EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0218

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 218/2009 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 70–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 203 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj

31.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/70


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 218/2009

2009 m. kovo 11 d.

dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Statistikos programų komiteto nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3880/91 dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (2) buvo keletą kartų iš esmės pakeistas (3). Kadangi bus daromi nauji pakeitimai, siekiant aiškumo pageidautina, kad jis būtų išdėstytas nauja redakcija.

(2)

Bendrijos žuvų ištekliams valdyti reikia tikslių ir reguliarių statistinių duomenų apie valstybių narių laivų, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, sugavimus.

(3)

Tarybos sprendimu 81/608/EEB (4) patvirtinus Konvenciją dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės Rytų Atlanto žvejyboje ir įkūrus Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos komisiją, Bendrija šiai komisijai privalo teikti turimus statistinius duomenis, kurių ji gali paprašyti.

(4)

Iš Tarptautinės tarybos jūrai tyrinėti pagal bendradarbiavimo sutartį tarp minėtosios organizacijos ir Bendrijos (5) gautos rekomendacijos, turint turimus statistinius duomenis apie Bendrijos žvejybinio laivyno veiklą, bus išsamesnės.

(5)

Pagal Tarybos sprendimu 82/886/EEB (6) patvirtintą Konvenciją dėl lašišų išsaugojimo Šiaurės Atlante ir įkūrus Šiaurės Atlanto lašišų apsaugos organizaciją (Nasco), Bendrija turi Nasco teikti turimus statistinius duomenis, kurių ji gali pareikalauti.

(6)

Keletas valstybių narių paprašė, kad duomenys būtų teikiami kita nei IV priede nustatyta forma arba kitokioje laikmenoje (Statlant klausimynų atitikmuo).

(7)

Žvejybos statistikai ir žvejybos Šiaurės Rytų Atlante valdymui reikia išsamesnių apibrėžimų ir aprašymų.

(8)

Priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, turėtų būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7).

(9)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus pritaikyti žuvų rūšių ir statistinių žvejybos rajonų sąrašus, šių žvejybos rajonų aprašymus ir nustatyti tai, kiek duomenis galima sujungti. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia duomenis apie metinius nominalius sugavimus laivais, įregistruotais Šiaurės Rytų Atlante žvejojančioje valstybėje narėje arba plaukiojančiais su jos vėliava.

Duomenys apie nominalius sugavimus – tai duomenys apie visus bet kokios formos žuvininkystės produktus, iškrautus į krantą arba jūroje perkrautus iš vieno laivo į kitą, tačiau be duomenų apie žuvininkystės produktų, kurie vos sugauti yra išmetami į jūrą, suvartojami laive arba panaudojami laive kaip masalas, kiekį. Pateikti duomenų apie akvakultūros produktus nereikia. Registruojant duomenis nurodomas iškrautų į krantą arba jūroje iš laivo į laivą perkrautų žuvininkystės produktų gyvasis svoris, suapvalintas iki artimiausios tonos.

2 straipsnis

1.   Duomenys, kuriuos reikia pateikti – tai I priede išvardytų rūšių žuvų nominalūs sugavimai kiekviename iš statistinių žvejybos rajonų, išvardytų II priede ir apibrėžtų III priede.

2.   Kiekvienų kalendorinių metų duomenys pateikiami per šešis mėnesius nuo metų pabaigos. Nereikia pateikti duomenų apie žvejybos rajonuose sužvejotas tas žuvų rūšis, jeigu per duomenų pateikimo metus žuvų sugavimų nebuvo įregistruota. Duomenų apie nedidelės svarbos žuvų rūšis valstybei narei atskirai pateikti nereikia, tačiau tokius duomenis galima įtraukti į bendrą punktą, jeigu į jį įrašytų tokių produktų svoris neviršija 10 % valstybės narės bendrojo sugavimų kiekio tą mėnesį.

3.   Komisija gali keisti žuvų rūšių ir statistinių žvejybos rajonų sąrašus, šių žvejybos rajonų aprašymus ir tai, kiek duomenis galima sujungti.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3 straipsnis

Jeigu nuostatose, priimtose laikantis bendrosios žvejybos politikos, nenumatyta kitaip, valstybei narei leidžiama naudotis mėginių ėmimo metodais apskaičiuojant išsamius sugavimų duomenis, žuvis gaudant tomis žvejybinio laivyno dalimis, kuriuos rengiant reikėtų pernelyg dažnai taikyti administracines procedūras. Valstybė narė pagal 6 straipsnio 1 dalies nuostatas pateiktoje ataskaitoje turi nurodyti mėginių ėmimo tvarkos detales ir detales apie tai, kokią bendro duomenų kiekio dalį sudaro duomenys, parengti pirmiau minėtais bandinių ėmimo metodais.

4 straipsnis

Valstybės narės 1 ir 2 straipsniuose išdėstytus savo įsipareigojimus Komisijai vykdo duomenis pateikdamos magnetinėse laikmenose, kurių formatas nurodytas IV priede.

Valstybės narės gali pateikti duomenis pagal formą, kuri išsamiau nurodyta V priede.

Jeigu iš anksto yra gautas Komisijos sutikimas, valstybės narės gali pateikti duomenis kitokia forma arba kitokioje laikmenoje.

5 straipsnis

1.   Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 72/279/EEB (8), toliau – Komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

6 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip 1993 m. sausio 1 d. Valstybės narės pateikia Komisijai išsamią ataskaitą apie sugavimų duomenų rengimą ir nurodo šių duomenų reprezentatyvumo bei jų patikimumo lygį. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia šių ataskaitų santrauką.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie visus informacijos, pateiktos pagal 1 dalies nuostatas, pakeitimus per tris mėnesius nuo jų įvedimo.

3.   Metodologines ataskaitas, duomenų prieinamumą ir duomenų patikimumą, nurodytus 1 dalyje, ir kitus svarbius klausimus, susijusius su šio reglamento taikymu, kartą per metus svarsto kompetentinga Komiteto darbo grupė.

7 straipsnis

1.   Reglamentas (EEB) Nr. 3880/91 yra panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybės narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 365, 1991 12 31, p. 1.

(3)  Žr. VI priedą.

(4)  OL L 227, 1981 8 12, p. 21.

(5)  Europos ekonominės bendrijos ir Tarptautinės tarybos jūrai tyrinėti susitarimas apsikeičiant laiškais (OL L 149, 1987 6 10, p. 14).

(6)  OL L 378, 1982 12 31, p. 24.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(8)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.


I PRIEDAS

Žuvų rūšių, apie kurias turi būti pranešama komerciniuose sugavimuose Šiaurės Rytų Atlante, sąrašas

Valstybės narės turi pranešti žvaigždute (*) pažymėtų žuvų rūšių nominalius sugavimus. Teikiant duomenis apie nominalius kitų žuvų rūšių sugavimus, žuvų rūšies nurodyti neprivaloma. Tačiau jeigu duomenys apie atskirų rūšių žuvis nėra pateikiami, jie įtraukiami į bendrąsias kategorijas. Valstybės narės gali pateikti duomenis apie į sąrašą neįtrauktų žuvų rūšis, jeigu rūšys yra aiškiai identifikuojamos.

Pastabat

:

„n.“ („n.e.i.“) – tai trumpinys, reiškiantis „toliau neapibūdinami“.

Lietuviškas pavadinimas

3-jų raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Angliškas pavadinimas

Karšiai t. n.

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

Meknė

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Kuoja

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Karpis

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Auksinis (paprastasis) karosas

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Lynas

FTE

Tinca tinca

Tench

Karpinės t. n.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

Lydeka

FPI

Esox lucius

Northern pike

Starkis

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

Ešerys

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Vėgėlė

FBU

Lota lota

Burbot

Gėlavandenės žuvys t. n.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

Eršketinės t. n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Europinis ungurys

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

Seliava

FVE

Coregonus albula

Vendace

Sykai t. n.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

Atlanto lašiša

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Šlakys

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

Lašišos t. n.

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

Palijos t. n.

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Didstintė

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Lašišinės t. n.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

Europinis sykas

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Smailiasnukis sykas

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Nėgės

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Europinės alsės

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

Diadrominės silkinės t. n.

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

Diadrominės žuvys t. n.

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

Paprastasis megrimas t. n.

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

Dėmėtasis megrimas

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

Megrimai t. n.

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Paprastasis otas

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Rombas

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Atlanto otas (paltusas)

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Jūrų plekšnė

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Juodasis otas (paltusas)

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Raudonoji plekšnė

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Europinė (amerikinė) plekšnė

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Paprastoji limanda

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Mažažiotė plekšnė

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Europinė upinė plekšnė

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Paprastasis jūrų liežuvis

SOL (*)

Solea solea

Common sole

Smėlinis jūrų liežuvis

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

Senegalinis jūrų liežuvis

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Jūros liežuviai

SOO (*)

Solea spp.

SOO Soles spp.

Plekšniažuvės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Brosmė

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Atlanto menkė

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Europinė jūrų lydeka

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

Paprastoji molva (jūrų lydeka)

LIN (*)

Molva molva

Ling

Melsvoji molva

BLI (*)

Molva dypterygia (= byrkelange)

Blue ling

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Juodadėmė menkė

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Europinė navaga

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

Ledjūrio menkė

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Sidabrinė saida

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Poliarinė menkė

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Esmarko menkutė

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Prancūzijos menkutė

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Šiaurinis merlangas

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Paprastasis merlangas

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Bukažiotė ilgauodegė

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Gelminės menkės

MOR

Moridae

Morid cods

Viduržemio jūros menkutė

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Grenlandijos menkė

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Ledinė menkė

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Atlantinė sidabražuvė (argentina)

ARU

Argentina silus

Greater argentine

Mažoji sidabražuvė (argentina)

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

Sidabražuvės (argentinos)

ARG

Argentina spp.

Argentines

Atlanto jūrų ungurys

COE

Conger conger

European conger

Atlanto saulenė

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Paprastasis vilkešeris

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Rudasis gruperis (akmeninis ešerys)

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Amerikinis akmeninis ešerys

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Akmeniniai ešeriai (gruperiai)

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Ešeriai kriuksiai t. n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

Paprastasis sidabrinis kupris

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Raudonpelekis pagelas

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Raudonasis pagelas

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Didžiaakis dančius

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Paprastieji dančiai t. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Paprastasis pagras

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Auksinė dorada

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Dryžuotasis jūrų karosas

BOG

Boops boops

Bogue

Jūrų karosai t. n.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

Viduržemio jūros barzdotė

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Didysis jūrų drakonas

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Atlanto vilkžuvė

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Mažoji vilkžuvė

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Paprastoji gyvavedė vėgėlė

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Tobiai

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Grundalai

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Paprastieji jūrų ešeriai

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Skorpeninės t. n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Jūrų gaidžiai t. n.

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

Ciegorius (jūrų rupūžė)

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Europinis jūrų velnias

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

Juodapilvis jūrų velnias

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

Jūrų velniai (velniažuvės) t. n.

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i.

Dyglės

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Sidabrinis pagelas (jūrų karšis)

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Paprastasis dančius

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Trimitžuvės

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

Paprastasis ešerys

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Vilkžuvės t. n.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

Gelminis jūrų ešerys

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Didysis jūrų ešerys

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Raudonasis jūrų gaidys

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Pilkasis jūrų gaidys

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

Tamsusis jūrų gaidys

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

Dryžuotasis uolinis jūrgaidis

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

Europinė kaspinuotė

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

Vienpirštė trimitžuvė

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul's fingerfin

Sparnapelekė sicija

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

Juodasis kardinolas

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

Viduržemio pjūklapilvis

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

Dygliuotoji skorpenžuvė

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny scorpionfish

Didžioji lūpažuvė

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

Rausvoji lūpažuvė

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

Paprastasis beriksas

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Priedugnio ešeržuvės t. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Stintenė

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Vėjažuvė

GAR

Belone belone

Garfish

Atlanto saira

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Kefalinės t. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Melsvažuvė

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Paprastoji (Atlanto) stauridė

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Atlanto plienagalvė stauridė

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Viduržemio jūros stauridė

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Stauridės t. n.

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Paprastoji lichija

LEE

Lichia amia

Leerfish

Atlanto jūrų karšis

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Aterinos

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

Pelaginės ešeržuvės t. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Atlanto silkė

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Sardinėlės t. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Europinė sardinė

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Atlanto šprotas (bretlingis)

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Europinis ančiuvis

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Silkinės t. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Atlanto (paprastoji) pelamidė

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Paprastasis skumbrinis tunas

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Geltonpelekis tunas

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Dryžuotasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Japoninė skumbrė

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Atlanto skumbrė

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Skumbriažuvės t. n.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Uodegotoji kardžuvė

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Juodoji kardžuvė

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Skumbrės (tik makrelės) t. n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Silkinis ryklys

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Milžinryklis

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Spygliuotasis ryklys

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

Poliarinis ryklys

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Spygliuotieji rykliai t. n.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Rajos t. n.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Spygliuotieji ir katiniai rykliai

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Rykliai t. n.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Pjūklauodegiai katrykliai t. n.

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

Juodažiotis pjūklauodegis katryklys

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Mažadėmis katryklys

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

Juodieji katrykliai

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

Mažadantis katryklys

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

Ilgasnukis poliarinis ryklys

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

Rudasis trumpadyglys ryklys

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Mažasis trumpadyglys ryklys

CPU

Sąualus uyato

Little gulper shark

Pilkasis trumpadyglys ryklys

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

Portugalijos trumpadyglys ryklys

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

Naktinis juodasis dygliaryklys

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Didysis juodasis dygliaryklys

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

Mažasis juodasis dygliaryklys

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Juodieji dygliarykliai t. n.

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

Ilgasnukiai dygliarykliai t. n.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

Paprastasis ilgasnukis dygliaryklis

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

Portugalijos baltaakis dygliaryklys

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

Ilgasnukis baltaakis dygliaryklys

CYP

Centroselachus crepidater

Longnose velvet dogfish

Trumpanosis baltaakis dygliaryklys

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

Mažadantis velvetinis dygliaryklys

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

Aštriadantis velvetinis dygliaryklys

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

Šokoladinis dygliaryklis

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Paprastasis juodasis šunryklys

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Paprastasis tribriaunis ryklys

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

Tribriaunis ryklys

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Paprastasis krokodilinis dygliaryklys

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Rajažuvės t. n.

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

Žvaigždėtoji raja

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

Trumpauodegė raja

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

Apvalioji raja

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

Šlakuotoji raja

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Marmurinė rombinė raja

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Baltoji raja

RJA

Rostroraja alba

White skate

Apvalioji raja

RJY

Rajella fyllae

Round ray

Europinė chimera

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Chimeros hodrolagai t. n.

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

Peiliasnukės chimeros

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

Kietasnukės chimeros

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

Kremzlinės žuvys t. n.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Priedugnio žuvys t. n.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

Pelaginės žuvys t. n.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

Jūrinės žuvys t. n.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Kaulinės žuvys t. n.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Paprastasis krabas miegalius

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Pakrantės krabas

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Didysis vorinis krabas

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Ropojantieji vėžiagyviai t. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Krabai t. n.

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Langustai t. n.

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Europinis omaras

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Norveginis omaras

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Paprastoji krevetė

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Šiaurinė krevetė

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Paprastoji krevetė

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Plonaūsės krevetės t. n.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Krevetės (palemonidai)

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Bežnyplės krevetės

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Paprastosios krevetės

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Plaukiojantieji vėžiai t. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Jūrų antytės

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

Krevetė

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

Krevetė

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

Langustas

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

Jūrų krabai t. n.

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

Šoklieji krabai t. n.

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Jūrų vėžiagyviai t. n.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Paprastoji bukcina

WHE

Buccinum undatum

Whelk

Litorina

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Litorinos t. n.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Europinė valgomoji austrė

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Didžioji (portugališka) austrė

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Austrės t. n.

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

Valgomoji midija

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Midijos t. n.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Didžioji šukutė

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Šukutė

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Šukutės t. n.

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Valgomoji širdutė

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Didžioji veneros geldutė

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

Islandijos geldutė

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Dvigeldžiai moliuskai t. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Pailgieji moliuskai

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Geldutė

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Paprastoji veneros geldutė

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

Veneros geldutės t. n.

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

Didžioji maktra t. n.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

Naminė geldutė

KFA

Circophalus casina

Chamber venus

Paprastoji europinė širdutė

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Jūrų drugeliai

DON

Donax spp.

Donax clams

Širdutės t. n.

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

Norveginė lygioji širdutė

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

Dubenukės t. n.

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

Jūrų ausytė t. n.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Pilvakojai t. n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ovalusis jūrų moliuskas

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

Tellina šeimos moliuskai t. n.

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

Paprastoji sepija

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Kalmaras

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

Trumpačiuopiklis kalmaras

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Aštuonkojai t. n.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Kalmariniai t. n.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Sepijiniai t. n.

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

Europinis plasnojantis kalmaras

SQE (*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

Galvakojai moliuskai t. n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Jūrų moliuskai t. n.

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Jūrų žvaigždė

STH

Asterias rubens

Starfish

Jūrų žvaigždės t. n.

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

Jūrų ežys

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

Akmeninis jūrų ežys

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Jūrų ežiai t. n.

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

Holoturijos t. n.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Dygiaodžiai t. n.

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

Vagotoji asidija

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Ascidijos t. n.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

Šarvuotis

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Vandens bestuburiai t. n.

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

Rudieji jūrų dumbliai

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Vaistinis drebuluotis

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

Agardumblis

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Gigartinos

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Litotamnas

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

Raudonieji jūrų dumbliai

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Guveiniečiai t. n.

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

Šiaurės Atlanto jūrų dumbliai

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

Rudieji dumbliai

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

Žalieji dumbliai

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

Jūrų dumbliai t. n.

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


II PRIEDAS

Statistiniai Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos regionai, kurių duomenys turi būti pateikti

ICES Ia sritis

ICES Ib sritis

ICES IIa 1 rajonas

ICES IIa 2 rajonas

ICES IIb 1 rajonas

ICES IIb 2 rajonas

ICES IIIa sritis

ICES IIIb, c sritys

ICES IVa sritis

ICES IVb sritis

ICES IVc sritis

ICES Va 1 rajonas

ICES Va 2 rajonas

ICES Vb 1a rajonas

ICES Vb 1b rajonas

ICES Vb 2 rajonas

ICES VIa sritis

ICES VIb 1 rajonas

ICES VIb 2 rajonas

ICES VIIa sritis

ICES VIIb sritis

ICES VIIc 1 rajonas

ICES VIIc 2 rajonas

ICES VIId sritis

ICES VIIe sritis

ICES VIIf sritis

ICES VIIg sritis

ICES VIIh sritis

ICES VIIj 1 rajonas

ICES VIIj 2 rajonas

ICES VIIk 1 rajonas

ICES VIIk 2 rajonas

ICES VIIIa sritis

ICES VIIIb sritis

ICES VIIIc sritis

ICES VIIId 1 rajonas

ICES VIIId 2 rajonas

ICES VIIIe 1 rajonas

ICES VIIIe 2 rajonas

ICES IXa sritis

ICES IXb 1 rajonas

ICES IXb 2 rajonas

ICES Xa 1 rajonas

ICES Xa 2 rajonas

ICES Xb sritis

ICES XIIa 1 rajonas

ICES XIIa 2 rajonas

ICES XIIa 3 rajonas

ICES XIIa 4 rajonas

ICES XIIb sritis

ICES XIIc sritis

ICES XIVa sritis

ICES XIVb 1 rajonas

ICES XIVb 2 rajonas

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28–1

BAL 28–2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Pastabos

1.

Statistinius žvejybos regionus, prieš kuriuos rašomos raidės „ICES“, yra nustačiusi ir apibrėžusi Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba.

2.

Statistinius žvejybos regionus, prieš kuriuos rašomos raidės „BAL“, yra nustačiusi ir apibrėžusi Tarptautinė žvejybos Baltijos jūroje komisija.

3.

Duomenys turėtų būti pateikti kiek įmanoma išsamiau. Terminas „nežinomas“ ir žvejybos regionų apibendrinimas gali būti vartojami tik tada, kai nėra išsamios informacijos. Pateikiant išsamią informaciją, bendrųjų kategorijų vartoti nereikėtų.

Statistiniai Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos regionai

Image

Image

Image


III PRIEDAS

Šiaurės Rytų Atlanto ICES rajonų ir sričių, kurių duomenys naudojami pateikiant žvejybos statistiką ir taisyklėse, aprašas

ICES statistinės sritys (Šiaurės Rytų Atlante)

Visi Atlanto ir Arkties vandenynų ir su jais besisiejančių jūrų vandenys, apriboti linija, nubrėžta iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai 40o00′ vakarų ilgumos dienovidinio iki Grenlandijos šiaurinės pakrantės; iš čia į rytus ir į pietus išilgai Grenlandijos pakrantės iki taško 44o00′ vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 59o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki 42o00′ vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 36o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki Ispanijos pakrantės taško (Maroki kyšulio), esančio 5o36′ vakarų ilgumos; iš čia į šiaurės vakarus ir šiaurę išilgai Ispanijos pietvakarių pakrantės ir išilgai Portugalijos pakrantės, išilgai Ispanijos šiaurės vakarų ir šiaurinės pakrantės, išilgai Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų ir Vokietijos pakrančių iki Vokietijos vakarinės sienos su Danija; iš čia išilgai vakarinės Jutlandijos pakrantės iki Tiuboriono (Thyboroen); iš čia į pietus ir rytus išilgai pietinės Limfiordo (Limfjord) pakrantės iki Egenseklosterio (Egensekloster) kyšulio; iš čia į pietus išilgai Jutlandijos rytinės pakrantės iki Danijos rytinės sienos su Vokietija galutinio taško; iš čia išilgai Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos ir Norvegijos pakrančių, ir Rusijos šiaurine pakrante iki Kabarovo; iš čia per vakarines Jugorskij Šaro sąsiaurio žiotis; iš čia išilgai Vaigačo (Vaigach) salos pakrantės į vakarus ir šiaurę; iš čia per vakarines Karskije Vorota sąsiaurio žiotis; iš čia į vakarus ir į šiaurę išilgai Naujosios Žemės salyno Pietų salos pakrantės; iš čia išilgai Matočkin Šaro sąsiaurio vakarinės pusės; iš čia išilgai Naujosios Žemės salyno Šiaurės salos vakarinės pakrantės iki taško 68o30′ rytų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

Ši sritis, laikantis FAO Tarptautinio žvejybos rajonų statistinės klasifikacijos standarto, yra 27 statistinė sritis (Šiaurės Rytų Atlanto statistinė sritis).

ICES I statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, nubrėžta iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai dienovidinio 30o00′ rytų ilgumos iki 72o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 26o00′ rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki Norvegijos pakrantės; iš čia į rytus išilgai Norvegijos ir Rusijos pakrantės iki Kabarovo; iš čia per vakarines Jugorskij Šaro sąsiaurio žiotis; iš čia į vakarus ir šiaurę išilgai Vaigačo salos pakrantės; iš čia per vakarines sąsiaurio Karskije Vorota žiotis; iš čia į vakarus ir šiaurę išilgai Naujosios Žemės salyno Pietų salos pakrantės; iš čia per vakarines Matočkin Šaro sąsiaurio žiotis; iš čia išilgai Naujosios Žemės salyno Šiaurės salos vakarinės pakrantės iki taško 68o30′ rytų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

ICES Ia statistinė sritis

I rajono dalis, apibrėžta linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

73,98 Š

33,70 R

74,18 Š

34,55 R

74,36 Š

35,28 R

74,71 Š

36,38 R

75,14 Š

37,57 R

75,45 Š

38,31 R

75,84 Š

39,05 R

76,26 Š

39,61 R

76,61 Š

41,24 R

76,96 Š

42,81 R

76,90 Š

43,06 R

76,75 Š

44,48 R

75,99 Š

43,51 R

75,39 Š

43,18 R

74,82 Š

41,73 R

73,98 Š

41,56 R

73,17 Š

40,66 R

72,20 Š

40,51 R

72,26 Š

39,76 R

72,62 Š

38,96 R

73,04 Š

37,74 R

73,37 Š

36,61 R

73,56 Š

35,70 R

73,98 Š

33,70 R

ICES Ib statistinė sritis

I rajono dalis, nepriklausanti Ia sričiai.

ICES II statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, nubrėžta iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai dienovidinio 30o00′ rytų ilgumos iki 72o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 26o00′ rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki Norvegijos pakrantės; iš čia į vakarus ir pietvakarius išilgai Norvegijos pakrantės iki 62o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 4o00′ vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki 63o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

ICES IIa statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, kuri pradedama brėžti iš Norvegijos pakrantės taško, esančio 62o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 4o00′ vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki 63o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki 72o30′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki 30o00′ rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 72o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 26o00′ rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki Norvegijos pakrantės; iš čia į vakarus ir pietvakarius išilgai Norvegijos pakrantės į tašką, iš kurio ši linija buvo pradėta brėžti.

ICES IIa 1 statistinis rajonas

IIa srities dalis, apibrėžta linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

73,50 Š

00,20 V

73,50 Š

07,21 R

73,45 Š

07,28 R

73,14 Š

07,83 R

72,76 Š

08,65 R

72,49 Š

09,33 R

72,31 Š

09,83 R

72,18 Š

10,29 R

71,98 Š

09,94 R

71,91 Š

09,70 R

71,64 Š

08,75 R

71,36 Š

07,93 R

71,13 Š

07,42 R

70,79 Š

06,73 R

70,17 Š

05,64 R

69,79 Š

05,01 R

69,56 Š

04,74 R

69,32 Š

04,32 R

69,10 Š

04,00 R

68,86 Š

03,73 R

68,69 Š

03,57 R

68,46 Š

03,40 R

68,23 Š

03,27 R

67,98 Š

03,19 R

67,77 Š

03,16 R

67,57 Š

03,15 R

67,37 Š

03,18 R

67,18 Š

03,24 R

67,01 Š

03,31 R

66,84 Š

03,42 R

66,43 Š

03,27 R

66,39 Š

03,18 R

66,23 Š

02,79 R

65,95 Š

02,24 R

65,64 Š

01,79 R

65,38 Š

01,44 R

65,32 Š

01,26 R

65,08 Š

00,72 R

64,72 Š

00,04 R

64,43 Š

00,49 V

64,84 Š

01,31 V

64,92 Š

01,56 V

65,13 Š

02,17 V

65,22 Š

02,54 V

65,39 Š

03,19 V

65,47 Š

03,73 V

65,55 Š

04,19 V

65,59 Š

04,56 V

65,69 Š

05,58 V

65,96 Š

05,60 V

66,22 Š

05,67 V

66,47 Š

05,78 V

67,09 Š

06,25 V

67,61 Š

06,62 V

67,77 Š

05,33 V

67,96 Š

04,19 V

68,10 Š

03,42 V

68,33 Š

02,39 V

68,55 Š

01,56 V

68,86 Š

00,61 V

69,14 Š

00,08 R

69,44 Š

00,68 R

69,76 Š

01,18 R

69,97 Š

01,46 R

70,21 Š

01,72 R

70,43 Š

01,94 R

70,63 Š

02,09 R

70,89 Š

02,25 R

71,14 Š

02,35 R

71,35 Š

02,39 R

71,61 Š

02,38 R

71,83 Š

02,31 R

72,01 Š

02,22 R

72,24 Š

02,06 R

72,43 Š

01,89 R

72,60 Š

01,68 R

72,75 Š

01,48 R

72,99 Š

01,08 R

73,31 Š

00,34 R

73,50 Š

00,20 V

ICES IIa 2 statistinis rajonas

IIa srities dalis, nepatenkanti į IIa 1 rajoną.

ICES IIb statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai dienovidinio 30o00′ rytų ilgumos iki 73o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į vakarus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš čia tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

ICES IIb 1 statistinis rajonas

IIb srities dalis, apribota šiomis koordinatėmis:

Platuma

Ilguma

73,50 Š

07,21 R

73,50 Š

00,20 V

73,60 Š

00,48 V

73,94 Š

01,88 V

74,09 Š

02,70 V

74,21 Š

05,00 V

74,50 Š

04,38 V

75,00 Š

04,29 V

75,30 Š

04,19 V

76,05 Š

04,30 V

76,18 Š

04,09 V

76,57 Š

02,52 V

76,67 Š

02,10 V

76,56 Š

01,60 V

76,00 Š

00,80 R

75,87 Š

01,12 R

75,64 Š

01,71 R

75,21 Š

03,06 R

74,96 Š

04,07 R

74,86 Š

04,55 R

74,69 Š

05,19 R

74,34 Š

06,39 R

74,13 Š

06,51 R

73,89 Š

06,74 R

73,60 Š

07,06 R

73,50 Š

07,21 R

ICES IIb 2 statistinis rajonas

IIb srities dalis, nepatenkanti į IIb 1 rajoną.

ICES III statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Norvegijos pakrantės taško 7o00′ rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 57o30′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki 8o00′ rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 57o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki Danijos pakrantės; iš čia išilgai Jutlandijos šiaurės vakarų ir rytinės pakrantės iki Halso; iš ten per rytines Limfiordo žiotis iki Egenseklosterio kyšulio; iš ten išilgai Jutlandijos pakrantės į pietus iki Danijos rytinės sienos su Vokietija galutinio taško; iš ten išilgai Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos ir Norvegijos pakrančių į tašką, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES IIIa statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Norvegijos pakrantės taško 7o00′ rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 57o30′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki 8o00′ rytų ilgumos; iš čia tiesiai į pietus iki 57o00′ šiaurės platumos; iš čia tiesiai į rytus iki Danijos pakrantės; iš čia išilgai Jutlandijos šiaurės vakarų ir rytinės pakrantės iki Halso; iš ten per rytines Limfiordo žiotis iki Egenseklosterio kyšulio; iš ten išilgai Jutlandijos pakrantės į pietus iki Hasenorė Heado (Hasenore Head); iš ten per Didžiojo Belto sąsiaurį iki Gnibeno kyšulio; iš ten išilgai Zelandijos šiaurinės pakrantės iki Gilberg Heado (Gilbjerg Head); iš ten per šiaurines Eresuno (Oresund) prieigas iki Švedijos pakrantėje esančio Kuleno (Kullen); iš ten į rytus ir į šiaurę išilgai Švedijos vakarinės ir Norvegijos pietinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES IIIb ir c statistinės sritys

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Hasenorė Heado rytinėje Jutlandijos pakrantėje iki Gnibeno kyšulio vakarinėje Zelandijos pakrantėje iki Gilberg Heado; iš ten šiaurinėmis Eresuno prieigomis iki Kuleno Švedijos pakrantėje; iš ten į pietus išilgai Švedijos pakrantės iki Falsterbo švyturio; iš ten per pietines Eresuno žiotis iki Stenso (Stevns) švyturio; iš ten išilgai Zelandijos pietrytinės pakrantės; iš ten per rytines Siostriomo (Storstroem) sąsiaurio žiotis; iš ten išilgai Falsterio salos rytinės pakrantės iki Gedserio; iš ten iki Darsser Orto Vokietijos pakrantėje; iš ten į pietvakarius išilgai Vokietijos pakrantės ir išilgai Jutlandijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 22 statistinis rajonas (BAL 22)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Hasenorė Heado (56o09′ šiaurės platumos, 10o44′ rytų ilgumos), esančio rytinėje Jutlandijos pakrantėje, iki Gnibeno kyšulio (56o01′ šiaurės platumos, 11o18′ rytų ilgumos) Zelandijos vakarinėje pakrantėje; iš ten išilgai Zelandijos vakarinės ir pietinės pakrantės iki taško, esančio 12o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Falsterio salos; iš ten išilgai Falsterio salos rytinės pakrantės iki Gedser Odės (Gedser Odd) (54o34′ šiaurės platumos, 11o58′ rytų ilgumos); iš ten tiesiai į rytus iki 12o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Vokietijos pakrantės; iš ten į pietvakarius išilgai Vokietijos pakrantės ir Jutlandijos rytų iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 23 statistinis rajonas (BAL 23)

Vandenys, apriboti linija, pradėta brėžti iš Gilberg Heado (56o08′ šiaurės platumos, 12o18′ rytų ilgumos), esančio Zelandijos šiaurinėje pakrantėje, iki Kuleno (56o18′ šiaurės platumos, 12o28′ rytų ilgumos) Švedijos pakrantėje; iš ten į pietus išilgai Švedijos pakrantės iki Falsterbo švyturio (55o23′ šiaurės platumos, 12o50′ rytų ilgumos), iš ten per pietines Zundo (Sound) sąsiaurio žiotis iki Stenso švyturio (55o19′ šiaurės platumos, 12o29′ rytų ilgumos) Zelandijos pakrantėje; iš ten į šiaurę išilgai Zelandijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 24 statistinis rajonas (BAL 24)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti nuo Stenso švyturio (55o19′ šiaurės platumos, 12o29′ rytų ilgumos), esančio Zelandijos rytinėje pakrantėje, per pietines Zundo sąsiaurio žiotis iki Falsterbo švyturio (55o23′ šiaurės platumos, 12o50′ rytų ilgumos) Švedijos pakrantėje; iš ten išilgai Švedijos pietinės pakrantės iki Sandhamareno (Sandhammaren) švyturio (55o24′ šiaurės platumos, 14o12′ rytų ilgumos); iš ten iki Hamarodės (Hammerodde) švyturio (55o18′ šiaurės platumos, 14o47′ rytų ilgumos) Bornholmo šiaurinėje pakrantėje; iš ten išilgai Bornholmo vakarinės ir pietinės pakrantės iki taško, esančio 15o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Lenkijos pakrantės; iš ten į vakarus išilgai Lenkijos ir Vokietijos pakrantės iki taško, esančio 12o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, esančio 54o34′ šiaurės platumos, 12o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Gedser Odės (54o34′ šiaurės platumos, 11o58′ rytų ilgumos); iš ten išilgai Falsterio salos rytinės ir šiaurinės pakrantės iki taško, esančio 12o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Zelandijos pietinės pakrantės; iš ten į vakarus ir šiaurę išilgai Zelandijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 25 statistinis rajonas (BAL 25)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 56o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Elando salos vakarinės pakrantės; iš ten, nubrėžus liniją į pietus nuo Elando salos, iki taško, esančio rytinėje pakrantėje 56o30′ šiaurės platumos, tiesiai į rytus iki 18o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Lenkijos pakrantės; iš ten į vakarus išilgai Lenkijos pakrantės iki taško, esančio 15o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Bornholmo salos; iš ten išilgai Bornholmo pietinės ir vakarinės pakrantės iki Hamerodės švyturio (55o18′ šiaurės platumos, 14o47′ rytų ilgumos); iš ten iki Sandhamareno švyturio (55o24′ šiaurės platumos, 14o12′ rytų ilgumos) pietinėje Švedijos pakrantėje; iš ten į šiaurę išilgai Švedijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 26 statistinis rajonas (BAL 26)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 56o30′ šiaurės platumos, 18o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į rytus iki Latvijos vakarinės pakrantės; iš ten į pietus išilgai Latvijos, Lietuvos, Rusijos ir Lenkijos pakrančių iki Lenkijos pakrantės taško, esančio 18o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 27 statistinis rajonas (BAL 27)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 59o41′ šiaurės platumos, 19o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Gotlando salos šiaurinės pakrantės; iš ten į pietus išilgai Gotlando vakarinės pakrantės iki taško, esančio 57o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 56o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Elando salos rytinės pakrantės; iš ten, liniją nubrėžus į pietus nuo Elando salos, iki taško, esančio šios salos vakarinėje pakrantėje 56o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Švedijos pakrantės; iš ten į šiaurę išilgai Švedijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 28 statistinis rajonas (BAL 28)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 58o30′ šiaurės platumos, 19o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į rytus iki Saremos salos vakarinės pakrantės; iš ten, liniją nubrėžus į šiaurę nuo Saremos salos, iki taško, esančio šios salos rytinėje pakrantėje 58o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Estijos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Estijos ir Latvijos vakarinių pakrančių iki taško, esančio 56o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 57o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Gotlando salos vakarinės pakrantės; iš ten į šiaurę Gotlando šiaurinės pakrantės taško, esančio 19o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 28–1 statistinis rajonas (BAL 28.1)

Vandenys, vakaruose apriboti linija, pradedama brėžti iš Ovisi švyturio (57o 34.1234′ šiaurės platumos, 21o 42.9574′ rytų ilgumos) Latvijos vakarinėje pakrantėje iki Cape Lodės (Cape Loode) pietinės uolos (57o 57.4760′ šiaurės platumos, 21o 58.2789′ rytų ilgumos) Saremos saloje, iš ten į pietus iki piečiausio Sorvės (Sorve) pusiasalio taško ir iš ten į šiaurės rytus išilgai Saremos salos rytinės pakrantės, ir į šiaurę išilgai linijos, nubrėžtos nuo 58o 30.0′ šiaurės platumos, 23o 13.2′ rytų ilgumos iki 58o30′ šiaurės platumos, 23o 41.1′ rytų ilgumos.

ICES 28–2 statistinis rajonas (BAL 28.2)

28 rajono dalis, nepriklausanti 28–1 rajonui.

ICES 29 statistinis rajonas (BAL 29)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 60o30′ šiaurės platumos, iš ten tiesiai į rytus iki Suomijos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Suomijos vakarinės ir pietinės pakrantės iki pietinės pakrantės taško, esančio 23o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 59o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Estijos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Estijos vakarinės pakrantės iki taško, esančio 58o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Saremos salos rytinės pakrantės; iš ten, liniją nubrėžus į šiaurę nuo Saremos salos, iki jos vakarinės pakrantės taško, esančio 58o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 19o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 59o41′ šiaurės platumos; iš ten į šiaurę išilgai Švedijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 30 statistinis rajonas (BAL 30)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 63o30′ šiaurės platumos, iš ten tiesiai į rytus iki Suomijos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Suomijos pakrantės iki taško, esančio 60o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Švedijos pakrantės; iš ten į šiaurę išilgai Švedijos rytinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 31 statistinis rajonas (BAL 31)

Vandenys, apriboti linija, pradėta brėžti iš Švedijos rytinės pakrantės taško, esančio 63o30′ šiaurės platumos; iš ten, liniją nubrėžus per šiaurinę Botnijos (Bothnia) įlankos dalį, iki Suomijos vakarinės pakrantės taško, esančio 63o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES 32 statistinis rajonas (BAL 32)

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Suomijos pietinės pakrantės taško, esančio 23o00′ rytų ilgumos; iš ten, nubrėžus liniją į rytus nuo Suomijos įlankos, iki Estijos vakarinės pakrantės taško, esančio 59o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 23o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES IV statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Norvegijos pakrantės taško, esančio 62o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 4o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Škotijos pakrantės; iš ten į rytus ir pietus išilgai Škotijos ir Anglijos pakrančių iki taško, esančio 51o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Prancūzijos pakrantės; iš ten į šiaurės rytus išilgai Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų ir Vokietijos pakrančių iki Vokietijos vakarinės sienos su Danija galutinio taško; iš ten išilgai Jutlandijos vakarinės pakrantės iki Tiuboriono; iš ten į pietus ir į rytus išilgai Limfiordo pietinės pakrantės iki Egenseklosterio kyšulio; iš ten per Limfiordo rytines žiotis iki Halso; iš ten į vakarus išilgai Limfiordo šiaurinės pakrantės iki Ager Tangės (Agger Tange) piečiausio taško; iš ten į šiaurę išilgai Jutlandijos vakarinės pakrantės iki taško, esančio 57o00′ šiaurės platumos, iš ten tiesiai į vakarus iki 8o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 57o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 7o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Norvegijos pakrantės; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Norvegijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES IVa statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Norvegijos pakrantės taško, esančio 62o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 3o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Škotijos pakrantės; iš ten į rytus ir pietus išilgai Škotijos pakrantės iki taško, esančio 57o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 7o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Norvegijos pakrantės; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Norvegijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES IVb statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Danijos vakarinės pakrantės taško, esančio 57o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 57o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Škotijos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Škotijos ir Anglijos pakrančių iki taško, esančio 53o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Vokietijos pakrantės; iš ten į šiaurės rytus išilgai Jutlandijos pakrantės iki Tiuboriono; iš ten į pietus ir į rytus išilgai Limfiordo pietinės pakrantės iki Egenseklosterio kyšulio; iš ten per Limfiordo rytines žiotis iki Halso; iš ten į vakarus išilgai Limfiordo šiaurinės pakrantės iki Ager Tangės piečiausio taško; iš ten į šiaurę išilgai Jutlandijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES IVc statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Vokietijos vakarinės pakrantės taško, esančio 53o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Anglijos kranto; iš ten į pietus iki taško, esančio 51o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Prancūzijos pakrantės; iš ten į šiaurės rytus išilgai Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų ir Vokietijos pakrančių iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES V statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 68o00′ šiaurės platumos, 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 27o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 62o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 15o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 4o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 63o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES Va statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 68o00′ šiaurės platumos, 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 27o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 62o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 15o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 63o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES Va 1 statistinis rajonas

Esantis stačiakampyje, apibrėžtame šiomis koordinatėmis:

Platuma

Ilguma

63,00 Š

24,00 V

62,00 Š

24,00 V

62,00 Š

27,00 V

63,00 Š

27,00 V

63,00 Š

24,00 V

ICES Va 2 statistinis rajonas

Va srities dalis, nepriklausanti Va 1 rajonui.

ICES Vb statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 63o00′ šiaurės platumos, 4o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 15o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 4o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES Vb 1 statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 63o00′ šiaurės platumos, 4o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 15o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 10o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 61o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 8o00′ vakarų ilgumos; iš ten išilgai loksodromos iki taško, esančio 61o15′ šiaurės platumos, 7o30′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5o00„vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 4o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES Vb 1a statistinis rajonas

Vb 1 rajono dalis, apibrėžta linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

60,49 Š

15,00 V

60,71 Š

13,99 V

60,15 Š

13,29 V

60,00 Š

13,50 V

60,00 Š

15,00 V

60,49 Š

15,00 V

ICES Vb 1b statistinis rajonas

Vb 1 rajono dalis, nepatenkanti į Vb 1a rajoną.

ICES Vb 2 statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 60o00′ šiaurės platumos, 10o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 61o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 8o00′ vakarų ilgumos; iš ten išilgai loksodromos iki taško, esančio 61o15′ šiaurės platumos, 7o30′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VI statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Škotijos šiaurinės pakrantės taško, esančio 4o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 5o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60o00′ šiaurės platumos, iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 54o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Airijos pakrantės; iš ten į šiaurę ir rytus išilgai Airijos ir Šiaurės Airijos pakrančių iki Šiaurės Airijos rytinės pakrantės taško, esančio 55o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Škotijos kranto; iš ten į šiaurę išilgai Škotijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIa statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Škotijos šiaurinės pakrantės taško, esančio 4o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 5o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 60o00“ šiaurės platumos, iš ten tiesiai į vakarus iki 12o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 54o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Airijos pakrantės; iš ten į šiaurę ir rytus išilgai Airijos ir Šiaurės Airijos pakrantės iki Šiaurės Airijos rytinės pakrantės taško, esančio 55o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Škotijos kranto; iš ten į šiaurę išilgai Škotijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIb statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 60o00′ šiaurės platumos, 12o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 54o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 12o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIb 1 statistinis rajonas

VIb srities dalis, apibrėžta linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

54,50 Š

18,00 V

60,00 Š

18,00 V

60,00 Š

13,50 V

60,15 Š

13,29 V

59,65 Š

13,99 V

59,01 Š

14,57 V

58,51 Š

14,79 V

57,87 Š

14,88 V

57,01 Š

14,63 V

56,57 Š

14,34 V

56,50 Š

14,44 V

56,44 Š

14,54 V

56,37 Š

14,62 V

56,31 Š

14,72 V

56,24 Š

14,80 V

56,17 Š

14,89 V

56,09 Š

14,97 V

56,02 Š

15,04 V

55,95 Š

15,11 V

55,88 Š

15,19 V

55,80 Š

15,27 V

55,73 Š

15,34 V

55,65 Š

15,41 V

55,57 Š

15,47 V

55,50 Š

15,54 V

55,42 Š

15,60 V

55,34 Š

15,65 V

55,26 Š

15,70 V

55,18 Š

15,75 V

55,09 Š

15,79 V

55,01 Š

15,83 V

54,93 Š

15,87 V

54,84 Š

15,90 V

54,76 Š

15,92 V

54,68 Š

15,95 V

54,59 Š

15,97 V

54,51 Š

15,99 V

54,50 Š

15,99 V

54,50 Š

18,00 V

ICES VIb 2 statistinis rajonas

VIb srities dalis, nepriklausanti VIb 1 rajonui.

ICES VII statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Airijos vakarinės pakrantės taško, esančio 54o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 48o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Prancūzijos pakrantės; iš ten į šiaurę ir šiaurės rytus išilgai Prancūzijos pakrantės iki taško, esančio 51o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Anglijos pietryčių pakrantės; iš ten į vakarus ir šiaurę išilgai Anglijos, Velso ir Škotijos pakrančių iki Škotijos vakarinės pakrantės taško, esančio 55o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Šiaurės Airijos pakrantės; iš ten į šiaurę ir vakarus išilgai Šiaurės Airijos ir Airijos pakrančių iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIa statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Škotijos vakarinės pakrantės taško, esančio 55o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Šiaurės Airijos pakrantės; iš ten į pietus išilgai Šiaurės Airijos ir Airijos pakrančių iki Airijos pietryčių pakrantės taško, esančio 52o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Velso pakrantės; iš ten į šiaurės rytus ir šiaurę išilgai Velso, Anglijos ir Škotijos pakrančių iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIb statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Airijos vakarinės pakrantės taško, esančio 54o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 12o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 52o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Airijos pakrantės; iš ten į šiaurę išilgai Airijos vakarinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIc statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 54o30′ šiaurės platumos, 12o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 52o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 12o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIc 1 statistinis rajonas

VIIc srities dalis, apibrėžta šiomis koordinatėmis:

Platuma

Ilguma

54,50 Š

15,99 V

54,42 Š

15,99 V

54,34 Š

16,00 V

54,25 Š

16,01 V

54,17 Š

16,01 V

54,08 Š

16,01 V

53,99 Š

16,00 V

53,91 Š

15,99 V

53,82 Š

15,97 V

53,74 Š

15,96 V

53,66 Š

15,94 V

53,57 Š

15,91 V

53,49 Š

15,90 V

53,42 Š

15,89 V

53,34 Š

15,88 V

53,26 Š

15,86 V

53,18 Š

15,84 V

53,10 Š

15,88 V

53,02 Š

15,92 V

52,94 Š

15,95 V

52,86 Š

15,98 V

52,77 Š

16,00 V

52,69 Š

16,02 V

52,61 Š

16,04 V

52,52 Š

16,06 V

52,50 Š

16,06 V

52,50 Š

18,00 V

54,50 Š

18,00 V

54,50 Š

15,99 V

ICES VIIc 2 statistinis rajonas

VII c srities dalis, nepatenkanti į VIIc 1 rajoną.

ICES VIId statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Prancūzijos vakarinės pakrantės taško, esančio 51o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Anglijos pakrantės; iš ten į vakarus išilgai Anglijos pietinės pakrantės iki 2o00′ vakarų ilgumos; iš ten į pietus iki Prancūzijos pakrantės kyšulio Cap de la Hague; iš ten į šiaurės rytus išilgai Prancūzijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIe statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Anglijos pietinės pakrantės taško, esančio 2o00′ vakarų ilgumos; iš ten į pietus ir vakarus išilgai Anglijos pakrantės iki pietvakarių pakrantės taško, esančio 50o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 7o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 49o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 48o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Prancūzijos pakrantės; iš ten į šiaurę ir šiaurės rytus išilgai Prancūzijos pakrantės iki Cap de la Hague; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIf statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Velso pietinės pakrantės taško, esančio 5o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 51o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 6o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 50o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 7o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 50o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Anglijos pakrantės; iš ten išilgai Anglijos pietvakarių pakrantės ir Velso pietinės pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIg statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Velso vakarinės pakrantės taško, esančio 52o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki Airijos pietryčių pakrantės; iš ten į pietvakarius išilgai Airijos pakrantės iki taško, esančio 9o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 50o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 7o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 50o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 6o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 51o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Velso pietinės pakrantės; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Velso pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIh statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 50o00′ šiaurės platumos, 7o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 9o00′ vakarų ilgumos, iš ten tiesiai į pietus iki 48o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 49o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 7o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIj statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Airijos vakarinės pakrantės taško, esančio 52o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 12o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 48o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 9o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Airijos pietinės pakrantės; iš ten į šiaurę išilgai Airijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIj 1 statistinis rajonas

VIIj srities dalis, apibrėžta linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

48,43 Š

12,00 V

48,42 Š

11,99 V

48,39 Š

11,87 V

48,36 Š

11,75 V

48,33 Š

11,64 V

48,30 Š

11,52 V

48,27 Š

11,39 V

48,25 Š

11,27 V

48,23 Š

11,14 V

48,21 Š

11,02 V

48,19 Š

10,89 V

48,17 Š

10,77 V

48,03 Š

10,68 V

48,00 Š

10,64 V

48,00 Š

12,00 V

48,43 Š

12,00 V

ICES VIIj 2 statistinis rajonas

VIIj srities dalis, nepriklausanti VIIj 1 rajonui.

ICES VIIk statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 52o30′ šiaurės platumos, 12o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ vakarų ilgumos, iš ten tiesiai į pietus iki 48o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 12o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIk 1 statistinis rajonas

VIIk srities dalis, apibrėžta linijomis, jungiančiomis šias koordinates:

Platuma

Ilguma

48,00 Š

18,00 V

52,50 Š

18,00 V

52,50 Š

16,06 V

52,44 Š

16,07 V

52,36 Š

16,08 V

52,27 Š

16,09 V

52,19 Š

16,09 V

52,11 Š

16,09 V

52,02 Š

16,08 V

51,94 Š

16,07 V

51,85 Š

16,07 V

51,77 Š

16,05 V

51,68 Š

16,04 V

51,60 Š

16,02 V

51,52 Š

15,99 V

51,43 Š

15,96 V

51,34 Š

15,93 V

51,27 Š

15,90 V

51,18 Š

15,86 V

51,10 Š

15,82 V

51,02 Š

15,77 V

50,94 Š

15,73 V

50,86 Š

15,68 V

50,78 Š

15,63 V

50,70 Š

15,57 V

50,62 Š

15,52 V

50,54 Š

15,47 V

50,47 Š

15,42 V

50,39 Š

15,36 V

50,32 Š

15,30 V

50,24 Š

15,24 V

50,17 Š

15,17 V

50,10 Š

15,11 V

50,03 Š

15,04 V

49,96 Š

14,97 V

49,89 Š

14,89 V

49,82 Š

14,82 V

49,75 Š

14,74 V

49,69 Š

14,65 V

49,62 Š

14,57 V

49,56 Š

14,48 V

49,50 Š

14,39 V

49,44 Š

14,30 V

49,38 Š

14,22 V

49,32 Š

14,13 V

49,27 Š

14,04 V

49,21 Š

13,95 V

49,15 Š

13,86 V

49,10 Š

13,77 V

49,05 Š

13,67 V

49,00 Š

13,57 V

48,95 Š

13,47 V

48,90 Š

13,37 V

48,86 Š

13,27 V

48,81 Š

13,17 V

48,77 Š

13,07 V

48,73 Š

12,96 V

48,69 Š

12,85 V

48,65 Š

12,74 V

48,62 Š

12,64 V

48,58 Š

12,54 V

48,55 Š

12,43 V

48,52 Š

12,32 V

48,49 Š

12,22 V

48,46 Š

12,11 V

48,43 Š

12,00 V

48,00 Š

18,00 V

ICES VIIk 2 statistinis rajonas

VIIk srities dalis, nepatenkanti į VIIk 1 rajoną.

ICES VIII statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Prancūzijos vakarinės pakrantės taško, esančio 48o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 43o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Ispanijos vakarinės pakrantės; iš ten į šiaurę išilgai Ispanijos ir Prancūzijos pakrančių iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIIa statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Prancūzijos vakarinės pakrantės taško, esančio 48o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 47o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 6o00′ vakarų ilgumos; iš ten į pietus iki 47o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 5o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 46o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Prancūzijos pakrantės; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Prancūzijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIIb statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Prancūzijos vakarinės pakrantės taško, esančio 46o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 4o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 45o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 3o00′ vakarų ilgumos; iš ten į pietus iki 44o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 2o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki Ispanijos šiaurinės pakrantės; iš ten išilgai Ispanijos šiaurinės ir Prancūzijos vakarinės pakrančių iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIIc statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Ispanijos šiaurinės pakrantės taško, esančio 2o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 44o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 43o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Ispanijos vakarinės pakrantės; iš ten į šiaurę ir rytus išilgai Ispanijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIId statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 48o00′ šiaurės platumos, 8o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 44o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 3o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 45o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 4o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 46o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 5o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 47o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 6o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 47o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIId 1 statistinis rajonas

VIIId srities dalis, apibrėžta linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

48,00 Š

11,00 V

48,00 Š

10,64 V

47,77 Š

10,37 V

47,45 Š

09,89 V

46,88 Š

09,62 V

46,34 Š

10,95 V

46,32 Š

11,00 V

48,00 Š

11,00 V

ICES VIIId 2 statistinis rajonas

VIIId srities dalis, nepriklausanti VIIId 1 rajonui.

ICES VIIIe statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 48o00′ šiaurės platumos, 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 43o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki taško 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES VIIIe 1 statistinis rajonas

VIIIe srities dalis, apibrėžta linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

43,00 Š

18,00 V

48,00 Š

18,00 V

48,00 Š

11,00 V

46,32 Š

11,00 V

44,72 Š

13,31 V

44,07 Š

13,49 V

43,00 Š

13,80 V

ICES VIIIe 2 statistinis rajonas

VIIIe srities dalis, nepriklausanti VIIIe 1 rajonui.

ICES IX statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Ispanijos šiaurės vakarų pakrantės taško, esančio 43o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 36o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Ispanijos pietinės pakrantės taško (Maroki kyšulys), esančio 5o36′ vakarų ilgumos; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Ispanijos pietvakarių pakrantės, Portugalijos pakrantės ir Ispanijos šiaurės vakarų pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES IXa statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Ispanijos šiaurės vakarų pakrantės taško, esančio 43o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 36o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Ispanijos pietinės pakrantės taško (Maroki kyšulio), esančio 5o36′ vakarų ilgumos; iš ten į šiaurės vakarus išilgai Ispanijos pietvakarių pakrantės, Portugalijos pakrantės ir Ispanijos šiaurės vakarų pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES IXb statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 43o00′ šiaurės platumos, 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 36o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES IXb 1 statistinis rajonas

IXb srities dalis, apibrėžta linija, jungiančiomis šias koordinates:

Platuma

Ilguma

43,00 Š

18,00 V

43,00 Š

13,80 V

42,88 Š

13,84 V

42,04 Š

13,64 V

41,38 Š

13,27 V

41,13 Š

13,27 V

40,06 Š

13,49 V

38,75 Š

13,78 V

38,17 Š

13,69 V

36,03 Š

12,73 V

36,04 Š

15,30 V

36,02 Š

17,90 V

36,00 Š

18,00 V

43,00 Š

18,00 V

ICES IXb 2 statistinis rajonas

IXb srities dalis, nepriklausanti IXb 1 rajonui.

ICES X statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 48o00′ šiaurės platumos, 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 42o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 36o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES Xa statistinė sritis

X rajono dalis, esanti į pietus nuo 43o šiaurės platumos.

ICES Xa 1 statistinis rajonas

Xa srities dalis, apibrėžta linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

36,00 Š

18,00 V

36,00 Š

22,25 V

37,58 Š

20,62 V

39,16 Š

21,32 V

40,97 Š

23,91 V

41,35 Š

24,65 V

41,91 Š

25,79 V

42,34 Š

28,45 V

42,05 Š

29,95 V

41,02 Š

35,11 V

40,04 Š

35,26 V

38,74 Š

35,48 V

36,03 Š

31,76 V

36,00 Š

32,03 V

36,00 Š

42,00 V

43,00 Š

42,00 V

43,00 Š

18,00 V

36,00 Š

18,00 V

ICES Xa 2 statistinis rajonas

Xa srities dalis, nepriklausanti Xa 1 rajonui.

ICES Xb statistinė sritis

X rajono dalis, esanti į šiaurę nuo 43o šiaurės platumos.

ICES XII statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš taško, esančio 62o00′ šiaurės platumos, 15o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 27o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 59o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 42o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 48o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 18o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 60o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 15o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES XIIa statistinė sritis

XII rajono dalis, apribota linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

62,00 Š

15,00 V

62,00 Š

27,00 V

59,00 Š

27,00 V

59,00 Š

42,00 V

52,50 Š

42,00 V

52,50 Š

18,00 V

54,50 Š

18,00 V

54,50 Š

24,00 V

60,00 Š

24,00 V

60,00 Š

18,00 V

60,00 Š

15,00 V

62,00 Š

15,00 V

ICES XIIa 1 statistinis rajonas

XIIa srities dalis, apribota linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

52,50 Š

42,00 V

56,55 Š

42,00 V

56,64 Š

41,50 V

56,75 Š

41,00 V

56,88 Š

40,50 V

57,03 Š

40,00 V

57,20 Š

39,50 V

57,37 Š

39,00 V

57,62 Š

38,50 V

57,78 Š

38,25 V

57,97 Š

38,00 V

58,26 Š

37,50 V

58,50 Š

37,20 V

58,63 Š

37,00 V

59,00 Š

36,77 V

59,00 Š

27,00 V

60,85 Š

27,00 V

60,69 Š

26,46 V

60,45 Š

25,09 V

60,37 Š

23,96 V

60,22 Š

23,27 V

60,02 Š

21,76 V

60,00 Š

20,55 V

60,05 Š

18,65 V

60,08 Š

18,00 V

60,00 Š

18,00 V

60,00 Š

24,00 V

54,50 Š

24,00 V

54,50 Š

18,00 V

52,50 Š

18,00 V

52,50 Š

42,00 V

ICES XIIa 2 statistinis rajonas

XIIa srities dalis, apribota linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

60,00 Š

20,55 V

60,00 Š

15,00 V

60,49 Š

15,00 V

60,44 Š

15,22 V

60,11 Š

17,32 V

60,05 Š

18,65 V

60,00 Š

20,55 V

ICES XIIa 3 statistinis rajonas

XIIa srities dalis, apribota linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

59,00 Š

42,00 V

56,55 Š

42,00 V

56,64 Š

41,50 V

56,75 Š

41,00 V

56,88 Š

40,50 V

57,03 Š

40,00 V

57,20 Š

39,50 V

57,37 Š

39,00 V

57,62 Š

38,50 V

57,78 Š

38,25 V

57,97 Š

38,00 V

58,26 Š

37,50 V

58,63 Š

37,00 V

59,00 Š

36,77 V

59,00 Š

42,00 V

ICES XIIa 4 statistinis rajonas

XIIa srities dalis, apribota linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

62,00 Š

27,00 V

60,85 Š

27,00 V

60,69 Š

26,46 V

60,45 Š

25,09 V

60,37 Š

23,96 V

60,22 Š

23,27 V

60,02 Š

21,76 V

60,00 Š

20,55 V

60,05 Š

18,65 V

60,11 Š

17,32 V

60,44 Š

15,22 V

60,49 Š

15,00 V

62,00 Š

15,00 V

62,00 Š

27,00 V

ICES XIIb statistinė sritis

XII rajono dalis, apribota linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

60,00 Š

18,00 V

54,50 Š

18,00 V

54,50 Š

24,00 V

60,00 Š

24,00 V

60,00 Š

18,00 V

ICES XIIc statistinė sritis

XII rajono dalis, apribota linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

52,50 Š

42,00 V

48,00 Š

42,00 V

48,00 Š

18,00 V

52,50 Š

18,00 V

52,50 Š

42,00 V

ICES XIV statistinis rajonas

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai 40o00′ vakarų ilgumos dienovidinio iki Grenlandijos šiaurinės pakrantės; iš ten į rytus ir į pietus išilgai Grenlandijos pakrantės iki taško, esančio 44o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 59o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 27o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 68o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

ICES XIVa statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš geografinio Šiaurės ašigalio išilgai 40o00′ vakarų ilgumos dienovidinio iki Grenlandijos šiaurinės pakrantės; iš ten į rytus ir į pietus išilgai Grenlandijos pakrantės iki Savary kyšulio taško, esančio 68o30′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į pietus išilgai 27o00′ vakarų ilgumos dienovidinio iki 68o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 11o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki geografinio Šiaurės ašigalio.

ICES XIVb statistinė sritis

Vandenys, apriboti linija, pradedama brėžti iš Grenlandijos pietinės pakrantės taško, esančio 44o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki 59o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 27o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Savary kyšulio taško, esančio 68o30′ šiaurės platumos; iš ten į pietvakarius išilgai Grenlandijos pakrantės iki taško, iš kurio linija buvo pradėta brėžti.

ICES XIVb 1 statistinis rajonas

XIVb srities dalis, apribota linija, jungiančia šias koordinates:

Platuma

Ilguma

59,00 Š

27,00 V

59,00 Š

36,77 V

59,35 Š

36,50 V

59,50 Š

36,35 V

59,75 Š

36,16 V

60,00 Š

35,96 V

60,25 Š

35,76 V

60,55 Š

35,50 V

60,75 Š

35,37 V

61,00 Š

35,15 V

61,25 Š

34,97 V

61,50 Š

34,65 V

61,60 Š

34,50 V

61,75 Š

34,31 V

61,98 Š

34,00 V

62,25 Š

33,70 V

62,45 Š

33,53 V

62,50 Š

33,27 V

62,56 Š

33,00 V

62,69 Š

32,50 V

62,75 Š

32,30 V

62,87 Š

32,00 V

63,03 Š

31,50 V

63,25 Š

31,00 V

63,31 Š

30,86 V

63,00 Š

30,61 V

62,23 Š

29,87 V

61,79 Š

29,25 V

61,44 Š

28,61 V

61,06 Š

27,69 V

60,85 Š

27,00 V

59,00 Š

27,00 V

ICES XIVb 2 statistinis rajonas

XIVb srities dalis, neįtraukta į XIVb 1 rajoną.


IV PRIEDAS

Sugavimų Šiaurės Rytų Atlante duomenų perdavimo formatas

Magnetinės laikmenos

Kompiuterio juostos: devynių takelių, 1 600 arba 6 250 baitų kvadratiniame colyje tankio ir su išplėstiniu dvejetainiu-dešimtainiu mainų kodu, paimtu iš amerikietiškojo standartinio mainų kodo (pirmenybė teikiama nežymėtajam kodui). Jeigu pasirenkamas žymėtasis kodas, turėtų būti nurodyta rinkmenos pabaigos žymė.

Lankstieji diskeliai: suformatuoti MS-DOS formatu, 3,5′′ 720 kilobaitų arba 1,4 megabaitų arba 5,25′′ 360 kilobaitų ar 1,2 megabaitų diskeliai.

Įrašo pavyzdys

Baitų numeriai

Pavadinimas

Pastabos

1–4

Šalis (3-alpha ISO kodas)

pvz., FRA = Prancūzija

5–6

Metai

pvz., 90 = 1990

7–8

Pagrindiniai FAO žvejybos rajonai

27 = Šiaurės Rytų Atlantas

9–15

Rajonas

pvz., IV a = ICES IV a rajonas

16–18

Rūšys

3-alpha identifikatorius

19–26

Sugavimas

Metrinės tonos

Pastabos:

a)

Visi skaitmeniniai laukai turėtų būti išlygiuoti priekiniais tarpais iš dešinės. Visi abėcėliniai-skaitmeniniai laukai turėtų būti išlygiuoti galiniais tarpais iš kairės.

b)

Turi būti nurodytas gyvasis į krantą iškrautų sugavimų svoris, apvalintas iki artimiausios metrinės tonos.

c)

Kiekiai (19–26 baitai), mažesni už pusę matavimo vieneto, turėtų būtų nurodyti kaip „– 1“.

d)

Nežinomi kiekiai (19–26 baitai) turėtų būti nurodyti kaip „– 2“.


V PRIEDAS

SUGAVIMŲ ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE DUOMENŲ PERDAVIMO MAGNETINĖJE LAIKMENOJE FORMA

A.   Kodavimo blankas

Duomenys turėtų būti pateikiami kaip skirtingo ilgio įrašai, tarp kurių sričių dedamas dvitaškis. Kiekvienas įrašas privalo turėti tokias stritis:

Įrašo sritis

Pastabos

Šalis

3-jų raidžių kodas (pvz. FRA = Prancūzija)

Metai

Pvz., 2001 arba 01

Pagrindiniai FAO JTO Maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos) žvejybos rajonai

27 = Šiaurės rytų Atlantas

Rajonas

Pvz., IVa= 4a ICES (Tarptautinė jūros tyrinėjimo taryba) parajonis

Rūšys

3-jų raidžių kodas

Sugavimas

Tonos

a)

Turi būti nurodytas gyvasis į krantą iškrautų sugavimų svoris apvalintas iki artimiausios metrinės tonos.

b)

Už pusę matavimo vieneto mažesni kiekiai turėtų būtų nurodyti kaip „-1“

c)

Šalių kodai:

Austrija

AUT

Belgija

BEL

Bulgarija

BGR

Kipras

CYP

Čekija

CZE

Vokietija

DEU

Danija

DNK

Ispanija

ESP

Estija

EST

Suomija

FIN

Prancūzija

FRA

Jungtinė Karalystė

GBR

Anglija ir Velsas

GBRA

Škotija

GBRB

Šiaurės Airija

GBRC

Graikija

GRC

Vengrija

HUN

Airija

IRL

Islandija

ISL

Italija

ITA

Lietuva

LTU

Liuksemburgas

LUX

Latvija

LVA

Malta

MLT

Nyderlandai

NLD

Norvegija

NOR

Lenkija

POL

Portugalija

PRT

Rumunija

ROU

Slovakija

SVK

Slovėnija

SVN

Švedija

SWE

Turkija

TUR

B.   Duomenų Europos Komisijai perdavimo metodas

Pagal galimybes duomenys turėtų būti perduodami ekektronine forma (pavyzdžiui, kaip elektroniniu paštu perduodamo pranešimo priedėlis).

Jeigu pirmiau minėtu būdu duomenų perduoti negalima, bus priimama 3,5" HD lanksčiame diskelyje pateikta rinkmena.


VI PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesnių pakeitimų sąrašas

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3880/91

(OL L 365, 1991 12 31, p. 1).

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1637/2001

(OL L 222, 2001 8 17, p. 20).

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

(OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

Tik I priedo 4 punktas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 448/2005

(OL L 74, 2005 3 19, p. 5).

 


VII PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 3880/91

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio pirma pastraipa

4 straipsnio pirma pastraipa

4 straipsnio antra pastraipa

4 straipsnio antra pastraipa

4 straipsnio trečia pastraipa

5 straipsnio 1 ir 2 dalys

5 straipsnio 1 ir 2 dalys

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

6 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas

IV priedas

IV priedas

V priedas

VI priedas

VII priedas


Top