Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
2009 m. spalio 16 d. Komisijos direktyva 2009/131/EB, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje VII priedas (Tekstas svarbus EEE)
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

17.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/12


KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/131/EB

2009 m. spalio 16 d.

kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje VII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 27 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 17 d. Agentūros rekomendaciją Nr. ERA/REC/XA/01–2009,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004 (2) 9b straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad Europos geležinkelių agentūra (toliau – agentūra) iki 2009 m. sausio 19 d. peržiūrėtų Direktyvos 2008/57/EB VII priedo 1 skirsnyje pateiktą parametrų sąrašą ir pateiktų Komisijai, jos nuomone, tinkamas rekomendacijas.

(2)

Direktyvos 2008/57/EB VII priedo 1 skirsnyje yra punktų, nesusijusių su transporto priemonių parametrais, todėl tokius punktus reikia išbraukti.

(3)

Pirmiau minėto priedo 1 skirsnyje taip pat nurodyti parametrai, visų pirma susiję tik su transporto priemonės riedmenų posistemiu. Į parametrų sąrašą būtina įtraukti visus transporto priemonės parametrus, kurių tikrinimas susijęs su leidimu pradėti eksploatuoti transporto priemones ir nacionalinių taisyklių klasifikacija. Todėl turėtų būti įtraukti kitų transporto priemonę sudarančių posistemių parametrai.

(4)

Todėl Direktyvą 2008/57/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/57/EB VII priedo 1 skirsnis keičiamas šios direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais, įsigaliojusiais iki 2010 m. liepos 19 d., įgyvendinama ši direktyva. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 16 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 164, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

„1.   Parametrų sąrašas

1.1.

Bendrieji dokumentai

Bendrieji dokumentai (įskaitant naujos, atnaujintos arba modernizuotos transporto priemonės aprašą ir jos numatytos paskirties, konstrukcijos, remonto, naudojimo ir priežiūros informaciją, technines bylas ir t. t.)

1.2.

Sandara ir mechaninės dalys

Mechaninis vientisumas ir transporto priemonių sąsaja (įskaitant traukos ir taukšų įrenginius, pereinamuosius tiltelius), transporto priemonės konstrukcijos ir įrenginių (pavyzdžiui, krėslų) tvirtumas, keliamoji galia, pasyvieji saugos įtaisai (įskaitant vidaus ir išorės atsparumą smūgiams)

1.3.

Sąveika su bėgių keliu ir gabaritų nustatymas

Mechaninės sąsajos su infrastruktūra (įskaitant statinį ir dinaminį veikimą, gabaritus ir tarpus, bėgių vėžės plotį, važiuoklę ir t. t.)

1.4.

Stabdymo įranga

Stabdymo įrangos komponentai (įskaitant apsaugą nuo ratų slydimo, stabdymo valdymo įrenginius, taip pat stabdymo įrangos veikimą eksploatavimo, avariniu ir stovėjimo režimais)

1.5.

Keleiviams skirti įrenginiai

Keleiviams skirti įrenginiai ir keleivių aplinka (įskaitant keleivių langus ir duris, riboto judumo asmenims reikalingą įrangą)

1.6.

Aplinkos sąlygos ir aerodinaminis poveikis

Aplinkos poveikis transporto priemonei ir transporto priemonės poveikis aplinkai (įskaitant aerodinamines sąlygas, taip pat transporto priemonės sąsają su geležinkelio sistemos kelio įranga ir sąsają su išorės aplinka)

1.7.

Išoriniai įspėjimo signalai, ženklinimas, programinės įrangos funkcijos ir patikimumas

Išoriniai įspėjimo signalai, ženklinimas, programinės įrangos funkcijos ir patikimumas, pavyzdžiui, saugos funkcijos, turinčios įtakos traukinio veikimui, įskaitant traukinio duomenų perdavimo magistralę

1.8.

Energijos tiekimo ir valdymo sistemos transporto priemonėje

Traukos, energijos ir valdymo sistemos transporto priemonėje, taip pat transporto priemonės sąsaja su energijos tiekimo infrastruktūra ir visi elektromagnetinio suderinamumo aspektai

1.9.

Personalo įrenginiai, sąsajos ir aplinka

Personalo įrenginiai, sąsajos, darbo sąlygos ir aplinka transporto priemonėje (įskaitant mašinistų kabinas, mašinisto ir įrangos sąsają)

1.10.

Priešgaisrinė sauga ir evakuacija

1.11.

Techninė priežiūra

Transporto priemonėje esantys techninės priežiūros įrenginiai ir sąsajos

1.12.

Valdymo, komandų ir signalizacijos įrenginiai transporto priemonėje

Visa transporto priemonėje esanti įranga, reikalinga saugumui užtikrinti ir traukinių, kuriais leista važiuoti geležinkelių tinklu, eismui valdyti, taip pat tos įrangos poveikis geležinkelio sistemos kelio įrangai

1.13.

Specialieji veiklos reikalavimai

Specialieji veiklos reikalavimai, keliami transporto priemonėms (įskaitant veikimą avariniu režimu, transporto priemonės remontą ir t. t.)

1.14.

Su kroviniais susiję dalykai

Su kroviniais susiję reikalavimai ir aplinka (įskaitant specialiai pavojingiems kroviniams būtinus įrenginius)

Pirmiau pasvyruoju šriftu pateikti paaiškinimai ir pavyzdžiai skirti tik informacijai ir nėra parametrų apibrėžtys.“


Top