EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0155

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos direktyva 2009/155/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl veikliosios medžiagos metazachloro grynumo laipsnio (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/155/oj

1.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/72


KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/155/EB

2009 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl veikliosios medžiagos metazachloro grynumo laipsnio

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Po tyrimo, kurį atliekant Jungtinė Karalystė buvo ataskaitą rengianti valstybė narė, Komisijos direktyva 2008/116/EB (2) į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo įtraukta veiklioji medžiaga metazachloras. Šiai medžiagai Direktyva 2008/116/EB buvo nustatytas didžiausias leistinas 0,01 % tolueno kaip gamybinės priemaišos kiekis. Nustatant kiekį buvo remtasi pareiškėjo pateikta specifikacija.

(2)

Pareiškėjas paprašė padaryti Direktyvos 91/414/EEB pakeitimą, kuriuo būtų nustatytas 0,05 % didžiausias leistinas kiekis. Prašymui pagrįsti buvo pateikta reikiama informacija. 2009 m. vasario 2 d. ataskaitą rengianti valstybė narė pateikė vertinimo ataskaitos projekto papildymą (3), kuriame pateikė išvadą, kad didžiausias leistinas 0,05 % kiekis nekelia jokio pavojaus, palyginti su tais pavojais, į kuriuos Komisija jau atsižvelgė šiai medžiagai skirtoje peržiūros ataskaitoje.

(3)

Todėl didžiausias leistinas tolueno kaip gamybinės priemaišos kiekis turėtų būti padidintas iki 0,05 %.

(4)

Todėl Direktyvą 91/414/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies keisti.

(5)

Kadangi ši direktyva turėtų būti pradėta taikyti tą pačią datą kaip ir direktyva 2008/116/EB, direktyva turėtų įsigalioti kuo greičiau.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedo 223 eilutėje (metazachloras) 4 stulpelyje (grynumas) tekstas „0,01 %“ keičiamas tekstu „0,05 %“.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. vasario 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, jose daro nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 337, 2008 12 16, p. 86.

(3)  2 papildymas, 2009 m. sausio mėn., 4 tomas, Jungtinės Karalystės ataskaitos ir siūlomo sprendimo, Komisijai pateikto pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 1 dalį, C priedas.


Top