EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0013

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 13/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą

OJ L 5, 9.1.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 48 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/13/oj

9.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 5/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 13/2009

2008 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 ir 37 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1182/2007 (2), nustatančiame specifines taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, numatyta plataus masto to sektoriaus reforma, siekiant pagerinti jo konkurencingumą ir orientaciją į rinką ir priartinti šį sektorių prie visos reformuotos bendros žemės ūkio politikos. Vienas iš pagrindinių reformuotos tvarkos tikslų – padidinti mažėjantį vaisių ir daržovių vartojimą.

(2)

Pageidautina, kad mažo vaisių ir daržovių kiekio, kurį suvartoja vaikai, problema būtų sprendžiama nuolat didinant vaisių ir daržovių dalį vaikų mityboje jų mitybos įpročių formavimosi etape. Bendrijos pagalba pagal vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, kuria remiamas vaisių, daržovių ir bananų produktų tiekimas vaikams į švietimo įstaigas, turėtų paskatinti jaunus vartotojus vertinti vaisius ir daržoves ir tokiu būdu skatinti jų vartojimą ateityje. Todėl vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa atitiktų BŽŪP tikslus, įskaitant pajamų iš žemės ūkio skatinimą, rinkų stabilizavimą ir produkcijos tiekimo šiuo metu ir ateityje garantavimą.

(3)

Kaip numatyta Sutarties 35 straipsnio b punkte, įgyvendinant BŽŪP galima numatyti bendras priemones tam tikrų produktų vartojimui skatinti, pavyzdžiui, vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą.

(4)

Be to, Sutarties 152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis“. Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos nauda sveikatingumui yra akivaizdi ir šį aspektą reikėtų įtraukti įgyvendinant BŽŪP.

(5)

Todėl turėtų būti numatyta Bendrijos pagalba tam tikrų naudingų vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektorių produktų tiekimui vaikams į švietimo įstaigas, taip pat tam tikroms su tuo susijusioms logistikos, tiekimo, įrangos, informavimo, stebėsenos ir vertinimo išlaidoms bendrai finansuoti.

(6)

Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa turėtų nedaryti neigiamo poveikio nacionalinėms vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoms, kurias įgyvendinant laikomasi Bendrijos teisės, siekiant išlaikyti tokių programų teikiamą naudą. Įgyvendinant šią programą turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių švietimo sistemų įvairovę. Todėl vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje gali dalyvauti tokios švietimo įstaigos kaip vaikų lopšeliai, kitos ikimokyklinės įstaigos, pradinės ir vidurinės mokyklos.

(7)

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje pageidaujančios dalyvauti valstybės narės Bendrijos pagalbą turėtų galėti papildyti teikdamos nacionalinę pagalbą sveikatai naudingų produktų tiekimui ir tam tikrų susijusių išlaidų finansavimui. Kad programa būtų veiksminga, reikės papildomų priemonių, todėl valstybės narės turėtų galėti teikti nacionalinę pagalbą. Atsižvelgdamos į biudžeto galimybes valstybės narės taip pat turėtų galėti pakeisti savo finansinį įnašą į vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programas įnašais iš privačiojo sektoriaus.

(8)

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu arba regionų lygiu parengti strategiją.

(9)

Programa neturėtų būti taikoma nesveikiems produktams, kurių sudėtyje yra, pavyzdžiui, didelė procentinė dalis riebalų ar į kuriuos pridėta cukraus. Todėl Komisija turėtų sudaryti produktų ar ingredientų, kuriems turėtų būti netaikoma vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, sąrašą. Tačiau neturėtų būti bereikalingai varžoma valstybių narių veiksmų laisvė parenkant produktus. Taigi jos galėtų pagrįsti pagal programą tinkamų tiekti produktų parinkimą objektyviais kriterijais, įskaitant sezoniškumą, galimybę gauti tam tikrų produktų ar aplinkosaugos aspektus. Todėl valstybės narės turėtų galėti teikti pirmenybę Bendrijos kilmės produktams. Siekdamos aiškumo valstybės narės, rengdamos strategijas, turėtų sudaryti produktų, kuriems taikoma programa, sąrašą.

(10)

Siekdamos sklandaus administravimo ir biudžeto valdymo, programoje dalyvaujančios valstybės narės kiekvienais metais turėtų teikti paraiškas Bendrijos pagalbai gauti. Atsižvelgdama į valstybių narių prašymus Komisija turėtų priimti sprendimą dėl galutinio finansavimo, atsižvelgdama į turimus biudžeto asignavimus.

(11)

Bendrijos pagalba turėtų būti skiriama kiekvienai valstybei narei remiantis objektyviais kriterijais, atsižvelgiant į pagrindinėje tikslinėje grupėje esančių 6–10 metų amžiaus vaikų dalį. Ši amžiaus grupė parinkta dėl biudžeto priežasčių, o taip pat todėl, kad jauname amžiuje formuojasi mitybos įpročiai. Tačiau ribotas valstybės narės demografinis dydis neturėtų sutrukdyti jai įgyvendinti ekonomiškai veiksmingą programą. Todėl kiekviena dalyvaujančioji valstybė narė turėtų gauti nustatytą mažiausią Bendrijos pagalbos sumą.

(12)

Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto valdymą, reikėtų nustatyti fiksuotą aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą ir didžiausią bendro finansavimo normą, o Bendrijos finansinį įnašą į programą reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (3) nustatytus EŽŪGF finansavimo reikalavimus, sąrašą.

(13)

Atsižvelgiant į socialinius, struktūrinius ir ekonominius sunkumus, tikslinga taikyti didesnį bendro finansavimo koeficientą tiems regionams, kurie atitinka reikalavimus pagal konvergencijos tikslą pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (4), ir atokiausiems regionams, nurodytiems EB sutarties 299 straipsnio 2 dalyje.

(14)

Siekiant nesumažinti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos bendro veiksmingumo, Bendrijos pagalba neturėtų būti naudojama siekiant pakeisti nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų ar kitų tiekimo mokykloms programų, susijusių su vaisiais, finansavimą. Tačiau turi būti išsaugoti valstybių narių pasiekimai įgyvendinant nacionalines vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programas. Todėl Bendrijos pagalba vis tiek turėtų būti teikiama, jei esamą programą valstybė narė ketina išplėsti ar padaryti veiksmingesne, jei tokia programa kitais atvejais atitiktų pagalbos teikimo reikalavimus, jeigu laikomasi pagal šį reglamentą numatytų didžiausių bendro finansavimo koeficientų, susijusių su Bendrijos pagalbos bendram nacionaliniam finansavimui dalimi. Tokiu atveju valstybė narė savo parengtoje strategijoje nurodo, kaip ji ketina išplėsti savo programą ar padaryti ją veiksmingesnę.

(15)

Siekiant skirti pakankamai laiko sklandžiam programos įgyvendinimui, ji turėtų būti pradėta įgyvendinti 2009–2010 mokykliniais metais. Jos įgyvendinimo ataskaita turėtų būti pateikta po trejų metų.

(16)

Kad programa būtų veiksmingesnė, Bendrija turėtų turėti galimybę finansuoti informavimo, stebėsenos ir vertinimo priemones, kuriomis siekiama geriau informuoti visuomenę apie vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą bei jos tikslus ir apie ryšių palaikymo priemones, susijusias su programa. Tai neturėtų daryti poveikio jos įgaliojimams pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 (5) bendrai finansuoti būtinas papildomas priemones, skirtas geriau informuoti visuomenę apie vaisių ir daržovių vartojimo naudą sveikatai.

(17)

Komisija turėtų nustatyti išsamias vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programos taikymo taisykles, įskaitant pagalbos paskirstymo valstybėms narėms taisykles, finansinį ir biudžeto valdymą, nacionalines strategijas, susijusias išlaidas, papildomas priemones ir informaciją, stebėseną bei vertinimą ir ryšių palaikymo priemones.

(18)

Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 nuostatos įtrauktos į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 (6) ir įsigaliojo 2008 m. liepos 1 d. pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 361/2008 (7).

(19)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 ir Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalis papildoma tokiu f punktu:

„f)

Bendrijos finansinis įnašas į vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (8) 103ga straipsnio 1 dalyje.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 iš dalies keičiamas taip:

1.

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVa skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

po 103g straipsnio įterpiamas toks IIa poskirsnis:

„IIa   poskirsnis

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa

103ga straipsnis

Pagalba vaisių ir daržovių, apdorotų vaisių bei daržovių ir bananų produktų tiekimui vaikams

1.   Laikantis sąlygų, kurias turi nustatyti Komisija, nuo 2009–2010 mokslo metų Bendrijos pagalba skiriama:

a)

vaisių ir daržovių, apdorotų vaisių bei daržovių ir bananų sektorių produktų tiekimui vaikams į švietimo įstaigas, įskaitant vaikų lopšelius, kitas ikimokyklines įstaigas, pradines ir vidurines mokyklas; ir

b)

tam tikroms susijusioms logistikos ir platinimo, įrangos, informavimo, stebėsenos ir vertinimo išlaidoms finansuoti.

2.   Programoje pageidaujančios dalyvauti valstybės narės nacionaliniu arba regionų lygiu parengia programos įgyvendinimo išankstinę strategiją, kurioje visų pirma pateikiamas jų programos biudžetas, įskaitant Bendrijos ir nacionalinius įnašus, trukmę, tikslinę grupę, reikalavimus atitinkančius produktus ir atitinkamų suinteresuotųjų asmenų dalyvavimą. Jos taip pat numato papildomas priemones, kurių reikia, kad programa būtų veiksminga.

3.   Rengdamos strategijas valstybės narės sudaro vaisių ir daržovių, apdorotų vaisių bei daržovių ir bananų sektorių produktų, kurie atitinka reikalavimus pagal atitinkamą programą, sąrašą. Tačiau į šį sąrašą neįtraukiami produktai, kurie buvo pašalinti iš sąrašo pagal 103h straipsnio f dalyje Komisijos patvirtintą priemonę. Jos atrenka produktus remdamosi objektyviais kriterijais, įskaitant, be kita ko, sezoniškumą, galimybę gauti tam tikrų produktų ar aplinkosaugos aspektus. Todėl valstybės narės gali teikti pirmenybę Bendrijos kilmės produktams.

4.   1 dalyje nurodyta Bendrijos pagalba neturi:

a)

viršyti 90 mln. EUR per vienerius mokslo metus; nei

b)

viršyti 50 % 1 dalyje nurodytų tiekimo ir susijusių išlaidų, arba 75 % tokių išlaidų regionuose, regionuose, kurie atitinka reikalavimus pagal konvergencijos tikslą pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (9) 5 straipsnio 1 dalį ir Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje nurodytuose atokiausiuose regionuose, nei

c)

dengti kitų išlaidų nei 1 dalyje nurodytos tiekimo ir susijusios išlaidos.

5.   1 dalyje nurodyta Bendrijos pagalba skiriama valstybėms narėms remiantis objektyviais kriterijais, atsižvelgiant į 6–10 metų amžiaus vaikų dalį. Tačiau kiekviena programoje dalyvaujanti valstybė narė gauna ne mažesnę kaip 175 000 EUR Bendrijos pagalbos sumą. Programoje dalyvaujančios valstybės narės kiekvienais metais pateikia paraišką Bendrijos pagalbai gauti remdamosi savo strategija. Atsižvelgdama į valstybių narių prašymus Komisija priima sprendimą dėl galutinio finansavimo, atsižvelgdama į turimus biudžeto asignavimus.

6.   1 dalyje nurodyta Bendrijos pagalba negali būti naudojama pakeisti esamų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo programų ar kitų tiekimo mokykloms programų, pagal kurias tiekiami ir vaisiai, finansavimo. Tačiau jeigu valstybėje narėje jau įgyvendinama programa, atitinkanti reikalavimus Bendrijos pagalbai pagal šį straipsnį gauti, ir ketinama pratęsti šios programos įgyvendinimą arba padaryti ją veiksmingesne, be kita ko, programos tikslinės grupės, jos trukmės ar programos reikalavimus atitinkančių produktų atžvilgiu, Bendrijos pagalba gali būti teikiama, jeigu laikomasi 4 dalies b punkte nurodytų apribojimų, susijusių su Bendrijos pagalbos bendram nacionaliniam finansavimui dalimi. Tokiu atveju valstybė narė savo parengtoje strategijoje nurodo, kaip ji ketina pratęsti savo programą ar padaryti ją veiksmingesnę.

7.   Be Bendrijos pagalbos valstybės narės dar gali skirti nacionalinę pagalbą 1 dalyje paminėtam produktų tiekimui ir susijusioms išlaidoms. Šios išlaidos taip pat gali būti finansuojamos privačiojo sektoriaus įnašais. Valstybės narės taip pat gali skirti nacionalinę pagalbą 2 dalyje nurodytoms papildomoms priemonėms finansuoti.

8.   Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa neturėtų trukdyti įgyvendinti atskiras nacionalines vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programas, kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė.

9.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 5 straipsnį Bendrija taip pat gali finansuoti informavimo, stebėsenos ir vertinimo priemones, susijusias su vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, įskaitant geresnį visuomenės informavimą apie programą ir susijusias ryšių palaikymo priemones.

b)

prieš 103h straipsnį įterpiama ši antraštė:

c)

103h straipsnis papildomas tokiu punktu:

„f)

nuostatos dėl 103ga straipsnyje nurodytos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos, įskaitant produktų ar ingredientų, kurie turėtų būti pašalinti iš vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos, sąrašą, pagalbos galutinį paskirstymą valstybėms narėms, finansų ir biudžeto valdymą ir susijusias išlaidas, valstybių narių strategijas, papildomas priemones ir informavimo, stebėsenos, vertinimo ir ryšių palaikymo priemones.“

2.

180 straipsnyje prieš „182“ įterpiama „103ga ir“.

3.

184 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„5.

Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. dėl 103ga straipsnyje numatytos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos taikymo prireikus pridedant atitinkamus pasiūlymus. Ataskaitoje visų pirma nagrinėjama, kokiu mastu programa padėjo propaguoti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų veiksmingą įdiegimą valstybėse narėse ir kaip programa padėjo pagerinti vaikų mitybos įpročius.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  2008 m. lapkričio 18 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 273, 2007 10 17, p. 1.

(3)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(4)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

(5)  2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (OL L 3, 2008 1 5, p. 1).

(6)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(7)  OL L 121, 2008 5 7, p. 1.

(8)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.“

(9)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.“;


Top