rengiami duomenis apie verslo charakteristikas, registruojamus pagal 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 177/2008, nustatantį bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais (9), susiejant su šio reglamento 3 straipsnyje nurodytais statistiniais duomenimis.

Komisija nustato statistikos rengimo įgyvendinimo nuostatas. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

9)

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Kokybė

1.   Šio reglamento tikslais, perduodamos statistikos kokybė vertinama atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

a)

reikalingumas – statistikos atitikties esamiems ir galimiems vartotojų poreikiams laipsnis;

b)

tikslumas – įverčių artumas nežinomoms tikrosioms reikšmėms;

c)

savalaikiškumas – trukmė tarp galimybės pasinaudoti statistine informacija momento ir įvykio ar reiškinio, kurį ši informacija apibūdina;

d)

punktualumas – trukmė nuo statistinės informacijos paskelbimo datos iki datos, kada ji turėjo būti pateikta;

e)

„prieinamumas“ ir „aiškumas“ – sąlygos ir būdai, leidžiantys vartotojui gauti, naudoti ir aiškinti statistinę informaciją;

f)

palyginamumas – taikomų statistinių koncepcijų, metodų ir procedūrų skirtumų poveikio matavimas, kai statistinė informacija lyginama geografiniu, sektorių ar laiko aspektais;

g)

suderinamumas – statistinės informacijos adekvatumas, kad ją būtų galima patikimai jungti arba sieti įvairiais būdais ir įvairioms reikmėms.

2.   Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) teikia metinę perduodamos statistinės informacijos kokybės ataskaitą.

3.   Statistinei informacijai, kuriai taikomas šis reglamentas, taikant 1 dalyje nurodytus kokybės vertinimo kriterijus, kokybės ataskaitų teikimo būdai ir struktūra apibrėžiami pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

Komisija (Eurostatas) vertina perduodamos statistinės informacijos kokybę.

4.   Komisija nustato priemones, būtinas perduodamos statistinės informacijos kokybei užtikrinti pagal kokybės vertinimo kriterijus. Tos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

10)

14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

11)

Priedo 3 skirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

apmokestinamąja verte, tai yra verte, kuri pagal Direktyvą 2006/112/EB turi būti nustatyta apmokestinimo tikslu;“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  2008 m. spalio 21 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 102, 2004 4 7, p. 1.

(3)  OL L 61, 2008 3 5, p. 6.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 200, 2006 7 22, p. 11.

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(7)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(8)  OL L 393, 2006 12 30, p. 1.

(9)  OL L 61, 2008 3 5, p. 6.


Top