EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0023

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/23/EB dėl neautomatinių svarstyklių (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 122, 16.5.2009, p. 6–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 169 - 190

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; panaikino 32014L0031 . Latest consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/23/oj

16.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/6


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/23/EB

2009 m. balandžio 23 d.

dėl neautomatinių svarstyklių

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 90/384/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinėmis svarstyklėmis, suderinimo (3) buvo iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Valstybių narių pareiga – apsaugoti visuomenę nuo klaidingų rezultatų, kurie gaunami atliekant svėrimo operacijas neautomatinėmis svarstyklėmis naudojant jas pagal paskirtį.

(3)

Visose valstybėse narėse privalomos nuostatos pirmiausia numato būtinus neautomatinių svarstyklių veikimo reikalavimus nurodant metrologinius ir techninius reikalavimus bei patikrinimo procedūras, kurios turi būti atliktos prieš pradedant naudoti ir po naudojimo. Dėl šių privalomų nuostatų skirtingose valstybėse narėse apsaugos lygis nebūtinai yra skirtingas, tačiau dėl savo skirtingumo jos sudaro prekybos kliūtis Bendrijoje.

(4)

Šioje direktyvoje turėtų būti išdėstyti tik privalomi ir pagrindiniai metrologijos ir veikimo reikalavimai neautomatinėms svarstyklėms. Siekiant palengvinti atitikties pagrindiniams reikalavimams įrodymą, būtina turėti Europos lygiu suderintus standartus, ypač metrologinius, projektinius ir konstrukcinius, kad būtų galima daryti prielaidą, jog svarstyklės, atitinkančios šiuos suderintus etalonus, atitinka pagrindinius reikalavimus. Šie Europos lygiu suderinti standartai yra nustatyti privačių institucijų ir neturi būti privalomi. Siekiant šio tikslo, Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (Cenelec) ir Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) yra pripažinti institucijomis, kompetentingomis priimti suderintus standartus vadovaujantis 2003 m. kovo 28 d. Komisijos, Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) ir šių trijų institucijų pasirašytomis bendradarbiavimo bendrosiomis gairėmis (5).

(5)

Buvo priimtos kelios direktyvos, skirtos pašalinti technines prekybos kliūtis, vadovaujantis principais, nustatytais 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje dėl naujo požiūrio į techninį suderinimą ir standartus (6); kiekviena iš šių direktyvų numato atitikties ženklo „CE“ naudojimą. Komisija savo 1989 m. birželio 15 d. komunikate (7) dėl visuotinio požiūrio į sertifikavimą ir bandymą pasiūlė parengti bendrąsias atitikties ženklinimo vienodos grafikos atitikties ženklu „CE“ naudojimosi taisykles. Taryba savo 1989 m. gruodžio 21 d. rezoliucijoje dėl visuotinio požiūrio į atitikties įvertinimą (8) nustatė, kad privalu vadovautis šiuo nuosekliu atitikties ženklo „CE“ naudojimo požiūriu. Du pagrindiniai naujojo požiūrio politikos elementai, kurių turėtų būti laikomasi, yra esminiai reikalavimai ir atitikties įvertinimo procedūros.

(6)

Yra būtina įvertinti atitiktį atitinkamoms metrologinėms ir techninėms nuostatoms siekiant tinkamai apsaugoti vartotojus ir trečiąsias šalis. Valstybėse narėse atitikties įvertinimo procedūros yra skirtingos. Siekiant išvengti pakartotinio atitikties įvertinimo, kuris iš tikrųjų trukdo laisvam svarstyklių judėjimui, reikėtų imtis priemonių, kad valstybės narės tarpusavyje pripažintų atitikties įvertinimo procedūras. Turėtų būti nustatyta Bendrijos atitikties įvertinimo tvarka ir kriterijai, pagal kuriuos būtų skiriamos institucijos, atsakingos už atitinkamų atitikties įvertinimo procedūrų atlikimą.

(7)

Yra svarbu garantuoti, kad šios paskirtos institucijos užtikrintų aukštą kokybę visoje Bendrijoje.

(8)

Atitikties ženklas „CE“ ir lipdukas su raide „M“ ant neautomatinių svarstyklių turėtų rodyti, kad jos atitinka šios direktyvos nuostatas ir todėl yra nebūtina pakartotinai atlikti jau atliktą atitikties įvertinimą.

(9)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais VII priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS, PATEIKIMAS Į RINKĄ IR LAISVAS JUDĖJIMAS

1 straipsnis

1.   Ši direktyva taikoma visoms neautomatinėms svarstyklėms.

2.   Šios direktyvos taikymo tikslais išskiriamos šios neautomatinių svarstyklių naudojimo kategorijos:

a)

i)

masei nustatyti sudarant komercinius sandorius;

ii)

masei nustatyti apskaičiuojant mokėtinas sumas, tarifus, mokesčius, priedus, baudas, atlyginimus, nuostolių bei žalos atlyginimą ar panašius mokėjimus;

iii)

masei nustatyti, kad būtų galima taikyti įstatymus ar kitus teisės aktus arba eksperto išvadoms teisminio proceso metu pateikti;

iv)

masei nustatyti medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti;

v)

masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėje ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose;

vi)

kainai pagal masę nustatyti tiesioginėje viešojoje prekyboje ir iš anksto fasuojant produktus;

b)

kitos naudojimo sritys, išskyrus išvardytas a punkte.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

1)   „svėrimo priemonė“– tai matavimo priemonė kūno masei nustatyti pagal kūną veikiančią sunkio jėgą; svėrimo priemonė taip pat gali būti naudojama kitiems su mase susijusiems dydžiams, kiekiams, parametrams ar charakteristikoms nustatyti;

2)   „neautomatinės svarstyklės“ arba „svarstyklės“– tai svėrimo priemonė, kurią sveriant valdo operatorius;

3)   „suderintas standartas“– tai techninė specifikacija (Europos standartas ar suderintas dokumentas), priimta Europos standartizacijos komiteto (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (Cenelec) arba Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) arba dviejų ar trijų iš šių institucijų, Komisijai įgaliojus vadovaujantis 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatančia informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (9), ir Komisijos, Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) ir šių trijų institucijų bendradarbiavimo bendrosiomis gairėmis, pasirašytomis 2003 m. kovo 28 d.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi visų priemonių užtikrinti, kad tik svarstyklės, kurios atitinka šios direktyvos reikalavimus, gali būti pateiktos į rinką.

2.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad svarstyklės nebūtų naudojamos 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytiems tikslams, jei jos neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir, atitinkamai, neturi 11 straipsnyje numatyto atitikties ženklo „CE“.

4 straipsnis

1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytiems tikslams naudojamos svarstyklės privalo atitikti pagrindinius reikalavimus, nustatytus I priede.

Tais atvejais, kai svarstykles sudaro arba jos yra sujungtos su įtaisais, kurie nenaudojami 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytiems tikslams, tokiems įtaisams netaikomi tie pagrindiniai reikalavimai.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės nesudaro kliūčių pateikti į rinką svarstykles, kurios atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2.   Valstybės narės nekliudo, kad svarstyklės, atitinkančios šios direktyvos reikalavimus, būtų naudojamos 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytiems tikslams.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės daro prielaidą, kad svarstyklės atitinka pagrindinius reikalavimus, nustatytus I priede, jei jos atitinka tam tikrus nacionalinius standartus, įgyvendinančius suderintus standartus, kurie atitinka šiuos reikalavimus.

2.   Komisija spausdina suderintų standartų, nurodytų 1 dalyje, nuorodas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės paskelbia nacionalinių standartų, nurodytų 1 dalyje, nuorodas.

7 straipsnis

Kai valstybė narė arba Komisija mano, kad 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti suderinti standartai ne visiškai atitinka pagrindinius reikalavimus, apibrėžtus I priede, Komisija arba suinteresuota valstybė narė, nurodžiusi savo pozicijos priežastis, šį klausimą pateikia svarstyti Nuolatiniam komitetui, toliau – Komitetas, įsteigtam pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį.

Komitetas nedelsdamas pareiškia savo nuomonę.

Atsižvelgdama į Komiteto nuomonę, Komisija praneša valstybei narei, būtina ar ne išbraukti tuos standartus iš 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų leidinių.

8 straipsnis

1.   Kai valstybė narė mano, kad tinkamai sumontuotos ir pagal paskirtį naudojamos svarstyklės su atitikties ženklu „CE“, nurodytu II priedo 2, 3 ir 4 punktuose, neatitinka šios direktyvos reikalavimų, ji imasi visų reikalingų priemonių, kad šios svarstyklės būtų pašalintos iš rinkos, uždrausta jas naudoti arba jų naudojimas ir (ar) patekimas į rinką būtų ribojamas.

Suinteresuotos valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie bet kokią tokią priemonę, nurodydamos savo sprendimo priežastis, o svarbiausia, ar neatitikimo priežastis yra:

a)

pagrindinių reikalavimų, nustatytų I priede, kai svarstyklės neatitinka suderintų standartų, nurodytų 6 straipsnio 1 dalyje, neatitikimas;

b)

neteisingas 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų suderintų standartų taikymas;

c)

6 straipsnio 1 dalyje nurodytų suderintų standartų trūkumai.

2.   Komisija kuo greičiau tai aptaria su suinteresuotomis šalimis.

Šio aptarimo rezultatus Komisija nedelsdama praneša valstybei narei, kuri ėmėsi šių veiksmų. Jei Komisija nusprendžia, kad priemonė yra pagrįsta, ji nedelsdama apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

Jei toks sprendimas priimamas dėl standartų trūkumų, Komisija, pasitarusi su suinteresuotomis šalimis, per du mėnesius pateikia klausimą Komitetui, jeigu valstybė narė, kuri ėmėsi priemonių, ketina jas toliau taikyti ir po to inicijuoti procedūras, nurodytas 7 straipsnyje.

3.   Kai ant reikalavimų neatitinkančių svarstyklių yra atitikties ženklas „CE“, kompetentinga valstybė narė imasi atitinkamų veiksmų prieš tą, kuris paženklino šiuo ženklu, ir apie tai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

4.   Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų informuojamos apie šios procedūros eigą ir baigtį.

2   SKYRIUS

ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

9 straipsnis

1.   Kad svarstyklės atitinka pagrindinius reikalavimus, išdėstytus I priede, gali būti paliudyta viena iš pareiškėjo pasirinktų toliau išvardytų procedūrų:

a)

EB tipo tyrimas, kaip nurodyta II priedo 1 punkte, po kurio pateikiama arba EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija), kaip nurodyta II priedo 2 punkte, arba EB patikra, kaip nurodyta II priedo 3 punkte;

tačiau EB tipo tyrimas yra neprivalomas svarstyklėms, kuriose nėra elektroninių įtaisų ir kurių svėrinio masės matavimo įtaise nėra spyruoklės svėrinio pusiausvyrai nustatyti;

b)

EB vienetų patikra, kaip nurodyta II priedo 4 punkte.

2.   Su 1 dalyje nurodytomis procedūromis susiję dokumentai rengiami ir susirašinėjimas vyksta viena iš oficialių valstybės narės, kurioje turi būti atlikta ši procedūra, kalbų arba pagal 10 straipsnio 1 dalį notifikuotajai įstaigai priimtina kalba.

3.   Jei svarstyklėms dėl kitų aspektų yra taikomos kitos direktyvos, taip pat numatančios atitikties ženklo „CE“ naudojimą, pastarasis rodo, kad šios svarstyklės atitinka ir tų kitų direktyvų nuostatas.

Tačiau jei viena ar daugiau svarstyklėms taikomų direktyvų leidžia gamintojui pereinamuoju laikotarpiu pasirinkti, kokias taikyti priemones, atitikties ženklas „CE“ rodo atitiktį gamintojo taikomoms direktyvoms. Šiuo atveju direktyvos reikalaujamuose dokumentuose, pranešimuose ar instrukcijose, pridedamose prie tokių svarstyklių, privalo būti nurodyti taikomų direktyvų nuorodų numeriai, paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

10 straipsnis

1.   Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie įstaigas, kurias jos paskyrė atlikti 9 straipsnyje nurodytas procedūras, kartu nurodant specifinius uždavinius, kuriems vykdyti jos yra paskirtos, ir skiriamuosius numerius, kuriuos joms prieš tai paskyrė Komisija.

Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje šių notifikuotųjų įstaigų sąrašą, nurodant jų skiriamuosius numerius bei joms paskirtus uždavinius. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

2.   Skirdamos įstaigas, valstybės narės taiko minimalius kriterijus, nurodytus V priede. Laikoma, kad įstaigos atitinka minėtame priede nustatytus kriterijus, jeigu jos atitinka atitinkamų suderintų standartų nustatytus kriterijus.

3.   Valstybė narė, paskyrusi įstaigą, paskyrimą atšaukia, jeigu tokia įstaiga ilgainiui neatitinka 2 dalyje nurodytų kriterijų. Apie tai ji nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją ir išbraukia tą įstaigą iš notifikuotųjų įstaigų sąrašo.

3   SKYRIUS

ATITIKTIES ŽENKLAS „CE“ IR UŽRAŠAI

11 straipsnis

1.   Atitikties ženklas „CE“ ir reikalaujami papildomi duomenys, nurodyti IV priedo 1 punkte, pritvirtinami ant svarstyklių, kurioms taikoma EB atitiktis, taip, kad būtų aiškiai matomi, lengvai įskaitomi ir neištrinami.

2.   IV priedo 2 punkte nurodyti užrašai rašomi ant visų kitų svarstyklių taip, kad būtų aiškiai matomi, lengvai įskaitomi ir neištrinami.

3.   Draudžiami svarstyklių ženklinimai, galintys suklaidinti trečiąsias šalis dėl atitikties ženklo „CE“ prasmės ir formos. Svarstyklės gali būti ženklinamos bet kokiu kitu būdu, jeigu tik tai nekliudo matyti ir įskaityti atitikties ženklą „CE“.

12 straipsnis

Nepažeidžiant 8 straipsnio:

a)

jei valstybė narė nustato, kad atitikties ženklu „CE“ paženklinta neteisingai, Bendrijoje įsisteigęs gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo užtikrinti, kad valstybės narės nustatytomis sąlygomis svarstyklės atitiktų ženklinimo atitikties ženklu „CE“ reikalavimus, ir nebebūtų pažeidimų;

b)

toliau nevykdant ženklinimo reikalavimų, valstybė narė privalo imtis visų būtinų priemonių, siekdama apriboti ar uždrausti šių svarstyklių pateikimą į rinką arba užtikrinti, kad jis 8 straipsnyje nustatyta tvarka būtų pašalintas iš rinkos.

13 straipsnis

Kai svarstykles, kurios naudojamos vienam iš 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytų tikslų, sudaro arba jos yra sujungtos su įtaisais, kuriems netaikomas 9 straipsnyje nurodytas atitikties įvertinimas, ant kiekvieno tokio įtaiso turi būti simbolis, ribojantis jų naudojimą, kaip apibrėžta IV priedo 3 punkte. Toks simbolis tvirtinamas ant įtaiso taip, kad būtų aiškiai matomas ir nenutrinamas.

4   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Valstybės narės turi imtis visų priemonių, garantuojančių, kad svarstyklės su atitikties ženklu „CE“, liudijančiu, kad jos atitinka šios direktyvos reikalavimus ir toliau juos atitiks.

15 straipsnis

Turi būti nurodytos bet kokio sprendimo, priimto vadovaujantis šia direktyva, kuriuo remiantis ribojamas svarstyklių taikymas, aiškios priežastys.

Apie tokį sprendimą nedelsiant pranešama suinteresuotai šaliai, kuri tuo pačiu turi būti informuojama apie teismines priemones, kurių ji gali imtis pagal tos valstybės narės galiojančius įstatymus ir apie tokioms svarstyklėms taikomus terminus.

16 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

17 straipsnis

Direktyva 90/384/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva, nurodyta VII priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, nustatytais VII priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VIII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

18 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

19 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2009 m. balandžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. NEČAS


(1)  OL C 44, 2008 2 16, p. 33.

(2)  2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 323 E, 2008 12 18, p. 57) ir 2009 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 189, 1990 7 20, p. 1.

(4)  Žr. VII priedo A dalį.

(5)  OL C 91, 2003 4 16, p. 7.

(6)  OL C 136, 1985 6 4, p. 1.

(7)  OL C 267, 1989 10 19, p. 3.

(8)  OL C 10, 1990 1 16, p. 1.

(9)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.


I PRIEDAS

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

Vartojama Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos terminologija.

Preliminari pastaba

Kai svarstyklės turi arba yra sujungtos su daugiau kaip vienu rodmenų ar spausdinimo įtaisu, naudojamu siekiant 1 straipsnio 2 dalies a punkto tikslų, tiems įtaisams, kurie pakartoja svėrimo operacijos rezultatus ir kurie negali turėti poveikio teisingam svarstyklių veikimui, pagrindiniai reikalavimai netaikomi, jei svarstyklių dalis, kuri tenkina pagrindinius reikalavimus, teisingai spausdina arba registruoja svėrimo rezultatus, jie nenutrinami ir yra prieinami abiem su matavimu susijusioms pusėms. Tačiau tiesioginėje viešojoje prekyboje naudojamų svarstyklių rodmenų ir spausdinimo įtaisai pardavėjo ir pirkėjo pusėje turi atitikti pagrindinius reikalavimus.

METROLOGINIAI REIKALAVIMAI

1.   Masės vienetai

Turi būti naudojami tik 1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo (1) įteisinti vienetai.

Remiantis šia sąlyga, leidžiami tokie matavimo vienetai:

SI vienetai: kilogramas, mikrogramas, miligramas, gramas, tona,

imperinis vienetas: Trojos uncija (troy ounce), jei sveriami brangieji metalai,

kitas ne SI vienetas: metrinis karatas, jei sveriami brangakmeniai.

Svarstyklių, kuriose naudojamas pirmiau minėtas imperinis masės vienetas, paprastąja interpoliacija toliau nurodyti atitinkami pagrindiniai reikalavimai turi būti paverčiami atitinkamu imperiniu vienetu.

2.   Tikslumo klasės

2.1.   Yra apibrėžtos tokios tikslumo klasės:

I

ypač didelio tikslumo

II

didelio tikslumo

III

vidutinio tikslumo

IIII

mažo tikslumo

Šių klasių specifikacijos pateiktos 1 lentelėje.

1   lentelė

Tikslumo klasės

Klasė

Patikros padalos vertė (e)

Mažiausioji ribinė masė (Min)

Patikros padalos verčių skaičius

FOR-L_2009122LT.01001101.notes.0001.xml.jpg

Apatinė riba

Apatinė riba

Viršutinė riba

I

0,001

g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001

g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1

g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1

g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5

g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5

g ≤ e

10 e

100

1 000

II ir III tikslumo klasės svarstyklių, kurios naudojamos nustatant transporto tarifą, mažiausioji ribinė masė sumažinama iki 5 e.

2.2.   Padalos vertės

2.2.1.

Tikroji padalos vertė (d) ir patikros padalos vertė (e) turi būti pažymėtos taip:

1 × 10k, 2 × 10k, arba 5 × 10k masės vienetai,

čia k yra bet koks sveikasis skaičius arba nulis.

2.2.2.

Visoms svarstyklėms, išskyrus tas, kuriose yra pagalbiniai rodmenų įtaisai:

d = e.

2.2.3.

Svarstyklėms su pagalbiniais rodmenų įtaisais taikomos tokios sąlygos:

e = 1 × 10k g,

d < e ≤ 10 d,

išskyrus I klasės svarstykles, kuriose d < 10–4 g, e = 10–3 g.

3.   Klasifikacija

3.1.   Vienaribės svarstyklės

Svarstyklės, kuriose įtaisytas pagalbinis rodmenų įtaisas priklauso I arba II klasei. Šioms I ir II klasės svarstyklėms mažiausiosios ribinės masės apatinės ribos nustatomos pakeitus 1 lentelės 3 skiltyje patikros padalos vertę (e) tikrosios padalos verte (d).

Jei d < 10–4 g, I klasės didžiausioji ribinė masė gali būti mažesnė kaip 50 000 e.

3.2.   Daugiaribės svarstyklės

Leidžiamos kelios svėrimo sritys, jei jos yra aiškiai nurodytos ant svarstyklių. Kiekviena atskira svėrimo sritis klasifikuojama pagal 3.1 punktą. Jei svėrimo sritys priskiriamos skirtingoms tikslumo klasėms, svarstyklės turi atitikti griežčiausius reikalavimus, kurie taikomi toms tikslumo klasėms, kurioms priklauso tos svarstyklės.

3.3.   Daugiaintervalės svarstyklės

3.3.1.

Svarstyklės su viena svėrimo sritimi gali turėti kelias dalines svėrimo sritis (daugiaintervalės svarstyklės).

Daugiaintervalėse svarstyklėse neturi būti įtaisytas pagalbinis rodmenų įtaisas.

3.3.2.

Kiekviena daugiaintervalių svarstyklių sritis apibrėžiama:

jos patikros padalos verte ei

e(i + 1) > ei

jos didžiausiąja ribine mase Maxi

Maxr = Max

jos mažiausiąja ribine mase Mini

Mini = Max(i – 1)

ir Min1 = Min

kai:

i

=

1, 2, … r,

i

=

dalinės svėrimo srities numeris,

r

=

dalinių svėrimo sričių skaičius.

Visos ribinės masės yra grynojo svėrinio ribinės masės, neatsižvelgiant į bet kokios naudojamos taros masę.

3.3.3.

Dalinės svėrimo sritys klasifikuojamos pagal 2 lentelę. Visos dalinės svėrimo sritys priskiriamos tai pačiai tikslumo klasei, kokia yra svarstyklių klasė.

2   lentelė

Daugiaintervalės svarstyklės

i

=

1, 2, … r

i

=

dalinės svėrimo srities numeris,

r

=

dalinių svėrimo sričių skaičius.


Klasė

Patikros padalos vertė (e)

Mažiausioji ribinė masė (Min)

Patikros padalos verčių skaičius

Mažiausioji vertė

Mažiausioji vertė (2)

FOR-L_2009122LT.01001101.notes.0002.xml.jpg

Maksimali vertė

FOR-L_2009122LT.01001101.notes.0003.xml.jpg

I

0,001

g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001

g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1

g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1

g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5

g ≤ ei

10 e1

50

1 000

4.   Tikslumas

4.1.   Atliekant 9 straipsnyje nurodytą procedūrą, rodmens paklaida neturi viršyti rodmens leidžiamos paklaidos ribos, kaip parodyta 3 lentelėje. Skaitmeninio rodmens paklaidoje turi būti padaryta suapvalinimo paklaidos pataisa.

Leidžiamos paklaidos ribos taikomos visų galimų svėrinių neto masei ir taros vertei, išskyrus iš anksto nustatytas taros vertes.

3   lentelė

Leidžiamos paklaidos ribos

Svėrinys

Leidžiamos paklaidos ribos

I klasė

II klasė

III klasė

IIII klasė

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

±0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

±1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

±1,5 e

4.2.   Leidžiamos paklaidos ribos naudojimo metu turi būti dvigubai didesnės nei leidžiamos paklaidos ribos, nustatytos 4.1 punkte.

5.   Svarstyklių svėrimo rezultatai turi kartotis ir atitikti svėrimo rezultatus, gautus naudojant kitą rodmenų įtaisą ir kitus svėrimo metodus.

Svėrimo rezultatai neturi pernelyg atspindėti svėrinio padėties pasikeitimų ant svėrinio laikiklio.

6.   Svarstyklės turi reaguoti į nedidelius svėrinio masės pasikeitimus.

7.   Paveikieji dydžiai ir laikas

7.1.   II, III ir IIII tikslumo klasės svarstyklės, kurios gali būti naudojamos pasvirusioje padėtyje, turi būti pakankamai nejautrios posvyrio laipsniui, kuris gali būti normaliai sumontavus svarstykles.

7.2.   Svarstyklės turi atitikti metrologinius reikalavimus gamintojo nurodytoje temperatūrų srityje. Srities vertė tarp tų ribų turi būti nemažesnė kaip:

5 °C – I klasės svarstyklėms,

15 °C – II klasės svarstyklėms,

30 °C – III ar IIII klasės svarstyklėms.

Gamintojui nenurodžius, svarstyklių metrologinės savybės neturi kisti temperatūros srityje nuo – 10 °C iki + 40 °C.

7.3.   Iš elektros tinklo maitinamos svarstyklės turi atitikti metrologinius reikalavimus tokiomis sąlygomis, kai energijos tiekimo svyravimas neviršija nustatytų ribų.

Svarstyklės, veikiančios su baterijomis, turi rodyti, kai įtampa nukrinta žemiau reikalaujamos vertės, ir, esant tokioms sąlygoms, arba ir toliau veikia teisingai, arba automatiškai išsijungia.

7.4.   Elektroninės svarstyklės, išskyrus I ir II klasės, jei e mažiau už 1 g, turi atitikti metrologinius reikalavimus, esant dideliam santykiniam oro drėgnumui ir viršutinei temperatūros ribai.

7.5.   Svėrinio laikymas ilgesnį laiką ant II, III ar IIII klasės svarstyklių, turi turėti nežymią įtaką rodmenims ar nulio rodmenims iš karto nuėmus svėrinį.

7.6.   Esant kitokioms sąlygoms, svarstyklės arba ir toliau veikia teisingai, arba jų veikimas automatiškai nutraukiamas.

Konstrukcija ir sandara

8.   Bendrieji reikalavimai

8.1.   Svarstyklių sandara ir konstrukcija turi būti tokia, kad, tinkamai jas naudojant ir tinkamai sumontavus, bei naudojant pagal paskirtį, nepakistų jų metrologinės savybės. Turi būti nurodyta masės vertė.

8.2.   Esant trikdžiams, elektroninės svarstyklės neturi rodyti didelių klaidų poveikio, arba turi automatiškai jas nustatyti ir rodyti.

Automatiškai nustačiusios didelę klaidą, elektroninės svarstyklės apie tai praneša vaizdiniu ar garsiniu signalu, kuris neišnyksta tol, kol vartotojas nepašalina klaidos arba kol klaidos neišnyksta.

8.3.   Šios svarstyklės turi atitikti 8.1 ir 8.2 punktuose nurodytus reikalavimus visą numatytą svarstyklių naudojimo pagal paskirtį laiką.

Skaitmeninės elektroninės svarstyklės visada valdo matavimo proceso teisingumą, rodmenų įrenginio veikimą bei duomenų saugojimą ir perdavimą.

Automatiškai nustačiusios didelę ilgalaikę paklaidą, elektroninės svarstyklės apie tai praneša vaizdiniu ar garsiniu signalu, kuris neišnyksta tol, kol vartotojas nepašalina sutrikimo arba kol sutrikimas neišnyksta.

8.4.   Kai išorinis prietaisas prijungimas per atitinkamą sąsają prie elektroninių svarstyklių, tai neturi turėti neigiamo poveikio tų svarstyklių metrologinėms savybėms.

8.5.   Svarstyklės privalo neturėti piktnaudžiavimą jomis palengvinančių savybių, o netyčinio klaidingo svėrimo galimybės turi būti minimalios. Komponentai, kurių pačiam vartotojui neleidžiama išmontuoti ar koreguoti, turi būti apsaugoti, kad nebūtų galima to daryti.

8.6.   Svarstyklės turi būti projektuojamos taip, kad jomis būtų galima greitai atlikti šia direktyva nustatytas patikras.

9.   Svėrimo rezultatų ir kitų svėrinio masių rodmenys

Svėrimo rezultatai ir kitos svėrinio masės turi būti rodomi tiksliai, nedviprasmiškai ir teisingai, o rodmenų įtaisas turi būti toks, kad normaliomis naudojimo sąlygomis jo parodymai būtų aiškiai matomi.

Šio priedo 1 punkte nurodyti vienetų pavadinimai ir simboliai turi atitikti Direktyvos 80/181/EEB nuostatas, pridedant metrinio karato simbolį „ct“.

Neturi būti rodmenų, didesnių už didžiausią ribinę masę (Max), pridėjus 9e.

Pagalbinis rodmenų įtaisas leidžiamas tik po dešimtainio ženklo į dešinę. Išplėstųjų rodmenų įtaisas gali būti naudojamas tik laikinai, ir jam veikiant spausdinti draudžiama.

Antriniai rodmenys gali būti rodomi tik tada, jeigu jų negalima sumaišyti su pirminiais rodmenimis.

10.   Svėrimo rezultatų ir kitų svėrinio masių spausdinimas

Išspausdinti rezultatai turi būti teisingi, tinkamai identifikuoti ir nedviprasmiški. Išspausdinti skaitmenys turi būti aiškūs, įskaitomi, neištrinami ir patvarūs.

11.   Horizontalumo nustatymas

Jei reikia, svarstyklės turi turėti horizontalumo nustatymo įtaisą ir lygio indikatorių, kurio jautrumas leistų tinkamą instaliaciją.

12.   Nulio nustatymas

Svarstyklėse gali būti įmontuotas nulio nustatymo įtaisas. Šiuo įtaisu turi būti tiksliai nustatomas rodmenų nulis, o jo veikimas neturi turėti įtakos svėrimo rezultatų teisingumui.

13.   Taros įtaisai ir nustatytos taros masės įtaisas

Svėrimo svarstyklės gali turėti vieną ar kelis taros įtaisus arba nustatytos taros masės įtaisą. Taros įtaisu turi būti galima tiksliai nustatyti nulį ir užtikrinti tikslų neto masės nustatymą. Nustatytos taros masės įtaiso veikimas turi užtikrinti teisingą apskaičiuotos neto masės nustatymą.

14.   Tiesioginei viešajai prekybai naudojamos svarstyklės, kurių didžiausia ribinė masė neviršija 100 kg: papildomi reikalavimai

Tiesioginei viešajai prekybai naudojamos svarstyklės turi rodyti visą pagrindinę informaciją, susijusia su svėrimu, o pinigų sumą skaičiuojančios svarstyklės, turi aiškiai rodyti pirkėjui, kaip skaičiuojama perkamo produkto kaina.

Mokama pinigų suma, jei ji rodoma, turi būti tiksli.

Pinigų sumos skaičiavimo svarstyklės turi rodyti pagrindinius rodmenis tiek laiko, kad klientas spėtų juos perskaityti.

Pinigų sumos skaičiavimo svarstyklės be prekės svėrimo ir kainos skaičiavimo funkcijų gali atlikti ir kitas funkcijas, su sąlyga, kad visi rodmenys, susiję su visomis operacijomis, išspausdinami aiškiai ir nedviprasmiškai bei patogia tvarka išdėstyti ant klientui pateikiamo kvito ar etiketės.

Svarstyklės neturi turėti savybių, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai būtų sunku suprasti rodmenis ar jie būtų neaiškūs.

Svarstyklės turi apsaugoti klientus nuo neteisingų prekybos operacijų, kurių priežastis blogas jų veikimas.

Pagalbiniai rodmenų įtaisai bei išplėstiniai rodmenų įtaisai neleidžiami.

Papildomi įtaisai yra leidžiami tik tada, jei jie negali būti naudojami turint tikslą apgauti.

Svarstyklės, panašios į tiesioginės viešosios prekybos svarstykles, kurios neatitinka šio punkto reikalavimų, turi būti pažymėtos nenutrinamu įrašu netoli ekrano: „Nenaudojamos tiesioginei viešajai prekybai“.

15.   Pinigų sumą spausdinančios svarstyklės

Pinigų sumą spausdinančios svarstyklės turi atitikti pinigų sumą rodančių tiesioginės viešosios prekybos svarstyklių reikalavimus tiek, kiek tai taikytina tokioms svarstyklėms. Spausdinti kainos etiketę, kai svėrinio masė mažesnė už mažiausią ribinę masę, turi būti neįmanoma.


(1)  OL L 39, 1980 2 15, p. 40.

(2)  i = r taikoma atitinkama 1 lentelės skiltis, e pakeitus er.


II PRIEDAS

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS

1.   EB tipo tyrimas

1.1.   EB tipo tyrimas yra procedūra, pagal kurią notifikuotoji įstaiga patikrina ir paliudija, kad pateiktas numatomų gaminti svarstyklių pavyzdys atitinka šios direktyvos reikalavimus.

1.2.   Pareiškimą atlikti EB tipo tyrimą pateikia gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas tik vienai notifikuotajai įstaigai.

Pareiškime nurodoma:

gamintojo pavadinimas ir adresas, o jei pareiškimą pateikė jo įgaliotasis atstovas – taip pat ir jo pavadinimas ir adresas,

raštiškas patvirtinimas, kad pareiškimas nebuvo pateiktas jokiai kitai notifikuotajai įstaigai,

III priede nurodyta projektinė dokumentacija.

Pareiškėjas pateikia notifikuotojai įstaigai svarstykles, kurios yra numatomų gaminti svarstyklių pavyzdys, toliau vadinamos „tipu“.

1.3.   Notifikuotoji įstaiga turi:

1.3.1.

peržiūrėti projektinę dokumentaciją ir patikrinti, ar tipas buvo pagamintas vadovaujantis šia dokumentacija;

1.3.2.

suderinti su pareiškėju atliekamų tyrimų ar bandymų vietą;

1.3.3.

atlikti, jei prieš tai nebuvo atlikusi, atitinkamus tyrimus ir (ar) bandymus, siekiant nustatyti, ar pareiškėjo priimti sprendimai atitinka pagrindinius reikalavimus, jei netaikomi 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti suderinti standartai;

1.3.4.

jei pareiškėjas nusprendžia taikyti atitinkamus standartus, atlikti, jei prieš tai nebuvo atlikusi, atitinkamus tyrimus ir (ar) bandymus, ar šie standartai buvo taikomi efektyviai, taip laiduojant pagrindinių reikalavimų laikymąsi.

1.4.   Jei tipas atitinka šios direktyvos nuostatas, notifikuotoji įstaiga pareiškėjui išduoda EB tipo patvirtinimo liudijimą. Liudijime nurodomos tyrimo išvados, jo galiojimo sąlygos (jei tokios yra), būtini patvirtintų svarstyklių identifikavimo duomenys bei, jei reikia, jų veikimo aprašymas. Visi atitinkami techniniai duomenys, brėžiniai arba schemos, pridedami prie EB tipo patvirtinimo liudijimo.

Liudijimas galioja dešimt metų nuo jo išdavimo dienos ir gali būti atnaujinamas papildomiems dešimt metų laikotarpiams.

Jei svarstyklių projektas pakeičiamas iš esmės, pvz., ryšium su naujų metodų taikymu, liudijimo galiojimas gali būti ribojamas dvejais metais ir pratęsiamas trejiems metams.

1.5.   Visos notifikuotosios įstaigos reguliariai pateikia visoms valstybėms narėms sąrašą:

pareiškimų dėl EB tipo tyrimo,

išduotų EB tipo patvirtinimo liudijimų,

atmestų pareiškimų dėl tipo patvirtinimo,

papildymų ir pakeitimų, susijusių su jau išduotais dokumentais.

Be to, visos notifikuotosios įstaigos nedelsdamos informuoja visas valstybes nares apie atšauktus EB tipo patvirtinimo liudijimus.

Visos valstybės narės su šia informacija supažindina įstaigas, kurias jos notifikavo.

1.6.   Kitos notifikuotosios įstaigos gali gauti liudijimų kopijas kartu su jų priedais.

1.7.   Pareiškėjas turi informuoti notifikuotąją įstaigą, išdavusią EB tipo patvirtinimo liudijimą, apie bet kokius patvirtinto tipo pakeitimus.

Patvirtinto tipo pakeitimus privalo atskirai patvirtinti notifikuotoji įstaiga, išdavusi EB tipo patvirtinimo liudijimą, jeigu tie pakeitimai turi įtakos pagrindinių šios direktyvos reikalavimų atitikimui arba nustatytoms šių svarstyklių naudojimo sąlygoms. Šis papildomas patvirtinimas pateikiamas kaip priedas prie pagrindinio EB tipo patvirtinimo liudijimo.

2.   EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija)

2.1.   EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija) yra tokia procedūra, pagal kurią gamintojas, kuris patenkina 2.2 punkto reikalavimus, deklaruoja, kad šios svarstyklės, kai tai yra reikalinga, atitinka EB tipo patvirtinimo liudijime nurodytą tipą ir patenkina šios direktyvos reikalavimus.

Bendrijoje įsisteigęs gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas paženklina kiekvienas svarstykles atitikties ženklu „CE“ ir užrašais, nurodytais IV priede ir parengia raštišką atitikties deklaraciją.

Greta atitikties ženklo „CE“ yra notifikuotosios įstaigos, atsakingos už EB priežiūrą, nurodytą 2.4 punkte, skiriamasis numeris.

2.2.   Gamintojas turi būti reikiamai įgyvendinęs kokybės sistemą, kaip nurodyta 2.3 punkte, ir jam turi būti taikoma 2.4 punkte nurodyta EB priežiūra.

2.3.   Kokybės sistema

2.3.1.

Gamintojas pateikia notifikuotojai įstaigai pareiškimą dėl šios kokybės sistemos patvirtinimo.

Pareiškime turi būti:

įsipareigojimas vykdyti pareigas, susijusias su patvirtinta kokybės sistema,

įsipareigojimas palaikyti patvirtintą kokybės sistemą ir užtikrinti jos nuolatinį tinkamumą ir efektyvumą.

Gamintojas pateikia notifikuotajai įstaigai visą atitinkamą informaciją, o svarbiausia – kokybės sistemos dokumentaciją bei svarstyklių projektinę dokumentaciją.

2.3.2.

Kokybės sistema turi garantuoti, kad svarstyklės atitinka EB tipo patvirtinimo liudijime nurodytą tipą ir šios direktyvos reikalavimą ar reikalavimus.

Visi principai, reikalavimai, nuostatos, kurių laikosi gamintojas, turi būti patvirtinti susistemintais ir gerai tvarkomais dokumentais rašytinių taisyklių, procedūrų ir instrukcijų forma. Tokia kokybės sistemos dokumentacija turi užtikrinti, kad kokybės programos, planai, vadovai ir aprašymai būtų tinkamai suprantami.

Ją pirmiausia turi sudaryti atitinkamas:

kokybės uždavinių ir organizacinės struktūros, vadovybės įsipareigojimų ir įgaliojimų produkto kokybės atžvilgiu aprašymas,

gamybos proceso, kokybės kontrolės ir garantavimo metodų bei sisteminių priemonių, kurios bus naudojamos, aprašymas,

tikrinimų ir bandymų, kurie bus atliekami prieš pradedant gaminti, gamybos metu ir pagaminus, aprašymas, ir kokiu dažnumu tai bus atliekama,

priemonių, kuriomis bus tikrinama, ar pagamintas gaminys yra reikiamos kokybės, bei kokybės sistemos efektyvaus veikimo aprašymas.

2.3.3.

Notifikuotoji įstaiga turi išanalizuoti ir įvertinti kokybės sistemą, siekiant nustatyti, ar ji atitinka 2.3.2 punkto reikalavimus. Laikoma, kad kokybės sistema patenkina šiuos reikalavimus, jei ji įgyvendina atitinkamą suderintą standartą.

Apie savo sprendimą notifikuotoji įstaiga informuoja gamintoją ir kitas notifikuotąsias įstaigas. Gamintojui siunčiamame pranešime turi būti pateiktos tyrimo išvados, o, davus neigiamą atsakymą, turi būti nurodytos tokio sprendimo priežastys.

2.3.4.

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas turi pranešti notifikuotajai įstaigai apie bet kokius kokybės sistemos pakeitimus, padarytus, pvz., ryšium su naujomis technologijomis ar nauja kokybės samprata.

2.3.5.

Jei notifikuotoji įstaiga atšaukia kokybės sistemos patvirtinimą, ji apie tai praneša kitoms notifikuotosioms įstaigoms.

2.4.   EB priežiūra

2.4.1.

EB priežiūros tikslas užtikrinti, kad gamintojas tinkamai laikytųsi iš patvirtintos kokybės sistemos kylančių įsipareigojimų.

2.4.2.

Gamintojas notifikuotajai įstaigai suteikia teisę įeiti į gamyklą atlikti patikrinimą, tikrinti patalpas, naudojamas bandymams ir laikymui, taip pat suteikia visą reikiamą informaciją, o svarbiausia:

kokybės sistemos dokumentaciją;

projektinę dokumentaciją;

su kokybe susijusius dokumentus, pvz., patikrinimo ir bandymų ataskaitas, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją, ir t. t.

Siekiant užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi ir taikytų kokybės sistemą, notifikuotoji įstaiga turi reguliariai atlikti auditą; notifikuotoji įstaiga gamintojui pateikia audito ataskaitą.

Be to, notifikuotoji įstaiga gali atlikti ir neplanuotus vizitus pas gamintoją. Tokių vizitų metu notifikuotoji įstaiga gali atlikti visapusišką ar dalinį auditą. Ji pateikia gamintojui ataskaitą apie vizitą, o esant reikalui, ir ataskaitą apie auditą.

2.4.3.

Notifikuotoji įstaiga turi užtikrinti, kad gamintojas laikytųsi patvirtintos kokybės sistemos ir ją taikytų.

3.   EB patikrinimas

3.1.   EB patikrinimas yra procedūra, pagal kurią Bendrijoje įsisteigęs gamintojas ar jo įgaliotasis asmuo užtikrina, kad svarstyklės, kurios buvo patikrintos pagal 3.3 punktą, kur tai taikytina, atitinka EB tipo tyrimo liudijime nurodytą tipą ir įvykdo jiems taikomos direktyvos reikalavimus.

3.2.   Gamintojas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad gamybos procese būtų užtikrinta svarstyklių atitiktis, kur taikytina, tipui, aprašytam EB tipo tyrimo liudijime, ir jiems taikomos šios direktyvos reikalavimams. Bendrijoje įsisteigęs gamintojas ar jo atstovas privalo paženklinti atitikties ženklu „CE“ kiekvienas svarstykles bei parengti raštišką atitikties deklaraciją.

3.3.   Notifikuotoji įstaiga, siekdama patikrinti gaminio atitiktį šios direktyvos reikalavimams, privalo atlikti kiekvieno gaminio atitinkamus tyrimus ir bandymus, kaip nurodyta 3.5 punkte.

3.4.   Jei svarstyklėms netaikomas EB tipo patvirtinimas, notifikuotajai įstaigai pareikalavus, privalo būti pateikta III priede nurodyta šių svarstyklių projekto dokumentacija.

3.5.   Kiekvienų svarstyklių patikrinimas ir bandymas.

3.5.1.

Siekiant nustatyti svarstyklių atitiktį, jei reikia, tipui, nurodytam EB tipo tyrimo liudijime, bei jiems taikomos direktyvos reikalavimams, kiekvienos svarstyklės atskirai ištiriamos ir atliekami jų atitinkami bandymai, nustatyti atitinkamuose 6 straipsnio 1 dalyje nurodytuose suderintuose standartuose, arba lygiaverčiai bandymai.

3.5.2.

Notifikuotoji įstaiga kiekvienas svarstykles paženklina skiriamuoju numeriu, kurio atitiktis reikalavimams buvo nustatyta, bei išduoda atitikties liudijimą pagal atliktus bandymus.

3.5.3.

Prašant, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas pateikia notifikuotosios įstaigos išduotą atitikties liudijimą.

4.   EB vieneto patikrinimas

4.1.   EB vieneto patikrinimas yra procedūra, kai Bendrijoje įsisteigęs gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas užtikrina ir pareiškia, kad konkrečios paskirties svarstyklės, turinčios 4.2 punkte nurodytą liudijimą, atitinka jam taikomos direktyvos reikalavimus. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas privalo paženklinti svarstykles atitikties ženklu „CE“ ir parengti raštišką atitikties deklaraciją.

4.2.   Siekdama užtikrinti svarstyklių atitiktį šios direktyvos atitinkamiems reikalavimams, notifikuotoji įstaiga privalo ištirti svarstykles bei atlikti atitinkamus bandymus, nustatytus atitinkamame (-uose) 6 straipsnio 1 dalyje nurodytame (-uose) suderintame (-uose) standarte (-uose), ar lygiaverčius bandymus.

Notifikuotoji įstaiga privalo svarstykles, kurių atitiktis buvo nustatyta, paženklinti arba pavesti paženklinti skiriamuoju numeriu bei išduoti atitikties liudijimą pagal atliktus bandymus.

4.3.   Svarstyklių techninių dokumentų, susijusių su instrumento projektavimu, pateikimo tikslas, kaip nurodyta III priede, yra padėti įvertinti atitiktį šios direktyvos reikalavimams bei suprasti šių svarstyklių konstrukciją, gamybą ir veikimą. Notifikuotoji įstaiga privalo turėti galimybę jais naudotis.

4.4.   Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo užtikrinti, kad pareikalavus būtų pateiktas notifikuotosios įstaigos išduotas atitikties liudijimas.

5.   Bendrosios nuostatos

5.1.   Jeigu transportuojant svarstykles į naudojimo vietą jų nereikia išmontuoti, jei svarstyklių nereikia surinkti ar atlikti kitų techninių montavimo darbų naudojimo vietoje, kurie galėtų turėti įtakos svarstyklių veikimui, ir jeigu naudojimo vietoje atsižvelgiama į gravitacijos vertę arba gravitacijos pokyčiai neturi įtakos svarstyklių veikimui, EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija), EB patikra, bei EB vienetų patikra gali būti atliktos gamintojo patalpose ar kurioje nors kitoje vietoje. Visais kitais atvejais šios procedūros turi būti atliktos svarstyklių naudojimo vietoje.

5.2.   Jeigu svarstyklių veikimui gravitacijos pokyčiai turi įtakos, 5.1 punkte nurodytos procedūros gali būti atliekamos dviem etapais, antrajame etape atliekant visus tyrimus ir bandymus, kurių rezultatai priklauso nuo gravitacijos, o pirmame etape visus kitus tyrimus ir bandymus. Antrojo etapo procedūros turi būti atliekamos svarstyklių naudojimo vietoje. Jeigu valstybė narė savo teritorijoje yra nustačiusi gravitacijos zonas, frazė „svarstyklės naudojimo vietoje“ gali būti skaitoma „gravitacijos zonoje, kurioje naudojamos svarstyklės“.

5.2.1.   Kai gamintojas pasirenka vieną iš 5.1 punkte nurodytų procedūrų atlikti dviem etapais ir šią procedūrą šiuose etapuose vykdo skirtingos šalys, svarstyklės, praėjusios pirmą procedūros etapą, ženklinamos šiame etape dalyvavusios notifikuotosios įstaigos skiriamuoju numeriu.

5.2.2.   Šalis, atlikusi pirmą šios procedūros etapą, privalo išduoti kiekvienoms svarstyklėms liudijimą, kuriame būtų nurodyti būtini šių svarstyklių identifikaciniai duomenys, bei smulkiai aprašomi atlikti tyrimai bei bandymai.

Šalis, atliekanti antrą procedūros etapą, privalo atlikti dar neatliktus tyrimus bei bandymus.

Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo užtikrinti, kad pareikalavus būtų pateiktas notifikuotosios įstaigos išduotas atitikties liudijimas.

5.2.3.   Gamintojas, kuris pasirinko EB tipo atitikties deklaraciją (produkcijos kokybės garantija) pirmajame etape, tą pačią procedūrą gali tęsti ir antrajame etape arba gali nuspręsti antrajame etape naudoti EB patikros procedūrą.

5.2.4.   Svarstyklės ženklinamos atitikties ženklu „CE“ užbaigus antrą procedūros etapą, kartu nurodant notifikuotosios įstaigos, dalyvavusios antrame etape, skiriamąjį numerį.


III PRIEDAS

PROJEKTINĖ DOKUMENTACIJA

Techninė dokumentacija privalo būti parengta taip, kad būtų aiški produkto konstrukcija, gamyba ir veikimas ir kad būtų galima atlikti jo atitikties šios direktyvos reikalavimams įvertinimą.

Dokumentacijoje, kiek tai yra susiję su įvertinimu, turi būti pateikta:

tipo bendras aprašymas,

abstraktūs projektai ir gamybiniai brėžiniai bei komponentų planai, komponentų mazgai, grandinės ir kt.,

aprašymai ir paaiškinimai, reikalingi, kad būtų suprantami pirmiau nurodyti dalykai, įskaitant svarstyklių veikimą,

6 straipsnio 1 dalyje nurodytų suderintų standartų, kurie taikomi visi ar iš dalies, sąrašas, ir tais atvejais, kai suderinti standartai, nurodyti 6 straipsnio 1 dalyje, netaikomi – sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti pagrindinius reikalavimus, aprašymas,

projektinių skaičiavimų ir tyrimų rezultatai ir kt.,

bandymų ataskaitos,

EB tipo patvirtinimo liudijimai ir atitinkamų bandymų, atliktų su svarstyklėmis, kurių dalys identiškos nurodytoms projekte, ataskaitos.


IV PRIEDAS

ATITIKTIES ŽENKLAS „CE“ IR UŽRAŠAI

1.   Svarstyklės, kurioms taikoma EB atitikties įvertinimo procedūra

1.1.

Ant šių svarstyklių turi būti:

a)

atitikties ženklas „CE“, susidedantis iš simbolio „CE“, aprašyto VI priede,

notifikuotosios (-ųjų) įstaigos (-ų), dalyvavusios (-ių) atliekant EB priežiūrą ar EB patikrinimą, skiriamasis (-ieji) numeris (-iai).

Svarstyklės turi būti ženklinamos minėtu ženklu ir užrašais aiškiai juos kartu sugrupavus;

b)

žalias lipdukas, ne mažesnis kaip 12,5 mm × 12,5 mm, kuriame vaizduojama juodos spalvos didžioji M raidė;

c)

toliau nurodyti užrašai:

kur reikia, EB tipo patvirtinimo liudijimo numeris,

gamintojo ženklas arba pavadinimas,

tikslumo klasė, pažymėta ovale arba tarp dviejų lygiagrečių linijų, sujungtų pusrutuliais,

didžiausioji ribinė masė, pažymėta taip: Max …,

mažiausioji ribinė masė, pažymėta taip: Min …,

patikros padalos vertė, pažymėta taip: e = …,

du paskutiniai skaitmenys metų, kuriais buvo ženklinama atitikties ženklu „CE“,

be to, kur taikytina:

serijos numeris,

atpažinimo ženklas ant atskirų svarstykles sudarančių ir tarpusavyje susijusių blokų,

padalos vertė, jei ji nelygi e, pažymėta taip: d = …,

didžiausioji pridedama taros masė, pažymėta taip: T = + …,

didžiausioji atimama taros masė, jei ji nelygi Max, pažymėta taip: T = – …,

patikros padalos vertė, jei skiriasi nuo d, pažymėta taip: dT = …,

didžiausioji saugi masė, jei nelygi Max, pažymėta taip: Lim …,

specialiosios temperatūros ribos, išreikštos … °C/… °C,

svėrinio ir svėrinio platformos masių santykis.

1.2.

Svarstyklės turi turėti atitinkamas atitikties ženklas „CE“ tvirtinti ir (ar) užrašams skirtas priemones. Žymenys ir užrašai turi būti tokie, kad jų neįmanoma būtų panaikinti nesugadinus svarstyklių ir kad žymuo bei užrašai būtų matomi svarstyklėms normaliai veikiant.

1.3.

Jei naudojama duomenų plokštelė, turi būti įmanoma ją užplombuoti, nebent ją nuimti nesulaužant būtų neįmanoma. Jei duomenų plokštelė plombuojama, turi būti įmanoma ant jos pritvirtinti kontrolės ženklą.

1.4.

Užrašai Max, Min, e, d taip pat turi būti parodyti prie rezultatų, jei jų ten dar nėra.

1.5.

Ant kiekvieno svėrinio masės matavimo įtaiso, kuris yra ar gali būtų sujungtas su vienu ar daugiau svėrinio laikiklių, turi būti atitinkamas tai pasakantis užrašas.

2.   Kitos svarstyklės

Ant kitų svarstyklių turi būti:

gamintojo ženklas ar pavadinimas,

didžiausioji ribinė masė pažymėta taip: Max ….

Ant šių svarstyklių gali nebūti 1.1.b punkte nurodytų lipdukų.

3.   Riboto naudojimo simbolis, nurodytas 13 straipsnyje

Šį simbolį turi sudaryti juodos spalvos didžioji M raidė raudoname fone, ne mažesnė kaip 25 mm × 25 mm su dviem susikertančiomis įstrižainėmis, sudarančiomis kryžių.


V PRIEDAS

Minimalūs kriterijai, kuriais vadovaudamosi valstybės narės turi paskirti įstaigas, kurios atliktų 9 straipsnyje nurodytas procedūras

1)

Įstaigos savo žinioje turi turėti būtiną personalą, priemones ir įrangą.

2)

Įstaigų personalas turi būti kompetentingas technikos srityje ir reikiamos kvalifikacijos.

3)

Įstaigos turi būti nepriklausomos nuo visų sluoksnių, grupių ar asmenų, turinčių tiesioginių ar netiesioginių interesų neautomatinių svarstyklių srityje, atlikdamos bandymus, rengdamos ataskaitas, išduodamos liudijimus bei vykdydamos priežiūrą, kurios reikalaujama šioje direktyvoje.

4)

Įstaigų personalas turi saugoti profesines paslaptis.

5)

Įstaigos turi būti apsidraudusios nuo civilinės atsakomybės, jei jų civilinės atsakomybės neprisiima valstybė pagal nacionalinius įstatymus.

1 ir 2 punktuose numatytų sąlygų vykdymą reguliariai tikrina valstybė narė.


VI PRIEDAS

ATITIKTIES ŽENKLAS „CE“

Atitikties ženklas „CE“ susideda iš tokios formos raidžių „CE“:

Image

Mažinant ar didinant atitikties ženklą „CE“, privalu laikytis proporcijų, nurodytų minėtame brėžinyje su padalomis.

Įvairios atitikties ženklo „CE“ sudedamosios dalys privalo turėti iš esmės vienodą vertikalųjį matmenį, kuris negali būti mažesnis negu 5 mm.


VII PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su pakeitimu

(nurodyta 17 straipsnyje)

Tarybos direktyva 90/384/EEB

(OL L 189, 1990 7 20, p. 1)

 

Tarybos direktyva 93/68/EEB

(OL L 220, 1993 8 30, p. 1)

Tik 1 straipsnio 7 punktas ir 8 straipsnis

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminų sąrašas

(nurodytas 17 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

90/384/EEB

1992 m. birželio 30 d.

1993 m. sausio 1 d. (1)

93/68/EEB

1994 m. birželio 30 d.

1995 m. sausio 1 d. (2)


(1)  Pagal Direktyvos 90/384/EEB 15 straipsnio 3 dalį valstybės narės 10 metų nuo dienos, kai jos pradeda taikyti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, priimtas valstybių narių tam, kad minėta direktyva būtų perkelta į nacionalinę teisę, leidžia pateikti į rinką ir (arba) naudoti svarstykles, kurios atitinka iki 1993 m. sausio 1 d. galiojusias taisykles.

(2)  Pagal Direktyvos 93/68/EEB 14 straipsnio 2 dalį: „Iki 1997 m. sausio 1 d. valstybės narės privalo leisti pateikti į savo rinką ir naudoti gaminius, atitinkančius ženklinimo reikalavimus, galiojusius iki 1995 m. sausio 1 d.“.


VIII PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 90/384/EEB

Ši direktyva

5 konstatuojamosios dalies paskutinis sakinys

2 straipsnio 3 punktas

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 1 punktas

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 punktas

1 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

1 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

1 straipsnio 2 dalies a punkto 1 papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto 2 papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto 3 papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto 4 papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto 5 papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto v papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto 6 papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto vi papunktis

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnio pirmos pastraipos pirmas sakinys

7 straipsnio pirma pastraipa

6 straipsnio pirmos pastraipos antras sakinys

7 straipsnio antra pastraipa

6 straipsnio antra pastraipa

7 straipsnio trečia pastraipa

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

8 straipsnio 3 dalies a punktas

9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 3 dalies b punktas

9 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnio pirmas sakinys

15 straipsnio pirma pastraipa

15 straipsnio antras sakinys

15 straipsnio antra pastraipa

15 straipsnio 1–3 dalys

15 straipsnio 4 dalis

16 straipsnis

15 straipsnio 5 dalis

17 straipsnis

18 straipsnis

16 straipsnis

19 straipsnis

I – VI priedai

I – VI priedai

VII priedas

VIII priedas


Top