Help Print this page 

Document 32009D0965

Title and reference
EB: 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio dokumento (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 8680) (Tekstas svarbus EEE)
  • In force
OJ L 341, 22.12.2009, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/965/oj
Multilingual display
Text

22.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/1


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio dokumento

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 8680)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/965/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač jos 27 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos geležinkelių agentūros 2009 m. balandžio 17 d. rekomendaciją (Nr. ERA/REC/XA/01–2009),

kadangi:

(1)

Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Europos geležinkelių agentūra turi parengti informacinio dokumento projektą, kuriame būtų pateikiamos kryžminės nuorodos į visas riedmenų naudojimą reglamentuojančias valstybių narių nacionalines taisykles. Šiame dokumente turi būti išdėstomos kiekvienos valstybės narės nacionalinės taisyklės, kurias ji taiko visiems Direktyvos 2008/57/EB VII priede išvardytiems parametrams, ir apibrėžta šio priedo 2 skirsnyje nurodyta grupė, kuriai šios taisyklės priskiriamos. Pastarosios turi būti sudarytos iš taisyklių, apie kurias buvo pranešta pagal Direktyvos 2008/57/EB 17 straipsnio 3 dalį, įskaitant tas taisykles, apie kurias buvo pranešta priėmus technines sąveikos specifikacijas (toliau – TSS), (specifiniai atvejai, neišspręsti klausimai, nukrypti leidžiančios nuostatos) ir tas taisykles, apie kurias pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB (2) 8 straipsnį. Pirmoji informacinio dokumento versija Komisijai turi būti pateikta ne vėliau nei 2010 m. sausio 1 d.

(2)

Siekiant užtikrinti galimybę palyginti TSS ir nacionalinėse taisyklėse pateikiamus su tam tikru parametru susijusius reikalavimus ir parengti kryžmines nuorodas į juos, parametrų, pagal kuriuos būtina patikrinti TSS reikalavimų neatitinkančius eksploatuoti pradedamus riedmenis, sąrašas, viena vertus, padėtų išlaikyti suderinamumą su nacionalinėmis taisyklėmis ir jomis pagrįstais galiojančiais susitarimais, ir, antra vertus, atitiktų TSS nuostatas. Todėl būtina parengti parametrų sąrašą, kuris būtų kur kas išsamesnis nei Direktyvos 2008/57/EB VII priedo 1 skirsnyje pateikiamas dabartinis parametrų sąrašas. Tikslinga šio sprendimo priede nustatytą išsamų parametrų sąrašą laikyti Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnio 4 dalyje nurodyto informacinio dokumento pagrindu.

(3)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnio 4 dalyje nurodytas informacinis dokumentas rengiamas atsižvelgiant į šio sprendimo priede nustatytų parametrų sąrašą.

Be to, šiame sąraše pateikiama šiek tiek pagrindinės informacijos apie kiekvienos valstybės narės nacionalinę teisinę sistemą, kuri taikoma pradedant eksploatuoti geležinkelio riedmenis.

2 straipsnis

Sprendimas skiriamas valstybėms narėms ir Europos geležinkelių agentūrai, kuriai atstovauja jos vykdomasis direktorius.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 164, 2004 4 30, p. 44.


PRIEDAS

Parametrų, naudotinų klasifikuojant nacionalines taisykles informaciniame dokumente, nurodytame Direktyvos 2008/57/EB 27 straipsnyje, sąrašas

Nuoroda

Parametrai

Paaiškinimai

1.0

Bendrieji dokumentai

Bendrieji dokumentai (įskaitant naujų, atnaujintų arba patobulintų riedmenų ir numatytosios jų paskirties, konstrukcijos, remonto, eksploatavimo ir techninės priežiūros informacijos, techninės bylos ir t. t. aprašymą)

1.1

Bendrieji dokumentai

Bendrieji dokumentai, riedmenų, jų konstrukcijų ir numatytosios jų paskirties tam tikros rūšies eismui (tolimojo susisiekimo traukinių, priemiestinių riedmenų, vykstančių į darbą ar iš jo grįžtančių žmonių vežimo paslaugoms teikti skirtų riedmenų ir t. t.) techninis aprašymas atsižvelgiant į numatomąjį ir didžiausią projektinį greitį, įskaitant bendruosius planus, schemas ir būtinuosius registrų duomenis, pvz., riedmenų ilgį, ašių išdėstymą, atstumą tarp ašių, masę ilgio vienetui ir t. t.

1.2

Techninės priežiūros nurodymai ir reikalavimai

 

1.2.1

Techninės priežiūros nurodymai

Techninės priežiūros vadovai ir lankstinukai, įskaitant reikalavimus, būtinus riedmenų konstrukcijos saugos lygiui išlaikyti

Visi atitinkami profesinės kvalifikacijos reikalavimai, t. y. profesiniai įgūdžiai, reikalingi techninei įrangos priežiūrai atlikti

1.2.2

Techninės priežiūros planą pagrindžiantis dokumentų rinkinys

 

1.3

Eksploatavimo nurodymai ir dokumentai

 

1.3.1

Įprastu ir avariniu režimu veikiančio riedmens eksploatavimo nurodymai

 

1.4

Komplektinio riedmens bandymai jam važiuojant geležinkelio keliu

 

2.0

Konstrukcija ir mechaninės dalys

Mechaninis vientisumas ir riedmenų jungtys (įskaitant traukos ir taukšų įrangą, keleivinių vagonų perėjas), riedmens konstrukcijos ir priedų (pvz., sėdynių) tvirtumą, atsparumą apkrovai, pasyviosios saugos priemones (įskaitant vidinių ir išorinių sudedamųjų dalių atsparumą smūgiui)

2.1

Riedmens konstrukcija

 

2.1.1

Tvirtumas ir vientisumas

Šis parametras susijęs su, pvz., vagono kėbulo, rėmo, pakabos sistemų, sukabinimo įtaisų, lokomotyvo priekyje tvirtinamo kliūčių nuo bėgių šalinimo įtaiso ir plūginių sniegvalių mechaninio tvirtumo reikalavimais. Atskirų šio sąrašo objektų, pvz., vežimėlių ir (arba) važiuoklės, ašidėžių, ašių, ratų ir srovės imtuvų, mechaninis tvirtumas bus apibrėžtas atskirai.

2.1.2

Atsparumas apkrovai

 

2.1.2.1

Apkrovos sąlygos ir svertinė masė

 

2.1.2.2

Ašies apkrova ir rato apkrova

Informaciją apie atskirus ratus ir (arba) ašis, atsižvelgiant į apkrovos sąlygas, žr. 2.1.2.1

2.1.3

Sujungimo technologija

 

2.1.4

Kėlimas ir kėlimas keltuvais

 

2.1.5

Įtaisų tvirtinimas prie riedmens kėbulo konstrukcijos

 

2.1.7

Skirtingų riedmens sudedamųjų dalių jungtys

pvz., riedmens kėbulo jungtys su vežimėliu ir (arba) pakaba

2.2

Mechaninės galinių arba vidinių sankabų jungtys

 

2.2.1

Automatinė sankaba

 

2.2.2

Avarinės sankabos charakteristikos

Dėl avarinių traukinių eksploatacinių charakteristikų taip pat žr.13.1 ir 13.3

2.2.3

Sraigtinės sankabos

 

2.2.4

Taukšų, vidinių sankabų ir traukos įrangos sudedamosios dalys

Įskaitant konstrukciją, funkcijas ir savybes, pvz., amortizatorių elastiškumą

2.2.5

Taukšų ženklinimas

 

2.2.6

Vilkimo kablys

 

2.2.7

Keleivinių vagonų perėjos

 

2.3

Pasyviosios saugos priemonės

Įskaitant, pvz., kliūčių verstuvą, lėtėjimo apribojimą, saugiąją erdvę, keleivių užimamų zonų struktūrinį vientisumą, nuvažiavimo nuo bėgių ir atsitrenkimo į priekyje važiuojantį riedmenį rizikos sumažinimą, atsitrenkimo į kliūtį ant bėgių pasekmių sušvelninimą, vidines pasyviosios saugos priemones

3

Bėgių kelio sąveika ir matavimas

Mechaninės sąsajos su infrastruktūra (įskaitant statines ir dinamines savybes, suleidimus ir tarpus, gabaritą, važiuoklę ir t. t.)

3.1

Riedmenų gabaritas

Riedmens apybrėžos suderinamumas su infrastruktūra ir kitais riedmenimis (statinis ir dinaminis gabaritas), nustatomas pagal etaloninį statinį ir dinaminį gabaritą

3.1.1

Ypatingas atvejis

Ypatingas atvejis (pvz., riedmenys, kurie turi būti gabenami keltu)

3.2

Riedmens dinaminės savybės

Geležinkelio riedmens dinaminės savybės, įskaitant rato ir bėgio sąveiką tiesiosiose ir didelio spindulio kreivėse, nestabilumo kriterijų, vagonų kreipimą, apsaugą nuo nuvažiavimo nuo bėgių važiuojant susuktais bėgiais, geležinkelio kelio apkrovą ir t. t.

3.2.1

Važiavimo sauga ir dinaminės savybės

Įskaitant riedmens stovumą važiuojant išklaipytu geležinkelio keliu, važiavimą išlenktu geležinkelio keliu arba susuktais bėgiais, saugų važiavimą smailėmis ir bukosiomis kryžmėmis ir t. t.

3.2.2

Rato ir bėgio sąveika tiesiosiose ir didelio spindulio kreivėse, rato profilis ir ribos

 

3.2.3

Geležinkelio kelio apkrovos suderinamumo parametrai

Pvz., dinaminė rato jėga, ratų jėgos, kuriomis ratų pora veikia geležinkelio kelią (tariamai statinė rato jėga, didžiausia bendra dinaminė šoninė jėga, tariamai statinė kreipiamoji jėga)

3.2.4

Vertikalusis greitėjimas

Pvz., dinaminis poveikis, perduodamas tilto paklotams, įskaitant tiltų rezonansą

3.3

Vežimėliai ir (arba) važiuoklė

 

3.3.1

Vežimėliai

 

3.3.2

Aširatis (ašis ir ratai)

Įskaitant keičiamojo gabarito aširačius, ašies korpusą ir t. t.

3.3.3

Ratas

 

3.3.4

Rato ir bėgio sąveika (įskaitant rato antbriaunio tepimą ir smėlio barstymą)

Rato ir bėgio sąveika (įskaitant rato antbriaunio tepimą, viršutinės dalies svyruojamąjį judėjimą ir (arba) rato poveikį, dėl kurio dyla bėgiai, ir smėlio barstymo reikalavimus atsižvelgiant į trauką, stabdymą ir traukinio aptikimą)

3.3.5

Aširačio guoliai

 

3.3.6

Mažiausias kreivės, kuria pritaikytas važiuoti riedmuo, spindulys

Vertės ir sąlygos (pvz., vagonas: sukabintas ar nesukabintas)

3.3.7

Lokomotyvo priekyje tvirtinamas kliūčių šalinimo nuo bėgių įtaisas

Ratų apsauga nuo kliūčių ant geležinkelio kelio

3.4

Didžiausio išilginio teigiamojo ir neigiamojo greitėjimo apribojimas

 

4

Stabdžiai

Su stabdžiais susijusios nuostatos (įskaitant apsaugą nuo rato buksavimo, stabdžių valdymą ir stabdymo charakteristikas stabdžiams veikiant įprastiniu, avariniu ir stovėjimo režimu)

4.1

Stabdžių veikimo funkciniai reikalavimai (traukinio lygio)

Pvz., automatizmas, nenutrūkstamumas, užtikrinamumas

4.2

Stabdžių veikimo saugos reikalavimai (traukinio lygio)

 

4.2.1

Traukos ir stabdymo susiejimas

Pvz., traukos ribojimas

4.3

Stabdžių sistema

Pripažinta struktūra ir susiję standartai

Nuoroda į galiojančias priemones, pvz., UIC

4.4

Stabdymo komanda

Vieno tipo stabdžiams taikomas stabdymo komandos reikalavimas, pvz., įtaisų skaičius ir tipas, leidžiamoji delsa nuo komandos įvedimo iki stabdžių įjungimo

4.4.1

Staigiojo stabdymo komanda

 

4.4.2

Įprastinio stabdymo komanda

 

4.4.3

Tiesioginė stabdymo komanda

 

4.4.4

Dinaminio stabdymo komanda

 

4.4.5

Stovėjimo stabdžių įjungimo komanda

 

4.5

Eksploatacinės stabdžių charakteristikos

 

4.5.1

Staigusis stabdymas

 

4.5.2

Įprastinis stabdymas

 

4.5.3

Su išsiskiriančiu šilumos kiekiu susiję skaičiavimai

 

4.5.4

Stovėjimo stabdys

 

4.6

Ratų sukibimo su bėgiu įjungus stabdžius reguliavimas

 

4.6.1

Ratų sukibimo su bėgiu įjungus stabdžius profilio ribinės vertės

 

4.6.2

Apsaugos nuo rato buksavimo sistema

 

4.7

Stabdymo jėgos užtikrinimas

Stabdymo jėgą užtikrinančiai įrangai taikomi reikalavimai (atsižvelgiant į stabdžių tipą)

4.7.1

Trintinis stabdys

Įskaitant medžiagų, pvz., stabdžių kompozicinių trinkelių, savybes

4.7.1.1

Stabdžių trinkelės

 

4.7.1.2

Stabdžių diskai

 

4.7.1.3

Stabdžių trinkelių antdėklai

 

4.7.2

Su trauka susietas dinaminis stabdys

 

4.7.3

Magnetinis bėginis stabdys

 

4.7.4

Sūkurinių srovių stabdys

 

4.7.5

Stovėjimo stabdys

 

4.8

Stabdžių būsenos ir trikties signalizavimas

 

4.9

Stabdžiams taikomi reikalavimai atliekant gelbėjimo darbus

 

5.0

Su keleiviais susijusios nuostatos

Keleiviams skirti įrenginiai ir keleivių zonos, įskaitant keleivių langus bei duris ir riboto judumo asmenims būtiną įrangą ir t. t.

5.1

Prieiga

Eksploatacinės ir techninės specifikacijos, pvz., skirtos riboto judumo asmenims

5.1.1

Išorinės durys

 

5.1.2

Vidinės durys

 

5.1.3

Erdvės keleiviams praeiti

 

5.1.4

Laipteliai ir apšvietimas

 

5.1.5

Grindų lygio skirtumai

 

5.1.6

Turėklai

 

5.1.7

Pagalbinės priemonės, naudojamos įlipant (išlipant)

 

5.2

Langai

Pvz., mechaninės langų ir jų stiklo charakteristikos ir reikalavimai susiklosčius avarinei padėčiai

Dėl priekinių langų mechaninių charakteristikų žr. 9.1.3.1

5.3

Tualetai

Dėl tualetų nuotekų žr. 6.2.1.1

5.4

Keleiviams skirta informacija

 

5.4.1

Keleivių informavimo sistema

 

5.4.2

Ženklai ir informacija

Įskaitant saugos nurodymus keleiviams ir informavimo ženklus susiklosčius avarinei padėčiai

5.5

Sėdynės ir riboto judumo asmenims skirtos specialios priemonės

Išskyrus prieigą (taikoma 5.1)

5.6

Specialūs keleiviams skirti įrenginiai

 

5.6.1

Kėlimo sistemos

Atitiktis CE arba nacionaliniam norminiam teisės aktui, jeigu toks yra

5.6.2

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos

Pvz., patalpų oro kokybė, reikalavimas taikomas kilus gaisrui (išjungiama)

5.6.3

Kita

Pvz., gėrimų pardavimo aparatai

6.0

Aplinkos sąlygos ir aerodinaminis poveikis

Aplinkos sąlygų poveikis riedmeniui ir jo poveikis aplinkai (įskaitant aerodinamines sąlygas ir riedmens sąsają su geležinkelio sistemos geležinkelio kelio įranga ir išorės aplinkos sąlygomis)

6.1

Aplinkos poveikis riedmeniui

 

6.1.1

Aplinkos sąlygos, kurios daro poveikį riedmeniui

 

6.1.1.1

Aukštis virš jūros lygio

 

6.1.1.2

Temperatūra

 

6.1.1.3

Drėgnis

Pvz., vandens garų kondensaciją ir ledėjimą slopinančios priemonės

6.1.1.4

Lietus

 

6.1.1.5

Sniegas, ledas ir kruša

Pvz., sniego valymo įrenginiai, sniegvalis, ledo tirpdytuvai ir t. t.

6.1.1.6

Saulės spinduliavimas

 

6.1.1.7

Cheminės medžiagos ir kietosios dalelės

Cheminių medžiagų ir smulkių į orą išmestų objektų (pvz., balasto) poveikis riedmens įrangai ir funkcijoms)

6.1.2

Aerodinaminis poveikis riedmeniui

Aerodinaminis poveikis riedmens įrangai ir funkcijoms

6.1.2.1

Šoninio vėjo poveikis

Šoninio vėjo poveikis riedmens įrangai ir funkcijoms

6.1.2.2

Didžiausias slėgio pokytis tuneliuose

Poveikis riedmens įrangai ir funkcijoms, kurį sukelia staigus aplinkos slėgio pokytis

6.2

Riedmens poveikis aplinkai

 

6.2.1

Išmetamas cheminių medžiagų ir kietųjų dalelių kiekis

Iš riedmens išmetamo cheminių medžiagų ir kietųjų dalelių kiekio apribojimai

6.2.1.1

Tualetų nuotekos

Į aplinką išleidžiamos tualetų nuotekos

6.2.1.2

Išmetamųjų dujų kiekis

Į aplinką išleidžiamų išmetamųjų dujų kiekis

6.2.2

Skleidžiamo triukšmo apribojimas

Riedmens į aplinką skleidžiamo triukšmo apribojimas

6.2.2.1

Išorinio triukšmo poveikis

Riedmens skleidžiamo triukšmo poveikis aplinkai už geležinkelio sistemos ribos

6.2.2.2

Stacionariojo triukšmo poveikis

Riedmens skleidžiamo stacionariojo triukšmo poveikis aplinkai už geležinkelio sistemos ribos

6.2.2.3

Iš vietos pradedančio važiuoti riedmens skleidžiamo triukšmo poveikis

Iš vietos pradedančio važiuoti riedmens skleidžiamo triukšmo poveikis aplinkai už geležinkelio sistemos ribų

6.2.2.4

Pravažiuojančio riedmens skleidžiamo triukšmo poveikis

Pravažiuojančio riedmens skleidžiamo triukšmo poveikis aplinkai už geležinkelio sistemos ribų

6.2.3

Aerodinaminės apkrovos poveikio apribojimas

Riedmens sukeliamo aerodinaminės apkrovos poveikio kitoms geležinkelio sistemos dalims ir aplinkai apribojimas

6.2.3.1

Traukinio priekinės dalies sukelti slėgio pokyčiai

Traukinio priekinės dalies sukeltų slėgio pokyčių poveikis geležinkelio kelio pakraščiuose

6.2.3.2

Aerodinaminis poveikis keleiviams ir (arba) medžiagoms perone

Aerodinaminis poveikis keleiviams ir (arba) medžiagoms perone, įskaitant įvertinimo metodus ir eksploatacines apkrovos sąlygas

6.2.3.3

Aerodinaminis poveikis geležinkelio kelio darbininkams

Aerodinaminis geležinkelio kelio darbininkų trikdymas

6.2.3.4

Balasto išjudinimas oro srautu ir jo sviedimas ant greta esančios nuosavybės

 

7.0

Išorinio įspėjimo, ženklinimo funkcijų ir programinės įrangos patikimumo reikalavimai

Išoriniai įspėjimai, ženklinimo funkcijos ir programinės įrangos patikimumas, pvz., su sauga susijusios funkcijos, turinčios įtakos traukinio savybėms, įskaitant traukinio duomenų perdavimo magistralę

7.1

Saugos funkcijoms užtikrinti naudojamos programinės įrangos patikimumas

Pvz., traukinio duomenų perdavimo magistralės programinės įrangos patikimumas

7.2

Riedmens regimojo ir girdimojo atpažinimo bei įspėjimo funkcijos

 

7.2.1

Riedmens ženklinimas

 

7.2.2

Išoriniai žibintai

 

7.2.2.1

Priekiniai žibintai

 

7.2.2.2

Gabaritiniai žibintai

 

7.2.2.3

Užpakalinės riedmens dalies žibintai

 

7.2.2.4

Lempų valdikliai

 

7.2.3

Įspėjamojo garso signalo įtaisas

 

7.2.3.1

Įspėjamojo garso signalo tonai

 

7.2.3.2

Įspėjamojo garso signalo garso slėgio lygiai

Kabinos išorėje – Garso lygis kabinos viduje, žr. 9.2.1.2

7.2.3.3

Įspėjamojo garso signalo įtaisai, apsauga

 

7.2.3.4

Įspėjamojo garso signalo įtaisai, valdikliai

 

7.2.3.5

Įspėjamojo garso signalo įtaisų skleidžiamo garso slėgio lygių patikra

 

7.2.4

Laikikliai

Pvz., užpakalinės riedmens dalies signalų reikalavimai: žibintų, vėliavėlių ir t. t.

8.0

Elektros energijos tiekimas riedmeniui ir jo valdymo sistemos

Riedmens jėgainė, galios ir valdymo sistemos, taip pat riedmens sąsaja su elektros energijos tiekimo infrastruktūra ir elektromagnetinis suderinamumas (visi atžvilgiai)

8.1

Traukos įrangos eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

 

8.1.1

Pagreitis, kurį gali įgauti didžiausiu greičiu važiuojantis riedmuo

 

8.1.2

Liekamoji trauka, jeigu riedmuo eksploatuojamas avariniu režimu

 

8.1.3

Traukos ratų ir (arba) bėgių sukibimo reikalavimai

 

8.2

Riedmens sąsajos su energijos posistemiu eksploatacinė ir techninė specifikacija

 

8.2.1

Sąsajos su elektros energijos tiekimo posistemiu eksploatacinė ir techninė specifikacija

 

8.2.1.1

Elektros energijos tiekimas

 

8.2.1.2

Varža tarp srovės imtuvo ir ratų

 

8.2.1.3

Viršutinio kontaktinio elektros energijos tiekimo tinklo įtampa ir dažnis

 

8.2.1.4

Elektros energijos grąžinimas į tinklą

 

8.2.1.5

Didžiausia galia ir didžiausia srovė, kurią leidžiama imti iš viršutinio kontaktinio tinklo

Įskaitant didžiausią stovinčio riedmens imamą elektros srovę

8.2.1.6

Galios koeficientas

 

8.2.1.7

Sistemos energijos trikdžiai

 

8.2.1.7.1

Harmonikos charakteristikos ir susiję viršutinio kontaktinio tinklo viršįtampiai

 

8.2.1.7.2

Nuolatinės srovės turinio poveikis tiekiant kintamąją srovę

 

8.2.1.8

Elektrinės apsaugos priemonės

Pvz., riedmens ir pastotės apsaugos sistemos pasirenkamumas

8.2.2

Srovės imtuvo eksploataciniai ir konstrukciniai parametrai

 

8.2.2.1

Bendroji srovės imtuvo konstrukcija

 

8.2.2.2

Srovės imtuvo vežimėlio geometrija

 

8.2.2.3

Statinė srovės imtuvo prispaudimo jėga

 

8.2.2.4

Srovės imtuvo prispaudimo jėga (įskaitant dinamines savybes ir aerodinaminį poveikį)

Įskaitant srovės ėmimo iš kontaktinio tinklo kokybę

8.2.2.5

Srovės imtuvo darbo sritis

 

8.2.2.6

Leidžiamoji srovinė apkrova

 

8.2.2.7

Srovės imtuvų išdėstymas

 

8.2.2.8

Srovės imtuvo izoliavimas nuo riedmens

 

8.2.2.9

Srovės imtuvo nuleidimas

 

8.2.2.10

Važiavimas fazių išskirstymo atkarpomis

 

8.2.2.11

Važiavimas sistemų išskirstymo atkarpomis

 

8.2.3

Eksploataciniai ir konstrukciniai kontaktinio srovės imtuvo intarpo parametrai

 

8.2.3.1

Kontaktinio srovės imtuvo intarpo geometrija

 

8.2.3.2

Kontaktinio srovės imtuvo intarpo medžiaga

 

8.2.3.3

Kontaktinio srovės imtuvo intarpo įvertinimas

 

8.2.3.4

Kontaktinio srovės imtuvo intarpo trūkimo aptikimas

 

8.2.3.5

Leidžiamoji srovinė apkrova

 

8.3

Elektros energijos tiekimo sistema ir traukos elektros energijos tiekimo sistema

 

8.3.1

Suvartojamo energijos kiekio matavimas

 

8.3.2

Pagrindinės elektros grandinės konfigūracija

 

8.3.3

Sudedamosios aukštosios įtampos grandinės dalys

 

8.3.4

Įžeminimas

 

8.4

Elektromagnetinis suderinamumas

Geležinkelio riedmens elektros energijos tiekimo sistemos elektromagnetinis suderinamumas su valdymo sistema ir:

kitomis to paties riedmens elektros energijos tiekimo sistemos ir valdymo sistemos dalimis,

kitais riedmenimis,

geležinkelio sistemos geležinkelio kelio įranga,

išorine aplinka.

8.4.1

Riedmens elektros energijos tiekimo sistemos elektromagnetinis suderinamumas su jo valdymo sistema

Riedmens elektros energijos tiekimo sistemos sudedamųjų dalių elektromagnetinis suderinamumas su jo valdymo sistemos sudedamosiomis dalimis

8.4.2

Elektromagnetinis suderinamumas su signalizavimo ir telekomunikacijų tinklu

Riedmens elektros energijos tiekimo sistemos elektromagnetinis suderinamumas su valdymo sistema ir su geležinkelio kelio signalizavimo ir telekomunikacijų tinklu

8.4.3

Elektromagnetinis suderinamumas su kitais riedmenimis ir geležinkelio sistemos geležinkelio kelio įranga

Riedmens elektros energijos tiekimo sistemos elektromagnetinis suderinamumas su jo valdymo sistema, kitais riedmenimis ir su geležinkelio sistemos geležinkelio kelio įranga, išskyrus signalizavimo ir telekomunikacijų tinklą

8.4.4

Elektromagnetinis suderinamumas su aplinka

Riedmens elektros energijos tiekimo sistemos elektromagnetinis suderinamumas su jo valdymo sistema ir su gretima geležinkelio sistemos aplinka (įskaitant žmones kaimynystėje arba perone, keleivius, mašinistus ir (arba) darbuotojus)

8.5

Apsauga nuo elektros pavojų

 

8.6

Dyzeliniams ir kitiems terminės traukos agregatams taikomi reikalavimai

 

8.7

Sistemos, kurioms reikia taikyti specialias stebėjimo ir apsaugos priemones

 

8.7.1

Liepsniųjų skysčių talpyklos ir vamzdynai

Specialūs liepsniųjų skysčių (įskaitant degalus) talpykloms ir vamzdynams taikomi reikalavimai

8.7.2

Slėginių indų sistemos ir (arba) slėginė įranga

 

8.7.3

Garo katilai

 

8.7.4

Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos techninės sistemos

Specialūs potencialiai sprogioje aplinkoje (pvz., suskystintosios dujos, gamtinės dujos ir elektros akumuliatoriais varomos sistemos, įskaitant transformatoriaus baką) naudojamų techninių sistemų reikalavimai

8.7.5

Jonizacijos aptiktuvai

 

8.7.6

Hidraulinių ir (arba) pneumatinių sistemų slėgio užtikrinimas ir valdymo sistemos

Eksploatacinės ir techninės specifikacijos, pvz., suslėgtojo oro tiekimas, pajėgumas, tipas, temperatūros intervalas, oro džiovintuvai, rasojimo taško rodikliai, izoliacija, oro įsiurbimo charakteristikos, trikčių rodikliai ir t. t

9.0

Darbuotojams skirta įranga, sąsajos ir aplinka

Riedmens įranga, sąsajos, darbuotojų darbo sąlygos ir aplinka (įskaitant mašinisto kabinas ir mašinisto sąsajas su įranga)

9.1

Mašinisto kabinos konstrukcija

 

9.1.1

Kabinos konstrukcija

 

9.1.1.1

Kabinos vidaus išplanavimas

Pvz., erdvės prieinamumas, kabinos įtaisų išdėstymas ir ergonominiai reikalavimai

9.1.1.2

Pulto ergonominės savybės

 

9.1.1.3

Mašinisto sėdynė

 

9.1.1.4

Priemonės, kurias naudodamas mašinistas keičiasi dokumentais

 

9.1.1.5

Kitos traukinio valdymo priemonės

 

9.1.2

Patekimas į mašinisto kabiną

 

9.1.2.1

Patekimas, išėjimas ir durys

 

9.1.2.2

Avariniai išėjimai iš mašinisto kabinos

 

9.1.3

Priekinio mašinisto kabinos lango

 

9.1.3.1

mechaninės charakteristikos

 

9.1.3.2

optinės charakteristikos

 

9.1.3.3

įranga

Pvz., ledo nutirpdymo, aprasojimo pašalinimo, išoriniai valymo įtaisai ir t. t.

9.1.3.4

priekinis matomumas

 

9.2

Darbo sąlygos

 

9.2.1

Aplinkos sąlygos

 

9.2.1.1

Mašinisto kabinų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos

 

9.2.1.2

Triukšmas mašinisto kabinose

Įskaitant garsinio signalo lygį kabinoje

9.2.1.3

Mašinisto kabinų apšvietimas

 

9.2.2

Kita

 

9.3

Mašinisto ir įrangos sąsaja

Įranga mašinisto kabinoje, kuria valdomas ir užtikrinamas saugus traukinio eksploatavimas

9.3.1

Mašinisto ir įrangos sąsaja

 

9.3.1.1

greičio rodmenys

Greičio registravimas, žr. 9.6

9.3.1.2

mašinisto rodytuvo įrenginys ir ekranai

 

9.3.1.3

valdikliai ir rodytuvai

 

9.3.2

Mašinisto priežiūra

Mašinisto veiklos priežiūros funkcija, pvz., jo budrumo tikrinimas

9.3.3

Užpakalinis ir šoninis vaizdas

 

9.4

Ženklai ir lipdukai mašinisto kabinoje

Statinis pagrindinės informacijos pateikimas mašinistui

9.5

Darbuotojams skirta riedmens įranga ir kiti įrenginiai

 

9.5.1

Darbuotojams skirti riedmens įrenginiai

 

9.5.1.1

Prieiga darbuotojams atlikti sukabinimą ir (arba) atkabinimą

 

9.5.1.2

Manevrų brigados išoriniai laipteliai ir turėklai

 

9.5.1.3

Darbuotojų reikmėms skirtos sandėliavimo patalpos

 

9.5.1.4

Kiti įrenginiai

 

9.5.2

Darbuotojams ir kroviniams skirtos durys

Durys su saugumo įtaisais, kuriomis leidžiama naudotis tik darbuotojams, įskaitant viešojo maitinimo darbuotojus

9.5.3

Riedmenyje turimi įrankiai ir kilnojamoji įranga

Pvz., įranga, kurios mašinistui arba darbuotojams gali prireikti, jeigu susiklostytų nepaprastoji padėtis

9.5.4

Verbalinė ryšio sistema

Pvz., naudodami šią sistemą kalbasi:

traukinio brigados nariai,

traukinio brigados nariai su žmonėmis traukinyje ir esančiais už jo ribų

9.6

Įrašymo įtaisas

Jis naudojamas mašinisto veiksmams ir traukinio veikimui stebėti

9.8

Nuotolinio valdymo funkcija

 

10

Priešgaisrinė sauga ir evakuacija

 

10.1

Priešgaisrinė sauga

 

10.1.1

Apsaugos nuo gaisro koncepcija

 

10.1.1.1

Riedmenų klasifikavimas ir (arba) gaisrų kategorijos

 

10.1.2

Apsaugos nuo gaisro priemonės

 

10.1.2.1

Bendrosios riedmenų apsaugos priemonės

 

10.1.2.2

Specialiųjų riedmenų apsaugos nuo gaisro priemonės

Pvz., krovininių ar keleivinių traukinių reikalavimai dėl eksploatacinės gebos, mašinisto apsaugos ir t. t.

10.1.2.3

Mašinisto kabinos apsauga

 

10.1.2.4

Priešgaisrinės užtvaros

 

10.1.2.5

Medžiagos savybės

 

10.1.2.6

Gaisro aptiktuvai

 

10.1.2.7

Gaisro gesinimo įranga

 

10.2

Nepaprastoji padėtis

 

10.2.1

Avariniai keleivių išėjimai

 

10.2.2

Gelbėjimo tarnybų informacija, įranga ir prieiga

 

10.2.3

Keleivio įjungiamas pavojaus signalo įtaisas

 

10.2.4

Avarinis apšvietimas

 

10.3

Papildomos priemonės

 

11

Einamasis remontas

Riedmenyje įmontuoti įrenginiai ir einamajam remontui reikalingos sąsajos

11.1

Traukinio valymo įrenginiai

 

11.1.1

Traukinio išorės valymo įrenginiai

Pvz., išorės valymas plovimo įrenginiu

11.1.2

Traukinio vidaus valymas

 

11.2

Degalų į traukinį pylimo įrenginiai

 

11.2.1

Nuotekų šalinimo sistema

Įskaitant sąsają su tualeto nuotekų šalinimo sistema

11.2.2

Vandens tiekimo sistema

Atitiktis sanitarijos taisyklėms

11.2.3

Kiti tiekimo įrenginiai

Pvz., specialūs traukinių statymo į stovynę reikalavimai

11.2.4

Sąsaja su degalų pylimo į neelektrinės traukos geležinkelio riedmenis įranga

Pvz., pilant dyzeliną naudojami antgaliai ir kita įranga

12.0

Riedmenyje įmontuota kontrolės, valdymo ir signalizacijos įranga

Visa riedmenyje įmontuota įranga, reikalinga saugai užtikrinti ir traukinių, kuriems suteiktas leidimas važiuoti geležinkelio tinklu, eismui valdyti bei kontroliuoti, ir šios įrangos poveikis geležinkelio sistemos geležinkelio kelio įrangai

12.1

Riedmens radijo sistema

 

12.1.1

NE GSM-R radijo sistema

 

12.1.2

GSM-R reikalavimus atitinkanti radijo sistema

 

12.1.2.1

Tekstiniai pranešimai

Specialūs reikalavimai perduodant tekstinius pranešimus (pvz., susiklosčius nepaprastajai padėčiai)

12.1.2.2

Kvietimo persiuntimas

Kvietimo persiuntimo reikalavimai ir sąlygos

12.1.2.3

Verbaliniai pranešimai

Verbalinių pranešimų reikalavimai ir sąlygos

12.1.2.4

Su kabinos radiju susiję reikalavimai

T. y. kiti nacionaliniai privalomi kabinos radijo reikalavimai, kurie privalomaisiais nebuvo paskelbti pagal TSS

12.1.2.5

Tinklo pasirinkimas išoriniu signalu

 

12.1.2.6

Bendrojo pobūdžio su radiju susijusios funkcijos

T. y. kitos nacionalinės privalomos bendrojo pobūdžio su radiju susijusios funkcijos, kurios privalomomis nebuvo paskelbtos pagal TSS

12.1.2.7

Pagrindinio dispečerio įrangos ir žmogaus sąsajos užtikrinimas

Riedmenyje įmontuotai GSM-R įrangai taikomi reikalavimai, kurie parengti siekiant užtikrinti dispečerių įrangos ir žmogaus sąsajos funkcionavimą

12.1.2.8

Nešiojamųjų radijo stotelių kaip judriojo radijo ryšio priemonių naudojimas kabinoje

Kaip pirminio ar avarinio radijo ryšio priemonių

12.1.2.9

Riedmenyje įmontuotos GSMR įrangos pajėgumas

Pvz., reikalavimas dėl paketinio duomenų perdavimo gebos

12.1.2.10

GSM-R-ETCS sąsaja

Pvz., traukinio ID sinchronizavimas

12.1.2.11

GSM-R tinklų sujungimas ir tarptinklinio ryšio užtikrinimas

Taikoma tol, kol 2010 metais bus paskelbta nauja „Eirene“ užduotis

12.1.2.12

Sienos kirtimas

Taikoma tol, kol 2010 metais bus paskelbta nauja „Eirene“ užduotis

12.1.2.13

GPRS ir ASCI

Įteiktas prašymas dėl pakeitimo, nacionalinės taisyklės neturėtų būti rengiamos

12.1.2.14

Geležinkelio riedmens automatinio stabdiklio, mašinisto budriklio sąsaja su riedmenyje įmontuota GSM-R sąranka

Taikoma tol, kol 2010 metais bus paskelbta nauja „Eirene“ užduotis

12.1.2.15

Judriojo ryšio GSM-R įrangos bandymo specifikacija

Turi būti nebetaikoma paskelbus papildomas „Eirene“ specifikacijas

12.1.2.16

Kryptinis ir (arba) automatinis tinklo pasirinkimas

 

12.1.2.17

Registravimas ir išregistravimas

 

12.1.2.18

GSM-R versijos tvarkymas

Nelaikomas neišspręstu klausimu – taikoma Agentūros procedūra; turi būti išbrauktas iš TSS nurodytų neišspręstų klausimų sąrašo. Nacionalinės taisyklės neturi būti rengiamos

12.2

Riedmenyje įmontuota signalizavimo įranga

 

12.2.1

Nacionalinės riedmenyje įmontuotos signalizavimo sistemos

Kontrolės ir įspėjimo sistemos, įskaitant, pvz., staigiojo stabdymo tam tikroje vietoje funkciją ir kitus nacionalinius traukinio apsaugos reikalavimus

12.2.2

Signalizavimo sistemos suderinamumas su kita traukinio dalimi

Riedmenyje įmontuotos signalizavimo įrangos suderinamumas su kitomis traukinio sistemomis, pvz., stabdžiais, traukos įranga ir t. t.

12.2.3

Geležinkelio riedmens suderinamumas su geležinkelio kelio infrastruktūra

Suderinamumas, pvz., su aptikimo sistemomis, įrengtomis prie geležinkelio kelio, arba įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaisu, elektromagnetinis suderinamumas, žr. 8.4.2

12.2.3.1

Atstumo tarp ašių santykis su rato skersmeniu

 

12.2.3.2

Erdvė aplink ratus, kurioje nėra metalinių detalių

 

12.2.3.3

Riedmens metalinių sudedamųjų dalių masė

 

12.2.4

Kabinoje įrengta ETCS signalizavimo sistema

 

12.2.4.1

Riedmens aktyviosios būsenos įjungimo procedūra

Turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.2

Traukinių kategorijos

Turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.3

Su paslaugos kokybe susijusios GSM-R įrangos, kuri įmontuota riedmenyje, eksploataciniai reikalavimai

GSM-R įrangos paslaugos kokybė, būtina ETCS

12.2.4.4

ETCS režimų naudojimas

ETCS režimų, kurie turi įtakos išduodant leidimą riedmeniui, reikalavimai (be nurodytųjų TSS)

12.2.4.5

ETCS reikalavimai, kai riedmuo valdomas ne iš kabinos

Riedmens valdymo ne iš kabinos (pvz., atliekant manevravimą manevrų brigada valdo jį radijo ryšio priemonėmis) reikalavimai be nustatytųjų TSS ar neatitinkantys nustatytųjų TSS

12.2.4.6

Vienalygių pervažų kirtimo užtikrinimas

Turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.7

Leidžiamasis darbinių stabdymo parametrų nuokrypių nuo vardinės vertės intervalas

Turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.8

Patikimumo – Parengties – Saugos reikalavimai

Turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.9

Signalinės lentos

Riedmeniui taikomi reikalavimai siekiant užtikrinti, kad lentos būtų matomos (pvz., priekinių žibintų šviesos sklidimas, matomumas iš kabinos); iš dalies apibrėžta 2.3.0d; turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.10

Ergonominiai mašinisto ir įrangos sąsajos aspektai

Turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.11

ETCS kintamųjų, kurie kontroliuojami ne pagal UNISIG vadovą, vertės

Turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.12

KM atitikties reikalavimai

Turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.13

Parengiamojo ETCS įrangos montavimo riedmenyje reikalavimai

Nelaikomas neišspręstu klausimu – taikomas 7 skyrius pagal 2009 m. kovo mėn. RISC sprendimą; turi būti išbraukta iš kitos TSS versijos. Nacionalinės taisyklės neturi būti rengiamos

12.2.4.14

ETCS versijos tvarkymas

Nelaikomas neišspręstu klausimu – taikoma Agentūros procedūra; turi būti išbraukta iš kitos TSS versijos. Nacionalinės taisyklės neturi būti rengiamos

12.2.4.15

ETCS kintamųjų specifikacija

Turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.16

RBC – RBC sąsaja

Bus aptarta 2.3.0d, bandymo specifikacija turi būti rekomenduota 2009 m. birželio mėn. RISC posėdyje

12.2.4.17

Papildomi lokomotyvų ir keleivinių variklinių vagonų traukinių reikalavimai

 

12.2.4.18

Darbuotojų apsaugos sistemų veikimas ir jų sąsajos su signalizavimo sistema

Turi būti apibrėžta „Baseline 3“ versijoje

12.2.4.19

Sąsaja su įprastinio stabdymo stabdžiu

Turi būti apibrėžta persvarstant Valdymo, kontrolės ir signalizacijos TSS

13

Specialūs eksploatavimo reikalavimai

Specialūs eksploatuojamų riedmenų reikalavimai (įskaitant avarinį režimą, riedmens atstatymą ir t. t.)

13.1

Specialūs riedmenyje įmontuoti įrenginiai

 

13.2

Profesinė sveikata ir sauga

 

13.3

Kėlimo diagrama ir nurodymai atliekant gelbėjimo darbus

Gelbėjimas, kėlimas ir riedmenų pastatymas ant geležinkelio kelio

14

Su kroviniu susiję klausimai

Su kroviniu susiję specialūs reikalavimai ir aplinka (įskaitant įrenginius, kurie visų pirmą reikalingi pavojingiems kroviniams vežti)

14.1

Konstrukcija, eksploatavimas ir techninės priežiūros apribojimai vežant pavojingus krovinius

Pvz., remiantis RID parengti reikalavimai, nacionalinės taisyklės arba kiti teisės aktai, taikomi vežant pavojingus krovinius

14.2

Specialūs krovinio vežimo įrenginiai

 

14.3

Durys ir krovimo įrenginiai

 


Top