Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0767

2009/767/EB: 2009 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nustatomos priemonės procedūroms, atliekamoms naudojantis elektroninėmis priemonėmis ir kontaktinių centrų paslaugomis, palengvinti (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7806) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 144 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/767/oj

20.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 16 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nustatomos priemonės procedūroms, atliekamoms naudojantis elektroninėmis priemonėmis ir kontaktinių centrų paslaugomis, palengvinti

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7806)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/767/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (1), ypač jos 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2006/123/EB II skyriuje, pirmiausia jo 5 ir 8 straipsniuose, valstybėms narėms nustatyti administracinio supaprastinimo įpareigojimai, įskaitant įpareigojimą supaprastinti procedūras ir formalumus, taikomus norint įgyti teisę verstis paslaugų teikimo veikla ir vykdant šią veiklą, ir įpareigojimą užtikrinti, kad tas procedūras ir formalumus paslaugų teikėjai galėtų lengvai atlikti nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis, naudodamiesi kontaktinių centrų paslaugomis.

(2)

Naudojantis kontaktinių centrų paslaugomis, šias procedūras ir formalumus turi būti įmanoma atlikti už valstybių narių teritorijų ribų, kaip nustatyta Direktyvos 2006/123/EB 8 straipsnyje.

(3)

Kad būtų galima įvykdyti įpareigojimą supaprastinti procedūras ir formalumus ir sudaryti palankesnes sąlygas už valstybių narių teritorijų ribų naudotis kontaktinių centrų paslaugomis, elektroninėmis priemonėmis atliekamos procedūros turi būti pagrįstos paprastais sprendimais, įskaitant su elektroninių parašų naudojimu susijusius spendimus. Jei, tinkamai įvertinus su konkrečiomis procedūromis ir formalumais susijusią riziką, manoma, kad būtina užtikrinti aukšto lygio apsaugą arba rašytinio parašo atitiktį, gali būti reikalaujama, kad paslaugų teikėjai, atlikdami tam tikras procedūras arba formalumus, naudotų saugesnius elektroninius parašus, pagrįstus kvalifikuotu sertifikatu ir kuriamus naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant.

(4)

Bendrijos elektroninių parašų pagrindai nustatyti 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (2). Siekiant padėti veiksmingai tarpvalstybiniu mastu naudoti saugius elektroninius parašus, pagrįstus kvalifikuotu sertifikatu, turėtų būti sustiprintas pasitikėjimas šiais elektroniniais parašais, kad ir kokioje valstybėje narėje būtų įsisteigęs pasirašantis asmuo arba kvalifikuotą sertifikatą išduodantis sertifikavimo paslaugų teikėjas. Tą galima pasiekti suteikiant galimybę lengviau gauti patikimos informacijos, reikalingos elektroniniam parašui patikrinti, pirmiausia informacijos apie sertifikavimo paslaugų teikėjus, kuriuos prižiūri ir (arba) yra akreditavusi valstybė narė, ir apie jų teikiamas paslaugas.

(5)

Būtina užtikrinti, kad valstybės narės, naudodamos bendrąją formą, šią informaciją skelbtų viešai ir taip palengvintų naudojimąsi šia informacija bei užtikrintų tinkamą išsamumo lygį, kad gavėjas galėtų įsitikinti elektroninio parašo tikrumu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Elektroninių parašų naudojimas ir pripažinimas

1.   Jeigu tai pagrįsta remiantis tinkamu susijusios rizikos vertinimu ir laikantis Direktyvos 2006/123/EB 5 straipsnio 1 ir 3 dalių, valstybės narės, norėdamos pagal Direktyvos 2006/123/EB 8 straipsnį atlikti tam tikras procedūras ir formalumus naudodamosi kontaktinių centrų paslaugomis, gali reikalauti, kad paslaugų teikėjas naudotų saugius elektroninius parašus, pagrįstus kvalifikuotu sertifikatu ir sukurtus naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant, kaip nustatyta ir reglamentuojama Direktyvoje 1999/93/EB.

2.   Valstybės narės pripažįsta visus saugius elektroninius parašus, pagrįstus kvalifikuotu sertifikatu ir sukurtus naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant, naudojamus atliekant pirmoje dalyje nurodytas procedūras ir formalumus, išsaugodamos galimybę pripažinti tik saugius elektroninius parašus, pagrįstus kvalifikuotu sertifikatu ir sukurtus naudojant saugią parašo formavimo įrangą, jei tai pagrįsta pirmoje dalyje nurodytu rizikos vertinimu.

3.   Valstybės narės nepripažįsta saugių elektroninių parašų, pagrįstų kvalifikuotu sertifikatu ir sukurtų naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant, laikydamosi reikalavimų, kuriais paslaugų teikėjams neleidžiama atlikti procedūrų elektroninėmis priemonėmis, naudojantis kontaktinių centrų paslaugomis.

4.   2 dalimi valstybėms narėms nedraudžiama pripažinti elektroninių parašų, jei tai nėra saugūs elektroniniai parašai, pagrįsti kvalifikuotu sertifikatu ir sukurti naudojant saugią parašo formavimo įrangą arba jos nenaudojant.

2 straipsnis

Patikimų sąrašų sudarymas, tvarkymas ir skelbimas

1.   Kiekviena valstybė narė pagal priede pateiktas technines specifikacijas sudaro, tvarko ir skelbia patikimą sąrašą, kuriame pateikiama būtina informacija apie tos valstybės narės prižiūrimus ir (arba) akredituotus sertifikavimo paslaugų teikėjus, visuomenei išduodančius kvalifikuotus sertifikatus.

2.   Valstybės narės pagal priede pateiktas technines specifikacijas sudaro ir skelbia bent žmonėms suprantama forma parengtą patikimą sąrašą.

3.   Valstybės narės Komisijai praneša apie įstaigą, atsakingą už patikimo sąrašo sudarymą, tvarkymą ir skelbimą, apie patikimo sąrašo skelbimo vietą ir apie visus šio sąrašo pakeitimus.

3 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2009 m. gruodžio 28 d.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 16 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

(2)  OL L 13, 2000 1 19, p. 12.


Top