EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0020

2009 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 20/2009, kuriuo patvirtinamos Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 nustatyto karjeros ir šeimos derinimo 2010 m. ad hoc modulio specifikacijos (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/20/oj

14.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 20/2009

2009 m. sausio 13 d.

kuriuo patvirtinamos Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 nustatyto karjeros ir šeimos derinimo 2010 m. ad hoc modulio specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Į 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 365/2008, patvirtinantį 2010, 2011 ir 2012 metų ad hoc modulių programą dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo, numatyto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 577/98 (2), įtrauktas karjeros ir šeimos suderinimo ad hoc modulis.

(2)

2008 m. liepos 15 d. Tarybos sprendimu 2008/618/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (3), Europos Komisijos „Moterų ir vyrų lygybės gairėmis“ (4) ir Europos lyčių lygybės paktu (5) valstybės narės raginamos imtis priemonių geresnei darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai skatinti, t. y. priemonių, susijusių su vaikų priežiūra, kitų išlaikytinių priežiūros galimybėmis ir vaiko priežiūros atostogų tiek moterims, tiek vyrams skatinimu. Todėl būtinas išsamus ir palyginamas duomenų apie karjeros ir šeimos suderinimą rinkinys, kuris padėtų stebėti pažangą, daromą siekiant Europos užimtumo strategijos tikslų, ir įvertinti pastaruoju metu šioje srityje vykdomos politikos poveikį.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Išsamus duomenų, kuriuos reikia surinkti 2010 m. pagal karjeros ir šeimos suderinimo ad hoc modulį, sąrašas parengiamas taip, kaip numatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir taikomas tiesiogiai visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 13 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 77, 1998 3 14, p. 3.

(2)  OL L 112, 2008 4 24, p. 22.

(3)  OL L 198, 2008 7 26, p. 47.

(4)  COM(2006) 0092 galutinis.

(5)  Pirmininkaujančios valstybės narės išvados, 2006 m. kovo 23–24 d. Briuselio Europos Vadovų Taryba.


PRIEDAS

DARBO JĖGOS TYRIMAS

Karjeros ir šeimos suderinimo 2010 m. ad hoc modulio specifikacijos

1.

Susijusios valstybės narės ir regionai: visi.

2.

Kintamieji bus koduojami taip:

darbo jėgos tyrimo skiltyje „Filtras“ esantys kintamieji žymimi pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo (1), III priedą.

Pavadinimas

Skiltis

Kodas

Aprašymas

Filtras

REGCARE

197

 

Asmuo reguliariai prižiūri kitus vaikus iki 14 metų (išskyrus savo arba sutuoktinio vaikus, gyvenančius namų ūkyje) arba sergančius, neįgalius, pagyvenusius giminaičius arba draugus, 15 metų ar vyresnius, kuriems reikalinga priežiūra

Visi 15–64 metų asmenys

1

Taip, kitus vaikus iki 14 metų

2

Taip, giminaičius arba draugus, 15 metų ar vyresnius, kuriems reikalinga priežiūra

3

Taip, kitus vaikus iki 14 metų ir giminaičius arba draugus, 15 metų ar vyresnius, kuriems reikalinga priežiūra

4

Ne

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

CHILDCAR

198

 

Vaikų priežiūros paslaugų naudojimas per savaitę jauniausiam namų ūkyje gyvenančiam vaikui (įskaitant mokamas kvalifikuotas vaikų aukles, ikimokyklinio ugdymo įstaigas; išskyrus privalomojo lavinimo mokyklas)

Visi 15–64 metų asmenys, kurių bent vienas savo arba sutuoktinio vaikas iki 14 metų gyvena namų ūkyje

 

Vaikų priežiūros paslaugos naudojamos … per savaitę

1

ne daugiau kaip 10 valandų

2

daugiau kaip 10 valandų, bet ne daugiau kaip 20 valandų

3

daugiau kaip 20 valandų, bet ne daugiau kaip 30 valandų

4

daugiau kaip 30 valandų, bet ne daugiau kaip 40 valandų

5

daugiau kaip 40 valandų

6

Vaikų priežiūros paslaugos nenaudojamos

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

IMPFACIL

199

 

Galimybės gauti priežiūros paslaugas ir jų įperkamumo poveikis sprendimui nedirbti arba dirbti ne visą darbo laiką

Visi 15–64 metų asmenys ir (FTPTREAS ≠ 3 ir SEEKREAS ≠ 3 ir (REGCARE=1–3 arba kurių bent vienas savo arba sutuoktinio vaikas iki 14 metų gyvena namų ūkyje)) ir FTPT ≠ 1

1

Tinkamos vaikų priežiūros paslaugos neteikiamos arba yra neįperkamos

2

Tinkamos ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugos neteikiamos arba yra neįperkamos

3

Tinkamos tiek vaikų, tiek ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugos neteikiamos arba yra neįperkamos

4

Priežiūros paslaugos nedaro poveikio sprendimui dėl dalyvavimo darbo rinkoje

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NOWRECHI

200

 

Pagrindinė sprendimo nedirbti arba dirbti ne visą darbo laiką priežastis (susijusi su vaikų priežiūra)

Visi 15–64 metų asmenys ir (NEEDCARE = 1,3 arba IMPFACIL = 1,3)

1

Vaikų priežiūros paslaugos neteikiamos

2

Teikiamos vaikų priežiūros paslaugos yra per brangios

3

Teikiamos vaikų priežiūros paslaugos yra nepakankamos kokybės

4

Kitos priežastys, susijusios su tinkamų vaikų priežiūros paslaugų trūkumu

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NOWRECAR

201

 

Pagrindinė sprendimo nedirbti arba dirbti ne visą darbo laiką priežastis (susijusi su kitų išlaikytinių priežiūra)

Visi 15–64 metų asmenys ir (NEEDCARE = 2,3 arba IMPFACIL = 2,3)

1

Priežiūros paslaugos neteikiamos

2

Teikiamos priežiūros paslaugos yra per brangios

3

Teikiamos priežiūros paslaugos yra nepakankamos kokybės

4

Kitos priežastys, susijusios su tinkamų priežiūros paslaugų trūkumu

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

VARHOURS

202

 

Nepastovios darbo valandos

Visi 15–64 metų asmenys ir STAPRO = 3

1

Nustatytos darbo dienos pradžios ir pabaigos valandos arba nepastovios darbo valandos, kaip nustatyta darbdavio

 

Darbo grafiką renkasi darbuotojas pagal vieną iš šių sistemų:

2

Lankstus darbo grafikas arba darbo laiko bankas

3

Nustatytas dienos darbo valandų skaičius, tačiau leidžiant tam tikrą lankstumą

4

Darbuotojas pats nustato savo darbo grafiką (nėra jokių oficialių apribojimų)

5

Kita

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

POSSTEND

203

 

Darbo dienos pradžios ir (arba) pabaigos valandas galima keisti dėl šeimos priežasčių (bent viena valanda)

VARHOURS = 1,3,5, neužpildyta

1

Paprastai įmanoma

2

Retai įmanoma

3

Neįmanoma

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

POSORGWT

204

 

Įmanoma organizuoti darbo laiką, kad būtų galima pasiimti laisvų dienų dėl šeimos priežasčių (nenaudojant atostogų)

Visi 15–64 metų asmenys ir STAPRO = 3

1

Paprastai įmanoma

2

Retai įmanoma

3

Neįmanoma

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

REDWORK

205

 

Sutrumpintos darbo valandos, kad būtų galima prižiūrėti jauniausią namų ūkyje auginamą vaiką, bent vieną mėnesį (išskyrus motinystės atostogas)

Visi 15–64 metų asmenys, kurių bent vienas savo arba sutuoktinio vaikas iki 8-ojo gimtadienio gyvena namų ūkyje ir (WSTATOR = 1,2 arba (EXISTPR = 1 ir REFYEAR–YEARPR ≤ jauniausio vaiko amžius + 1))

1

Taip

2

Ne

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

STOPWORK

206

 

Sprendimas nedirbti, kad būtų galima prižiūrėti jauniausią namų ūkyje auginamą vaiką, bent vieną mėnesį (išskyrus motinystės atostogas)

Visi 15–64 metų asmenys, kurių bent vienas savo arba sutuoktinio vaikas iki 8-ojo gimtadienio gyvena namų ūkyje ir (WSTATOR = 1,2 arba (EXISTPR = 1 ir REFYEAR–YEARPR ≤ jauniausio vaiko amžius + 1))

1

Ne

 

Taip, nedirbo

2

ne ilgiau kaip 3 mėnesius

3

ilgiau kaip 3 mėnesius, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius

4

ilgiau kaip 6 mėnesius, bet ne ilgiau kaip 1 metus

5

ilgiau nei 1 metus

6

Dar negrįžo į darbą

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PARLEAVE

207

 

Vaiko priežiūros atostogos visą darbo laiką, kad būtų galima prižiūrėti jauniausią namų ūkyje auginamą vaiką (išskyrus motinystės atostogas)

Visi 15–64 metų asmenys, kurių bent vienas savo arba sutuoktinio vaikas iki 8-ojo gimtadienio gyvena namų ūkyje

1

Ne, nebuvo išėjęs bent vieno mėnesio trukmės vaiko priežiūros atostogų visą darbo laiką

 

Taip, išėjo vaiko priežiūros atostogų visą darbo laiką

2

ne ilgiau kaip 3 mėnesius

3

ilgiau kaip 3 mėnesius, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius

4

ilgiau kaip 6 mėnesius, bet ne ilgiau kaip 1 metus

5

ilgiau nei 1 metus

6

Atostogos dar nesibaigė

9

Netaikoma (neįtraukta į filtrą)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

 

210/215

 

2010 m. ad hoc modulio svorio daugiklis (neprivaloma)

Visi 15–64 metų asmenys

0000–9999

210–213 skiltyse nurodomi sveiki skaičiai

00–99

214–215 skiltyse duomenys nurodomi dešimtųjų tikslumu


(1)  OL L 114, 2008 4 26, p. 57.


Top